badania biofilmu na wybranych biomateriałach metodami analizy

advertisement
Piotr DEPTUŁA, Izabela RUTKOWSKA, Aleksandra TOMASZUK, Katedra Inżynierii
Materiałowej i Biomedycznej, Politechnika Białostocka, Białystok
BADANIA BIOFILMU NA WYBRANYCH BIOMATERIAŁACH
METODAMI ANALIZY OBRAZU
BIOFILM RESEARCH BY IMAGE ANALYSIS ON SELECTED
IMPLANT ALLOYS
Słowa kluczowe: biofilm, biomateriały, analiza obrazu
1. WSTĘP
Postęp medycyny związany jest z rozwojem nowych biomateriałów – materiałów
odznaczających się szeregiem właściwości, które dają możliwość stosowania ich w
konstrukcjach biomedycznych [1].
Zanim staną się częścią takich konstrukcji muszą przejść wiele badań, w tym badania
biologiczne, m. in. analizy biofilmu na powierzchni. Należy wspomnieć, że w przypadku
endoprotezoplastyki stawu biodrowego infekcje to obok zużycia i obluzowania główne
przyczyny niepowodzeń w tym zakresie [2]. W pracy przeanalizowana została morfologia
bakterii i ich przyczepność na powierzchni próbek: stali 316L oraz stopu Co-Cr-Mo,
inkubowanych w bioreaktorze.
2. MATERIAŁY I METODYKA BADAŃ
2.1. Materiały
Wypolerowane próbki stopów inkubowane były przez 7 dni w bioreaktorze, wykonanym w
Katedrze IMiB na Wydziale Mechanicznym PB. Inkubację przeprowadzono w Zakładzie
Mikrobiologii UMB. Do wytworzenia biofilmu, wykorzystano szczep bakterii Pseudomonas
aeruginosa.
2.2. Metodyka badań
Zdjęcia powierzchni materiałów implantacyjnych oraz pomiary wymiarów bakterii
wykonane były w ramach innej pracy badawczej, przy pomocy mikroskopu konfokalnego
OLYMPUS Lext OLS4000. Uzyskane zdjęcia powierzchni opracowano w programie
graficznym, celem binaryzacji, następnie zbadano w programie do analizy obrazu.
3. WYNIKI
Na podstawie zdjęć powierzchni stopów implantacyjnych wykonano analizę obrazu celem
określenia ilości bakterii na powierzchni. Rysunek 1 przedstawia przykładowe powierzchnie
XII Konferencja Naukowa Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej
s. 24
stali 316L oraz stopu Co-Cr-Mo (zdjęcia powierzchni, zdjęcia binarne oraz wynik analizy w
programie komputerowym, a także przykładowe pomiary).
316L
Ilość - 55000/mm2
śr. wymiary 0,6x3,3µm
Co-Cr-Mo
Ilość - 10000/mm2
śr. wymiary 1,8x4,0µm
Rys. 1. Zdjęcia bakterii na powierzchni stopów implantacyjnych oraz zdjęcia wynikowe analizy obrazu
Analiza obrazu pozwoliła na dokładne określenie ilości bakterii na powierzchni, ich
wymiarów i rozmieszczenia.
3. WNIOSKI
Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że bakterie lepiej zasiedliły
powierzchnię stali austenitycznej niż stopu kobaltu. Warunki panujące w bioreaktorze ze
stopem Co-Cr-Mo wyraźnie ograniczyły możliwości zasiedlania Pseudomonas aeruginosa.
Ilości bakterii znajdujące się na powierzchniach badanych stopów były duże (do ok. 90000 na
mm2). Do analizy ilościowej można więc wykorzystać program do analizy obrazu. Metoda ta
posiada kilka ograniczeń – problemem mogą być połączone bakterie, pozostałości po
pożywce i osady na powierzchniach stopów. Mogą one powodować błędy obrazu binarnego,
a tym samym nieprawidłową analizę składnika biofilmu - bakterii.
LITERATURA
[1] Dąbrowski J.R., Spiekane biomateriały na bazie stopu Co-Cr-Mo, Warszawa : Oficyna
Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2004.
[2] Marciniak J., Biomateriały, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards