ROZLICZENIE i KONTROLA PROJEKTU INTERREG VA POLSKA

advertisement
ROZLICZENIE i KONTROLA PROJEKTU
INTERREG VA POLSKA –SŁOWACJA
KRAKÓW, 27kwietnia 2017 r.
Podstawy prawne działania wojewody jako
kontrolera
Art. 125 Rozporządzenia PE i Rady nr 1303 z 17 grudnia
2013 (funkcje Instytucji Zarządzającej),
Art. 8 , Art. 23 Rozporządzenia PE i Rady nr 1299/2013
(wyznaczenie podmiotu - kontrolera w programach
EWT ),
Rozporządzenie KE 481/2014 z 4 marca 2014 r.
(kwalifikowalność),
Art. 22 Ustawy z 11 lipca 2014 r. tzw. Ustawy
wdrożeniowej (Dz. U. z 2014 poz. 1146),
Zadania wojewody
Kontrola administracyjna partnerów projektów,
Kontrola na miejscu realizacji projektu,
Kontrola stosowania ustawy prawo zamówień publicznych
Badanie zachowania zasady konkurencyjności,
Kontrola trwałości projektów 2007-2013, 2014-2020,
Pomniejszanie wydatków,
Nakładanie korekt finansowych,
Zapobieganie nieprawidłowościom
Wykrywanie nieprawidłowości
Najważniejsze dokumenty
- Program Operacyjny Interreg VA Polska – Słowacja (streszczenie)
- Podręcznik beneficjenta dofinansowania (31 marca 2016r.)
- Zał. nr 8 do Podręcznika Beneficjenta
- Zalecenia dotyczące pzp w zwiazku z jego nowelizacją – www
- Rozporządzenie KE 481/2014 – kwalifikowalność
- Taryfikator – Rozporządzenie Ministra Rozwoju (Dz. U z 18 lutego
2016 poz. 200)
Inne przydatne dokumenty
Podręcznik Beneficjenta dot. SL2014.
Umowa o dofinansowanie,
W umowie ważne są np.:
- §8 Szczegółowe obowiązki Partnera Wiodącego (pkt 8, 11)
- § 9 Składanie częściowego wniosku o płatność i weryfikacja
wydatków,
Np. początek pierwszego okresu sprawozdawczego rozpoczyna
się w dniu rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu.
Dobry projekt Interreg VA - identyfikuje i rozwiązuje wybrany
problem transgraniczny
Uwzględnia uwarunkowania u wszystkich partnerów np.
- możliwości finansowe i harmonogram realizacji,
- racjonalny czas realizacji projektu (w tym pory roku),
- zespół pracowników ( ustalone zastępstwa)
Posiada jednoznaczny opis celów, działań projektu,
Posiada racjonalny budżet,
Posiada mierzalne możliwe do realizacji wskaźniki,
Działania kluczowe powiązane ze wskaźnikami,
Zidentyfikowane ryzyka
Nieprawidłowość = korekta finansowa
każde naruszenie przepisów UE lub RP (wraz z warunkami
uzgodnionymi przez partnerów w Decyzji w sprawie udzielenia
dofinansowania/Umowie o dofinansowaniu projektu lub w inny,
analogicznym dokumencie), które regulują wykorzystanie
środków z budżetu UE lub zasobów publicznych RP
które prowadzi lub mogłoby prowadzić do straty w budżecie
ogólnym UE lub w budżecie państwa
Kwalifikowalność wydatków weryfikowana jest na każdym
etapie w cyklu życia projektu
Wydatki:
-niekwalifikowalne nie powinny być planowane w budżetach
projektów,
- niekwalifikowalne nie powinny przedstawiane w cwop
- powinny być adekwatne do produktów projektu,
- powinny być planowane tylko niezbędne do realizacji celów
projektu
- powinny być szacowane na poziomie cen rynkowych
Ewentualne przychody powinny być planowane w budżecie
projektu,
Kwalifikowalność wydatków weryfikowana jest na każdym etapie
w cyklu życia projektu i
- łącznie musi być spełnionych 10 zasad dla każdego poniesionego
wydatku aby wydatek był uznany za kwalifikowalny,
Dla oceny kwalifikowalności obowiązują zasady / przepisy z dnia
