WP-SO.8030.12.2012 30.03.2012r. Sprawozdanie z Powiatowego

advertisement
WP-SO.8030.12.2012
30.03.2012r.
Sprawozdanie z Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Chrzanowskiego za rok 2011
Nr
Cel / zadania
Realizatorzy
Opis podjętych działań
zadania
Cel główny 1:
promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym
Cel szczegółowy:
1.1 upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego,
rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu
1.1.1
ustalenie priorytetów
Szpital Powiatowy
Opracowano poradnik w formie broszury: „Ty i choroba. Nie bój się sięgnąć po pomoc”.
promocji zdrowia
w Chrzanowie
Celem stworzenia poradnika było zwiększenie świadomości na temat zaburzeń
psychicznego
psychicznych. Wydrukowano 1000 sztuk w/w broszur, które rozdystrybuowano głównie
w szkołach, placówkach wychowawczych i medycznych. Dzięki nim mieszkańcy
Powiatu Chrzanowskiego mogli zapoznać się z najczęstszymi problemami psychicznymi
dotykającymi zarówno osoby w młodym wieku, jak i starsze.
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Chrzanowie
Przeprowadzono następujące przedsięwzięcia mające na celu terapię osób z zaburzeniami
psychicznymi:
 zajęcia integracyjne z grupami klasowymi zapobiegające trudnościom adaptacyjnym
u młodzieży i sytuacjom kryzysowym wywołującym zaburzenia psychiczne:
 gimnazja: 6 klas w Gminie Libiąż,
 szkoły ponadgimnazjalne: 4 klasy na terenie Powiatu Chrzanowskiego,
 zajęcia przygotowujące do twórczego rozwiązywania problemów:
 szkoły podstawowe: gmina Libiąż- 2 klasy, Gmina Chrzanów – 3 klasy, Gmina
Babice- 3 klasy, Gmina Alwernia- 2 klasy,
 gimnazja: Gmina Libiąż- 1 klasa;
 zajęcia „Szkoły dla Rodziców” będących treningiem umiejętności wychowawczych
rodziców, w tym radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych: edycja listopad- grudzień
2011,
 grup wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych mających na celu poszerzenie
wiedzy dotyczącej zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży: prowadzonych jest
systematycznie 5 grup wsparcia,
 kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego
w procesie terapii rodzin- prowadzone systematycznie w ramach spotkań z rodzicami
i indywidualnych z młodzieżą,
 konferencję dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników
OPS-u, policji, kuratorów sądowych, temat: Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży
w aspekcie medycznym i społecznym,
1


Specjalny Ośrodka Szkolno 
– Wychowawczy
w Chrzanowie


Dom Pomocy Społecznej
w Płazie



Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Chrzanowie
zajęcia edukacyjne dla pedagogów i psychologów dotyczące zdrowia psychicznego
(zaburzenia psychotyczne, kryzys wieku dorastania, uzależnienia, zaburzenia
zachowania i inne) w ramach grup wsparcia,
zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów Gimnazjum i ZSZ;
program „Szkoła bez Przemocy” - dokonano analizy zagadnień zdrowia psychicznego
w aspekcie społecznym;
program „Szkoła Promująca Zdrowie” jeden z bloków problemowych poświęcono
„Zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży”. Zajęciami warsztatowymi rozpoczęto
realizację tematu; „Wpływ środków psychoaktywnych na zdrowie fizyczne
i psychiczne człowieka”,
dwa spotkania dla rodziców finansowane z projektu „Z pomocą rodzinie” na temat:
„Zagrożenie niedostosowaniem społecznym oraz zaburzenia psychiczne dzieci
i młodzieży” oraz „Opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz
z zaburzeniami psychicznymi”,
rozszerzono pomoc psychologiczną dla rodzin mieszkańców DPS celem wsparcia
w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, poprzez specjalistyczne porady,
rozmowy terapeutyczne,
utworzono nową terapię zajęciową tzw. koraloterapię mającą na celu ćwiczenie
sprawności manualnej rąk, pobudzanie wyobraźni, dającą możliwość wyrażania
swoich opinii i pomysłów,
poradnictwo specjalistyczne tj. poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz
prawne. (Ogólna liczba wizyt to 522, liczba osób 196, w tym poradnictwo
psychologiczne 94 osoby oraz poradnictwo prawne 61 osób).
Celem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest rewalidacja oraz rehabilitacja społeczna
i zawodowa zmierzająca do niezależnego, samodzielnego
i aktywnego życia
w środowisku osób upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Praca terapeutyczno – wychowawcza uwzględniająca potencjalne możliwości
uczestników i ich predyspozycje psychofizyczne, jest ukierunkowana na przystosowanie
uczestników do samodzielnego życia, na rozwój zaradności, umiejętności sterowania
własnym zachowaniem. Powinna prowadzić także do opanowania przez osoby
niepełnosprawne, objęte procesem terapeutycznym, podstawowych czynności
przysposabiających do pracy i do prawidłowego funkcjonowania w środowisku
społecznym (poznanie i postrzeganie norm, zasad społeczno – moralnych).
Podstawowym celem działania warsztatu terapii zajęciowej jest wzmacnianie pełnego
rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do prowadzenia przez osobę
niepełnosprawną niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Realizowanie tego
celu zależy od indywidualnych predyspozycji osoby niepełnosprawnej. Aby umożliwić
osobie z niepełnosprawnością intelektualną podjęcie zatrudnienia w ZAZ, ZPCH lub
2
Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Chrzanowie
Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Trzebinia
Warsztat Terapii
Zajęciowej w Libiążu
przystosować do życia w DPS lub w mieszkaniu chronionym należy w procesie terapii
kształtować rozwój następujących czynności:
 życia codziennego, ogólna zaradność,
 sfera społeczna,
 sfera intelektualna,
 sfera emocjonalno – motywacyjna,
 sprawność motoryczna,
 dojrzałość zawodowa.
W ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzono codzienne zajęcia rehabilitacyjne
i terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, których celem było
ograniczanie zaburzeń i zapobieganie pogłębianiu się deficytów uczestników.
Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej Chrzanów obejmował stałą
opieką i rehabilitacją 35 osób upośledzonych umysłowo realizując założenia
indywidualnych programów rehabilitacji opracowanych dla każdego uczestnika
rehabilitacji w siedmiu pracowniach w formie terapii zajęciowej: ogrodniczej, stolarskiej,
reedukacyjnej, gospodarstwa – domowego, krawiecko – tkackiej, teatralno – muzycznej,
plastycznej. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę
instruktorów terapii (terapeutów zajęciowych). Proces terapii wspomaga psycholog,
a realizacja programu rehabilitacji uczestnika zajęć jest koordynowana przez specjalistę
ds. rewalidacji. Ponadto dla każdego uczestnika prowadzone są zajęcia z fizjoterapii oraz
zajęcia rehabilitacyjne na basenie i hipoterapii.
