Informacja o działalności Centrum Monitoringu Społecznego i

advertisement
Informacja o działalności
Centrum Monitoringu Społecznego
i Kultury Obywatelskiej
Wrocław 2012 r.
Informacje o CMSiKO
Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury
Obywatelskiej, Instytucja Kultury Samorządu Województwa
Dolnośląskiego zostało powołane dnia 1 sierpnia 2011 r.
Uchwałą Nr XII/234/11 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z
dnia 14 lipca 2011 r.
Centrum posiada status jednostki organizacyjnej (jednostki
kultury) Samorządu Województwa Dolnośląskiego i
posiada osobowość prawną.
Cele CMSiKO
Zgodnie ze Statutem celem Centrum jest:
1.
Upowszechnianie kultury obywatelskiej
Województwa Dolnośląskiego
wśród
mieszkańców
2.
Pobudzanie aktywności społeczno-kulturalnej Dolnego Śląska
3.
Pomoc w zakresie opracowywania planów rozwoju i polityki
społeczno-kulturowej Dolnego Śląska
4.
Popularyzacja
wiedzy
o
procesach
zachodzących na Dolnym Śląsku
5.
Prowadzenie
działalności
edukacyjnej
służącej
budowaniu
świadomości kulturowej i obywatelskiej mieszkańców Dolnego Śląska
społeczno-kulturowych
Informacje o CMSiKO
Realizując swoje działania, Centrum współpracuje z:
 organizacjami społecznymi i pozarządowymi (np. Ośrodek Analiz Społecznych i Edukacji
Kulturowej, Stowarzyszenie Kultura i Media),
 ośrodkami badawczymi (np. Kantar Media Sp. z o.o., Pactor Sp. z o.o., Centrum Badań
Stosowanych Ultex Ankieter, Laboratorium Badań Społecznych Sp. z o.o.),
 uczelniami (np. Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Ośrodek Badań nad
Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego),
 instytucjami kultury (np. Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. T. Mikulskiego),
 osobami fizycznymi i prawnymi (np. uniwersyteccy pracownicy naukowi),
 innymi jednostkami administracji samorządowej, państwowej i rządowej (Dolnośląski
Wojewódzki Urząd Pracy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu).
Badania zrealizowane przez CMSiKO (2011 r.)
1. „Obywatele Dolnego Śląska w działaniu. Analiza kondycji sfery
obywatelskiej wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego”
Celem badania było uzyskanie informacji na temat sfery obywatelskiej na
Dolnym Śląsku oraz wypracowanie rekomendacji dla budowy silnego kapitału
społecznego Dolnoślązaków. Badanie zrealizowano na terenie całego
województwa dolnośląskiego:

Telefoniczne badania ankietowe – uczestniczyło w nich 600 dorosłych mieszkańców
województwa dolnośląskiego

Fokusy – zrealizowano 25 wywiadów grupowych, po 5 w każdym podregionie
województwa

Wywiady – przeprowadzono 84 wywiady z przedstawicielami lokalnych liderów
opinii publicznej, instytucji i organizacji pozarządowych, władz samorządowych
szczebla wojewódzkiego oraz partii politycznych

Analiza danych statystycznych, wskaźników dotyczących województwa
Badania zrealizowane przez CMSiKO (2011 r.)
2. „Tożsamość mieszkańców Dolnego Śląska”
Głównym celem badania było uzyskanie informacji na temat tożsamości
regionalnej i lokalnej mieszkańców Dolnego Śląska. Badanie zrealizowano na
terenie całego województwa dolnośląskiego:

Telefoniczne badania ankietowe – uczestniczyło w nich 1067 dorosłych
mieszkańców województwa dolnośląskiego

Internetowe badanie ankietowe – uczestniczyło w nich 507 mieszkańców
województwa dolnośląskiego

Fokusy – zrealizowano 30 wywiadów grupowych

Wywiady – przeprowadzono 84 wywiady z przedstawicielami władz
samorządowych, administracji, lokalnych liderów oraz przedstawiciele organizacji
pozarządowych.