poniesienia wydatku, za wyjątkiem:
- wydatków wynikających z umów z zakresu pzp,
- jeżeli nowo obowiązujące wytyczne będą korzystniejsze dla
beneficjenta
Kwalifikowalność wydatków weryfikowana jest na każdym etapie
w cyklu życia projektu
Zaplanowanie wydatku w zatwierdzonym budżecie projektu nie
przesądza o uznaniu go za kwalifikowalny
Wszystkie kwalifikowalne wydatki w projekcie (o niskiej wartości
również) powinny być:
- niezbędne dla realizacji zadań w projekcie,
- adekwatne,
- ponoszone zgodnie z zasadą gospodarności, celowości i
efektywności,
Wydatek kwalifikowalny – spełnia łącznie 10 warunków
- został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o
dofinansowanie i zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie,
- jest zgodny z zasadami określonymi w Programie,
- jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz
prawa krajowego,
- został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o
dofinansowanie,
Wydatek kwalifikowalny – spełnia łącznie 10 warunków
- został poniesiony w związku z realizacją projektu i jest niezbędny
do jego realizacji,
- został dokonany w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem
zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
- został należycie udokumentowany,
- został odpowiednio zaksięgowany,
- został wykazany we wniosku o płatność,
-nie stanowi wydatku niekwalifikowalnego
Ewidencja księgowa
Należy ja prowadzić zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29
września 1994 r. tekst jednolity Dz.U. 2013 r. Poz. 330 z późn. zm.
Obowiązek wyodrębnionego ewidencjonowania księgowego do
projektu nie dotyczy wydatków rozliczanych w sposób uproszczony
Partner ma obowiązek przechowywania wszelkich dokumentów
dotyczących projektu przez 10 lat od wejścia w życie umowy:
- oryginały dokumentów,
- uwierzytelnione odpisy,
- elektroniczne wersje dokumentów
Ewidencja księgowa
Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej lub
stosowania odrębnego kodu księgowego powstaje od momentu
podpisania umowy o dofinansowanie projektu
- prowadzona w sposób wyodrębniony od własnej ewidencji
księgowej (tj. dla celów projektu należy prowadzić wyodrębnioną
ewidencję analityczną),
- jeżeli system księgowy pozwala na przeksięgowanie to należy
ująć w ewidencji wydatki poniesione przed podpisaniem umowy,
- lub sporządzić zestawienie wydatków poniesionych przed
podpisaniem umowy,
Ponoszenia wydatków w ramach kategorii budżetowych
1. Metody uproszczone – ryczałt
- wydatki biurowe i administracyjne – 10%
- koszt personelu (opcjonalnie) – do 20% sumy kategorii
rozliczanych wg. kosztów rzeczywistych
2. Wydatki rzeczywiście poniesione
- koszty przygotowawcze do 5%, max 50 000 euro,
- koszty podróży i zakwaterowania
- koszty ekspertów zewnętrznych
- koszty wyposażenia,
- infrastruktura i roboty budowlane,
- koszt personelu (opcjonalnie)
RYCZAŁTY / METODY UPROSZCZONE
Ryczałt na koszty personelu do 20% kosztów bezpośrednich
Ryczałt na koszty administracyjno biurowe 10 % kosztów personelu
Nie ma możliwości rozliczenia samego ryczałtu bez przedstawienia
wydatków rzeczywistych.
Stawka ryczałtowa wyliczana jest na podstawie rzeczywiście
poniesionych pozostałych bezpośrednich wydatków zatwierdzonych
przez kontrolera.
W przypadku uproszczonego wykazywania wydatków beneficjent nie
musi dokumentować wydatków na potrzeby kontroli instytucji
programowych
RYCZAŁTY / METODY UPROSZCZONE
w przypadku rozliczania kosztów personelu stawką ryczałtową
należy pamiętać, żeby do pierwszego wniosku o płatność załączyć
oświadczenie o następującej treści (zgodnie z zapisami
Podręcznika Beneficjenta dot. SL2014):
„W związku z zastosowaniem stawki ryczałtowej na koszty
personelu bezpośredniego w ramach projektu nr …….. niniejszym
poświadczam faktyczne zaangażowanie personelu w realizację
projektu w odniesieniu do każdego okresu sprawozdawczego”
Wydatki biurowe i administracyjne – ryczałt 10% kosztów
personelu na:
- czynsz za biuro,
- media,
- materiały biurowe,
- ochrona,
- ogólna księgowość,
- korzystanie z posiadanych systemów informatycznych,
- opłaty bankowe,
- sprzątanie,
- ubezpieczenie budynku,
- archiwa,
- komunikacja (internet, telefon,)
- koszty reprezentacyjne ( kawa , herbata)
Budżet cd.
PRZYKŁAD:
Koszty bezpośrednie w projekcie inne niż koszty personelu =
100 000 EUR
Koszty personelu ujęte w budżecie projektu (obliczone na
podstawie rzeczywistych kosztów max 20%) = 20 000 Euro
Stawka ryczałtowa na koszty pośrednie określona przez IZ = 10%
Kalkulacja kosztów pośrednich = 20 000 x 10 % = 2 000 EUR
Kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie = 122 000 EUR
Uproszczona kontrola wydatków ponoszonych wg. stawek
ryczałtowych
Koszt personelu – ryczałt lub koszty rzeczywiste
Sposób rozliczania zgodnie z założeniami z wniosku aplikacyjnego,
należy stosować przez cały okres realizacji projektu
Personel = umowa o pracę
Umowy cywilnoprawne z własnymi pracownikami niekwalifikowalne
Kwalifikowalne są koszty pracy wraz z pochodnymi + regulaminowe:
-dodatki do wynagrodzeń do 40 % wynagrodzenia zasadniczego
- nagrody lub premie
związane z zaangażowaniem w projekt o ile zostały wprowadzone w
instytucji beneficjenta 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
Wydatki rozliczane metodami rzeczywistymi
- zapłacone,
- udokumentowane,
- zaksięgowane w ewidencji księgowej beneficjenta,
- opisane na oryginale dokumentu,
Opis musi zawierać co najmniej:
- numer projektu na pierwszej stronie dokumentu,
- informacja o kwocie kwalifikowalnej w ramach projektu,
-związek wydatku z zadaniem, w tym :
szczegółowe opisanie dokumentu pod względem
przynależności do kategorii kosztu, a następnie nazwy
kosztu, co jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy w danym
zadaniu powtarzają się takie same kategorie kosztów
Uzupełnienie opisu dokumentu
- podstawę prawną stosowania lub niestosowania przepisów
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
- zapisy w zakresie stosowania lub niestosowania zasady
konkurencyjności,
- wskazania na dokumencie numeru umowy z wykonawcą
- w przypadku braku protokołu odbioru/ przekazania adnotacja
dotyczącą potwierdzenia wykonania usługi
- w przypadku dokumentów księgowych dot. wynagrodzeń (Listy
płac) należy na dokumencie (przelewy) uzupełnić opisy w zakresie
określenia w jakiej wysokości oraz jakiego, konkretnego
pracownika dot. dany przelew.
Częściowy wniosek o płatność
We wniosku o płatność dla projektu, co do zasady należy
zawrzeć wydatki poniesione podczas okresu sprawozdawczego
Wniosek o płatność jest wypełniany zgodnie ze szczegółową
instrukcją wypełniania wniosków o płatność stanowiącą element
Instrukcji użytkownika systemu SL 2014
Koszty przygotowawcze - nie ma możliwości
uwzględnienia kosztów przygotowawczych w innym poza
pierwszym wnioskiem o płatność
Pierwszy częściowy wniosek należy uzupełnić o:
- Kartę wzorów podpisów którą później należy aktualizować w
sytuacji zaistnienia zmian
- Politykę rachunkowości stosowaną w jednostce,
- Oświadczenie w sprawie kwalifikowalności podatku VAT,
- w przypadku rozliczania kosztów personelu stawką ryczałtową
oświadczenie o następującej treści:
„W związku z zastosowaniem stawki ryczałtowej na koszty
personelu bezpośredniego w ramach projektu nr …….. niniejszym
poświadczam faktyczne zaangażowanie personelu w realizację
projektu w odniesieniu do każdego okresu sprawozdawczego”,
- Regulamin udzielania zamówień publicznych oraz potwierdzenie
numeru rachunku bankowego, z którego ponoszone są wydatki w
ramach projektu (w PLN).