Fundacja im. Brata Alberta prowadziła w 2011r. Warsztat Terapii Zajęciowej w Trzebini
dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną. Od dnia 27 grudnia 2011r. zwiększyła
liczbę uczestników warsztatu do 35 osób.
W Warsztacie Terapii Zajęciowej w Libiążu prowadzono terapię dla 30 osób
niepełnosprawnych intelektualnie. Proces terapeutyczny prowadzony był w pięciu
profilowanych pracowniach: stolarsko- introligatorskiej, hafciarskiej, krawieckiej,
ogrodniczej i gospodarstwa domowego. Większość z realizowanych form terapii cechuje
się stałością etapów pracy, rytualizacją czynności codziennych oraz specyficznym,
zależnym od profilu pracowni oddziaływaniem na sferę psychomotoryczną uczestników.
W każdej pracowni zajęcia prowadzone były w małych grupach, liczących 5 osób. Grupy
miały charakter koedukacyjny. Dodatkowo prowadzono muzykoterapię, rehabilitację
ruchową uczestników, trening ekonomiczny zajęcia grupowe psychologicznopedagogiczne, indywidualną terapię i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne, zespół
muzyczny „Wesoła Kapela” oraz zespół instrumentalny „Albert Band”. Uczestników
objęto opieką pielęgniarki.
3
1.1.2
opracowanie lokalnych
programów promocji
zdrowia psychicznego
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Chrzanowie
Cel szczegółowy:
1.2 zapobieganie zaburzeniom psychicznym
1.2.1
opracowanie
Ośrodek Pomocy
programów
Społecznej w Libiążu
zapobiegania przemocy
w rodzinie, w szkole i w
środowisku lokalnym
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna
w Chrzanowie
1.2.2
realizacja programów
Powiatowe Centrum
zapobiegania przemocy Pomocy Rodzinie
w rodzinie, w szkole i w w Chrzanowie
środowisku lokalnym z
uwzględnieniem
Powiatowy Ośrodek
istniejących regulacji
Wsparcia Dziecka i
prawnych
Rodziny w Chrzanowie
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Libiążu
Powiat Chrzanowski posiada strategię rozwiązywania problemów społecznych,
opracowaną na lata 2006-2015 przyjętą uchwałą Nr LI/315/2006 przez Radę Powiatu
Chrzanowskiego z dnia 26 października 2006 w sprawie uchwalenia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Chrzanowskim
Realizowano zapisy „Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż
na lata 2010 – 2013”.
Pracownicy Poradni brali udział w:
 Interdyscyplinarnym Zespole Rozwiązywania Problemów związanych z przemocą
w rodzinie w OPS,
 Zespole Specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w OPS.
W 2011 roku w terminie od maja do września realizowany był program dla sprawców
przemocy, w którym udział brało 18 osób, program ukończyło 8 osób.
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej udzielano pomocy w zakresie poradnictwa
indywidualnego, psychoterapii, edukacji, schronienia, podnoszenia umiejętności
wychowawczych, mediacji.
W OPS Libiąż realizowano następujące działania:
 prowadzono działalność profilaktyczną w szkołach:
W dniu 23 listopada 2011 r. w Punkcie Aktywności Obywatelskiej pracownicy OPS
w Libiążu zorganizowali warsztat plastyczno – edukacyjny „Młodzież bez przemocy
w szkole” oraz konkurs plastyczny „Nie przemocy”. W zajęciach uczestniczyło 20
uczniów szkół gimnazjalnych.
 prowadzano punkt konsultacyjno – informacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie
działający Telefon Zaufania, Zespół Interdyscyplinarny OPS:
W 2011 roku swoją działalność kontynuował Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla
osób i rodzin z problemem przemocy. W trakcie dyżurów, załatwiono 20 spraw
dotyczących problemu przemocy. Działał również telefon zaufania codziennie od
poniedziałku do piątku.. Pracownicy socjalni, pedagodzy i pielęgniarka
psychiatryczna pełnili 224 dyżurów.
 prowadzono poradnictwo i konsultacje (pracownicy socjalni, specjaliści pracy
socjalnej, prawnik, psycholog):
Pracownicy socjalni realizując pracę socjalną, podejmowali wszelkie działania, które
ukierunkowane były na pomoc osobom, rodzinom, grupom i środowiskom
społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb, lepszym dostosowaniu się do zasad życia
4




społecznego i poprawę życia. Pracę socjalną, prowadzono przy użyciu instrumentów
aktywnej integracji, w oparciu o ocenę i diagnozę sytuacji osób i rodzin, mającą na
celu profesjonalne, systematyczne i całościowe działanie pracowników socjalnych,
którzy przyjmują wiele ról, m. in.: pomocnika, ratownika, mediatora, animatora,
informatora i doradcy, pośrednika, koordynatora. W ramach pracy socjalnej
najczęstszymi sprawami załatwianymi przez pracowników było: pomoc w uzyskaniu
pracy lub zasiłku dla bezrobotnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
świadczeń alimentacyjnych, pomoc w uzyskaniu orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności, wypełnianiu wniosków na turnusy rehabilitacyjne, sporządzanie
kart informacyjnych m.in. w celu uzyskania umorzenia podatku, załatwianie spraw
związanych z przymusowym leczeniem psychiatrycznym, pomoc w ustaleniu
korzystnych warunków spłaty zadłużenia np. w bankach, spółdzielniach, zakładzie
energetycznym itp. Działania pracowników socjalnych były wspierane przez
konsultantów prawnika i psychologa. Prowadzona była praca socjalna z rodzinami,
w których występowała przemoc.
Łącznie w 2011 roku wykonano 911 godzin pracy socjalnej. Psycholog udzielał
konsultacji dotyczących problemu przemocy łącznie - 53 godz.
działalność Punktu Mediacyjnego (rozwiązywanie konfliktów bez przemocy):
Punkt Mediacyjny działający przy OPS w Libiążu był czynny w każdy poniedziałek
w godz. od 16.00 do 18.00. Postępowania mediacyjne były świadczone nieodpłatnie.
praca socjalna z rodzinami, w których występuje problem przemocy, w tym
realizacja procedury „Niebieskiej Karty”:
Odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. Do Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły 33 Niebieskie Karty, w tym
19 Niebieskich Kart, wobec których wszczęto nową procedurę zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. Powołano 19 grup
roboczych, do każdej Niebieskiej Karty zgodnie z nową procedurą.
warsztaty prowadzone przez mediatorów z dziećmi i ich rodzicami nt.
