Załącznik „J”

advertisement
Załącznik „J” - MKS FIA
Art. 251 - Klasyfikacja i Definicje
Tłumaczenie—Stan na dzień 08.12.2016
ARTYKUŁ 251 - 2017
KLASYFIKACJA I DEFINICJE
ARTYKUŁ 1 KLASYFIKACJA
1.1 Kategorie i grupy
Samochody biorące udział w zawodach są podzielone na następujące kategorie i
grupy:
Kategoria I
- Grupa N
Samochody Produkcyjne
- Grupa A
Samochody Turystyczne
- Grupa R
Samochody Turystyczne lub Samochody Produkcyjne Wielkoseryjne
- Grupa E-I Samochody Wyścigowe Formuły Wolnej
Kategoria II
- Grupa RGT Samochody Produkcyjne GT
- Grupa GT3 Pucharowe Samochody Wielkiej Turystyki
- Grupa CN
Produkcyjne Samochody Sportowe
- Grupa D
Samochody Wyścigowe Formuły Międzynarodowej
- Grupa E-II Samochody Wyścigowe Formuły Wolnej
Kategoria III
- Grupa F
Ciężarówki Wyścigowe
1.2 Klasy według pojemności skokowej
W zależności od pojemności skokowej cylindrów, samochody dzielą się na
następujące klasy:
1.
Do 500 cm³
2.
Ponad 500 cm³
i do
600 cm³
3.
Ponad 600 cm³
i do
700 cm³
4.
Ponad 700 cm³
i do
850 cm³
5.
Ponad 850 cm³
i do
1.000 cm³
6.
Ponad 1.000 cm³
i do
1.150 cm³
7.
Ponad 1.150 cm³
i do
1.400 cm³
8.
Ponad 1.400 cm³
i do
1.600 cm³
9.
Ponad 1.600 cm³
i do
2.000 cm³
10.
Ponad 2.000 cm³
i do
2.500 cm³
11.
Ponad 2.500 cm³
i do
3.000 cm³
12.
Ponad 3.000 cm³
i do
3.500 cm³
13.
Ponad 3.500 cm³
i do
4.000 cm³
14.
Ponad 4.000 cm³
i do
4.500 cm³
15.
Ponad 4.500 cm³
i do
5.000 cm³
16.
Ponad 5.000 cm³
i do
5.500 cm³
17.
Ponad 5.500 cm³
i do
6.000 cm³
18.
Ponad 6.000 cm³
Jeżeli nie zostało ustalone inaczej w specjalnych warunkach FIA dla określonej
kategorii zawodów, organizatorzy nie są obowiązani do umieszczania wszystkich
klas w regulaminach uzupełniających, a ponadto mają prawo łączenia dwóch lub
więcej kolejnych klas, w zależności od szczególnych okoliczności związanych z ich
zawodami.
Żadna klasa nie może być podzielona.
Artykuł 2 DEFINICJE
2.1 Określenia ogólne
2.1.1 Samochody produkowane seryjnie (Kategoria I)
Samochody, których produkcja określonej liczby identycznych egzemplarzy (patrz
definicja tego słowa), wyprodukowana w ustalonym przedziale czasu, została
zweryfikowana na wniosek producenta i została przeznaczona do normalnej
sprzedaży (patrz określenie normalnej sprzedaży).
Sprzedawane samochody muszą być zgodne z kartą homologacyjną.
2.1.2 Samochody wyczynowe (Kategoria II)
Samochody budowane w pojedynczych egzemplarzach i przeznaczone wyłącznie do
wyścigów.
2.1.3 Ciężarówki (Kategoria III)
2.1.4 Identyczne egzemplarze samochodu
Samochody należące do tej samej serii produkcyjnej, mające to samo nadwozie
Str. 1
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Załącznik „J” - MKS FIA
Art. 251 - Klasyfikacja i Definicje
(zewnętrznie i wewnętrznie), takie same zespoły mechaniczne i takie samo
podwozie (biorąc pod uwagę, że podwozie może być integralną częścią nadwozia w
przypadku konstrukcji samonośnej).
2.1.5 Model samochodu
Samochód należący do serii produkcyjnej, która wyróżnia się rozwiązaniem
projektowym i zarysem linii zewnętrznych nadwozia oraz ma identyczne wykonanie
mechaniczne silnika i układu przeniesienia napędu na koła.
2.1.6 Normalna sprzedaż
Oznacza dystrybucję samochodów do indywidualnych nabywców poprzez sieć
handlową producenta.
2.1.7 Homologacja
Jest to oficjalne stwierdzenie, dokonane przez FIA, że w warunkach produkcji
seryjnej została wyprodukowana minimalna wymagana ilość egzemplarzy danego
modelu, umożliwiająca zaliczenie go do Samochodów Produkcyjnych (Grupa N),
Samochodów Turystycznych (Grupa A), według niniejszego regulaminu.
Wniosek o homologację musi być złożony w FIA przez ASN kraju, w którym
samochód jest produkowany i musi doprowadzić do sporządzenia karty
homologacyjnej (patrz niżej).
Karta musi być sporządzona zgodnie ze specjalnymi przepisami, zwanymi
"Regulaminem Homologacji", ustanowionymi przez FIA.
Homologacja produkowanego seryjnie modelu traci ważność po 7 latach od
zaprzestania produkcji seryjnej tego modelu (roczna produkcja niższa niż 10%
minimalnej produkcji wymaganej dla danej grupy).
Homologacja modelu jest ważna tylko w jednej grupie, Samochodów
Produkcyjnych (Grupa N) / Samochodów Turystycznych (Grupa A).
2.1.8 Karty homologacyjne
Każdy model samochodu homologowanego przez FIA jest przedmiotem opisu,
zwanego „Kartą Homologacyjną”, w której muszą być podane wszystkie dane
pozwalające zidentyfikować dany model.
Karta homologacyjna definiuje cechy serii określone przez producenta.
W zależności od grupy, w której startuje zawodnik, granice modyfikacji
dozwolonych w zawodach międzynarodowych danej serii są określone w Załączniku
J.
Na wniosek sędziów technicznych, obowiązkowe jest przedstawienie najnowszej
wersji obowiązującej karty homologacyjnej, w dowolnym momencie trwania
zawodów.
