pomoc de minimis - Archiwum Podkarpackie.pl

advertisement
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
UDZIELANIE POMOCY PUBLICZNEJ
– UJĘCIE PRAKTYCZNE
Prowadzący:
Agnieszka Radzimowska
PODSTAWOWE POJĘCIA
2
PODSTAWOWE POJĘCIA
 wspieranie przedsiębiorstwa




pochodzenie ze środków publicznych
selektywność
korzyść dla beneficjenta
zakłócenie lub groźba zakłócenia konkurencji i wpływ
na wymianę handlową na wspólnym rynku
3
PODSTAWOWE POJĘCIA
POJĘCIE PRZEDSIĘBIORSTWA
art. 1 załącznika 1 do rozporządzenia 800/2008
przedsiębiorstwo - podmiot prowadzący działalność gospodarczą
bez względu na jego formę prawną
definicja doprecyzowana w orzecznictwie ETS i SPI:
niezależnie od źródeł finansowania, formy własności, tego, czy jest
nastawiony na zysk i czy przepisy krajowe nadają mu status
przedsiębiorstwa
działalność gospodarcza – działalność polegająca na oferowaniu
towarów i usług na rynku, w zakresie której występuje konkurencja
4
PODSTAWOWE POJĘCIA

NARUSZENIE LUB GROŹBA NARUSZENIA KONKURENCJI
występuje, gdy beneficjent prowadzi działalność, w zakresie
której nie ma monopolu i otrzymuje selektywną korzyść, która
wzmacnia jego pozycję na rynku w porównaniu z
konkurentami
istnieje domniemanie spełnienia czwartej przesłanki, gdy trzy
poprzednie są jednocześnie spełnione

WPŁYW NA WYMIANĘ HANDLOWĄ NA WSPÓLNYM RYNKU
występuje, gdy produkt lub usługa stanowią przedmiot
wymiany na wspólnym rynku i nie ma znaczenia fakt, że
beneficjent nie bierze bezpośredniego udziału w wymianie
handlowej
dodatkowe znaczenia może mieć fakt, że na danym rynku
działalność prowadzą lub podjęciem jej są zainteresowane
podmioty z innych państw członkowskich
5
PODSTAWOWE POJĘCIA
Definicja MSP:
Jednoczesne spełnienie kryteriów:
1. wielkości zatrudnienia oraz
2. wielkości rocznego obrotu lub
wielkości sumy bilansowej oraz
Kwestia niezależności
Małe przedsiębiorstwa
Średnie przedsiębiorstwa
- Do 50 pracowników
- Obroty nie wyższe niż 10 mln euro
i/lub
- Suma bilansowa nie wyższa niż 10
mln euro
- Do 250 pracowników
- Obroty nie wyższe niż 50 mln euro
i/lub
- Suma bilansowa nie wyższa niż 43
mln euro
6
PODSTAWOWE POJĘCIA

Pojęcie MSP cd.

Przedsiębiorstwo jest niezależne, jeśli nie jest powiązane ani
partnerskie
niezależne – mniej niż 25% udziałów lub praw głosu
partnerskie – 25-50%
powiązane – powyżej 50%

-
-
Do obliczania wielkości zatrudnienia bierze się pod uwagę:
przedsiębiorstwa powiązane – 100% odpowiednich danych
przedsiębiorstwa badanego i wszystkich przedsiębiorstw
powiązanych
przedsiębiorstwa partnerskie – 100% danych przedsiębiorstwa
badanego i odpowiadający wielkości udziału lub liczbie praw głosu w
przedsiębiorstwie badanym procent danych przedsiębiorstw
partnerskich
przedsiębiorstwo niezależne – wyłącznie dane przedsiębiorstwa
badanego
7
PODSTAWOWE POJĘCIA
 PODMIOT W TRUDNEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ
 pkt 9-11 wytycznych o pomocy na ratowanie i
restrukturyzację
 możliwość udzielania pomocy – pomoc na ratowanie
lub na restrukturyzację oraz pomoc o innym
przeznaczeniu, o ile ww. wytyczne to dopuszczają
 jeżeli przy pomocy środków własnych, ani środków
które mogłoby uzyskać od właścicieli/akcjonariuszy
lub wierzycieli, nie jest ono w stanie powstrzymać
strat, które bez zewnętrznej interwencji władz
publicznych prawie na pewno doprowadzą do
zniknięcia z rynku przedsiębiorstwa w perspektywie
krótko- lub średnioterminowej
8
PODSTAWOWE POJĘCIA

Przedsiębiorstwo z pewnością będące w trudnej sytuacji
ekonomicznej
- jeżeli ponad połowa kapitału spółki została utracona,
w tym ponad ¼ w okresie ostatnich 12 miesięcy
- jeżeli spółka, zgodnie z prawem krajowym, spełnia
przesłanki upadłości

Przedsiębiorstwo może znajdować się w trudnej sytuacji
ekonomicznej
rosnące straty, malejący obrót, zwiększanie się
zapasów, nadwyżka produkcji, zmniejszający się
przepływ środków finansowych, rosnące zadłużenie,
rosnące kwoty odsetek, zmniejszająca się lub zerowa
wartość aktywów netto
9
POMOC W OKREŚLONYCH
SEKTORACH
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH
 GOSPODARKA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA I
OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 pobór, uzdatnianie, dostarczanie wody oraz
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (w tym
przeróbka osadów ściekowych) – działalność w tym
zakresie ma charakter monopolu naturalnego
 w przypadku przeróbki osadów ściekowych, której
produkty mogą być wykorzystywane komercyjnie,
należy dokonać oceny indywidualnej
11
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH
 BUDOWNICTWO WODNE, RETENCJA
 budowa zapór, kanałów, śluz i wałów
przeciwpowodziowych, regulacja biegu rzek, mała i
duża retencja
 kwestia zakłócenia konkurencji i wpływu na wymianę
handlową na wspólnym rynku
12
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH
 GOSPODARKA ODPADAMI
 zbieranie, transport, segregowanie, odzysk i
unieszkodliwianie odpadów – działalność
konkurencyjna (ustawa o odpadach oraz ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
dopuszczają możliwość istnienia na danym rynku
wielu podmiotów prowadzących taką działalność)
13
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH
 ENERGETYKA CIEPLNA
 wytwarzanie energii cieplnej w źródle przyłączonym
do sieci – działalność konkurencyjna (substytutem tak
wytwarzanej energii cieplnej jest m.in. energia
wytwarzana w źródłach lokalnych)
 dystrybucja energii cieplnej – działalność w obrębie
sieci istniejącej ma charakter monopolu naturalnego
(brak możliwości zastosowania w praktyce zasady
TPA), wsparcie na rozbudowę sieci (przyłączenie
nowych odbiorców) może wpływać na konkurencję
14
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH
 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
 Jeśli dotyczy budynków związanych z działalnością
gospodarczą – stanowi pomoc publiczną
 W zakresie budynków użyteczności publicznej
(siedziba władz instytucji publicznych, szkoły itp.) –
nie stanowi pomocy publicznej
15
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH
 WSPIERANIE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
 działalność teatrów, muzeów, domów kultury i innych
placówek kulturalnych, budowa pomników, organizacja
imprez kulturalnych
 prowadzenie działalności gospodarczej
 zakłócenie konkurencji i wpływu na wymianę handlową
na wspólnym rynku
16
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH

OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z orzecznictwem sądów wspólnotowych, usługi medyczne
są działalnością gospodarczą niezależnie od tego, czy koszty
świadczonych usług są pokrywane bezpośrednio przez pacjenta,
czy też przez władze publiczne lub fundusze zdrowia – zakłady
opieki zdrowotnej, zarówno niepubliczne, jak i publiczne, są
przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów wspólnotowych

Publiczne zozy, niepubliczne zozy, uzdrowiska, ośrodki ogólne i
specjalistyczne, świadczenie usług w ramach kontraktów z NFZ i
poza kontraktami – stopień naruszenia konkurencji na wspólnym
rynku
 Charakter świadczonych usług
 Lokalizacja ośrodka
 Kategorie pacjentów
17
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH
 Świadczenie usług w ramach publicznego systemu ochrony
zdrowia – kontrakt z NFZ
 Usługi kierowane do polskich obywateli, finansowanie
koszyka świadczeń gwarantowanych – brak spełnienia
przesłanki wpływu na wymianę handlową w wymiarze
wspólnotowym - co do zasady nie ma pomocy publicznej
 Jeśli na terenie wspieranej placówki znajdują się punkty
handlowe, gastronomiczne itp. – projekt generujący
dochód
18
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH
 Niepubliczne zozy - kierują usługi medyczne do
nieograniczonego kręgu odbiorców, mogą świadczyć
usługi w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia
 Na działalność w ramach kontraktu z NFZ – nie ma pomocy
 Na działalność poza kontraktem – pomoc publiczna
 Organizacyjne i prawne (podmiot zależny) rozdzielenie
działalności
 Rozdzielenie księgowe
19
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH

Zoz prowadzący dwa rodzaje działalności:

Obliczenie udziału przychodów ze świadczenia usług w ramach
kontraktu (np. w modernizowanym budynku lub na nabytym
tomografie) w przychodach placówki ogółem i zadeklarowanie
utrzymania tej proporcji przez cały okres trwałości projektu
(coroczne składanie organowi udzielającemu pomocy informacji
w tym zakresie)
Udzielenie pomocy na usługi w ramach kontraktu
proporcjonalnie do udziału przychodów z tych usług (koszty
kwalifikowane pomniejszone proporcjonalnie)
Zmiana proporcji przychodów lub nieprzedłużenie kontraktu
bez winy zozu – zwrot części wsparcia na koniec okresu
rozliczenia projektu proporcjonalnie do pozostałego
minimalnego okresu trwałości projektu


20
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH
 Przedszkola
 Szkoły podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne
 Szkoły wyższe
 Oferta edukacyjna w ramach publicznego systemu edukacji
i szkolnictwa wyższego skierowana do polskich obywateli –
w zakresie działalności dydaktycznej brak spełnienia
przesłanki wpływu na wymianę handlową w wymiarze
wspólnotowym – nie ma pomocy publicznej
21
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH
 Rewitalizacja – kompleksowy, skoordynowany, wieloletni,
prowadzony na obszarze zdegradowanym proces przemian
przestrzennych, technicznych, społecznych i
ekonomicznych – cel: wyprowadzenie obszaru ze stanu
kryzysowego, stworzenie warunków do jego rozwoju
 Projekty muszą stanowić część programu rewitalizacji
 Budowa i przebudowa infrastruktury, renowacja budynków,
prace konserwatorskie i restauratorskie, zakup i instalacja
urządzeń poprawiających bezpieczeństwo
22
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH
 Budowa i rozwój inkubatorów przedsiębiorczości,
parków przemysłowych, centrów badawczych i
technologicznych itp.
Szeroki zakres działalności: wynajem i zarządzanie
nieruchomościami, świadczenie usług doradczych,
szkoleniowych, finansowych
23
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH
 Formy pomocy w ramach PPP:
-
Podmiot publiczny płaci cenę wyższą niż cena rynkowa
(wartość usługi)
Podmiot publiczny zamawia usługi, których faktycznie
nie potrzebuje
W celu wyeliminowania elementów pomocy konieczne
jest rygorystyczne zastosowanie zasady prywatnego
inwestora oraz przeprowadzenie otwartej,
bezwarunkowej i odpowiednio upublicznionej
procedury przetargowej
24
POMOC W OKREŚLONYCH SEKTORACH
 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
 Budowanie i administrowanie nieruchomościami,
zarządzanie nieruchomościami na zlecenie
 Działalność konkurencyjna – rynek otwarty, na
którym działają deweloperzy, tbs-y, spółdzielnie i
wspólnoty mieszkaniowe, wyspecjalizowane
podmioty administrowania nieruchomościami
25
POMOC DE MINIMIS
26
POMOC DE MINIMIS
Brak możliwości udzielania pomocy de minimis w odniesieniu do:
- rybołówstwa i akwakultury,
- produkcji pierwotnej produktów rolnych,
- przetwarzania i obrotu produktami rolnymi, jeżeli
wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ich ceny
lub ilości,
- pomocy eksportowej,
- pomocy uwarunkowanej preferowaniem towarów
krajowych względem towarów sprowadzanych z
zagranicy,
- nabycia pojazdów transportu drogowego przez podmioty
prowadzące działalność w zakresie towarowego
transportu drogowego,
- podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji
ekonomicznej
27
POMOC DE MINIMIS
Pułap pomocy de minimis
200 tys. euro - w okresie 3 kolejnych lat kalendarzowych
100 tys. euro - w sektorze transportu w okresie 3
kolejnych lat kalendarzowych
okres 3 lat kalendarzowych - bieżący rok kalendarzowy
oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe
28
POMOC DE MINIMIS
 Kumulacja pomocy de minimis
 z każdą pomocą de minimis, otrzymaną w okresie
3 ostatnich lat kalendarzowych, niezależnie od formy i
źródła – pułap 200 tys. euro
 z każdą pomocą o innym przeznaczeniu otrzymaną w
odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych –
intensywność pomocy o innym przeznaczeniu
29
POMOC DE MINIMIS
Zaświadczenia o pomocy de minimis
Organ udzielający pomocy wydaje je z urzędu
Wydanie zaświadczenia następuje w dniu udzielenia
pomocy
Brak opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń
Możliwość/konieczność wydawania zaświadczeń
korygujących
Wydawania zaświadczeń spółce cywilnej,
komandytowej itp.
30
POMOC DE MINIMIS
W ROLNICTWIE

