Klimatyzacja

advertisement
Ocena systemu
wentylacji i klimatyzacji
z uwzględnieniem wymagań ochrony
przeciwpoŜarowej i akustycznej
Dr inż. Michał Kozioł
Wentylacja naturalna – grawitacyjna (EN 12792:2003)
Wentylacja – planowany nawiew i usuwanie powietrza z obsługiwanego
pomieszczania
Wentylacja naturalna – dopływ powietrza zewnętrznego przez nieszczelności
(infiltracja) i otwory (wentylacja) w budynku, następujący w wyniku różnicy
ciśnień, bez wspomagania urządzeniami zasilanymi elektrycznie:
•wietrzenie
•wentylacja grawitacyjna
•wentylacja poprzeczna
Wietrzenie – wentylacja naturalna następująca w wyniku otwierania okien
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna za pomocą przewodów
zamontowanych pionowo lub co najwyżej pod kątem 450C
Wentylacja poprzeczna – wentylacja naturalna, którą charakteryzuje przepływ
powietrza wywołany głównie przez wpływ ciśnienia
wiatru na fasady budynku, bez znaczącego wpływu efektu
kominowego w budynku
Wentylacja budynków. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach (EN 12792:2003)
2
Wentylacja naturalna
Cecha:
•Przepływ powietrza następuje tylko na skutek różnicy ciśnień, w wyniku działania
wiatru i/lub różnicy temperatur panujących na zewnątrz i wewnątrz budynku.
•Wymiana powietrza nie zawsze jest kontrolowana
Przykłady:
Wentylacja szczelinowa poprzez szczeliny okien, drzwi, inne nieszczelności
Wentylacja okienna, poprzez otwieranie okien
Wentylacja szybami, wskutek działania efektu kominowego szyb
Wentylacja wywietrznikami dachowymi – wymiana przez działanie
ciągu i wiatru w wywietrznikach dachowych
3
Wentylacja naturalna
Wentylacja hybrydowa – wentylacja działająca na zasadzie, w myśl której wentylacja
naturalna może być co najmniej okresowo wspomagana lub
zastępowana wentylacją mechaniczną
Aeracja (napowietrzanie) - naturalna wentylacja występująca na skutek działania
wiatru oraz ciśnienia grawitacyjnego. Wykorzystywana
jest przez odpowiednie zestawienie i ukształtowanie
regulowanych otworów i kanałów w przegrodach
budowlanych (np. w wyciągach kominowych).
4
Wentylacja mechaniczna
Wentylacja mechaniczna – wentylacja ze wspomaganiem zasilanych elektrycznie
urządzeń wprawiających powietrze w ruch (przepływ
czynnika (powietrza) jest wymuszany poprzez urządzenia)
Zadania instalacji – usuwanie z pomieszczeń m.in.:
zanieczyszczeń powietrza (gazowych substancji szkodliwych i zapachowych, pyłów)
wydzielonego ciepła jawnego,
wydzielonego ciepła utajonego (przy nawilżaniu, osuszaniu).
5
Wentylacja mechaniczna
Klasyfikacja instalacji
ze względu na rodzaj powietrza lub funkcji wentylacji (z powietrzem
zewnętrznym lub bez niego; powietrze odprowadzane, zewnętrzne,
recyrkulacyjne, mieszanie powietrza);
według rodzaju obróbki powietrza: grzania, chłodzenia, nawilżania,
osuszania;
ze względu na rodzaj budowy:
centrale
wentylacyjne i klimatyzacyjne, w których poszczególne
podzespoły instalowane są w miejscu ustawienia, w specjalnych
pomieszczeniach (zabudowa segmentowa) - podzespołów razem nie można
transportować ani przenosić,
urządzenia
wentylacyjne i klimatyzacyjne, w których poszczególne
podzespoły wbudowane we wspólna przenośną obudowę (obudowa
blokowa).
6
Instalacje – informacje wstępne (EN 12792:2003)
Powietrze zewnętrzne – powietrze dopływające w kontrolowany sposób z
zewnątrz do instalacji lub otworu, przed jego
uzdatnieniem.
Powietrze nawiewane – strumień powietrza dopływającego do obsługiwanego
pomieszczenia lub powietrze doprowadzane do
instalacji po uzdatnieniu.
Powietrze pierwotne – powietrze doprowadzane do obsługiwanego
pomieszczenia.
Powietrze wewnętrzne – powietrze w obsługiwanym pomieszczeniu.
Powietrze wtórne – powietrze występujące w przeważającej ilości w
obsługiwanym pomieszczeniu.
7
Instalacje – informacje wstępne (EN 12792:2003)
Powietrze recyrkulacyjne – powietrze wywiewane, które jest kierowane
ponownie do centrali
wentylacyjnej/klimatyzacyjnej (części powietrza
wywiewanego, które jest do pomieszczenia
ponownie doprowadzane).
Powietrze mieszane - mieszanina powietrza zewnętrznego i recyrkulacyjnego.
Powietrze wyrzutowe – powietrze usuwane do atmosfery (powietrze
odprowadzane).
Powietrze wywiewane - powietrze opuszczające obsługiwane pomieszczenie.
8
Instalacje – informacje wstępne
Elementy instalacji wentylacji i klimatyzacji:
•przewody wentylacji grawitacyjnej;
•nawiewniki i wywiewniki;
•urządzenia do przepływu powietrza montowane w przegrodach
zewnętrznych (nawiewniki powietrza zewnętrznego) i wewnętrznych
(urządzenia wyrównawcze);
•urządzenia do regulacji, w tym do regulacji automatycznej;
•przewody;
•wentylatory;
•filtry;
•urządzenia do odzyskiwania ciepła;
•urządzenia do ogrzewania/chłodzenia powietrza nawiewanego;
•urządzenia do recyrkulacji powietrza (np. uzdatnianie);
•urządzenia specjalne np. okapy kuchenne;
•nasady kominowe;
•przepustnice;
•urządzenia do tłumienia hałasu.
9
Instalacje – informacje wstępne
Podstawowe
elementy
instalacji
wentylacji i
klimatyzacji
[1]
10
Oznaczenia w normie (EN 12792:2003)
11
Montaż kanału wentylacyjnego
12
Objawy złej pracy wentylacji
Widoczne
•pleśń
•skropliny pary wodnej na szybach
•ciąg wsteczny powietrza przez kratki wentylacyjne (objawia się między
innymi poprzez zapachy pleśni, wlot pyłów, zapachy potraw, papierosów (w
budynkach wielopiętrowych)
Niewidoczne objawy
•częste bóle głowy, zmęczenie.
•podrażnione błony śluzowe
•choroby układu oddechowego
•alergie
•niszczenie ścian budynku
13
Wentylacja naturalna - szczelinowa
Wentylacja szczelinowa (infiltracja) - spowodowana przenikaniem powietrza do
pomieszczenia przez nieszczelności okien i drzwi, a także w nikłej mierze przez ściany.
Warunkiem działania tej wentylacji jest różnica ciśnień wewnątrz i zewnątrz
powodowana z jednej strony przez różnice temperatur, z drugiej strony przez
uderzenia wiatru pomiędzy stroną nawietrzną i zawietrzną budynku.
Jeżeli temperatura we wnętrzu pomieszczenia jest wyższa aniżeli na zewnątrz, (np.
ogrzewane pomieszczenia zimą) to w wyniku różnej gęstości ciepłego i zimnego
powietrza, na wewnętrznej ścianie u góry powstanie małe nadciśnienie, a na dole
nieznaczne podciśnienie w stosunku do powietrza zewnętrznego.
Pomimo wymagań dotyczących izolacji cieplnej, istnieje pewna liczba otworów w
postaci szczelin przy oknach i drzwiach. Przez dolne szczeliny napływa zimne
powietrze, a przez górne wypływa ciepłe powietrze.
14
Wentylacja naturalna - szczelinowa
W wysokich pomieszczeniach, np. w klatkach schodowych, kościołach, w szybach
wind, różnica ciśnień wywołana przez temperaturę jest dość znaczna i przy
swobodnym dopływie powietrza może spowodować dużą wymianę powietrza.
Dlatego w tego rodzaju budynkach (typach szybu), nie tylko w klatkach
schodowych, lecz również na dolnych piętrach, zapotrzebowanie na ciepło wskutek
wentylacji jest większe aniżeli na wyższych piętrach.
Natężenie wymiany powietrza jest zależne od wielkości wierzchni szczelin w
poszyciu.
Ustalone (doświadczalnie) wielkości wymian powietrza w ciągu godziny wahają
się w szerokich granicach np. dla pomieszczeń mieszkalnych zimą od 0.3-0.8. Przy
czym dla niektórych typów nowych okien przez szczeliny otrzymuje się tylko 0.1 .
Uderzenie wiatru znacznie zwiększa naturalną wymianę powietrza przez okna i
drzwi ponieważ po stronie wiatru powstaje nadciśnienie.
Przy silnym oddziaływaniu wiatru godzinowa wymiana powietrza może wzrosnąć
kilkakrotnie, tak że nastąpi znaczne wychłodzenie pomieszczeń.
15
Wentylacja naturalna - szczelinowa
W wysokich budynkach o szczelnych przegrodach poziomych zapotrzebowanie
na ciepło wentylacyjne zwiększa się na górnych piętrach ponieważ z wysokością
wzrasta prędkość wiatru.
W wielu pomieszczeniach, zwłaszcza mieszkalnych, wymiana powietrza przez
szczeliny jest wystarczająca, aby jakość powietrza utrzymać w granicach
komfortu (w razie potrzeby można stosować wentylację okienną).
Przy doborze grzejników należy jednak uwzględnić stratę ciepła spowodowaną
wentylacją.
Przy bardzo szczelnych oknach i istnieniu palenisk (termy gazowe, piece) w
mieszkaniach występuje niebezpieczeństwo zatrucia CO.
16
Wentylacja naturalna - wietrzenie
Wietrzenia (wentylacja uderzeniowa, wentylacja okienna) - wymianę powietrza
przez otwarcie okien.
Gdy na zewnątrz powietrze jest zimniejsze aniżeli wewnątrz, to przy braku wiatru
powietrze zewnętrzne napływa przez dolną cześć otworu, a przez górną wypływa.
Pomimo znajdujących się pod oknem grzejników, zjawisko ciągu jest
nieuniknione, tak że wentylacja okienna służyć może, (przynajmniej w zimie), do
krótkotrwałego, szybkiego odnowienia powietrza.
Latem natężenie wentylacji okiennej zależy w znacznym stopniu od oddziaływania
wiatru,ale także od różnicy temperatur) spowodowanej promieniowaniem
słonecznym.
Przy wentylacji poprzecznej, tzn. przy dwustronnym rozmieszczeniu okien,
odnowienie powietrza jest naturalnie duże.
17
Wentylacja naturalna - wietrzenie
Przybliżone wartości ilości wymian powietrza:
okno, drzwi zamknięte 0-0,5 h-1
okno odchylone, brak żaluzji 0,3-1,5 h-1
okno półotwarte 5-10 h-1
okno całkowicie otwarte 10-15 h-1
okno, drzwi otwarte położone naprzeciw siebie do 40 h-1.
W budynkach biurowych, wentylacja okienna powinna mieć miejsce ze względów
ekonomicznych i psychologicznych tylko przez około 25-30% rocznego czasu
pracy.
W pozostałym okresie zaleca się stosowanie instalacji z kontrolowaną wymianą
powietrza.
Wentylacja okienna nie jest możliwa w budynkach, które z uwagi na usytuowanie
lub wysokość narażone są na uciążliwości takie, jak hałas, wiatr lub zapylenie. 18
Wentylacja naturalna - wietrzenie
Przy zastosowaniu okien z przewietrznikami odchylnymi w zimie
powietrze z pomieszczenia wypływa przez okno, podczas gdy
napływające powietrze znajduje drogę przez nieszczelności okien
i drzwi. [1]
Ponieważ otwór wyrównawczy znajduje się w górnej części, w
pomieszczeniu panuje małe podciśnienie, tak że ten rodzaj
wentylacji okiennej nadaje się do toalet i małych kuchni.
19
Wentylacja naturalna - wietrzenie
Najkorzystniejsze z punktu widzenia wentylacji są
okna przesuwne, ponieważ w zależności od
zapotrzebowania na powietrze i oddziaływania wiatru,
można stworzyć łatwo nastawialny otwór, zarówno w
górnej jak i w dolnej części okna (z lewej[1]).
Podobne działanie występuje przy przewietrzniku
odsuwanym równolegle (z prawej). Jednak
kontrolowanej wymiany powietrza, przy tym rodzaju
wentylacji nie można osiągnąć (wentylacja ciągła).
20
Wentylacja naturalna – grawitacyjna
Naturalną, intensywną wymianę powietrza można uzyskać gdy pomieszczenie
przewietrzane posiada szyb, wyprowadzony ponad dach.
Powoduje to wzrost ciągu, który rośnie proporcjonalnie do wysokości, tak że w
całym pomieszczeniu panuje podciśnienie (efekt kominowy).
Gdy równocześnie występują otwory doprowadzające powietrze, to przy
dostatecznej różnicy temperatury zewnętrznej i wewnętrznej, można osiągnąć
znaczną wymianę powietrza.
21
Wentylacja naturalna – grawitacyjna
Przy jednakowych temperaturach żaden ruch powietrza
nie jest możliwy.
Gdy na zewnątrz jest cieplej aniżeli wewnątrz, kierunek ruchu powietrza
nawet się odwraca i przez szyb przedostaje się ciepłe powietrze
22
Wentylacja naturalna – grawitacyjna
Aby latem pobudzić odpowietrzanie przez szyb, dawniej u stopy szybu umieszczano
urządzenie grzejne, np. grzejnik elektryczny lub otwarty płomień gazowy,
dzisiaj skuteczniejsze i tańsze jest umieszczenie wentylatora.
Następnym ulepszeniem wentylacji szybowej są nasadki przewietrzające (deflektory)
które przy oddziaływaniu wiatru przez wytworzenie podciśnienia zwiększają ciąg w
szybie, przy braku wiatru są jednak bezskuteczne.
Nasadki przewietrzające:
a) wirnikowy,
b) walcowy,
c) kołpak ssący,
d) stała głowica ssąca,
e) obrotowa głowica ssąca,
f) gwiaździsty,
g) deflektor żaluzjowy
23
Wentylacja naturalna – grawitacyjna
WENTYLACJA WYWIETRZNIKAMI DACHOWYMI
Wentylacja wywietrznikami dachowymi - wentylacja naturalna, która funkcjonuje
poprzez nasadki (jak slajd poprzedni), krótkie szyby (wieżyczki ze stałymi lub
nastawnymi żaluzjami) lub podobne otwory odpowietrzające w dachu budynku.
Metod stosowana w zakładach przemysłowych, szczególnie w zakładach
„gorących” jak np.: elektrownie, stalownie, odlewnie.
24
Wentylacja naturalna – grawitacyjna
Aby regulować wymianę powietrza, wszystkie szyby muszą być zaopatrzone
w klapy nastawne i urządzenia nastawcze.
Liczba i wielkość szybów zależy od wymaganej wymiany powietrza.
Przy właściwej konserwacji urządzeń nastawczych (wymagają intensywnej
konserwacji), wywietrzniki dachowe stanowią prostą i tanią metodę wentylacji.
Przy oddziaływaniu wiatru, działanie wieżyczek bywa niedoskonałe, ponieważ w
zależności od kierunku wiatru, powietrze jest przez szyb częściowo zasysane, a
częściowo wdmuchiwane.
25
Wentylacja naturalna – grawitacyjna
INSTALACJE WYCIĄGOWE DYMU
Wywietrzniki dachowe mające za zadanie w trakcie pożaru odprowadzić dym i
ciepło w celu stworzenia nad podłogą warstwy pozbawionej dymu dla załóg
gaśniczo-ratunkowych.
Wyciągi dymu otwierają się automatycznie w trakcie pożaru. W tym celu są
wyposażone w wyzwalacz termiczny (np. czujka topikowa lub pękająca bańka
szklana – regulacja np. na 70, 90 lub 120oC) otwierający dopływ sprężonego gazu
obojętnego powodującego otwarcie wywietrznika.
Wyciąg dymu musi być również otwierany zdalnie „ręcznie”.
Grubość warstwy bezdymnej powinna wynosić połowę wysokości hali – co
najmniej 2 m.
26
Wentylacja naturalna – grawitacyjna
Powierzchnia otworu wywietrznika – wyraża się w % powierzchni rzutu poziomego hali
(od ułamka do kilku % powierzchni).
Powierzchnię tą ustala się w oparciu:
o przewidywany czas rozwoju pożaru (czas pomiędzy powstaniem a jego zwalczaniem,
przeważnie 5-25 min.);
o szybkość rozprzestrzeniania się pożaru (zależna od palności materiałów).
27
Wentylacja mechaniczna - wywiewna
Instalacje wywiewne zasysają powietrze za pośrednictwem wentylatora z
pomieszczenia i wydmuchują je na zewnątrz. Powietrze dopływa przez otwory z
sąsiednich pomieszczeń lub z zewnątrz budynku.
Ponieważ instalacje w odpowietrzanych pomieszczeniach wytwarzają podciśnienie,
nadają się w szczególności do zapobiegania rozprzestrzenianiu się zużytego
powietrza.
Znajdują zastosowanie w pomieszczeniach o dużym zanieczyszczeniu powietrza
gazem, parą, zapachami albo o wysokiej temperaturze, jak np. kuchnie, toalety,
garderoby, laboratoria, transformatornie, akumulatornie, kabiny projekcyjne, ciemnie,
stajnie itd. Zastosowanie ogranicza się do małych pomieszczeń
Jeżeli powietrze może dopływać odpowiednimi drogami, (bez wytwarzania ciągu), to
instalacje odsysające są najprostszym i najskuteczniejszym środkiem do polepszenia
jakości powietrza.
Podstawowe elementy : wentylatory wyciągowe z silnikami, przewody powietrza
wywiewanego i odprowadzanego.
28
Wentylacja mechaniczna - nawiewna
Instalacja nawiewna zasysa powietrze z zewnątrz i tłoczy je do wentylowanych
pomieszczeń.
Nadmiar powietrza odpływa przez drzwi, okna, inne otwory i nieszczelności do
otaczających pomieszczeń względnie na zewnątrz (brak możliwości odzysku ciepła).
Instalacje wytwarzają więc w pomieszczeniu nadciśnienie, tak że uniemożliwiony jest
dopływ niepożądanego powietrza.
Zimą wymagane jest ogrzewanie doprowadzanego powietrza do temperatury pokojowej
za pomocą nagrzewnicy powietrza.
Stosowanie instalacji jest w zasadzie ograniczone do pomieszczeń typu: biura,
warsztaty, sklepy, hale wystawowe, w których nie istnieje silne zanieczyszczenie
powietrza.
Główne elementy składowe: wentylator powietrza doprowadzanego, nagrzewnica
powietrza, filtr pyłowy (aby uniknąć zanieczyszczeń w pomieszczeniu i nagrzewnicy),
przewody powietrzne.
29
Wentylacja mechaniczna – wywiewna i nawiewna
Najlepszy sposób wentylacji prawie wszystkich, (zwłaszcza większych) pomieszczeń,
jak np. wszelkiego rodzaju sale, teatry, kina, restauracje, hale fabryczne itd.
Metoda polega na równoczesnym stosowaniu instalacji nawiewnych i wywiewnych.
Przez odpowiednie ustalenie natężenia przepływu powietrza nawiewanego i
wywiewanego z pomieszczeń można wytworzyć stosownie do potrzeb ograniczone
nad- lub podciśnienie.
Możliwe jest odzyskiwanie ciepła.
Różnorodne możliwości rozmieszczania wentylatorów nawiewnych i wywiewnych,
kanałów, przepustów powietrza.
30
Wentylacja – ogrzewanie powietrzne
Instalacja ogrzewania powietrzem (ogrzewanie ciepłym powietrzem), tłoczy powietrze
albo ciągiem naturalnym, albo mechanicznie za pomocą wentylatora jak w instalacji
nawiewnej, do pomieszczenia które ma być ogrzewane.
Powietrze jest podgrzewane o ok. 30-50oC ponad temperaturę pokojową (dodatkowo
doprowadzone ciepło służy do pokrycia straty ciepła pomieszczenia). W pomieszczeniu
równomiernie powietrze ochłodzi się do temp. pokojowej.
Rozróżniamy:
Ogrzewanie powietrzem zewnętrznym - powietrze pobierane jest wyłącznie z
zewnątrz (nieekonomiczne - duże zużycie energii)
Ogrzewanie powietrzem obiegowym (recyrkulacyjnym) - powietrze pokojowe jest
zasysane z pomieszczenia i ponownie wykorzystane
Ogrzewanie powietrzem mieszanym - powietrze zewnętrzne i obiegowe jest mieszane
(optymalna metoda, ponieważ ogrzewanie i wentylacja są możliwe w jednej
instalacji). Ogrzewanie powietrza w wymienniku ciepła lub w bezpośrednio
ogrzewane nagrzewnicy powietrza. W niskich temperaturach otoczenia, udział 31
powietrza zewnętrznego jest obniżany w celu oszczędności energii.
Wentylacja – ogrzewanie powietrzne
Zastosowanie: we wszelkiego rodzaju dużych pomieszczeniach, zwłaszcza w teatrach
i kinach, halach, salach konferencyjnych, warsztatach Przeważnie w pomieszczeniach
wykorzystywanych z większymi przerwami.
W fabrykach, warsztatach, halach montażowych, magazynach itd. do ogrzewania
powietrznego używa się często nagrzewnic ściennych lub sufitowych. Urządzenia te
składają się z obudowy, w której znajdują się wszystkie podzespoły niezbędny do
obróbki powietrza (wentylatory, silniki, wymienniki ciepła, klapy). Jako „środek
grzejny” stosuje się parę, gorącą wodę lub ogrzewa się lejem, gazem, węglem (kiedyś).
W wysokich halach występuje niekorzystne zjawisko uwarstwienie temperatury
(ciepło spiętrza się powyżej strefy przebywania ludzi. Środkiem zaradczym jest
nadmuch ze strefy sufitu.
Istnieją systemy ogrzewania ciepłym powietrzem, automatami grzewczymi, opalanymi olejem
lub gazem, przeznaczone między innymi dla domów jednorodzinnych.
Nagrzewnice powietrza składają się ze stalowych rur żebrowych, przez które przepływa para lub
gorąca woda, a z zewnątrz omywa je powietrze.
W wytwornicach ciepłego powietrza powietrze ogrzewa się na powierzchniach grzejnych,32które
wewnątrz są ogrzewane paliwem stałym, gazem lub olejem.
Wentylacja – chłodzenie powietrzne
Instalacja chłodzenia powietrzem tłoczy powietrze o temperaturze niższej od
wymaganej, aby ochłodzić pomieszczenie. Wewnątrz pomieszczenia wzrasta
temperatura nawiewanego powietrza (mieszanie) do temperatury wymaganej.
Schładzanie powietrza jest np. konieczne latem w budynkach o dużych powierzchniach
okien oraz zakładach przemysłowych.
Rozróżniamy:
chłodzenie powietrzem zewnętrznym,
chłodzenie powietrzem obiegowym (recyrkulacyjnym),
chłodzenie powietrzem mieszanym.
Podstawową częścią składową instalacji są chłodnice powierzchniowe lub mokre.
Pozostałe elementy: wentylator z silnikiem, filtr powietrza, przewody, przepustnice
powietrza
Chłodnice powierzchniowe - wewnątrz rur przepływa czynnik chłodzący
Chłodnice mokre - (rzadko używane, przeważanie w przemyśle) doprowadzają
powietrze do bezpośredniego styku z przepływającą lub rozpyloną zimną wodą.
33
Wentylacja – chłodzenie powietrzne
Czynniki chłodzące:
woda wodociągowa (droga) lub woda studzienna (rzadko),
woda chłodzona w chłodziarce lub solanka,
czynnik chłodniczy (amoniak, freon i inne) w parowniku chłodziarki
Woda wodociągowa - powietrze można ochłodzić w niewielkim stopniu
(ciepła i droga).
Woda studzienna – przeważnie o temp. 8 – 10oC (rozwiązanie korzystniejsze).
Konstrukcja instalacji chłodzenia powietrzem jest podobna do instalacji ogrzewania
powietrzem.
Istnieją urządzenia (centrale) chłodzenia powietrzem: kontenerowe, szafowe i
skrzynkowe.
34
Wentylacja – nawilŜanie powietrza
Wiele procesów technicznych (tekstylny, tytoniowy, papierniczy, muzea) musi
przebiegać w określonej wilgotności powietrza.
Urządzenia nawilżające podnoszą bezwzględną wilgotność powietrza w
pomieszczeniu.
Metody nawilżania:
1.Podgrzewanie wody i parowanie dyfuzyjne lub wyparowanie z tac - nadaje się
tylko do małych wydajności, oprócz tego jest niehigieniczna, ponieważ tace łatwo się
zanieczyszczają. Zwiększenie wydajności osiąga się przez zastosowanie wentylatora.
