1. Napisać program, który będzie wczytywał liczby na wejście aż do

advertisement
Zagadnienia schematy blokowe A1:
Zadania na 3:
1. Napisać program, który będzie wczytywał liczby na wejście aż do momentu gdy użytkownik poda liczbę > 0.
Liczba ta (>0) ma zostać wypisana na wyjściu.
2.
JW. ale do momentu gdy liczba będzie parzysta.
3.
Napisać program, który sprawdzi czy dany przedział (min1, max1) zawiera się w przedziale (min2, max2).
Jeśli, któryś z podanych przedziałów jest błędny to algorytm ma wyświetlić błąd.
4.
Napisz program, który sprawdzi czy suma przedziałów (min1,max1) + (min2,max2) zawiera się w przedziale
(min3,max3). Jeśli, któryś z podanych przedziałów jest błędny to algorytm ma wyświetlić błąd.
5.
Napisz program, który sprawdzi czy punkt o współrzędnych (x1, y1) należy do prostej o wzorze y = ax + b
(wczytać a i b).
6.
Narysuj tabelę zmiennych dla schematu blokowego.
Zadania na 4 ( nie trzeba używać tablicy, ale można):
1. Napisać program, który obliczy silnię dla n podanego na wejście ze wzoru:
n! = 1 * 2 * 3 …. * n. Jeśli n = 0, algorytm zwraca 1. Jeśli n < 0 algorytm zwraca -1.
2.
Napisać program, który wypisze n kolejnych wartości ciągu arytmetycznego dla podanych n, a1 oraz r na
wejście.
3.
Napisać program, który dla ciągu n-liczb podanych na wejście obliczy ile występuje w nim liczb parzystych
ujemnych. Jeśli użytkownik poda n <= 0, to należy wypisać błąd i zakończyć działanie algorytmu.
4.
Jw. nieparzystych dodatnich. Jeśli użytkownik poda n <= 0, to należy wypisać błąd i zakończyć działanie
algorytmu.
5.
Wypisz wszystkie dzielniki liczby x podanej na wejście. Wykorzystaj operator reszty z dzielenia (%).
Zadania na 5 (trzeba użyć tablicy):
1. Napisz program, który osobno wczyta n-liczb do tablicy, a następnie znajdzie największą wartość w tablicy.
Założenia: n>=2.
2.
Napisz program, który osobno wczyta liczby do tablicy aż do napotkania zera, a następnie sprawdzi czy każdy
element tablicy jest sumą 3 pozostałych. Założenia: 0 nie jest brane pod uwagę, pierwsze cztery liczby na
wejściu są != 0.
3.
Napisz program, który osobno wczyta n-liczb do tablicy, a następnie obliczy różnicę sumy elementów
parzystych i sumy elementów nieparzystych. Zakłada się, że rozmiar tablicy >= 2.
4.
Napisać program, który znajdzie najmniejszą wartość dodatnią dla ciągu n-wyrazowego podanego na wejście i
wczytanego do tablicy. Dla ciągu liczb {4, 2, 1, 0 } algorytm zwróci liczbę 1. Dla ciągu {-1, -2, -4, -5}
algorytm zwróci liczbę 0. Rozdzielić operacje wczytywania i szukania najmniejszej wartości dodatniej.
5.
Napisać program, który znajdzie największą wartość ujemną dla ciągu n-wyrazowego podanego na wejście
wczytanego do tablicy. Dla tablicy = { 3, -2, -1, 5 } algorytm zwróci -1. Natomiast dla tablicy { 3, 5, 6, 7}
algorytm zwróci 0, bo nie ma liczb ujemnych. Dla n <= 0 algorytm wypisuje błąd i kończy działanie.
Rozdzielić operacje wczytywania do tablicy i znajdowania największej wartości ujemnej.
Download