Rozporządzenie Komisji nr 1535/2007 w zakresie pomocy
de minimis w sektorze produkcji pierwotnej produktów rolnej

Rozporządzenie Komisji nr 875/2007 w zakresie pomocy
de minimis dla sektora rybołówstwa

Rozporządzenie Komisji nr 1998/2006 – w zakresie
przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych
31
POMOC DE MINIMIS
W ROLNICTWIE


Rozporządzenie 1535/2007
 7,5 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych
 dodatkowy limit krajowy 119 542,5 tys. euro
 produkcja pierwotna produktów rolnych
Rozporządzenie 875/2007
 30 tys. euro w okresie 3 lat podatkowych
 dodatkowy limit krajowy 21 125 tys. euro
 produkcja pierwotna i przetwarzanie produktów
rybołówstwa

oba rozporządzenia zawierają ograniczenia
analogiczne jak w rozporządzeniu 1998/2006
Organ monitorujący – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
32
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
33
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
wyłączenia nie mają zastosowania do pomocy:
 indywidualnej dla dużych przedsiębiorstw
 udzielanej i wypłacanej przedsiębiorstwom, na
których ciąży obowiązek zwrotu pomocy
 dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej (definicja MSP w trudnej
sytuacji)
 związanej z wywozem
 uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów
krajowych względem importowanych
 udzielanej w niektórych sektorach w zależności od
rodzaju pomocy
34
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
 ZASADY OGÓLNE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU
NOTYFIKACJI DLA WSZYSTKICH RODZAJÓW POMOCY




przejrzyste formy
obowiązek notyfikacji po przekroczeniu progów
kumulacja
efekt zachęty
35
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
Regionalna pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie
 Realizacja nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy
związanych z nową inwestycją
 Utrzymanie inwestycji przez okres 5 lat (3 lata dla MSP)
 25 % wkładu własnego (bez udziału środków publicznych)
 Spełnienie efektu zachęty (odrębnie dla MSP i dużych
przedsiębiorstw)
 Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą inwestycyjną: koszty
inwestycji w aktywa materialne i niematerialne i prawne
 Maksymalna intensywność pomocy wg mapy pomocy regionalnej
plus bonusy dla MSP 20 i 10 punktów procentowych (szczególne
progi intensywności dla inwestycji w sektorze przetwarzania i
wprowadzania do obrotu produktów rolnych)
36
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
 Dokonanie nowej inwestycji polegającej na:
 utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
 rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa
 dywersyfikacji produkcji poprzez wprowadzenie
nowych dodatkowych produktów
 zasadniczej zmianie całościowego procesu
produkcyjnego
 nabyciu przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub
które zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte
37
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
 Kosztami inwestycyjnymi kwalifikującymi się do objęcia
pomocą, są koszty inwestycji w aktywa materialne oraz aktywa
niematerialne i prawne, związane z realizacją nowej inwestycji
 Aktywa materialne: aktywa w postaci gruntów, budynków,
budowli oraz maszyn i urządzeń
 Aktywa niematerialne i prawne: aktywa takie jak prawa
patentowe, licencje, know-how lub nieopatentowana wiedza
techniczna, które:
 wykorzystywane są wyłącznie w zakładzie otrzymującym
pomoc
 podlegają amortyzacji
 nabyte są od stron trzecich na warunkach rynkowych
(strona trzecia oznacza, że nabywca i zbywca są od siebie
niezależni)
 muszą pozostać w zakładzie przez 5 lat (3 lata MSP)
38
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
POMOC DLA DUŻYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Duży projekt inwestycyjny - nowa inwestycja, podjęta w
okresie 3 lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców, której
środki trwałe połączone są ze sobą w sposób ekonomicznie
niepodzielny oraz koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą
przekraczają równowartość 50 mln €
Maksymalną wartość pomocy oblicza się wg wzoru:
max wartość = R x (50 + 0,5 x B + 0,34 x C)
R – intensywność bazowa pomocy regionalnej określona dla
obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja
B – koszty kwalifikowane od 50 mln € do 100 mln €
C – koszty kwalifikowane powyżej 100 mln €
39
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
MAPA POMOCY REGIONALNEJ
50 % - województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińskomazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie,
lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie
40 % - województwa: pomorskie, zachodniopomorskie,
dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, a w okresie od dnia 1
stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. województwo
mazowieckie, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy
30 % - miasto stołeczne Warszawa oraz w okresie od dnia 1
stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. województwo
mazowieckie
Bonus dla przedsiębiorców:
małych - 20 pkt proc.
średnich - 10 pkt proc.
(nie dotyczy to przedsiębiorstw z sektora transportu)
40
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla MSP