2.Bezpośrednie wdmuchiwanie pary do powietrza w pomieszczeniu lub do kanału
doprowadzającego powietrze - para wytwarzana w urządzeniu elektrycznym lub :
własnym kotle. Uciążliwością jest tworzenie się kamienia kotłowego (woda
niecałkowicie odsolona). Metoda droga, higieniczna (o ile unika się kondensacji przez
nadmierne nawilżenie).
3.Rozpylanie wody dyszami ze sprężonym powietrzem, pompą lub tarczą odrzutową metoda najczęściej stosowana, powietrze zawiera jednak sole z wody, które
odkładają się w pomieszczeniu.
4.Komora zraszania (nawilżacz rozpylający, przemywacz powietrza) dla dużych
35
instalacji.
Osuszanie powietrza
Instalacje osuszania powietrza zmniejszają bezwzględną zawartość wilgoci w
powietrzu (w instalacjach klimatyzacyjnych w miejscach pobytu ludzi, w
przemyśle chemicznym, farmaceutycznym, elektrotechnicznym).
Metody osuszania powietrza:
1. Metoda kondensacyjna - Ochładzanie powietrza zimnym czynnikiem
chłodzącym o temperaturze poniżej punktu rosy powietrza, towarzyszy temu
wykraplanie się wody (konstrukcja podobna do stosowanej w instalacjach
chłodzenia powietrza).
2. Metoda absorpcyjna - Absorpcja pary wodnej z powietrza przez higroskopijne
materiały stałe, jak żel krzemionkowy (silikażel) albo higroskopijne roztwory
soli, jak chlorek potasowy i inne.
Dla małych wydajności osuszania - przenośne urządzenia osuszające powietrze.
36
KLIMATYZACJA -Systemy
37
Klimatyzacja – informacje wstępne (EN 12792:2003)
Klimatyzacja – forma uzdatnienia powietrza charakteryzująca się utrzymywaniem na
odpowiednim poziomie temperatury, wilgotności, wymiany powietrza
i jego czystości. Jeżeli nie kontroluje się dowolnego z tych parametrów
(z wyjątkiem wymiany powietrza), to system ten określa się jako
klimatyzację częściową.
Centrala wentylacyjna i klimatyzacyjna–wytwarzany przemysłowo obudowany zespół
składający się z sekcji zawierających wentylator lub wentylatory oraz
inne niezbędne urządzenia do realizacji jednej lub większej liczby
następujących funkcji: przepływu, filtracji, ogrzewania, chłodzenia,
odzyskiwania ciepła, nawilżania, osuszania i mieszania powietrza
Komfort cieplny – stan umysłu, który wyraża zadowolenie ze środowiska cieplnego.
38
Klimatyzacja – informacje wstępne
Urządzenia klimatyzacyjne znajdują zastosowanie zasadniczo w dwóch zakresach:
jako urządzenia służące komfortowi
jako urządzenia klimatyzacyjne przemysłowe.
Urządzenia komfortu służą do wytwarzania najkorzystniejszych parametrów
powietrza we wszelkiego rodzaju pomieszczeniach, w których przebywają ludzie, np.
budynki mieszkalne i biurowe, teatry, domy towarowe, szpitale itd.
Ich zadaniem jest utrzymanie najkorzystniejszego klimatu wewnątrz pomieszczeń zimą
i latem, tzn. w zależności od pogody albo indywidualnych życzeń. Najczęściej
temperaturę od 20 do 26°C i wilgotność pomiędzy 35 a 65% - parametry powietrza
przy których ludzie czują się na ogół najlepiej i mają największą wydajność.
Urządzenia klimatyzacyjne umożliwiają również odzyskiwanie ciepła, co przyczynia
się do znacznej zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną ogrzewania.
Również latem ograniczana jest przez to moc chłodzenia.
39
Urządzenia klimatyzacyjne
Przemysłowe urządzenia klimatyzacyjne mają „wytworzyć” najkorzystniejsze z
punktu widzenia procesu produkcji parametry powietrza.
Wiele wyrobów (przemysł cukrowniczy, elektroniczny) można produkować bez
zakłóceń tylko wówczas, gdy powietrze ma określony stan (np. w tkalni bawełny i
zakładach papierniczych powietrze wewnętrzne powinno mieć wilgotność 70 do 80%,
by uniknąć pękania osnowy).
Urządzenia klimatyzacyjne łączą funkcje: wentylacji (w tym zapewnienie czystości
powietrza), grzania, chłodzenia, nawilżania, osuszania, (odzysku ciepła).
Urządzenia paraklimatyczne: łączą tylko niektóre z wymienionych funkcji
40
Klimatyzacja - systematyka
Istnieje szereg klasyfikacji instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych
Klasyfikacja ze względu na następujące kryteria: obróbka powietrza, transport energii,
regulacja:
Urządzenia klimatyzacyjne powietrzne:
Urządzenia klimatyzacyjne jednoprzewodowe o stałym natężeniu
przepływu powietrza:
•Urządzenia jednostrefowe.
•Urządzenia wielostrefowe
Z dogrzewaniem,
Z przesuwnymi klapami.
Urządzenia klimatyzacyjne jednoprzewodowe o zmiennym
natężeniu przepływu powietrza.
Urządzenia klimatyzacyjne dwuprzewodowe:
•O stałym natężeniu przepływu powietrza,
•O zmiennym natężeniu przepływu powietrza.
41
Klimatyzacja - systematyka
Urządzenia klimatyzacyjne powietrzno-wodne:
Urządzenia z końcowym dogrzewaniem lub chłodzeniem.
Indukcyjne urządzenia klimatyzacyjne:
•System dwururowy:
Z przełączaniem (change over),
Bez przełączania (non change over).
System trzyrurowy.
System czterorurowy z 1 lub 2 wymiennikami ciepła:
• Ze sterowaniem zaworowym,
• Ze sterowaniem klapami.
Urządzenia indukcyjne o zmiennym natężeniu przepływu powietrza.
Urządzenia wentylatorowo-konwektorowe:
•Z miejscowym zaopatrzeniem w powietrze zewnętrzne.
•Z oddzielnym zaopatrzeniem w powietrze zewnętrzne.
•Tylko z powietrzem recyrkulacyjnym.
42
Klimatyzacja - systematyka
Urządzenia z małymi pompami ciepła.
Urządzenia klimatyzacyjne kombinowane (dla bloków mieszkalnych,
szpitali, uniwersytetów, laboratoriów itd.), - urządzenia centralne z powietrzem pierwotnym, w których następuje obróbka wstępna zassanego powietrza
Ze względu na rodzaj budowy rozróżnia się centrale klimatyzacyjne i
klimatyzatory.
Centrale klimatyzacyjne montowane są na miejscu budowy z dostarczonych
części w jedną całość
Klimatyzatory zawierają wszystkie wymagane do obróbki powietrza części:
wentylator, chłodnicę, chłodziarkę itd., wbudowane fabrycznie w jedną całość
w postaci skrzyni, szafy lub skrzynki.
Sposób działania central klimatyzacyjnych i klimatyzatorów jest taki sam,
przy czym klimatyzatory przeznaczone są dla mniejszych wydajności
43
Klimatyzacja – działanie
Główną częścią każdego urządzenia klimatyzacyjnego jest agregat klimatyzacyjny,
w którym następuje obróbka powietrza.
Urządzenie klimatyzacyjne potrzebuje jako środka pracy czynnika grzejnego i
czynnika chłodzącego.
Do ogrzewania dostarcza się parę, ciepłą wodę z kotła.
Do chłodzenia używa się chłodziarki albo wody z ujęć podziemnych.
Sterowanie i regulacja różnych elementów przygotowania powietrza wykorzystuje
m.in. czujnikami temperatury i wilgotności powietrza znajdujące się w
pomieszczeniu.
Rozróżnia się pneumatyczne (powietrze o nadciśnieniu 1 bar), elektryczne,
elektroniczne urządzenia regulacyjne.
Do regulacji i sterowania stosuje się również komputery.
44
Klimatyzacja – działanie
Schemat układu centralnej
klimatyzacji[1]:
A – wentylator powietrza
wyciągowego
B – komora zraszania
F – filtr
M – komora mieszania
N – nagrzewnica wtórna
V – nagrzewnica wstępna
Z – wentylator nawiewny
W – odzyskiwanie ciepła
T – termostat pokojowy
H – higrostat pokojowy
45
Klimatyzacja – działanie
Każde urządzenie regulacyjne składa się przeważnie z wielu
podzespołów regulacyjnych, a każdy podzespół składa się z:
czujnika temperatury albo wilgotności (termostat lub higrostat),
regulatora,
napędu sterującego dla klapy lub zaworu,
odpowiedniego siłownika (przekaźnik nastawny) do wzmocnienia
niewielkich sił, występujących na regulatorze.
46
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
W tym systemie klimatyzacji, powietrze przygotowane zostaje w centralach i
tłoczone jest kanałami do pomieszczeń, bez żadnej dodatkowej obróbki.
W podłączonych pomieszczeniach nie są wymagane żadne wtórne instalacje
grzejne lub wody chłodzącej (jeśli nie montuje się dodatkowo zwykłych
grzejników).
W zależności od prędkości powietrza w kanałach rozróżnia się:
instalacje o małej prędkości, poniżej około 10m/s
instalacje o dużej prędkości, przy których prędkość powietrza nie przekracza 15
m/s.
47
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne jednoprzewodowe
o stałym natężeniu przepływu powietrza (urządzenia o przepływie
szeregowym) - jednostrefowe
Instalacje w których powietrze obrobione w urządzeniu centralnym, doprowadzane
jest jednym przewodem do jednego lub kilku pomieszczeń (wszystkie otrzymują
powietrze w tym samym stanie).
Ten typ klimatyzacji stosowany jest w dużych pomieszczeniach (sale
konferencyjne, kina itd. oraz w budynkach o wielu pomieszczeniach: biurowce,
szpitale itd.).
Instalacje klimatyzacyjne mogą przejmować ogrzewanie klimatyzowanych
pomieszczeń całkowicie, częściowo lub wcale. Rozróżnia się instalacje
klimatyzacyjne:
instalacje klimatyzacyjne z grzaniem (duże pojedyncze sale) ,
instalacje klimatyzacyjne z częściowym grzaniem - częściowe grzanie miejscowe
(pomieszczenia wykorzystywane okresowo)
instalacje klimatyzacyjne bez grzania - ogrzewanie miejscowe (budynki o wielu
48
pomieszczeniach).
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne jednoprzewodowe
o stałym natężeniu przepływu powietrza - jednostrefowe
Urządzenia klimatyzacyjne o dużej prędkości
Duże zapotrzebowanie chłodu w systemach powietrznych prowadzi
do dużego natężenia przepływu co wiąże się z dużymi przekrojami kanałów.
Aby przekroje ograniczyć, opracowano urządzenia klimatyzacyjne o dużej
prędkości.
Cechy
Prędkość przepływu powietrza wynosi maksymalnie 15 m/s
Przyrost ciśnienia całkowitego 500-1500 Pa.
Różnica temperatury (pomiędzy powietrzem ochłodzonym a w pomieszczeniu)
maksymalnie 10-12 K (przy dobrych urządzeniach nawiewnych usytuowanych na
suficie)
49
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne jednoprzewodowe
o stałym natężeniu przepływu powietrza - jednostrefowe
Urządzenia klimatyzacyjne o dużej prędkości
Agregat klimatyzacyjny, oprócz podwyższonej wytrzymałości na ciśnienie, nie
różni się budową od niskociśnieniowych także przygotowanie powietrza odbywa się
w ten sam sposób.
Wymagane są tzw. skrzynie rozprężające przed wylotami powietrza.
W skrzyniach tych zmniejszone zostaje ciśnienie statyczne i dynamiczne, panujące
w sieci kanałów, ażeby powietrze mogło przepływać przez urządzenia nawiewne ze
zmniejszoną prędkością (względy akustyczne).
Urządzenie rozprężające składa się z obudowy tłumiącej hałas, w którą wbudowane
jest urządzenie dławiące, np. z perforowanej blachy (często wymagane są za
urządzeniem odprężającym dodatkowe tłumiki hałasu).
50
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne jednoprzewodowe
o stałym natężeniu przepływu powietrza - wielostrefowe
Jednoprzewodowe, jednostrefowe instalacje klimatyzacyjne do wszystkich
przyłączonych pomieszczeń doprowadzają powietrze w tym samym stanie - możliwe
tylko wtedy, gdy wszystkie pomieszczenia klimatyzowane posiadają w określonej
chwili w przybliżeniu jednakowe obciążenia (rzadki przypadek).
Urządzenie klimatyzacyjne zbudowane jako strefowe urządzenie klimatyzacyjne
umożliwia dostarczenie każdej strefie powietrze o różnym stanie w celu
odprowadzenia indywidualnych obciążeń.
51
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne jednoprzewodowe
o stałym natężeniu przepływu powietrza - wielostrefowe
Instalacje z nagrzewnicami wtórnymi
1 - czujnik temperatury,
2 - komora ciśnieniowa,
3 - wentylator nawiewowy,
4 - nawilżacz,
5 - filtr;
6 - komora mieszania
Instalacja z trzema nagrzewnicami wtórnymi dla trzech stref. Zassana mieszanina powietrza
zewnętrznego i recyrkulacyjnego, w zależności od swojej temperatury zostaje podgrzana
wstępnie lub ochłodzona. Regulacja odbywa się czujnikiem temperatury 1 w komorze
ciśnieniowej 2 wentylatora doprowadzającego powietrze. Przy obniżającej się temperaturze
otwiera się zawór nagrzewnicy wstępnej, przy wzrastającej temperaturze, zawór chłodnicy.52[1]
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne jednoprzewodowe
o stałym natężeniu przepływu powietrza - wielostrefowe
Instalacje z nagrzewnicami wtórnymi
Wadą przedstawionego rozwiązania jest, konieczność centralnego chłodzenia pod
kątem wymagań najniekorzystniejszego pomieszczenia, a zatem w pozostałych
strefach wystąpi konieczność dogrzewania powietrza, a zatem i zwiększone zużycie
energii
53
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne jednoprzewodowe
o stałym natężeniu przepływu powietrza - wielostrefowe
Instalacje z klapami przestawnymi
Układ w którym różne temperatury powietrza doprowadzanego do
poszczególnych stref uzyskiwane są przez mieszanie ciepłego i
zimnego powietrza.
54
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne jednoprzewodowe
o stałym natężeniu przepływu powietrza - wielostrefowe
Instalacje z klapami przestawnymi
Klapa przestawna regulacyjna reguluje mieszanie ciepłego i zimnego powietrze tak,
jak tego wymaga sterujący klapą termostat strefowy.
Można umieścić obok siebie 10-15 klap przestawnych i klimatyzować indywidualnie
taką liczbę stref.
Urządzenia tego rodzaju nadają się do małych pomieszczeń o różnorodnym
obciążeniach np. w szkołach, studiach radiowych i telewizyjnych, pomieszczeniach
budynków biurowych itd.
Wady
duże zapotrzebowanie miejsca przez przewody
straty wynikające z nieszczelności klap,
duże zużycie energii w wyniku mieszania ciepłego i zimnego powietrza
duże zużycie energii przez transport dużych strumień powietrza przy
55
wszystkich stanach obciążenia
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne jednoprzewodowe
o zmiennym natężeniu przepływu powietrza – informacje ogólne
Strumień doprowadzanego powietrza jest zmienny, a temperatura stała.
Różne zapotrzebowania na ciepło poszczególnych stref są wyrównywane przez
zmianę natężenia przepływu powietrza doprowadzanego, za pośrednictwem
regulatora natężenia przepływu.
Zaleta – zapotrzebowanie na chłód i ciepło zmniejsza się prawie proporcjonalnie do
zmniejszającej się ilości powietrza, (przy dobrej regulacji wydajności wentylatora spada
jeszcze bardziej).
Instalacje przeznaczone są dla pomieszczeń ze zmiennymi obciążeniami cieplnymi:
pomieszczenia biurowe, domy towarowe, uniwersytety, szkoły, banki i inne.
Powietrze wdmuchiwane jest ze stałą temperaturą, (np. 15°C). Ze wzrostem
temperatury pokojowej od oświetlenia lub osób, zwiększony zostaje strumień
doprowadzanego powietrza, przy obniżającej się temperaturze zostaje on zmniejszony
do najmniejszej wartości. Przeważnie dodatkowo stosuje się ogrzewanie miejscowe
(grzejniki podokienne, ogrzewanie podłogowe, nagrzewnice) sterowane centralnie (w
56
celu minimalizacji strat ogrzewanie tylko przy minimalnym strumieniu pow. przep.).
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne jednoprzewodowe
o zmiennym natężeniu przepływu powietrza – informacje ogólne
W centrali klimatyzacyjnej nie powinna występować recyrkulacja powietrza –
instalacje powinny pracować tylko z powietrzem zewnętrznym (w przypadku
recyrkulacji należy starannie kontrolować jakość powietrza).
System jest zalecany, gdy zapotrzebowanie chłodu jest małe - minimalna ilość
powietrza pokrywa dużą część tego zapotrzebowania.
Często przy projektowaniu instalacji klimatyzacyjnej (centrali) przyjmuje się
współczynniki jednoczesności 0.7-0.8.
57
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne jednoprzewodowe
o zmiennym natężeniu przepływu powietrza - Regulacja wentylatorowa
Całkowity strumień objętościowy jest zmienny w szerokich granicach. Samo dławienie
powietrza nawiewanego regulatorem przepływu jest nieekonomiczne, prowadziłoby do
dużych nieszczelności i strat ciśnienia, jak również do powstawania hałasu.
Wentylator nawiewowy jest regulowany przez czujnik (czujniki) ciśnienia który przy
wzroście ciśnienia zmniejsza bezstopniowo natężenie przepływu:
Wentylator promieniowych - regulacja obrotów,
Wentylator osiowy - regulacja ustawiania łopatek.
Strumień objętościowy powietrza wyciąganego musi być także regulowany - w
małych instalacjach centralnie, w dużych instalacjach również lokalnie.
Dodatkowo, każde pomieszczenie lub każda strefa ma regulator natężenia przepływu,
który jest uruchamiany równolegle z regulatorem powietrza doprowadzanego przez
termostat pokojowy
58
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne dwuprzewodowe
o stałym natężeniu przepływu powietrza
Stosowane w przypadku klimatyzacji budynków z wieloma pomieszczeniami o
mocno zróżnicowanym obciążeniu cieplnym i chłodniczym – rzadko stosowana w
przypadku instalacji komfortu cieplnego.
Zassane z zewnątrz powietrze, po odpowiedniej obróbce podstawowej tłoczone jest
wentylatorem nawiewowym do dwóch kanałów: powietrza ciepłego i powietrza
zimnego.
Ażeby ograniczyć zużycie energii, należy stosować regulację temperatury
obydwóch strumieni powietrza, w zależności od temperatury zewnętrznej.
Instalacje wykonuje się jako niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe - częściej jako
instalacje wysokociśnieniowe (instalacje o dużej prędkości), aby móc stosować małe
przekroje rur.
59
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne dwuprzewodowe
o stałym natężeniu przepływu powietrza
W kanale powietrza ciepłego znajduje się nagrzewnica powietrza.
W kanale powietrza zimnego chłodnica powierzchniowa
Każdy nawiewnik powietrza podłączony jest do obu kanałów za pomocą skrzynek
mieszalnikowych (miesza się w nich ciepłe i zimne powietrze).
Specjalne urządzenie mieszalnikowe – skrzynki mieszajace (sterowane z reguły
pneumatycznym siłownikiem), reguluje mieszanie ciepłego i zimnego powietrza (dwa
zawory: na ciepłym i zimnym powietrzu).
Dla każdej skrzynki mieszającej wymaga się po jednym termostacie kontrolującym
temperaturę w pomieszczeniu.
60
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne dwuprzewodowe
o stałym natężeniu przepływu powietrza
Skrzynki mieszające składają się z obudowy tłumiącej hałas, które wewnątrz są
wyłożone materiałem dźwiękochłonnym i zawierają urządzenie mieszające
powietrze - zawory powietrzne.Poza tym zawierają mechaniczny regulator
natężenia przepływu, który utrzymuje na stałym poziomie strumień powietrza
nawiewanego. Należy tłumić hałas powstający przy dławieniu powietrza w
regulatorach ilościowych, jak i
wychodzącego po stronie niskociśnieniowej przez nawiewniki powietrza.
61
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne dwuprzewodowe
o stałym natężeniu przepływu powietrza
Nawiewniki powietrza są wykonane w postaci: sufitowej, ściennej lub podokiennej.
Stosowane temperatury powietrza doprowadzanego:
temperatura powietrza ciepłego: 40-50°C;
temperatura powietrza zimnego: 12-15°C.
W dwuprzewodowych instalacjach niekorzystne są duże przekroje przewodów
(duża jest również centrala klimatyzacyjna).
Zarówno kanały ciepłego, jak i zimnego powietrza muszą być zwymiarowane na
prawie pełny strumień powietrza, gdyż pokrycie całości zapotrzebowania na ciepło i
chłód podłączonych pomieszczeń zapewnia powietrze.
W porównaniu do instalacji omówionych wcześniej:
Całkowity maksymalny strumień objętościowy jest 2-3 razy większy,
Koszty energii są o ok. 30-60% wyższe.
Istnieje szereg rozwiązań konstrukcyjnych instalacji omawianego typu
62
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne dwuprzewodowe
o stałym natężeniu przepływu powietrza - Przykład
Regulacja wilgotności
powietrza możliwa tylko w
bardzo ograniczonym stopniu.
Schemat prowadzenia powietrza i regulacji w dwuprzewodowych instalacjach
klimatyzacyjnych wysokociśnieniowych: 1-czujnik ciepłego powietrza,
2-czujnik powietrza zewnętrznego, 3-czujnik zimnego, 4-czujnik powietrza
mieszanego, 5 - termostat pokojowy [1]
63
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne dwuprzewodowe
o stałym natężeniu przepływu powietrza - Podsumowanie
Zalety
brak grzejników w pomieszczeniach,
brak rurociągów wodnych, nie wymaga tworzenia podziału na strefy, prosta i szybko
działająca indywidualna regulacja temperatury,
prosta regulacja,
dużo możliwości doprowadzenia powietrza (pod oknem, z korytarza, z sufitu itd.), w
okresie przejściowym chłodzenie powietrzem zewnętrznym, strefy zewnętrzne i
wewnętrzne budynku obsługiwane tą samą centralą.
Wady
duże zużycie energii, szczególnie w strefach zewnętrznych,
duże zapotrzebowanie na miejsce dla centrali i sieci rurociągów,
nieodzowne ze względów energetycznych domieszanie powietrza recyrkulacyjnego,
(przenoszenie zapachów w budynku),
hałas w pomieszczeniu emitowany przez skrzynki - kosztowne środki izolacji 64
dźwiękowej.
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne dwuprzewodowe
o zmiennym natężeniu przepływu powietrza
Ulepszony rodzaj konstrukcji dwuprzewodowych instalacji klimatyzacyjnych pracuje
ze zmiennym natężeniem przepływu w cyklu chłodzenia.
Strumień zimnego powietrza jest powietrzem całkowicie zewnętrznym, dostarczanym
do pomieszczeń przez cały rok ze stałą temperaturą około 15oC, lecz o zmiennej
objętości i służy do przejmowania zmieniających się zysków ciepła, jak:
promieniowanie słoneczne, oświetlenie, ciepło pochodzące od maszyn itd.
Dzięki zmiennym natężeniom przepływu powietrza oszczędza się koszty energii.
Wymagane są jednak specjalne nawiewniki powietrza, aby przy zmienionych
natężeniach przepływu nie występowały zjawiska przeciągu.
W strefach zewnętrznych należy umieścić grzejniki miejscowe, ponieważ pod oknami
nic ma nawiewników powietrza,.
65
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Powietrzne instalacje klimatyzacyjne charakteryzują się tym, że obróbka powietrza
następuje w centrali klimatyzacyjnej, podczas gdy w klimatyzowanych
pomieszczeniach (pominąwszy ewentualne miejscowe ogrzewanie), nie występuje
żadna obróbka końcowa.
W instalacjach klimatyzacyjnych z końcowym dogrzewaniem, powietrze zostaje
centrali przygotowane i doprowadzone do określonej temperatury, (ewentualnie
zależnej od temperatury powietrza zewnętrznego).
W każdej strefie regulacji znajduje się nagrzewnica wodna (terminal), która
odpowiednio do obciążenia pomieszczenia dogrzewa powietrze pierwotne.
Oprócz sieci kanałów powietrznych, wymagana jest również instalacja gorącej
wody (stąd: system powietrzno – wodny).
66
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Instalacje klimatyzacyjne z nagrzewnicami końcowymi
Podczas eksploatacji zimowej powietrze zostaje wstępnie podgrzane w centrali do
około 15-17°C. Nagrzewnica wtórna w pomieszczeniu, pokrywając straty przenikania i
ewentualne niedogrzanie powietrza pierwotnego, sterowana jest termostatem
pokojowym.
Podczas eksploatacji letniej, powietrze doprowadzane ma temperaturę 12-15oC pokrywa całe zapotrzebowanie na chłód do pomieszczenia, (kanały muszą być
odpowiednio zwymiarowane).
