Ocena poziomu wiedzy na temat cukrzycy u pacjentów z cukrzycą

advertisement
ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015
DOBROSTAN I SPOŁECZEŃSTWO
ROZDZIAŁ XV
¹Oddział Diabetologii, Instytut Medycyny Wsi
im. Witolda Chodźki w Lublinie
Department of Diabetology Witold Chodźko
Institute of Rural Health in Lublin
²SP WSzS Poradnia Diabetologiczna w Chełmie
Diabetes Outpatient Clinic at the Hospital in Chełm
EWA KOSTRZEWA-ZABŁOCKA¹,²
Ocena poziomu wiedzy na temat cukrzycy u pacjentów
z cukrzycą typu 2 uczęszczających na spotkania
do Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę
Assessment of the level of knowledge on diabetes among patients
with type 2 diabetes attending the meetings
of the Association of Diabetes Patients
Słowa kluczowe: cukrzyca, pacjent, poziom wiedzy, edukacja, pielęgniarka, PSD
Key words: diabetes, patient, level of knowledge, education, nurse, Polish Diabetes
Association
Cukrzyca typu 2 stanowi 85% wszystkich przypadków tej choroby w populacji
białej (kaukaska grupa etniczna) na świecie. W innych grupach etnicznych sięga nawet do 95%. Według danych IDF (International Diabetes Federation) liczba chorych
w skali całego świata wynosi obecnie 382 mln, przy czym ok. 175 mln nie wie o
istnieniu choroby. Szacuje się, że do 2035 r. liczba chorych wzrośnie o 55% i będzie
wynosić 592 mln. Ponad połowa chorych na cukrzycę jest w wieku 40-59 lat, przy
czym 80% to pacjenci zamieszkujący kraje o średnim i niskim statusie ekonomicznym. Najwięcej nowych przypadków dotyczy krajów rozwijających się, co ma związek ze starzeniem się populacji oraz tzw. diabetogennym stylem życia, na który składają się m.in. zmniejszenie aktywności fizycznej oraz dieta wysokoenergetyczna [7].
Odsetek chorych na cukrzycę w Chinach i Indiach wynosi obecnie 8% i 9%. Przewiduje się, że dalszy wzrost zapadalności na cukrzycę nastąpi właśnie w krajach rozwijających się. Precyzyjne oszacowanie liczby chorych na cukrzycę typu 2 utrudnia fakt,
że nierzadko ten typ cukrzycy jest rozpoznawany dopiero po kilku latach utajonego
przebiegu [7].
ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015
Dobrostan i społeczeństwo
Częstość występowania cukrzycy w krajach rozwiniętych ocenia się na 5-10%.
W Europie wskaźnik chorobowości wynosi 5-7% [7].
W 2002 r. cukrzyca dotyczyła w Polsce co najmniej 1,6 mln osób (badanie Natpol
Plus). Obecnie liczbę chorych na cukrzycę w naszym kraju szacuje się na ponad 3 mln
(co stanowi ok.7,5% populacji ogólnej), w tym 1 mln osób nie wie o istnieniu choroby
(dane IDF) [7]. Obok stałego wzrostu zachorowań na cukrzycę typu 2 wzrasta również
częstość rozwoju nieprawidłowej tolerancji glukozy, stanu prowadzącego w konsekwencji do wystąpienia cukrzycy, w wielu populacjach sięgając nawet 30%. Stan
przedcukrzycowy dotyczy obecnie 316 mln osób (6,9% populacji dorosłych). Prognozy na 2035 r. podają liczbę 471 mln. [7].
Cukrzyca i jej leczenie w przebiegu ostatnich 60 lat uległo dynamicznym przeobrażeniom. Początkowo cukrzyca jawiła się jako choroba nieuleczalna i śmiertelna, bez
znanego sposobu leczenia. Etiopatogeneza cukrzycy była tajemnicą, a przebieg choroby był krótki zakończony zejściem śmiertelnym. Aktualnie cukrzyca jest nadal chorobą nieuleczalną, ale znany jest sposób postępowania leczniczego [2]. Nie należy
jednak zapominać, że cukrzyca jest chorobą, która w swoim przebiegu często niesie
powikłania zarówno wczesne jak i odległe. W związku z tym, zmieniono podejście
do jej leczenia. Głównym celem postępowania terapeutycznego stało się zmniejszenie
ilości powikłań późnych, prowadzących do kalectwa i przedwczesnych zgonów. Ponadto, ze względu na coraz liczniejsze zachorowania na cukrzycę, uznano ją za chorobę społeczną [11]. W 1989 roku na konferencji w Saint Vincent we Włoszech, opracowano definicję cukrzycy jako choroby społecznej. Deklaracja z St. Vincent wyznacza zadania w zakresie prewencji i ulepszania opieki diabetologicznej z wieloletnim
horyzontem czasowym dla krajów europejskich, a więc także dla Polski [1,11].
