Waszyńska Katarzyna

advertisement
Wydział Studiów Edukacyjnych
Dziekanat
Imię i nazwisko wraz z tytułami: (naukowymi i zawodowymi):

dr Katarzyna Waszyńska, psycholog, seksuolog kliniczny, edukator seksualny,
specjalista w zakresie terapii stresu pourazowego,

kierownik specjalności socjoterapia i promocja zdrowia, pełnomocnik Dziekana d.s
Zakładu Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM
Zakład:
Promocji Zdrowia i Psychoterapii
Problematyka badawcza, zainteresowania naukowe:
Zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z psychologią,
seksuologią, promocją zdrowia seksualnego (w tym edukacją seksualną).
Autorka projektów badawczych: Psychospołeczne determinanty uprawiania prostytucji;
Biograficzne uwarunkowania seksualności młodzieży studiującej; Zachowania i fantazje
seksualne mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności, Obszary zainteresowań
seksualnych uczniów szkół podstawowych i średnich, audyt środowiska nauczycielskiego
(analiza zasobów i trudności w pracy nauczyciela)...oraz publikacji z dziedziny psychologii,
seksuologii, promocji zdrowia.
Publikacje:
1. Waszyńska, K. (2010). Treść fantazji a podejmowanie zachowań w grupie młodych
dorosłych – badania własne. Seksuologia Polska, 2010, nr 1, VIA MEDICA
2. Waszyńska, K., (2010). Biograficzne uwarunkowania życia seksualnego. Poznań. Wyd.
UAM - monografia
3. Waszyńska, K., „Cybersexual addiction. Diagnostyka i leczenie”, Nowiny Lekarskie nr
5/2011
4. Lew- Starowicz, Z, Waszyńska, K (red.). (2012). Przemiany seksualności w
społeczeństwie współczesnym. Teoria i praktyka. Poznań. Wyd. UAM
5. Waszyńska K., „Przejawy seksualności dziecka w wieku przedszkolnym – kontekst
edukacyjny” W: Lew- Starowicz, Z, Waszyńska, K (red.). (2012). Przemiany
seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i praktyka, s. 131- 147
ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 23 43, tel./fax. +48 61 829 21 53
[email protected]
www.wse.amu.edu.pl
Wydział Studiów Edukacyjnych
Dziekanat
6. Robert Kowalczyk, Krzysztof Nowosielski, Katarzyna Waszyńska, Joanna Ślusarczyk.
„Psychologiczne
uwarunkowania
wzajemnej
atrakcyjności
w
diadach
męskich
homoseksualnych” W: Lew- Starowicz, Z, Waszyńska, K (red.). (2012). Przemiany
seksualności w społeczeństwie współczesnym. Teoria i praktyka, s. 343 – 362.
7. Waszyńska, K, Skowroński, D. Treściowe kryteria trafności zeznań – metoda M.
Stellera i G. Koehnkena. W: Dziecko Krzywdzone nr 2/2005
8. Waszyńska, K. (2003). Życie seksualne studentów. Poznań: Interfund
Proponowana tematyka prac magisterskich/dyplomowych (konkretne przykłady
tematów):
 Przemoc psychiczna , fizyczna, seksualna, zaniedbanie
 Alkoholizm, narkomania
 Współczesne formy prostytucji
 Bio-psycho-społeczne konteksty rozwoju seksualnego (seksualność człowieka w cyklu
życia: od dzieciństwa do dorosłości, granice normy seksualnej, seksualność kobiet i
mężczyzn..)
 Edukacja seksualna
 Współczesne formy życia partnerskiego (współczesne związki homoseksualne,
heteroseksualne, związki w obliczu kryzysów..)
 Cyberseks (miłość i seks w Internecie)
Kontakt: : dyżur pokój 302, 61 8292342
Inne informacje (według uznania)
Członek
Polskiego
Towarzystwa
Psychologicznego,
Polskiego
Towarzystwa
Seksuologicznego.
Okresowo współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi w Poznaniu i Warszawie, w ramach
programów publicystycznych i edukacyjnych.
Działalność kliniczna:
-
1997/1998 Poradnia Instytutu Psychosomatycznego
-
1999 – 2002 Poradnia Towarzystwa Rozwoju Rodziny
-
od 1997 roku prowadzi praktykę psychologiczną, seksuologiczną
ul. A. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 23 43, tel./fax. +48 61 829 21 53
[email protected]
www.wse.amu.edu.pl
Download