politechnika - bip.zut.edu.pl

advertisement
ZARZĄDZENIE NR 12
Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
z dnia 10 marca 2017 r.
w sprawie zasad określających wysokość i podział kosztów pośrednich
w poszczególnych rodzajach działalności badawczej i pozabadawczej
oraz projektach finansowanych ze środków funduszy zewnętrznych
Na podstawie § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych
zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. poz. 1533), zarządza się, co następuje:
§ 1.
Działalność statutowa i projekty badawcze
1. W działalności badawczej finansowanej ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego
do spraw nauki, obejmującej utrzymanie potencjału badawczego, badania młodych naukowców
oraz utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, ustala się łączny wskaźnik narzutu kosztów
pośrednich w wysokości 30%, z tego:
a) 1/3 stanowi narzut kosztów ogólnouczelnianych (KO) i wynosi 10%,
b) 2/3 stanowi narzut kosztów wydziałowych (KW) i wynosi 20%.
2. Projekty badawcze, badawczo-rozwojowe, międzynarodowe niewspółfinansowane, finansowane
przez ministra właściwego do spraw nauki lub podmioty przez niego uprawnione, obciążone będą
narzutem kosztów pośrednich w wysokości 30%, o ile warunki konkursu nie stanowią inaczej,
z tego:
a) 1/3 stanowi narzut kosztów ogólnouczelnianych (KO) i wynosi 10%,
b) 2/3 stanowi narzut kosztów wydziałowych (KW) i wynosi 20%. Tak ustalony narzut kosztów
wydziałowych dzielony jest w proporcji: 50% pozostaje w dyspozycji kierownika projektu
i 50% pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej
projekt (dziekana, dyrektora/kierownika jednostki pozawydziałowej).
3. Wydatki finansowane z narzutu kosztów pośrednich – wydziałowych będących w dyspozycji
kierownika projektu, muszą być poniesione w odniesieniu do danego projektu i w czasie jego
trwania, o ile zasady projektu nie stanowią inaczej.
§ 2.
Umowna odpłatna działalność badawcza
Umowna odpłatna działalność badawcza obciążona będzie narzutem kosztów ogólnouczelnianych (KO)
w wysokości 7%. Wysokość narzutu kosztów wydziałowych (KW) będzie każdorazowo ustalana przez
jednostkę zawierającą umowę. Dotyczy to także działalności o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych), realizowanej w trybie innym niż umowa pisemna. Minimalny
wskaźnik zysku wynosi 10%.
§ 3.
Projekty międzynarodowe
1. Dla projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach programów międzynarodowych,
w tym w ramach Projektów Ramowych Unii Europejskiej ustala się łączny wskaźnik narzutu
kosztów pośrednich w wysokości 25%, o ile warunki programu/konkursu nie stanowią inaczej.
2. Wysokości narzutu kosztów pośrednich w poszczególnych źródłach finansowania projektu
(część krajowa, część zagraniczna) ustalane są każdorazowo w zależności od wymaganego w danym
projekcie wkładu własnego, z zachowaniem określonej w ust. 1 łącznej wysokości narzutu kosztów
pośrednich dla całego projektu. Wkład własny uczelni w projekt wykazywany jest za pomocą
kosztów pośrednich, chyba że zasady realizacji projektu stanowią inaczej.
3. Narzut kosztów pośrednich w projektach międzynarodowych po odliczeniu części przypadającej na
wkład własny uczelni, dzielony jest w następujący sposób:
a) narzut kosztów ogólnouczelnianych (KO) wynosi 1/3 ustalonego narzutu kosztów pośrednich
i dzielony jest w proporcji: 50% na zwiększenie środków finansowych stanowiących rezerwę
rektora oraz 50% na cele działalności administracji centralnej obsługującej projekty międzynarodowe i Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii,
b) narzut kosztów wydziałowych (KW) wynosi 2/3 ustalonego narzutu kosztów pośrednich. Tak
ustalony narzut kosztów wydziałowych dzielony jest w proporcji: 70% pozostaje w dyspozycji
kierownika projektu oraz 30% pozostaje w dyspozycji kierownika jednostki organizacyjnej
uczelni prowadzącej projekt (dziekana, dyrektora/kierownika jednostki pozawydziałowej).