PERSONEL - koszty rzeczywiste
- umowa o pracę pracownika zaangażowanego bezpośrednio w
realizację projektu wraz z ewentualnymi aneksami do umowy;
- opis stanowiska bądź zakres obowiązków danego pracownika
wraz z ewentualnymi zmianami;
- listy płac (lub równoważne dokumenty) dla każdego z
raportowanych miesięcy;
- dowody potwierdzające zapłatę każdego ze składników
wynagrodzenia brutto oraz pochodnych od wynagrodzenia
pracownika zaangażowanego bezpośrednio w realizację projektu;
Koszty podróży i zakwaterowania
- niezbędne do realizacji zadań w projekcie,
-zgodnie z regulacjami obowiązującymi w całej jednostce
- diety nie wyższe niż w Rozporządzeniu
- koszty przejazdów
- opłaty parkingowe, opłaty za autostradę
- koszty zakwaterowania
- koszty wiz
- środek transportu powinien być najbardziej efektywny
Uwaga - koszty podróży ekspertów zewnętrznych ponoszone są z
linii budżetowej - eksperci zewnętrzni
Koszty podróży i zakwaterowania
- rozliczenie delegacji służbowej;
- dowody zapłaty kwot związanych z delegacją;
- bilety podróżne;
-faktury VAT/rachunki za nocleg;
- bilety parkingowe, autostradowe
-polisa ubezpieczeniowa wraz z dowodem zapłaty za nią
- agenda spotkania,
Koszty ekspertów zewnętrznych
-opracowania lub badania,
- szkolenia,
- tłumaczenia,
- systemy informatyczne,
- działania promocyjne,
- organizacja spotkań, imprez (również bezpośrednie zakupy
produktów żywnościowych),
- opłaty za uczestnictwo w wydarzeniach,
- eksperci, doradztwo prawne, techniczne, finansowe,
- prawa własności intelektualnej,
- honoraria dla prelegentów,
- podróże ekspertów zewnętrznych,
Koszty ekspertów zewnętrznych- rozliczenie
- dokumentacja wyboru wykonawcy ( w tym PZP)
- umowy wraz z rachunkami/fakturami VAT, dowody zapłaty
- protokół odbioru/poświadczenie odbioru usługi/zadania,;
- listy obecności uczestników spotkania/ konferencji/seminarium
- agenda wraz z podpisami uczestników oraz plan/agenda;
- certyfikat/zaświadczenie z odbytego kursu/szkolenia;
- egzemplarz materiału promocyjnego (np. ulotki, plakatu,) lub w
zdjęcia tych materiałów, z których przynajmniej jedno przedstawia
prawidłowe oznakowanie materiałów;
- adres strony internetowej;
Koszty wyposażenia sa kwalifikowalne o ile są:
- niezbędne do realizacji projektu
- pozyskane w najbardziej efektywny sposób
zakup, wynajem, leasing, amortyzacja
Wydatki są kwalifikowalne tylko wówczas, gdy wyposażenie
wykorzystywane jest bezpośrednio do realizacji projektu
Wyposażenie dla personelu projektu kwalifikowalne w całości jeżeli
o najmniej ½ etatu jest wykorzystywane na cele projektu (umowa o
pracę)
Wyposażenie – niezbędne do realizacji projektu
zakup, wynajem, leasing, amortyzacja
1) sprzęt biurowy,
2) sprzęt komputerowy i oprogramowanie (oraz jego ewentualna
aktualizacja niezbędna do prawidłowej realizacji projektu),
3) meble i instalacje,
4) sprzęt laboratoryjny,
5) maszyny i urządzenia elektryczne,
6) narzędzia lub przyrządy,
7) pojazdy specjalistyczne,
8) inny sprzęt niezbędny dla projektu.
