Opo1_W17 Wskaźniki wyjściowe przed rozpoczęciem

advertisement
Opo1_W17
……………………………………………………………………………..
Nazwa organizacji / zrzeszenia organizacji producentów
Wskaźniki wyjściowe przed rozpoczęciem realizacji programu operacyjnego
Czas trwania programu operacyjnego od 20…….do 20…….
L.p.
Okres sprawozdawczy do określenia wskaźników wyjściowych od ……/…../20…… do ……./……./20…..
Wzmacnianie konkurencyjności
Całkowita wartość produkcji sprzedanej organizacji producentów (OP) (zł)
1
Liczba producentów owoców i warzyw, będących aktywnymi członkami (1) danej OP
2
Całkowity obszar produkcji owoców i warzyw uprawianych przez członków OP (ha)
3
nie zdefiniowane
4
Całkowita wielkość produkcji stanowiącej przedmiot obrotu (tony)
5
Podnoszenie atrakcyjności członkowstwa organizacji producentów
Utrzymanie stanu środowiska i jego ochrona
Wspieranie koncentracji
podaży
Wspieranie wprowadzania
do obrotu produktów
wytwarzanych przez
członków organizacji
Zagwarantowanie, że
produkcja jest
dostosowana do popytu
pod względem ilości i
jakości
a) certyfikowana produkcja ekologiczna
Wielkość produkcji stanowiącej przedmiot
obrotu, spełniającej wymagania określonego b) chronione oznaczenia geograficzne i chronione nazwy pochodzenia
"systemu jakości" (2), w podziale według
c) certyfikowana produkcja integrowana
głównych rodzajów odnośnych "systemów
jakości" (tony)
d) prywatne certyfikowane systemy jakości produktu
Optymalizacja kosztów produkcji
Podnoszenie wartości handlowej produktu
Stabilizacja cen producenta
Propagowanie wiedzy i poprawa potencjału ludzkiego
6
7
8
9
nie zdefiniowane
10
Całkowita wartość produkcji stanowiącej przedmiot obrotu/Całkowita wielkość produkcji stanowiącej
przedmiot obrotu (zł/kg)
11
nie zdefiniowane
12
Liczba osób, które ukończyły szkolenie/program szkoleniowy w okresie ostatnich trzech lat (liczba)
13
Liczba gospodarstw, członków OP korzystających z usług doradczych (liczba)
14
Wypełnij
Rozwój wydajności technicznej i ekonomicznej oraz wspieranie innowacyjności
Przyczynianie się do ochrony gleby
nie zdefiniowane
15
Obszar produkcji owoców i warzyw zagrożony erozją gleby (4), na którym stosowane są środki zapobiegające
erozji (ha)
Obszar produkcji owoców i warzyw na którym zmniejszono stosowanie nawozów lub stosuje się lepsze
gospodarowanie nawozami (ha)
Obszar produkcji owoców i warzyw na którym zmniejszono stosowanie środków ochrony roślin lub stosuje się
lepsze gospodarowanie tymi środkami (ha)
Przyczynianie się do utrzymania i poprawy jakości wody
Przyczynianie się do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych
3
Przyczynianie się do łagodzenia zmian klimatycznych - Produkcja
19
20
Roczne zużycie środków ochrony roślin (tony)
21
Roczna ilość stosowanych dotychczas chemicznych środków ochorny roślin na hektar (kg/ha)
22
Obszar produkcji owoców i warzyw, na którym stosowane są środki służące oszczędzaniu wody (ha)
23
3
Ilość zużywanej wody na ilość sprzedanych owoców i warzyw (m /t)
24
Obszar ekologicznej produkcji owoców lub warzyw (ha)
25
Obszar integrowanej produkcji owoców lub warzyw (ha)
26
Obszar, na którym realizowane są inne działania przyczyniające się do ochrony siedlisk i różnorodności
biologicznej (ha)
27
nie zdefiniowane
28
Paliwa stałe (w tonach na tonę produkcji sprzedanej)
29
Szacowane roczne zużycie energii do celów
ogrzewania szklarni/budynków
Paliwa ciekłe (w litrach na tonę produkcji sprzedanej)
wykorzystywanych przez organizację według
rodzaju źródła energii
Gaz (w m 3 na tonę produkcji sprzedanej)
30
3
Zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów
Szacowane roczne zużycie energii do celów
transportu wewnętrznego (5), według
rodzaju paliwa
31
32
33
Szacowana roczna emisja gazów cieplarnianych (m )
