MIEJSCE SELEKTYWNEGO ZBIORU ODPADÓW NA

advertisement
MIEJSCE SELEKTYWNEGO ZBIORU ODPADÓW NA TERENIE MIASTA KOSZALINA:
lokalizacja ul. Władysława IV 137, na terenie PRB „Przylesie” (skręt z ul. Władysława
IV przy stacji benzynowej Orlen)
Czynny od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00, soboty w godz. 8:00 - 13:00.
Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zamian za uiszczoną opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w miejscu selektywnego zbioru
odpadów przyjmowane są w każdej ilości odpady takie jak:
 resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna
oraz opakowania po nich,
 rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i
opakowania po nich,
 zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i
dezynsekcji,
 środki ochrony roślin oraz opakowania po nich,
 lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki,
termometry, przełączniki,
 baterie i akumulatory,
 zużyte kartridże i tonery,
 przepracowane oleje,
 przeterminowane leki,
 odpady zielone,
 odpady opakowaniowe ze szkła, zebrane w sposób selektywny określony w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina,
 odpady papieru i tektury (w tym opakowania), zebrane w sposób selektywny
określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Koszalina,
 odpady tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane
w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie Miasta Koszalina,
 odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny oraz zużyte opony, zebrane w sposób selektywny określony w
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Koszalina.
Rodzaje odpadów przyjmowanych bezpłatnie od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy
L.p.
Kod
Rodzaj odpadów
1.
13 02 05*
Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków
chlorowcoorganicznych
2.
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
3.
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
4.
15 01 03
Opakowania z drewna
5.
15 01 04
Opakowania z metali
6.
15 01 05
Opakowania wielomateriałowe
7.
15 01 06
Zmieszane odpady opakowaniowe
8.
15 01 07
Opakowania ze szkła
9.
15 01 09
Opakowania z tekstyliów
10. 15 01 10*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.
środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne)
11. 15 01 11*
Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia
konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
12. 16 01 03
Zużyte opony
13. 16 02 15*
Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
14. 16 02 16
Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
15. 16 80 01
Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
16. 20 01 01
Papier i tektura
17. 20 01 02
Szkło
18. 20 01 13*
Rozpuszczalniki
19. 20 01 14*
Kwasy
20. 20 01 15*
Alkalia
21. 20 01 17*
Odczynniki fotograficzne
22. 20 01 19*
Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,
insektycydy).
23. 20 01 21*
Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
24. 20 01 23*
Urządzenia zawierające freony
25. 20 01 25
Oleje i tłuszcze jadalne
26. 20 01 26*
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25
27. 20 01 27*
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
28. 20 01 28
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27
29. 20 01 29*
Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
30. 20 01 30
Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29
31. 20 01 31*
Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
32. 20 01 32
Leki inne niż wymienione w 20 01 31
33. 20 01 33*
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02
lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
34. 20 01 34
Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
35. 20 01 35*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
zawierające niebezpieczne składniki
36. 20 01 36
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01
35
37. 20 01 39
Tworzywa sztuczne
38. 20 01 40
Metale
39. 20 01 80
Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19
40. 20 02 01
Odpady ulegające biodegradacji
41. 20 03 07
Odpady wielkogabarytowe
42. 20 03 99
Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
Odpady odpłatnie odbierane od właścicieli nieruchomości: budowlane i rozbiórkowe
L.p.
Kod
Rodzaj odpadów
1.
17 01 01
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
2.
17 01 02
Gruz ceglany
3.
17 01 03
Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
4.
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
5.
17 02 01
Drewno
6.
17 03 80
Odpadowa papa
7.
17 04 01
Miedź, brąz, mosiądz
8.
17 04 02
Aluminium
9.
17 04 03
Ołów
10. 17 04 04
Cynk
11. 17 04 05
Żelazo i stal
12. 17 04 06
Cyna
13. 17 04 07
Mieszaniny metali
14. 17 05 04
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
15. 17 06 04
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
16. 17 09 04
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02
i 17 09 03
ZAPRASZAMY !
Download