Urządzenie dogrzewające może być wykonane z indukcją powietrza pokojowego
przez co otrzymuje lepsze wymieszanie powietrza
Indukcja powietrza pokojowego – wprowadzanie powietrza w pomieszczeniu w ruch
za pomocą przepływu powietrza pierwotnego (nawiewanego do pomieszczenia)
Możliwe jest dogrzewanie elektryczne.
67
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Instalacje klimatyzacyjne z nagrzewnicami końcowymi
Aby ograniczyć zapotrzebowanie na miejsce, stosowany jest przeważnie system o
dużej prędkości. Nagrzewnice wtórne muszą być umieszczone w odpowiednich
skrzyniach rozprężnych.
Wada: konieczność określania strumienia objętościowego dla najniekorzystniejszego
przypadku, tak że wskutek dogrzewania następują straty energii - wysokie koszty
eksploatacji (jak w instalacjach klimatyzacyjnych dwuprzewodowych).
System umożliwia indywidualną regulację temperatury
Zastosowanie: w szpitalach i laboratoriach – brak wilgotnych powierzchni w
wymiennikach ciepła zainstalowanych w pomieszczeniach uniemożliwia rozwój
bakterii i odkładanie się pyłu.
68
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
W instalacjach tych przy każdym nawiewniku znajduje się wymiennik
powietrza wtórnego (pow. z pomieszczenia), przez który, w zależności od pory
roku przepływa ciepła lub zimna woda (często montuje się dwa wymienniki).
Wymienniki ciepła powietrza wtórnego pokrywają zapotrzebowanie na ciepło lub
chłód
Ilość doprowadzanego powietrza pierwotnego jest ustalana jedynie w oparciu o
kryterium minimalnej jego ilości (wymogi higieniczne wentylacji)
Powietrze recyrkulacyjne nie jest powtórnie kierowane przez centralę do
pomieszczeń – wcześniej występuje recyrkulacja bez kanałów (jako powietrze
wtórne)
Kierowanie powietrza recyrkulacyjnego do centrali ma na celu „odzyskanie”
energii
69
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
Zalety:
mała centrala klimatyzacyjna i nieznaczne wymiary kanałów.
najmniejsze zużycie energii w stosunku do innych porównywalnych systemów
Instalacje wykorzystywane m.in.: w biurowcach, hotelach, centrach komputerowych
Stosunek indukcji będący stosunkiem pomiędzy strumieniem objętościowym
powietrza wtórnego i pierwotnego wynosi przeważnie 2-4
Latem powietrze pierwotne w centrali klimatyzacyjnej zostaje osuszone, a zimą
nawilżone - przejmuje funkcję regulacyjną wilgotności powietrza pokojowego.
Temperatura powietrza pierwotnego jest przeważnie przez cały rok stała i wynosi 1316°C (18oC) , wilgotność względna bliska punktu rosy (od 55 do 95% wilgotności
względnej).
W celu oszczędności energii, zimą dopuszcza się niższy punkt rosy a latem wyższy
Centralna obróbka powietrza pierwotnego następuje albo w urządzeniu
70
pełnoklimatyzacyjnym, albo częściowoklimatyzacyjnym
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
W aparatach indukcyjnych powietrze pierwotne nawiewane jest z dużą prędkością
(15-25 m/s) poprzez dysze o spadku ciśnienia od 150 do 400 Pa.
Poziom dźwięku dla dysz wynosi 25-35 dB.
Zapyleniu dysz zapobiega się przez dokładne filtrowanie powietrza pierwotnego w
centrali i zabezpieczenie wymienników przez filtry zgrubne (oczyszczanie pow.
wtórnego).
Urządzenia indukcyjne, zwane szafkami nawiewnymi lub konwektorami
klimatyzacyjnymi z reguły umieszczane są pod oknami.
Szafki nawiewne pozwalają na indywidualną (automatyczną) regulację temperatury
w każdy pomieszczeniu
Pod względem budowy rozróżnia się instalacje klimatyzacyjne z urządzeniami
indukcyjnymi do regulacji zaworowej lub klapami. Obie grupy dzieli się następnie na
systemy 2-, 3- i 4-rurowe.
Temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach można kontrolować przez
dławienie strumienia wody (zawory) lub przestawianie klap.
71
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
Licząc od parapetu można wentylować pomieszczenie do głębokości 6 m.
Przy większej głębokości pomieszczeń, w strefie wewnętrznej dobiera się systemy
tylko powietrzne.
Czasami umieszcza się urządzenia indukcyjne w suficie, przy czym:
wymagane są specjalne nawiewniki powietrza,
istnieje niebezpieczeństwo tworzenia się rosy
utrudniona jest konserwacja
Przy wysokich jednostkowych zapotrzebowaniach na chłód (ponad 50-70 W/m2),
istnieje niebezpieczeństwo powstawania przeciągów (przepływ powietrza przez
pomieszczenie można polepszyć przez strumień powietrza z sufitu)
72
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne – Szafki nawiewne - Przykłady
System dwururowy[1]
System czterorurowy[1]
73
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne – Prowadzenie przewodów
System kanałów dla powietrza pierwotnego z powodu wysokiego ciśnienia wykonany
musi zapewniać szczelność i być izolowanych termicznie.
Powietrze wywiewane odsysane jest przeważnie przez oprawy oświetleniowe.
Istnieje wiele możliwości prowadzenia kanałów. Preferuje się prowadzenie rur
poziome „przed parapetem” -unika się wielokrotnych przebić stropów
(wymagających zabezpieczeń przeciwpożarowych).
74
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
Kierowanie powietrza pierwotnego i wtórnego
(obiegowego)
a) rura powietrza doprowadzanego w
podciągach korytarza,
b) rura powietrza doprowadzanego w podwieszanym
suficie, powietrze wywiewne przez korytarz,
c) rura powietrza doprowadzanego przed
parapetem, powietrze wywiewne w podciągu
korytarza,
d) rura powietrza doprowadzanego pionowa, wyciąg
powietrza przez korytarz i oprawę oświetleniową
do kanału wyciągowego,
e) powietrze wywiewane przez korytarz do toalety,
względnie przez rurociąg w podwieszanym suficie
75
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne - Kondensat
W celu odprowadzenia rosy z chłodnic powietrza wtórnego montuje się system
przewodów odprowadzających kondensat.
W przypadku utrzymywania temperatury wody chłodzącej powyżej punktu rosy
powietrza w pomieszczeniu (lub równą) oraz gdy okna są nieotwieralne można
zrezygnować (rzadkie przypadki) z systemu przewodów odprowadzających
kondensat.
Gdy kondensat spodziewany jest tylko przejściowo, czasem podłącza się tylko
rynnę skroplin chłodnicy powietrza wtórnego do zbiornika (butelka plastikowa)
każdego urządzenia. Zebrany kondensat odparowuje następnie na pomieszczenie.
76
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne - Przerwy w pracy
Podczas przerwy pracy, tzn. nocą i w święta, przy niekorzystaniu z
pomieszczeń, wentylacja i kontrola wilgotności nie jest potrzebna.
Wentylatory mogą być wyłączone. Urządzenia indukcyjne oddają ciepło przez
naturalną konwekcję (pomieszczenia nie zostają zbyt mocno wychłodzone).
Temperatura wody grzejnej zostaje ponadto podwyższona.
Regulacja temperatury ciepłej wody jak w systemach ogrzewania statycznego (w
zależności od temperatury zewnętrznej).
Oszczędność zużywanej przez wentylator energii podczas postoju jest
korzystna w porównaniu do systemu wyłącznie powietrznego.
77
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne dwururowe z przełączaniem
Szafki nawiewne wymagają następujących przewodów instalacyjnych:
przewód wody dolotowej,
przewód wody powrotnej
przewód do podłączenia powietrza,
odprowadzenie skroplin.
Przełączanie z ogrzewania na chłodzenie i na odwrót następuje centralnie, za
pośrednictwem zaworów, automatycznie lub ręcznie.
Przy przełączaniu trzeba zadbać, aby zarówno energia grzania, jak i chłodzenia, były
do dyspozycji równocześnie.
Gdy w systemie rurociągów płynie zimna woda, temperatura powietrza pierwotnego
doprowadzanego musi być podniesiona w okresie przejściowym (w czasie
przełączania powstanie strata energii przez mieszanie, może nie udać się też
utrzymać w pomieszczeniach żądanej temperatury) -wada systemu dwururowego.
78
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne dwururowe z przełączaniem
System rurociągów przepływającej wody grzejnej i chłodzącej jest prowadzony jak
w systemach centralnego ogrzewania ciepłą wodą.
Oprócz sieci rurociągów do wymienników ciepła w szafkach nawiewnych, w
centrali jest obieg pierwotny zimnej i ciepłej wody.
Wszystkie obiegi posiadają po jednej pompie cyrkulacyjnej.
Obiegi można od siebie rozdzielać: używa się wymiennika ciepła i nie występuje
mieszanie wody (slajd poprzedni).
W systemie mieszania (bez wymienników ciepła) stosuje się zawory przełączające
(w obiegu wtórnym może krążyć zarówno woda z pierwotnego obiegu wody zimnej
jak i pierwotnego obiegu wody ciepłej) (slajd).
Ponieważ zawory przełączające nie zawsze są całkowicie szczelne, woda może
przedostawać się między obiegami (dodatkowe straty).
79
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
Czas przełączania wynosi od 15-30 min. – duża bezwładność systemu
Ręczna obsługa przez użytkowników zaworów i klap obejściowych w szafkach jest
trudna w związku z brakiem możliwości stwierdzenia czy wymiennik ogrzewa czy
chłodzi
Zalecane jest stosowanie termostatu z automatycznym urządzeniem przełączającym
80
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne dwururowe bez przełączania
Do szafki indukcyjnej jest doprowadzana tylko zimna woda. Ogrzewanie
odbywa się powietrzem pierwotnym (o regulowanej w zależności od warunków
atm. temperaturze).
Wtórna woda jest cały czas w dyspozycji (również w czasie ogrzewania) –
pewne straty energii
Temperatura wody stała 14-16oC;
Temperatura powietrza pierwotnego – zmienna w zakresie 14 - 50oC.
Regulacja temperatury – przez sterowanie przepływem (zawór) zimnej wody
oraz ustawieniem klap.
System nadaje się w łagodnym klimacie zimowym
81
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne dwururowe bez przełączania
Zalety
brak przełączania z grzania na chłodzenie,
prosta regulacja temperatury w każdym pomieszczeniu,
mniejsza bezwładność.
Wady
wymagana większa ilość powietrza pierwotnego,
zimą wysoka temperatura powietrza pierwotnego
konieczność lepszego izolowania przewodów powietrza pierwotnego,
straty energii (np. wentylator musi pracować także w nocy, gdyż nie ma
możliwy przełączenia na ogrzewanie ciepłą wodą).
82
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
Instalacje klimatyzacyjne trzyrurowe
Każda nawiewna szafka indukcyjna zawiera podłączenia dopływowe ciepłej i zimnej
wody i jeden wspólny przewód odpływowy.
Do dyspozycji jest równocześnie ciepła i zimna woda, tak że każdym urządzeniem
(szafką) można ogrzewać albo chłodzić.
Indywidualne sterowanie temperatury powietrza pokojowego zaworem w zależności od
nastawy termostatu pokojowego.
Wady - strata energii, występująca przy mieszaniu zimnej i ciepłej wody na
odpływie.
System ten występuje jedynie w budynkach starej konstrukcji (obecnie nie jest
stosowany z powodu wysokich kosztów inwestycyjnych i zużycia energii).
83
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
System czterorurowy z regulacją zaworową
Każda nawiewna szafka indukcyjna zostaje podłączone do oddzielnych obiegów
wody ciepłej i zimnej.
W każdej chwili można poszczególne pomieszczenia ogrzewać albo chłodzić.
Brak strat mieszania
Wady
zawodność zaworów
straty przez przewodzenie korpusów zaworów,
straty przez konwekcję do otaczającego powietrza,
straty przez nieszczelność zaworów.
Lepsze efekty uzyskuje się przez zastosowanie w urządzeniu dwóch oddzielnych
wymienników ciepła dla ciepłej i zimnej wody.
84
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
System czterorurowy z regulacją zaworową
Czterorurowa szafka nawiewna z dwoma zaworami obejściowymi[1]
Dwa zawory sekwencyjne z 4 podłączeniami, każdy do obiegu wody cieplej i zimnej
Grzybkiem zaworu zmieniana jest ilość wody doprowadzonej do urządzenia. Jednak
na skutek obejścia w zaworze, ilość wody dopływającej z sieci pozostaje stała (nie
jest wymagana regulacja ciśnienia w sieci wodnej.
85
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
System czterorurowy z regulacją zaworową
Zalety zastosowania w urządzeniu dwóch oddzielnych wymienników ciepła:
możliwie największa indywidualna regulacja temperatury;
stosunkowo prosty system regulacji i proste obliczenia;
brak konieczności podziału na strefy po stronie wodnej i po stronie powietrza.
Wady:
rozbudowany system rurociągów wody ciepłej, zimnej;
koszt (przeważnie droższy);
duża zawodność zaworów (zatarcie po dłuższym przestoju).
86
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
System czterorurowy z regulacją klapami
Zastosowanie do regulacji klap w miejsce zaworów, które w zależności od
potrzeb odcinają jeden albo drugi wymiennik (slajdy poprzednie).
Strumienie wody płyną nieprzerwanie bez dławienia przez oba wymienniki
ciepła.
Regulacja temperatury odbywa się po stronie powietrza wtórnego -termostat
uruchamia klapy za pomocą siłownika.
Przy chłodzeniu zassane powietrze pokojowe (powietrze wtórne) przepływa tylko
przez chłodnicę, przy grzaniu tylko przez podgrzewacz powietrza.
Gdy nie ma ani grzania, ani chłodzenia, powietrze pokojowe zasysane jest przez
obejście. W położeniu pośrednim, powietrze przepływa częściowo przez jeden z
dwóch wymienników ciepła, częściowo przez obejście.
87
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
System czterorurowy z regulacją klapami
Klapy muszą zamykać się możliwie szczelnie.
Temperatura ciepłej wody w ciągu dnia max. 40-50°C.
Straty:
ciepło („chłód”) tracone jest w wyniku konwekcji i promieniowania,
przez nieszczelności klap – powstają boczne strumienie.
W dobrze wykonanych i prawidłowo regulowanych instalacjach, roczne koszty strat
są małe, poniżej 5% kosztów energii.
Zalety:
Możliwie największa indywidualna regulacja temperatury, prosty system regulacji,
proste obliczenia, brak konieczności podziału na strefy, brak zanieczyszczeń,
brak nieszczelności zaworów, mała bezwładność, szybkie działanie przy przestawianiu
temperatury, duża pewność ruchu, uproszczone podłączenia rurowe, tańszy aniżeli z
regulacją zaworową i mniejsze straty energii.
Wady: Rozbudowany system rurociągów, większe niebezpieczeństwo powstania 88
rosy.
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
System czterorurowy z regulacją klapami
Instalacje klimatyzacyjne czterorurowe należy preferować, gdy budynki mają
skomplikowane geometryczne kształty, różne są obciążenia zimą, np. przez
wędrujący cień, a przede wszystkim, gdy wymagana jest indywidualna regulacja
temperatury.
89
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
Chłodzenie zimowe (chłodzenie swobodne)
Jeśli przy niskich temp. zewnętrznych, w wyniku dużych wewnętrznych zysków ciepła
lub promieniowania słonecznego, wymagane jest chłodzenie pomieszczeń, to następuje
wyłączenie chłodziarki i chłodzenie zimnym powietrzem zewnętrznym (oszczędność
energii)
Może to nastąpić w wyniku:
skierowania wody wtórnej urządzeń indukcyjnych do zasilania chłodnicy urządzenia
klimatyzacyjnego powietrza pierwotnego (przez dodatkowe zraszanie chłodnicy
można podnieść zdolność chłodzenia - w wyniku wyparowywania)
Rozpoczęcie takiego swobodnego chłodzenia przy temperaturach zewnętrznych ok.
8-10°C powoduje znaczne oszczędności kosztów eksploatacyjnych.
90
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
Chłodzenie zimowe (chłodzenie swobodne)
Inna metoda swobodnego chłodzenia polega na użyciu ochłodzonej w
chłodni kominowej wody do obniżenia temperatury zimnej wody. Musi zostać
włączony dodatkowy wymiennik ciepła pomiędzy obiegiem wody zimnej i
chłodzącej, który po przełączeniu z pracy letniej na zimową zostanie włączony do
pracy. Przy tej metodzie uzyskuje się znaczną oszczędność energii, jednakże przy
chłodni kominowej wymagana jest większa ilość dodatkowej wody.
91
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
Indukcyjne nawiewne szafki klimatyzacyjne o zmiennym natężeniu przepływu
Przy niewielkich zyskach ciepła - dzięki realizowanym obecnie w budynkach
biurowych skutecznym (zmiennym) zabezpieczeniom przeciwsłonecznym okien i
nowoczesnym systemom oświetleniowym - przewidziane do wentylacji i regulacji
wilgotności, schłodzone do około 15°C powietrze z instalacji klimatyzacyjnych, może
dostarczyć znaczną część potrzebnego chłodu, gdy ma miejsce 2 do 3-krotna wymiana
powietrza w ciągu godziny.
Chłodzenie wtórne urządzenia indukcyjnego jest wówczas małe i niemal nie
wymaga istnienia systemu wody zimnej.
92
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
Indukcyjne nawiewne szafki klimatyzacyjne o zmiennym natężeniu przepływu
Urządzenie od strony wodnej ma układy systemu dwururowego, jednakże
umożliwia w ramach maksymalnej wydajności chłodniczej Vnux, uzyskanie
podobnego komfortu odnośnie do indywidualnej regulacji temperatury, jak
system czterorurowy.
W systemie unika się problemów związanych z przełączaniem instalacji w okresie
przejściowym (występujących tradycyjnych systemach dwururowych)
Do stabilizacji przepływu powietrza w pomieszczeniu, urządzenie zawiera
dodatkową klapę, która zdławia ilość indukowanego powietrza, przy wzrastającej
ilości powietrza pierwotnego.
Urządzenie nadaje się do modernizacji starych instalacji dwururowych.
93
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne
Indukcyjne nawiewne szafki klimatyzacyjne o zmiennym natężeniu przepływu
Obecnie oferowane są urządzenia 4-przewodowe. Przez większą część roku urządzenie
pracuje z minimalnym natężeniem przepływu (oszczędność energii).
Tylko przy pełnym zapotrzebowaniu zwiększone zostaje natężenie przepływu,
równocześnie przy większej prędkości przepływu przez pomieszczenie jest do
zaakceptowania wyższa temperatura
94
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne - Podsumowanie
Wady
Nakład na konserwację urządzeń we wszystkich instalacjach z nawiewnymi
szafkami (np. wymiana filtru powietrza wtórnego co 1-3 lat lub odkurzanie
wymienników ciepła).
Występujące czasami trudności (szczególnie przy dużym zapotrzebowaniu na chłód)
z przepływem w pomieszczeniu (rozprowadzenie pow.) np. przy sufitach
strukturalnych (np. sufity rastrowe lub temu podobne) i przy zasłonach nad otworami
nawiewnymi powietrza.
Jeżeli zakres regulacji termostatów powietrza pokojowego jest za duży lub za wąski,
może być zużywana duża ilość energii dla nagrzewania i chłodzenia (środek
zaradczy: np. latem podniesienie wartości zadanej).
95
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Indukcyjne instalacje klimatyzacyjne - Podsumowanie
Zalety
Ciągłe, regularne doprowadzanie powietrza zewnętrznego.
Małe zapotrzebowanie na miejsce kanałów powietrznych i centrali.
Dobra indywidualna regulacja temperatur w każdym pomieszczeniu (szczególnie
przy systemie 4-rurowym).
Nie przenoszenia zapachów pomiędzy pomieszczeniami (nie ma powietrza
recyrkulacyjnego).
W nocy pełne ogrzewanie przez urządzenia indukcyjne (również bez pracy
wentylatora).
Korzystny energetycznie system klimatyzacyjny, przede wszystkim przy wyższym
zapotrzebowaniu na chłód.
96
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Instalacje klimatyzacyjne z konwektorami wentylatorowymi
Konwektory wentylatorowe składają się z obudowy (izolacja dźwiękowa), w której
wbudowane są:
wentylator z silnikiem przełączanym przeważnie stopniami,
wymiennik ciepła dla ciepłej i zimnej wody,
filtr,
krata zasysająca,
krata nawiewna,
rynienki skroplin.
Wymiennik ciepła może być podłączony
do sieci wodnej, tak jak przy urządzeniach
indukcyjnych, zarówno do systemu dwu-,
trzy- lub czterorurowego (prowadzenie
przewodów jak w tych systemach).
Wentylator tłoczy zmieszane pow. pierw.
i recyr. do pomieszczania[1]
97
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Instalacje klimatyzacyjne z konwektorami wentylatorowymi
Miejscowa regulacja odbywa się przeważnie w urządzeniu zaworami lub klapami
(jak w urządzeniach indukcyjnych).
Metody doprowadzenia powierza zewnętrznego:
Powietrze zewnętrzne zasysane jest przez otwór w ścianie zewnętrznej (bardzo
niekorzystne - istnieje niebezpieczeństwo zamarzania, niedostateczne oczyszczenie
powietrza, wpływ ciśnienia wiatru).
Powietrze zewnętrzne przygotowywane jest w urządzeniu klimatyzacyjnym
powietrza pierwotnego (centrala) i systemem kanałów doprowadzone jest do
poszczególnych urządzeń (jak w nawiewnych szafkach indukcyjnych).
Powietrze zewnętrzne zostaje doprowadzone do poszczególnych pomieszczeń z
oddzielnej instalacji klimatyzacyjnej powietrza pierwotnego przez oddzielne
przewody, niezależne od konwektorów (otwór nawiewny pow. pierw. z sufitu lub
98
ze ściany).
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
Instalacje klimatyzacyjne z konwektorami wentylatorowymi
Oprócz urządzeń ustawianych pod oknem stosowane są również urządzenia do
wbudowania w sufit (stosowane np. w pokojach hotelowych).
Wady:
Większe nakład na konserwację (obecność wentylatorów i siłowników), aniżeli w
indukcyjnych nawiewnych szafkach klimatyzacyjnych.
Większe zapotrzebowanie mocy.
Zalety:
Możliwość indywidualnego podłączenia i odłączania urządzeń przy nie używanych
pomieszczeniach (pokoje hotelowe).
Szybkie nagrzewanie i ochładzanie pomieszczenia przy wysokich obrotach
wentylatora.
Możliwe ogrzewanie niskotemperaturowe przy cieple zdalnym i pompie ciepła.
99
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE
W związku ze wzrostem wymagań w stosunku do instalacji wentylacyjnoklimatyzacyjnej np. dotyczących prędkości przepływu pow. w pomieszczeniu
(niebezpieczeństwo przeciągu przy wyższych przepływach zimnego pow.) i jego
turbulencji. Spowodowało zainteresowanie tzw. chłodzeniem grawitacyjnym.
Chłodzenie grawitacyjne – wymiana ciepła (oddawanie chłodu) w pomieszczeniu
bez wymuszanego przepływu powietrza, przez swobodny przepływ (konwekcja
swobodna) lub promieniowanie.
Rodzaje instalacji:
sufity chłodzące,
chłodzenie opadowe (wymienniki ciepła z rur ożebrowanych),
chłodzenie elementami konstrukcji (np. podłogi wnękowe z chłodnicą opadową lub
części fasad z przepływem wody).
Systemy te mogą pracować całkowicie bez wentylacji mechanicznej (systemy100
odłączone ).
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE – Sufity chłodzące
Sufity chłodzące odbierają energię (podobnie jak ogrzewane podłogi-odwrotny
kierunek), częściowo przez promieniowanie, częściowo przez konwekcję.
Pracują, przeważnie z przepływem wody i przepływem powietrza.
Całość energii oddawana przez promieniowanie nie powoduje żadnych zmian
prędkości przepływu powietrza w pomieszczeniu i zmniejsza odczuwalna,
temperaturę (chłód) w strefie przebywania ludzi (w stosunku do innych systemów
przyczynia się do odczuwania większego komfortu). Jednak odprowadzane mogą
być tylko zyski ciepła jawnego.
Sufity chłodzące instalowane są jako powierzchnie ciągłe lub jako pojedyncze
panele.
Sufity chłodzące stosuje się w pomieszczeniach o jednostkowym zapotrzebowaniu
chłodu do 60-80 W/m2 (gradient temperatury w wynosi poniżej 1 K/m).
z
Współczynniki przenoszenia ciepła w zależności od mocy wynoszą: 9-14 W/m2K,101
czego 60% promieniowanie a 40% konwekcja.
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE – Sufity chłodzące
Udział konwekcji można zwiększyć przez otwieranie lub ożebrowanie sufitu lub
prostopadle ustawione płyty chłodzące (150 W/m2).
Wydajność chłodzenia można podnieść:
o 20-30 W/m2, przez kombinację, np. z wentylacją źródłową (wyższy jest jednak
gradient temperatury ok. 3 K/m).
o 50 W/m2 przez zastosowanie nawiewników sufitowych, np. szczelinowe w suficie
chłodzącym.
