Oferta Wstępna

advertisement
.…...………..…….……….Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika
…………………………..………………….……….…...………….....................…
1
.…...………..…….……….Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika
Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika
…………………………..………………….……….…...………….....................…
3
2
.…...………..…….……….Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika
Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika
Funkcjonalność Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika jest integralną częścią systemu klasy
ERP – Impuls EVO, autorstwa BPSC SA. Aplikacja znacznie usprawnia zarządzanie odzieżą roboczą i
środkami ochrony oraz optymalizuje koszty działania przedsiębiorstwa w tym zakresie. Zapewnia pełną
kontrolę ilości wydawanych środków oraz informuje o okresach ich używalności.
System umożliwia m.in.:









Optymalne planowanie, realizację i kontrolę przydziałów i wydań odzieży roboczej, ochronnej
i środków higieny
Tworzenie automatycznych i indywidualnych przydziałów
Przeglądanie i modyfikację poszczególnych środków przyznanych w ramach przydziału
Przeglądanie i modyfikację załączników do specyfikacji laboratoryjnych
Tworzenie tabel przydziału odzieży roboczej i środków ochrony oraz grup stanowisk pracy
Przypisywanie zdefiniowanej tabeli przydziału do danej grupy stanowisk
Ewidencjonowanie ekwiwalentów przyznawanych w zamian za odzież roboczą i środki
ochrony
Automatyczne generowanie dokumentów RW oraz zamówień zakupów do funkcjonalności
systemu odpowiadającej za Gospodarkę Materiałową
Skojarzenie definiowanych środków z wieloma indeksami materiałowymi
…………………………..………………….……….…...………….....................…
3
.…...………..…….……….Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika
Aplikacja zapewnia stałe śledzenie informacji dotyczących daty wydania danego środka oraz terminu
kolejnego wydania.
Użytkownicy systemu mają możliwość sprawdzenia w dowolnym czasie numeru dokumentu RW
wygenerowanego podczas operacji przydziału. System precyzyjnie definiuje podstawowe rozmiary
odzieży dla pracowników, które to dane są wykorzystywane przy sporządzaniu zapotrzebowań na odzież
roboczą i ochronną. Poziom szczegółowości dotyczący rozmiarów odzieży zależy od użytkownika
systemu. Współpraca rozwiązania z funkcjonalnością obejmującą Gospodarkę Materiałową zapewnia
przeglądanie i usuwanie dokumentów RW wraz z konkretnymi pozycjami.
Integracja rozwiązania umożliwia dodatkowo przesuwanie pozycji dokumentów, które są edytowane w
obszarze Gospodarki Materiałowej.
Rozwiązanie współpracuje z kartoteką osobową pracowników tworzoną w aplikacji kadrowo płacowej. Dzięki temu w łatwy i czytelny sposób można stworzyć tzw. grupy stanowisk pracy, które
odzwierciedlają faktyczną strukturę zatrudnienia istniejącą w danym przedsiębiorstwie. Grupy te z kolei
powiązane są z tzw. tabelami przydziałów, które w prosty sposób informują użytkowników systemu o
obowiązujących w przedsiębiorstwie normach wydawania środków ochrony dla danego stanowiska lub
grupy stanowisk. Ilość tabel przydziałów wynika z faktycznych potrzeb spółki i może być nieograniczona.
W przypadku utraty lub wcześniejszego zużycia środków przydziały można tworzyć automatycznie lub
indywidualnie dla konkretnego pracownika. Ponadto każdemu pracownikowi można przypisać grupę,
jednostkę organizacyjną oraz wielkość etatu. Przydziały określają nazwę, rodzaj oraz datę wykonania
przydziału, co porządkuje wszystkie procesy z tego zakresu zachodzące w przedsiębiorstwie i pozwala
uniknąć ewentualnych pomyłek.
System umożliwia czytelne definiowanie poszczególnych środków, co pozwala na grupowanie
podobnych elementów wydawanych pracownikom i tworzenie raportów dotyczących np. zużycia danego
elementu, czy kosztów poniesionych na zakup danej grupy środków w konkretnym czasie.
…………………………..………………….……….…...………….....................…
4
.…...………..…….……….Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika
BPSC SA ul. Gałeczki 61, 41-506 Chorzów
Tel. +48 32 349 35 00, fax +48 32 349 36 01
www.bpsc.com.pl, [email protected]
NIP:
634-013-43-46
…………………………………………………………………………………………………………….
.….
Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000066832,
Kapitał zakładowy 566 447,80 zł. Opłacony w całości
Download