W przypadku nie przedstawienia karty, kara może nawet obejmować odmowę
wyrażenia zgody na uczestnictwo zawodnika w zawodach.
Przedstawiana karta homologacyjna musi być bezwzględnie wydrukowana:
- Albo na papierze posiadającym pieczęć / znak wodny FIA
- Albo na papierze posiadającym pieczęć / znak wodny ASN wyłącznie gdy
producent jest tej samej narodowości co ASN.
Ponadto korzystanie z samochodu Grupy A wyposażonego w Wariant-Kit (patrz
poniżej)
dot.
podwozia/nadwozia,
wymaga
przedstawienia
oryginalnego
zaświadczenia wydanego/uzyskanego podczas montażu, przez upoważniony przez
producenta ośrodek.
Jeżeli data wejścia w życie ważności karty homologacyjnej wypadnie na czas
trwania zawodów, karta taka jest uważana za ważną dla tych zawodów na cały
okres ich trwania.
Odnośnie Samochodów Produkcyjnych (Gr. N), oprócz właściwej dla tej grupy
karty, trzeba również przedstawić kartę homologacyjną dla Samochodów
Turystycznych (Gr. A).
W przypadku, gdy porównanie modelu samochodu z jego kartą homologacyjną
nasuwałoby jakiekolwiek wątpliwości, sędziowie techniczni muszą oprzeć się na
książce obsługowej przeznaczonej dla dealerów marki, albo na ogólnym katalogu
zawierającym listę części zamiennych.
W przypadku braku dostatecznie precyzyjnej dokumentacji, będzie możliwe dokonanie
bezpośredniego sprawdzenia przez porównanie z identyczną częścią dostępną u
koncesjonowanego sprzedawcy.
Do obowiązków zawodnika należy uzyskanie w jego ASN-ie karty homologacyjnej
do jego samochodu.
Str. 2
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Załącznik „J” - MKS FIA
Art. 251 - Klasyfikacja i Definicje
Charakterystyka:
Karta homologacyjna dzieli się następująco:
- Karta podstawowa opisująca model podstawowy.
- W drugiej kolejności dodatkowe karty, opisujące „rozszerzenia homologacji”,
którymi mogą być "warianty", "erraty" lub "ewolucje".
a - Warianty (VF, VP, VO, VK)
Są to warianty dotyczące albo dostawy (VF) (2 dostawców dostarcza producentowi
tę samą część, a klient nie ma możliwości wyboru), albo warianty produkcyjne (VP)
(dostarczane na zamówienie i dostępne u dealera), albo warianty opcji (VO)
(dostawa na specjalne życzenie u sprzedawcy), albo “kity” (VK) (dostawa na
specjalne życzenie u sprzedawcy).
b - Errata (ER)
Zastępuje i anuluje błędną informację, poprzednio umieszczoną w karcie
homologacyjnej przez producenta.
c - Ewolucja typu (ET)
Charakteryzuje wprowadzenie na stałe modyfikacji do modelu podstawowego
(całkowite zaniechanie produkcji samochodu w jego pierwotnej formie)
Zastosowanie
1) Warianty (VF, VP, VO, VK)
Zawodnik może dowolnie wykorzystać cały wariant lub jego część, według swego
uznania, tylko pod warunkiem, że wszystkie dane techniczne zaprojektowanego
pojazdu są zgodne z danymi w karcie homologacyjnej tego samochodu, względnie
wyraźnie dopuszczone w Załączniku J.
Zabronione jest mieszanie kilku VO, odnoszące się do następujących elementów:
turbosprężarka, hamulce i skrzynia biegów.
Na przykład zamontowanie zacisku hamulcowego określonego w karcie wariantu jest
możliwe jedynie, pod warunkiem, że wymiary okładzin hamulcowych, itd.,
otrzymane tą drogą są zgodne z kartą homologacyjną danego samochodu (dla
Samochodów Produkcyjnych (Grupa N), patrz także Art.254-2).
Jeżeli chodzi o Warianty Kity (VK), dopuszcza się ich stosowanie wyłącznie na
warunkach wskazanych przez producenta w karcie homologacyjnej.
Dotyczy to w szczególności grup części, które muszą być uznane jako całość przez
zawodnika, a ich ewentualne specyfikacje respektowane.
W mistrzostwach FIA, paszport techniczny FIA samochodów WRC, S2000-Rally,
S2000, R5 i Super 1600, musi być okazywany podczas badań kontrolnych zawodów.
Ponadto, oznakowania związane z paszportem technicznym nie mogą być usuwane
w żadnych okolicznościach.
2) Ewolucja typu (ET)
(Dla Samochodów Produkcyjnych (Grupa N) patrz także Art. 254-2)
Samochód musi odpowiadać określonemu etapowi ewolucji, (niezależnie od
rzeczywistej daty opuszczenia fabryki), a zatem ewolucja powinna być zastosowana
w całości lub wcale.
Ponadto, gdy zawodnik wybrał określoną ewolucję, wówczas wszystkie poprzednie
ewolucje muszą być również zastosowane, chyba, że zachodzą sprzeczności między
nimi. Przykładowo, jeżeli występują dwie kolejne ewolucje dotyczące hamulców,
może być zastosowana ta, która odpowiada w czasie określonemu etapowi ewolucji
samochodu.
2.1.9 Zespoły mechaniczne
Wszystkie niezbędne elementy układu napędowego, zawieszenia, układu
kierowniczego i hamulcowego, jak również wszelkie części ruchome lub nie,
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tych układów.
2.1.10 Części oryginalne lub seryjne
Część, która została poddana wszystkim przewidzianym etapom produkcji,
wykonana przez producenta samochodu, w którą pojazd jest oryginalnie
wyposażony.
2.1.11 Materiały - Definicje
Stop na bazie pierwiastka X (np. stop na bazie Ni)
X musi być zawsze pierwiastkiem większościowym w stopie na podstawie udziału %.
Minimalny udział procentowy pierwiastka X w masie musi być zawsze większy od
maksymalnego udziału procentowego sumy każdego z pozostałych pierwiastków
stanowiących stop.
Str. 3
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Załącznik „J” - MKS FIA
Art. 251 - Klasyfikacja i Definicje
Stop na bazie pierwiastka X-Y (np. stopy na bazie Al-Cu)
X musi być najliczniejszym z pierwiastków.
Ponadto, elementem Y musi być drugim z najliczniejszych składnik (% w / w) po
stopie X.
Minimalna suma procentów wagowych pierwiastków X i Y zawsze musi być większy
niż maksymalny możliwy procent sumy każdego z pozostałych poszczególnych
pierwiastków w stopie.
Materiały międzymetaliczne (np. TiAl, NiAl, FeAl, Cu3Au, NiCo)
Są to materiały, w których materiał jest oparty na międzymetalicznych fazach, czyli
np. matrycy materiału składającej się z więcej niż 50% v / v faz (-y)
międzymetalicznych(-ej).
Międzymetaliczną fazę stanowi roztwór stały dwóch lub więcej metali mających albo
częściowo jonowe lub kowalencyjne wiązanie lub wiązanie metaliczne o szerokim
spektrum
działania
w
wąskim
widmie
składu
zbliżony
do
stosunku
stechiometrycznego.
Materiały kompozytowe
Materiały powstałe z kilku rozróżnialnych składników, których połączenie stworzyło
zespół właściwości, których pojedynczo nie posiada żaden z tworzących go
materiałów.
Bardziej szczegółowo, są to materiały, gdzie materiał matrycy jest wzmocniony
przez jedną ciągłą lub nieciągłą fazę.
Matryca może być metalowa, ceramiczna, polimerowa lub na bazie szkła.
Wzmocnienie może mieć postać długich włókien wzmacniających (ciągłe
wzmocnienie) lub krótkich włókien, nitek i cząstek (nieciągłe wzmocnienie).
Kompozyty Metalowe (MMC)
Są to kompozyty o matrycy metalowej, zawierającej fazę więcej niż 2% v / v, które
w fazie ciekłej nie rozpuszczają matrycy metalicznej.
2 % v / v należy rozumieć jako: „przy najniższej temperaturze matrycy w fazie
ciekłej”
Materiały ceramiczne (np. lecz nie ograniczając się jedyne do: Al2O3, SiC, B4C,
Ti5Si3, SiO2, Si3N4)
Nieorganiczny, niemetaliczny materiał wykonany ze związków metalu i
niemetalicznych.
Materiał ceramiczny może mieć strukturę krystaliczną lub częściowo krystaliczną.
Jest on formowany przez wytop masy, które krzepnie w miarę ochładzania się lub
która jest formowana i dojrzewa w tym samym czasie lub kolejno, w wyniku
działania ciepła.
2.1.13 Plomba
Element użyty do identyfikacji zespołów samochodu w jednym z poniższych celów:
- Kontroli użycia lub zamiany elementu.
- Kontroli liczby elementów użytych lub zgłoszonych zgodnie z wymogami
obowiązujących regulaminów.
- Rejestracja rozmiaru elementu do przeprowadzenia natychmiastowych i różnych
kontroli technicznych.
- Zapobieganie demontażowi i/lub zmianie elementu lub zespołu elementów.
- Wszystkie inne potrzeby wynikające ze stosowania regulaminów technicznych i/lub
sportowych.
2.2 Wymiary
Obrys samochodu widziany z góry:
Samochód na polu startowym w danych zawodach.
2.3 Silnik
2.3.1 Pojemność skokowa cylindrów
Objętość V utworzona w cylindrze (lub w cylindrach) pomiędzy górnym
maksymalnym położeniem i dolnym maksymalnym położeniem tłoka (tłoków).
V = 0,7854 x b² x s x n
gdzie: b = średnica cylindra
s = skok tłoka
n = ilość cylindrów
2.3.2 Doładowanie
Zwiększanie masy mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze spalania (w
Str. 4
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Załącznik „J” - MKS FIA
Art. 251 - Klasyfikacja i Definicje
porównaniu do masy wprowadzonej pod działaniem normalnego ciśnienia
atmosferycznego, zjawiska spiętrzania oraz zjawisk dynamicznych w układzie
dolotowym i/lub wylotowym) jakimkolwiek sposobem.
Wtryskiwanie paliwa pod ciśnieniem nie jest uważane za doładowanie (patrz Artykuł
252-3.1 - Przepisów Ogólnych).
2.3.3 Blok silnika
Skrzynia korbowa i cylindry.
2.3.4 Kolektor dolotowy
W przypadku gaźnikowego układu zasilania:
Przestrzeń, do której dopływa mieszanka paliwowo-powietrzna, rozciągająca się od
gaźnika (gaźników) do płaszczyzny głowicy (do której przylega uszczelka kolektora).
W przypadku zasilania wtryskowego z korpusem przepustnicy:
Przestrzeń rozciągająca się od korpusu z zaworem przepustnicy do płaszczyzny
głowicy (do której przylega uszczelka kolektora), w przestrzeni tej następuje
gromadzenie się i ukierunkowanie przepływu powietrza lub mieszanki paliwowo—
powietrznej.
W przypadku zasilania wtryskowego i wielo wtrysku:
Przestrzeń rozciągająca się od zaworów przepustnic do płaszczyzny głowicy (do
której przylega uszczelka kolektora), w przestrzeni tej następuje gromadzenie się i
ukierunkowanie przepływu powietrza lub mieszanki paliwowo—powietrznej.
W przypadku silnika wysokoprężnego:
Część / element zamocowany do głowicy, rozprowadzający powietrze od jednego
wlotu powietrza lub pojedynczy przewód do kanału w głowicy.
2.3.5 Kolektor wydechowy
Przestrzeń rozpoczynająca się od głowicy i ciągnąca się do pierwszej uszczelki
oddzielającej ją od reszty układu wydechowego, gromadząca w każdej chwili gazy
wydechowe z co najmniej dwóch cylindrów.
2.3.6 W samochodach z turbodoładowaniem, układ wydechowy zaczyna się za
turbosprężarką.
2.3.7 Miska olejowa
Elementy przykręcone pod blokiem silnika zawierające i kontrolujące olej do
smarowania silnika.
2.3.8 Komora silnika
Przestrzeń określona przez stałe lub zdejmowane panele podwozia i nadwozia
otaczające silnik.