Należy zwrócić uwagę na możliwość tworzenia się rosy - dlatego zaleca się
kombinację z wentylacją podstawową (kontroluje wilgotność powietrza w
pomieszczeniu).
W przypadku otwieranych oknach konieczna jest regulacja temperatury wody
dolotowej w zależności od punktu rosy powietrza zewnętrznego (ogranicza to
okresowo wydajność i nie uwzględnia wewnętrznych źródeł wilgoci).
Przy tworzeniu się rosy i stosowaniu czujnika wilgotności możliwe jest zamknięcie
102
zaworu na rurze wody.
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE – Sufity chłodzące/Opadowe
Sufity mogą być stosowane również do ogrzewania (w systemie 2-rurowym należy
uwzględnić ograniczoną zdolność regulacji w okresie przejściowym oraz konieczność
ekranowania zimna pod oknem zimą).
Chłodzenie opadowe
Z umieszczonego możliwie wysoko w pomieszczeniu wymiennika ciepła z rur
ożebrowanych (konwektor) przez który przepływa zimna woda (lub inny czynnik
chłodniczy) spływa w dół schłodzone powietrze.
Szyby konwekcyjne mogą być tworzone m.in. przez :
osłony przyścienne,
podwójne tylne ścianki szaf,
wolno stojące przegrody służące do podziału pomieszczeń.
103
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE – Opadowe
Chłodzenie z szybem
opadowym za osłoną ścienną i
otworami nawiewowymi w
podwójnych płytach
podłogowych[1]
104
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE – Opadowe
Konwektory ustawione są celowo prostopadle lub lekko pochylone, aby móc
odprowadzić zbierające się skropliny do rynienki.
Konwektory połączone z szybem konwekcyjnym odbierają na metr bieżący do
600 W (przy różnicy temperatur 14 K pomiędzy czynnikiem chłodzącym a
temperaturą na napływie powietrze np. woda 15°C, sufit 29°C, średnia temperatura
pokojowa 25 °C).
Na efektywność chłodzenia wpływa:
wysokość, kształt i wymiary szybu, rodzaj izolacji powierzchni szybu, głębokość
chłodnicy (1-3 rzędy), temperatura wody dolotowej (związaną z odprowadzaniem
zysków ciepła jawnego lub też utajonego - kondensatu), dysze indukcyjne przy
zapotrzebowaniu powietrza zewnętrznego.
System reguluje się automatycznie. Wymiana powietrza obiegowego zależy od
wielkości zapotrzebowania na chłód pomieszczenia. Samoczynny, zmienny system
objętościowy z równoczesnym dostosowywaniem różnicy temperatur powietrza
105
dopływającego do powietrza we wnętrzu.
Instalacje klimatyzacyjne powietrzno-wodne
CHŁODZENIE GRAWITACYJNE – Opadowe
Bez zastosowania odpowiednich środków, chłodniejsze o około 9 K powietrze
napływa-ją znad podłogi, W celu nie przekroczenia granic komfortu pionowego przez
gradient temperatur ( 3 K/m w strefie od 0.1-1.1 m nad podłogą) stosuje się
następujące sposoby:
Rozprowadzanie ochłodzonego powietrza przez przestrzeń podpodłogową.
Temperatura powietrza chłodzącego płynącego tą przestrzenią podnosi się przez
pobranie ciepła z pomieszczenia (od ścianek kanału).
Lokalizowanie wylotów nawiewów podłogowych (małe otwory w podłodze, po
których można chodzić) w miejscach dużych obciążeń cieplnych (np. pod parapetami
okien).
Umieszczenie dysz nawiewowych (indukcyjnych) odchylonych nieznacznie od pionu
przed wylotami powietrza (dysze można zasilać powietrzem z pomieszczenia bądź
centralnie powietrzem zewnętrznym).
106
Klimatyzacja-Urządzenia
Urządzenia klimatyzacyjne-Urządzenia do chłodzenia (schładzania) powietrza w
jednym lub kilku pomieszczeniach.
W obudowie umieszczony jest: wentylator, silnik, chłodnica często nagrzewnica
powietrza i pozostałe wyposażenie (przewody, filtry).
Regulacja wilgotności za pomocą urządzeń klimatyzacyjnych jest najczęściej
możliwa tylko w ograniczonym zakresie (przy silnym schłodzeniu powietrze zostaje
osuszone).
W pełnym znaczeniu nie spełniają kryterium klimatyzacji (do tego określenia
należy regulowany wpływ na wilgotność powietrza latem i zimą) – dlatego operuje się
określeniem urządzenia chłodzenia powietrza.
Ścisłe określenie: urządzenia wentylacyjne z dodatkową obróbką powietrza.
Urządzenia do chłodzenia powietrza stosuje się
latem: w mieszkaniach, biurach, hotelach, miejscach sprzedaży, salach posiedzeń;
w obiektach w których wydziela się dużo ciepła np.: stołówkach, sklepach;
do chłodzenie pomieszczeń przemysłowych, np.: przy produkcji i sprzedaży 107
słodyczy, żywności, tekstyliów, laboratoria,magazyny.
Klimatyzacja-Urządzenia
Urządzenia są wytwarzane jako blokowe lub komorowe.
Zalety urządzeń o budowie blokowej w stosunku do instalacji klimatyzacyjnych:
stosunkowo niska cena (z uwagi na produkcję seryjną różnych wielkości, w dużych
ilościach),
małe koszty instalacji (wymagane jest jedynie podłączanie do prądu elektrycznego,
wody i kanalizacji);
estetyczny wygląd (mogą być ustawiane w mieszkaniach i biurach); prosty transport
(przy zamianie mieszkania można zabrać urządzenie),
prosta obsługa (regulacja);
nie występują lub są małe kanały (przewody) powietrzne.
Wady:
są źródłem hałasu wewnątrz pomieszczenia,
zajmują przestrzeń,
zasłaniają część otworu okiennego.
108
Klimatyzacja-Urządzenia
Podział
według rodzaju chłodzenia:
•urządzenia klimatyzacyjne z wbudowanym urządzeniem chłodniczym,
• urządzenia klimatyzacyjne z oddzielnym urządzeniem chłodniczym (Splitsystem)
według rodzaju obróbki powietrza:
•urządzenia klimatyzacyjne całoroczne z samoczynną regulacją temperatury
i wilgotności latem i zimą,
•urządzenia klimatyzacyjne zimowe z regulacją temperatury i wilgotności
zimą,
•urządzenia klimatyzacyjne letnie z regulacją temperatury i wilgotności
latem;
109
Klimatyzacja-Urządzenia
Podział
według rodzaju podłączenia przewodów powietrznych:
•urządzenia klimatyzacyjne z wolnym wylotem powietrza,
•urządzenia klimatyzacyjne z kanałami powietrznymi;
według zastosowania:
•urządzenia klimatyzacyjne dla komfortu, które w sposób ciągły utrzymują klimat
w pomieszczeniu (temperatura 20-25oC, wilgotność względna od 40 do 50%),
•urządzenia klimatyzacyjne przemysłowe, utrzymujące stan powietrza zgodny z
wymaganiami produkcyjnymi;
110
Klimatyzacja-Urządzenia
Podział
według wielkości i rodzaju budowy:
• zespoły klimatyzacyjne okienne,
• indywidualne zespoły klimatyzacyjne (zespoły skrzynkowe),
• szafy klimatyzacyjne,
• blokowe centrale klimatyzacyjne,
• komorowe centrale klimatyzacyjne,
• dachowe centrale klimatyzacyjne,
• domowe urządzenia klimatyzacyjne;
według rodzaju energii:
• urządzenia zasilane elektrycznie,
• urządzenia opalane gazem,
• urządzenia opalane olejem.
111
Klimatyzacja-Urządzenia/Klimatyzatory okienne
Najmniejsze urządzenia z wbudowanym agregatem chłodniczym do wentylacji i
chłodzenia pojedynczych pomieszczeń (biura, pokoje mieszkalne).
Zespoły skrzynkowe, ustawiane z reguły na parapecie okiennym (stąd nazwa),
umieszczane także w ścianie.
Zespoły zawierają wewnątrz hermetycznie zamkniętą sprężarkę, skraplacz
chłodzony powietrzem, parownik, jeden lub dwa wentylatory, ewentualnie
elektryczną nagrzewnicę powietrza oraz wymagane urządzenia regulacyjne.
Oprócz prądu elektrycznego nie jest wymagane żadne inne przyłącze instalacyjne.
Wszystkie części są umieszczone w estetycznej obudowie metalowej, z drewna lub
tworzywa sztucznego.
Wiele klimatyzatorów posiada przełączanie na pracę z powietrzem zewnętrznym,
obiegowym lub recyrkulowanym.
112
Klimatyzacja-Urządzenia/Klimatyzatory okienne
Klimatyzator
Obieg czynnika chłodniczego
i powietrza w okiennych
aparatach klimatyzacyjnych.
[1]
Okienny zespół
klimatyzacyjny za osłoną
fasady[1]
113
Klimatyzacja-Urządzenia/Klimatyzatory okienne
Zalety: łatwy montaż, niewielki koszt, łatwa obsługa, wymagane tylko przyłącze
elektryczne.
Wady: hałasy wywołane pracą, zjawiska przeciągów, konieczność zabudowy w
otworze okiennym, często niezbyt estetyczna zabudowa.
Estetyczną zabudowę daje się uzyskać, gdy na zewnątrz i od wewnątrz zastosuje się
114
odpowiednie osłony lub gdy same aparaty mają obudowę o ładnym wyglądzie
Klimatyzacja-Urządzenia/Klimatyzatory okienne
Klimatyzatory okienne są produkowane w różnych wielkościach, o mocy silników od
0,5 do 3 kW (na jeden kW osiąga się moc chłodzenia 2.5 kW, przy założeniu
temperatury w pomieszczeniu 26oC, wilgotności względnej 40%, oraz stanu powietrza
zewnętrznego - temperatura 32oC, wilgotność względna 40%).
Ciężar aparatu od około 50 do 100 kg, zależnie od wielkości.
Ilości powietrza 300 do 800 m3/h.
Kondensat powstający w chłodnicy jest odprowadzany albo przez rurę na zewnątrz,
albo na skraplacz, gdzie odparowuje.
Wylot powietrza przez kratki przestawne.
Niektóre tak zbudowane, że przy niskich temperaturach zewnętrznych pracują jako
pompy ciepła (na jeden kW mocy silnika daje się uzyskać około 1,5 do 2,0 kW ciepła).
Stosowanie możliwe jedynie w temperaturach zewnętrznych powyżej +5oC
(oblodzenie wymiennika ciepła -niektóre aparaty posiadają automatyczne urządzenie do
115
odszraniania).
Klimatyzacja-Urządzenia/Indywidualne zespoły
klimatyzacyjne (skrzynki klimatyzacyjne, klimatyzatory przenośne)
Ustawienie zwykle pod oknami, czasami przy ścianach wewnętrznych.
Zastosowanie: w budynkach biurowych, hotelach, salach konferencyjnych, itp.
Moc chłodzenia do około 5 do 6 kW, ilości powietrza do ok. 2000 m3/h.
W zależności od czynnika chłodzącego rozróżnia się:
1 Urządzenia klimatyzacyjne z obiegiem wodnym.
W urządzeniu znajduje się chłodnica z ożebrowanymi rurami, przyłączona do sieci
zimnej wody (urządzenia bez powietrza zewnętrznego nazywają się Sensible Cooler). W naszym
klimacie oprócz chłodnicy stosuje się najczęściej nagrzewnicę powietrza (wodną lub
elektryczną), aby aparaty te mogły być stosowane do wentylacji również zimą.
Czasem stosowany jest tylko jeden wymiennik ciepła, gdy do dyspozycji tylko sieć
wodna (system 2-rurowy). Latem powietrze jest chłodzone zimną wodą, a zimą
ogrzewane gorącą wodą. Urządzenia mogą być również zainstalowane poziomo pod
sufitem. Przełączenie z powietrza zewnętrznego na recyrkulacyjne za pomocą klapy
nastawnej.
116
Klimatyzacja-Urządzenia/Indywidualne zespoły
klimatyzacyjne (skrzynki klimatyzacyjne, klimatyzatory przenośne)
2 Zespoły klimatyzacyjne z wbudowanym agregatem chłodniczym.
Posiadają mały agregat chłodniczy z parownikiem z rur ożebrowanych, umieszczony
w strumieniu powietrza. Skraplacz urządzenia chłodniczego może być przystosowany
do chłodzenia za pomocą powietrza lub wody.
Korzystniejsza jest instalacja z powietrznym chłodzeniem skraplacza, gdyż aparat
wymaga tylko doprowadzenia energii elektrycznej.
Powietrze do chłodzenia skraplacza pobierane jest:
z zewnątrz przez otwór w ścianie i jest następnie wydmuchiwane również na
zewnątrz;
z wewnątrz i wydmuchiwane na zewnątrz (wraz z wilgocią, często elastycznym
przewodem).
Hałas zwykle jest większy niż przy chłodzeniu wodnym (również nie zawsze są
możliwe otwory w ścianach).
Potrzebne podłączenia: prądu elektrycznego, czynnika grzejnego, zimnej wody
przy skraplaczach chłodzonych wodą, odprowadzenia kondensatu.
117
Klimatyzacja-Urządzenia/Indywidualne zespoły
klimatyzacyjne (skrzynki klimatyzacyjne, klimatyzatory przenośne)
Ilość powietrza 1000 do 3000 m3/h, moc chłodzenia 2 do 10 kW, moc grzania 2 do
20 kW.
Niektóre zespoły pracują w niskich temperaturach jako pompy ciepła, ogrzewając
powietrze w pomieszczeniu.
Jeżeli zostaje wbudowana wodna nagrzewnica powietrza na ciepłą wodę, to można
przewidzieć automatyczne przełączanie z pracy w układzie pompy ciepła na
ogrzewanie ciepłą wodą (stała temperatura zimą i latem).
Można uniknąć otworu w ścianie, gdy zastosuje się klimatyzator o dzielonej budowie
typu Split.
Dokonuje się wtedy podziału na dwa oddzielne zespoły:
zespół skraplający ze sprężarką na zewnątrz,
zespół parownika z wentylatorem w pomieszczeniu.
Zespoły łączy się wzajemnie przewodami czynnika chłodniczego (poprzez połączenia
zatrzaskowe). Urządzenia te i przewody łączące są napełniane czynnikiem
118
chłodniczym.
Klimatyzacja-Urządzenia/Indywidualne zespoły
klimatyzacyjne (skrzynki klimatyzacyjne, klimatyzatory przenośne)
alternatywne
ustawienie
zespołu
skraplającego
przewody
przyłączeniowe
Indywidualny zespół klimatyzacyjny,
budowa w systemie Split
(rozczłonkowana) [1]
119
Klimatyzacja-Urządzenia/Indywidualne zespoły
klimatyzacyjne (skrzynki klimatyzacyjne, klimatyzatory przenośne)
Klimatyzator naścienny
120
Klimatyzacja-Urządzenia/Indywidualne zespoły
klimatyzacyjne (skrzynki klimatyzacyjne, klimatyzatory przenośne)
Zestaw klimatyzatora naściennego
121
Klimatyzacja-Urządzenia/Indywidualne zespoły
klimatyzacyjne (skrzynki klimatyzacyjne, klimatyzatory przenośne)
Klimatyzator kanałowy
122
Klimatyzacja-Urządzenia/Indywidualne zespoły
klimatyzacyjne (skrzynki klimatyzacyjne, klimatyzatory przenośne)
Klimatyzator podstropowy
123
Klimatyzacja-Urządzenia/Indywidualne zespoły
klimatyzacyjne (skrzynki klimatyzacyjne, klimatyzatory przenośne)
Klimatyzatory z oddzielnym urządzenie chłodniczym (agregatem chłodniczym) są
celowe, gdy kilka przyległych pomieszczeń ma być zasilanych czynnikiem
chłodniczym przez centralne urządzenie chłodnicze, jak np.: w hotelach, budynkach
biurowych itp.
Agregat chłodniczy ustawia się w piwnicy lub w pomieszczeniu pomocniczym, a
czynnik chłodniczy transportuje się do chłodnic poszczególnych zespołów.
W większych (instalacjach) urządzeniach wskazane jest zastosowanie agregatu
schładzającego wodę i doprowadzenie do urządzeń wcześniej schłodzonej wody.
Temperatura wody od 5 do 10oC.
124
Klimatyzacja-Urządzenia/Indywidualne zespoły
klimatyzacyjne (skrzynki klimatyzacyjne, klimatyzatory przenośne)
Nowoczesny system chłodząco-grzewczy
Jednostki wewnętrzne: kanałowe do montażu nad sufitem podwieszanym; kasetonowe
o cztero- i jednokierunkowym wypływie powietrza - montowane w suficie podwieszanym;
podokienne w obudowie; podokienne do zabudowy (w trakcie budowy, remontu);
przypodłogowo-sufitowe; naścienne.
125
Odzysk ciepła
Urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne wymagają znacznych ilości ciepła i
chłodu do obróbki powietrza zewnętrznego.
Znaczne zmniejszenie zużycia energii można osiągnąć przez odzysk ciepła
zawartego w usuwanym powietrzu.
Jedną z metod odzysku ciepła jest recyrkulacja (wykorzystanie powietrza
recyrkulacyjnego) pozostałe przedst. na następnym slajdzie.
Współczynnik efektywności odzysku ciepła:
od strony powietrza zewnętrznego
t1'' − t1'
φ1 = ' '
t 2 − t1
od strony powietrza usuwanego
t 2'' − t 2'
φ2 = ' '
t 2 − t1
Przy przenoszeniu tylko jawnego ciepła i jednakowych strumieni masy
φ1 = 126
φ2
Odzysk ciepła
Podstawowe systemy odzysku ciepła:
Regeneracyjna - polega na stosowaniu mas wypełniających. Wypełnienia te
pobierają ciepło lub wilgoć, lub też jedno i drugie, a następnie zwracają je. W
przypadku obrotowych wymienników ciepła masa wypełniająca jest ciałem
stałym, natomiast w przypadku przepływowych wymienników ciepła masa
wypełniająca jest cieczą.
Rekuperacyjna polega na stosowaniu stałych powierzchni wymiany, przy czym
zwykle jest przenoszone tylko ciepło jawne (wymienniki ciepła z powierzchniami
rozdziału).
Pompa ciepła polega na wykorzystaniu czynnika chłodniczego, które przy
doprowadzaniu energii przenosi ciepło.
Wszystkie systemy odzysku ciepła pozwalają na oszczędność znacznych ilości
ciepła, ale wymagają poniesienia kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
(należy przeprowadzić analizy finansowe - największy stopień wymiany nie
oznacza największej oszczędności)
127
Odzysk ciepła
Wartości Φ są definiowane dla zmian stanu powietrza bez przenoszenia
wilgoci. Przy niskich temperaturach zewnętrznych po stronie powietrza
usuwanego występuje jednak kondensacja, przez co podnosi się nieco
współczynnik efektywności odzysku ciepła.
Do określenia rocznego odzysku można użyć np. charakterystyk częstości
występowania (wykresy uporządkowane) określonej temperatury lub entalpii
powietrza zewnętrznego.
Jeżeli temperatura powietrza usuwanego jest równa temperaturze powietrza
nawiewanego, to stosunek odzyskanej rocznie ilości ciepła Qr do
doprowadzonej ilości ciepła Q jest równy współczynnikowi efektywności
odzysku ciepła Φ=Qr/Q.
128
Odzysk ciepła
REGENERACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA Z WIRUJĄCĄ MASĄ
AKUMULACYJNĄ (ROTACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA)
Przez wolno obracający się wirnik (5-15 obr./min) przepływa w jednym kierunku
usuwane powietrze, a w drugim powietrze zewnętrzne.
Masa akumulacyjna jest przemywana na zmianę raz zimnym, a raz ciepłym
powietrzem.
Wirnik składa się z falistej folii aluminiowej z higroskopijną lub niehigroskopijną
powierzchnią. Hydrauliczna średnica rur wynosi ok. 1,5 mm. Wymieniane jest
zarówno ciepło jawne jak i wilgoć przez kondensację(wymiana substancji przez
absorpcję i desorpcję).
Przy innych rodzajach budowy stosuje się siatkę drucianą z nierdzewnej stali (z
powłoką lub bez powłoki) lub folię z tworzywa sztucznego, itp.
Razem z wilgocią przenoszone są ewentualne zapachy i zarodki, co może ograniczać
129
zastosowanie.
Odzysk ciepła -REGENERACYJNY WYMIENNIK
CIEPŁA Z WIRUJĄCĄ MASĄ
Wydajność 1000-150 000 m3/h przy stratach ciśnienia 50-350 Pa i średnicach
wymiennika 950-5000 mm.
W celu zapobieżenia przedostawaniu się powietrza usuwanego do powietrza
nawiewanego stosuje się śluzę (strefę płukania), w której zawarte w kanałach
powietrze wypierane jest przez powietrze zewnętrzne.
Regeneracyjny wymiennik ciepła[1]
130
Odzysk ciepła -REGENERACYJNY WYMIENNIK
CIEPŁA Z WIRUJĄCĄ MASĄ
Współczynniki efektywności odzysku ciepła i wilgoci (zależnie od prędkości
przepływu powietrza i spadku ciśnienia) - 70-90%.
Uzyskuje się znaczne zmniejszenie kosztów
urządzeń grzewczych i chłodniczych,
kosztów eksploatacyjnych ogrzewania, nawilżania i chłodzenia powietrza
zewnętrznego.
Przy planowaniu urządzeń powietrznych należy brać pod uwagę, że kanały
powietrza usuwanego i zewnętrznego muszą być w centrali prowadzone razem.
Stopień wymiany ciepła (współczynnik efektywności odzysku ciepła i wilgoci)
należy odczytywać z wykresów sporządzonych przez producentów.
Stopień wymiany a tym samym temperaturę powietrza nawiewanego można
zmienić przez prędkość obrotową.
W celu zapobiegania tworzeniu się lodu stosuje się niewielkie nagrzewanie
wstępne powietrza zewnętrznego lub zmniejszenie obrotów wirnika. Wirujące
masy akumulacyjne są mniej podatne na tworzenie się lodu niż statyczne wymienniki
131
ciepła
Odzysk ciepła -REGENERACYJNY WYMIENNIK
CIEPŁA Z WIRUJĄCĄ MASĄ
Dachowe urządzenia do rekuperacji ciepła
Stosuje się w przypadku możliwości nawiewu powietrza z dachu, np. hale zakładowe,
supermarkety, hale magazynowe itd.
Agregaty
wentylacji
i ogrzewania
składają
się:
z wentylatora
Na rys. 339-39 pokazanystosowane
jest wentylator dachowydo
z obrotowym
regeneracyjnym wy-miennikiem
ciepła. Współczynnik
odzysku ciepła <j>
= 0,7. Aparat
nadaje się do zastą-pienia starych wentylatorów bez
odzysku ciepła (WRG), przy czym montaż odbywa się tylko powyżej dachu (nie ma zakłócenia pracy).
Wentylator nawiewny może latem - jeżeli nie jest wymagany odzysk ciepła (WRG) — zostać przestawiany na wentylator wywiewny, tak że liczba wymian powietrza może wzrosnąć ponad dwukrotnie.
nawiewnego,
wentylatora wywiewnego, obrotowego wymiennika ciepła i (czasem)
Przestawienie odbywa się automatycznie przez termostat powietrza zewnętrznego za pomocą siłownika nastawczego. Stosuje się czasem specjal-ne wykonanie urządzeń do odzysku ciepła z wirującą masą
akumulacyjną, tzw. wenty-lator kapilarny (rys. 339-40), patrz również punkt 339 - 4.
nagrzewnicy
powietrza do dogrzania powietrza nawiewanego.
Do pracy w układzie recyrkulacji w nocy lub w dniach wolnych od pracy można
wprowadzić również skrzynię mieszającą.
132
Odzysk ciepła
SYSTEMY Z CZYNNIKIEM POŚREDNIM
W przewód powietrza usuwanego jest włączony wymiennik ciepła z rurami
ożebrowanymi, który przenosi ciepło z powietrza usuwanego do przepływającej wody.
Odebrane ciepło służy do nagrzewania powietrza zewnętrznego w nagrzewnicy.
System nadaje się szczególnie do urządzeń korzystających tylko z powietrza
zewnętrznego, np. szpitali.
Strumienie powietrza zewnętrznego i usuwanego mogą być przestrzennie od siebie
oddzielone.
Do cyrkulującej wody należy dodać środka przeciwzamarzającego (np. glikol).
Obejście z zaworem 3-drogowym służy do ograniczania odzysku ciepła. Za pomocą
obejścia można zapobiec tworzeniu się lodu w wymienniku ciepła powietrza
usuwanego. Powietrze usuwane nie może zostać na tyle schłodzone, że na rurach
133
użebrowanych pojawia się lód
Odzysk ciepła - SYSTEMY Z CZYNNIKIEM
POŚREDNIM
Przy kalkulacji kosztów eksploatacji należy pamiętać, że na skutek strat ciśnienia na
wymienniku ciepła oraz z uwagi na pracę pompy obiegowej występuje dodatkowe
zużycie energii (koszty kapitałowe inwestycji zmniejszają się oszczędności).
