Przetwornica napięcia 12 V EC 500 S

advertisement
Art. Nr 51 13 58
Przetwornica napięcia 12 V EC 500 S
www.conrad.pl
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem i nie
przestrzeganiem instrukcji obsługi.
Środki ostrożności.
ƒ Do przetwornicy nie można podłączać urządzeń ratujących i podtrzymujących życie.
ƒ Płyta główna i przewody urządzenia mogą przewodzić napięcie o wartości zagrażającej życiu. Przed
otwarciem obudowy niezbędne jest wyjęcie baterii. Kondensatory wejściowy mogą być ładowane również
po wyjściu baterii.
ƒ Wszelkie naprawy urządzenia mogą być przeprowadzone wyłączenie przez odpowiedniego fachowca.
ƒ Do wyjścia przetwornicy nie należy podłączać napięcia zmiennego generatora, napięcia sieciowego
lub dowolnego napięcia niezidentyfikowanego.
ƒ Nie należy podłączać równolegle kilku wyjść przetwornicy.
ƒ Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych, ponieważ może to prowadzić do przegrzania
urządzenia.
ƒ Urządzenie wyłączone automatycznie z powodu przegrzania, włącza się samodzielnym po
ostygnięciu.
ƒ Dotykanie części przewodzących napięcie może prowadzić do ciężkich i śmiertelnych
obrażeń.
Ogólne
Przetwornice BEREL wytwarzają ze stałego napięcia 12 (24) V, dołączonego na wejściu akumulatora,
przemienne napięcie trapezowe 230 V, w sposób przybliżony odpowiadające kształtem i energią napięciu
sinusoidalnemu, nadające się, więc do zastosowania w przypadku większości urządzeń wymagających
zasilania napięciem sieci energetycznej AC 230 V.
Zastosowanie najnowszej elektroniki półprzewodnikowej, oraz nowoczesnych transformatorów toroidalnych
pozwala na osiągnięcie znikomego oporu wewnętrznego, oraz prądów spoczynkowych, a poprzez to wysokiego współczynnika sprawności energetycznej urządzenia. Dzięki temu przetwornica BEREL nadaje się
doskonale do zastosowania w systemach baterii solarnych.
Urządzenie zabezpieczone jest elektronicznie przed zwarciem i przeciążeniem.
Instalacja, podłączenie baterii
Ze względu na konieczność ochrony elektroniki przed korozjogennym działaniem gazów wytwarzanych przez
akumulatory, przetwornicę zainstalować należy w suchym i dobrze wietrzonym pomieszczeniu. Nie należy go
umieszczać w wąskim, zamkniętym zbiorniku, ponieważ tylko przy odpowiedniej cyrkulacji powietrza można
uzyskać wysoką moc wyjściową.
Przetwornicę należy umieścić w pobliżu baterii. Każdy dodatkowy metr przewodu wiąże się większą utratą
napięcia i mniejszym stopniem sprawności. Kabel podłączeniowy nie powinien być dłuższy niż 2 m i
przekraczać średnicy miedzianej:
500 VA 12 V przetwornica 10 mm/kw.
500 VA 24 V przetwornica 6 mm/kw.
Uwaga: podczas podłączenia należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe podłączenie biegunów. Zbyt
mała średnica przewodu może spowodować pożar.
Podczas podłączania ustaw przełącznik na AUS- na środkowej pozycji. Zdejmij zabezpieczenie przewodów
(1). Zabezpieczenie wymagane jest między przetwornicą, a baterią w celu ochrony przewodów i powinno
znajdować się bezpośrednio na baterii.
Rozładowanie akumulatorów dla różnych typów odbiorników i czasu ich pracy
W poniższej tabeli podano orientacyjne zapotrzebowanie na pojemność akumulatorów w zależności od
poboru mocy. W przypadku obciążeń indukcyjnych – np. silników, świetlówek
itp. (cos Phi), pobór mocy będzie większy, niż wynika z tabliczki znamionowej odbiornika.
obciążenie/Watt
typ/urządzenie
czas w godzinach
25
50
100
150
200
jarzeniówki
urządzenia SAT
małe telewizory
małe pompy
sprzęt muzyczny
0,5
1,2
2,5
5,0
7,5
10
1
2,5
5,0
10
15
20
2
5,0
10
20
30
40
5
10
25
50
75
100
10
20
50
100
150
200
Wymagane
amperogodziny
baterii
Dane powyższe dotyczą przetwornicy 12 V. Dla wersji 24 V podane czasy podwajają się.
Prosimy zwrócić uwagę, że przy dużych wartościach natężenia pobieranego prądu pogarsza się sprawność
energetyczna, a poprzez to – skraca się czas pracy, wynikający z wyliczenia na
podst. pojemności akumulatorów.
Podłączenie 230 V.
Odbiornik zasilany jest poprzez gniazdo znajdujące się z prawej strony płyty frontowej obudowy.
Uwaga: wyjście wykonane jest bez uziemienia
Uruchomienie
Podczas pierwszego uruchomienia może się zdarzyć, że przetwornica nie pozwoli się załączyć. Powodem
jest brak właściwego resetu dla mikroprocesora. Należy wtedy odłączyć akumulator, odczekać ok. 5 sekund i
ponownie dołączyć akumulator do zacisków przetwornicy, co zasygnalizowane zostanie zaświeceniem się
zielonej kontrolki LED „Ubatt”.
Załączenie przetwornicy potwierdzone zostanie zaświeceniem się kontrolki „Uout”, a w gnieździe wyjściowym
pojawi się napięcie AC 230 V.
Urządzenie zabezpiecza się samo za pomocą różnych systemów, których zadziałanie sygnalizowane jest
odpowiednimi kontrolkami na płycie czołowej.