„Rozwiązuję konflikt bez przemocy”:
W dniach od 17 do 20 października oraz 07 i 14 listopada 2011 r. 2 mediatorów
Ośrodka Pomocy Społecznej prowadziło dla młodzieży gimnazjalnej z terenu Gminy
Libiąż warsztaty „Rozwiązuję konflikty bez przemocy”. Warsztaty prowadzone były
w Gimnazjum Nr 1 w Libiążu, w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym z Oddziałami
Integracyjnymi w Libiążu oraz w Zespole Szkół w Żarkach. W zajęciach
uczestniczyło 37 uczniów.
szkolenia, konferencje nt. zjawiska przemocy:
W dniu 23 marca 2011 r. odbyło się szkolenie ,, Złość, agresja, przemoc. Praca
z ofiarami przemocy i z klientami agresywnymi, ryzyko w pracy pracownika
socjalnego”. W szkoleniu wzięło udział 12 osób.
W m-cu maju i czerwcu 2011r odbyły się 4 superwizje (dotyczące wyjątkowo
5


trudnych przypadków związanych z przemocą w rodzinie). Udział w superwizji
wzięło 4 pracowników socjalnych, psycholog, prawnik i mediator.
W dniu 12 października 2011r. odbyła się Konferencja w ramach Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Libiąż na lata 2010-2013
,,Interdyscyplinarna formuła pracy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- praca
zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych”. W konferencji wzięło udział 36
osób.
działania informacyjno – edukacyjne: plakaty, ulotki, strona internetowa:
Na stronie internetowej OPS w Libiążu www.libiaz.pl - zakładka Ośrodek Pomocy
Społecznej w Libiążu znajdują się informacje dotyczące punktu mediacyjnego,
problematyki przemocy z uwzględnieniem instytucji świadczących pomoc na rzecz
ofiar przemocy w rodzinie, możliwości uzyskania wsparcia w ramach działalności
OPS. W ramach działań profilaktycznych w trakcie organizowanych spotkań
w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym dla Osób i Rodzin z Problemem
Przemocy, w Punkcie Aktywności Obywatelskiej, w Klubie Integracji Społecznej,
w szkołach, w LCK, w Stowarzyszeniu ,, Zgoda”, w MCM w Libiążu, w Bibliotece
Miejskiej, na Komisariacie Policji w Libiążu, w trakcie imprez w ramach CAL
rozdawane były ulotki i plakaty .
wdrożono i organizowano grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy:
W okresie od października do grudnia 2011 r. odbyło się 6 spotkań (2 razy w m-cu po
2 godz.). Grupy Wsparcia dla osób doświadczających przemocy. Spotkania
prowadzone były przez specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy oraz psychologa.
W spotkaniach Grupy Wsparcia uczestniczyło 9 kobiet (osoby dotknięte przemocą).
Cel szczegółowy:
1.3 zwiększenie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi
1.3.1
przygotowanie
Fundacja Viribus Unitis
Inicjowano artykuły w prasie lokalnej, zamieszczano informacje na stronach
lokalnych programów
w Babicach
internetowych jednostek. W porozumieniu z samorządami powiatu oraz gmin z terenu
informacyjnopowiatu (Alwerni, Babic, Chrzanowa i Libiąża) umieszczono link do strony Fundacji
edukacyjnych
www.viribus-unitis.pl z informacją dotyczącą promocji zdrowia i działalności ośrodków
sprzyjających postawom
wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie
zrozumienia i akceptacji
i Niepełnosprawnych Intelektualnie w Babicach, Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej
oraz
oraz Punktu Wydawania Żywności. Na stronie Fundacji umieszczono także informacje
przeciwdziałających
dotyczące dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji
dyskryminacji wobec
zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
osób z zaburzeniami
W trakcie realizacji lokalnych projektów informacyjno-edukacyjnych sprzyjających
psychicznymi
postawom zrozumienia i akceptacji oraz przeciwdziałających dyskryminacji wobec osób
z zaburzeniami psychicznymi zorganizowano spotkania integracyjne osób chorych
psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie z udziałem młodzieży szkolnej. Poprzez
realizację projektu „Dookoła świata – szkolenia integracyjne w ŚDS w Babicach”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; w ramach Priorytetu: promocja
6
1.3.2
realizacja lokalnych
programów
informacyjnoedukacyjnych
sprzyjających postawom
zrozumienia i akceptacji
oraz
przeciwdziałających
dyskryminacji wobec
osób z zaburzeniami
psychicznymi
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Chrzanowie
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Libiążu
Towarzystwo Przyjaciół
DPS w Płazie
Warsztat Terapii
Zajęciowej w Chrzanowie,
Trzebini i Libiążu
integracji społecznej EFS, podjęto próbę aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami
psychicznymi.
Powiatowe Centrum współpracuje z organizacjami pozarządowymi i fundacjami
działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych (Fundacja im. Brata Alberta Warsztat
Terapii Zajęciowej Trzebinia, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej
Chrzanów, Fundacja im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej Libiąż, Towarzystwo
Przyjaciół DPS w Płazie, Stowarzyszenie osób niepełnosprawnych "Nadzieja", Zarząd
Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Chrzanowie, Fundacja im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna Trzebinia, Fundacja
im. Brata Alberta Świetlica Terapeutyczna Libiąż, Regionalne Stowarzyszenie
Diabetyków w Chrzanowie, Fundacja Viribus - Unitis - Połączonymi Siłami z Babic)
dofinansowanie do Sportu, Kultury i Rekreacji oraz dofinansowanie w ramach zadań
zleconych organizacjom pozarządowym.
Zorganizowano następujące imprezy integracyjne:
 w ramach Programu Aktywności Lokalnej Ośrodek Pomocy Społecznej organizował
imprezy integracyjne, w których udział brali: uczestnicy projektu systemowego, ich
rodziny oraz otoczenie, w tym uczestnicy WTZ Fundacji Brata Alberta oraz
członkowie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”;
 w dniach 08.06.2011r.-10.06.2011r. odbył się „IV Festiwal Osób Niepełnosprawnych
Domek Artystów Wszelakich”;
 02.06.2011-13.10.2011 Jazda konna dla dzieci w ramach programu „ Z pomocą
rodzinie” z jazdy konnej skorzystały niepełnosprawne dzieci ze Szkoły Podstawowej
Nr 8 oraz dzieci z Powiatowego Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny w Chrzanowie
 02.06.2011-30.11.2011r. Hipoterapia Cykl zajęć hipoterapeutycznych dla
mieszkańców DPS w Płazie;
 4.10-18.11.2011 r. „Rekreacyjna jazda konna dla każdego” Celem zadania było
uaktywnienie i poprawa kondycji psychofizycznej osób niepełnosprawnych. Zajęcia
z jazdy konnej odbywały się cyklicznie (2 -3 razy w tygodniu przez okres 2
miesięcy). Wzięły w nich udział 32 osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnością
sprzężoną: upośledzenie umysłowe, zaburzenia psychiczne. W wyniku
zrealizowanego projektu u jego uczestników nastąpiły widoczne efekty w postaci:
zmniejszenia napięcia emocjonalnego, wyciszenia, uspokojenia, poprawy
koncentracji uwagi, osłabienia reakcji lękowo-nerwicowych. W trakcie zajęć
zaobserwowano istotną integrację grup jeżdżących dotyczącą głównie: wzajemnej
pomocy i wsparcia, współdziałania w grupie, empatii, budowania atmosfery radości
i dobrej zabawy.