Najczęściej koszty zakupu amortyzują się w nowych budowlach już po kilku latach. [1]
134
Odzysk ciepła – pompy ciepła
Pompy ciepła odbierają ciepło z czynnika, (np. z powietrza lub wody), za pomocą
urządzenia chłodniczego i oddają przy wyższej temperaturze w innym miejscu
Przy urządzeniach wentylacyjnych z wentylatorem wywiewnym pompy ciepła zostają
tak wbudowane, że zostaje odzyskane ciepło znajdujące się w powietrzu wywiewanym,
(więc inne zewnętrzne źródło ciepła może nie być potrzebne).
Zimą zassane powietrze zewnętrzne
zostaje ogrzane w skraplaczu, a powietrze
usuwane schłodzone w parowniku. Ze
względu na moc sprężarki moc grzania
jest około 30% większa od mocy
chłodzenia.
135
Odzysk ciepła – pompy ciepła
Zastosowanie pomp ciepła do odzysku ciepła z powietrza usuwanego jest
niewskazane ze względu na duże koszty energii dla sprężarek.
W miarę możliwości należy więc do odzysku ciepła stosować wymienniki ciepła.
Korzystne zastosowanie pomp ciepła ma zastosowanie, gdy zapotrzebowanie
na ciepło i chłód jest w przybliżeniu równe
Dotyczy to szczególnie niektórych budynków zimą, gdy istnieją w nich duże
wewnętrzne źródła ciepła: oświetlenie, maszyny itd.
Zwykle takie przypadki nie występują, tak że trzeba się starać o dodatkowe
doprowadzenie i odprowadzenie ciepła.
W celu równomiernego obciążenia chłodziarek można stosować również
zasobniki wody zimnej i ciepłej.
136
Odzysk ciepła – pompy ciepła - Przykład
Skraplacz i parownik są czasmi ukształtowane jako podwójny aparat. Nadmiar ciepła
latem jest odprowadzany przez chłodnię wieżową. Zimą potrzebne ciepło pobiera się z
wody gruntowej lub z usuwanego powietrza. W tym przypadku należy stosować
zbiorniki w obiegu ciepłej wody by zachować dobrą regulację podziału mocy na wiele
stopni.
137
Odzysk ciepła – pompy ciepła
Pompy ciepła pozwalają na wykorzystanie ciepła odpadowego, co nie jest możliwe
w przypadku innych systemów odzysku ciepła
Technologia jest opłacalna przy:
korzystnej taryfie za prąd,
wysokich kosztach paliwa,
dużej liczbie godzin pracy w roku,
jednoczesnym zapotrzebowaniu na grzanie i chłodzenie,
zastosowaniu posiadanego urządzenia chłodniczego również jako pompy ciepła.
Pompy ciepła nadają się również np. do odzyskiwania ciepła z domowych ścieków.
Ścieki są schładzane do około 5°C (problem stanowi zabrudzenie wymiennika ciepła)
138
Odzysk ciepła – Wymiennik płytowy
W wymienniku strumienie powietrza rozdzielone są przez cienkie płyty, np. z
aluminium, tworzywa sztucznego, itp. Obydwa strumienie powietrza przepływają
między płytami w przepływie krzyżowym.
Nie występuje mieszanie powietrza, ani też przenoszenie wilgoci.
Wykonywane w formie sześciennej lub przekątnej, w różnych szerokościach.
Możliwe różne wykonania zależne od: wymiarów płyt, szerokości szczelin i liczby
płyt. Szerokość szczeliny 5-10 mm. Opór powietrza 100 do 250 Pa.
Zalety
Łatwe czyszczenie (łatwy dostęp do powierzchni, możliwość oczyszczania np. przez
spryskiwanie wodą),
Duża powierzchnia wymiany ciepła przy małych gabarytach urządzenia,
Duże wartości współczynników przenikania ciepła,
Wymiana ciepła między ośrodkami o niewielkich różnicach temperatur (1 K)
Możliwości łatwej rozbudowy,
139
Prosta budowa i duża typizacja urządzeń (typoszeregi – obniżenie nakładów
inwestycyjnych).
Odzysk ciepła – Wymiennik płytowy
Agregat wentylacyjny
z płytowym wymiennikiem
ciepła[1]
140
Odzysk ciepła – Wymiennik płytowy
Na dostatecznie zimnych powierzchniach następuje kondensacja wilgoci z
odprowadzanego powietrza. Zwiększa się wtedy współczynnik efektywności
odzysku ciepła, ponieważ w trakcie zmiany stanu skupienia wzrasta współczynnik
wnikania ciepła a tym samym współczynnik przenikania pomiędzy powietrzem
zewnętrznym i usuwanym.
Przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych kondensat może zamarzać, co
znacznie zwiększa opór powietrza i może powodować uszkodzenia.
Zapobiega temu wstępne podgrzanie powietrza zewnętrznego lub recyrkulacja.
141
Odzysk ciepła – Rury cieplne
Rury ożebrowane, w których następuje odparowanie cieczy (najczęściej czynnika
chłodniczego) i skroplenie.
Usuwane ciepłe powietrze powoduje odparowanie czynnika chłodniczego w dolnej
połowie rury. W górnej połowie rury zimne powietrze zewnętrzne powoduje
skraplanie się pary czynnika chłodniczego i spływ kondensatu w dół pod wpływem
siły ciężkości.
Powietrze usuwane ochładza się, powietrze zewnętrzne nagrzewa się.
Przy poziomym wykonaniu, rury do powrotnego przepływu czynnika chłodniczego
posiadają od wewnątrz porowate złoże, działające z wykorzystaniem sił kapilarnych,
Wydajność w tym układzie jest mniejsza.
Przez lekkie nachylenie poziomych rur może regulować odzyskiwany strumień
ciepła.
Ciecz i para znajdują się w każdej temperaturze w równowadze. Każda poszczególna
142
rura lub każda wężownica rurowa stanowi samodzielną jednostkę.
Odzysk ciepła – Rury cieplne
Rury cieplne – układ pionowy[1]
Rury cieplne – układ poziomy[1]
143
Odzysk ciepła – Rury cieplne
Do jednego wymiennika ciepła podłącza się wiele rur lub wężownic rurowych, przy
czym każdy kolejny system rurowy pracuje na innym poziomie temperaturowym.
Metoda nadaje się szczególnie do stosowania w wentylacyjnych zespołach szafowych
z częścią powietrza nawiewanego i usuwanego.
Metoda znajduje również zastosowanie w przemysłowych procesach cieplnych, jak
piece żarowe, suszarnie, odlewnie itp.
Optymalny stopień wymiany około 50-60%.
Zalety
mały ciężar, brak ruchomych części, minimalna konserwacja, wymaga mało miejsca.
Współczynnik efektywności odzysku ciepła φ należy odczytać z tabel lub diagramów
producenta
144
Odzysk ciepła – Wymienniki gruntowe
Zasada działania
Do ogrzania powietrza dopływającego do instalacji wentylacji wykorzystuje się energię
zakumulowaną w warstwie gruntu (np.żwiru).
Warstwa gruntu jest w tym celu specjalnie spreparowana aby umożliwić przepływ
przez nią powietrza.
Powietrze potrzebne do wentylacji pomieszczeń pobierane jest przez czernię gruntową,
która powinna się znajdować w miejscu o możliwie małej koncentracji zanieczyszczeń
(z dala od ulic, parkingów, itp.) Transportowane jest do wymiennika gruntowego przez
rurę z wkładem antybakteryjnym. Tu zależnie od posiadanej temperatury ulega
ogrzaniu lub ochłodzeniu (w zależności od pory roku: latem ochładzane i osuszane,
zimą podgrzewane i nawilżane)
Po obróbce termicznej w wymienniku gruntowym powietrze poprzez kanał
odprowadzający transportowane jest do obiektu wentylowanego.
145
Odzysk ciepła – Wymienniki gruntowe Budowa
1
1. Czerpnia powietrza zewnętrznego; 2. Kanał rozprowadzający powietrze w
poziomie; 3. Złoże rozprowadzające; 4. Żwirowe złoże akumulacyjne; 5.Złoże
zbierające powietrze; 6.Poziomy kanał zbierający-ujęcie powietrza do budynku;
7. Humus-ziemia, trawa; 8. Styropian; 9.Grunt rodzimy; 10. Instalacja zraszająca
146
Odzysk ciepła – Wymienniki gruntowe Budowa
Gruntowy Wymiennik Ciepła
12) Przepustnica
13) Filtr powietrza
14) Nagrzewnica
15) Wentylator nawiewny
16) Tłumik akustyczny
17) Kanał nawiewny
18) Kanał wywiewny
19) Wentylator wywiewny
147
Odzysk ciepła – Wymienniki gruntowe Typy
Typy wymienników gruntowych:
bezprzeponowe (żwirowe, płytowe)
przeponowe (jednorurowe i z systemem rur)
Wymiennik płytowy to rozbudowana wersja złoża żwirowego uzupełniona konstrukcję
zapewniającą powstanie pustej przestrzeni nad złożem żwirowym (znaczne
obniżenie oporów własnych wymiennika).
Konstrukcja wymiennika płytowego wymaga niezwykle starannego montażu.
Wymiennik płytowy jest najdroższym rozwiązaniem z prezentowanych podstawowych
typów
Przeponowe wykonuje się z systemów pełnościennych rurociągów wykonanych
najczęściej z polipropylenu (z wew. pow. antybakteryjną) o bardzo dobrej przewodności
cieplnej (nie zaleca się stosowania rur z PCV z rdzeniem spienionym oraz rur
dwuściennych strukturalnych).
Największa instalacja w Polsce EXBUD-SKANSKA Kielce (137 000 m3/h, kilkanaście
lat eksploatacji).
148
Odzysk ciepła – Wymienniki gruntowe
świrowy
149
Odzysk ciepła – Wymienniki gruntowe
Rurowy
150
Odzysk ciepła – Wymienniki gruntowe Zalety
Parametry powietrza opuszczającego złoże charakteryzuje się bardzo powolnymi
zmianami w czasie (niwelowane są wszelkie skoki temperatury powietrza
zewnętrznego występujące w ciągu doby, jak również w kolejnych, następujących
po sobie dniach, gdy występują gwałtowne ochłodzenia i ocieplenia)
Jesienią i pod koniec lata temperatura powietrza opuszczającego złoże jest
wyższa niż w miesiącach zimowych i wiosennych. Na przełomie sierpnia i
września może dochodzić do 22°C przy temp. zewn ętrznej +32°C. Na przełomie
lutego-marca -2°C przy temp. zewn ętrznej -20°C, szczególnie przy długim,
bardzo silnym "ataku" mrozu w styczniu i lutym. (duża bezwładność wymiennika
powoduje, że kwartały klimatyczne temperatury złoża są przesunięte w stosunku
do pór roku o około 2 miesiące)
W okresie zimowym pozwala na pozyskiwanie z gruntu w szczytach do 50%
ciepła wentylacyjnego.
151
Odzysk ciepła – Wymienniki gruntowe Wady
Problemy z realizacją w przypadku płytko występujących wód gruntowych (typowy
żwirowy 2m, płytowy 0.7m)
Złoże żwirowe nie może pracować przez cały czas: tryb pracy należy podzielić
zazwyczaj na 12-godzinne korzystanie z GWC oraz 12-godzinną "odnowę" złoża
żwirowego. Odnowienie polega na ponownym uzyskaniu przez złoże temperatury
otaczającej je ziemi.
Koszty budowy (najczęściej w mat. dostawców nie jest uwzględniany koszt realizacji
projektu (tylko materiały)
Możliwość skażenia powietrza grzybami, pleśniami i ich zarodnikami oraz bakteriami
(usuwane przez filtry dokładne), zapach (szczególnie w przypadku zalania)
W przypadku zanieczyszczenia (np. w skutek przebicia izolacji, zalania) konieczność
wymiany złoża (żwirowe, płytowe)
Koszt pracy wentylatora (szczególnie znaczny w żwirowych)
Efektywność silnie uzależniona od warunków lokalnych (wody gruntowe, rozkład
temp., głębokość posadowienia) oraz urządzeń współpracujących (pompy ciepła,
rekuperatory, recyrkulacja powietrza itp.)
Problemy z odprowadzeniem skroplin
W przypadku szybkich ociepleń występujących w okresie zimowym i przejściowym, a
także szybkich ochłodzeń w okresie letnim (z uwagi na fakt że wymienniki reagują z
opóźnieniem), parametry powietrza opuszczającego złoże mogą być mniej korzystne
152
(dla celów wentylacji) niż parametry powietrza zewnętrznego.
Filtry powietrza
153
Filtry powietrza
Filtr powietrza - element instalacji wentylacji oczyszczający powietrze z
zanieczyszczeń stałych i ciekłych.
Podstawowe normy
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakości
PN-EN 779:2004 (U) Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej.
Wymagania, badania, oznaczenie
PN-EN 779:2005 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej.
Wymagania, badania, oznaczenie
PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne
metody badań
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej.
Wymagania, badania, oznaczenie
PN-EN 779:1998 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej.
Wymagania, badania, oznaczenie
154
Filtry powietrza
Podział filtrów
Ze względu na materiały:
filtry metalowe (stosowane np. w okapach kuchennych kuchni przemysłowych)
filtry włókninowe
•tkaniny, włókniny, dzianiny
•papiery i bibuły filtracyjne (wysoka sprawność)
•membrany filtracyjne
węgiel aktywowany
elektrowłókna
Ze względu na budowę:
suche
mokre (w kąpieli olejowej)
155
Filtry powietrza
Opór początkowy - opór powietrza na filtrze przed napływem powietrza
zanieczyszczonego (opór filtra czystego). Wartość oporu początkowego waha sie z
zależności od rodzaju filtru i wynosi dla filtrów wstępnych poniżej 50 Pa dla filtrów
absolutnych nawet do 250 Pa.
Opór końcowy - wartość oporu po przekroczeniu którego należy filtr wymienić (opór
filtra brudnego). Wartości oporu granicznego dla filtrów wstępnych i dokładnych
wynoszą standardowo 200 Pa, dla filtrów absolutnych: 400÷600 Pa.
Skuteczność (sprawność) filtra - zdolność materiału filtracyjnego do zatrzymywania
zanieczyszczeń. Sprawność definiuje się jako stosunek ilości (masy, liczby cząstek)
zanieczyszczeń zatrzymanych przez filtr do ilości doprowadzonej do niego. Stężenie
(ilość) zanieczyszczeń podaje się w [mg/m3] lub [liczba cząstek /m3].
W zależności od metody pomiarowej rozróżniamy średnią skuteczność filtracji A
(%), średnią skuteczność filtracji E (%), całkowitą skuteczność filtracji (%) oraz
miejscową skuteczność filtracji(%).
156
Szczegółowe wartości skuteczności poszczególnych filtrów (w danym zakresie wielkości cząstek
[µm]) podają producenci filtrów.
Filtry powietrza
Ze względu na ich zabudowę:
pionowe (np. filtry działkowe, kieszeniowe, taśmowe)
ścienne (stosowane w pomieszczeniach czystych)
sufitowe (jw.)
Ze względu na trwałość:
filtry jednorazowe (opór filtra zmienia się od oporu początkowego do oporu
końcowego, po przekroczeniu którego filtr należy wymienić)
filtry trwałe (ulegają regeneracji, w związku z tym ich opór jest stały)
Ze względu na klasę filtracji:
filtry wstępne (zwane także zgrubnymi)
filtry dokładne
filtry bardzo dokładne
filtry aerozoli koloidalnych (zwane filtrami absolutnymi lub filtrami HEPA i
ULPA)
Zwyczajowo, filtry absolutne (o wysokiej sprawności rzędu 99,9%) przyjęło się
157
nazywać filtrami HEPA i ULPA.
Filtry powietrza
Ze względu na rodzaj pracy:
stacjonarne
obiegowe (np. filtry taśmowe)
elektrofiltry (np. filtry elektrostatyczne coraz częściej stosowane w
urządzeniach ze względu na zatrzymywanie dymu tytoniowego).
158
Klasa
Zastosowanie
filtru
G1 • filtr wstępny w centrali
• filtr wstępny przed filtrem
wyższej klasy
• nawiew do pomieszczeń
G2 bez specjalnych wymagań
G3 co do czystości powietrza
• kurtyny powietrzne
• klimatyzatory i
klimakonwektory (fan-coile)
• filtr wstępny przed filtrem
G4
dokładnym
Zastosowanie i
orientacyjna
sprawność filtrów
Zatrzymywane
zanieczyszczenia
owady
Sprawność
(orientacyjne)
~ 65 %
pyłki kwiatowe
~ 65 ÷ 90 %
pyłki kwiatowe
~ 90 %
pyłki kwiatowe,
• nawiew do pomieszczeń o
ograniczona
F5
niskim stopniu
~ 40 ÷ 80 %
F6
skuteczność dla dymu,
zanieczyszczenia powietrza
sadzy, mgły olejowej
• filtr wtórny w centralach
wszystkie rodzaje pyłu,
klimatyzacyjnych: biura,
sadze, mgła olejowa,
pomieszczenia
zarodniki grzybów,
~ 80 ÷ 90 %
F7 komputerowe,
częściowa skuteczność
pomieszczenia
dla dymu tytoniowego
przeznaczone dla stałego
i bakterii
przebywania ludzi ect.
• systemy klimatyzacyjne
dla pomieszczeń czystych
wysoka skuteczność
takich jak sale operacyjne,
dla sadzy, mgły
~ 85 ÷
F8 przemysł farmaceutyczny,
olejowej, bakterii,
99,92 %
F9 optyczny, elektroniczny,
częściowa skuteczność
przedsionki pomieszczeń do
dla dymu tytoniowego
sterylizacji i sal
operacyjnych sterylnych
159
Klasa
filtru
H10
H11
Zastosowanie i
orientacyjna
sprawność filtrów
H12
H13
do
U17
Zastosowanie
Zatrzymywane
zanieczyszczenia
Sprawność
(orientacyjne)
• pomieszczenia o
stałych parametrach
wewnętrznych do
pomiarów
precyzyjnych
(kalibrowanie)
wysoka skuteczność dla
• laboratoria ze
bakterii, pyłu
~ 99,9 ÷
szczególnymi
radioaktywnego,
99,97 %
wymaganiami co do
wszystkich rodzajów dymu
czystości powietrza
i aerozoli
• powietrze nawiewane
do siłowni jądrowych
• pomieszczenia czyste
klasy M3.5 (100) wg
Fed-Std-209e
• sale operacyjne i
aseptyczne
• laboratoria
wysoka skuteczność dla
zwierzętarni o wysokim
bakterii, pyłu
ryzyku infekcji
radioaktywnego,
~ 99,99 %
• mikrotechnologia
wszystkich rodzajów dymu
(mechanika precyzyjne)
i aerozoli
• pomieszczenia czyste
klasy M2.5 (10) wg
Fed-Std-209e
• sterylne sale
operacyjne
• siłownie jądrowe
wysoka skuteczność dla
• wywiew powietrza z
bakterii, pyłu
laboratoriów
radioaktywnego,
~ 99,95 ÷
izotopowych i z
wszystkich rodzajów dymu
99,999995 %
oddziałów zakaźnych
i aerozoli, dobra
szpitali
skuteczność dla większości
• pomieszczenia czyste
wirusów
klasy M1.5 (1) wg FedStd-209e
160
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
161
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska
wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę,
wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów
odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków
bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu.
Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a
także w innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych,
technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza.
Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze względów
użytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest
utrzymywanie odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego określonych w
przepisach odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczeniowych
powietrza wewnętrznego.
162
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Instalowane w budynkach urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, o których
mowa w przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej, powinny
odpowiadać wymaganiom określonym w tym przepisie.
Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować
w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których
zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za
pomocą wentylacji grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana
wentylacja grawitacyjna.
W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub
klimatyzacja, nie można stosować wentylacji grawitacyjnej.
Wymaganie to nie dotyczy pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi
niepobierającymi powietrza zewnętrznego.
163
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
W pomieszczeniu zagrożonym wydzieleniem się lub przenikaniem z zewnątrz
substancji szkodliwej dla zdrowia bądź substancji palnej, w ilościach mogących
stworzyć zagrożenie wybuchem, należy stosować dodatkową, awaryjną
wentylację wywiewną, uruchamianą od wewnątrz i z zewnątrz pomieszczenia
oraz zapewniającą wymianę powietrza dostosowaną do jego przeznaczenia,
zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.
W pomieszczeniu, w którym proces technologiczny jest źródłem miejscowej
emisji substancji szkodliwych o niedopuszczalnym stężeniu lub uciążliwym
zapachu, należy stosować odciągi miejscowe współpracujące z wentylacją
ogólną, umożliwiające spełnienie w strefie pracy wymagań jakości środowiska
wewnętrznego określonych w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy.
164
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących
pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy
dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z
wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h
na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.
Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń pracy
powinien odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach o bezpieczeństwie i
higienie pracy.
Powietrze zewnętrzne doprowadzone do pomieszczeń za pomocą wentylacji
mechanicznej lub klimatyzacji, zanieczyszczone w stopniu przekraczającym
wymagania określone dla powietrza wewnętrznego w przepisach odrębnych w
sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia,
powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do wentylowanych pomieszczeń,
z uwzględnieniem zanieczyszczeń występujących w pomieszczeniu.
Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych w
zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej.
165
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w
sposób mechaniczny lub klimatyzowanych, wartości temperatury, wilgotności
względnej i prędkości ruchu powietrza w pomieszczeniach należy przyjmować do
obliczeń zgodnie z Polską Normą dotyczącą parametrów obliczeniowych
powietrza wewnętrznego.
Dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób
naturalny, wartości temperatury wewnętrznej w okresach ogrzewczych należy
przyjmować do obliczeń zgodnie z tabelą
166
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Temperatury
obliczeniowe*)
+5°C
-
+8°C
-
-
+12°C
-
Przeznaczenie lub sposób
wykorzystywania
Przykłady pomieszczeń
pomieszczeń
nie przeznaczone na pobyt ludzi,
magazyny bez stałej obsługi,
przemysłowe - podczas działania
garaże indywidualne, hale
ogrzewania dyżurnego (jeżeli
postojowe (bez remontów),
pozwalają na to względy
akumulatornie, maszynownie i
technologiczne)
szyby dźwigów osobowych
w których nie występują zyski ciepła,
a jednorazowy pobyt osób
znajdujących się w ruchu i w
klatki schodowe w budynkach
okryciach zewnętrznych nie przekracza
mieszkalnych,
1 h,
hale sprężarek, pompownie,
w których występują zyski ciepła od
kuźnie, hartownie, wydziały
urządzeń technologicznych,
obróbki cieplnej
oświetlenia itp., przekraczające 25 W
na 1 m3 kubatury pomieszczenia
magazyny i składy
w których nie występują zyski ciepła,
wymagające stałej obsługi,
przeznaczone do stałego pobytu ludzi,
hole wejściowe, poczekalnie
znajdujących się w okryciach
przy salach widowiskowych
zewnętrznych lub wykonujących
bez szatni,
pracę fizyczną o wydatku
hale pracy fizycznej o wydatku
energetycznym powyżej 300 W,
energetycznym powyżej
w których występują zyski ciepła od
300W, hale formierni,
urządzeń technologicznych,
maszynownie chłodni,
oświetlenia itp., wynoszące od 10 do
ładownie akumulatorów, hale
25 W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
targowe, sklepy rybne i mięsne
167
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Temperatury
obliczeniowe*)
+16°C
-
+20°C
+24°C
-
Przeznaczenie lub sposób
wykorzystywania
Przykłady pomieszczeń
pomieszczeń
w których nie występują zyski ciepła,
przeznaczone na pobyt ludzi:
w okryciach zewnętrznych w pozycji
sale widowiskowe bez szatni,
siedzącej i stojącej,
ustępy publiczne, szatnie okryć
bez okryć zewnętrznych, znajdujących
zewnętrznych, hale produkcyjne,
się w ruchu lub wykonujących pracę
sale gimnastyczne,
fizyczną o wydatku energetycznym do
kuchnie indywidualne
300 W,
wyposażone w paleniska
w których występują zyski ciepła od
węglowe
urządzeń technologicznych,
oświetlenia itp., nie przekraczające 10
W na 1 m3 kubatury pomieszczenia
pokoje mieszkalne, przedpokoje,
przeznaczone na stały pobyt ludzi bez
kuchnie indywidualne
okryć zewnętrznych, niewykonujących wyposażone w paleniska gazowe
w sposób ciągły pracy fizycznej
lub elektryczne, pokoje biurowe,
sale posiedzeń
łazienki, rozbieralnie-szatnie,
umywalnie, natryskownie, hale
przeznaczone do rozbierania,
pływalni, gabinety lekarskie z
przeznaczone na pobyt ludzi bez
rozbieraniem pacjentów, sale
odzieży
niemowląt i sale dziecięce w
żłobkach, sale operacyjne
*)Dopuszcza się przyjmowanie innych temperatur obliczeniowych dla ogrzewanych
pomieszczeń niż jest to określone w tabeli, jeżeli wynika to z wymagań
168
technologicznych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego
między pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy
zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o
większym stopniu zanieczyszczenia powietrza.
Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi
do pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń
higienicznosanitarnych.
W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z
pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych.