Intensywność pomocy
 20% dla małych przedsiębiorstw
 10% dla średnich przedsiębiorstw
Koszty kwalifikowane: koszty inwestycji w aktywa materialne i
niematerialne i prawne lub szacunkowe koszty płac
Brak bonusów regionalnych
41
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
Pomoc środowiskowa na środki transportu spełniające normy
surowsze od wspólnotowych lub podnoszące poziom ochrony
środowiska w przypadku braku takich norm



Nabycie nowych środków transportu drogowego, kolejowego,
śródlądowego i morskiego ma miejsce przed wejściem w życie
norm i nowe normy nie stosują się z mocą wsteczną do
nabytych środków transportu
Doposażenie istniejących środków transportu prowadzi do
spełnienia norm, które nie obowiązywały w dniu
wprowadzenia tych środków do eksploatacji
Intensywność pomocy: 35% plus bonus dla MSP
42
WYŁĄCZENIA GRUPOWE

-
-
Koszty kwalifikowane
inwestycje w ziemię, niezbędne do osiągnięcia celów środowiskowych
inwestycje w budynki i urządzenia, mające na celu całkowite
usunięcie zanieczyszczeń
inwestycje służące adaptacji metod produkcji w związku z ochroną
środowiska
inwestycje w transfer technologii
ściśle ograniczają się do dodatkowych kosztów inwestycji
niezbędnych do osiągnięcia celów środowiskowych
jeśli nie da się ich jednoznacznie wyodrębnić, należy porównać z
kosztami inwestycji referencyjnej (inwestycji technicznie
porównywalnej, ale nie zapewniającej takiego samego stopnia
ochrony środowiska)
konieczność odjęcia wszelkich korzyści wynikających z:
- wzrostu mocy produkcyjnej
- oszczędności i dodatkowej produkcji pomocniczej
zrealizowanych w okresie 5 lat
43
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
Pomoc środowiskowa na inwestycje w oszczędność energii

Intensywność pomocy:
 60% plus bonus dla MSP jeśli koszty kwalifikowane
ustalane są z uwzględnieniem korzyści i kosztów
operacyjnych
lub
 20% plus bonus dla MSP jeśli koszty kwalifikowane
ustalane są bez uwzględnienia korzyści i kosztów
operacyjnych
44
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
Pomoc środowiskowa na inwestycje w wysokosprawną
kogenerację


Intensywność pomocy: 45% plus bonus dla MSP
Koszty kwalifikowane obliczane bez uwzględnienia korzyści i
kosztów operacyjnych
45
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
Pomoc środowiskowa na inwestycje w odnawialne źródła
energii
 Wyłącznie w odniesieniu do biopaliw wytwarzanych w
sposób zrównoważony, czyli takich, które nie zostały
wytworzone z surowców pochodzących z terenów o dużej
wartości ze względu na bioróżnorodność, tj. terenów o
jednej z następujących cech:
- las bez znaków istotnej ludzkiej działalności
- obszary przeznaczone na cele ochrony przyrody
- obszary trawiaste o dużej bioróżnorodności
 Intensywność pomocy: 45% plus bonus dla MSP
 Koszty kwalifikowane obliczane bez uwzględnienia
korzyści i kosztów operacyjnych
46
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
Pomoc na badania środowiskowe



Badania poprzedzające inwestycje umożliwiające wykroczenie
ponad normy wspólnotowe lub w przypadku braku takich
norm, w oszczędzanie energii i odnawialne źródła energii
Koszty kwalifikowane: koszty badań
Intensywność pomocy: 50% plus bonus dla MSP
47
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
Pomoc na usługi doradcze dla MSP



Koszty kwalifikowane: koszty usług nabytych od doradców
zewnętrznych
Usługi nie mogą mieć charakteru ciągłego, nie są związane ze
zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa
Intensywność pomocy 50%
48
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
Pomoc na udział MSP w targach


Koszty kwalifikowane: koszty wynajmu, budowy i obsługi
stoiska wystawowego podczas pierwszego udziału w targach
lub wystawie określonego rodzaju
Intensywność pomocy 50%
49
WYŁĄCZENIA GRUPOWE
Pomoc szkoleniowa




Szkolenie specjalistyczne – wiedza głównie i
bezpośrednio związana z obecnym lub przyszłym
stanowiskiem pracy
Szkolenie ogólne – wiedza, którą można wykorzystać w
innym przedsiębiorstwie lub zakresie zatrudnienia
Intensywność pomocy:
 25% szkolenia specjalistyczne
 60% szkolenia ogólne
Plus bonusy (10 lub 20 pkt proc.) – łącznie maksymalnie
80%
50
INNE PRZEZNACZENIA
POMOCY
51
POMOC ŚRODOWISKOWA
Test bilansujący
1. Pomoc jest przeznaczona na jasno określony cel będący
przedmiotem wspólnego zainteresowania
2. Pomoc opracowano w taki sposób, by zapewnić osiągnięcie
tego celu (jest ukierunkowana na likwidację
niedoskonałości rynku)
3. Zakłócenie konkurencji i wpływ na wymianę handlową na
wspólnym rynku ograniczono w taki sposób, że ogólny
bilans instrumentu pomocowego wypada pozytywnie, na co
ma wpływ m.in. procedura wyboru beneficjentów i warunki
udzielania pomocy, charakter rynku i beneficjentów oraz
wielkość i rodzaj pomocy
52
POMOC ŚRODOWISKOWA
Test bilansujący cd.
Pomoc właściwie ukierunkowana (pkt 2)
 Pomoc publiczna jest właściwym instrumentem (za pomocą
instrumentów rynkowych nie da się osiągnąć założonego celu)
 Występuje efekt zachęty (pomoc prowadzi do zmiany
zachowań beneficjentów – bez jej udziału dane projekty nie
byłyby w ogóle zrealizowane lub byłyby zrealizowane w
mniejszym zakresie czy też ich realizacja byłaby wydłużona w
czasie; w szczególności efekt zachęty nie jest spełniony, jeśli
wniosek o udzielenie pomocy został złożony po rozpoczęciu
realizacji projektu, a zatem gdy przedsięwzięcie jest już w
toku)
 Pomoc jest proporcjonalna (wykorzystując inny instrument lub
pomoc w mniejszym zakresie nie da się zrealizować
zamierzonego celu)
53
POMOC ŚRODOWISKOWA

