Rozdział III - wykłady - takethebox123

advertisement
Rozdział III.doc
(1818 KB) Pobierz
Rozdział III. Podstawy termoregulacji zwierząt.
1. Temperatura ciała zwierząt stało i zmiennocieplnych.
1.1 Terminologia
Temperatura jest jednym z najważniejszych czynników fizycznych, mających wpływ na
prawidłowy przebieg procesów życiowych. Zakres jej oddziaływania na organizmy żywe,
mnogość i różnorodność reakcji, czyli różne strategie termoregulacyjne skłaniają do
wprowadzenia pewnych kryteriów podziału i wykorzystania ich do stworzenia fizjologicznej
klasyfikacji. Biorąc pod uwagę zakres zmian temperatury wewnętrznej zwierząt w odpowiedzi na
wpływ zmiennej temperatury zewnętrznej, czyli zmienność lub stałość temperatury środowiska
wewnętrznego, zwierzęta podzielono na zmiennocieplne, czyli poikilotermiczne (od gr. poikilos
– zmienny), stałocieplne, czyli homoio- lub homeotermiczne (od gr. homoios – równy, homos
–
taki
sam)
oraz
zwierzęta
względnie
stałocieplne
(przemiennocieplne),
czyli
heterotermiczne.
Zwierzęta stałocieplne mają zdolność utrzymywania względnie stałej temperatury
wewnętrznej pomimo zmian temperatury otaczającego je środowiska. Temperatura wewnętrzna
ich organizmów, poza stanami chorobowymi waha się w granicach nie większych niż ± 2 oC przy
szerokim zakresie zmienności temperatury otoczenia. Do tej grupy zwierząt zaliczamy ptaki i
ssaki, które tradycyjnie określa jako zwierzęta ciepłokrwiste. W organizmach bezkręgowców,
ryb, płazów i gadów temperatura nie jest stała i zmienia się wraz z temperaturą otoczenia, mimo,
że nie jest z nią identyczna, zaliczamy je więc do organizmów zmiennocieplnych, albo też zwierząt
zimnokrwistych. Temperatura ciała większości tych zwierząt jak wyżej wspomniano podąża za
temperaturą otoczenia, w którym żyją. Spotyka się jednak wyjątki np. ryby tropikalne, jaszczurki
pustynne czy nawet owady przebywające w miejscach nasłonecznionych mogą mieć wyższą
temperaturę ciała w porównaniu do ssaków. Żółw skórzasty potrafi utrzymywać temperaturę ciała
na poziomie ponad 25oC w wodzie o temperaturze 7,5oC. Utrzymywanie takiej temperatury ciała
jest możliwe dzięki stosunkowo wysokiemu tempu metabolizmu, jakim charakteryzuje się to
zwierzę, a także dzięki potężnym rozmiarom ciała, które minimalizują utratę ciepła.
Organizmy zwierząt względnie stałocieplnych w zależności od temperatury otoczenia mogą
zachowywać się podobnie jak zwierzęta stałocieplne (regulując i utrzymując temperaturę ciała na
określonym poziomie) lub podobnie do zwierząt zmiennocieplnych, obniżając ją np. w okresie
zimy. Zwierzęta te mają więc zdolność precyzyjnej termoregulacji zapewniającej stałocieplność,
zmieniają jednak okresowo poziom na jakim temperatura jest regulowana np. hibernujące susły i
jeże, w zimie obniżają temperaturę ciała. Stan takiego kontrolowanego obniżenia temperatury ciała
przez zwierzęta stałocieplne określany jest mianem torporu. Jest to zazwyczaj krótkotrwały stan
obniżenia temperatury ciała, trwający od kilku godzin do kilku dni. Dłuższe okresy odrętwienia
nazywane są już hibernacją.
W czasie odrętwienia zimowego działa precyzyjna termoregulacja. Obniżanie temperatury
ciała w niesprzyjających warunkach (np. w zimie) umożliwia bardzo oszczędną gospodarkę
zasobami energetycznymi organizmu. Temperatura ciała jeży wynosi ok. 35°C i jest nieco niższa
niż u człowieka, jesienią gdy spada do 15°C jeże stają się senne, a przy dalszym obniżeniu
temperatury zapadają w hibernację. W czasie hibernacji ciało jeża sprawia wrażenie martwego –
utrzymuje mniej więcej temperaturę otoczenia, ale tylko do pewnej granicy wynoszącej 6°C.
Dalsze schłodzenie ciała grozi jeżom śmiercią w przypadku kiedy nie wybudzą się. Podobnie
zachowanie spotykamy u susła. Bodźcem rozpoczynającym hibernację jest obniżenie temperatury
otoczenia poniżej 10°C. Przy temperaturze otoczenia około 0°C, ciepłota ich ciała wynosi 1,6-2,0
°C. W typowej hibernacji u susła arktycznego temperatura ciała spada nawet do -2,9 °C. Zima jest
również krytycznym okresem w życiu nietoperzy. By przetrwać do wiosny mimo braku pokarmu,
nietoperze zapadają w stan hibernacji. Dzięki obniżeniu temperatury ciała o ponad 30°C i
znacznemu spowolnieniu czynności życiowych, mogą przeżyć, korzystając jedynie z podskórnych
zapasów tłuszczu.
Temperatura ciała u zwierząt heterotermicznych może być także regulowana dobowo. Kolibry
– ptaki charakteryzujące się bardzo małymi rozmiarami ciała, niewielkimi zasobami tkanki
tłuszczowej i wysokim tempem metabolizmu, nocą wykorzystują torpor dobowy w celu
zaoszczędzenia energii, zwłaszcza gdy warunki środowiska (np. niższa temperatura otoczenia,
deszcz) uniemożliwiają zdobywanie pokarmu.
W celu pełniejszego opisu zjawisk termicznych w świecie zwierząt, obok kryterium
zmienności i stałości środowiska wewnętrznego wyróżniamy kryterium głównego źródła energii
używanej do podwyższenia i regulacji temperatury ciała. Pozyskiwanie energii cieplnej z
otoczenia określa się jako ektotermię, natomiast jeżeli pochodzi ona z procesów metabolicznych
organizmu, mówimy o endotermii. Zgodnie z tym kryterium wyróżniamy zwierzęta
ektotermiczne (gr. ectos - na zewnątrz) lub ektotermy oraz zwierzęta endotermiczne lub
endotermy (gr. entos – wewnątrz). Przy wyżej wymienionym kryterium, wprowadzono nazwy
odnoszące się nie do źródła, ale tempa metabolicznej produkcji cieplnej. Wyróżnia się tu
zwierzęta bradymetaboliczne (od gr. bradys – powolny, leniwy) i tachymetaboliczne (od gr.
tachy – szybki, rączy). Zwierzętami tachymetabolicznymi są ptaki i ssaki mające wysoki poziom
metabolizmu, natomiast do bradymetabolicznych zaliczamy gady, płazy, ryby i bezkręgowce.
Tachymetaboliczne gatunki są także zwierzętami enodetermicznymi, ponieważ regulują
temperaturę ciała głównie poprzez wewnętrzną produkcję ciepła będącego sumą wszystkich
metabolicznych procesów.
Wiele
gatunków
bradymetabolicznych
zaliczanych
jest
natomiast
do
zwierząt
ektotermicznych, to znaczy, że ich temperatura ciała regulowana jest behawioralnie poprzez
modulujący przepływ ciepła pomiędzy ciałem a otoczeniem.
Biorąc pod uwagę możliwości tolerowania przez zwierzęta zmian temperatury wprowadzono
jeszcze jeden podział, w którym wyróżnia się zwierzęta stenotermiczne (od gr. stenos – wąski,
ciasny), ich tolerancja termiczna mieści się w wąskich granicach, zamieszkują one siedliska o
niewielkich wahaniach temperatury oraz zwierzęta eurytermiczne (od gr. eurys szeroki,
obszerny), które mogą bytować w szerokim zakresie zmiennej temperatury.
1.2 Temperatura ciała zwierząt stało- i zmiennocieplnych
Stałocieplność jest ogromnym osiągnięciem ewolucyjnym, ponieważ pozwala na precyzyjne
utrzymywanie temperatury wnętrza ciała w dość wąskim zakresie (na poziomie 38±2oC), co
zapewnia największą sprawność biochemiczną układów enzymatycznych oraz prawidłowy stan
fizyczny białkowo-lipidowych błon komórkowych. Utrzymywanie takiego stanu umożliwia
optymalną pracę narządów wewnętrznych organizmu.