Tunel (mieszczący elementy układu przeniesienia napędu) nie jest częścią komory
silnika.
2.3.9 Smarowanie przy pomocy suchej miski olejowej
Każdy system wykorzystujący pompę do przemieszczania oleju z jednej komory lub
przedziału do innego, z wyłączeniem pompy wykorzystywanej wyłącznie do
normalnego smarowania elementów silnika.
2.3.10 Statyczna uszczelka dla części mechanicznych
Jedyną funkcją uszczelki jest zapewnienie szczelności co najmniej dwóch części,
połączonych na stałe w stosunku do siebie.
Odległość między powierzchniami oddzielonymi uszczelką musi być mniejsza lub
równa 5mm.
2.3.11 Wymiennik
Element mechaniczny umożliwiający wymianę kalorii pomiędzy 2 płynami.
W konkretnych wymiennikach, pierwszy płyn zwany jest płynem do chłodzenia,
drugi zaś płynem umożliwiającym chłodzenie.
Na przykład: Wymiennik Olej/Woda (olej jest chłodzony wodą).
2.3.12 Chłodnica
Szczególny wymiennik umożliwiający chłodzenie płynu przy użyciu powietrza.
Wymiennik Płyn/Powietrze.
2.3.13 Intercooler lub Wymiennik Doładowania
Jest to wymiennik umieszczony pomiędzy sprężarką i silnikiem, umożliwiający
chłodzenie sprężonego powietrza przy użyciu płynu.
Wymiennik Powietrze/Płyn.
2.4 Układ jezdny
Układ jezdny zawiera wszystkie części, które są całkowicie lub częściowo
nieresorowane.
Str. 5
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Załącznik „J” - MKS FIA
Art. 251 - Klasyfikacja i Definicje
2.4.1 Koło
Tarcza i obręcz. Pod pojęciem kompletnego koła rozumie się tarczę, obręcz i oponę.
2.4.2 Powierzchnia cierna hamulców
Powierzchnia obejmowana przez okładziny cierne szczęk hamulcowych na bębnie lub
przez klocki po obu stronach tarczy hamulcowej, w czasie pełnego obrotu koła.
2.4.3 Zawieszenie Mac Phersona
Każdy system zawieszenia, w którym kolumna teleskopowa, niekoniecznie o
działaniu sprężynującym i/lub tłumiącym, ale zawierająca zwrotnicę, jest
zamocowana do nadwozia lub podwozia jednopunktowo w swej górnej części, w
dolnej natomiast albo do wahacza trójkątnego ustalającego ją poprzecznie i
podłużnie, albo do pojedynczego wahacza prowadzonego podłużnie przez
stabilizator lub drążek kierowniczy.
2.4.4 Oś skrętna
Oś utworzona z dwóch podłużnych wahaczy „wleczonych”, z których każdy jest
połączony przegubowo z nadwoziem oraz połączonych ze sobą sztywnym profilem
poprzecznym, którego sztywność skręcania jest niewielka w porównaniu z jego
sztywnością zginania.
2.5 Podwozie—Nadwozie
2.5.1 Podwozie
Ogólna struktura pojazdu do której zamontowane są zespoły mechaniczne oraz
nadwozie jak i każda część konstrukcyjna wspomnianej struktury.
2.5.2 Nadwozie
Zewnętrznie:
Wszystkie całkowicie resorowane części samochodu, opływane strumieniem
powietrza;
Wewnętrznie:
Kabina i bagażnik.
Należy rozróżnić następujące rodzaje nadwozia:
1) nadwozie całkowicie zamknięte;
2) nadwozie całkowicie otwarte;
3) nadwozie ze składanym dachem, miękkim (drop-head) lub sztywnym (hardtop).
2.5.3 Fotel
Element składający się z jednej poduszki siedzenia i jednego oparcia pleców.
Oparcie:
Powierzchnia mierzona w górę od dołu kręgosłupa osoby normalnie siedzącej.
Poduszka fotela:
Powierzchnia mierzona od dołu kręgosłupa do przodu, osoby w tej samej pozycji.
2.5.4 Bagażnik
Cała przestrzeń poza kabiną oraz komorą silnika, znajdująca się we wnętrzu
konstrukcji samochodu.
Przestrzeń ta jest ograniczona w długość przez przewidzianą przez producenta
przymocowaną konstrukcję i/lub przez tylną powierzchnię siedzenia w położeniu
najbardziej odsuniętym do tyłu, i/lub - jeżeli to możliwe, z oparciem odchylonym do
tyłu o maksymalny kąt 15O.
Przestrzeń ta jest ograniczona w wysokość przez przymocowaną konstrukcję i/lub
przez przewidziane przez konstruktora ruchome przegrody albo gdy ich nie ma,
poprzez płaszczyznę poziomą przechodzącą przez najniższy punkt przedniej szyby.
2.5.5 Kabina
Strukturalna przestrzeń wewnętrzna, będąca pomieszczeniem dla kierowcy i
pasażerów.
2.5.6 Pokrywa silnika
Zewnętrzna część nadwozia otwierana w celu umożliwienia dostępu do silnika.
2.5.7 Błotnik
Błotnik jest to powierzchnia zdefiniowana według Rysunku 251-1 i według Rysunku
XIII-A1 (lub XIII) karty homologacyjnej Grupy A (jeżeli ma zastosowanie).
Błotnik przedni:
Górną krawędź błotnika w widoku z boku stanowi:
- dolna krawędź widocznej części tylnej bocznej szyby w pozycji zamkniętej
(Rysunek 251-1).
- linia łącząca dolną krawędź widocznej części tylnej bocznej szyby w pozycji
zamkniętej i dolna krawędź widocznej części szyby tylnej (Rysunek 251-1).
Str. 6
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Załącznik „J” - MKS FIA
Art. 251 - Klasyfikacja i Definicje
Samochód 2 drzwiowy
Samochód 4 drzwiowy
Samochód 3 drzwiowy
Samochód 5 drzwiowy
Rysunek 251-1
2.5.8 Żaluzje
Połączenie nachylonych listew zamocowanych na obwodzie otworu, umożliwiające
zakrycie jakiegoś przedmiotu umieszczonego za nimi, w widoku prostopadłym do
powierzchni otworu.