Nie dotyczy to budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej.
W instalacjach wentylacji i klimatyzacji przewody z pomieszczenia zagrożonego
wybuchem nie mogą łączyć się z przewodami z innych pomieszczeń.
169
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Dopuszcza się wentylowanie garaży oraz innych pomieszczeń nieprzeznaczonych
na pobyt ludzi powietrzem o mniejszym stopniu zanieczyszczenia, niezawierającym
substancji szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych zapachów, odprowadzanym z
pomieszczeń niebędących pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, jeżeli
przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
W pomieszczeniach w budynkach użyteczności publicznej i produkcyjnych,
których przeznaczenie wiąże się z ich okresowym użytkowaniem, instalacja
wentylacji mechanicznej powinna zapewniać możliwość ograniczenia
intensywności działania lub jej wyłączenia poza okresem użytkowania
pomieszczeń, z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedną
godzinę przed i po ich użytkowaniu.
W pomieszczeniach jak powyżej, w przypadku występowania źródeł
zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia lub źródeł pary wodnej, należy zapewnić
stałą, co najmniej półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw w ich
wykorzystywaniu, przyjmując do obliczania wentylowanej kubatury nominalną
wysokość pomieszczeń, lecz nie większą niż 4 m, lub zapewnić okresową wymianę
powietrza sterowaną poziomem stężenia zanieczyszczeń.
170
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Instalowane w pomieszczeniu urządzenia, w szczególności zużywające
powietrze, nie mogą wywoływać zakłóceń ograniczających skuteczność
funkcjonowania wentylacji.
W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami
gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym
odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej
wentylacji wyciągowej jest zabronione (nie stosuje się do pomieszczeń, w których
zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub
nadciśnieniową).
W pomieszczeniach, które należy chronić przed wpływem zanieczyszczeń z
pomieszczeń sąsiadujących i z otoczenia zewnętrznego, należy stosować wentylację
mechaniczną nadciśnieniową.
171
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
W instalacjach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji o
wydajności co najmniej 10 000 m3/h należy stosować urządzenia do
odzyskiwania ciepła z powietrza wywiewanego.
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny mieć zabezpieczenia
ograniczające przenikanie między wymieniającymi ciepło strumieniami
powietrza do:
a) 0,25% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia - w
przypadku wymiennika płytowego oraz wymiennika z rurek cieplnych,
b) 5% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia - w
przypadku wymiennika obrotowego,
w odniesieniu do różnicy ciśnienia 400 Pa.
Recyrkulację powietrza można stosować wówczas, gdy przeznaczenie
wentylowanych pomieszczeń nie wiąże się z występowaniem bakterii
chorobotwórczych, z emisją substancji szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych
zapachów, przy zachowaniu wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej.
172
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
W budynku opieki zdrowotnej recyrkulacja powietrza może być stosowana
tylko za zgodą i na warunkach określonych przez właściwego
państwowego inspektora sanitarnego.
Czerpnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz
być zlokalizowane w sposób umożliwiający pobieranie w danych
warunkach jak najczystszego i, w okresie letnim, najchłodniejszego
powietrza.
Czerpni powietrza nie należy lokalizować w miejscach, w których istnieje
niebezpieczeństwo napływu powietrza wywiewanego z wyrzutni oraz
powietrza
z rozpyloną wodą pochodzącą z chłodni kominowej lub innych
podobnych urządzeń.
173
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch
najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się w
odległości co najmniej 8 m w rzucie poziomym od ulic i zgrupowania miejsc
postojowych dla więcej niż 20 samochodów, miejsc gromadzenia odpadów stałych,
wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza.
Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu
powinna wynosić co najmniej 2 m.
Czerpnie powietrza sytuowane na dachu budynku powinny być tak
lokalizowane, aby dolna krawędź otworu wlotowego znajdowała się co najmniej
0,4 m powyżej powierzchni, na której są zamontowane, oraz aby została
zachowana odległość co najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.
Powietrze wywiewane z budynków lub pomieszczeń, zanieczyszczone w stopniu
przekraczającym wymagania określone w przepisach odrębnych, dotyczących
dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających powietrze
zewnętrzne, powinno być oczyszczone przed wprowadzeniem do atmosfery.
174
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Wyrzutnie powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny być
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i działaniem wiatru oraz być
zlokalizowane w miejscach umożliwiających odprowadzenie wywiewanego
powietrza bez powodowania zagrożenia zdrowia użytkowników budynku i ludzi w
jego otoczeniu oraz wywierania szkodliwego wpływu na budynek.
Dolna krawędź otworu wyrzutni z poziomym wylotem powietrza, usytuowanej
na dachu budynku, powinna znajdować się co najmniej 0.4 m powyżej
powierzchni, na której wyrzutnia jest zamontowana, oraz 0.4 m powyżej linii
łączącej najwyższe punkty wystających ponad dach części budynku, znajdujących
się w odległości do 10 m od wyrzutni, mierząc w rzucie poziomym.
Usytuowanie wyrzutni powietrza na poziomie terenu jest dopuszczalne tylko za
zgodą i na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora
sanitarnego.
175
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Dopuszcza się sytuowanie wyrzutni powietrza w ścianie budynku, pod
warunkiem że:
a) powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów oraz
zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia,
b) przeciwległa ściana sąsiedniego budynku z oknami znajduje się w odległości
co najmniej 10 m lub bez okien w odległości co najmniej 8 m,
c) okna znajdujące się w tej samej ścianie są oddalone w poziomie od wyrzutni
co najmniej 3m, a poniżej lub powyżej wyrzutni - co najmniej 2 m,
d) czerpnia powietrza, usytuowana w tej samej ścianie budynku, znajduje się
poniżej lub na tym samym poziomie co wyrzutnia, w odległości co najmniej
1,5 m.
176
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Czerpnie i wyrzutnie powietrza na dachu budynku należy sytuować poza
strefami zagrożenia wybuchem, zachowując między nimi odległość nie mniejszą
niż 10 m przy wyrzucie poziomym i 6 m przy wyrzucie pionowym, przy czym
wyrzutnia powinna być usytuowana co najmniej 1 m ponad czerpnia.
Odległości powyżej mogą nie być zachowane w przypadku zastosowania
zblokowanych urządzeń wentylacyjnych, obejmujących czerpnie i wyrzutnię
powietrza, zapewniających skuteczny rozdział strumienia powietrza świeżego
od wywiewanego z urządzenia wentylacyjnego. Nie dotyczy to przypadku
usuwania powietrza zawierającego zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia,
uciążliwe zapachy lub substancje palne.
177
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Odległość wyrzutni dachowych, mierząc w rzucie poziomym, nie powinna być
mniejsza niż 3 m od:
1) krawędzi dachu, poniżej której znajdują się okna,
2) najbliższej krawędzi okna w połaci dachu,
3) najbliższej krawędzi okna w ścianie ponad dachem.
Jeżeli odległość, o której mowa w pkt 2 i 3 wynosi od 3 m do 10 m, dolna
krawędź wyrzutni powinna znajdować się co najmniej 1 m ponad
najwyższą krawędzią okna.
W przypadku usuwania przez wyrzutnię dachową powietrza zawierającego
zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe zapachy, odległości o
których mowa powyżej należy zwiększyć o 100%.
178
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Przewody wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny mieć przekrój
poprzeczny wynikający z obliczeń dla przewidywanych przepływów powietrza
oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia w instalacji, z
uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego
Materiały przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny być
dobrane odpowiednio do właściwości mającego nimi przepływać powietrza oraz
do warunków występujących w miejscu ich zamontowania.
Przewody z blachy nie powinny wykazywać ugięć przekraczających 1/250
odległości między podporami lub 20 mm, dopuszczając niższą z tych wartości, oraz nie wykazywać odkształceń płaszcza wywołujących efekty
akustyczne.
Wprowadzanie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do przewodów
dymowych i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń jest
zabronione
179
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć
powierzchnię przekroju co najmniej 0.016 m2 oraz najmniejszy wymiar
przekroju co najmniej 0.1 m.
Zabrania się stosowania:
•zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,
•indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których
znajdują się wloty do przewodów spalinowych.
Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość
zabezpieczająca przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.
180
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Przewody instalacji klimatyzacji z przepływem powietrza z dużą prędkością
oraz przewody w części nadciśnieniowej instalacji wywiewnych, usuwających
powietrze zawierające czynniki szkodliwe dla zdrowia lub substancje palne,
jeżeli jest możliwe przedostanie się go do pomieszczeń przeznaczonych na
pobyt ludzi, powinny odpowiadać klasie B szczelności, natomiast wszystkie
inne przewody instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji — klasie A
szczelności określonej tabeli
Wskaźnik nieszczelności
przewodów
Nadciśnienie lub
podciśnienie w
przewodzie w
Pa
klasa A
w m3/(m2h)
klasa B w
m3/(m2h)
400
<4,78
<1,59
1000
—
<2,89
181
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Przewody instalowane w miejscach, w których mogą być narażone na
uszkodzenia mechaniczne, powinny być odpowiednio zabezpieczone.
Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne umożliwiające
oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów
instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż
poprzez te otwory, przy czym nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o
podwyższonych wymaganiach higienicznych
Przewody
prowadzone
przez
pomieszczenia
nieogrzewane powinny mieć izolację cieplną
lub
przestrzenie
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów
wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w
sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.
182
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji powietrza
oraz prowadzące do urządzeń do odzyskiwania ciepła, a także przewody
prowadzące powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia, powinny mieć
izolację cieplną i przeciwwilgociową.
Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być
stosowane w sposób umożliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w
pomieszczeniu przy racjonalnym zużyciu energii.
Instalacje klimatyzacji powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia
pomiarowe służące do sprawdzania warunków pracy i kontroli zużycia energii.
Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, takie jak centrale,
klimatyzatory, aparaty ogrzewcze i chłodząco-wentylacyjne, powinny być tak
instalowane, aby była zapewniona możliwość ich okresowej kontroli, konserwacji,
naprawy lub wymiany.
183
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowane na zewnątrz budynku
powinny mieć odpowiednią obudowę lub inne zabezpieczenie przed wpływem
czynników atmosferycznych.
W przypadku pomieszczeń o specjalnych wymaganiach higienicznych należy
stosować centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne umożliwiające utrzymanie
podwyższonej czystości wewnątrz obudowy, wyposażone w oświetlenie
wewnętrzne i wzierniki do kontroli stanu centrali z zewnątrz.
Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym,
a w szczególnych przypadkach w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym), za
pomocą filtrów:
1) nagrzewnice, chłodnice i urządzenia do odzyskiwania ciepła - co najmniej
klasy G4,
2) nawilżacze - co najmniej klasy F6,
określonych w Polskiej Normie dotyczącej klasyfikacji filtrów powietrza.
184
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
Nawilżacze w instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być
zabezpieczone przed przeciekaniem wody na zewnątrz oraz przed
przenoszeniem kropel wody przez powietrze wentylacyjne do dalszych części
instalacji.
Połączenia wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinny być
wykonane za pomocą elastycznych elementów łączących.
Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy
czym ich długość nie powinna przekraczać 0.25 m.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być wyposażone w
przepustnice zlokalizowane w miejscach umożliwiających regulację instalacji,
a także odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza
wewnętrznego.
185
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania,
opieki zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych
przeznaczonych na pobyt ludzi, niewyposażonych w wentylację mechaniczną lub
klimatyzację, okna, w celu okresowego przewietrzania, powinny mieć konstrukcję
umożliwiającą otwieranie co najmniej 50% powierzchni.
Skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do
przewietrzania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny być
zaopatrzone w urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie
wielkości otwarcia z poziomu podłogi lub pomostu, także przez osoby
niepełnosprawne, jeżeli nie przewiduje się korzystania z pomocy innych
współużytkowników.
186
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
W przypadku zastosowania w pomieszczeniach okien, drzwi balkonowych i innych
zamknięć otworów zewnętrznych o dużej szczelności, uniemożliwiającej infiltrację
powietrza zewnętrznego w ilości niezbędnej do potrzeb wentylacyjnych, należy
przewidzieć nawiewną wentylację mechaniczną lub odpowiednie
urządzenia nawiewne (zgodnie z Polską Normą dotyczącą wentylacji w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego użyteczności publicznej – w dalszej części).
Szczelność na przenikanie powietrza
W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, budynku użyteczności
publicznej, a także w budynku produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste,
złącza między przegrodami i częściami przegród oraz połączenia okien z ościeżami
należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na
przenikanie powietrza.
W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i budynku użyteczności
publicznej współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi
balkonowych w pomieszczeniach, w których napływ powietrza zewnętrznego jest
zapewniony przez nawiewniki, powinien wynosić nie więcej niż 0.3 m3/(m h daPa2/3),
2/3).
a w pozostałych przypadkach powyżej 0.5, lecz nie więcej niż 1.0 m3/(m h daPa187
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie
wymaganie przeciwpożarowe instalacji
188
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – wymaganie p-poż.
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów
wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w
sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia (powtórzenie).
Dopuszcza się w budynkach przemysłowych i magazynowych, z wyjątkiem
garaży, wykonanie przewodów wentylacyjnych nierozprzestrzeniających
ognia, pod warunkiem że nie są one prowadzone przez drogi ewakuacyjne oraz
nie przepływa nimi powietrze o temperaturze powyżej 85°C lub
zanieczyszczenia mogące się odkładać.
Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i
powierzchni palnych powinna wynosić co najmniej 0.5 m.
Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych
powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
W pomieszczeniu kuchennym lub wnęce kuchennej w mieszkaniu dopuszcza się
stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej z materiałów co najmniej trudno
189
zapalnych.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – wymaganie p-poż.
Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem
wentylatorów, powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno
zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być
prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego.
Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym
ich długość nie powinna przekraczać 0.25 m.
190
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – wymaganie p-poż.
Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynkach, z wyjątkiem
budynków jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej, powinny spełniać
następujące wymagania:
1. przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób,
aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większa niż 1 kN na elementy
budowlane, a także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający
kompensacje wydłużeń przewodu,
2. zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane
z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w
przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności
ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,
3. w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,
4. filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich
wnętrza palących się cząstek,
191
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – wymaganie p-poż.
5.
maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach mieszkalnych
średniowysokich (SW) i wyższych oraz w innych budynkach o wysokości
powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych powinny być wydzielone
ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 i zamykane
drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30 - nie dotyczy to
obudowy urządzeń instalowanych ponad dachem budynku.
Średniowysokie (SW) — ponad 12 m do 25 m włącznie nad
poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9
kondygnacji nadziemnych włącznie
192
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – wymaganie p-poż.
Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic
elektrycznych, na paliwo ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni
grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika
temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu 110°C
oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu
powietrza.
Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i
urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o
klasie odporności ogniowej E I 60.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejęcia przez elementy
oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe
klapy odcinające o klasie odporności ogniowej (E I), równej klasie odporności
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego,
193
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – wymaganie p-poż.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę
pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o
klasie odporności ogniowej (E I), wymaganej dla elementów oddzielenia
przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też być wyposażone w
przeciwpożarowe klapy odcinające.
W strefach pożarowych, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjnoalarmowa, przeciwpożarowe klapy odcinające powinny być uruchamiane
przez tę instalację, niezależnie od zastosowanego wyzwalacza termicznego.
W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy stosować urządzenia
wstrzymujące automatycznie pracę wentylatorów w razie powstania pożaru
i sygnalizujące ich wyłączenie, jeżeli działanie wentylatorów mogłoby
przyczynić się do jego rozprzestrzeniania.
W pomieszczeniach zagrożonych wybuchem należy stosować oddzielną dla
każdego pomieszczenia instalację wyciągową.
194
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – wymaganie p-poż.
Usytuowanie wentylacyjnych otworów wyciągowych powinno uwzględniać gęstość
względną par cieczy i gazów występujących w pomieszczeniu w stosunku do
powietrza oraz przewidywany kierunek ruchu zanieczyszczonego powietrza.
W pomieszczeniach, w których mogą występować palne pyły, tworzące z
powietrzem mieszaniny wybuchowe, otwory wentylacji nawiewnej powinny być
usytuowane oraz wykonane tak, aby nie powodowały unoszenia pyłów osiadłych.
Filtry, komory pyłowe i cyklony do palnych pyłów powinny być zlokalizowane w
pomieszczeniach wydzielonych elementami oddzielenia przeciwpożarowego lub
też na zewnątrz budynku, w miejscu bezpiecznym dla tych urządzeń oraz dla
otoczenia - nie dotyczy przypadków uzasadnionych względami technologicznymi, w których
filtry, komory pyłowe i cyklony stanowią bezpośrednie wyposażenie urządzeń i agregatów
produkcyjnych.
195
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – wymaganie p-poż.
Przewody wentylacyjne przed miejscem wprowadzenia do komór pyłowych i
cyklonów powinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające
przeniesieniu się ognia.
Komory pyłowe i cyklony dla pyłów tworzących z powietrzem mieszaniny
wybuchowe powinny być wyposażone w klapy lub przepony
przeciwwybuchowe, zabezpieczające konstrukcję cyklonu i komory, a także
konstrukcję budynku przed skutkami wybuchu.
196
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – wymaganie p-poż.
Instalacja wentylacji oddymiającej powinna spełniać następujące wymagania:
1. zapewnić usuwanie dymu z intensywnością co najmniej 10 wymian na godzinę,
chyba że obliczeniowo określono inną liczbę wymian zapobiegających
zadymieniu zabezpieczonych pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych,
2. mieć stały dopływ powietrza zewnętrznego uzupełniającego braki tego
powietrza w wyniku jego wypływu wraz z dymem,
3. przewody wentylacji oddymiającej powinny mieć co najmniej klasę odporności
ogniowej (EI) stropu,
4. górna krawędź kratek nawiewnych powinna znajdować się na wysokości nie
większej niż 0,8 m nad poziomem podłogi, a dolna krawędź kratek
wywiewnych powinna znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 1,8 m nad
poziomem podłogi,
197
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – wymaganie p-poż.
5.
kratki wywiewne powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający
równomierne usuwanie dymu z pomieszczenia, przy czym odległość między
nimi nie powinna być większa niż 10 m,
6.
wentylatory instalacji oddymiającej powinny być odporne na działanie
temperatury 400°C przez co najmniej 120 minut lub wynikającej z
przewidywanej temperatury i czasu usuwania gazów pożarowych.
198
Wentylacja
w budynkach mieszkalnych
zamieszkania zbiorowego
i użyteczności publicznej
Wymagania
(zgodnie z PN-83/B-03430)
199
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
Układ wentylacji mieszkań powinien zapewniać, co najmniej:
a) doprowadzenie powietrza zewnętrznego do pokojów, mieszkalnych
oraz kuchni z oknem zewnętrznym;
b) usuwanie zużytego powietrza z kuchni, łazienki, oddzielnego ustępu
oraz ewentualnych pomieszczeń bezokiennych (składzik
garderoba), pokoju oddzielonego od tych pomieszczeń więcej niż
dwojgiem drzwi, pokoju znajdującego się na wyższym poziomie w
wielopoziomowym budynku jednorodzinnym lub w
wielopoziomowym mieszkaniu w budynku wielorodzinnym.
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania jest
określony przez sumę strumieni usuwanego powietrza zużytego.
200
Wentylacja - wymagania
Strumień powietrza wentylacyjnego (niezależnie od rodzaju wentylacji),
powinien wynosić co najmniej:
• kuchnie z oknem zewnętrznym, wyposażone
w kuchnię gazową lub węglową – 70 m3/h
• kuchnie z oknem zewnętrznym, wyposażone w kuchnię elektryczną:
- w mieszkaniu do 3 osób – 30 m3/h
- w mieszkaniach dla więcej niż 3 osoby – 50 m3/h
• dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej,
wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h
• dla łazienki (z ustępem lub bez) – 50 m3/h
• dla oddzielnego ustępu – 30 m3/h
• dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego – 15 m3/h
• dla pokoju mieszkalnego – 30 m3/h
201
Wentylacja - wymagania
Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposażone w kuchnię gazową
powinny mieć mechaniczną wentylację wywiewną, a usuwany strumień
powietrza powinien wynosić – 70 m3/h
Zalecane jest (projektowanie urządzeń wentylacyjnych) umożliwiające
okresowe zwiększanie strumienia objętości powietrza usuwanego
z kuchni w czasie jej użytkowania, do co najmniej 120 m3/h
W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji może być stosowana
wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna.
W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną
wywiewną lub nawiewno-wywiewną.
202
Wentylacja - wymagania
Wentylacja mechaniczna powinna działać w sposób ciągły
przez całą dobę.
W okresie nocnym (np. od godziny 22.00 do 6.00) strumienie
objętości powietrza mogą być zredukowane (w stosunku
do podanych wcześniej) do 60%.
W ramach jednego mieszkania nie dopuszcza się stosowania równolegle
wentylacji wywiewnej mechanicznej o działaniu ciągłym i wentylacji
grawitacyjnej oraz jednoczesnego stosowania przewodów zbiorczych
i indywidualnych wentylacji grawitacyjnej.
W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwa stałe, kominki
lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym odprowadzeniem
spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub
mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna (zrównoważona). 203
Wentylacja - wymagania
Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń
powinien być zapewniony:
a) W przypadku zastosowania okien charakteryzujących się
współczynnikiem infiltracji powietrza „a” mniejszym niż
0.3 m3/(m×h×daPa2/3), przez nawiewniki powietrza
o regulowanym stopniu otwarcia usytuowane:
- w górnej części okna (w ościeżnicy, ramie skrzydła, między ramą
skrzydła a górną krawędzią szyby zespolonej)
lub
- w otworze okiennym (między nadprożem a górną krawędzią
ościeżnicy, w obudowie rolety zewnętrznej)
lub
- w przegrodzie zewnętrznej ponad oknem.
b) Przez otwory nawiewne wentylacji mechanicznej.
204
Wentylacja - wymagania
Strumień objętosci powietrza przepływającego przez całkowicie
otwarty nawiewnik, przy różnicy ciśnień po obu jego stronach 10 Pa
powinien mieścić się w granicach:
-od 20÷50 m3/h jeśli zastosowana jest wentylacja grawitacyjna
-od 15÷30 m3/h – wentylacja mechaniczna wywiewna.
-Strumień objętości powietrza przepływającego przez nawiewnik,
którego element dławiący znajduje się w pozycji maksymalnego
zamknięcia, powinien wynosić od 20 ÷30% strumienia przy jego
całkowitym otwarciu.
W budynkach o wysokości do 9 kondygnacji włącznie dopuszcza się
doprowadzanie powietrza przez okna charakteryzujące się
współczynnikiem infiltracji wyższym niż 0.5 lecz nie większym niż 1.0
m3/(m×h×daPa2/3) pod warunkiem że okno jest wyposażone w skrzydło
uchylne
uchylno-rozwieralne, górny wywietrznik uchylny lub górne skrzydło 205
Wentylacja - wymagania
Odpływ powietrza z pokojów mieszkalnych.
Powietrze z pokojów mieszkalnych powinno być odprowadzane
przez otwory wyrównawcze umieszczone ponad drzwiami lub
w ich górnej części lub przez otwory wywiewne.
Dopuszcza się odprowadzanie powietrza przez szczeliny
pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą.
Przekrój netto otworów lub szczelin powinien ≥80 cm2.
206
Wentylacja - wymagania
Dopływ powietrza wewnętrznego do kuchni, łazienek, ustępów
oraz pomocniczych pomieszczeń bezokiennych powinien być
zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi lub przez szczeliny
pomiędzy dolną krawędzią drzwi a podłogą lub progiem. Przekrój netto
otworów lub szczelin powinien wynosić 200 cm2.
Odpływ powietrza z kuchni, łazienek ustępów oraz pomocniczych
pomieszczeń bezokiennych powinien być zapewniony przez otwory
wywiewne, usytuowane w górnej części ściany i przyłączone do
pionowych przewodów wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.
Do poszczególnych pionów wentylacyjnych powinny być przyłączone
tylko pomieszczenia o tym samym charakterze (kuchenne,
sanitarno-higieniczne itd. ). Nie dopuszcza się wykorzystywania pionów
obsługujących mieszkania do usuwania powietrza z pomieszczeń
niemieszkalnych (piwnice, pralnie, suszarnie itp.).
207
Wentylacja - wymagania
Wentylacja pomieszczeń niemieszkalnych
Piwnice powinny mieć zapewniony dopływ powietrza przez otwierane
okna lub specjalne otwory w przegrodach zewnętrznych. Dla
odpływu powietrza należy stosować przewody wentylacji
grawitacyjnej lub mechanicznej o działaniu ciągłym. Strumień
powietrza wentylacyjnego powinien odpowiadać co najmniej 0.3
wymianom na godzinę. Piwnice podzielone ażurowymi
ścianami należy traktować jako jedno pomieszczenie.
Poddasza powinny mieć zapewniony dopływ i odpływ powietrza przez
otwory w zewnętrznych przegrodach budowlanych.
Klatki schodowe powinny mieć w górnej części otwór wywiewny o
przekroju netto 200 cm2.
