Orkiestra Reprezentacyjna

advertisement
Warszawa, 17.06.2011
WYKONAWCY
ORKIESTRA REPREZENTACYJNA SIŁ POWIETRZNYCH
Muzyczną służbę w Wojsku Polskim orkiestra rozpoczęła 18 maja 1947 r. Szczyci się znakiem białoczerwonej szachownicy – symbolu lotnictwa polskiego i z dumą reprezentuje ten rodzaj wojsk
w kraju oraz poza jego granicami.
W programie orkiestry obok, muzyki wojskowej i marszowej, możemy usłyszeć utwory niemal
z każdego gatunku muzycznego.
Koncertując dla widowni wojskowej i cywilnej, popularyzuje światowe standardy muzyczne oraz
utwory patriotyczne, na trwałe wpisane w tradycje muzyczne Wojska Polskiego. Orkiestra korzystnie
prezentuje się w musztrze paradnej, której układy odwołują się do symboliki Sił Powietrznych.
Utrzymuje bliskie kontakty z instytucjami artystycznymi Poznania i regionu, a także cenionymi
kompozytorami.
W swej ponad sześćdziesięcioletniej historii, muzycy „lotniczej – reprezentacyjnej” zdobyli wiele
wyróżnień i nagród wojskowych i cywilnych. Wielokrotnie koncertowali za granicą w niemal całej
Europie, m.in. w Belgii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, Rosji, Włoszech, Danii
i Szwecji.
Za wielkie wyróżnienie dla orkiestry uznać można fakt, że w grudniu 2008 r., jako pierwsza w Siłach
Zbrojnych RP - Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych otrzymała wyróżnienie od Prymasa
Polski Kardynała Józefa Glempa „Zasłużeni dla Kościoła i Narodu”.
Dowódca – Kapelmistrz : mjr Paweł Joks
Zastępca Dowódcy – Kapelmistrz : por. Krzysztof Żeleśkiewicz
Asystent Kapelmistrza: st. chor. szt. Konrad Borycki
ORKIESTRA WOJSKOWA SIŁ POWIETRZNYCH Z BYTOMIA
Orkiestra Wojskowa w Bytomiu powstała
w wyniku połączenia dwóch zespołów wojskowych
o ponad pięćdziesięcioletniej tradycji – Orkiestry Lotniczej z Oleśnicy oraz Jeleniej Góry i nosiła
nazwę Orkiestry Garnizonowej Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w Bytomiu.
Skład zespołu stanowią żołnierze - muzycy, absolwenci byłego Wojskowego Liceum Muzycznego w
Gdańsku oraz studenci i absolwenci Akademii Muzycznych krajowych i zagranicznych. Zespół
współpracując z ośrodkami kultury na Śląsku, koncertuje podczas uroczystości państwowych
i wojskowych oraz daje pokazy musztry paradnej.
Od blisko 10 lat Orkiestra Wojskowa z Bytomia odnosi sukcesy na festiwalach i przeglądach
muzycznych. W 2009 r. została laureatem 44. Przeglądu Orkiestr Garnizonowych Wojska Polskiego
w Giżycku. Osiągnięcia całego zespołu są wynikiem wysokich umiejętności poszczególnych
muzyków, wśród których jest m.in. sierż. Piotr Wyszogrodzki, który w 2008 r. zdobył II nagrodę
w kategorii solistów instrumentalistów w Świeradowie Zdroju.
Dowódca - kpt. Janusz Marciniak
Asystent Dowódcy - st. chor. szt. Paweł Szczot
ORKIESTRA WOJSKOWA SIŁ POWIETRZNYCH Z DĘBLINA
Orkiestra Wojskowa w Dęblinie powstała w 1944 r. przy Zjednoczonej Szkole Lotnictwa Wojska
Polskiego w Zamościu. Od początku istnienia była orkiestrą Szkoły Lotniczej, a od roku 2004 jest
samodzielną jednostką wojskową w strukturach Sił Powietrznych.
Od początku funkcjonowania, w orkiestrze służyli muzycy -
żołnierze zawodowi i służby
zasadniczej, a orkiestra brała udział w licznych koncertach i publicznych prezentacjach dla wojskowej
i cywilnej widowni.