2.5.9 Światła do jazdy dziennej
Światła dzienne skierowane w kierunku jazdy i używane w celu uwidocznienia
pojazdu w trakcie dnia. Światła te muszą wyłączać się automatycznie w momencie
włączenia przednich reflektorów.
2.6 Układ elektryczny
Reflektor: każdy układ optyczny, którego ognisko wytwarza skupioną wiązkę
promieni skierowanych do przodu.
2.7 Zbiornik paliwa
Każdy pojemnik zawierający paliwo, które może przepływać jakąkolwiek drogą do
głównego zbiornika lub do silnika.
2.8 Automatyczna skrzynia biegów
Zbudowana z przekładni hydrodynamicznej, skrzynia z przekładnią planetarną
wyposażoną w sprzęgła i wielotarczowe hamulce oraz mającą stałą liczbę przełożeń i
sterowanie zmianą biegów.
Str. 7
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Załącznik „J” - MKS FIA
Art. 251 - Klasyfikacja i Definicje
Zmiana biegów może odbywać się automatycznie bez rozłączania silnika i skrzyni
biegów, a zatem bez przerywania przenoszenia momentu obrotowego silnika w
układzie napędowym.
Skrzynie biegów z ciągłymi zmianami przełożeń uważane są za automatyczne
skrzynie biegów z wyróżnieniem o nieskończenie wielu przełożeniach.
ARTYKUŁ 3 SPECYFICZNE DEFINICJE DOTYCZĄCE POJAZDÓW Z NAPĘDEM
ELEKTRYCZNYM
3.1.1 Warunki oczekiwane
Przez warunki oczekiwane rozumie się: konstrukcję / serwisowanie / konserwację
(na lub poza samochodem), normalne użytkowanie samochodu, anormalne
użytkowanie samochodu (w szczególności wypadki, kolizje, uderzenia spowodowane
odłamkami) zwyczajne awarie samochodu, zwyczajne awarie układu elektrycznego
w szczególności na przykład przegrzanie, błąd oprogramowania, wibracje jakiegoś
elementu (mogą się zmniejszać wraz z rozwojem układu).
3.1.2 Pojedynczy punkt awarii
„Pojedynczy punkt awarii” (patrz wyżej wymienione „Warunki oczekiwane”)= nie
może w związku z tym oznaczać awarii, które są zwyczajne lub rozsądnie
oczekiwane (tak więc w celu uniknięcia wszelkich wątpliwości anormalne ale
zwyczajne użytkowanie lub awarie samochodu lub elektrycznego układu napędu nie
mogą obniżać poziomu ochrony przed niebezpieczeństwem, wymaganym przez
politykę bezpieczeństwa).
„Pojedynczy punkt awarii” nie wykryty lub niewykrywalny i pozwalający na ciągłe
użytkowanie musi być zaklasyfikowany jako „warunek oczekiwany” i nie może
obniżać poziomu ochrony przed niebezpieczeństwem, wymaganym przez politykę
bezpieczeństwa.
3.1.3 Dwa poziomy izolacji
Polityka bezpieczeństwa zakłada minimum dwa poziomy izolacji dla wszystkich
„warunków oczekiwanych”, o bardzo wysokim stopniu niezawodności każdego z nich
(stanowi więc bardzo niskie prawdopodobieństwo podwójnego punktu awarii). Każdy
element projektu lub procedury, który ma służyć jako izolacja, ale odnośnie którego
nie oczekuje się osiągnięcia normalnego poziomu bardzo wysokiej niezawodności
musi być uważany jako ryzyko zwyczajne i w związku z tym jako „warunek
oczekiwany” i nie może obniżać poziomu ochrony przed niebezpieczeństwem,
wymaganym przez politykę bezpieczeństwa.
3.1.4 Porażenie prądem elektrycznym niebezpieczne dla życia każdej osoby
Na ogół uważa się, że porażenie prądem elektrycznym (Załącznik J—Artykuł
253.18.8) niebezpieczne dla życia każdej osoby jest spowodowane przedłużonym
zetknięciem ciała ludzkiego ze źródłem prądu większym niż 60 V DC lub 30 V AC
rms (wartości wzięte z ISO/DIS 6469-3.2:2010).
3.1.5 Drogowy pojazd elektryczny
Drogowym pojazdem (całkowicie) elektrycznym jest pojazd drogowy, niezależny od
infrastruktury, napędzany wyłącznie energią elektryczną, która przez jedno lub kilka
urządzeń elektrycznych jest przekształcana w energię mechaniczną do celów
trakcyjnych (patrz norma EN 13447).
3.1.6 Hybrydowy pojazd elektryczny
Międzynarodowa
Organizacja
Normalizacyjna
definiuje
hybrydowy
pojazd
elektryczny (HEV) jako „pojazd wyposażony w co najmniej jeden układ RESS
(Załącznik J—Artykuł 253.18.7) i jedno źródło energii zasilane paliwem do napędu
pojazdu” (ISO 6469-1:2009).
3.1.6.1 Pojazd elektryczny całkowicie hybrydowy
Pojazd hybrydowy, w którym silnik elektryczny jest w stanie nie tylko wspomagać
silnik o spalaniu wewnętrznym, ale także napędzać pojazd bez pomocy silnika o
spalaniu wewnętrznym i działać w trybie „zero emisji”. Zasięg w trybie „zero emisji”
pojazdu całkowicie hybrydowego może wynosić kilkanaście (Hybryda doładowywana
„Pluh-in Hybrid, PHEV”) lub kilka kilometrów.
3.1.6.2 Elektryczny pojazd hybrydowy doładowywany z domowego gniazdka
elektrycznego
Elektryczny pojazd hybrydowy doładowywany z domowego gniazdka elektrycznego
(PHEV) jest pojazdem hybrydowym wyposażonym w znaczny zestaw baterii dużej
pojemności, który może być ładowany z domowych gniazdek elektrycznych lub przy
Str. 8
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Załącznik „J” - MKS FIA
Art. 251 - Klasyfikacja i Definicje
użyciu pokładowych możliwości doładowania klasycznych pojazdów hybrydowych.
Klasyczne pojazdy hybrydowe wymagają kombinacji hamowania rekuperacyjnego i
energii z silnika do ładowania układu RESS i napędu pojazdu, natomiast pojazdy
hybrydowe doładowywane z domowego gniazdka elektrycznego mogą działać jako
pojazdy elektryczne z generatorem wspomagającym z silnikiem o spalaniu
wewnętrznym (Pojazdy Elektryczne o Zwiększonym Zasięgu, EREV) lub jako pojazdy
całkowicie hybrydowe wyposażone w zestaw baterii dużej pojemności.
3.1.7 Układ magazynowania energii wielokrotnego doładowania (RESS/
STSY)
Układ magazynowania energii wielokrotnego doładowania (RESS) (STSY) jest
kompletnym urządzeniem magazynowania, zawierającym nośnik do magazynowania
energii (na przykład koło zamachowe, kondensator, akumulator, etc.), elementy do
montażu, kontroli, zarządzania i ochrony nośnika magazynowania, łącznie ze
wszystkimi elementami potrzebnymi do normalnego działania, z wyjątkiem
wszystkich cieczy chłodzących oraz urządzeń chłodzących znajdujących się na
zewnątrz obudowy (-ów) RESS-u.
3.1.7.1 Koło zamachowe
Koło zamachowe jest układem mechanicznym lub elektromechanicznym mogącym
przechowywać i uwalniać energię za pomocą systemu obrotowego masy takiego jak
wirnik silnika / generatora elektrycznego.
3.1.7.2 Kondensatory
Kondensator (kondensator elektrolityczny, kondensator elektryczny z podwójną
warstwą (EDLC) zwany "superkondensatorem" lub "ultrakondensatorem") jest
urządzeniem do magazynowania energii elektrycznej w polu elektrycznym, a w
przypadku kondensatora EDLC, w którym magazynowany jest ładunek elektryczny
pozwalający na adsorpcję i desorpcję jonów w elektrolicie do elektrod.
3.1.7.3 Bateria trakcyjna
Bateria trakcyjna jest RESS-em STSY i dostarcza energię elektryczną do obwodu
elektrycznego, a tym samym do silnika (-ów) trakcyjnego (-ych) i ewentualnie do
dodatkowego obwodu (Artykuł 3.1.19).
Baterię trakcyjną definiuje się jako urządzenie stosowane do pośredniego
magazynowania energii elektrycznej dostarczanej przez konwersję energii
kinetycznej przez generator lub przez jednostkę ładowania (dla elektrycznych
pojazdów hybrydowych doładowywanych z domowego gniazdka elektrycznego i
pojazdów całkowicie elektrycznych).
Każdą baterię na pokładzie, elektrycznie połączoną z obwodem zasilania uważa się
za integralną cześć baterii trakcyjnej pojazdu. Bateria trakcyjna składa się z wielu
połączonych elektrycznie ogniw i zgrupowanych w moduły baterii.
3.1.7.4 Obudowa baterii
Obudowa baterii jest pojedynczym montażem mechanicznym umieszczonym
opcjonalnie w przedziale baterii, zawierającym moduły baterii, ramki lub płyty
mocujące, bezpieczniki i styczniki, jak również układ zarządzania baterią.
RESS może zawierać kilka obudów baterii połączonych między sobą za pomocą
odpowiednio zabezpieczonych kabli / złączy między obudowami.
3.1.7.5 Moduł baterii
Moduł baterii jest pojedynczą jednostką zawierająca jedno ogniwo lub zestaw
połączonych elektrycznie i mechanicznie ogniw.
Moduł baterii jest także określany jako „ szereg baterii” albo „szereg ogniw”.
Obudowa (-y) baterii może (-gą) zawierać kilka obudów baterii połączonych między
sobą, aby uzyskać wyższy prąd lub napięcie. Połączenia te znajdują się wewnątrz
obudowy baterii.
3.1.7.6 Ogniwo baterii
Ogniwem baterii jest urządzenie do magazynowania energii elektrochemicznej,
której napięcie znamionowe jest napięciem ogniwa elektrochemicznego
składającego się z elektrod dodatnich i ujemnych oraz elektrolitu.
3.1.7.7 Pojemność energetyczna baterii trakcyjnej
Pojemność C1 jest pojemnością mierzoną w Ah w normalnej temperaturze działania
baterii i przy pełnym rozładowaniu baterii w ciągu 1 godziny.
Energię na pokładzie oblicza się iloczynem napięcia znamionowego baterii trakcyjnej
pojazdu wyrażonej w woltach i pojemności C1 w Ah. Pojemność energetyczna musi
być wyrażona odpowiednio w Wh lub Kw/h.
3.1.7.8 System zarządzania bateriami
Str. 9
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Załącznik „J” - MKS FIA
Art. 251 - Klasyfikacja i Definicje
System zarządzania bateriami (BMS) zintegrowany z RESS-em, jest ważnym
systemem bezpieczeństwa. Zawiera on obwód monitorowania i ewentualnie obwód
równoważenia ładowania, aby wszystkie ogniwa w dowolnym czasie i w dowolnych
warunkach ładowania lub rozładowania mieściły w określonym zakresie napięcia
podanym przez producenta baterii.
3.1.8 Porażenie prądem elektrycznym
Efekt fizjologiczny powstający w wyniku przepływu prądu elektrycznego przez
organizm człowieka (patrz ISO / DIS 6469-3.2:2010).
3.1.9 Maksymalne napięcie robocze
Najwyższa wartość napięcia AC jako średnia kwadratowa (rms) lub napięcia DC,
które może wystąpić w instalacji elektrycznej w każdych normalnych warunkach
eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami producenta, pomijając przejściowe
przepięcia (z ISO 6469-1:2009).
3.1.10 Klasa napięcia B
Klasyfikacja elementu lub obwodu elektrycznego jako należące do napięcia klasy B
odpowiednio, jeśli maksymalne napięcie robocze wynosi > 30 V AC i ≤1000 V AC
lub > 60 V DC i ≤ 1500 V DC, (patrz ISO 6469-1:2009).
3.1.11 Warunki pomiaru napięcia maksymalnego
Maksymalne napięcie musi być mierzone co najmniej 15 minut po zakończeniu
ładowania RESS-u.
3.1.12 Odstęp izolacyjny
Najkrótsza odległość w powietrzu między częściami przewodzącymi.
