Wpływ oceny częstości pracy serca na

advertisement
Wpływ oceny częstości pracy serca na
oszacowania długości życia pacjentów z
zawałem serca.
Michał
Chudzik
http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news---latest-news/new-procedure-uses-heart-rate-toestimate-life-expectancy-of-infarct-patients
Tętno może być wskaźnikiem długości życia danej osoby
Zespół badawczy z Uniwersytetu Technicznego w Monachium (TUM) w tym celu
analizował wpływ, który w pierwszej chwili może wydawać się paradoksalny: drobne
nieprawidłowości pracy serca w mgnieniu oka świadczą o zdrowiu organizmu.
Badania kliniczne potwierdziły silną korelację między tym zjawiskiem
i perspektywą przeżycia chorych na zawał serca. Nowe metody pomiaru
mogą być szybko zastosowane w praktyce lekarskiej.
Tętno może być wskaźnikiem długości życia danej osoby
Serce zdrowego człowieka będzie bić
nieco
szybciej
podczas
wdechu
i spowalniać ponownie po wydechu.
Powodem jest to, że wdychanie tłumi
efekt, który będzie zwykle regulował
tętno do tempa tętna spoczynkowego
około 60 uderzeń na minutę.
Zjawisko to nazywane jest arytmią zatokowo-oddechową, która
może być tłumaczona jako niemiarowość oddechowa wywołana
w węźle zatokowym.
Arytmia zatokowo-oddechowa
Zjawisko to znane było od XIX wieku.
Organizm osłabiony przez zawał serca
pokaże
wyraźnie
mniejszą
różnicę
częstości akcji serca podczas cykli
wydychania i wdychania. Dlatego też w
przeszłości podejmowano kilka prób
z wykorzystaniem cech arytmii, aby
wyciągnąć wnioski dotyczące długości
życia pacjentów.
Arytmia zatokowo-oddechowa
Podczas, gdy w większości wcześniejszych badań pełen cykl oddychania był
skorelowany z tętnem, zespół TUM koncentruje się na wydechu, zwłaszcza od
chwili, gdy tętno normalnie byłoby ponownie zmniejszone.
Metoda ta renderuje arytmię zatokowo-oddechową mierzoną
poprzez oddzielenie innych źródeł zmienności rytmu serca na
podstawie danych zebranych przez pewien okres.
Algorytm oblicza średnią z danych, które mogą być
następnie przedstawione na wykresie.
Badanie:
W ramach badania opublikowanego w Journal of the
American College of Cardiology:
950 chorych tuż po zawale serca
Rezultaty:
mierzono cykle oddechowe i rytm serca
pacjenci z mniej wyraźną arytmią
mieli wyższe ryzyko zgonu w okresie
obserwacji
dane z analizowano pod kątem
znalezienia arytmii zatokowo-oddechowej
pacjenci byli badani co sześć miesięcy
przez okres pięciu lat
osoby badane z niewielkimi
zaburzeniami rytmu były pięć razy
bardziej narażone na ryzyko zgonu w
okresie pięciu lat, niż osoby z większymi
wahaniami związanymi z oddychaniem
Arytmia zatokowo-oddechowa
Dwa badania kliniczne dotyczące arytmii zatokowo-oddechowej
u różnych grup pacjentów są obecnie w toku:
→ EU-Cert-ICD - analizuje różne strategie leczenia u osób z PM
→ INVADE - monitoruje osoby starsze z/bez choroby serca.
Zespół TUM jest przekonany, że wyniki tych badań potwierdzą,
że ich metoda będzie wiarygodnym wskaźnikiem ryzyka zgonu
u chorych po zawale serca.
Arytmia zatokowo-oddechowa – zalety metody TUM
→ Metoda ta może być owocnie stosowana w ponad 80% przypadków
→ Niezależnie
od tego, czy badani przebyli niedawno zawał serca, może być
stosowana w połączeniu z innymi wskaźnikami do oceny ryzyka dla zdrowia.
Ukryte ryzyko może być w ten sposób wykryte u pewnych osób i ewentualnie
zmniejszone przy zastosowaniu ICD
→ Koszt leczenia może być zmniejszony poprzez unikanie zbędnych procedur
→ Nowoczesne urządzenie EKG jest wystarczające przy tej metodzie
Download