Analiza danych statystycznych, wskaźników dotyczących województwa
Badania zrealizowane przez CMSiKO (2011
r.)
3. „Uczestnictwo w kulturze mieszkańców województwa dolnośląskiego”
Głównym celem badania było zidentyfikowanie form, zakresu, potrzeb, barier i rezultatów
uczestnictwa w kulturze mieszkańców województwa dolnośląskiego. Badanie
zrealizowano na terenie całego województwa dolnośląskiego:

Telefoniczne badania ankietowe – uczestniczyło w nich 600 dorosłych mieszkańców województwa
dolnośląskiego

Fokusy – zrealizowano 25 wywiadów grupowych

Wywiady – przeprowadzono 84 wywiady z przedstawicielami instytucji kultury, organizacji
pozarządowych działających w sferze kultury na terenie województwa, instytucji administracji
samorządowej odpowiedzialnymi za realizację zadań związanych z kulturą na terenie województwa,
organizacji/instytucji przygotowujących ważne przedsięwzięcia kulturalne na terenie województwa

Wywiady – przeprowadzono 30 wywiadów z mieszkańcami Dolnego Śląska podzielonymi na kategorie:
zagrożonych wykluczeniem społecznym, uczestniczących w kulturze na przeciętnym poziomie,
intensywnie uczestniczących w kulturze oraz ekspertów codzienności

Analiza danych statystycznych, wskaźników dotyczących województwa
Badania realizowane przez CMSiKO (2012
r.)
1. „Przemiany modelu rodziny, społeczne i ekonomiczne skutki tego procesu w perspektywie
Dolnego Śląska oraz kraju”
Celem projektu było przeanalizowanie zagadnień związanych z przeobrażeniami
współczesnych rodzin, a także konsekwencji społecznych, ekonomicznych czy
konsumpcyjnych tych zmian w skali Dolnego Śląska, z zachowaniem porównania dla skali
kraju.

Telefoniczne badanie ankietowe – w badaniu uczestniczyło 800 dorosłych mieszkańców
Dolnego Śląska

Fokusy – z przedstawicielami różnych typów rodzin, zrealizowano 8 fokusów

Wywiady – zrealizowano 30 wywiadów z przedstawicielami: rodzin wielopokoleniowych,
zrekonstruowanych, kohabitantów, rodziców samotnie wychowujących dzieci, małżeństw
bezdzietnych oraz par homoseksualnych, a także 20 wywiadów z przedstawicielami: instytucji
bankowych, pracowników społecznych oraz osób pracujących w marketingu

Analiza danych statystycznych, wskaźników dotyczących województwa oraz kraju

Spotkanie ekspertów
Badania realizowane przez CMSiKO (2012
r.)
2. „Jakość życia mieszkańców Dolnego Śląska – aspiracje i style życia Dolnoślązaków w sferze
socjalnej, konsumpcyjnej i kulturowej”
Celem projektu było ukazanie na poziomie danych ilościowych i jakościowych praktyki życiowej
Dolnoślązaków w poszczególnych sferach życia – ich cele, aspiracje, preferowane wzory
kulturowe, styl konsumpcji, poziom życia w sferze socjalnej. W trakcie badania zrealizowano:

Wywiady bezpośrednie – uczestniczyło w nich 1105 dorosłych mieszkańców Dolnego Śląska

Fokusy – zrealizowano 19 fokusów

Wywiady – zrealizowano 30 wywiadów z przedstawicielami sektorów publicznego, prywatnego i
pozarządowego działających w sferach: socjalnej, konsumpcyjnej i kulturowej

Studium przypadku 3 miejscowości – Karpacza, Polkowic oraz Zgorzelca

Analiza danych statystycznych, wskaźników dotyczących województwa oraz dostępnych
materiałów
Badania realizowane przez CMSiKO (2012
r.)
3. „Dialog społeczny w kontekście globalizacji i zmian na rynku pracy Dolnego
Śląska”
Umiejętność prowadzenia dialogu społecznego w okresie szybkich przemian
społeczno-ekonomicznych wygląda różnie w poszczególnych środowiskach. Celem
projektu była analiza różnych typów firm i środowisk, a także stworzenie
rekomendacji dla władz regionu ułatwiających prowadzenie dialogu społecznego z
różnymi grupami społecznymi.

Wywiady bezpośrednie z użyciem komputera – uczestniczyło w nich 1000 pracowników
firm różnej wielkości oraz typu z terenu Dolnego Śląska

Telefoniczne badania ankietowe – uczestniczyło w nich 300 właścicieli lub
przedstawicieli kadry zarządzającej z firm z terenu województwa dolnośląskiego

Fokusy – zrealizowano 2 fokusy z przedstawicielami związków zawodowych

Wywiady – z przedstawicielami pracodawców z sektora MŚP oraz dużych
przedsiębiorstw (40 wywiadów) oraz z mediatorami (4 wywiady), a także
przedstawicielami organizacji pracodawców (10 wywiadów)
Badania realizowane przez CMSiKO (2012
r.)
4. „Otwartość kulturowa oraz poziom autorytaryzmu Dolnoślązaków na tle innych regionów
Polski”
Celem projektu było ukazanie w praktyce społecznej postaw i orientacji Dolnoślązaków wobec
nowych zjawisk kulturowych, mniejszości kulturowych i wielokulturowego dziedzictwa regionu, a
także określenie poziomu autorytaryzmu mieszkańców regionu.

Telefoniczne badania ankietowe – z mieszkańcami wybranych województw: dolnośląskiego,
lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz zachodniopomorskiego (łącznie 4.040 osób)

Telefoniczne badania ankietowe – z mieszkańcami Polski (1.056 osób)

Fokusy – zrealizowano 6 fokusów z: studentami i młodymi absolwentami niesamodzielnymi finansowo,
pracującymi dorosłymi, mieszkańcami dużych miast, mieszkańcami prowincji, osobami bezrobotnymi,
biernymi zawodowo lub pracującymi dorywczo, osobami starszymi i biernymi zawodowo.

Wywiady – zrealizowano 10 wywiadów z cudzoziemcami mieszkającymi na terenie Dolnego Śląska