-
-
Koszty kwalifikowane
inwestycje w ziemię, niezbędne do osiągnięcia celów środowiskowych
inwestycje w budynki i urządzenia, mające na celu całkowite
usunięcie zanieczyszczeń
inwestycje służące adaptacji metod produkcji w związku z ochroną
środowiska
inwestycje w transfer technologii
ściśle ograniczają się do dodatkowych kosztów inwestycji
niezbędnych do osiągnięcia celów środowiskowych
jeśli nie da się ich jednoznacznie wyodrębnić, należy porównać z
kosztami inwestycji referencyjnej (inwestycji technicznie
porównywalnej, ale nie zapewniającej takiego samego stopnia
ochrony środowiska)
konieczność odjęcia wszelkich korzyści wynikających z:
- wzrostu mocy produkcyjnej
- oszczędności i dodatkowej produkcji pomocniczej
zrealizowanych w okresie 5 lat
54
POMOC ŚRODOWISKOWA
POMOC NA WYKROCZENIE PONAD STANDARDY WSPÓLNOTOWE
LUB NA ZWIĘKSZENIE POZIOMU OCHRONY ŚRODOWISKA W
PRZYPADKU BRAKU STANDARDÓW WSPÓLNOTOWYCH





niezależnie od tego, czy istnieją obowiązkowe normy krajowe
surowsze niż standardy wspólnotowe
do pomocy nie kwalifikują się przedsięwzięcia przewidujące
dostosowanie do standardów już opublikowanych, ale jeszcze
nie obowiązujących
Intensywność – 50% (100% przy konkurencyjnej procedurze
przetargowej wyboru beneficjenta)
Bonus w przypadku eko-innowacji 10 pkt proc.
Bonus dla MSP - 20 pkt proc. dla małych i 10 pkt proc. dla
średnich przedsiębiorstw
55
POMOC ŚRODOWISKOWA
POMOC NA NABYCIE NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU,
KTÓRE WYKRACZAJĄ PONAD STANDARDY WSPÓLNOTOWE LUB
KTÓRE ZWIĘKSZAJĄ POZIOM OCHRONY ŚRODOWISKA W
PRZYPADKU BRAKU STANDARDÓW WSPÓLNOTOWYCH



na zasadach obowiązujących w innych sektorach
nabycie środków transportu w transporcie drogowym,
kolejowym, morskim i żeglugi śródlądowej spełniających
przyjęte standardy jest możliwe, o ile następuje przed
wejściem w życie tych standardów
w przypadku dostosowania istniejących środków transportu
do standardów jest możliwe, o ile standardy te nie były
obowiązujące w momencie dokonywania ulepszeń lub gdy
środki transportu nie są objęte żadnymi standardami
56
POMOC ŚRODOWISKOWA
POMOC NA WCZEŚNIEJSZE DOSTOSOWANIE DO PRZYSZŁYCH
STANDARDÓW WSPÓLNOTOWYCH



dostosowanie do przyjętych ale jeszcze nie obowiązujących
standardów – jeśli inwestycja jest podjęta i zakończona co
najmniej rok przed wejściem w życie tych standardów
Intensywność – inwestycja zakończona ponad 3 lata przed
transpozycją standardów lub ich wejściem w życie - 25% małe,
20% średnie i 15% duże przedsiębiorstwa
Intensywność – inwestycja zakończona w okresie 1-2 lata
przed transpozycją standardów lub ich wejściem w życie –
20% małe, 15% średnie i 10% duże przedsiębiorstwa
57
POMOC ŚRODOWISKOWA
POMOC NA STUDIA ŚRODOWISKOWE




studia bezpośrednio związane z inwestycjami
środowiskowymi (wykroczenie ponad standardy lub w
przypadku braku standardów, oszczędność energii,
odnawialne źródła energii)
nawet jeśli inwestycja ostatecznie nie została podjęta
Intensywność – 50%
Bonus dla MSP - 20 pkt proc. dla małych i 10 pkt proc. dla
średnich przedsiębiorstw
58
POMOC ŚRODOWISKOWA
POMOC NA OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII



Pomoc inwestycyjna
Intensywność – 60% (100% przy konkurencyjnej procedurze
przetargowej wyboru beneficjenta)
Bonus dla MSP - 20 pkt proc. dla małych i 10 pkt proc. dla
średnich przedsiębiorstw
59
POMOC ŚRODOWISKOWA
POMOC NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Biopaliwa podlegają wsparciu tylko w przypadku biopaliw
zrównoważonych (sustainable), czyli takich, które nie zostały
wytworzone z surowców pochodzących z terenów o dużej
wartości ze względu na bioróżnorodność, tj. terenów o jednej
z następujących cech:
- las bez znaków istotnej ludzkiej działalności
- obszary przeznaczone na cele ochrony przyrody
- obszary trawiaste o dużej bioróżnorodności
Zasady dopuszczalności pomocy inwestycyjnej jak w
przypadku pomocy na oszczędność energii
60
POMOC ŚRODOWISKOWA
POMOC NA KOGENERACJĘ


Pomoc dopuszczalna tylko w odniesieniu do wysokosprawnej
kogeneracji i jeśli inwestycja prowadzi do oszczędności
energii pierwotnej
Zasady dopuszczalności pomocy inwestycyjnej jak w
przypadku pomocy na oszczędność energii
61
POMOC ŚRODOWISKOWA
POMOC NA CIEPŁOWNICTWO



Pomoc dopuszczalna tylko w odniesieniu do instalacji
efektywnej energetycznie, a inwestycja prowadzi do
oszczędności energii pierwotnej
Intensywność – 50% (100% przy konkurencyjnej procedurze
przetargowej wyboru beneficjenta)
Bonus dla MSP - 20 pkt proc. dla małych i 10 pkt proc. dla
średnich przedsiębiorstw
62
POMOC ŚRODOWISKOWA
POMOC NA GOSPODARKĘ ODPADAMI




