Szyna CPM……………………………………………………

advertisement
WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Adres do korespondencji: 05-480 Karczew, ul. Karczówek 42
NIP 532 107 64 00 REGON 362741078
TEL.KOM 514-840-204 TEL.KOM 500-000-770 SERWIS
WWW.RAMED.WAW.PL; WWW.KONCENTRATORYTLENU.WAW.PL
UMOWA WYPOŻYCZENIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
NR……………….
Wypożyczający:
Imię……………………………..…………..Nazwisko………………………………………………………………………….
Seria i numer dowodu osobistego ………………………..……………pesel………………………….…………………….
Adres zameldowania…………………………………………………………………………..Tel………….………………….
NR KONTA: 57 1950 0001 2006 0010 4210 0001
Pkt. 1
Przedmiotem umowy jest wypożyczenie sprzętu :
Szyna CPM……………………………………………………numer……………………………………………………………
Numer sterownika…………………………………………….uwagi……………………………………………………………
Pkt. 2
Strony ustaliły okres wypożyczenia od…………………………do……..………………….….z możliwością przedłużenia.
Zwrot sprzętu nastąpi………………...Ilość dób….……...Cena za dobę…..……..….Cena za transport…………………
Łączna kwota……………….Słownie……………………………………………………………………………………………
Pkt. 3
Wypożyczający może zwrócić przedmiot wypożyczenia w dowolnym terminie, z tym że zobowiązany jest do zapłaty
firmie RAMED ustalonej kwoty usługi, o której mowa w Pkt.2, jak również do powiadomienia firmy o przedłużeniu
okresu wypożyczenia lub decyzji zwrotu przedmiotu wypożyczenia najpóźniej 3 dni przed upływem okresu umowy.
Pkt. 4
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
Pkt. 5
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Pkt. 6
Wypożyczający zobowiązuje się użytkować szynę CPM zgodnie z instrukcją obsługi oraz zapakować i zabezpieczyć
na czas transportu do firmy RAMED.
Wszelkie koszty naprawy sprzętu w razie jego uszkodzenia na skutek nieprawidłowego użytkowania do firmy RAMED
ponosi wypożyczający
WŁAŚCICIEL
WYPOŻYCZAJĄCY
Download