W literaturze przedmiotu możemy odnaleźć wiele definicji edukacji zdrowotnej.
Pojęcie edukacji terapeutycznej ma długą historię, chociaż prawdziwe znaczenie tej
metody postępowania zostało upowszechnione dopiero w ostatnich latach. Światowa
Organizacja Zdrowia włączyła edukację leczniczą do modeli postępowania w chorobach przewlekłych. Wiedza pacjenta o chorobie poprawia jego współpracę z personelem medycznym [13]. Edukacja zdrowotna jest procesem, w którym ludzie uczą się
dbać o zdrowie własne i innych oraz dokonują wyborów sprzyjających zdrowiu.
Pierwsza Międzynarodowa Konferencja w Ottawie (1986r.) zakończona podpisaniem
Karty Ottawskiej, podkreśliła znaczenie promocji zdrowia jako procesu umożliwiającego ludziom zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem oraz jego poprawę. Wskazała także na edukację zdrowotną, jako podstawowe narzędzie promocji zdrowia [5].
Wyedukowany pacjent świadomie współpracuje z zespołem terapeutycznym, rozumie celowość leczenia i co najważniejsze posiada umiejętności w zakresie samokontroli. Ten ważny cel możliwy jest do zrealizowania dzięki współpracy wielu profesjonalistów tworzących zespół interdyscyplinarny w ramach, którego niezwykle
ważną rolę odgrywa „wychowawca”, którym jest pielęgniarka-edukator [1].
Celem podjętych badań było dokonanie oceny poziomu wiedzy na temat cukrzycy, wśród członków Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę w Chełmie.
224
Ewa Kostrzewa-Zabłocka
Ocena poziomu wiedzy na temat cukrzycy u pacjentów z cukrzycą typu 2
uczęszczających na spotkania do Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę
MATERIAŁ I METODY
Metodą, która posłużyła do przeprowadzenia badań własnych była metoda sondażu diagnostycznego. Zaletą jej jest anonimowość, co pozwala na wyrażenie
przez ankietowanych własnego zdania bez żadnych obaw, a zarazem ułatwia zgromadzenie wartościowego materiału do badań.
Techniką była ankieta, zaś narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, który miał odpowiedzieć na pytanie: czy pacjenci mają wiedzę na
temat cukrzycy. Kwestionariusz został skonstruowany po zapoznaniu się z literaturą
dotyczącą cukrzycy, edukacji i składał się z 20 pytań, z czego 4 pytania, to pytania
metryczkowe dotyczące płci, wieku, miejsca zamieszkania, wykształcenia. Pozostałe
pytania poszukiwały odpowiedzi, czy badani posiadają wiedzę na temat zagadnień
dotyczących sprawdzenia wiedzy z zakresu diety, wysiłku fizycznego, pielęgnacji
stóp i samokontroli. Badania ankietowe prowadzone były na przełomie września i
października 2014 roku, następnie zostały poddane analizie statystycznej. Badaniem
objęto 51 osób z cukrzycą należących do Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę „Diabetyk Chełmski” w Chełmie.
Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej. Wartości analizowanych
parametrów niemierzalnych, przedstawiono przy pomocy liczności i odsetka.
WYNIKI
Badania ankietowe przeprowadzone zostały na przełomie września i października
2014 roku. W badaniach wzięło udział 37 kobiet i 14 mężczyzn uczestniczących w
spotkaniach edukacyjnych w Stowarzyszeniu Chorych na Cukrzycę w Chełmie. Stowarzyszenie zrzesza 60 członków. Do opracowania i analizy wszystkich ankiet na
podstawie, których dokonano badanie, wykorzystano program komputerowy Microsoft Office Excel. Najliczniejszą grupę, bo aż 65% stanowiły osoby mające powyżej
50 lat, a najmniejszą grupę 4% stanowiły osoby w wieku 31-40 lat. Pozostała grupa,
to ankietowani w wieku 41-50 lat. W badanej grupie znalazło się 9 osób (18%) z wykształceniem podstawowym, zawodowym 16 osób (31%), średnim 24 osoby (47%)
oraz z wyższym 2 osoby (4%). W badanej grupie znalazło się 35 osób (69%) mieszkających w mieście oraz 16 osób (31%) zamieszkujących wieś.