208
Wentylacja - wymagania
Wentylacja pomieszczeń niemieszkalnych
Rura zsypu śmieci powinna mieć wylot powietrza ponad dachem
budynku, wyposażony w filtr oraz wentylator wywiewny.
Strumień powietrza wywiewanego powinien wynosić co
najmniej 200 m3/h.
Pomieszczenia pralni domowych powinny mieć wentylację
wywiewną lub nawiewno-wywiewną o wydajności
odpowiadającej co najmniej 2 wymianom na godzinę,
pracującą okresowo w czasie ich użytkowania. Przy
wentylacji wywiewnej doprowadzenie powietrza
zewnętrznego powinno być zapewnione przez otwory o
regulowanym stopniu otwarcia.
209
Wentylacja - wymagania
Wentylacja pomieszczeń niemieszkalnych
Pomieszczenia suszarni bielizny powinny mieć wentylację
grawitacyjną wywiewną, zapewniającą 1 wymianę powietrza na
godzinę. Dopływ powietrza może być zapewniony z sąsiednich
pomieszczeń przez otwory w drzwiach.
Inne pomieszczenia (np. usługowe, techniczne itp.), znajdujące się w
budynkach mieszkalnych, powinny być wentylowane zgodnie z
ewentualnymi szczegółowymi wymaganiami technologicznymi.
210
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA W BUDYNKACH ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO
Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić co
najmniej:
dla pokojów mieszkalnych i sypialnych - 20 m3/h dla każdego
mieszkańca, przy czym łączny strumień powietrza dla pokoju nie
powinien być niższy od 1 wymiany na godzinę;
dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np. świetlice, pokoje
nauki, jadalnie) - 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby;
dla kuchni, łazienek i ustępów, przeznaczonych do użytku
indywidualnego (jak przedstawiono wcześniej).
dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych
211
oknach – 30 m3/h dla każdej osoby.
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA W BUDYNKACH ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO
Pokoje mieszkalne i sypialne powinny mieć zapewniony dopływ
powietrza zewnętrznego. Odpływ powietrza powinien być
zapewniony albo bezpośrednio przez otwory wywiewne
przyłączone do pionowych przewodów wentylacyjnych, albo
pośrednio, jeżeli sąsiadujące pomieszczenie ma otwór wywiewny
i przeznaczone jest do wyłącznego użytkowania przez
mieszkańców pokoju (np. łazienka lub ustęp).
212
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA W BUDYNKACH ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO
Pokoje zbiorowego przebywania ludzi powinny mieć zapewniony
dopływ powietrza zewnętrznego oraz mieć otwory wywiewne
przyłączone do pionowych przewodów wentylacyjnych.
Dopływ powietrza zewnętrznego w wielkości nie przekraczającej
2 wymian na godzinę może być zapewniony pod wpływem
podciśnienia przez otwory o regulowanym stopniu otwarcia.
Dolna krawędź otworów nawiewnych powinna znajdować się co najmniej 2 m
ponad podłogą. W przypadku stosowania skrzydeł uchylnorozwieranych, górnych wywietrzników uchylnych lub górnych skrzydeł
uchylnych - wysokość 2 m odnosi się do szczeliny, jaka występuje przy
najmniejszym stopniu otwarcia.
Przy wyższej krotności wymian powietrze zewnętrzne powinno być
doprowadzane przez kratki nawiewne wentylacji
213
mechanicznej.
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA W BUDYNKACH ZAMIESZKANIA
ZBIOROWEGO
Kuchnie i pomieszczenia sanitarno-higieniczne przeznaczone do
wspólnego użytku mieszkańców, powinny mieć wentylację
(dopływ powietrza zewnętrznego, wywiew powietrza) niezależną
od sąsiadujących pomieszczeń pobytu ludzi i zapewniającą
podciśnienie względem tych pomieszczeń.
214
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny
mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego
dla każdej przebywającej osoby.
W pomieszczeniach publicznych, w których jest dozwolone palenie tytoniu, strumień
powietrza powinien wynosić 30 m3/h dla każdej osoby.
Dla pomieszczeń w żłobkach i przedszkolach przeznaczonych do
przebywania dzieci, strumień powietrza zewnętrznego może być
obniżony do 15 m3/h dla każdego dziecka.
Strumień powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń, w których występują inne poza
ludźmi źródła zanieczyszczeń powietrza, należy określić na podstawie
215
odrębnych wymagań.
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
W pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie
otwieranych oknach strumień powietrza powinien ≥30m3/h dla
każdej przebywającej osoby, a w przypadku dozwolonego palenia w tych
pomieszczeniach – co najmniej 50 m3/h dla każdej osoby.
216
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
W budynkach o wysokości do 25 m nad poziomem terenu może być
stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. W budynkach
wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub
nawiewno-wywiewną.
Wentylacja mechaniczna powinna być uruchamiana okresowo, na czas
użytkowania pomieszczeń, z odpowiednim wyprzedzeniem i opóźnieniem.
Nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w pomieszczeniach
wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.
W pomieszczeniach w których występują źródła szkodliwych dla zdrowia
substancji i/lub pary wodnej, należy w okresie przerw w użytkowaniu
pomieszczeń zapewnić co najmniej półkrotną wymianę powietrza w ciągu
217
godziny.
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
Dopływ powietrza zewnętrznego do pomieszczeń przeznaczonych do
przebywania ludzi jak dla budynków zamieszkania zbiorowego.
Z tym, że dla pomieszczeń w szkołach i przedszkolach dopuszcza się w
uzasadnionych przypadkach doprowadzanie powietrza zewnętrznego pod
wpływem podciśnienia w ilościach do 3 wymian na godzinę.
Odpływ powietrza z pomieszczeń przeznaczonych do pobytu ludzi
powinien być zapewniony przez otwory wywiewne przyłączone do
pionowych przewodów wentylacyjnych. Przy wentylacji mechanicznej
dopuszcza się odprowadzanie części lub całości powietrza wywiewanego
przez otwory wyrównawcze do pomieszczeń sąsiadujących, z których jest
ono usuwane przez otwory wywiewne.
218
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
Dopływ powietrza do pomieszczeń nie przeznaczonych do pobytu ludzi
powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi
wewnętrznych o przekroju, przy którym prędkość przepływu powietrza nie
przekracza 1 m/s lub przez kratki nawiewne.
Odpływ powietrza z pomieszczeń nie przeznaczonych do pobytu ludzi
powinien być zapewniony bezpośrednio przez przewody wywiewne wentylacji
grawitacyjnej lub mechanicznej.
219
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
Dopływ powietrza do pomieszczeń nie przeznaczonych do pobytu ludzi
powinien być zapewniony przez otwory w dolnych częściach drzwi
wewnętrznych o przekroju, przy którym prędkość przepływu powietrza nie
przekracza 1 m/s lub przez kratki nawiewne.
Odpływ powietrza z pomieszczeń nie przeznaczonych do pobytu ludzi
powinien być zapewniony bezpośrednio przez przewody wywiewne
wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.
220
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA GRAWITACYJNA
Przekroje przewodów wywiewnych wentylacji grawitacyjnej powinny
zapewniać usuwanie wymaganych normą strumieni objętości powietrza
w następujących warunkach:
temperatura zewnętrzna: +12°C;
temperatura w pomieszczeniu, z którego usuwane jest powietrze, równa
temperaturze obliczeniowej (dla pomieszczeń nieogrzewanych np.
piwnice należy przyjmować temperaturę wewnętrzną 16°C);
regulowane otwory doprowadzające powietrze zewnętrzne - w
położeniu otwartym.
221
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA GRAWITACYJNA – przepis uchylony w 2000r
Przewody zbiorcze mogą być stosowane tylko do odprowadzania powietrza
z pomieszczeń o tym samym charakterze posiadających okno zewnętrzne i
znajdujących się w budynkach mieszkalnych oraz zamieszkania zbiorowego
o wysokości ponad 5 kondygnacji.
Przewód indywidualny odprowadzający powietrze z otworu wywiewnego
może być przyłączony do przewodu zbiorczego po przejściu dwóch
kondygnacji.
We wszystkich innych przypadkach należy stosować przewody
indywidualne, wyprowadzone ponad dach budynku.
222
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA GRAWITACYJNA – przepis obowiązujący dla
budynków nowo wznoszonych
Powietrze z pomieszczeń należy odprowadzać za pomocą przewodów
indywidualnych, wyprowadzonych ponad dach budynku.
223
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA GRAWITACYJNA– prowadzenie przewodów
Przewody wywiewne należy prowadzić pionowo przy ścianach
wewnętrznych.
Dopuszcza się odchylenie przewodów od pionu do 30°.
Wyloty przewodów ponad dachem powinny być zabezpieczone przed
opadami atmosferycznymi oraz przed nawiewaniem powietrza w wyniku
działania wiatru.
Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być
usytuowane tak aby odległość górnej krawędzi otworu od sufitu nie
przekraczała 150 mm. Otwory powinny mieć wyposażenie umożliwiające
redukcję wolnego przekroju do 1/3, obsługiwane z poziomu podłogi.
Obudowa otworu powinna umożliwiać zabudowę stałej przesłony (kryzy)
dla dławienia nadmiaru ciśnienia.
224
Wentylacja - wymagania
WENTYLACJA MECHANICZNA – wybrane wymagania
Układ przewodów wywiewnych powinien być projektowany w ten
sposób, aby w okresie przerw w pracy wentylatora, przewody te pełniły
częściowo rolę wentylacji grawitacyjnej.
W urządzeniach nawiewnych zaleca się wykorzystanie ciepła
zawartego w powietrzu usuwanym do ogrzania powietrza
zewnętrznego.
Urządzenia wentylacji mechanicznej nie powinny powodować
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.
225
Wentylacja - wymagania
WYMAGANIA BUDOWLANE
Drzwi wewnętrzne do ogrzewanej części budynku, do mieszkań oraz
drzwi do pokojów mieszkalnych i sypialnych w budynkach
zbiorowego zamieszkania powinny charakteryzować się
współczynnikiem infiltracji powietrza nie ≤1.0 m3/(m×h×daPa2/3).
226
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH
wymagania
Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.
PN-87/B-03433
227
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH - wymagania
Wentylacji mechanicznej wywiewnej nie należy stosować w
mieszkaniach z paleniskami podłączonymi do przewodów dymowych lub
z urządzeniami gazowymi o grawitacyjnym odprowadzaniu spalin.
Pomieszczenia pomocnicze (np. pralnie, suszarnie) w budynku
wyposażonym w wentylację mechaniczną wywiewną powinny być
również wentylowane w sposób mechaniczny.
Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej powinna być rozwiązana
w układzie pionowym zbiorczym z podziałem na niezależne przewody
pionowe: kuchenne, sanitarne i inne w ramach mieszkania, obsługujące
pomieszczenia, w których wymagana jest wentylacja ciągła.
228
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH - wymagania
Niedopuszczalne jest przyłączanie do jednego przewodu pionowego
otworów wywiewnych z dwóch mieszkań na jednej kondygnacji oraz
przyłączanie do pionowych przewodów obsługujących mieszkania
otworów wywiewnych z pomieszczeń o innym przeznaczeniu.
Dopuszcza się przyłączanie do wspólnego przewodu pionowego otworów
wywiewnych w łazience i ustępie oraz przyłączanie do wspólnego
wentylatora pionów obsługujących pomieszczenia o różnym
przeznaczeniu.
Nie dopuszcza się przerw w pracy instalacji, z wyjątkiem okresów
wykonywania niezbędnych czynności eksploatacyjnych (np. czyszczenie
pionów, smarowanie łożysk wentylatorów itp.).
229
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH - wymagania
W budynkach z wentylacją mechaniczną nie jest wymagana wentylacja
ciągła klatek schodowych.
Zsyp na śmieci powinien być wyposażony w oddzielny mechaniczny
wywiew powietrza o działaniu ciągłym.
Strumień powietrza usuwanego z rury zsypowej powinien wynosić co
najmniej 200 m3/h.
Przed wentylatorem obsługującym zsyp należy instalować filtr
powietrza, z zapewnieniem dostępu do jego oczyszczania.
230
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH - wymagania
PRZEWODY
Przewody powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję (np.
blacha stalowa ocynkowana lub aluminiowa).
Zaleca się stosowanie przewodów o przekroju kołowym.
Przewody zbiorcze pionowe powinny mieć stały przekrój na całej
wysokości.
Średnica odgałęzień nie powinna być mniejsza niż 100 mm.
Prędkość powietrza w przewodach nie powinna przekraczać:
• w odgałęzieniach - 4 m/s,
• w przewodach pionowych zbiorczych - 5 m/s,
• w przewodach poziomych, łączących piony zbiorcze z wentylatorami
zlokalizowanymi na poddaszu lub na dachu - 6 m/s.
231
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH - wymagania
PRZEWODY
Prowadzenie przewodu zbiorczego i jego zakończenie od góry powinno
umożliwić oczyszczenie wnętrza przewodu z poziomu dachu.
Przewód ten powinien zaczynać się co najmniej 1 m poniżej najniższego
odgałęzienia i powinien być wyposażony w otwór rewizyjny
umożliwiający oczyszczenie przewodu od dołu.
Odcinki przewodów przechodzące przez przestrzenie nieogrzewane
powinny mieć izolację cieplną zapobiegającą wykraplaniu się pary
wodnej na ściankach wewnętrznych.
232
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH - wymagania
PRZEWODY
Stabilność strumieni usuwanego powietrza przez poszczególne otwory
wywiewne przyłączone do otworu zbiorczego, uzyskuje się przez zapewnienie
odpowiednich spadków ciśnień na odgałęzieniach.
Odpowiednie spadki ciśnień osiąga się przez zainstalowanie na odgałęzieniach
elementów dławiących, np. zaworów wywiewnych o charakterystyce oporu
przepływu określonej w funkcji wielkości otwarcia zaworu.
Jako kryterium stabilności strumieni usuwanego powietrza w instalacji
należy przyjmować minimalny spadek ciśnienia na odgałęzieniu równy: dla
budynków do 5 kondygnacji ∆p = 80 Pa, dla budynków do 11 kondygnacji ∆p = 100 Pa,
dla budynków do 16 kondygnacji ∆p = 120 Pa, dla budynków od 17 kondygnacji do 55 m
∆p = 140 Pa.
Ze względów akustycznych nie należy przekraczać wartości ∆ p = 180
233
Pa.
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH - wymagania
WENTYLATOR
Wentylator zastosowany w instalacji powinien być dobrany dla
następujących parametrów punktu pracy sieci:
a) strumień objętości powietrza V, m3/h:
V& =
∑
∑
V&i + 3 A
V&i - suma obliczeniowych strumieni powietrza usuwanych z pomieszczeń
wentylowanych, m3/h,
A - łączna powierzchnia ścian przewodów przyłączonych do wentylatora, m2,
3 - wielkość wskaźnika (m3/m2h) nieszczelności przewodów dla klasy A
szczelności, przy średnim podciśnieniu 200 Pa;
234
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH - wymagania
WENTYLATOR
b) spiętrzenie ∆ p, Pa:
∆p = ∆ pm
∆pm - łączna strata ciśnienia przy obliczeniowych przepływach powietrza
pomiędzy pomieszczeniem położonym w połowie wysokości budynku
a wylotem z sieci, Pa.
Jeżeli wentylator obsługuje kilka przewodów zbiorczych, należy przyjąć
największą spośród wartości ∆pm, określonych dla poszczególnych
przewodów zbiorczych.
Charakterystyka wentylatora powinna być płaska tak, aby przyrost
wydajności o 10% nie powodował spadku spiętrzenia wentylatora
większego niż 20 Pa.
235
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH - wymagania
Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Przewody instalacji oraz osłaniające je przegrody powinny
uniemożliwiać rozprzestrzenianie się ognia i produktów rozkładu
termicznego na sąsiednią kondygnację.
Regulacja instalacji
Regulacja instalacji powinna zapewnić usuwanie przez elementy wywiewne
wymaganej ilości powietrza z tolerancją ±10%.
Jeżeli pomiary kontrolne wykonywane są przy temperaturach zewnętrznych poniżej -5°C i przy
ogrzewanych pomieszczeniach, dopuszcza się zwiększenie górnej granicy tolerancji do 15%.
236
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH - wymagania
Sterowanie i sygnalizacja
Wentylatory instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej mieszkań
powinny być sterowane (włączanie i wyłączanie) z jednej lub
kilku wydzielonych i odpowiednio oznakowanych tablic
rozdzielczych dostępnych dla obsługi budynku.
Instalacja elektryczna zasilająca silniki wentylatorów powinna być
wyposażona w urządzenie zabezpieczające silniki przed przeciążeniem i
przegrzaniem (np. w wyniku zaniku jednej z faz).
Zaleca się wprowadzenie w holach wejściowych budynków sygnalizacji
działania poszczególnych wentylatorów.
Każdy wentylator powinien mieć niezależny wyłącznik zainstalowany w jego
pobliżu na dachu.
237
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH - wymagania
Wykonanie instalacji
Wszystkie połączenia przewodów oraz połączenia pomiędzy
przewodami a elementami dławiącymi, tłumikami i wentylatorami
powinny być wykonane w sposób zapewniający trwałą
szczelność.
Sieć przewodów instalacji wentylacyjnej powinna spełniać wymagania co
najmniej klasy A szczelności.
Podstawowe elementy instalacji wentylacyjnej (wentylatory z podstawami, komory
wentylatorowe, elementy dławiące, skrzynki przyłączeniowe, połączenia przewodów) powinny
mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Przewody zbiorcze powinny być mocowane do konstrukcji budynku co
najmniej w jednym punkcie na każdej kondygnacji.
Zamocowanie zaworów wywiewnych w przegrodach budowlanych powinno
zapewnić możliwość łatwego zdjęcia i założenia zaworu bez zakłócenia
238
szczelności jego połączenia z przewodem przyłączeniowym.
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH - wymagania
Dokumenty eksploatacyjne
Dla każdej instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej powinny być
opracowane dwie oddzielne instrukcje eksploatacji:
1)dla lokatorów;
2)dla administracji budynku (osiedla).
Instrukcja eksploatacji dla lokatorów powinna zawierać co najmniej:
a) zasadę pracy instalacji,
b) zalecenia dla użytkownika, dotyczące np.:
sposobu uszczelnienia okien, drzwi balkonowych i drzwi wejściowych,
zasad i trybu postępowania w przypadku stwierdzenia, że wentylator nie działa,
zakaz instalowania w kuchniach i pomieszczeniach sanitarnych urządzeń
wentylacyjnych przyłączonych do otworów wentylacyjnych zamiast zaworów
wywiewnych.
239
WENTYLACJA MECHANICZNA
WYWIEWNA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH - wymagania
Dokumenty eksploatacyjne
Instrukcja eksploatacji dla administracji budynku powinna zawierać:
a) opis instalacji i zasadę jej działania,
b) zalecenia dla obsługi instalacji wentylacyjnej, jak:
okresowe przeglądy wentylatorów oraz silników elektrycznych i
regulowanie naciągu pasków klinowych (orientacyjnie 4 razy w ciągu roku),
częstotliwość wymiany smaru w łożyskach silników i wentylatorów (wg
zaleceń producenta),
okresy czyszczenia pionów wentylacyjnych i wentylatorów (orientacyjnie
piony kuchenne i zsypowe co 3 lata, inne co 6 lat), przy czym pierwsze
czyszczenie, zwłaszcza wentylatorów, należy wykonać po dwóch miesiącach
od oddania budynku do użytku,
okresy czyszczenia filtru w pionach obsługujących zsyp,
c)
wykaz części zamiennych niezbędnych do właściwej eksploatacji, np.
wymienne silniki (lub kompletne wentylatory dachowe), paski klinowe
(przy napędzie pasowym).
240
Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych
do stałego przebywania ludzi
PN-78/B-03421
241
Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego
przebywania ludzi
DEFINICJE
Strefa przebywania ludzi - strefa pomieszczenia do wysokości 2 m nad
podłogą.
Stałe przebywanie ludzi – przebywanie tych samych osób bez przerwy w
ciągu co najmniej 2 h lub przebywanie z
przerwami o łącznym czasie przebywania
wynoszącym co najmniej połowę jednej zmiany
pracy.
Aktywność fizyczna mała - aktywność przebywającego w pomieszczeniu
człowieka powodująca całkowita stratę energii
do 200 W.
Aktywność fizyczna średnia - aktywność przebywającego w pomieszczeniu
człowieka powodująca całkowitą stratę
energii ponad 200 do 300 W.
242
Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego
przebywania ludzi
DEFINICJE
Aktywność fizyczna duża - aktywność przebywającego w pomieszczeniu
człowieka powodująca całkowitą stratę energii
ponad 300 W.
Zaliczenie aktywności fizycznej do jednej z podanych grup należy
wykonać obliczając łączne całkowite straty energii przez zsumowanie
przybliżonych wartości strat energii odpowiadających pozycji ciała (tab.1), i
przybliżonych wartości dodatkowych strat energii zależnych od rodzaju
czynności fizycznej, (tab.2).
243
Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego
przebywania ludzi
Tab.1.
Przybliżone wartości całkowitych strat energii w zależności od pozycji ciała
Pozycja ciała
Całkowita strata energii, W
siedząca
120
stojąca
140
w ruchu
240
244
Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego
przebywania ludzi
Tab.2.
Przybliżone wartości dodatkowych strat energii związanych z rodzajem
czynności fizycznej
Rodzaj pracy
Lekka praca przy użyciu dłoni
Średnia praca przy użyciu dłoni
Ciężka praca przy użyciu dłoni
Lekka praca przy użyciu jednej ręki
Średnia praca przy użyciu jednej ręki
Ciężka praca przy użyciu jednej ręki
Lekka praca przy użyciu obydwu rąk
Średnia praca przy użyciu obydwu rąk
Ciężka praca przy użyciu obydwu rąk
Dodatkowa
całkowita strata
energii, W
30
50
60
60
90
120
120
150
180
245
Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego
przebywania ludzi
Wartości liczbowe parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego
Okres zimowy
Okres letni
Wilgotność względna
Aktywność
fizyczna
Temperatura
Wartości optymalne
Prędkość
powietrza
dopuszcza- maksymaoptymalna
lna
Temperatura
lna
minimalna
Wilgotność
względna
Wartości dopuszczalne
Temperatura przy zyskach
ciepła jawnego odniesionych
do 1 m2 powierzchni podłogi
pomieszczenia lub strefy
roboczej
do 50 W/m2
°C
1
2
Mała
20÷22
Średnia
18÷20
Duża
15÷18
%
3
40÷60
4
30
m/s
°C
%
5
6
7
0.2
23÷26
40÷55
0.2
20÷23
40÷60
0.3
18÷21
40÷60
Prędkość
powietrza
maksymalna
ponad 50 W/m2
°C
8
Wilgotność
względna
maksymalna
9
%
m/s
10
11
0.3
tz+3
tz+5
70
0.4
0.6
tz - temperatura powietrza zewnętrznego, w oC (temp. termometru suchego)
246
Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego
przebywania ludzi
W przypadku braku możliwości nawilżania powietrza dopuszcza się
dla okresu zimowego przyjmowanie wartości dopuszczalnej
minimalnej wilgotności względnej nie wg tab. (poprzedni slajd) lecz wartości
wynikającej z warunków zewnętrznych i bilansu wilgotnościowego
pomieszczenia.
Wartości temperatury dopuszczalnej w okresie letnim (tab. kol. 8 i 9)
można przyjmować tylko w przypadku braku możliwości chłodzenia
powietrza.
Pośrednich wartości temperatur pomiędzy maksymalną
optymalną a dopuszczalną nie należy przyjmować.
Przy przyjmowaniu w okresie letnim temperatury optymalnej maksymalne
dopuszczalne wartości wilgotności względnej należy przyjmować
odpowiednio:
dla temperatury 26°C - najwy żej 55% wilgotności względnej;
dla temperatury 23°C - najwy żej 65% wilgotności względnej.
247
Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do stałego
przebywania ludzi
Ze względu na konieczność uwzględnienia wpływu promieniowania cieplnego,
temperaturę wewnętrzną w okresie zimowym (kol. 2) można przyjmować tylko
wtedy, jeśli średnia temperatura wewnętrznych powierzchni przegród w
okresie zimowym τp śr (określona wzorem poniżej), nie jest niższa o więcej
niż 2oC od minimalnej temperatury powietrza wewnętrznego, określonej dla
danej aktywności fizycznej.
Jeśli warunek ten nie jest spełniony, przypadek taki wymaga indywidualnego
ustalenia temperatury wewnętrznej.
τ p śr
(F τ )
∑
=
∑F
i pi
i
τpi - temperatura wewnętrznej powierzchni przegrody, oC
Fi - powierzchnia przegrody, m2
248
HAŁAS
249
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w budynkach
Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania - PN-87/B-03433
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Wymagania
ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem – PN-87/B-02151/01
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Izolacyjność
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania – PN-B-02151-3
250
Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wymagania - PN-87/B-03433
Hałas
Zabezpieczenia akustyczne instalacji wentylacji mechanicznej powinny
ograniczać przenikanie hałasu do pomieszczeń chronionych poprzez sieć
przewodów, konstrukcję budynku oraz drogę powietrzną - przez okna.