Pomoc na gospodarowanie odpadami wytworzonymi przez inne
podmioty
Pomoc jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy gospodarowanie
odpadami odbywa się zgodnie z hierarchią zasad gospodarowania
odpadami (powtórne wykorzystanie, recykling i odzysk) i pod
warunkiem, że m.in. (łącznie):
 Inwestycja prowadzi do ograniczenia zanieczyszczeń
spowodowanych przez inne podmioty i nie powoduje zwiększenia
zanieczyszczeń wytwarzanych przez beneficjenta
 Pomoc nie zwalnia podmiotów zanieczyszczających z
obowiązków ciążących na nich zgodnie z obowiązującymi
przepisami
 Odpady byłyby składowane lub zagospodarowane w mniej
przyjazny dla środowiska sposób
Intensywność – 50%
Bonus dla MSP – 20 i 10 pkt proc.
63
POMOC ŚRODOWISKOWA
POMOC NA REKULTYWACJĘ TERENÓW ZDEGRADOWANYCH




Pomoc przyczynia się do poprawy stanu środowiska –
powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i gruntowych
W przypadku, gdy zanieczyszczający (osoba odpowiedzialna
za zanieczyszczenie zgodnie z prawem krajowym) jest jasno
określony, musi sfinansować naprawę szkód z własnych
środków zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci” i nie
można udzielić wsparcia
Pomoc można udzielić, jeśli zanieczyszczający nie został
zidentyfikowany lub nie może być zmuszony do poniesienia
kosztów
Intensywność - 100%
64
POMOC ŚRODOWISKOWA
POMOC NA RELOKACJĘ PRZEDSIĘBIORSTW





Zmiana lokalizacji musi wynikać z konieczności ochrony
środowiska lub działań prewencyjnych i musi być zarządzona
decyzją administracyjną lub orzeczeniem sądowym albo być
efektem uzgodnienia między przedsiębiorcą a właściwymi
władzami
Przedsiębiorca musi spełniać najsurowsze standardy
środowiskowe w nowej lokalizacji
Beneficjentem może być podmiot zlokalizowany na terenach
zurbanizowanych lub obszaru Natura 2000 lub objęty zakresem
dyrektywy Seveso II
Intensywność - 50%
Bonus dla MSP – 20 pkt proc. dla małych i 10 pkt proc. dla
średnich przedsiębiorstw
65
POMOC NA B+R+I
 Zakres:
-
Wszystkie sektory
Wyjątek – podmioty znajdujące się w trudnej sytuacji
ekonomicznej
66
POMOC NA B+R+I
 POMOC NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW BRI
 badania podstawowe – 100%
 badania przemysłowe – 50% + bonusy
 eksperymentalne prace badawcze – 25% + bonusy
 Kwalifikacja każdej działalności do poszczególnych
kategorii badań
 Pomoc nie może przekraczać intensywności dla każdego
podmiotu uczestniczącego w badaniach
 Koszty kwalifikowane – wyłącznie te, które są związane z
realizacją projektu badawczego – przypisane do konkretnej
kategorii badań
67
POMOC NA B+R+I
 POMOC NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW BRI cd.
 Zaliczka zwrotna – spłata zależna od stopnia powodzenia
projektu: 40% kosztów eksperymentalnych prac
rozwojowych i 60% badań przemysłowych
 Instrumenty fiskalne – stosunek łącznych ulg podatkowych
do sumy kosztów kwalifikowanych ponoszonych w ciągu 3
lat
 Klauzula dostosowawcza – podwyższenie pomocy ponad
dozwolone poziomy intensywności w przypadku, gdy
podmioty konkurencyjne spoza UE otrzymały w ciągu
ostatnich 3 lat lub mają otrzymać pomoc o równoważnej
intensywności na potrzeby podobnych projektów
68
POMOC NA B+R+I
 POMOC NA TECHNICZNE STUDIA WYKONALNOŚCI
 studia wykonalności – prace o charakterze
przygotowawczym wobec badań przemysłowych lub
eksperymentalnych prac rozwojowych
Studia dla badań
przemysłowych
Studia dla
eksperymentalnych
praca rozwojowych
MSP
75%
50%
Duże
przedsiębiorstwa
65%
40%
69
POMOC NA B+R+I
 POMOC NA POKRYCIE KOSZTÓW PRAW WŁASNOŚCI
PRZEMYSŁOWEJ
 Wyłącznie dla MSP
 Pokrycie kosztów uzyskania i zatwierdzenia patentów
i innych praw własności przemysłowej
 Intensywność – jak dla działalności badawczej, która
doprowadziła do powstania praw własności
przemysłowej
70
POMOC NA B+R+I
 POMOC DLA MŁODYCH INNOWACYJNYCH PODMIOTÓW
 Beneficjent – małe przedsiębiorstwo istniejące mniej niż 6
lat, będące podmiotem innowacyjnym (które w przyszłości
opracuje projekty technologicznie nowe lub ulepszone w
porównaniu z aktualną sytuacją w branży w UE lub którego
wydatki na BRI wynoszą co najmniej 15% kosztów
operacyjnych)
 Wielkość pomocy – 1 mln euro + bonus regionalny
 Pomoc jednorazowa
 Kumulacja z inną pomocą na BRI i pomocą na kapitał
podwyższonego ryzyka
 Możliwość uzyskania innej pomocy po 3 latach
71
POMOC NA B+R+I
 POMOC NA INNOWACJE W OBRĘBIE PROCESÓW I INNOWACJE
ORGANIZACYJNE W SEKTORZE USŁUG
 Specyficzny charakter innowacji w obrębie procesów i
usługowych
 Koszty kwalifikowane – jak w przypadku projektów
badawczych
Intensywność
Małe przedsiębiorstwa
35%
Średnie przedsiębiorstwa
25%
Duże przedsiębiorstwa
15%
pod warunkiem, że współpracują z MSP,
ponoszącym co najmniej 30% kosztów
72
POMOC NA B+R+I
 POMOC NA USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE
INNOWACJI I USŁUGI WSPARCIA INNOWACJI