W badanej grupie udział wzięło 51 osób. Wśród badanych pacjentów 2 osoby
(4%) miało rozpoznaną cukrzycę typu 1, typu 2-17 osób (33%), na typ 3 chorowała 1
osoba (2%), co ciekawe, nie znało typu rozpoznanej cukrzycy 31 osób (61%) (Tab.I)
Tabela I. Znajomość typu cukrzycy
Rodzaj cukrzycy
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Nie wiem
Ogółem
L
2
17
1
31
51
%
4
33
2
61
100
225
ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015
Dobrostan i społeczeństwo
W badanej grupie 51 osób, 6 pacjentów (12%) leczonych było tylko dietą, 44 osób
(86%) przyjmowało leki doustne. Żaden z respondentów nie był leczony tylko i wyłącznie insuliną, natomiast leczenie skojarzone: insulina, leki doustne oraz leczenie
dietetyczne, stwierdzono tylko u jednej osoby (2%) (Tab. II).
Tabela II. Metoda leczenia cukrzycy
Metoda leczenia cukrzycy
Tylko dieta
Leki doustne i dieta
Insulina i dieta
Insulina, leki doustne i dieta
Ogółem
L
6
44
0
1
51
%
12
86
0
2
100
W badanej grupie 51 osób chorych na cukrzycę, 27 osób (53%) uważała, że poziom glukozy w 2 h po posiłku powinien wynosić 70-90 mg/dl dla chorego na cukrzycę. Za poziomem nie przekraczającym 200 mg/dl nikt się nie opowiedział, natomiast za tym, że nie powinno się badać poziomu cukru po posiłku opowiadała się
jedna osoba (2%), za poziomem nie przekraczającym 140-160 mg/dl opowiedziało
się 23 osoby (45%). (Tab. III).
Tabela III. Ocena wiedzy na temat wartości poziomu glukozy w 2 h po posiłku
Wartość glukozy w 2h po posiłku
Powinien wynosić 70-90mg/dl
Nie powinien przekraczać 200mg/dl
Nie należy badać glukozy po posiłku
Nie powinien przekraczać 140-160mg/dl
Ogółem
L
27
0
1
23
51
%
53
0
2
45
100
W badanej grupie 51 pacjentów, 13 osób (26%) uważało, że rozpoznanie cukrzycy
stawia się na podstawie występujących objawów; 13 osób (25%) rozpoznanie stawia
na podstawie badania próbki krwi z palca z użyciem glukometru, natomiast 25 pacjentów (49%) twierdziło, że żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. Na podstawie
badania moczu według moich respondentów nie rozpoznaje się cukrzycy.
Z badania wynika, że 9 osób (18%) uważało, że wizytę okulistyczną a w tym badanie dna oka wykonuje się tylko na zlecenie lekarza, 12 badanych osób (23%) uważało, że badanie dna oka wykonuje się co 5 lat. Raz w roku lub częściej, uważało 28
osób (55%), natomiast 2 osoby (4%) sądziło, że nie ma potrzeby wykonania badania
dna oka w cukrzycy.
Z analiz wynika, że 38 osób (74%), uważało za prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi
wartość 130/80 mmHg. Za wartościami 140/90 mmHg, jako prawidłowymi opowiadało się 11 osób (22%). Tylko 2 osoby (4%) uważało, że prawidłowe ciśnienie krwi
to wartość 160/90 mmHg. Żaden z respondentów nie opowiedział się o zależności
wiekowej, co do wysokości ciśnienia tętniczego krwi.
226
Ewa Kostrzewa-Zabłocka
Ocena poziomu wiedzy na temat cukrzycy u pacjentów z cukrzycą typu 2
uczęszczających na spotkania do Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę
Prawie wszyscy pacjenci (88%), uważali wartość cholesterolu nie przekraczającą
200 mg/dl, jako wartość prawidłową.
