Deklaracja o dochodach

advertisement
___________________________ _____________
(miejscowość)
(data)
________________________________________
(imię i nazwisko osoby składającej deklarację)
________________________________________
(adres)
Deklaracja o wysokości dochodów
za okres od 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
1) imię i nazwisko składającego deklarację __________________________________
data urodzenia _________________________________
2) imię i nazwisko _________________________________
stopień pokrewieństwa ________________ data urodzenia ___________________
3) imię i nazwisko _________________________________
stopień pokrewieństwa ________________ data urodzenia ___________________
4) imię i nazwisko _________________________________
stopień pokrewieństwa ________________ data urodzenia ___________________
5) imię i nazwisko _________________________________
stopień pokrewieństwa ________________ data urodzenia ___________________
6) imię i nazwisko _________________________________
stopień pokrewieństwa ________________ data urodzenia ___________________
7) imię i nazwisko _________________________________
stopień pokrewieństwa ________________ data urodzenia ___________________
1
Oświadczam, że w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. dochody moje
i wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:
lp.1
źródła dochodu
miejsce pracy - nauki
wysokość
dochodu w PLN
razem dochody gospodarstwa
domowego:
Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosił w 2016 roku
____________ PLN, to jest miesięcznie _____________ PLN.
Oświadczam, że posiadam / nie posiadam* tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego
w Bydgoszczy.
O zmianach danych i informacji zawartych na poprzednich stronach deklaracji będę
informował/a w ciągu 7 dni od dnia ich zaistnienia.
Składając osobiście niniejsze oświadczenia i deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że
dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a)
przechowywać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1
Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość oświadczeń i danych
zamieszczonych w deklaracji.
_____________________________
(podpis przyjmującego)
_____________________________
(podpis składającego deklarację)
1) podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.
2) wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.
*niepotrzebne proszę skreślić
2
Uprzejmie proszę o wypełnienie załączonego druku deklaracji i dostarczenie do siedziby
Bydgoskiego TBS w terminie do dnia 31 maja 2017 r.
Przypominamy, że obowiązek składania towarzystwu budownictwa społecznego
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego raz na dwa lata ma charakter
ustawowy. Zgodnie z art. 30 ust. 3-7 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego :
 najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia
31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie
przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować
towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego,
 najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana,
na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo
urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby
zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania,
 w razie złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą,
towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia;
po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest
obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu
w wysokości 200 % czynszu miesięcznego,
 gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie do dnia 31 maja danego roku lub
wykaże w deklaracji dochody przekraczające maksymalną wysokość, towarzystwo
może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu,
 towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu, gdy
najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej
miejscowości.
Za dochód w rozumieniu tych przepisów wykazywany w deklaracji, uważa się wszelkie
przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na
ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych
w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do
kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy
materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg
z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie
dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach
o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających
świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.
3
Download