Analiza danych statystycznych, wskaźników dotyczących województwa oraz dostępnych materiałów
Sposoby upowszechniania wyników badań
1. Współpraca z Radiem Wrocław: realizowane są spoty informacyjne
poświęcone poszczególnym projektom badawczym, a przede wszystkim
wnioskom, jakie wyłaniają się z badań.
Telewizją Polską Oddział Wrocław: realizacja
programów telewizyjnych w ramach cyklu „Zbliżenie”
2. Współpraca z
3. Publikacje
wyników badań w formie książkowej oraz
biuletynów. W 2012 r. Centrum wyda raporty w łącznej liczbie około
2000 egz. i 4 tys. egz. biuletynu
4. Raporty i biuletyny są dostępne na stronie internetowej Centrum (
www.cmsiko.pl)
Badania planowane do realizacji przez
CMSiKO w 2013 r.
 1. Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania życia codziennego
Dolnoślązaków. Między ideologią a praktyką.
 a) Równość, interwencjonizm czy rynek? – modele orientacji i postaw
Dolnoślązaków w sferze społeczno-ekonomicznej
 b) Poziom jakości życia mieszkańców aglomeracji wrocławskiej (miasto Wrocław
oraz powiaty byłego województwa wrocławskiego) oraz preferowane wizje ładu
społecznego
 2. Przemiany współczesnych form religijności wśród mieszkańców Dolnego
Śląska
 3. „Polska powiatowa” – demokracja lokalna, relacje społeczne i modele
władzy na dolnośląskiej prowincji
 4. Style konsumpcji i style życia wśród mieszkańców Dolnego Śląska
Informacje o „Obserwatorium”
Od 02.01.2012 r. Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej
przejęło
rolę
Beneficjenta
projektu
systemowego
„Obserwatorium
Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest dostarczanie rzetelnych informacji na temat rynku
pracy i edukacji, które pomogą w lepszym prowadzeniu działań na rzecz zwiększenia
zatrudnienia oraz ograniczania i zapobiegania bezrobociu na Dolnym Śląsku.
Badania realizowane w ramach „Obserwatorium Dolnośląskiego
Rynku Pracy i Edukacji” (2012 r.)
Badanie I „Sytuacja na dolnośląskim rynku pracy” – badanie powtórzone
Głównym celem badania jest kompletna i wieloaspektowa diagnoza tych czynników
rynku pracy w województwie dolnośląskim, które określają zapotrzebowanie gospodarki
regionu na pracowników o określonych kompetencjach, kwalifikacjach i umiejętnościach
zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych przedsiębiorstw oraz gałęzi
gospodarki uznanych za strategiczne dla regionu.
Badanie III „Badanie rynku edukacji ponadgimnazjalnej na terenie Dolnego Śląska” –
badanie powtórzone
Celem głównym badania jest opracowanie kompleksowej diagnozy sytuacji szkolnictwa
ponadgimnazjalnego w województwie dolnośląskim oraz stworzenie modelu badania
szkolnictwa ponadgimnazjalnego ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa
zawodowego.
Badania realizowane w ramach „Obserwatorium Dolnośląskiego
Rynku Pracy i Edukacji” (2012 r.)
Badanie IV „Badanie edukacji wyższej na terenie Dolnego Śląska” – badanie
powtórzone
Celem badania jest również analiza oferty szkół wyższych z Dolnego Śląska w
odniesieniu do sytuacji na regionalnym rynku pracy, a także analiza losów
absolwentów, którzy ukończyli szkoły wyższe na Dolnym Śląsku i ich sytuacji
społeczno-ekonomicznej na rynku pracy.
Badanie V „Badanie sytuacji osób niepełnosprawnych na dolnośląskim rynku
pracy i edukacji”
Celem badania jest uzyskanie informacji na temat sytuacji zawodowej i
edukacyjnej osób niepełnosprawnych zamieszkujących województwo dolnośląskie
oraz wypracowanie rekomendacji dla określenia rozwiązań ułatwiających
podejmowanie pracy zawodowej oraz edukacji przez osoby niepełnosprawne,
zapobieganie ich wykluczaniu i marginalizacji oraz wypracowanie działań
ułatwiających zatrudnianie osób niepełnosprawnych przez pracodawców.
Badania realizowane w ramach „Obserwatorium Dolnośląskiego
Rynku Pracy i Edukacji” (2012 r.)
Badanie XI „Elastyczne formy zatrudnienia – skutki społeczne i ekonomiczne”
Uzyskanie informacji na temat społecznych i ekonomicznych skutków funkcjonowania
tzw. elastycznych form zatrudnienia na poziomie mikro i makrospołecznym Dolnego
Śląska.
Badanie XII „Analiza społeczno-ekonomiczna nowych miejsc pracy na terenie
Wrocławia i Dolnego Śląska”
Celem głównym badania jest ukazanie, w jakich sektorach gospodarki powstają nowe
miejsca pracy w województwie dolnośląskim, charakterystyka nowych miejsc pracy
pod względem koniecznych kompetencji zawodowych, oferowanych pracownikom
zarobków, oraz ukazanie oczekiwań i wymagań pracodawców wobec potencjalnych
pracowników zatrudnianych w nowych miejscach pracy.
Badania realizowane w ramach „Obserwatorium
Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji” (2012 r.)
Badanie XIII „Mobilność przestrzenna młodych ludzi na dolnośląskim rynku pracy”
Celem badania jest zdiagnozowanie zdolności do mobilności przestrzennej młodych
ludzi (do 30 roku życia) w celu znalezienia pracy. Chodzi o ukazanie kierunków
potencjalnej migracji zarobkowej, aspiracji zarobkowych oraz warunków, które muszą
zaistnieć, aby doszło do przemieszczeń przestrzennych.
Zakończono także następujące badania w ramach „Obserwatorium”:
Badanie VII „Analiza zdolności osób z obszarów wiejskich oraz miejsko-wiejskich na terenie
Dolnego Śląska do podjęcia zatrudnienia”
Badania VIII „Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Konferencje
W dniu 23 października 2012 r. w Auli Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
we Wrocławiu odbyła się kolejna – piąta konferencja upowszechniająca wyniki
badań prowadzonych w ramach projektu „Obserwatorium Dolnośląskiego
Rynku Pracy i Edukacji”.
Zadaniem konferencji było przedstawienie wyników dwóch przeprowadzonych
w ramach Obserwatorium badań:
1. „Analiza zdolności osób z obszarów wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie Dolnego
Śląska do podejmowania zatrudnienia”
2. „Ocena skuteczności działań w zakresie aktywizacji zawodowej osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym na Dolnym Śląsku”
Kontakt: Piotr Hańderek
Centrum Monitoringu Społecznego
i Kultury Obywatelskiej
ul. W. Korfantego 27
53-021 Wrocław
Tel/fax. 71/729-85-89
E-mail: [email protected]
www.cmsiko.pl
www.youtube.com/CMSiKO
www.obserwatorium.cmsiko.pl
twitter.com/ODRPiE
Download