Wentylator zastosowany w instalacji powinien mieć sprawdzoną
charakterystykę akustyczną. Poziom dźwięku A mierzony w odległości 1 m
od wentylatora dachowego lub wentylatora w komorze, nie powinien
przekraczać 65 dB.
Na końcu przewodu zbiorczego, przed wentylatorem, powinien być
zainstalowany tłumik akustyczny o takiej skuteczności tłumienia, aby
poziom dźwięku A w pomieszczeniach mieszkalnych, spowodowany pracą
instalacji wentylacyjnej, nie przekraczał wartości dopuszczalnych.
251
Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
Wymagania - PN-87/B-03433
Hałas
Wentylator dachowy lub komora wentylatorowa powinny być posadowione
na amortyzatorach zabezpieczających przed przenoszeniem się drgań na
konstrukcję budynku.
Wentylator posadowiony w sąsiedztwie okien innych budynków
mieszkalnych lub mieszkań tego samego budynku, powinien być obudowany
ekranami lub obudowami dźwiękochłonno-izolacyjnymi tak, aby poziomy
dźwięku A hałasu wentylacyjnego przenikające do mieszkań nie przekraczały
wartości dopuszczalnych.
W pomieszczeniach niemieszkalnych, w których zainstalowane są elementy
wywiewne, dopuszczalny poziom dźwięku A wynosi 40 dB.
W pomieszczeniach mieszkalnych, w których wymagane jest stosowanie
elementów wywiewnych, dopuszczalny poziom dźwięku A nie powinien
252
przekraczać wartości dopuszczalnych (następny slajd).
Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem
– PN-87/B-02151/01
WYMAGANIA OGÓLNE
Niezbędne w budynkach pomieszczenia ze źródłami hałasu oraz urządzenia
instalacyjne należy oddzielać od pomieszczeń chronionych pomieszczeniami nie
zawierającymi źródeł hałasu i nie podlegającymi ochronie przeciwdźwiękowej, a w
przypadku braku możliwości takiego rozplanowania budynku należy stosować
specjalne zabezpieczenia przeciwdźwiękowe i przeciwdrganiowe pomieszczeń ze
źródłami hałasu, ograniczające poziomy dźwięku A przenikającego do pomieszczeń
chronionych do wartości dopuszczalnych (następne slajdy).
Urządzenia i przewody instalacyjne muszą mieć specjalne zabezpieczenia
przeciwdźwiękowe i przeciwdrganiowe zapobiegające rozprzestrzenianiu się hałasów i
drgań wzdłuż przewodów instalacyjnych i przekazywaniu drgań na konstrukcję
budynku
253
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
Definicje
Poziom dźwięku A, (LA) - poziom dźwięku, który odpowiada
charakterystyce ważenia A.
Hałas ustalony - hałas, którego poziom dźwięku At w określonym miejscu
zmienia się w czasie nie więcej niż o 5 dB.
Hałas nieustalony - hałas, którego poziom dźwięku A w określonym miejscu
zmienia się w czasie więcej niż o 5 dB. Hałas występujący
z przerwami w czasie obserwacji traktuje się jako hałas
nieustalony.
254
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
Średni poziom dźwięku A, (LAm ) - uśredniony w czasie obserwacji
poziom dźwięku A hałasu
ustalonego
L Am
1
=
n
n
∑L
Ai
i =1
LAi - poziom dźwięku A występujący w danym momencie czasowym, dB
n – liczba określonych poziomów dźwięku A, (LAi) w czasie obserwacji
255
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
Równoważny poziom dźwięku A (LA eg) - uśredniony w czasie obserwacji
poziom dźwięku A hałasu
nieustalonego
L Aeg
1
= 10 lg 
 T
∑ (t ⋅10
n
i
i =1
0.1L Ami
)



T – czas oceny, s
LAmi – średni poziom dźwięku A występujący w czasie, w którym hałas
można uznać za ustalony, dB
ti – czas w którym poziom dźwięku A jest ustalony i wynosi LAm, przy czym
n
T=
∑t
i
i =1
256
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
lub (w przypadku zastosowania analizy statystycznej):
L Aeg
1
= 10 lg 
 N
n
∑ n 10
i
i =1
0,1L Ai



LAi – średni poziom dźwięku A w i-tym przedziale poziomów, dB
n – liczba przedziałów poziomu dźwięku
ni – liczba odczytów poziomu dźwięku A w i-tym przedziale poziomów
N – całkowita liczba odczytów poziomu dźwięku LAi w czasie dla którego
wyznacza się równoważny poziom dźwięku LAeg, przy czym
n
N=
∑n
i
i =1
257
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
Maksymalny poziom dźwięku A, (LA max) - maksymalna wartość skuteczna
poziomu dźwięku A występująca w
czasie obserwacji.
Czas oceny T - przedział czasu, dla którego określa się równoważny lub
średni poziom dźwięku A w celu porównania poziomu
dźwięku z wartościami dopuszczalnymi.
258
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
DOPUSZCZALNY POZIOM DŹWIĘKU A W POMIESZCZENIACH
PRZEZNACZONYCH DO PRZEBYWANIA LUDZI
Równoważny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do
pomieszczenia łącznie od wszystkich źródeł hałasu usytuowanych poza
tym pomieszczeniem (w budynkach mieszkalnych - od źródeł hałasu
usytuowanych poza mieszkaniem w skład którego wchodzi to
pomieszczenie) nie może przekraczać wartości podanych w tablicach
zamieszczonych na następnych slajdach w kol.3 i 4.
259
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
Poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia oddzielnie od
poszczególnych instalacji stanowiących techniczne wyposażenie budynku,
nie regulowanych i nie wyłączanych z danego pomieszczenia (w przypadku
budynku mieszkalnego - z danego mieszkania) oraz od poszczególnych
urządzeń i instalacji działających w pomieszczeniach nie związanych
funkcjonalnie z danym budynkiem lub zlokalizowanych na zewnątrz
budynku w terenie lub w innych obiektach nie może przekraczać wartości
podanych na następnych slajdach, przy czym:
przy hałasie ustalonym:
średni poziom dźwięku A, (LAm), nie może przekraczać wartości
podanych kol. 5 i 6;
przy hałasie nieustalonym:
równoważny poziom dźwięku A , (LAeq), nie może przekraczać
wartości podanych w kol. 5 i 6
maksymalny poziom dźwięku A, (LAmax), nie może przekraczać
wartości podanych w kol. 7 i 8.
260
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu
przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia technicznego budynku oraz innych
Dopuszczalny rów-
urządzeń w budynku i poza budynkiem
noważny poziom
A
dźwięku
Lp.
Przeznaczenie pomieszczenia
hałasu
przenikającego do
średni poziom
pomieszczenia od
dźwięk u A ( L A m )
(przy hałasie
ustalonym1) ) lub
równoważny poziom
dźwięku A, (LA eg)
(przy hałasie nie-
wszystkich źródeł
hałasu łącznie LA eg,
dB
ustalonym2) ),
w dzień
1
2
w nocy
w dzień
4
3
5
maksymalny poziom
dźwięku A ,
(LA
max ),
przy hałasie
nieustalonym2) dB
dB
w nocy
w dzień
w nocy
6
7
6
Pomieszczenia mieszkalne w budynkach
1
mieszkalnych,
internatach, domach rencistów,
domach dziecka,
hotelach kat. S i I, hotelach
40
30
35
25
40
30
robotniczych
2
Kuchnie i pomieszczenia sanitarne w
mieszkaniach
45
40
40
40
45
45
3
Pokoje w hotelach kategorii II i niższych
45
35
40
30
45
35
4
Pokoje w domach wczasowych
30 ÷ 353)
35 ÷ 40
30
30
Pokoje chorych w szpitalach i
5
40 ÷ 453)
25 ÷ 30
40 ÷ 453)
30 ÷ 353)
sanatoriach za
wyjątkiem pokoi w oddziałach intensywnej
opieki medycznej
35
25
35
30
261
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
Dopuszczalny poziom dźwięku
A
hałasu
przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia
technicznego budynku oraz innych urządzeń w
budynku i poza budynkiem
Dopuszczalny równoważny poziom
dźwięku A hałasu
przenikającego do
Lp.
Przeznaczenie pomieszczenia
pomieszczenia od
wszystkich źródeł
hałasu łącznie LA eg, dB
średni poziom dźwięk u
A (LAm)
(przy hałasie
ustalonym1) ) lub
równoważny poziom
dźwięku A, (LA eg)
(przy hałasie nieustalonym2) ),
w dzień
6
7
8
Pomieszczenia łóżkowe w oddziałach intensywnej
opieki medycznej
Sale operacyjne,
pokoje przygotowania chorych do
operacji
Gabinety badań lekarskich w przychodniach i
szpitalach,
pomieszczenia psychoterapi i
w nocy
w dzień
maksymalny poziom
dźwięku A ,
(L A max), przy hałasie
nieustalonym 2) dB
dB
w nocy
w dzień
w nocy
30
30
25
25
30
30
35
-
30
-
35
-
35
-
30
-
35
-
9
Pokoje lekarskie, pielęgniarskie oraz inne
pomieszczenia szpitalne (za wyjątkiem działów
technicznych i gospodarczych)
40
30
35
25
40
35
10
Laboratoria medyczne, pokoje recepturowe w
aptekach
40
-
35
-
40
-
35
-
30
-
35
-
11
Pokoje dla dzieci w żłobkach, klasy w przedszkolach
262
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
Dopuszczalny poziom dźwięku
A
hałasu
przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia
technicznego budynku oraz innych urządzeń w
Dopuszczalny rów-
budynku i poza budynkiem
noważny poziom
dźwięku A hałasu
przenikającego do
Lp.
Przeznaczenie pomieszczenia
pomieszczenia od
wszystkich źródeł
hałasu łącznie LA eg,
dB
średni poziom dźwięk u
A (LAm)
(przy hałasie
ustalonym1) ) lub
równoważny poziom
dźwięku A, (LA eg)
(przy hałasie nieustalonym2) ),
w dzień
12
Klasy i pracownie szkolne (za wyjątkiem pracowni
zajęć technicznych), sa le wykładowe, audytoria
40
13
Sale konferencyjne
40 ,
14
Pomieszczenia do pracy umysłowej wymagającej
silnej koncentracji uwagi
w nocy
-
-
w dzień
maksymalny poziom
dźwięku A ,
(L A max), przy hałasie
nieustalonym2) dB
dB
w nocy
w dzień
w nocy
35
-
40
-
35
-
40
-
35
-
,30
-
35
-
15
Pomieszczenia administracyjne bez wewnętrznych
źródeł hałasu
40
-
35
-
40
-
16
Pomieszczenia administracyjne z wewnętrznymi
źródłami hałasu, pomieszczenia administracyjne w
obiektach tymczasowych
45
-
40
-
45
-
17
Sale zajęć w domach kultury
-
30 ÷ 40
-
35 ÷ 454)
40 ÷ 504)
-
263
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
Dopuszczalny rów-
Dopuszczalny poziom dźwięku
noważny poziom
Lp.
Przeznaczenie pomieszczenia
A
hałasu
przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia
dźwięku A hałasu
technicznego budynku oraz innych urządzeń w
przenikającego do
budynku i poza budynkiem
pomieszczenia od
średni poziom dźwięk u A
(LAm)
(przy hałasie ustalonym1)
) lub równoważny poziom
dźwięku A, (LA eg)
(przy hałasie nieustalonym2) ),
w dzień
18
19
Sale kawiarniane I restauracyjne
Sale sklepowe
/
w nocy
w dzień
w nocy
-
45
-
50
-
45
-
) Np. pochodzącymi od centralnego ogrzewania, wentylacji, stacji transformatorowych.
2
) Np. pochodzący od urządzeń dźwigowych, z .zsypów śmieciowych.
3
) Należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od kategorii obiektu.
4
) Należy przyjmować indywidualnie w podanych granicach w zależności od rodzaju zajęć.
5
) Nie normalizuje się wartości maksymalnych.
dźwięku A ,
(L A
max ),
przy hałasie
nieustalonym2) dB
dB
50
1
maksymalny poziom
w dzień
w nocy
-5)
-
264
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
Jeżeli pomieszczenia, dla których podano w tablicy dopuszczalne poziomy
dźwięku A tylko dla okresu dziennego są użytkowane również w nocy
zgodnie ze swym przeznaczaniem, wówczas wymagania dla tych
pomieszczeń należy traktować jako niezależne od pory doby przyjmując
wartości jak dla dnia.
Podane dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A obowiązują przy
następujących warunkach:
dopuszczalny poziom dźwięku A określony jest dla wnętrza pomieszczenia
przy zamkniętych drzwiach i oknach lecz przy zapewnieniu wymiany
powietrza w pomieszczeniu zgodnie z wymaganiami przepisów;
dopuszczalny poziom dźwięku A dotyczy pomieszczeń umeblowanych i
wyposażonych zgodnie z ich przeznaczeniem;
dopuszczalny poziom dźwięku A dotyczy przedziału
czasu równego czasowi oceny T.
265
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
W pomieszczeniach budynków mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
oraz szpitalach i sanatoriach jako czas oceny T należy przyjmować
nieprzerwanie 8 najniekorzystniejszych godzin w ciągu dnia między
godz. 6.00 a 22.00 i nieprzerwanie ½ godz. w ciągu nocy między godz.
22.00 a 6.00.
W pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej jako czas oceny
T należy przyjmować czas, w którym pomieszczenie użytkowane jest
przez daną grupę ludzi zgodnie z jego przeznaczeniem. Jeżeli
pomieszczenie wykorzystywane jest w czasie dłuższym niż 8 h, jako czas
oceny T należy przyjmować 8 najniekorzystniejszych godzin niezależnie od
pory doby.
266
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
DOPUSZCZALNY POZIOM DŹWIĘKU A URZĄDZEŃ
ZAINSTALOWANYCH W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH
W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO
)w
Maksymalny poziom dźwięku A, (LA max) w odległości 1 m od
urządzenia zainstalowanego w pomieszczeniu technicznym
zlokalizowanym w budynku mieszkalnym lub zamieszkania
zbiorowego nie może przekraczać wartości podanych w tabeli.
Dopuszczalny maksymalny poziom dźwięku dotyczy całej doby i
odnosi się do rzeczywistej chłonności akustycznej danego
pomieszczenia technicznego.
Spełnienie wymagań zawartych w tabeli nie oznacza, że spełnione
będą wymagania podane w tabelach na poprzednich slajdach, bez
zastosowania specjalnych zabezpieczeń akustycznych.
267
Dopuszczalne wartości poziomu
dźwięku w pomieszczeniach – PN-87/B-02151/02
Lp.
Pomieszczenie, charakter pracy urządzenia
Węzeł cieplny, hydrofornia. Praca pompy,
działanie zaworów
Transformatami a, praca transformatora przy
2 minimalnych występujących wartościach
obciążenia
'Maszynownia dźwigu. Praca zespołu
3
napędowego
1
4
Przestrzeń nad dachem
budynku, praca
wentylatora dachowego
Dopuszczalny maksymalny
poziom dźwięku A, (L A max) w
dB, w odległości 1 m od
urządzenia
65
62
65
651)
1
) Wymaganie dotyczy przypadku, gdy hałas
pochodzący od wentylatora przenika do
pomieszczenia wyłącznie przez instalacje
wentylacyjna. W przypadku, gdy hałas
wentylatora może przenikać do pomieszczeń
danego lub innego budynku przez okna,
wówczas dopuszczalny poziom dźwięku A w
odległości 1 m od wentylatora należy ustalać
indywidualnie w zależności od możliwych do
zastosowania w konkretnym przypadku
zabezpieczeń akustycznych lecz nie większy niż
65 dB.
268
Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania – PN-87/B-02151/03
Wymagana izolacyjność akustyczna elementów nawiewnych
stosowanych w ścianach zewnętrznych i stropodachach
Jeżeli w przegrodzie zewnętrznej (lub oknie przegrody zewnętrznej) jest zastosowany
element nawiewny przeznaczony do okresowego doprowadzenia powietrza
zewnętrznego do pomieszczenia (z możliwością regulowania przez użytkownika), to
jego izolacyjność akustyczną ocenia się w stanie zamkniętym.
Jeżeli element nawiewny jest przeznaczony do stałego doprowadzania powietrza
zewnętrznego do pomieszczenia lub do okresowego, lecz bez możliwości
regulowania przez użytkownika, to jego izolacyjność akustyczną ocenia się w
stanie otwartym.
269
Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna
przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów
budowlanych. Wymagania – PN-B-02151-3
Izolacyjność akustyczna elementu nawiewnego określona według podanych wyżej
zasad powinna być na tyle duża, aby nie powodowała obniżenia wypadkowej
izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej poniżej wartości wymaganych
(określone w niniejszej normie).
W zależności od usytuowania elementu nawiewnego w przegrodzie
zewnętrznej, jego izolacyjność akustyczna może być uwzględniona w
wypadkowej izolacyjności przegrody zewnętrznej lub w wypadkowej
izolacyjności okna.
270
Dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 7 listopada 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu
LDWN
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 maja 2007 r.
w sprawie wymagań którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku
oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
271
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego
przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D i LAeq N, które to
wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania
ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby
LAeq D - równoważny poziom dźwięku
LAeq N - równoważny poziom dźwięku
272
273
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej
zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych,
handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują
dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys., można wyznaczyć w tych
dzielnicach stref´ śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą
zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych,
handlowych i usługowych.
274
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez
poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego
przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki
mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie
ochrony przed hałasem
LDWN - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w
decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z
uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 600 do
godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 1800 do
godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 2200
do godz. 600);
LN - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w
decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku
(rozumianych jako przedział czasu od godz. 2200 do godz. 600).
275
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
LD - oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w
decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór dnia w roku
(rozumianych jako przedział czasu od godz. 600 do godz. 1800);
Lw — oznacza długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony
w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór wieczoru w roku
(rozumianych jako przedział czasu od godz. 1800 do godz. 2200),
276
277
Metodologia obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego
– wentylacja i chłodnictwo
na podstawie projektu
ROZPORZĄDZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części
budynku stanowiącej samodzielną
całość techniczno użytkową
oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich
charakterystyki energetycznej
278
Przeprowadzanie obliczeń – informacje wstępne
W projekcie rozporządzenia odwołano się do dwóch metod
obliczeniowych:
bilansowej miesięcznej dla potrzeb określania charakterystyki dla lokali
mieszkalnych lub budynków o jednolitej funkcji mieszkalnej
metodę uproszczoną godzinową do obliczania charakterystyki dla
wszystkich pozostałych budynków.
Najważniejsze obliczenia związane z określaniem charakterystyki
energetycznej , a więc obliczenia dotyczące zapotrzebowania energii na
ogrzewanie i chłodzenie są oparte na przepisach normy PN-EN ISO 13790.
Dane klimatyczne dotychczas przyjmowane wg załącznika do normy PN-B02025 zostaną zastąpione nowymi bazami danych klimatycznych
odpowiednio dla metody godzinowej i miesięcznej.
279
Przeprowadzanie obliczeń – informacje wstępne
Załącznik 1 - określa metodę obliczania i oceny charakterystyki energetycznej
budynku przeznaczonego wyłącznie do mieszkania lub części budynku
stanowiącej samodzielną całość techniczno użytkową o takim przeznaczeniu, a
także lokalu mieszkalnego nie wyposażonych w instalację chłodzenia.
Obliczenia zapotrzebowania energii wykonuje się dla normatywnych
warunków użytkowania oraz w oparciu o dane klimatyczne z bazy danych
klimatycznych, określone dla najbliższej stacji meteorologicznej dla metody
bilansów miesięcznych dla 61 stacji meteorologicznych.
280
Przeprowadzanie obliczeń – informacje wstępne
Załącznik 2 - określa metodę obliczania i oceny charakterystyki
energetycznej dla pozostałych typów budynków.
Przy obliczaniu charakterystyki energetycznej części budynku w określaniu
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, wentylacji i chłodzenia należy
uwzględnić wymianę ciepła nie tylko z powietrzem zewnętrznym, ale
także z otaczającą częścią budynku.
Obliczenia zapotrzebowania energii wykonuje się w oparciu o dane
klimatyczne z bazy danych klimatycznych określone dla metody
uproszczonych bilansów godzinowych (wraz z przeliczeniem wartości
promieniowania na przegrody o zadanej orientacji i nachyleniu) dla 61 stacji
meteorologicznych.
281
Przeprowadzanie obliczeń – informacje wstępne
Metodologia oceny energetycznej budynków przedstawiona w załączniku nr 1
i 2 oraz wzór świadectwa charakterystyki energetycznej zostały przyjęte w
oparciu o ustalenia normy EN 15217 – Charakterystyka energetyczna
budynków – Metody wyrażania charakterystyki energetycznej i certyfikacji
energetycznej budynków.
W ramach proponowanej w projekcie rozporządzenia metodologii obliczane
jest zapotrzebowanie na energię dostarczaną do celów ogrzewania, chłodzenia
i wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody, a w przypadku budynków
użyteczności publicznej także oświetlenia. Propozycja ta wykorzystuje zapisy
normy FDIS CEN 13790, która w wersji z 2005 roku uzyskała status PN (PNEN ISO 13790:2006 Cieplne właściwości budynków-Obliczanie zużycia energii
do ogrzewania), a w wersji aktualnej, uzupełniona o metodę obliczania
zapotrzebowania na chłodzenie, została zaakceptowana (w połowie lutego
2008) przez ISO i w ciągu kilku miesięcy będzie opublikowana jako norma
282
ISO CEN.
Przeprowadzanie obliczeń – informacje wstępne
Przewiduje się ogólne udostępnienie baz na potrzeby sporządzania
świadectw charakterystyki energetycznej na stronie internetowej
ministerstwa infrastruktury.
Dane meteorologiczne będą dostępne na stronie internetowej w postaci
plików tekstowych.
283
Przeprowadzanie obliczeń – wybrane definicje
Pomieszczeniu o regulowanej temperaturze powietrza – pomieszczenie
ogrzewane lub chłodzone,
Cele użytkowania energii w budynku:
a) ogrzewanie i wentylację,
b) chłodzenie,
c) przygotowanie cieplej wody,
d) oświetlenie.
Instalacja chłodzenia –instalacja chłodzenia obsługującą więcej niż
jedno pomieszczenie, zapewniającą przeróbkę powietrza, dzięki której
następuje kontrolowane obniżenie temperatury, w powiązaniu z
kontrolą wentylacji, wilgotności i czystości powietrza.
284
Świadectwo charakterystyki
energetycznej budynku
§ 5. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku powinno składać się
z następujących części:
1) Strony tytułowej zawierającej:
.
.
2) Charakterystyki techniczno - użytkowej zawierającej:
a) przeznaczenie budynku i rok oddania do usytuowania,
b) kubaturę i liczbę kondygnacji
c) rodzaj konstrukcji
d) powierzchnię pomieszczeń o regulowanej temperaturze,
e) rodzaj systemu ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody,
klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej także
oświetlenia.
285
Świadectwo charakterystyki
energetycznej budynku
3) Charakterystyki energetycznej budynku zawierającej :
a) współczynniki przenikania przegród budowlanych,
b) sprawności instalacji,
c) zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia,
d) zapotrzebowania na energię do przygotowania ciepłej wody
użytkowej,
e) zapotrzebowania na energię elektryczną dla celów oświetlenia, w
przypadku budynków użyteczności publicznej.
f) wskaźnik EP rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do
budynku niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z
użytkowaniem ocenianego budynku,
.............
286
Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej
budynku
287
Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej
budynku
288
Świadectwo charakterystyki
energetycznej lokalu mieszkalnego
§ 8. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego powinno
składać się z następujących części:
1.
Strony tytułowej świadectwa zawierającej:
.
.
2. Charakterystyki techniczno - użytkowej budynku i lokalu mieszkalnego
zawierającej:
a) rok oddania budynku do użytkowania,
b) rodzaj konstrukcji
c) sytuowanie mieszkania (kondygnacja)
d) rodzaj konstrukcji i rodzaj przegród budowlanych,
e) rodzaj systemu ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody.
f) rodzaj systemu chłodzenia, jeśli taki występuje.
289
Świadectwo charakterystyki
energetycznej lokalu mieszkalnego
3. Charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego zawierającej:
a) współczynniki przenikania przegród budowlanych,
b) sprawność instalacji,
c) wartość zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji lokalu
mieszkalnego,
d) wartość zapotrzebowania na energię do chłodzenia lokalu
mieszkalnego,
jeśli system chłodzenia występuje.
e) wartość zapotrzebowania na energię do przygotowania ciepłej wody
użytkowej zużywanej w lokalu mieszkalnym,
f) wskaźnik EP rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku
niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem ocenianego
lokalu mieszkalnego,
............
290
Wzór świadectwa energetycznego lokalu mieszkalnego
Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego
291
Literatura
[1]. Recknagel, Sprenger, Hönmann, Schramek Poradnik
Ogrzewanie i Klimatyzacja z uwzględnieniem chłodnictwa i
zaopatrzenia w ciepłą wodę. EWFE, Wydanie 1, Gdańsk
1994.
[2]. Akty prawne i normy (przywołane w pełnych tytułach i
numerach w prezentacji)
292
Download