3.1.13 Droga upływu
Najkrótsza odległość wzdłuż powierzchni stałego materiału izolacyjnego między
dwoma elementami przewodzącymi.
3.1.14 Obwód zasilania
Obwód zasilania składa się ze wszystkich części wyposażenia elektrycznego, które
są wykorzystywane do prowadzenia pojazdu.
Obwód zasilania obejmuje RESS (Artykuł 3.1.7), elektronikę zasilania (konwerter,
przetwornik prądu stałego na prąd zmienny tzw. chopper) dla silnika (-ów)
napędowego (-ych) (Artykuł 3.1.22), stycznik (-i) głównego wyłącznika (Artykuł
3.1.14.3), główny wyłącznik sterownika (Artykuł 3.1.20), wyłącznik ręczny (Artykuł
3.1.14.6), bezpieczniki (Artykuł 3.1.14.2), kable i przewody (Artykuł 3.1.14.1a),
złącza, generator (-y) i silnik (-i) napędowy (-e).
3.1.14.1 Magistrala zasilania
Magistrala zasilania jest obwodem elektrycznym używanym do dystrybucji energii
między generatorem, RESS-em (na przykład bateria trakcyjna) i systemem napędu,
który składa się z elektroniki napędu i silnika (-ów) napędowego (-ych).
a. Typy izolacji kabli i przewodów
Poniższe definicje są zgodne z normą ISO 8713:2005.
b. Izolacja podstawowa
Izolacja części znajdujących się pod napięciem (Artykuł 3.1.16), niezbędnych do
zapewnienia podstawowej ochrony przed kontaktem (przy braku usterki).
c. Podwójna izolacja
Izolacja obejmująca izolację podstawową oraz izolację dodatkową.
d. Wzmocniona izolacja
System izolacji stosowany do części znajdujących się pod napięciem, zapewniający
ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym równoważną podwójnej izolacji.
UWAGA: Odwołanie się do systemu izolacji nie musi oznaczać, że izolację stanowi
element jednorodny. Może ona składać się z kilku warstw, które nie mogą być
testowane oddzielnie jako izolacja podstawowa lub izolacja dodatkowa.
e. Izolacja dodatkowa
Niezależna izolacja zastosowana oprócz izolacji podstawowej, w celu zapewnienia
ochrony przed porażeniem w przypadku uszkodzenia izolacji podstawowej.
3.1.14.2 Zabezpieczenie przed przepięciem (bezpieczniki)
Zabezpieczenie przed przepięciem jest elementem, który automatycznie
natychmiast przerywa przepływ prądu elektrycznego w miejscu, którym się
znajduje, jeżeli natężenie prądu przez nie płynącego przekracza określoną wartość
przez dany okres czasu (i2t).
3.1.14.3 Główny wyłącznik prądu
Termin główny wyłącznik prądu odnosi się łącznie do przekaźników lub styczników,
które są uruchamiane przez wyłączniki awaryjne stop (Artykuł 3.1.14.4) w celu
Str. 10
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Załącznik „J” - MKS FIA
Art. 251 - Klasyfikacja i Definicje
odizolowania wszystkich układów elektrycznych w pojeździe od każdego źródła
zasilania
Stycznik (-i) głównego wyłącznika musi (-szą) być modelem beziskrowym. W celu
zapobieżeniu topieniu się styków elektrycznych stycznika jego [i²t] (kwadrat
natężenia w amperach pomnożony przez czas w sekundach reprezentujące energię
cieplną wydzielanej na styku podczas otwierania lub zamykania), musi być
wystarczające, aby zagwarantować właściwe funkcjonowanie głównego wyłącznika
nawet przy dużym zapotrzebowaniu na energię, w szczególności występujące w
trakcie podłączenia RESS-u do magistrali mocy. W razie potrzeby, wstępny
przekaźnik musi być zastosowany do zapobiegania zespawaniu styków.
Główny wyłącznik prądu MUSI posiadać styki mechaniczne. Urządzenia
półprzewodnikowe są zabronione.
Stycznik musi gwarantować działanie w razie uderzenia.
3.1.14.4 Wyłączniki awaryjne stop
Wyłączniki awaryjne stop kontrolują wyłącznik główny.
3.1.14.5 Masa obwodu elektrycznego
Masa obwodu elektrycznego jest potencjałem masy obwodu zasilania elektrycznego.
Ogólnie, jest to biegun ujemny UB RESS-u lub 50% napięcia RESS-u.
3.1.14.5 Wyłącznik Samoczynny
Wyłącznik samoczynny usytuowany jest na obudowie RESS (STSY) i załącza lub
rozłączna całe urządzenie RESS (STSY (Artykuł 3.1.7) do/od układu zasilania
(Artykuł 3.1.14). W pozycji wyłączonej wyłącznika samoczynnego, jego główny
stycznik musi być usunięty i trzymany poza pojazdem. Wszyscy będą mogli
zauważyć, że układ zasilania jest odcięty tylko przy pomocy oględzin wizualnych.
3.1.15 Masa nadwozia, masa pojazdu i potencjał masy
Masa elektryczna nadwozia (pojazd i karoseria) zwana dalej „masą nadwozia” jest
potencjałem elektrycznym odniesienia (potencjał masy, jeżeli pojazd jest ładowany
z sieci) wszystkich przewodzących części nadwozia łącznie z podwoziem i
konstrukcją bezpieczeństwa. Masy pomocnicze muszą być połączone z masą
nadwozia. Obudowy przewodzące RESS-u oraz jednostki obwodu elektrycznego
takie jak silnik (-i) oraz styczniki muszą mieć solidne połączenia z masa nadwozia.
3.1.15.1 Główny punkt masy
Rozkład dużych prądów w sieci musi być przeprowadzony w konfiguracji gwiazdy, a
nie pętli, w celu uniknięcia zmian potencjału masy wynikających z przepływu prądu.
Centralny punkt odniesienia potencjału elektrycznego jest, więc zwany "głównym
punktem masy".
3.1.16 Cześć pod napięciem
Przewodnik lub część przewodząca przeznaczona do pracy pod napięciem w
normalnym użyciu.
3.1.17 Cześć przewodząca
Część mogąca przewodzić prąd elektryczny.
