ZARZĄDZENIE Nr

advertisement
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora Nr 16/2011
PROCEDURY POSTĘPOWANIA PO EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ
NA ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV, HBV, HCV
W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE
§ 1.
1. Ekspozycja zawodowa to narażenie na potencjalne zakażenie drobnoustrojami
chorobotwórczymi na skutek kontaktu z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym
w trakcie wykonywania pracy zawodowej lub nauki.
2. Do zakażania może dojść przez zakłucie, zachlapanie błon śluzowych, spojówek materiałem
biologicznym (krew, mocz,
mikrobiologiczne itp.).
ślina,
pot,
mleko
kobiece,
hodowle
tkankowe
lub
3. Wszystkie zabiegi, w czasie których dochodzi do
kontaktu z materiałem biologicznym
pacjentów należy wykonywać ze szczególnym zachowaniem środków ostrożności.
§ 3.
1. Po każdej ekspozycji na materiał biologiczny pacjenta, który jest potencjalnie zakaźny
należy:
a) W przypadku niezranionej skóry usunąć zanieczyszczenie gazikiem lub innym
materiałem zwilżonym preparatem dezynfekcyjnym, umyć skórę i osuszyć,
zdezynfekować miejsce ekspozycji,
b) jeżeli doszło do przekłucia/skaleczenia skóry przemyć ranę bieżącą, ciepłą wodą nie
tamując krwawienia, nie wyciskać,
c) założyć wodoszczelny opatrunek, w przypadku, gdy materiał zakaźny dostanie się do
oczu należy przepłukać je wodą lub 0,9% NaCl przy otwartych powiekach,
d) gdy materiał dostanie się do ust należy go wypluć, a jamę ustną przepłukać kilkanaście
raz wodą.
2. Sporządzić notatkę służbową i niezwłocznie skierować nauczyciela akademickiego lub
studenta na badania poekspozycyjne (wzór notatki służbowej i skierowania określają
załączniki do Zarządzenia)
3. Przedłożyć notatkę służbową oraz kserokopię skierowania do Działu Kształcenia UM.
§ 4.
Za prawidłowe stosowanie poniższej procedury oraz nadzór nad jej stosowaniem
nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia dydaktyczne.
odpowiada
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Rektora Nr 16/2011
NOTATKA SŁUŻBOWA
sporządzona w ……………………………….
w dniu ……………………..
W dniu ………………… o godz. ………… w ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa i adres jednostki, w której nastąpiła ekspozycja)
Doszło do ekspozycji zawodowej u ……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby eksponowanej
zatrudnionego na stanowisku/studenta …………………………………………………………………………….
Stanowisko nauczyciela lub rok i kierunek studiów studenta
polegającej na ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(opis zdarzenia)
Wdrożono następujące procedury poekspozycyjne ……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
i skierowano poszkodowanego do …………………………………………………………………………………..
nazwa i siedziba zoz



wraz z pacjentem stanowiącym potencjalne źródło zakażenia,
wraz z próbką krwi pacjenta stanowiącego potencjalne źródło zakażenia.
bez pacjenta i bez próbki krwi 1
…………………………………………………………….
Podpis i ewentualnie pieczątka
Kierownika jednostki lub nauczyciela
akademickiego prowadzącego zajęcia
………………………………………...
Podpis osoby eksponowanej
____________________
1
Niepotrzebne skreślić
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Rektora Nr 16/2011
…………………………………
Pieczątka jednostki
Poza Lublinem
Izba Przyjęć
Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych
Lublin, ul. Staszica 16
……………………………………………………….
Nazwa i Siedziba ZOZ
SKIEROWANIE PO EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ
(NAUCZYCIEL AKADEMICKI)
Kieruję Pana/Panią ……………………………………………………, PESEL …………………………………………
zatrudnionego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie na stanowisku …………………………………
na wykonanie przeprowadzenie konsultacji i wykonanie badań na obecność wirusów HIV i WZW
oraz ewentualne zastosowanie kuracji antyretrowirusowej po ekspozycji, która miała miejsce
w dniu ………….. o godz. ………
w ……………………………………………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres jednostki, w której nastąpiła ekspozycja
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(opis zdarzenia)
Skierowanie niniejsze obejmuje również swym zakresem przeprowadzenie badania serologicznego
próbki krwi pacjenta stanowiącego potencjalne źródło zakażenia w przypadku dostarczenia takiej
próbki przez osobę eksponowaną2.
…………………………………………………………….
Podpis i ewentualnie pieczątka
Kierownika jednostki lub nauczyciela
akademickiego prowadzącego zajęcia
___________________________
2
Skreślić w przypadku braku próbki krwi
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Rektora Nr 16/2011
…………………………………
Pieczątka jednostki
Poza Lublinem
Izba Przyjęć
Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych
Lublin, ul. Staszica 16
……………………………………………………….
Nazwa i Siedziba ZOZ
SKIEROWANIE PO EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ
(STUDENT)
Kieruję Pana/Panią ……………………………………………………, PESEL …………………………………………
Studenta … roku, kierunku ………………………… Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
na przeprowadzenie konsultacji i wykonanie badań na obecność wirusów HIV i WZW
oraz ewentualne zastosowanie kuracji antyretrowirusowej po ekspozycji, która miała miejsce w
dniu ………….. o godz. ……… w …………………………………………………………………………………………….
nazwa i adres jednostki, w której nastąpiła ekspozycja
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(opis zdarzenia)
Skierowanie niniejsze obejmuje również swym zakresem przeprowadzenie badania serologicznego
próbki krwi pacjenta stanowiącego potencjalne źródło zakażenia w przypadku dostarczenia takiej
próbki przez osobę eksponowaną.
…………………………………………………………….
Podpis i ewentualnie pieczątka
Kierownika jednostki lub nauczyciela
akademickiego prowadzącego zajęcia
___________________________
2
Skreślić w przypadku braku próbki krwi
Download