Uzyskane przez zwierzęta w drodze ewolucji uniezależnienie temperatury ciała od warunków
otoczenia zostało okupione sporymi kosztami. Zwierzęta stałocieplne ( np. ssaki) potrzebują
bowiem o wiele większej ilości energii, dostarczanej głównie w postaci pożywienia.
Gady o podobnych rozmiarach do ssaków, zamieszkujące cieplejsze obszary globu i
korzystające z energii słonecznej potrzebują zaledwie ułamek ilości pożywienia ssaków
koniecznego do utrzymania temperatury. Cecha ta umożliwiła gatunkom zmiennocieplnym
opanowanie tak skrajnie niegościnnego środowiska jak suche i gorące pustynie, unikane przez
ssaki, gdzie występują bardzo wysokie temperatury w ciągu dnia i gwałtowne spadki temperatur
nocą -
nawet do temperatury bliskiej zera. Jest to także
środowisko, w którym o
pożywienie niezbędne w którym zwierzętom stałocieplnym trudno jest zdobyć większe ilości
pożywienia. Oczywiście przebywanie w takim środowisku przez zwierzęta zmiennocieplne
uzależnione jest od możliwości ochłodzenia organizmu. Długotrwałe przegrzanie może prowadzić
do śmierci. Regulację taką zapewniają tym organizmom zachowania behawioralne.
U zwierząt stałocieplnych temperatura wnętrza ciała utrzymuje się na dość stałym poziomie,
ale nie wszystkie części ciała mają taką samą temperaturę.
Rys.1. Rozkład temperatury w organizmie konia przebywającego w ciepłym (A) lub chłodnym
(B) środowisku (J. Króliczewski wg Cunningham i Bradley 2007).
Temperatura środowiska otaczającego zwierze może także wpływać na rozkład temperatury
jego ciała. W chłodnym środowisku zwierzęta utrzymują wysoka temperaturę
wokół
najważniejszych z punktu widzenia fizjologii narządów. W cieple rozkład ten jest bardziej
równomierny i skierowany ku powierzchni ciała (do skóry) co ułatwia oddawanie ciepła z
organizmu.
Różnice temperatury w obrębie wnętrza ciała spowodowane różnicami w poziomie
metabolizmu, a więc ilości wytworzonej energii mogą osiągać nawet 0,5°C. Ciało składa się z
części wewnętrznej, w której powstaje większa część ciepła oraz ze znacznie większej części
zewnętrznej, do której należy skóra i mięśnie, a która wytwarza niewielką część ciepła w
organizmie.
U człowieka narządy klatki piersiowej i brzucha stanowiące zaledwie niecałe 6% masy ciała
wytwarzają 56 % jego ciepła. Jeżeli do tej puli dołączymy mózg, który również odznacza się
wysokim poziomem metabolizmu, to uzyskamy sumę 72 %, czyli ponad 2/3 całkowitej produkcji
ciepła w mniej niż ośmiu procentach masy ciała. Narządy, które mają wysokie tempo wytwarzania
ciepła metabolicznego mogą być cieplejsze od innych, ale trzeba pamiętać, że są one ciągle
chłodzone przez krew. Oznacza to, że krew tętnicza dopływająca do powierzchni ciała traci ciepło
i wraca ochłodzona do wnętrza. W taki sposób chłodzone są narządy wewnętrzne. Taki rozkład
ciepła oraz kontrola jego rozprowadzania w praktyce wpływa na sposób wykonywania i miejsce
pomiarów jego ciepłoty. Do oceny tej temperatury często stosuje się pomiar w odbytnicy.
Temperatura wnętrza ciała podlega także regularnym wahaniom w ciągu doby. Wynoszą one
zwykle od 1 do 2 °C. U zwierząt o aktywności dziennej temperatura ciała osiąga szczyt w dzień,
a najniższą wartość w nocy, natomiast u zwierząt nocnych dzieje się odwrotnie. U wielu ssaków i
ptaków dobowy rytm zmian temperatury ciała przebiega zgodnie z rytmem światła i ciemności.
Większość zwierząt stałocieplnych utrzymuje jednak temperaturę ciała na przybliżonym
poziomie: ptaki 40±2 °C, ssaki łożyskowe 38±2 °C, torbacze 36±2 °C i stekowce 31±2 °C.
Jednym z największych wyzwań dla organizmów stałocieplnych zamieszkujących w skrajnych
warunkach (tereny subpolarne, polarne, równikowe oraz podzwrotnikowe suche) jest utrzymanie
stałej temperatury ciała w okresach dużego ochłodzenia. Jest to możliwe dzięki specjalnym
modyfikacjom układu krwionośnego utrzymującym różne temperatury w różnych częściach ciała,
tzw. wymiennikom. Wymienniki ciepła podobne do przeciwprądowych wymienników ciepła
ssaków i ptaków spotyka się również u zwierząt zmiennocieplnych (np. tuńczyk). Dopływ krwi
do mięśni tuńczyka służących do pływania zachodzi za pośrednictwem wymiennika ciepła
wykorzystującego mięśnie do utrzymania wysokiej temperatury ciała, mimo, że krew tętnicza ma
temperaturę wody. Sieć naczyń krwionośnych utworzona w ten sposób znana jest jako tzw. sieć
dziwna lub cudowna czyli specyficzny układ naczyń włosowatych układu krążenia, w którym
naczynia włosowate powstałe z tętnicy lub żyły ponownie łączą się w naczynie tego samego typu.
Dzięki niej tuńczyk potrafi utrzymywać temperaturę mięśni aż o 14 °C wyższą od temperatury
wody, w której pływa. Stabilizacja temperatury mięśni tuńczyka w pewien sposób uniezależnia
tę rybę od gwałtownych zmian temperatury wody podczas szybkiego przemieszczania się w tym
środowisku.
W przypadku zwierząt zmiennocieplnych, aby podwyższyć temperaturę ciała konieczne jest
zmniejszenie szybkości parowania i utraty ciepła przez przewodzenie a zwiększenie możliwości
zysku cieplnego przez promieniowanie słoneczne i metaboliczne wytwarzanie ciepła. W celu jak
najlepszego wykorzystania promieniowania
słonecznego zwierzęta np. gady i owady
wykorzystują barwę ciała jak i orientację względem Słońca. Bardzo ważne znaczenie w tym
przypadku ma również temperatura podłoża. Poprzez położenie się na ogrzanej skale, gady na
przykład mogą zwiększyć pobieranie ciepła z podłoża. Samice niektórych węży utrzymują
wysokie tempo metabolizmu a więc i wysoką temperaturę ciała podczas inkubacji jaj.
Niskie temperatury są niesprzyjające dla owadów. Większość staje się mniej ruchliwa.
Jednakże są takie jak na przykład duże ćmy, motyle, trzmiele, szarańcza osy i pszczoły, które
potrafią rozgrzać mięśnie przed startem do lotu i zachować aktywność w chłodniejszym
środowisku. Co ciekawe, pszczoły regulują temperaturę nie tylko własnego organizmu lecz nawet
całego roju.
2. Bilans cieplny organizmu i sposoby wymiany ciepła organizmu z otoczeniem.
Utrzymywanie przez zwierzęta temperatury ciała, w której przebiegają niezbędne procesy
życiowe jest możliwe dzięki rozwojowi złożonych mechanizmów termoregulacji. Ich działanie
polega na dostosowaniu ilości ciepła wytwarzanego w organizmie (termoregulacja chemiczna) i
ciepła wymienianego między organizmem a otoczeniem (termoregulacja fizyczna) do potrzeb
bilansu cieplnego w sposób zapewniający zachowanie homeostazy termicznej organizmu.
Przebiegowi procesów życiowych w organizmie towarzyszy nieustanne wytwarzanie ciepła.
Wytwarzane ciepło jest również nieustannie oddawane do środowiska otaczającego. Ciepło jest
produktem komórkowych przemian metabolicznych, które zależą od wielu czynników. Wartość
podstawowej przemiany materii wyrażonej w kaloriach przypadającej na kilogram masy ciała jest
dużo większy u małych zwierzą niż u dużych. Spowodowane jest to miedzy innymi, zwiększonym
stosunkiem powierzchni ciała do jego objętości, występującym u małych zwierząt, które tracą w
ten sposób więcej ciepła.
Rys. 2. Zależność produkcji ciepła od masy ciała (J. Króliczewski wg Cunningham i Bradley
2007).
W warunkach zwiększonej aktywności fizycznej lub narażania na działanie zimna, następuje
produkcja ciepła (ciepło endogenne). Ciepło może być również pobierane z zewnętrznych źródeł
(ciepło egzogenne) np. w wyniku przyjmowania gorących pokarmów i płynów, wdychania
ciepłego powietrza lub wygrzewania się na słońcu.