„Ubatt”
Kontrolka ta zapala się, gdy do urządzenia dołączone jest napięcie akumulatora o właściwej polaryzacji.
„Uout”
Wskazanie normalnej pracy i obecności napięcia wyjściowego na gnieździe. W trybie pracy
„Stand-by” impulsy testowe sygnalizowane są krótkimi błyskami tej kontrolki.
Przegrzanie
- sygnalizowane jest pulsowaniem w sekundowych odstępach czerwonej kontrolki „Temp”.
Oznacza to, że przez dłuższy czas stopnie końcowe, lub transformator wyjściowy były przeciążone i
urządzenie zostało wyłączone. Gdy tylko temperatura spadnie poniżej granicznej, po upływie ok. 1 minuty
urządzenie włączy się ponownie, a kontrolka zgaśnie.
Zbyt wysokie / zbyt niskie napięcie akumulatora
Jeśli napięcie wejściowe z akumulatora przekracza wartość 15,5 V (30 V), przetwornica wyłącza się w celu
ochrony dołączonych odbiorników. W razie zbyt niskiego napięcia wejściowego z akumulatora – poniżej 10 V
(20 V), przetwornica wyłącza się również, tym razem w celu ochrony akumulatora. Każdy z tych stanów
sygnalizowany jest zaświeceniem się kontrolki LED „<U<”.
Przeciążenie
Przetwornica napięcia EC 500 VA dysponuje przez krótki czas mocą szczytową 1100 VA.
Przy zasilaniu odbiorników o dużym prądzie rozruchowym, np. silnych żarówek (do 10- krotności prądu
znamionowego) może się zdarzyć, że zadziała zabezpieczenie przetężeniowe.
Rozpoznać to można po tym, że np. już dołączone żarówki podczas włączania następnych na krótko trochę
przygasną. Jeśli przez dłuższy czas pobierane będzie więcej, niż 700W, zadziała wbudowany bezpiecznik
topikowy. Wolno go wymienić tylko na taki sam, o takim samym amperażu.
Automatyczne włączenie.
Urządzenia serii EC......S wyposażone są w automatyczne rozpoznanie obciążenia tzn., jeżeli do wyjścia
przetwornicy zostanie podłączone obciążenie > 25 W, zostanie ona uruchomiona i w gnieździe wyjściowym
będzie dostępne napięcie zmienne 230 V.
Po odłączeniu obciążenia przetwornica wyłączy się automatycznie.
Przełącznik załączania/ wyłączania na przedniej stornie urządzenia umożliwia wybór różnych stanów
działania przetwornicy.
Górna pozycja „Ein” załącza przetwornicę w tryb ciągły; napięcie AC 230 V podawane jest wtedy na
gniazdo wyjściowe stale, bez względu na obecność obciążenia.
Środkowe położenie przełącznika, to pozycja „Aus”, w której urządzenie jest wyłączone. Brak dostępu do
napięcia. Przy prawidłowo podłączonych bateriach świeci dioda LED „Ubatt”.
Pozycja Stand-by.
Przetwornica pracuje w energooszczędnym trybie Stand-by. Urządzenie wytwarza, co sekundę impulsy
testujące w celu rozpoznania, czy odbiornik podłączony jest do wyjścia. Po zarejestrowaniu podłączenia
urządzenia wymagającego minimum mocy 25 W przetwornica włącza się automatycznie. Po odłączeniu
urządzenia przetwornica powraca do trybu Standby.
W trybie Snadby i włączenia nie należy dotykać zacisków wyjściowych przetwornicy. Dostępne
napięcie 230 V może stanowić zagrożenie dla życia.
Istnieją odbiorniki energii, najczęściej również urządzenia oszczędzające energię, które wymagają pojawienia
się napięcia zasilającego 230 V na swoim wejściu, żeby się załączyć.
Jednocześnie przetwornica w trybie ekonomicznym („Stand-by”) wymaga obecności na swoim wyjściu stałego
obciążenia > 25 W. Może się więc zdarzyć, że obydwa urządzenia będą na siebie wzajemnie czekać i żadne
z nich się nie załączy. W takim wypadku nie pozostaje nic innego, jak:
- na krótko przełączyć przetwornicę w tryb „Ein”, albo
- przyłożyć obciążenie omowe- np. podłączyć na chwilę żarówkę o mocy co najmniej 25 W.
Dzięki temu przetwornica załączy się, podając napięcie na wyjście, co umożliwi załączenie się odbiornika.
Dodatkową żarówkę można wtedy oczywiście wyłączyć.
Dane techniczne
Dopuszczalne napięcie
wejściowe
Napięcie wyjściowe
Częstotliwość
Dopuszczalna temperatura
otoczenia
Moc wyjściowa
Moc (ciągła)
Stopień sprawności
Ochrona przed przeciążeniem
Ochrona przed głębokim
rozładowaniem
Ochrona przed zwarciem
Ochrona przed przepięciem
Bezpiecznik wejściowy
Prąd ciągły 230 V aktywny
Stand-by
Układ ochronny
Waga
Wymiary obudowy
12 V
10-15 V
24 V
20-30 V
230 V +/- 5%
50 Hz, dokładność kwarcowa
0-70 St.C, od 40 st.C malejąca moc wyjściowa
500 VA/1300 VA
100 %
Do 94 % w zależności od wykonania
Seryjna
Seryjna
Seryjna
Seryjna
63 A
25 A
Ok. 400 mA
Ok. 240 mA
Ok. 30 mA
Ok. 30 mA
Poprzez bezpiecznik, ograniczenie prądowe i rozłączenie zależne
od temperatury
Ok. 6 kg
Ok. 6 kg
255 x 175 x 92 (szer. x gł. x wys.)
Download