Większość pacjentów 36 (71%) twierdziła, że przed planowanym wysiłkiem fizycznym należy spożywać większe porcje posiłków, aby utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi. Za odpowiednim zmniejszeniem dawki insuliny opowiedziało
się 12 osób (23%). Za zwiększeniem dawki insuliny o 2-4 jednostek, opowiadała się
jedna osoba (2%), natomiast 2 osoby (4%), zwiększyłyby dawkę leków doustnych
przed planowanym wysiłkiem fizycznym.
Za oznaczeniem cukru na czczo we krwi opowiadało się 9 osób (17%), przed śniadaniem poziom cukru badało 8 osób (16%), przed jedzeniem i w 2 h po posiłku
33 osoby (65%), natomiast jedna osoba (2%) badałaby poziom glukozy w surowicy
krwi w godzinach nocnych.
Odnośnie zaleceń żywieniowych, tylko 12 osób (24%) podało, że dieta w cukrzycy opiera się na ograniczeniu spożywania cukrów prostych i tłuszczu (Tab. IV).
Większość (76%) nie znała podstawowych zasad żywienia.
Tabela IV. Ocena wiedzy pacjentów na temat znajomości podstawowych zaleceń
żywieniowych w cukrzycy
Podstawowe zalecenia żywieniowe to:
Zwiększenie spożycia mięsa i wędlin
Ograniczenie spożycia cukrów prostych i tłuszczu
Ograniczenie spożycia surowych warzyw
Zwiększenie spożycia mięsa i wędlin
Ograniczenie spożycia cukrów prostych i tłuszczu
Ograniczenie spożycia surowych warzyw
Ogółem
L
0
12
0
%
0
24
0
39
76
51
100
O pokarmach z najmniejszą zawartością błonnika, wiedzieli prawie wszyscy chorzy (98%). W przypadku pytania dotyczącego spożywania alkoholu, (76%) odpowiadała, że nie należy spożywać alkoholu bez dodatkowego posiłku.
Według większości dieta, codzienna aktywność fizyczna, jak i przyjmowanie leków doustnych, wpływa na prawidłowe leczenie cukrzycy. Jak dbać o stopy, aby
uniknąć owrzodzeń, wiedzieli prawie wszyscy respondenci- 46 osób (90%).
DYSKUSJA
Z badań przeprowadzonych w Polsce i na świecie wynika, że nowoczesne prowadzenie terapii chorób przewlekłych wymaga zmiany filozofii postępowania. Zmienić
się powinna relacja lekarz - pacjent. W tradycyjnym modelu postępowania medycznego lekarz jest liderem dyktującym zalecenia, które pacjent ma zrealizować. W nowoczesnym leczeniu cukrzycy, to pacjent dzięki zdobytej wiedzy prowadzi swoje leczenie samodzielnie, modyfikując dawki leków oraz pory wstrzyknięć insuliny w zależności od aktualnego przebiegu glikemii. Lekarz powinien być partnerem i doradcą,
który w przypadku wątpliwości chorego poradzi, w jaki sposób zmodyfikować leczenie [7].
227
ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015
Dobrostan i społeczeństwo
Edukacja pacjentów jest procesem ciągłym i musi być powtarzana w celu utrwalenia już zdobytych wiadomości i przekazywania nowych. Musi również uwzględniać
poziom inteligencji i wykształcenie chorego. Prowadząc ją, należy także pamiętać o
stresie związanym z wizytą w gabinecie lekarskim. Z codziennej praktyki potwierdzonej także badaniami naukowymi wynika, że znaczne efektywniejsza jest edukacja
prowadzona przez personel średni (pielęgniarki, dietetycy, edukatorzy). Naturalny
dystans relacji lekarz-pacjent i zrozumiała rezerwa w tego rodzaju kontaktach, częściowo utrudniają przekaz informacji i tym samym ich przyswajanie przez chorego
[7].
W wielu krajach świata programowe szkolenie pacjentów z cukrzycą jest prowadzone przez przygotowane do tego zadania pielęgniarki edukacyjne oraz edukatorów
w cukrzycy. W 1999 roku EDPG (European Diabetes Policy Group) eksperci w dziedzinie diabetologii podkreślili, odpowiedzialność zespołu diabetologicznego za przygotowanie osoby chorej na cukrzycę do możliwości prowadzenia stylu życia zgodnie
z jej świadomym wyborem, opartym na samodzielności, wiedzy, umiejętności postępowania i odpowiedzialności za siebie. Ważną rolą osoby prowadzącej edukację jest
przedstawienie choremu argumentów motywujących go do samoopieki i samopielęgnacji [1].