Wydano ulotkę promującą aktywność osób niepełnosprawnych.
 Albertiana 2011;
 X Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób Niepełnosprawnych Im. Krzysztofa Brzęczka
7











Stowarzyszenie
NICOLAUS im. bł.
Edmunda Bojanowskiego
w Chrzanowie
















udział zespołu muzycznego „The Best” i zespołu tanecznego „Samba”
w Ogólnopolskim Integracyjnym Festiwalu Tańca i Piosenki „Chrzanowska
Lokomotywa Artystyczna – 2011”;
udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Turystycznej;
współorganizacja z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury warsztatów
kreatywnych „Babiniec”; organizacja warsztatów ceramicznych i witrażu;
udział w zawodach sportowych „IX Lekkoatletyczna wiosna 2011”;
organizacja Ogólnopolskiego Pikniku Muzycznego Osób Niepełnosprawnych
w Trzebini;
udział delegacji WTZ w spotkaniu pt. „Dzień szkoły bez przemocy”;
udział zespołu teatralnego „Kromka” w Przeglądzie Artystycznym „Domek Artystów
wszelakich” w MOKSiR w Chrzanowie;
udział delegacji WTZ w X Ogólnopolskim Mityngu Pływackim Osób
Niepełnosprawnych im. K. Brzęczka w Chrzanowie;
współorganizacja z PMDK w Trzebini warsztatów kreatywności p.t. „Babiniec” –
organizacja warsztatów ceramicznych i malowania intuicyjnego;
udział w XI Powiatowym Festiwalu Twórczości Integracyjnej „Bliżej siebie”
w szkole podstawowej nr 8 w Trzebini – 25.11.2011;
udział delegacji WTZ w Turnieju Tańca Towarzyskiego w ŚDS– Centrum Usług
Socjalnych w Chrzanowie 30.11.2011r.;
organizacja spotkania opłatkowego – 13.12.2011r.;
wyjazdy do kina, teatru;
udział w konkursie ,, Kim jest dla mnie Jan Paweł II’’;
wyjazdy na wycieczki;
piknik Muzyczny w Trzebini;
udział w zawodach w tenisie stołowym w Ośrodku Szkolno Wychowawczym
w Chrzanowie;
nagranie płyty,, Albert Band’’ w Trzebini;
rozpoczęcie praktyki ,,Asystent Osoby Niepełnosprawnej’’ przez osadzonych
z Zakładu Karnego w Trzebini;
udział w turnieju piłki siatkowej w Chełmku;
udział w szkoleniu Pierwszej Pomocy w WTZ Libiąż;
udział w turnieju piłki siatkowej w Chełmku;
mityng Pływacki w Chrzanowie;
Akademia Umiejętności w WTZ Libiąż;
udział w Turnieju Boccia na Hali sportowej w Libiążu;
zawody w Tenisie Stołowym w Chełmku;
zawody w Tenisie Stołowym w Chrzanowie;
8

Stowarzyszenie
NICOLAUS im. bł.
Edmunda Bojanowskiego
w Chrzanowie
Fundacja Viribus Unitis
w Babicach
udział w zawodach w Bocci w Hudkach.
Stowarzyszenie NICOLAUS im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Chrzanowie prowadzi
świetlicę NICOLAUS, w której przebywają dzieci w wieku szkoły podstawowej
i gimnazjum w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00 – 18.00,
w okresie letnim (po zmianie czasu) w godzinach 15.00 – 19.00.
Wśród podopiecznych świetlicy znajdują się dzieci z orzeczeniem lekkiego upośledzenia
intelektualnego (3 osoby).
W ramach świetlicowych zajęć podejmowane są działania, które:
 wspierają pracę dziecka w szkole,
 integrują dzieci z rówieśnikami,
 pozwalają nabyć praktycznych umiejętności koniecznych w życiu codziennym
(kultura osobista, proste czynności domowe, higiena osobista),
 pozwalają korygować nieprawidłowości (np. praca z logopedą),
 umożliwiają właściwe spędzanie czasu wolnego,
 wzmacniają rozwój fizyczny (zajęcia na basenie).
Ze środków PEFRON przeprowadzono warsztaty teatralno plastyczne dla uczestników
Domu. W wyniku czego powstał spektakl pt. „Maga za rogiem”.
Przy współpracy z PCPR w Chrzanowie zostało zorganizowane spotkanie dla osób
niepełnosprawnych pt. „Na Ludowo-wianek i czapka z piórkiem”. W spotkaniu
uczestniczyło około 150 osób.
Zostały także pozyskane środki EFS na zadanie pod nazwą „Dookoła świata – szkolenia
integracyjne w ŚDS w Babicach”, którego realizacja rozpoczęła się od 1 stycznia 2012r.
Cel szczegółowy:
1.4 organizacja systemu poradnictwa i pomocy w stanach kryzysu psychicznego
1.4.1
tworzenie lokalnych
W ramach działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi świadczono pomoc:
ośrodków pomocy
Ośrodek Pomocy
 psychologiczną - poradnictwo z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,
kryzysowej oferujących Społecznej w Libiążu
prawa cywilnego, a w szczególności prawa rodzinno-opiekuńczego.
poradnictwo i pomoc w
Najczęstszymi sprawami są: pozwy o alimenty, wnioski o ustalenie ojcostwa, sprawy
stanach kryzysu
mieszkaniowe, występowanie o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
zagrażającego zdrowiu
ustalenie opiekuna prawnego, rodziny zastępczej itp.
psychicznemu
 prawną- praca z rodzinami patologicznymi, z rodzinami, w których występują
konflikty, z młodzieżą i rodzicami w zakresie trudności wychowawczych,
przeprowadza badania dzieci, które mają trudności w nauce i udziela porad dla
rodziców itp.