Wyposażenie – rozliczenie
- protokoły odbioru;
- faktury VAT za zakupione towary wraz z dowodami zapłaty;
- dokumentacja z przeprowadzonego wyboru wykonawcy;
- zdjęcia zakupionych środków trwałych z widocznymi oznakowaniem
zgodnym z wytycznymi programowymi;
- opis przyjętej metody amortyzacji środków trwałych lub wartości
niematerialnych i prawnych raportowanych w ramach projektu
Metody planowania i ponoszenia wydatków
środki trwałe
– kwalifikowalne w całości jeżeli środek trwały będzie wykorzystany
wyłącznie na potrzeby projektu,
- kwalifikowalne odpisy amortyzacyjne dla środków trwałych
wykorzystywanych również poza projektem,
VAT – kwalifikowalność w zależności od możliwości
odliczenia/odzyskania:
- może być kwalifikowalny w całości
- może być kwalifikowalny dla poszczególnych pozycji budżetowych
- może być niekwalifikowalny
Uwaga !
do pierwszego wniosku o płatność należy załączyć oświadczenie VAT
Infrastruktura i roboty budowlane
Realizacja projektu powinna odbywać się zgodnie z prawem
budowlanym, które definiuje:
- budowę,
- przebudowę
- remont,
nie definiuje modernizacji
Warto zweryfikować dokumentację techniczną projektu
Wprowadzić ewentualne korekty,
Rozwiązania zastępcze,
Roboty dodatkowe - niekwalifikowalne
Wymagać od wykonawców realizacji projektu zgodnie z przepisami ,
normami,
Infrastruktura i roboty budowlane - rozliczenie
- dokumentacja z przeprowadzonego wyboru wykonawcy,
- zawarte umowy/kontrakty;
- faktury VAT/rachunki za wykonane roboty wraz z dowodami
zapłaty;
-protokoły odbioru;
- inwentaryzacja powykonawcza;
- dokumentacja potwierdzająca realizacje wskaźników;
- pozwolenie na użytkowanie;
Wykonanie wskaźników produktu projektu inwestycyjnego
- pomiar wskaźnika w projektach inwestycyjnych
- problemy z osiągnięciem wynikały m. in. ze złej jakości dokumentów
- jakość wskaźnika:
to co najmniej zgodność z prawem budowlanymi,
to zapewnienie dostępności do infrastruktury
Zakończenie rzeczowe inwestycji
- protokoły odbioru,
- faktury,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- pozwolenie na użytkowanie
Wykonanie wskaźników produktu projektu inwestycyjnego
zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania - optymalnie
Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów oraz
otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi:
- w największym możliwym stopniu,
- bez potrzeby adaptacji,
- w każdym wieku,
- z różnymi możliwościami i stopniem sprawności
- z uwzględnieniem czynników związanych ze zdolnością :
- poruszania się,
- słyszenia,
- widzenia
Udzielanie zamówień w projekcie
Polityka konkurencyjności i zamówienia publiczne
Partner projektu
- niezwłocznie informuje właściwego Kontrolera o zawarciu i każdej
zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej z
wykonawcą w ramach realizacji projektu
- przekazuje właściwemu Kontrolerowi dokumentację dotyczącą
zamówienia publicznego w związku z realizacją swojej części
projektu niezwłocznie po udzieleniu zamówienia publicznego.
Polityka konkurencyjności - wydatki poniżej progów ustawy pzp
Zał. nr 8 do Podręcznika Beneficjenta
50 000,00 PLN (netto) – 30 000 EUR
Beneficjent jest zobowiązany do przygotowania i przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu w sposób
zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i
równe traktowanie wykonawców
Partner:
- niezwłocznie informuje właściwego Kontrolera o zawarciu i każdej
zmianie umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej z
wykonawcą w ramach realizacji projektu.