Muzycy uczestniczyli we wszystkich Przeglądach Orkiestr Wojsk Lotniczych, a później Sił
Powietrznych, zajmując czołowe lokaty w koncercie i musztrze paradnej. Soliści i zespoły kameralne
były wielokrotnie wyróżniane na Festiwalu Solistów i Kameralistów Orkiestr Wojskowych
w Świeradowie Zdroju. W 2005 r. podczas Konkursu Orkiestr Garnizonowych WP w Świeradowie
Zdroju orkiestra zajęła 1 miejsce za pokaz musztry paradnej. Koncertuje nie tylko w Polsce, ale
również w Niemczech, Czechach, Belgii i Francji.
Dowódca - Kapelmistrz - kpt. Andrzej Greszta
Tamburmajor - st. chor. Krzysztof Portka
ORKIESTRA WOJSKOWA SIŁ POWIETRZNYCH Z KOSZALINA
Koszalińska Orkiestra Wojskowa powstała w 1949 r. przy Oficerskiej Szkole Artylerii
Przeciwlotniczej. Przez lata zmieniała się jej nazwa, dołączali nowi muzycy i instrumenty. Obecnie
liczy 30 muzyków-żołnierzy zawodowych.
Repertuar muzyczny orkiestry jest wszechstronny, począwszy od muzyki poważnej, kameralnej,
marszowej na rozrywkowej kończąc. Stałe kontakty z Filharmonią Koszalińską korzystnie wpływają
na utrzymanie wysokiego poziomu muzycznego orkiestry. Podczas długoletniej działalności orkiestra
była często wyróżniana. Zdobywała czołowe miejsca i główne nagrody na przeglądach i festiwalach
orkiestr wojskowych w kraju i za granicą, między innymi w Niemczech, Belgii i Francji.
Orkiestra prezentuje musztrę paradną w połączeniu z pokazami walki w ręcz oraz grupą pokazową
z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie pod dowództwem chor. Jerzego Bałeckiego.
Dowódca-Kapelmistrz – kpt. Krzysztof Więch.
Asystent dowódcy – st. chor. szt. Zbigniew Pelc
Tamburmajor – chor. Tomasz Zajączkowski.
ORKIESTRA WOJSKOWA SIŁ POWIETRZNYCH Z BYTOMIA
Orkiestra funkcjonuje od blisko 60 lat. Powstała w 1952 r. przy Oficerskiej Szkole Lotniczej nr 5
w Radomiu. Od początku swojej działalności związana jest z ziemią radomską i Siłami Powietrznymi.
W swoim bogatym repertuarze bytomska orkiestra posiada utwory marszowe, koncertowe,
transkrypcje muzyki symfonicznej, liczne opracowania standardów muzyki rozrywkowej, a także
kompozycje o tematyce religijno-patriotycznej. Zespół koncertuje w całym składzie osobowym, jak
też wydzielonymi z orkiestry: big – bandem, zespołami muzyki kameralnej oraz zespołami
rozrywkowymi.
Orkiestra uświetnia uroczystości państwowe, patriotyczne i religijne. Bierze udział w defiladach
wojskowych oraz paradach i pokazach musztry paradnej. Uczestniczy również w przeglądach
i festiwalach. Na ostatnim „Konkursie Orkiestr Garnizonowych” w 2009 r. w Giżycku zespół
otrzymał dwa wyróżnienia - za koncert i za pokaz musztry paradnej.
Radomska orkiestra była pierwszym zespołem artystycznym Wojska Polskiego, który wystąpił za
granicą po wstąpieniu Polski do NATO. W 1999 r. uczestniczyła w „Międzynarodowych Festiwalach
Orkiestr Wojskowych Państw NATO”, organizowanych w Niemczech z okazji 50 rocznicy powstania
Paktu Północnoatlantyckiego. W 2002 roku orkiestra koncertowała w Belgii i Francji, a w 2007 r.
uczestniczyła w serii koncertów „Bundesmusik Parade”, które odbywały się w Niemczech.
Dowódca Orkiestry – Kapelmistrz - kpt. Sławomir Ćwiek
Szef Orkiestry - mł. chor. Paweł Gaszyna
ORKIESTRA WOJSKOWA SIŁ POWIETRZNYCH ZE SŁOWACJI
BANSKÀ BYSTRICA
Pierwsze wzmianki o orkiestrze z Banskiej Bystricy pojawiły się już w XVII wieku. Przez stulecia
towarzyszyła żołnierzom na polu walki i podczas oficjalnych uroczystości o charakterze
państwowym.