Miejski Ośrodek Pomocy
 w formie specjalistycznych psychiatrycznych usług opiekuńczych (2 os.)
Społecznej w Alwerni
 w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w Punkcie
Konsultacyjnym Ośrodka
9

Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna w
Chrzanowie
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Trzebini
w szczególnych przypadkach celem uzyskania wsparcia psychologiczno – prawnego
osoby kierowane były na konsultacje prowadzone przez PCPR w Chrzanowie
 wczesna diagnoza zaburzeń psychicznych prowadzona systematycznie w pracy
z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysu (dziecka/ ucznia) interwencja
w środowisku szkolnym, rodzinnym, wstępne rozpoznanie, ukierunkowanie działań
pomocowych
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini specjalistyczną pomoc dla osób dotkniętych
zaburzeniami psychicznymi świadczą pracownicy Działu Terapii i Profilaktyki Rodzin :
 psycholog,
 starszy specjalista pracy socjalnej ds. osób z zaburzeniami psychicznymi,
 starszy specjalista pracy socjalnej ds. osób niepełnosprawnych.
Pracownicy działu świadczą kompleksową pomoc w formie:
 pomocy psychologicznej,
 pomocy prawnej,
 pomocy finansowej, rzeczowej i usługowej,
 pomocy w formie pracy socjalnej tj. udzielanie wsparcia, pomocy w załatwianiu
spraw urzędowych, w sprawach dotyczących leczenia, prowadzenia gospodarstwa
domowego, racjonalnego gospodarowania finansami, systematycznego przyjmowania
leków, odbywania wizyt u lekarza psychiatry oraz lekarzy innych specjalizacji,
utrzymania aktywności i kontaktów interpersonalnych, a także działań
profilaktycznych mających na celu wczesne wychwycenie objawów świadczących
o pogorszeniu stanu zdrowia,
 stałego monitorowania stanu zdrowia podopiecznych we współpracy z Poradnią
Zdrowia Psychicznego,
 interwencji w sytuacjach kryzysu psychicznego u podopiecznych,
 występowania do sądu w sprawach o leczenie i umieszczenie w placówce
opiekuńczej bez zgody,
 zapewnienia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi
 pracy z rodziną chorego w celu poprawy relacji i funkcjonowania w rodzinie,
 OPS współpracuje z lekarzem psychiatrą PZP w Trzebini w sytuacjach konieczności
reagowania w nagłych przypadkach, odbywając również wspólne wizyty domowe
pracownika działu z lekarzem psychiatrą.
10
Cel główny 2:
zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy
niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym
Cel szczegółowy:
2.1 upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej
2.1.1
opracowanie lokalnego
Szpital Powiatowy w
Udzielano świadczenia opieki psychiatrycznej w warunkach ambulatoryjnych w poradni
programu zwiększenia
Chrzanowie
zdrowia psychicznego oraz stacjonarnych w oddziale psychiatrycznych.
dostępności i
Funkcjonowanie zespołu leczenia środowiskowego skierowane jest do przewlekle
zmniejszenia
chorych pacjentów wymagających stałego, systematycznego leczenia psychiatrycznego
nierówności w dostępie
do różnych form
Niepubliczny Zakład
Poradnia zdrowia psychicznego w Trzebini otwarta była 5 dni w tygodniu i udzielała:
środowiskowej
Opieki Zdrowotnej w
 porad lekarskich,
psychiatrycznej opieki
Trzebini
 porad psychologicznych,
zdrowotnej
 porad telefonicznych.
 wizyt domowych
 interweniował pracownik socjalny
 kierowano do stacjonarnych placówek psychiatrycznych i odwykowych
NZOZ prowadzi Poradnię Uzależnień, Punkt Profilaktyki i Pomocy w zakresie
przeciwdziałania narkomanii, gdzie udzielano porad lekarskich i specjalistycznych terapii
uzależnień. Pacjenci objęci byli psychoterapią indywidualna i grupową.
Cel szczegółowy:
2.2 upowszechnienie zróżnicowanych form pomocy i oparcia społecznego
2.2.1
opracowanie i realizacja Powiatowe Centrum
Na terenie Powiatu Chrzanowskiego działają dwa Środowiskowe Domy Samopomocy
lokalnego programu
Pomocy Rodzinie w
dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Babicach i w Chrzanowie w 2011 z usług
poszerzenia,
Chrzanowie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Babicach korzystało 25 osób, z usług
zróżnicowania
Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzanowie korzystało 40 osób. Pobyt
i unowocześniania
finansowany jest ze środków Wojewody.
pomocy i oparcia
Dofinansowano w wysokości 1.726.788 zł działanie warsztatów terapii zajęciowej społecznego dla osób z
Liczba uczestników:
zaburzeniami
 WTZ Chrzanów 35 osób,
psychicznymi, w
 WTZ Libiąż 30 osób,
zakresie pomocy:
 WTZ Trzebinia 35 osób.
bytowej,
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Fundację Viribus Unitis
mieszkaniowej,
Fundacja Viribus Unitis w
w Babicach jest placówką przeznaczoną dla 25 uczestników, ma charakter ponadlokalny
stacjonarnej,
Babicach
swoim działaniem obejmuje osoby kierowane przez Powiatowe Centrum Pomocy
samopomocy
Rodzinie w Chrzanowie. Realizuje zadania z zakresu opieki psychiatrycznej oraz
środowiskowej
wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Chrzanowskiego.
W Domu przebywają osoby chore psychicznie, niepełnosprawne intelektualnie
w większości z zespołami chorobowymi. Osoby korzystające z usług Domu wymagają
11
wsparcia w przezwyciężaniu trudnych dla nich sytuacji życiowych, zaspokajaniu
niezbędnych potrzeb życiowych i postępowania rehabilitacyjnego rozumianego jako
zespół działań, które może podejmować pomoc społeczna, zmierzających do osiągnięcia
poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej regresji, a mające
trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zadania realizowano poprzez:
 trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej,
 trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
 uczenie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu,
 terapię zajęciową np. arteterapię, muzykoterapię,
 uczenie podstaw obsługi komputera,
 zajęcia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej,
 poradnictwo socjalne, psychologiczne, socjoterapię,
 udzielanie pomocy w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych , w tym
uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc
w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia a także pomoc w załatwianiu spraw
bieżących.
 kształtowanie postawy prospołecznej i usamodzielniającej,
 zapewnienie opieki wychowawczej, psychologicznej i psychiatrycznej oraz oparcie
społeczne osobom chorym z zaburzeniami psychicznymi, przewlekle psychicznie
chorym oraz niepełnosprawnym intelektualnie,
 udzielono pomocy osobom mającym poważne trudności w życiu codziennym,
wymagającym opieki niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym,
której same te osoby, ani ich rodziny nie mogą zapewnić wykorzystując własne
środki, możliwości i uprawnienia. Łagodzono niedostatki wychowawcze w rodzinie
i środowisku a także eliminowano zaburzenia zachowania. Rozwijano
zainteresowania i uzdolnienia.
 udzielano pomocy pedagogicznej, psychologicznej, psychiatrycznej, prawnej oraz
wsparcie dla pensjonariuszy i ich rodzin.
 terapię w miejscu zamieszkania.