Powłoki ciała pełnią funkcje termoizolatora lub drogi eliminacji ciepła dzięki zmianom
przepływu krwi. Wraz ze zwiększeniem przepływu krwi przez powierzchowne warstwy ciała
temperatura skóry podwyższa się, w wyniku czego zwiększa się przewodnictwo cieplne. Wraz ze
zmniejszeniem przepływu krwi następuje wzrost izolacyjnych właściwości skóry i zmniejszenie
utraty ciepła.
Temperatura wnętrza ciała zwierzęcia zależy więc od kombinacji wielu czynników takich jak:
temperatura środowiska, fizjologiczna modulacja fizycznych dróg wymiany ciepła między
organizmem a środowiskiem oraz szybkość wytwarzania ciepła w organizmie.
Rys. 3. Produkcja ciepła i drogi jego wymiany pomiędzy organizmem a otoczeniem (J.
Króliczewski).
Organizm ma możliwość kontroli temperatury i bilansowania produkowanego ciepła ze
stratami. W warunkach bilansu cieplnego istnieje równowaga pomiędzy ilością ciepła
wytwarzanego w organizmie w trakcie przemian metabolicznych a ilością ciepła oddawanego do
otoczenia.
Temperatura organizmu stałocieplnego pozostaje tak długo niezmieniona, jak długo będzie
zachowany zrównoważony bilans cieplny, który można wyrazić następującym równaniem: QP
= QU, gdzie: przez QP rozumiemy produkcję ciepła a przez QU jego utratę.
Temperatura wewnętrzna organizmu jest więc wypadkową produkcji i utraty ciepła. Jednak
temperatura ciała nie zawsze utrzymuje się bez zmian. Jeśli produkcja ciepła będzie większa niż
możliwości jego rozpraszania do otoczenia, to bilans cieplny określamy jako dodatni, co jest
równoczesne ze wzrostem temperatury wewnętrznej organizmu na skutek kumulowania w nim
ciepła QP - QU > 0. Jeśli natomiast utrata ciepła przeważa na jego produkcja, wtedy mówimy o
bilansie cieplnym ujemnym QP - QU < 0.
Wymianą ciepła między organizmem a otoczeniem rządzą prawa fizyczne. Wielkość tej
wymiany zależy od warunków zewnętrznych, które są oczywiście poza zasięgiem fizjologicznych
mechanizmów regulacyjnych oraz od temperatury skóry, zależnej od przepływu krwi, oraz pracy
gruczołów potowych. Odbywa się ona poprzez przewodzenie, konwekcję, promieniowanie i
parowanie.
Przewodzenie ciepła zachodzi między ciałami fizycznymi stykającymi się ze sobą, niezależnie
od tego czy są one ciałami stałymi, cieczami, czy gazami. Wymiana ciepła tą drogą zależy od
różnicy temperatury pomiędzy dwiema powierzchniami pozostającymi w kontakcie i odbywa się
ona zawsze od ciała o wyższej temperaturze do ciała o temperaturze niższej. Przenoszenie ciepła
w wyniku ruchu cieczy bądź gazu ze środowiska cieplejszego do zimniejszego nosi natomiast
nazwę konwekcji. Oddawanie ciepła tymi drogami zachodzi wówczas, kiedy temperatura
powietrza lub otaczających przedmiotów (z którymi styka się bezpośrednio powierzchnia ciała)
jest niższa od temperatury skóry.
Przepływ ciepła przez promieniowanie zachodzi bez bezpośredniego kontaktu między
powierzchniami. Każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego emituje
promieniowanie elektromagnetyczne (cieplne, w zakresie podczerwonym). Długość fali
emitowanego promieniowania zależy od temperatury powierzchni, a im jest ona gorętsza, tym
krótsze są fale promieniowania. W czasie ekspozycji na promieniowanie krótkofalowe (słoneczne)
organizm
zawsze
zyskuje
ciepło.