UWAGA: Chociaż niekoniecznie pod napięciem w normalnych warunkach pracy, ale
która może się znaleźć pod napięciem w warunkach uszkodzenia izolacji
podstawowej.
3.1.18 Odsłonięta cześć przewodząca
Przewodząca część urządzenia elektrycznego, która może być dotknięta próbnikiem
IPXXB, i która normalnie nie znajduje się pod napięciem, ale która może się znaleźć
pod napięciem w przypadku awarii (patrz ISO / DIS 6469-3.2:2010).
UWAGA 1: Pojęcie to odnosi się do konkretnego obwodu elektrycznego: część pod
napięciem w jednym obwodzie może być odsłonięta częścią przewodzącą w innym
obwodzie [na przykład nadwozie pojazdu może być pod napięciem w sieci
dodatkowej, ale odsłoniętą częścią przewodzącą w obwodzie zasilania].
UWAGA 2: Odnośnie specyfikacji próbnika IPXXB, patrz ISO 20653 lub IEC 60529.
3.1.19 Obwód pomocniczy
Obwód pomocniczy (sieć) składa się ze wszystkich części urządzeń elektrycznych
wykorzystywanych do sygnalizacji, oświetlenia lub komunikacji i ewentualnie do
działania silnika o spalaniu wewnętrznym (IC).
3.1.19.1 Bateria pomocnicza
Bateria pomocnicza dostarcza energii do sygnalizacji, oświetlenia i komunikacji i
ewentualnie do wyposażenia elektrycznego do działania silnika o spalaniu
wewnętrznym (IC). Konwerter DC-DC izolowany galwanicznie i zasilany z baterii
trakcyjnej (Artykuł 3.1.7.3) może być stosowany jako substytut dla baterii
Str. 11
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Załącznik „J” - MKS FIA
Art. 251 - Klasyfikacja i Definicje
pomocniczej.
3.1.19.2 Masa pomocnicza
Masa pomocnicza jest potencjałem masy obwodu pomocniczego. Masa pomocnicza
musi mieć solidne połączenie z masą nadwozia.
3.1.20 Główny wyłącznik kierowcy
Główny wyłącznik kierowcy (DMS) jest urządzeniem do włączenia i wyłączenia
napięcia w obwodzie zasilania w normalnych warunkach pracy:
 z wyjątkiem wszystkich urządzeń elektrycznych niezbędnych do pracy silnika o
spalaniu wewnętrznym (IC)
 do kontroli stanu izolacji między masą nadwozia i obwodem zasilania
oraz
 uruchamiać wskaźniki bezpieczeństwa.
3.1.21 Wskaźniki bezpieczeństwa
Wskaźniki bezpieczeństwa powinny jasno określać stan "Live" lub "Safe" obwodu
zasilania. "Live" oznacza, że obwód jest pod napięciem, a "Safe", że jest wyłączony.
3.1.22 Silnik elektryczny
Silnik elektryczny jest urządzeniem rotacyjnym zamieniającym energię elektryczną
w energię mechaniczną.
3.1.23 Generator elektryczny
Generator elektryczny jest urządzeniem rotacyjnym zamieniającym energię
mechaniczną w energię elektryczną.
3.1.24 Warunki pomiaru napięcia maksymalnego
Napięcie maksymalne będzie stale monitorowane przez FIA za pomocą systemu
rejestracji danych (DRS).
3.1.25 Materiały wykończeniowe kabiny
Elementy nie-konstrukcyjne znajdujące się w kabinie wyłącznie w celu polepszenia
komfortu i bezpieczeństwa kierowcy. Każde wyposażenie tego typu musi posiadać
możliwość szybkiego usunięcia bez pomocy narzędzi.
3.1.26 Konstrukcja główna
W pełni resorowana konstrukcja pojazdu, na którą przekazywane są obciążenia z
zawieszenia i/lub elementów resorujących, rozciągająca się wzdłużnie od najbardziej
wysuniętej do przodu części przedniego zawieszenia w podwoziu do najbardziej
wysuniętej do tyłu części tylnego zawieszenia.
3.1.27 Zawieszenie
Mechanizmy za pośrednictwem, których wszystkie kompletne koła są przymocowane
do zespołu nadwozia / podwozia poprzez element resorujący.
3.1.28 Aktywne zawieszenie
Każdy system pozwalający na kontrolę funkcjonowania jakiejkolwiek części
zawieszenia lub regulację prześwitu podczas jazdy samochodu.
3.1.29 Klatka bezpieczeństwa
Konstrukcja zamknięta składająca się z kabiny i przedziału magazynowania energii
elektrycznej.
3.1.30 Struktura kompozytowa
Materiały niejednorodne o przekroju poprzecznym złożonym z dwóch warstw
przyłączonych do każdej ze stron materiału rdzenia albo z zespołu warstw
tworzących laminat.
3.1.31 Telemetria
Transmisja danych pomiędzy samochodem w ruchu a stanowiskiem serwisowym.
3.1.32 Kamera
Kamery telewizyjne.
3.1.33 Obudowa kamery
Urządzenie o identycznym w kształcie i masie co kamera, i które jest dostarczone
przez zawodnika do zamontowania w jego samochodzie zamiast kamery.
3.1.34 Zacisk hamulcowy
Wszystkie części układu hamulcowego na zewnątrz klatki bezpieczeństwa, z
wyjątkiem tarcz hamulcowych, klocków hamulcowych, tłoczków hamulcowych,
przewodów hamulcowych i osprzętu hamulców, które są aktywowane w warunkach
ciśnienia hamowania. Śruby lub nakrętki, które są używane do mocowania nie są
traktowane jako część układu hamulcowego.
3.1.35 Kontrolowany elektronicznie
Każdy proces lub układ sterowania za pomocą półprzewodników lub technologii
Str. 12
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Załącznik „J” - MKS FIA
Art. 251 - Klasyfikacja i Definicje
Thermionic.
3.1.36 Sekcje otwarte i zamknięte
Sekcja jest uważana za zamkniętą, jeśli znajduje się w całości wewnątrz granicy,
którą określa, w przeciwnym przypadku, jest uważana za otwartą.
ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 01.01.2018
……….
ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 01.01.2019
……….
Str. 13
Główna Komisja Sportu Samochodowego PZM
Download