Pensjonariusze uczestniczyli w zajęciach pracowni technik różnych oraz pracowni
umiejętności społecznych i gospodarstwa domowego. Uczestniczyli w wielu wyjazdach
i wycieczkach, a także warsztatach artystycznych. Podejmowane działania przyczyniły się
do zaspokojenia wielu potrzeb m.in. bezpieczeństwa, afiliacji, kontaktów społecznych,
przynależności grupowej, akceptacji, samodzielności i aktywności. Dzięki pobytowi
w ŚDS wielu osobom umożliwiono kontakt z osobami z poza najbliższej rodziny,
ukazano alternatywne sposoby spędzania czasu.
W ramach środków własnych a także pozyskanych przez Fundację Viribus Unitis
Środowiskowy Dom Samopomocy w Babicach realizował zadania z zakresu promocji
zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, upowszechniał wiedzę
12
na temat zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla
zdrowia psychicznego, rozwijano umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających
zdrowiu psychicznemu w ramach zajęć codziennych a także terapeutycznych
i warsztatowych.
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Libiążu
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Trzebini
W 2011 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi korzystały 24 osoby. Pomoc opiekunek domowych polegała zarówno na
wykonywaniu czynności gospodarczych i porządkowych, jak również na kształtowaniu
umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz monitorowaniu przebiegu
leczenia ( wizyty lekarskie, zażywanie leków, w razie potrzeby leczenie szpitalne itp.).
Opiekunki domowe podejmowały także starania zmierzające do utrzymania lub
nawiązania kontaktu ze środowiskiem rodzinnym, sąsiedzkim, działania z zakresu
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób chorych.
Ponadto udzielano pomocy w formie:
 finansowej na zabezpieczenie niezbędnych potrzeb dla 70 osób,
 rzeczowej dla 31 osób,
 pracy socjalnej dla 83 osób.
Łącznie pomocą objęto 104 osoby z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem
umysłowym.
Zespół Profilaktyki i Terapii Rodzin obejmował wparciem 87 rodzin, których członkiem
jest osoba cierpiąca na zaburzenia psychiczne, przeprowadzając u tych rodzin 759
wizytacji środowiskowych. Udzielono pomocy psychologiczno – terapeutycznej dla 41
rodzin. Pracownicy Zespołu Profilaktyki i Terapii Rodzin udzielili 50 konsultacji dla
pracowników socjalnych, dotyczących wizytacji u osób z podejrzeniem występowania
zaburzeń psychicznych.
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini działa Grupa Wsparcia dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi, do której akces zgłosiło 12 osób. Spotkania odbywają się
1 raz w tygodniu, średnio uczestniczy w nich 7-8 osób. W minionym roku dla
uczestników grupy zorganizowano wycieczki do Żywca, Kalwarii Zebrzydowskiej
i Wygiełzowa oraz wyjazdy w najbliższe okolice gminy. Ponadto organizowano
spotkania integracyjne, okolicznościowe (świąteczne śniadanie wielkanocne, Wigilia).
Odbyło się spotkanie z wizażystką w ramach warsztatów dbania o wygląd zewnętrzny,
higienę, dobór uczesania i makijażu do własnego wizerunku.
W ramach zajęć grupy prowadzono:
 treningi funkcjonowania w codziennym życiu,
 treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 treningi umiejętności spędzania czasu wolnego,
 zajęcia edukacji prozdrowotnej uczestników.
W 2011 roku czynny był Telefon Zaufania. Od poniedziałku do piątku w godzinach
13
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Alwerni
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chrzanowie
Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Trzebinia
od 7.30 do 19.00, dyżury pełnili : psycholog, konsultant ds. przemocy w rodzinie,
terapeuta uzależnień oraz specjaliści pracy socjalnej.
Udzielono pomocy w formach:
 finansowej oraz rzeczowej osobom i rodzinom z problemami psychicznymi,
 finansowano koszty pobytu w DPS,
 finansowano koszty wyżywienia w internacie dla dzieci z zaburzeniami
psychicznymi, realizujących obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno
Wychowawczym,
 specjalistycznej pracy socjalnej dla 43osób,
 pomocy finansowej dla 92 osób,
 specjalistycznych usług opiekuńczych dla 20 osób,
 podjęto pracę z rodziną chorego w celu poprawy relacji i funkcjonowania w rodzinie
w przypadku 42 osób,
 pomocą psychologiczną objęto 53 osoby,
 w grupie wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi uczestniczyło 9 osób,
 z telefonu zaufania skorzystało 5 osób, które w rozmowie określiły się jako chore
psychicznie,
 z poradnictwa specjalistycznego skorzystało 35 osób,
 realizowano zadanie „Akademia życia-2011”, które polegało na zorganizowaniu
cyklu zajęć terapeutycznych, edukacyjnych i rehabilitacyjnych mających na celu
ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych,
 współprowadzono i uczestniczono w realizacji zadania „Akademia umiejętności
2011”. Zadanie polegało na zorganizowaniu cyklu trzech jednodniowych spotkań
kulturalno-rekreacyjnych dla osób z różnoraką niepełnosprawnością. Spotkania były
zorganizowane w trzech miastach powiatu chrzanowskiego; Chrzanowie, Libiążu
i Trzebini. Wszystkie zrealizowane w ramach zadania działania rehabilitacyjne miały
na celu ograniczenie marginalizacji i zapewnienie szerokiej integracji i możliwości
wszechstronnego rozwoju osób niepełnosprawnych w powiecie chrzanowskim.
Pośrednio zaś poprzez zwiększenie aktywności w życiu społeczności lokalnej tychże
osób – miały na celu uwrażliwienie mieszkańców powiatu na potrzeby i problemy
osób niepełnosprawnych,
 udział w Akademii Umiejętności – Spotkanie I w WTZ w Libiążu – 28.10.2011,
 organizowano warsztaty rękodzielnicze w ramach projektu „Akademia umiejętności”
w dn. 04.11.2011,
 udział WTZ w Akademii Umiejętności – Spotkanie III w WTZ w Chrzanowie –
10.11.2011.