Polityka konkurencyjności
Szacowanie wartości zamówienia
- z należytą starannością,
-z uwzględnieniem ewentualnych zamówień dodatkowych lub
uzupełniających
W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w
rozumieniu prawa zamówień publicznych , zamówienia nie mogą być
udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo
Osoby u zamawiającego, związane z procedurą wyboru:
- bezstronne,
- obiektywne,
- nie mogą być powiązane z wykonawcami, którzy złożyli ofertę
Polityka konkurencyjności
W przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu
pzp zasadę konkurencyjności uznaje się za spełnioną jeżeli
postępowanie prowadzone jest na zasadach i w trybach określonych
w pzp
Warunki udziału i sposób ich oceny
- w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia
- nie można formułować warunków przewyższających wymagania
wystarczające do należytego wykonania zamówienia
Polityka konkurencyjności
Kryteria oceny
-musi odnosić się do danego zamówienia
- muszą być sformułowane jednoznacznie i precyzyjnie
-wagi – umożliwiające wybór najkorzystniejszej oferty
- nie mogą odnosić się do właściwości wykonawcy
- powinny co do zasady określać inne niż cena parametry np.
- jakość,
- funkcjonalność,
- parametry techniczne,
- aspekty społeczne,
- aspekty środowiskowe,
-innowacyjne,
- serwis, gwarancje,
- termin
Polityka konkurencyjności - Upublicznienie zamówienia
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)
- wysłanie zapytania ofertowego do co najmniej 3 potencjalnych
wykonawców ( o ile istnieje na rynku),
- ogłoszenie zapytania co najmniej na stronie beneficjenta
Upublicznienie zawiera m. in.
- opis przedmiotu zamówienia – w tym kody z Wspólnego Słownika
Zamówień ( http://kody.uzp.gov.pl/)
- warunki udziału
- kryteria oceny ( informacje o wagach, opis punktowania oferty)
- terminy składania ofert, realizacji zamówienia
- informacje o zakazie powiązań kapitałowych i osobowych,
- informacje o możliwości składania ofert częściowych,
- informacje o ewentualnych zamówieniach dodatkowych
Polityka konkurencyjności
Wybór oferty – potwierdzony protokołem w formie pisemnej
Protokół musi zawierać m. in.
- informacje o upublicznieniu oferty
- wykaz ofert
- informacje o spełnieniu warunków
- wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem,
- data, podpis
Załączniki
-potwierdzenie upublicznienia oferty
- złożone oferty
- oświadczenia o braku powiązań z wykonawcami
Wynik postępowania upublicznia się analogicznie jak zapytanie
Promocja zał. nr 7 do Podręcznika beneficjenta
Promocja - najczęstsze błędy
- brak promocji na dokumentach
- niewłaściwa promocja na dokumentach
- zbyt mała wielkość logotypów
- kolorystyka – jeden dokument jedna wersja kolorystyczna
Nieprawidłowe zastosowanie logotypów (w tym ich rozciągnięcie,
zamazanie, zmiana czcionki lub kolorów itp.) może skutkować
uznaniem kosztów danego materiału informacyjno-promocyjnego
za niekwalifikowalne
Informacja i promocja – minimalny format A3
- w miejscu łatwo widocznym dla ogółu społeczeństwa,
- informacje o projekcie,
- symbol UE oraz odniesienie do UE i EFRR,
- dostosowana do charakteru projektu,
- dostosowana do grup docelowych,
- zaproszenia,
- strony internetowe,
- nie stosujemy skrótów UE, EFRR,
- w sposób trwały na gadżetach,
- kolorystyka – wersja jednobarwna tylko w uzasadnionych
przypadkach
Promocja projektu o całkowitym dofinansowaniu ze środków
publicznych powyżej 500 tys. EUR, polegającego na finansowaniu
działań w zakresie infrastruktury lub robót budowlanych
Minimalne wymiary tablicy informacyjnej/pamiątkowej to 90x70cm.
Tablica powinna zawierać:
- zintegrowany logotyp programu zawierający nazwę funduszu, z
którego finansowany jest projekt, tj. Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego;
- główny cel inwestycji (np. modernizacja obiektu historycznego,
budowa ścieżki rowerowej itp.);
- tytuł projektu, nazwę partnera wiodącego oraz partnerów
projektu;
czcionka: Ubuntu lub Calibri.