Przyczynianie się do utrzymania i poprawy jakości
powietrza - Transport
18
Obszar, na którym stosowane są biologiczne mestody ochrony roślin (ha)
Energia elektryczna (w kWh na tonę produkcji sprzedanej)
Przyczynianie się do
łagodzenia zmian
klimatycznych - Transport
17
Ilość odprowadzanych ścieków przed wdrożeniem działania (m )
Przyczynianie się do ochrony siedlisk i różnorodności biologicznej
Przyczynianie się do ochrony krajobrazu
16
Paliwa ciekłe (w litrach na tonę produkcji sprzedanej)
3
34
Gaz (w m na tonę produkcji sprzedanej)
35
Energia elektryczna (w kWh na tonę produkcji sprzedanej)
36
Roczna ilość odpadów organicznych nie podlegających kompostowaniu powstających w gospodarstwach
przed rozpoczęciem działania (tony)
37
UWAGI: Zasadniczo wskaźniki wyjściowe należy obliczać jako średnią z trzech lat przed datą rozpoczęcia realizacji programu operacyjnego. Jeśli dane nie są dostępne, wskaźniki należy obliczyć
przynajmniej na podstawie danych dotyczących jednego roku. Odnoszą się one do sytuacji na początku każdego programu operacyjnego.
UWAGI: Zasadniczo wskaźniki wyjściowe należy obliczać jako średnią z trzech lat przed datą rozpoczęcia realizacji programu operacyjnego. Jeśli dane nie są dostępne, wskaźniki należy obliczyć
przynajmniej na podstawie danych dotyczących jednego roku. Odnoszą się one do sytuacji na początku każdego programu operacyjnego.
Wskaźniki wyjściowe oznaczone symbolem "*" są dodatkowymi wskaźnikami wydajności nie uwzględnionymi w załączniku VIII rozporzędzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011.
(1) Aktywni członkowie to członkowie dostarczający produkty do OP/ZOP.
(2) Przez wymagania dotyczące "jakości" rozumie się zestaw szczegółowych zobowiązań dotyczących metod produkcji a) których przestrzeganie podlega weryfikacji przez niezależny organ kontrolny, oraz b)
których wynikiem jest produkt końcowy, którego jakość (i) w sposób znaczący przewyższa handlową jakość produktów w zakresie zdrowia publicznego, zdrowia roślin i ochrony śordowiska naturalnego oraz
(ii) odpowiada bieżącym lub przewidywanym możliwościom rynkowym. Główne rodzaje "systemów jakości" onejmują, co następuje: a) certyfikowaną produkcję ekologiczną, b) chronione oznaczenia
gepgraficzne i chronione nazwy pochodzenia, c) certyfikowaną integrowaną produkcję, d) prywatne certyfikowane systemy jakości produktu.
(3) Obliczeń należy dokonywać w oparciu o dane roczne oraz w odniesieniu do najważniejszych produktów (jako wartość produkcji stanowiącej przedmiot obrotu)
(4) "Zagrożony erozją gleby" oznacza każdy obszar działki o nachyleniu przekraczającym 10%, bez względu na to, czy w odniesieniu do niego zostały podjęte działania zapobiegające erozji (np. przykrywanie
gleby, płodozmian itp.). Jeśli dostępne są odnośne informacje, państwo członkowskie może sotoswać zamiast tego następującą definicję: "zagrożony erozją gleby" oznacza każdy obszar działki, na którym
przewidywana utrata gleby przekracza tempo naturalnego procesu glebotwórczego, bez względu na to, czy w odniesieniu do niego zostały podjęte działania służące zapobieganiu erozji (np. przykrywanie
gleby, stosowanie płodozmianu itp.)
(5) Transport wewnętrzny oznacza transport produktów dostarczanych z gospodarstwa członka do OP/ZOP.
Data i podpis osoby/osób uprawnionych do rezprezentowania organizacji producentów:
(dzień -miesiąc-rok)
…………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
dokumentacji finansowo - księgowej Wnioskodawcy
………………………………………………………
Czytelny podpis osoby uprawnionej o reprezentowania
Wnioskodawcy
………………………………………………………………
Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania
Wnioskodawcy
……………………………………………………………….
Czytelny podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wnioskodawcy
Download