W placówce przebywają głównie osoby w podeszłym wieku, które ze względu na
mniejszego lub większego stopnia otępienie umysłowe i związane z tym zaburzenia
14
Stowarzyszenie Domu
Mężczyzn Wymagających
Opieki w Chrzanowie
Powiatowy Ośrodek
Wsparcia Dziecka
i Rodziny w Chrzanowie
zachowania, stany depresyjne, dysforyczne, urojeniowe wymagają szczególnej opieki.
Osoby te nie są na ogół zdolne do samodzielnej egzystencji, wymagają opieki
i specjalistycznego leczenia farmakologicznego również psychoterapii indywidualnej
i grupowej. Przeciętnie w ciągu roku przebywa w placówce 32 do 34 osób.
Pensjonariusze uczestniczą w terapii grupowej (codziennie). U części pensjonariuszy
udaje się odbudować i utrzymać umiejętności niezbędne do w miarę samodzielnego
funkcjonowania (utrzymanie higieny, samodzielne ubieranie się w przygotowaną
odpowiednią odzież, mycie się, golenie się, samodzielne spożywanie posiłków w swoim
pokoju lub jadalni).
Wychowankowie objęci byli następującymi działaniami psychoterapeutycznymi:
 pomocą w adaptacji do nowych warunków,
 zajęciami korekcyjno wychowawczymi, radzenia sobie z napięciami,
 pracą o charakterze konfrontacyjno – wspierającym,
 pomocą w adaptacji,
 pomocą w zrozumieniu nieświadomej konfliktowości wewnętrznej,
 pracą z dzieckiem z ADHD,
 pomocą w radzeniu sobie z niekorzystnie przebiegającym buntem adolescencyjnym,
 próbami pokazania i przepracowania konfliktów będących blokadami rozwojowymi,
 pracą nad silną wrogością oraz zaburzeniami depresyjnymi,
 pracą z dzieckiem straumatyzowanym i maltretowanym,
 próbą pokazania wewnętrznego konfliktu,
 wsparciem emocjonalnym w sytuacji kryzysowej,
 próbami korygowania nieprawidłowo kształtującej się osobowości,
 próbami wytworzenia krytycznego stosunku emocjonalnego do przejawianych
negatywistycznych cech osobowości,
 oddziaływaniami wychowawczymi, uczeniem umiejętności respektowania granic,
praca z dzieckiem z FAS,
 oddziaływaniami
ukierunkowanymi
na
uneurotycznienie
wychowanka
przejawiającego skłonności psychopatyczne,
 próbami pokazania i przepracowania konfliktów będących blokadami rozwojowymi.
Cel szczegółowy:
2.2 aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi
2.3.1
opracowanie lokalnego
Powiatowy Urząd Pracy
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie wg stanu na dzień 31.12.2011r.
programu rozwoju
w Chrzanowie
zarejestrowanych było 335 osób niepełnosprawnych, w tym 278 osób bezrobotnych i 57
zróżnicowanych form
osób poszukujących pracy.
wspieranego
 Poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami
zatrudnienia i
psychicznymi.
przedsiębiorczości
W ramach działań doradców zawodowych w 2011 roku 126 osób niepełnosprawnych
15
społecznej
dostosowanych do
potrzeb osób z
zaburzeniami
psychicznymi
bezrobotnych zostało objętych indywidualną poradą zawodową z czego 27 osób
zostało skierowanych do udziału w poradnictwie grupowym.
W ramach poradnictwa grupowego zorganizowano warsztaty, dotyczące skutecznego
poszukiwania pracy na otwartym rynku pracy, w których uczestniczyło 8 osób
niepełnosprawnych. Spotkanie przeprowadzone zostało przez ekspertów
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Integracja z Krakowa, przy wsparciu pracowników
urzędu pracy. Podczas pięciodniowego spotkania przedstawionych zostało szereg
skutecznych metod poszukiwania pracy i autoprezentacji. Trenerzy z Integracji radzili
jak rozmawiać o własnej niepełnosprawności z przyszłym pracodawcą, jak
prezentować swoje atuty i mocne strony. Uczestnicy warsztatów dowiedzieli się
również jak opracować dokumenty aplikacyjne i jakie są uprawnienia dla osób
niepełnosprawnych na rynku pracy. Zainteresowani prowadzeniem własnej
działalności gospodarczej zostali poinstruowani o tym, jak zdobyć dotację na jej
rozpoczęcie. W ostatnim dniu spotkań udzielono porad na temat prawnych aspektów
zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Natomiast pracownik PUP przekazał
informacje na temat usług tut. urzędu skierowanych do osób niepełnosprawnych.
Dzięki współpracy urzędu ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych
- WRZOS z Krakowa 9 osób niepełnosprawnych mogło również uczestniczyć
w warsztatach „ABC poszukiwania pracy". Podczas spotkania mówiono o szansach
i zagrożeniach osób niepełnosprawnych na rynku pracy, wolontariacie jako szansie
rozwoju osobistego i zawodowego, sposobach poszukiwania pracy i przygotowaniu
się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz promowano projekt „Doradztwo i Kariera ponadlokalna
sieć
aktywizacji
społecznej
i
zawodowej
osób
z niepełnosprawnościami" realizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków
Organizacji Socjalnych WRZOS współfinansowany ze środków PFRON. Dodatkowo
Animator Banku Pracy Alwerni przedstawił informacje na temat projektu i usługach
jakie świadczone są w banku pracy, a doradca zawodowy z PUP omówił formy
wsparcia dla osób niepełnosprawnych, oferowanych przez urząd pracy (doradztwo,
pośrednictwo, szkolenia, dotacje, tworzenie miejsc pracy). Do działań urzędu pracy
należy również prowadzenie warsztatów „Nie jesteś sam”. Program ten skierowany
jest do osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy. W warsztatach
tych brało udział 8 osób, które uzyskały wsparcie głównie poprzez określenie
indywidualnych potrzeb rozwoju zawodowego, barier psychologicznych
powstrzymujących ich przed poszukiwaniem pracy zwłaszcza na otwartym rynku
pracy. Uczestnicy w trakcie zajęć mieli okazję zdefiniować swoje umiejętności
i zainteresowania zawodowe w taki sposób, aby byli w stanie wykorzystać tę wiedzę
w trakcie poszukiwania zatrudnienia i przedstawienia swoich atutów podczas
rozmowy kwalifikacyjnej. Uzyskali także informacje na temat sposobów
poszukiwania pracy i przysługujących im uprawnień w pracy. Urząd pracy oprócz
prowadzenia działań z różnymi stowarzyszeniami na rzecz osób niepełnosprawnych
16
2.3.2
realizacja lokalnego
programu rozwoju
zróżnicowanych form
wspieranego
zatrudnienia i
przedsiębiorczości
społecznej
dostosowanych do
potrzeb osób z
zaburzeniami
psychicznymi
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w
Chrzanowie
Powiatowy Urząd Pracy
w Chrzanowie
realizuje także zajęcia „Stwórz szanse dla siebie” podczas, których dzięki współpracy
z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w 2011 roku 2 osoby
niepełnosprawne z ograniczeniami zdrowotnymi mogły dowiedzieć się jak ubiegać
się o ponowne orzeczenie niepełnosprawności.