Edukacja jest szczególnie ważna w cukrzycy, ponieważ stosowanie się chorych
do zaleceń medycznych i zapobieganie powstawaniu ostrych i przewlekłych powikłań
cukrzycy wpływa na jakość życia. Edukacja terapeutyczna powinna być prowadzona
przez zawodowych Edukatorów [1].
W badaniach Diabetes Control and Complication Trial (DCCT) dowiedziono,
że na wyniki leczenia miała wpływ nowoczesna edukacja chorych, prowadzona w
90% przez pielęgniarkę edukacyjną [9]. Według Szewczyk i wsp. główną rolę w przygotowaniu do życia z cukrzycą odgrywa pielęgniarka edukacyjna, która ma ciągły
kontakt z osobą chorą [8].
Pielęgniarka jest najczęściej pierwszą osobą, która dostrzega problemy pielęgnacyjne chorego i stara się mu pomóc. Ocenia ona poziom wiedzy pacjenta, umiejętność
radzenia sobie w sytuacji trudnej, uczy kontroli stanu zdrowia, pomaga w wykonywaniu pomiarów, pokazuje alternatywę życia w zdrowiu [1].
Badania dotyczące edukacji terapeutycznej mają bogatą tradycję zarówno w Polsce, jak i na świecie. Z ośmioletniej obserwacji Rachmani i wsp., 165 chorych na
cukrzycę typu 2 ze współistniejącym nadciśnieniem tętniczym wynika, że zastosowana poszerzona i standardowa edukacja, dała istotnie statystycznie lepsze wyrównanie metaboliczne oraz mniej zgonów u chorych intensywniej edukowanych [1]. Domenach i wsp. udowodnili, że wprowadzenie programowej edukacji chorych na cukrzycę typu 2, przez lekarzy rodzinnych istotnie poprawiło efektywność prowadzonej
terapii [1]. Inni badacze Sawicki i wsp. wprowadzili do systemu opieki na chorym na
cukrzycę powikłaną nefropatią program edukacji obejmujący także zagadnienie nadciśnienia tętniczego. W ciągu 5 lat obserwacji w grupie objętej dodatkowym szkoleniem zaobserwowano lepsze wyniki leczenia hipotensyjnego, zahamowanie progresji
nefropatii oraz zmniejszenie śmiertelności [1]. Natomiast Tracz i wsp. zaobserwował
228
Ewa Kostrzewa-Zabłocka
Ocena poziomu wiedzy na temat cukrzycy u pacjentów z cukrzycą typu 2
uczęszczających na spotkania do Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę
w grupie 93 uczestników polsko-amerykańskiego programu edukacji dla niewidomych i słabowidzących chorych na cukrzycę stopień ich uniezależnienia się od otoczenia [12].
Pacjenci także dostrzegają wiele pozytywnych osiągnięć dzięki systematycznej
edukacji. W badaniach Krystoń-Serafin ponad połowa ankietowanych (57%) określiła, że dzięki edukacji ma dobre przygotowanie do samoopieki, 90% badanych
stwierdziło, ze edukacja wpływa pozytywnie na ich samopoczucie [4]. Według Graczykowej-Koczorowskiej i wsp. uzyskana wiedza na temat cukrzycy zwiększa motywację chorych do przestrzegania zaleceń zespołu edukacyjno-terapeutycznego [3].
Na podstawie badań stwierdzono, że przydatność kursów edukacyjnych wyraża
się poszerzeniem wiedzy i zwiększeniem motywacji pacjenta do leczenia, co znajduje
odzwierciedlenie w stopniu wyrównania cukrzycy [6]. Edukacja prowadzona w Poradniach Diabetologicznych, w Stowarzyszeniach Chorych na Cukrzycę zwiększając
szansę na spełnienie kryteriów dobrej kontroli cukrzycy, zmniejsza też bezpośrednie
inwalidztwo i ograniczenia stylu życia związane dawniej z tą chorobą. Dzięki edukacji uzyskuje się racjonalizację samooceny i samokontroli chorego, oddziałuje psychoterapeutycznie, przebudowuje osobowość i doprowadza do tego, że pacjent staje się
bardziej wolny i autonomiczny [10].