4. Wydatki finansowane z narzutu kosztów pośrednich projektów Unii Europejskiej muszą być
ponoszone zgodnie z zapisami kontraktu, a w szczególności muszą być poniesione w odniesieniu do
danego projektu i w czasie jego trwania, o ile warunki konkursu nie stanowią inaczej. Wydatki
nie mogą być kosztami nieuzasadnionymi lub zbędnymi oraz nie mogą zawierać kosztów
niekwalifikowanych (np. podatków i opłat pośrednich, w tym VAT).
5. Narzutem kosztów pośrednich co do zasady nie będzie obciążana działalność wspomagająca
uczestnictwo w projektach międzynarodowych realizowanych w ramach programów Unii
Europejskiej albo innych programów międzynarodowych współfinansowanych z zagranicznych
środków finansowych niepodlegających zwrotowi. W przypadku gdy działalność, o której mowa
w zdaniu pierwszym, zgodnie z warunkami konkursu lub umową z podmiotem finansującym lub
współfinansującym tę działalność jest obciążona narzutem kosztów pośrednich, podział tych narzutów
będzie ustalany zgodnie z § 1 ust. 2.
§ 4.
Projekty finansowane ze środków funduszy zewnętrznych
1. Projekty finansowane ze środków funduszy zewnętrznych obciążane będą narzutem kosztów
pośrednich/ogólnych, o ile tak stanowią Wytyczne programowe. Są to koszty niezbędne do
realizacji projektu, ale nie dotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu.
2. Katalog kosztów pośrednich/ogólnych w ramach danego Programu Operacyjnego (PO) definiuje
właściwa Instytucja Zarządzająca danym Programem Operacyjnym (IZ PO), przy czym koszty
pośrednie/ogólne mogą być rozliczane na dwa sposoby:
a) stawką ryczałtową, określoną na maksymalnym dopuszczalnym poziomie w Wytycznych
programowych;
b) na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (tj. z pełnym udokumentowaniem wydatków),
z zachowaniem pozostałych postanowień Wytycznych programowych.
3. Wydatki finansowane z narzutu kosztów pośrednich/ogólnych w projektach finansowanych
z funduszy zewnętrznych – niezależnie od przyjętego sposobu rozliczania – muszą być poniesione
w ramach danego projektu i w czasie jego trwania, o ile Wytyczne programowe nie stanowią
inaczej.
§ 5.
Przepisy końcowe
1. Z wyłączeniem projektów międzynarodowych współfinansowanych, podstawą do naliczania kosztów
pośrednich są koszty bezpośrednie, bez kosztów aparatury naukowo-badawczej (o ile warunki
konkursu nie stanowią inaczej) oraz usług wewnętrznych i kosztów bibliotecznych nośników
informacji, a w przypadku umownej odpłatnej działalności badawczej – dodatkowo bez kosztów
materiałów i usług obcych.
2. W przypadku projektów międzynarodowych podstawą naliczania kosztów pośrednich są koszty
bezpośrednie, z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa oraz kosztów zasobów udostępnionych
przez strony trzecie, które nie są wykorzystywane na terenie uczelni.
3. W wyjątkowych przypadkach (dotyczących w szczególności programów lub przedsięwzięć
określanych przez ministra) zakres podstawy i wysokość procentowa naliczania kosztów pośrednich
mogą być ustalone decyzją rektora.
4. Środki niewykorzystane przez kierownika, po zakończeniu projektu przekazywane są do dyspozycji
kierownika jednostki organizacyjnej uczelni prowadzącej projekt (dziekana, dyrektora/kierownika
jednostki pozawydziałowej).
§ 6.
Traci moc zarządzenie nr 47 Rektora ZUT z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad określających
wysokość kosztów pośrednich w poszczególnych rodzajach działalności badawczej i podział narzutów
kosztów pośrednich.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
Rektor
dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. nadzw.
Download