Beneficjent – wyłącznie MSP
Wielkość pomocy – 200 tys. euro w okresie 3 lat
Dostawca usług posiada stosowne certyfikaty
Zakup usług po cenie rynkowej
73
POMOC NA B+R+I
 POMOC NA WYPOŻYCZENIE WYSOKO
WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU
 Zatrudnienie na nowo utworzonym stanowisku
dotyczącym działalności BRI wysoko
wykwalifikowanego pracownika z co najmniej 2letnim stażem w podmiocie delegującym
 Intensywność – 50% kosztów oddelegowania w
okresie 3 lat dla jednego przedsiębiorstwa i jednego
wypożyczonego pracownika
74
POMOC NA B+R+I
 POMOC DLA KLASTRÓW INNOWACYJNYCH
 Założenie, rozszerzenie i aktywizacja klastra
 Beneficjent – osoba prawna prowadząca klaster
 Pomoc inwestycyjna na: obiekty szkoleniowe i centrum
badawcze, ogólnodostępną infrastrukturę badawczą i
infrastrukturę sieci szerokopasmowych – 15% plus bonus
regionalny i bonus dla MSP
 Pomoc operacyjna na aktywizację klastra: degresywna,
maksymalnie 5 lat (w uzasadnionych przypadkach na 10
lat) na pokrycie kosztów osobowych i administracyjnych
związanych z działaniami marketingowymi, zarządzaniem
zapleczem technicznym i organizację projektów
szkoleniowych
75
REKOMPENSATA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA
USŁUG PUBLICZNYCH


Art. 86 TWE – potrzeba zapewnienia określonych usług
świadczonych na określonym poziomie, których nie zapewnia rynek
Kryteria ze sprawy Altmark (wyrok ETS z dnia 24.07.2003 w
sprawie C280/00):
1. Odbiorca pomocy jest faktycznie zobowiązany do świadczenia
usług publicznych, a jego zobowiązania są jasno zdefiniowane
w akcie prawnym/umowie
2. Metodologia obliczania rekompensaty jest wcześniej określona
w sposób obiektywny i przejrzysty
3. Wielkość rekompensaty nie przekracza minimum niezbędnego
do pokrycia kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem
usług publicznych i rozsądnego zysku
4. Jeśli podmiot nie został wyłoniony w drodze przetargu, poziom
rekompensaty musi być określony na podstawie analizy
kosztów, które poniosłoby typowe i dobrze zarządzane
przedsiębiorstwo prywatne z uwzględnieniem stosownych
przychodów i rozsądnego zysku
76
REKOMPENSATA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA
USŁUG PUBLICZNYCH
 Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa w
formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług
publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom
zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi
w ogólnym interesie gospodarczym –warunki
zwalniające z obowiązku notyfikacji
 Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy
państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia
usług publicznych – warunki, wg których Komisja ocenia
notyfikowaną pomoc w formie rekompensaty
77
POMOC W TRANSPORCIE
78
POMOC W TRANSPORCIE
Możliwość udzielania pomocy na zakup środka
transportu w sektorze transportu
 Uzależniona od podsektora (drogowy, szynowy,
kolejowy, śródlądowy, lotniczy) oraz
rodzaju świadczonych usług (transport publiczny,
transport prywatny)
 Rekompensata z tytułu świadczenia usług
publicznych
 Pomoc na koordynację transportu
 Pomoc regionalna
79
PROCEDURA OPINIOWANIA
NOTYFIKACJI I ZWROTU
80
PROCEDURA OPINIOWANIA
POSTĘPOWANIE PRZED DOKONANIEM NOTYFIKACJI
1.
2.
3.
4.
5.
Przedłożenie Prezesowi UOKiK projektu pomocy wraz z:
- wnioskiem o wydanie opinii w trybie art. 12,
- informacjami, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów w
sprawie informacji przekazywanych Prezesowi UOKiK w celu wydania
opinii o planowanej pomocy publicznej,
- wnioskiem o dokonanie notyfikacji oraz
- wypełnionymi odpowiednimi formularzami notyfikacyjnymi wg
wzoru określonego w rozporządzeniu Komisji nr 794/2004
Prawo Prezesa UOKiK do wystąpienia o uzupełnienie wniosku i
przedstawienie dodatkowych informacji
Przekazanie przez Prezesa UOKiK opinii organowi udzielającemu pomocy
– odrębne procedury w przypadku opinii pozytywnej oraz opinii o
niezgodności projektowanej pomocy ze wspólnym rynkiem
Możliwość dokonania tzw. prenotyfikacji
Dokonanie notyfikacji projektu pomocy za pośrednictwem Stałego
Przedstawicielstwa RP przy UE – notyfikacja elektroniczna
81
PROCEDURA NOTYFIKACYJNA
POSTĘPOWANIE NOTYFIKACYJNE
6.
Postępowanie notyfikacyjne w ramach Komisji Europejskiej – ocena
zgodności planowanej pomocy z zasadami określonymi w stosownych
przepisach o pomocy publicznej
7. Prawo Komisji Europejskiej do występowania o dokonanie uzupełnienia
notyfikacji:
- obowiązek przesłania Komisji dodatkowych informacji pod groźbą
uznania notyfikacji za wycofaną
- wznawianie biegu terminu na wydanie decyzji po każdorazowym
uzupełnieniu notyfikacji
8. Wydanie przez Komisję Europejską decyzji:
- o zgodności projektowanej pomocy ze wspólnym rynkiem – możliwość
wprowadzenia środka pomocowego w życie
- zawierającej warunki, które zapewnią zgodność projektowanej pomocy
ze wspólnym rynkiem – konieczność dokonania wskazywanych przez
Komisję zmian przed wprowadzeniem środka pomocowego w życie
- negatywnej, stwierdzającej niezgodność projektowanej pomocy ze
wspólnym rynkiem – środek nie może zostać wprowadzony w życie
82
ZWROT POMOCY

Rozporządzenie Rady nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r.
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 TWE

Negatywna decyzja Komisji w sprawie pomocy przyznanej bezprawnie
→ Komisja zobowiązuje państwo członkowskie do podjęcia wszelkich
koniecznych środków w celu windykacji pomocy od beneficjenta →
windykacja obejmuje kwotę pomocy i odsetki naliczone według
właściwej stopy referencyjnej → odsetki są płatne od dnia, w którym
pomoc została udostępniona beneficjentowi do daty jej windykacji

Windykacja jest bezzwłocznie i następuje zgodnie z procedurami
prawa krajowego → w tym celu oraz w wypadku postępowania przed
sądami krajowymi państwa członkowskie podejmują wszelkie
konieczne kroki, jakie dostępne są w ich systemach prawnych,
włącznie ze środkami tymczasowymi, bez uszczerbku dla prawa
wspólnotowego
83
ZWROT POMOCY

Windykacja zostaje przeprowadzona bezzwłocznie i zgodnie
z procedurami prawa krajowego zainteresowanego państwa
członkowskiego, pod warunkiem, że przewidują one
bezzwłoczne i skuteczne wykonanie decyzji Komisji. W tym
celu oraz w wypadku postępowania przed sądami krajowymi,
zainteresowane państwa członkowskie podejmują wszelkie
konieczne kroki, jakie dostępne są w ich systemach prawnych,
włącznie ze środkami tymczasowymi, bez uszczerbku dla
prawa wspólnotowego.

Stopa referencyjna ustalana jest w oparciu o stopę bazową plus
odpowiednia marża
84
STOPA REFERENCYJNA
 Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp
referencyjnych i dyskontowych - wejście w życie 1 lipca 2008 r.
 Komunikat wprowadza nową metodę określania stóp
referencyjnych i dyskontowych opartą na tzw. stopie bazowej
oraz odpowiednich marżach. Marża zależy od ratingu danego
beneficjenta oraz od oferowanego poziomu zabezpieczeń
 Kategoria ratingu
 Wysoki (AAA-A)
 Dobry (BBB)
 Zadowalający (BB)
 Niski (B)
 Zły (CCC i poniżej)
Poziom zabezpieczeń
| Wysoki | Standardowy
| 60
|
75
| 75
|
100
| 100 |
220
| 220 |
400
| 400 |
650
| Niski
| 100
| 220
| 400
| 650
| 1000
|
|
|
|
|
|
85
STOPA REFERENCYJNA

Rating CCC i poniżej – przedsiębiorstwo w trudnej kondycji
ekonomicznej -> bardzo wysokie ryzyko kredytowe, bardzo
niska zdolność do płynnej obsługi zobowiązań nawet w
przypadku sprzyjających warunków gospodarczych, bardzo niski
poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia
niewypłacalności (w skrajnych przypadkach - niewypłacalność
lub toczące się postępowanie upadłościowe, bez dodatkowego
wsparcia z zewnątrz poziom odzyskania wierzytelności bardzo
niski lub bliski zeru

Podmiot udzielający pomocy zobowiązany jest do samodzielnej
oceny zarówno kondycji ekonomiczno-finansowej (chyba że
przedsiębiorca wskaże na posiadany rating), jak i poziomu
zabezpieczeń dla każdego przedsiębiorcy wnioskującego o
pomoc
86
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
87
Informacje dot.
sprawozdawczości
88
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
 Lista programów pomocowych i pomocy
indywidualnej
Numer pomocy
Przeznaczenie
XS…
a3 - a9
XE…
a10 - a13
XT…
a14
XR…/N…
b1 - b5
de minimis
e1
pomoc istniejąca
PI
89
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
KALENDARZ OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH
30 I,IV,VII,X - sprawozdanie kwartalne do UOKIK
29 II/1 III - sprawozdania roczne do UOKIK
31 III/1 IV - sprawozdanie roczne do MRIRW
30 dni od dnia udzielenia pomocy – sprawozdanie do
UOKIK za pośrednictwem SHRIMP
 7 dni od udzielenia pomocy - sprawozdanie na duże
projekty inwestycyjne
 niezwłocznie po rozpoczęciu udzielania pomocy –
informacja o rozpoczęciu udzielania pomocy w ramach
wyłączeń grupowych, na podstawie opracowanego
programu




90
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
pp2009kw3wer00XYZ.xls (kwartalne)
pp2009rokwer00XYZ.xls (roczne)
pp2009rokzeroweXYZ.xls (zerowe)
pp – pomoc publiczna
2009 – rok
kw3 – kwartał 3 (w przypadku sprawozdania rocznego – „rok”)
wer00 – numer wersji sprawozdania (pierwsze 00, korekta –
wer01, wer02 itd.) – każda następna wersja unieważnia
poprzednią, zatem powinna zawierać treść poprzedniej
z ewentualnymi zmianami
zerowe – skrót dla sprawozdania zerowego
XYZ – nazwa Podmiotu Udzielającego Pomocy
.xls – rozszerzenie pliku (zależne od formatu) także .rar lub
.zip
91
SPRAWOZDAWCZOŚĆ
•
•
•
•
•
•
•
•
OBOWIĄZKI PODMIOTÓW UDZIELAJACYCH POMOCY podsumowanie
występowanie z wnioskiem (zawierającym wymagane prawem
informacje) o opinię o planowanej pomocy (art. 12-13)
przekazywanie dodatkowych wyjaśnień i informacji w zw. z
wystąpieniem o opinię (art. 15 ust. 1)
przekazywanie beneficjentowi pomocy kopii decyzji KE o
obowiązku zwrotu pomocy (art. 26 ust. 1 pkt 2)
„odzyskiwanie” pomocy od beneficjenta (art. 27 ust. 1-2)
sporządzanie sprawozdań z udzielonej pomocy (art. 32 i 34)
udzielanie informacji o udzielonej pomocy Prezesowi UOKiK
(art. 33 ust. 1)
teletransmisja danych w sprawie udzielanej pomocy w ramach
wyłączeń grupowych (art. 33 ust. 2-3)
informowanie beneficjenta pomocy o ewentualnym obowiązku
notyfikacji pomocy (art. 38)
92
Dziękuję za uwagę
93
Download