WNIOSKI
1. Pacjenci z cukrzycą wymagają ciągłej edukacji diabetologicznej, niezależnie od
wieku, płci, typu cukrzycy, czasu trwania choroby oraz wykształcenia.
2. Systematyczne szkolenia pacjentów przygotowują ich do aktywnego udziału w
terapii cukrzycy i profilaktyki powikłań, do umiejętnego prowadzenia samokontroli, zmniejszają liczbę powikłań, a także bezpośrednie koszty opieki medycznej.
3. Istnieje konieczność wzmocnienia roli edukacyjnej personelu medycznego, w tym
pielęgniarek diabetologicznych.
PIŚMIENNICTWO
1. Boratyn-Dubiel L., Chmiel Z., Znaczenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów
z cukrzycą, Zdr Publ 2010; 120 (3): 316-323.
2. Dziemidok P., Sodolski W., Twarze i maski cukrzycy, Zdr Publ. 2004; 114 (1),
84-88.
3. Graczykowska-Koczorowska A., Rydzkowska D., Maciejewska M., Idea tworzenia Gabinetu Edukacji dla chorych na cukrzycę w szpitalu wieloprofilowym i jego
zadania. Pułtusk. Komisja Zespołu do spraw Narodowego Zwalczania Cukrzycy,
1995, 8-9.
4. Krystoń-Serafin M., Jankowiak B., Krajewska-Kulak E., Sierakowska M., Popławska E., Ocena wiedzy pacjentów na temat cukrzycy typu 2 jako niezbędny
element terapii, Diab Prakt. 2005, 6 (1), 7-14.
229
ZDROWIE I DOBROSTAN 2/2015
Dobrostan i społeczeństwo
5. Książek P., Herda J., Pawka B., Dreher P., Włoch K., Edukacja zdrowotna jako
istotny standard w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami w środowisku
nauczania i wychowania w województwie lubelskim. Zdr Publ 2008; 118 (4): 403405.
6. Sierakowska M., Wrońska I., Edukacja zdrowotna w praktyce pielęgniarskiej,
PZWL, Warszawa 2015, 36-37.
7. Strojek K., Diabetologia. Praktyczny poradnik, TerMedia, Poznań 2014, 16-20,
105-106.
8. Szewczyk A., Małachowska B., Znaczenie edukacji zdrowotnej w terapii cukrzycy, Diabetol Pol. 1996; 1, 58-71.
9. Szybiński Z., Tatoń J., Program walki z cukrzycą na lata 1995-2000, Diabetol Pol.
1996, 58-71.
10. Tatoń J., Czech A., Bernas M., Szczeklik-Kumala Z., Biernacka E., Socjologia
Cukrzycy. Opieka medyczna skupiona na osobie pacjenta. Esculap, Warszawa
2013, 344.
11. Tatoń J., Opieka Diabetologiczna i Badania w Europie. Deklaracja z Saint Vincent. W: Powikłania cukrzycy, PZWL, Warszawa 1995, 10.
12. Tracz M., Łukasiak E., Oleksiak E.,Brackenbridge B., Karnafel W., Polsko-amerykański program edukacyjny dla niewidomych i słabo widzących chorych na cukrzycę, Diabetol Pol. 2000; 8, 80.
13. Zarzycki W., Popławska E., Edukacja terapeutyczna chorych na cukrzycę, Diab
Prakt. 2002, 3, Suppl.B, B21-B25.
STRESZCZENIE
Choroby przewlekłe wymagają długich lat aktywnego leczenia, zmuszają chorych do regularnych kontaktów z różnymi, zmieniającymi się osobami z zespołu terapeutycznego. Efekty lecznicze zawodzą często oczekiwania chorych. Mimo niewyleczalności chorób, uzyskuje się jednak poprawę stanu zdrowia kosztem stałych, codziennych starań i ograniczeń. Wykonywanie zaleceń leczniczych spoczywa w dużej
mierze na barkach chorego, gdyż jedynie on sam, dzięki samoobserwacji i samokontroli, dzięki umiejętnej analizie codziennie zbieranych informacji, zdolny jest wpływać na efekty leczenia. Wykształcenie silnych mechanizmów motywacyjnych do codziennej realizacji zaleceń lekarskich, następuje po edukacji w zapobieganiu powikłaniom cukrzycy. Celem podjętych badań było dokonanie oceny poziomu wiedzy na
temat cukrzycy, wśród członków Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę w Chełmie.