 Organizowanie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych, w tym
z zaburzeniami psychicznymi.
W 2011r. łącznie 12 osób ukończyło szkolenia zawodowe, z czego 6 osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy zostało przeszkolonych ze środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacyjnego
Osób
Niepełnosprawnych
w następujących kierunkach:
 operator wózka widłowego – 2 osoby
 stylizacja paznokci – 1 osoba
 grafika komputerowa – 1 osoba
 kasjer handlowy – 1 osoba
 obsługa komputera i Internetu - 1 osoba
Natomiast pozostałe 6 osób uczestniczyło w szkoleniach organizowanych w ramach
projektu „Nowe perspektywy” realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL
„Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych” finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w kierunkach:
 kasjer handlowy – 1 osoba
 ABC własnej firmy – 2 osoby
 obsługa wózka widłowego – 1 osoba
 specjalista ds. pozyskiwania środków unijnych – 1 osoba
 profesjonalne służby sprzątające – 1 osoba
Doradca Zawodowy Poradni systematycznie pracuje z uczniami z zaburzeniami
psychicznymi celem ukierunkowania ich kariery zawodowej

Świadczenie usług pośrednictwa pracy dla osób niepełnosprawnych, w tym
z zaburzeniami psychicznymi.
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie w 2011r. wpłynęło 121 ofert pracy
(łącznie subsydiowanych i niesubsydiowanych) dla osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. Oferty, które wpłynęły to przede wszystkim stanowiska:
sprzątaczka, pracownik ochrony osób i mienia, pozostałe pomoce i sprzątaczki
biurowe, hotelowe i podobne, sprzedawca, kasjer handlowy. Pracodawcy, którzy
zatrudniali osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z terenu powiatu
chrzanowskiego to: PUH Modern – Bud o/Trzebinia, Eko-recykling Libiąż, Page
Myślachowice, Market Budowlany Majster Trzebinia, Nalmat Trzebinia, Era
Chrzanów, Fablok Chrzanów, i spoza terenu, ale praca mogła być wykonywana na
terenie naszego powiatu: Put Top Serwis Gliwice, Zakłady Usługowe EZT
17
Warsztaty Terapii
Zajęciowej w Trzebini
Sosnowiec, KRAK Agencja Ochrony Osób i Mienia Kraków, Clar System Poznań,
PUH Gwarant Dzierżoniów.
 Przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Czterem osobom udzielono dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Jedna dotacja była finansowana ze środków PFRON i była to działalność mechanika
samochodowa i trzy finansowane ze środków EFS dotyczyły usług: nagłaśniania
i organizowania imprez muzycznych, gastronomicznych oraz produkcji mebli.
 Organizowanie staży dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami
psychicznymi.
W 2011r. 18 osób niepełnosprawnych zostało skierowanych do odbycia stażu z czego
6 osób w ramach EFS a 5 osób w ramach Funduszu Pracy z kolei 7 osób w ramach
środków PFRON. Osoby te odbywały staż m. in. na takich stanowiskach jak:
sprzedawca, kelner, pracownik biurowy, sprzedawca, telemarketer, referent
administracyjno – biurowy, masażystka, pracownik biurowy czy pracownik socjalny.
 Organizowanie Giełd i Targów Pracy.
W 2011 roku zostały zorganizowane 4 Giełdy Pracy obejmujące 33 wolne miejsca
pracy dla osób niepełnosprawnych oraz w czerwcu br. Targi Pracy, w których
również skierowano ofertę do osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami
psychicznymi. Osoby skorzystały z pośrednictwa pracy, doradztwa zawodowego,
doradztwa biznesowego oraz dowiedziały się o możliwościach udziału w szkoleniach
w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi; na terenie
warsztatu w roku 2011 prowadzona była aktywizacja zawodowa. Zajęcia z zakresu
rehabilitacji zawodowej realizowano m.in. poprzez diagnozowanie indywidualnych
uczestników WTZ; trening prezentacji własnej osoby, tworzenie dokumentów
pracowniczych (CV, list motywacyjny, pisanie podań), trenowanie sposobów
komunikacji – werbalnych i pozawerbalnych, kształtowanie wizerunku własnej osoby,
wyszukiwanie ofert pracy w Internecie itp. Formę zajęć prowadzonych z uczestnikami
WTZ uzależniały ich możliwości, jak i potrzeby. Dając możliwość uczestnikom WTZ
określenia swoich kompetencji, poznania swoich mocnych stron czy tez pobudzały do
podjęcia wyzwania, jakim jest zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Elementem
mającym pozytywny wpływ na poprawne kształtowanie kompetencji zawodowych był
udział uczestników WTZ w projekcie „Most do przyszłości”, który pozwolił im na
odbycie stażu pracy na stanowiskach przystosowanych dla osób z dysfunkcją
intelektualną na terenie Holandii.
18
2.3.3
2.3.6
zwiększanie dostępności
rehabilitacji zawodowej,
organizacja poradnictwa
zawodowego i szkoleń
zawodowych dla osób
z zaburzeniami
psychicznymi
zwiększenie udziału
zagadnień zatrudnienia
osób z zaburzeniami
psychicznymi w
działalności
powiatowych urzędów
pracy
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Libiążu
Objecie pomocą w formie zajęć warsztatowych w działających w gminnych Klubach
Integracji Społecznej w zakresie reintegracji społecznej i częściowo zawodowej.
Osoby z zaburzeniami psychicznymi korzystały ze wsparcia w Klubie Integracji
Społecznej przy OPS w Libiążu, brały także udział w projekcie systemowym „Rozwój
aktywnych form integracji społecznej w Gminie Libiąż”.
Powiatowy Urząd Pracy
w Chrzanowie
W 2011 roku PUP w Chrzanowie celem aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
kontynuował współpracę ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracja z Krakowa,
z Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z Ośrodkami Pomocy
Społecznej powiatu chrzanowskiego oraz nawiązał współpracę ze Wspólnotą Roboczą
Związków Organizacji Socjalnych – WRZOS z Krakowa.
19
Download