Powierzchnie
ciała
żywych
organizmów
emitują
promieniowanie długofalowe. W wyniku promieniowania długofalowego organizm może ciepło
zyskiwać lub tracić, w zależności od tego czy otaczające powierzchnie są chłodniejsze czy
cieplejsze od powierzchni ciała. Warunkiem wymiany ciepła na tej drodze jest istnienie różnicy
temperatury między ciałem a jego otoczeniem. Efektywność uzyskiwania ciepła przez
promieniowanie zależy od kształtu ciała, powierzchni absorbującej promieniowanie oraz jej
ustawienia względem źródła ciepła — na przykład słońca (kąt padania promieni słonecznych)
Utrata ciepła następuje również drogą parowania. Parowanie wody z powierzchni skóry i dróg
oddechowych odgrywa podstawową role w chłodzeniu skóry i dopływającej do niej krwi w
warunkach, kiedy organizm znajduje się w wysokiej temperaturze otoczenia bądź w warunkach
wzmożonej pracy fizycznej. Należy pamiętać jednakże, że czynnikiem ograniczającym utratę
ciepła wskutek parowania jest duża wilgotność powietrza.
Przedstawione powyżej fakty będące tylko krótkim wstępem do tego obszernego zagadnienia
pokazują, iż termoregulacja zapewniająca stałość i niezależność procesów życiowych od temp.
otoczenia jest procesem skomplikowanym i kontrolowanym na różnym poziomie fizjologicznym,
metaboliczno-biochemicznym, oraz anatomicznym. Nie możemy także zapomnieć o regulacji
behawioralnej tego procesu.
3. Reakcje termoregulacyjne u zwierząt stałocieplnych
W regulacji temperatury ciała mają znaczenie ośrodki w podwzgórzu oraz kora mózgowa.
Podwzgórze odpowiedzialne jest za zwiększone wytwarzanie lub oddawanie ciepła w organizmie,
w zależności od aktualnego bilansu cieplnego. Kora mózgowa natomiast odpowiada za
behawioralne reakcje regulacji temperatury ciała zwierzęcia.
W przedniej części podwzgórza znajdują się neurony receptorowe ciepła, których
drażnienie powoduje pobudzenie efektorów oddawania ciepła na drodze nerwowej. Reakcją tych
efektorów jest np. przyspieszenie oddychania czy rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry.
Neurony receptorowe zimna znajdują się w tylnej części podwzgórza i w odpowiedzi na
pobudzenie wysyłają drogami nerwowymi impulsy do efektorów termogenezy. W następstwie
obserwujemy drżenie mięśniowe, obkurczanie skórnych naczyń krwionośnych oraz stroszenie
włosów.
Niskie temperatury otoczenia powodują zwiększenie częstości występowania potencjałów
czynnościowych w neuronach zimna oraz zmniejszenie impulsacji w neuronach ciepła. Odwrotny
skutek wywołują wysokie temperatury otoczenia. Jeśli częstość wyładowań obydwu rodzajów
neuronów w zależności od temperatury przedstawimy na wykresie, otrzymamy dwie krzywe
przecinające się w jednym punkcie. Ten punkt wyznacza wartość temperatury, względem której
organizm reguluje swoja temperaturę wewnętrzną. Wartość ta została nazwana wzorcem
temperatury, czyli punktem nastawczym (set point). U zdrowego człowieka wynosi ona 37 oC.
Organizm dąży do utrzymania wewnętrznej temperatury ciała zgodnej z punktem nastawczym
poprzez odpowiednie mechanizmy regulacyjne.
Podwzgórzowe neurony receptorowe ciepła i zimna są zarówno czujnikami temperatury
otoczenia jak i temperatury wnętrza organizmu. Temperaturę otoczenia rejestrują receptory skórne
oraz błon śluzowych górnych odcinków układu pokarmowego i oddechowego. Są to wolne
zakończenia nerwowe. Nie stwierdzono różnic morfologicznych w budowie receptorów ciepła i
zimna. Termoreceptory te nie występują razem, nie są równomiernie rozmieszczone lecz...
Plik z chomika:
takethebox123
Inne pliki z tego folderu:


A1_Analizatory_biologiczne.ppt (10215 KB)
 analiza_moczu.ppt (1251 KB)
Błonowy potencjał spoczynkowy i czynnościowy.ppt (1916 KB)
 ELEKTROKARDIOGRAFIA.pdf (887 KB)
 ELEKTROKARDIOGRAFIA.ppt (2269 KB)
Inne foldery tego chomika:
ćwiczenia IX, X
EGZAMIN
 fizjo egzamin
Fizjologiczne podstawy zywiebia zwierzat
 fizjooo do koła 2



Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download