Techniką badania była ankieta, zaś narzędziem badawczym kwestionariusz ankiety
własnej konstrukcji, który miał odpowiedzieć na pytanie: czy pacjenci mają wiedzę
na temat cukrzycy. W badanej grupie udział wzięło 51 osób. Wśród badanych pacjentów 2 osoby (4%) miało rozpoznaną cukrzycę typu 1, typu 2-17 osób (33%), na
typ 3 chorowała 1 osoba (2%), co ciekawe, nie znało typu rozpoznanej cukrzycy 31
230
Ewa Kostrzewa-Zabłocka
Ocena poziomu wiedzy na temat cukrzycy u pacjentów z cukrzycą typu 2
uczęszczających na spotkania do Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę
osób (61%). Aż 27 osób (53%) uważała, że poziom glukozy w 2 h po posiłku powinien wynosić 70-90 mg/dl. Za poziomem nie przekraczającym 200 mg/dl nikt się nie
opowiedział, natomiast za tym, że nie powinno się badać poziomu cukru po posiłku
opowiadała się jedna osoba (2%), za poziomem nie przekraczającym 140-160 mg/dl
opowiedziało się 23 osoby (45%). Odnośnie zaleceń żywieniowych, tylko 12 osób
(24%) podało, że dieta w cukrzycy opiera się na ograniczeniu spożywania cukrów
prostych i tłuszczu. Większość (76%) nie znała podstawowych zasad żywienia. Analizując otrzymane wyniki zauważono deficyt wiedzy na temat jednostki chorobowej.
Wskazuje to jednoznacznie na potrzebę edukacji chorych, która powinna być prowadzona przez pielęgniarkę edukacyjną, dla której nauczanie jest formą opieki pielęgniarskiej i stanowi jedną z funkcji pielęgnowania. Pełna wiedza o cukrzycy daje pacjentowi możliwość samodzielnego kierowania życiem, umożliwia mu zdobycie autonomii i bezpieczeństwa.
ABSTRACT
Chronic diseases require long-term active treatment, forcing patients to regular
contacts with various members of the ever-changing therapeutic team. Therapeutic
effects often fail the expectations of patients. Despite the inability to cure the disease,
health improvement can be achieved by continuous everyday efforts and restrictions.
Observance of therapeutic recommendations is to the greatest extent the responsibility
of the patient, since it is only the patient who, through self-observation and self-control, skilful analysis of the information collected on a day-to-day basis, is able to influence the effects of treatment. Strong mechanisms of motivation for the daily implementation of medical recommendations is developed only after acquiring
knowledge on prevention of diabetes complications. The aim of this study was to assess the level of knowledge on diabetes, among the members of the Association of the
Diabetes Patients in Chelm. The technique was a survey, and the research tool was a
proprietary questionnaire, which was to answer the question of whether patients have
knowledge about diabetes. The survey was participated by 51 respondents. Among
the patients: 2 people (4%) were diagnosed with type 1 diabetes, 7 patients (33%) with
type 2 diabetes, one person (2%) suffered from type 3 diabetes, and interestingly, 31
(61%) patients did not know the type of their diabetes. As many as 27 patients (53%)
felt that the glucose level 2 hours after a meal should be 70-90 mg/dl. No one chose
the level of no more than 200 mg/dl, while one person (2%) answered that the blood
sugar level after a meal need not be checked, and 23 people (45%) believed that the
level should not exceed 140-160 mg/dl. As regards the dietary recommendations,
only 12 patients (24%) reported that a diet in diabetes is based on reducing the consumption of simple sugars and fat. The majority (76%) did not know the basic principles of nutrition. The analysis of the results observed revealed the lack of knowledge
about the disease. This clearly indicates the need for patient education, which should
be provided by a nurse, for whom teaching is a form of nursing care and constitutes
one of the nursing functions. Comprehensive knowledge of diabetes, gives the patients
the ability to self-manage their lives, while allowing to gain autonomy and safety.
Artykuł zawiera 23848 znaków ze spacjami
231
Download