SL składanie dokumentów
-wzór zestawienia dokumentów jest dostępny w SL2014,
-zestawienie dokumentów należy uzupełniać na bieżąco, szeregując
wydatki poszczególnymi zadaniami w projekcie,
-należy zwrócić uwagę na zastosowanie formuł tak jak jest to
opisane w Podręczniku Beneficjenta dot. SL2014
- w bloku Postęp finansowy w zakładce Zestawienie dokumentów
proszę dołączać plik w formacie .xls, które oprócz arkusza z danymi
dotyczące dokumentów księgowych w walucie EUR, będzie zawierał
również arkusz z danymi w PLN. W jednym i drugim arkuszu dane
muszą być tożsame
SL składanie dokumentów
-przy sporządzaniu Zestawieniu dokumentów proszę wprowadzać
wydatki według numerów zadań, w których te wydatki są rozliczane
np. Zadanie 1 - wydatki od 1 do 12, Zadanie 2 - wydatki od 22 do 35,
itd.. Pozwoli to na przyśpieszenie weryfikacji wydatków przez
kontrolera
- w przypadku konieczności korekty wniosku o płatność należy
pamiętać, że wszelkie zmiany należy wprowadzać najpierw w
arkuszu kalkulacyjnym Excel, a następnie eksportować
zaktualizowaną tabelę do SL2014,
SL składanie dokumentów
-niedopuszczalne jest, aby korygować wniosek o płatność w zakresie
innym niż wskazał Kontroler w swoich uwagach, a jeśli zajdzie taka
potrzeba należy uprzednio poinformować o tym fakcie właściwego
Kontrolera,
-przy obliczeniu wartości dofinansowania w rozliczanej pozycji
Zestawiania dokumentów proszę stosować zaokrąglanie "w dół" tak,
aby wartość EFRR nie przekraczała 85%
- w trakcie wpisywania kwot w bloku Postęp finansowy w zakładce
Źródła finansowania wydatków podział procentowy na wkład własny
i EFRR musi odpowiadać wartościom z podpisanej umowy,
SL składanie dokumentów
- jeżeli w okresie obejmowanym wnioskiem o płatność nastąpiła
realizacja któregoś ze wskaźników w projekcie, to w bloku Załączniki w
zakładce Inne dokumenty należy załączyć dokumentację
potwierdzającą zrealizowaną wartość np. listy obecności, zdjęcia itp.
- w przypadku, jeżeli w okresie obejmowanym wnioskiem o płatność
zrealizowano działania podczas realizacji, których stosowano zasady
promocji i informacji oraz/lub przedstawiono do rozliczenia materiały
promocyjne, to w bloku Załączniki w zakładce Inne dokumenty proszę
załączyć już w pierwszej wersji wniosku dokumentację potwierdzającą
stosowanie elementów promocji i informacji np. zdjęcia
Trwałość projektu
- zakaz wprowadzania zasadniczych modyfikacji projektu,
określonych w art. 71 rozporządzenia ogólnego, w
okresie 5 lat od płatności końcowej na rzecz partnera;
- utrzymanie produktów projektu w okresie 5 lat od
zakończenia projektu tj. płatności końcowej obowiązuje
w odniesieniu do współfinansowanej w ramach projektu
infrastruktury, w tym środków trwałych,
Należy zapewnić:
- zabezpieczenie finansowe,
- zabezpieczenie organizacyjne,
- dostępność produktów projektu
Wnioski i doświadczenia z lat 2004-2015
Nieprzestrzeganie przepisów prawa budowlanego
lub tzw. sztuki budowlanej
- nieuwzględnienie warunków górskich
- wydłużenie okresu realizacji projektu,
- umocnienia skarp,
- brak odwodnienia,
- zjazdy, dojazdy do posesji
- pogorszenie lub brak dostępności
Dziękujemy za uwagę
Grzegorz Wieniewski - Śląski Urząd Wojewódzki
Stanisław Pajor – Małopolski Urząd Wojewódzki
Download