W 1942 r. część orkiestry przesunięto na front wschodni, a po wybuchu Narodowego Powstania
Słowackiego w 1944 r. zadaniem muzyków była obrona koszar oraz występy podczas wojskowych
pogrzebów. Po stłumieniu powstania muzycy przystali do różnych grup partyzanckich.
Po II wojnie światowej orkiestrę rozwiązano, ale powróciła w 1956 r. do Banskiej Bystricy jako
Orkiestra Garnizonowa. Szybko odnalazła się w życiu kulturalnym miasta, grając jednocześnie
podczas przysiąg wojskowych, ceremonii państwowych oraz religijnych. W tym czasie muzycy
występowali również dla radia i telewizji.
Od 1997 r. zmieniała podległość oraz nazwę by ostatecznie w 2009 r. jako Wojskowa Orkiestra
Banskà Bystrica osiąść w bazie lotniczej w Sliač (w pobliżu Banskiej Bystricy).
Obecnie w słowackich Siłach Zbrojnych funkcjonują dwie orkiestry wojskowe i obie podlegają
dowódcy Garnizonu Bratysława. Orkiestra Wojskowa Banskà Bystrica stacjonuje razem z innymi
jednostkami Sił Powietrznych. Również dlatego muzycy noszą mundury w niebieskim kolorze,
a orkiestra przynależy do Sił Powietrznych.
Każdego roku muzycy dają wiele koncertów, zwłaszcza w plenerze, podczas uroczystości
o charakterze wojskowym oraz cywilnym nie tylko na Słowacji ale również za granicą.
Dowódcą orkiestry jest kpt. Peter Bibza
Zastępcą dowódcy jest kpr. Jàn Goliàš
ORKIESTRA WOJSKOWA SIŁ POWIETRZNYCH Z CZECH
OLOMOUC
Pierwsze orkiestry garnizonowe, a później pułkowe, utworzono po powstaniu niepodległej Republiki
Czechosłowackiej w 1918 r. Zatrudniono w nich muzyków i dyrygentów poprzednio grający w armii
austro-węgierskiej, a większość z nich była Czechami. Utworzono również Inspektorat Orkiestry
Muzycznej oraz dwuletnią Wojskową Szkołę Muzyczną.
Na przestrzeni dwudziestu lat działalności, czechosłowackie orkiestry wojskowe bardzo dobrze
wypełniły swą misję. Ich działalność miała ogromne znaczenie zwłaszcza w regionach
przygranicznych gdzie uatrakcyjniały życie kulturalne.
Po zajęciu kraju przez faszystów niemieckich w 1938 r. armia czechosłowacka i jej orkiestry zostały
rozwiązane, podobnie jak Wojskowa Szkoła Muzyczna. Podczas okupacji niemieckiej zostało
utworzonych 12 orkiestr batalionowych w sile 40 muzyków, w ramach tak zwanej armii rządowej.
Orkiestry wojskowe były powoływane do życia również za granicą gdzie formowano armię
czechosłowacką. Po wyzwoleniu kraju w 1945 r. znów zaistniała armia czechosłowacka, a co za tym
idzie, muzyka wojskowa. Ponownie utworzono Inspektorat Orkiestr Wojskowych i Wojskową Szkołę
Muzyczną. Utworzono szesnaście orkiestr wojskowych oraz Orkiestrę Straży Zamkowej.
Współczesna historia muzyki wojskowej Olomouc’a rozpoczęła się w 1945 r. pod auspicjami
Orkiestry Pułku Piechoty. Podium dyrygenta sukcesywnie zajmowały bardzo ważne osobistości, takie
jak: Josef Potužník, dr. Robert Šálek, Karol Mikuláštík, Adolf Hamerský, Karel Pitra, Jindřich
Zbožínek i Otto Vymětal.
Obecnie Armia Republiki Czech jest w trakcie reorganizacji i nabywania profesjonalnych
umiejętności, co ma ogromny wpływ również na muzykę wojskową. Orkiestra Garnizonowa
Olomouc’a pozostaje jednym z nielicznych muzycznych organów armii mogących kontynuować
wypełnianie swej misji, pielęgnować bogatą tradycję i stanowić powód do dumy czeskiej muzyki
w naszym kraju i za granicą.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards