kwestionariusz zgłoszeniowy

advertisement
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE
Wycieczka EDU 2 – Belsk
(województwo mazowieckie)
Magnetyzm ziemski
Zmiany parametrów fizycznych atmosfery i ich wpływ na biosferę
Etapy wycieczki:
1.
2.
3.
4.
Zajęcia w Centralnym Obserwatorium Geofizycznym w Belsku
Zajęcia w Rezerwacie „Modrzewina” w Belsku
Warsztaty w Laboratorium Paleomagnetyzmu w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
Lekcja w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zwiedzanie wybranych ekspozycji
Tajemnice pola magnetycznego Ziemi. Ziemia – planeta wzajemnych zależności. Współczesne pole magnetyczne
Ziemi. Pole magnetyczne w przeszłych epokach geologicznych. Pomiary parametrów fizycznych atmosfery. Biosfera
a parametry fizyczne atmosfery. Przeszłość Ziemi zapisana w skałach.
Wycieczka składa się z dwóch wyraźnych części. Pierwsza z nich będzie poświęcona różnym aspektom badań
ziemskiego pola magnetycznego. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze współczesnymi metodami obserwacji
magnetyzmu ziemskiego. Dowiedzą się o różnych rodzajach zmian pola magnetycznego i czym te zmiany są
spowodowane. Dowiedzą się o światowej sieci obserwatoriów magnetycznych, zostaną zapoznani z wybranymi
przyrządami do pomiarów pola magnetycznego.
Dowiedzą się również, jak zachowywało się pole magnetyczne w czasach historycznych i w przeszłości geologicznej.
Poznają metody ustalania pozycji kontynentów w przeszłych epokach geologicznych na podstawie kierunków
paleomagnetycznych zapisanych w skałach (Laboratorium Paleomagnetyzmu Instytutu Geofizyki PAN). Dopełnieniem
wycieczki będzie wizyta w Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk. Podczas wykładu mowa będzie o mechanizmach
wędrówki kontynentów oraz historii Ziemi zapisanej w skałach.
Druga część poświęcona będzie szerokiemu spektrum badań parametrów fizycznych atmosfery ziemskiej
(Obserwatorium Geofizyczne w Belsku). Postaramy się uzmysłowić uczniom jak zmienność tych parametrów wpływa
na świat roślin, zwierząt i ludzi na naszej planecie. Po położonym nieopodal belskiego obserwatorium Rezerwacie
Przyrody „Modrzewina” oprowadzi nas pracownik nadleśnictwa Grójec.
Informacje szczegółowe:
Centralne Obserwatorium Geofizyczne w Belsku
Moduł pomiarów magnetycznych
Zapoznanie z obserwacjami magnetycznymi w Belsku będzie miało dwa etapy:
1. słowo wstępne i prezentacja z wykorzystaniem multimediów w świetlicy Obserwatorium
2. zapoznanie z wybranymi przyrządami do pomiarów pola magnetycznego w pawilonach pomiarowych.
W czasie obu etapów przedstawione zostaną następujące zagadnienia :
1. Krótka historia obserwacji magnetycznych w Belsku.
Biuro Projektu: Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
[email protected] www.eduscience.pl
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE
2.
3.
4.
5.
6.
Wprowadzenie do zjawiska ziemskiego pola magnetycznego: źródła pola magnetycznego pochodzenia
wewnętrznego i zewnętrznego.
Rodzaje zmian pola magnetycznego i ich przyczyny: zmiany dobowe, burze magnetyczne, zmiany wiekowe,
odwrócenia biegunowości pola geomagnetycznego.
Współdziałanie polskich obserwatoriów ze światową siecią obserwatoriów.
Znaczenie praktyczne obserwacji magnetycznych.
Zapoznanie z wybranymi przyrządami służącymi do obserwacji magnetycznych.
Moduł parametrów fizyki atmosfery.
Zapoznanie się z obserwacjami w dziale fizyki atmosfery:
1. słowo wstępne i prezentacja z wykorzystaniem multimediów,
2. zwiedzanie pawilonu pomiarowego, ogródka meteorologicznego , prezentacja przyrządów służących do
pomiarów w dziedzinie fizyki atmosfery.
W czasie obu etapów przedstawione zostaną następujące zagadnienia :
1. Historia obserwacji prowadzonych w dziedzinie fizyki atmosfery w Belsku.
2. Ozon atmosferyczny, promieniowanie ultrafioletowe, aerozol atmosferyczny i praktyczne znaczenie ich
pomiarów.
3. Współpraca ze światowymi sieciami i centrami zbierania danych.
4. Wizyta w dziale muzealnym – prezentacja historycznych przyrządów pomiarowych.
Rezerwat „Modrzewina”
Rezerwat utworzono w 1959 r. dla zachowania największego w tym rejonie stanowiska modrzewia polskiego.
Powierzchnia kompleksu wynosi ponad 400 hektarów, z czego 332 ha zajmuje rezerwat. Rezerwat ścisły o wielkości
ok. 40 ha zajmuje żyzne siedlisko lasu świeżego. Na 94% powierzchni gatunkiem panującym jest modrzew polski w
wieku 180 – 210 lat. Przeciętna wysokość drzew wynosi 34 m Piętro dolne tworzy: dąb, sosna, grab i lipa. Warstwę
podszytu tworzy: leszczyna, kruszyna, bez czarny oraz bez koralowy. W runie, dominuje jeżyna. Walory przyrodniczo –
krajobrazowe przyciągają turystów i grzybiarzy. Do atrakcji należą "zrośnięte pary "dębów z modrzewiami, oraz część
300-letniej kłody modrzewia zwanego "Wojewodą".
Informacje pochodzą z serwisu internetowego miasta Grójec: www.mazowsze.grojec.pl
Laboratorium Paleomagnetyzmu Instytutu Geofizyki PAN
Paleomagnetyzm to jedyna metoda, przy pomocy której w sposób ilościowy (numeryczny, matematyczny) jesteśmy w
stanie ustalić pozycję danej płyty litosfery (kontynentu, oceanu) w przeszłości geologicznej Ziemi. Podczas 45minutowego wykładu zostaną omówione podstawy „teorii wędrówki kontynentów”. Przedstawione zostaną różne
metody ustalania pozycji kontynentu w odległych epokach geologicznych, ze szczególnym naciskiem na metodę
paleomagnetyczną. Uczniowie dowiedzą się, czym jest pamięć magnetyczna skał i w jaki sposób skały ją uzyskują. W
kolejnej części wizyty w Instytucie Geofizyki PAN Uczniowie zwiedzą laboratorium paleomagnetyczne i poznają różne
metody pomiarowe parametrów magnetycznych skał i minerałów.
Biuro Projektu: Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
[email protected] www.eduscience.pl
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE
Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk
Muzeum Ziemi jest wielodziałową placówką muzealną, która oprócz podstawowej misji, jaką jest gromadzenie
zbiorów i ochrona dziedzictwa geologicznego, prowadzi prace badawcze i dokumentacyjne oraz szeroką działalność w
zakresie popularyzacji nauk o Ziemi i upowszechniania wiedzy przyrodniczej.
Zbiory muzealne liczą obecnie ponad 175 tys. obiektów. Znajdują się wśród nich zasobne kolekcje minerałów i skał,
meteorytów, kopalnej flory i fauny, pochodzących z terytorium Polski i innych regionów świata, a także cenne
archiwalia z zakresu historii nauk o Ziemi. Szczególną pozycję zajmują bogate kolekcje bursztynu bałtyckiego i innych
żywic kopalnych (ponad 29,5 tys. okazów), zaliczane do największych tego typu zbiorów muzealnych na świecie.
Stałe wystawy w muzeum: „Ziemia jest jedna”, „Procesy kształtujące oblicze Ziemi”, „Z przeszłości geologicznej
Ziemi”, „Zanim powstał węgiel”, „Historia geologii”, „Bursztyn – od płynnej żywicy do sztuki zdobniczej”, „Meteoryty –
kamienie z nieba”, „Granity, granity…”,
Tematyka zajęć w muzeum:




„Minerały wokół nas” (szkoła podstawowa - klasy I-III)
„Skały i skamieniałości dokumentami dziejów Ziemi” (szkoła podstawowa – kl. IV-VI)
„Minerały i skały” (szkoła podstawowa – klasy IV-VI)
„Dryft kontynentów” (Gimnazjum i liceum)
Informacje zaczerpnięte zostały z oficjalnego serwisu Muzeum Ziemi PAN www.mz-pan.pl
Plan wycieczki: EDU 2 Belsk
Dzień 1
Godz. 10:00* – start wycieczki (park przy szkole** lub dworzec PKP lub PKS)
Godz. 10:30 – 12:00 – przejazd do Centralnego Obserwatorium Geofizycznego w Belsku.
Godz. 12:00 – 15:00 – zajęcia w Centralnym Obserwatorium Geofizycznym w Belsku.
Godz. 15.00 – 16.00 – obiad
Godz. 16.00 – 18.00 – zwiedzanie rezerwatu „Modrzewina”(w okresie jesiennym zwiedzanie rezerwatu może się
odbywać w godzinach przedpołudniowych, a zajęcia w obserwatorium po południu)
Godz. 18:00 – 20:00 – przejazd z Belska na miejsce noclegu
Godz. 20:00 - kolacja
Dzień 2
Godz. 8:00 – 9.00 – śniadanie
Godz. 9:00 – 10.00 – przejazd do Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, ul. Księcia Janusza 64)
Godz. 10:00 – 12:00 – zajęcia w Laboratorium Paleomagnetyzmu IGF PAN
Godz. 12:00 – 13:00 - obiad
Godz. 13:00 – 14:00 – przejazd na trasie IGF PAN - Muzeum Ziemi PAN (00-488 Warszawa, Aleja Na Skarpie 20/26, 27)
Godz. 14:00 – 16:00 – zwiedzanie Muzeum Ziemi PAN
Godz. 17:30 – Zakończenie wycieczki w wyznaczonym miejscu (miejsce startu wycieczki)
* - godzina może ulec zmianie, w taki sposób, aby możliwe było punktualne rozpoczęcie zajęć w obserwatorium
** - dotyczy wyłącznie szkół z województwa mazowieckiego
Biuro Projektu: Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
[email protected] www.eduscience.pl
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Podnoszenie kompetencji uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych
z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii - EDUSCIENCE
Uwagi dodatkowe:
1.
Wycieczka jest dedykowana dla uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
2.
Podczas wycieczki przydatny będzie mały plecaczek/tornister – ok. 20l na dodatkową ciepłą odzież oraz
przybory do notowania. Podczas wycieczki terenowej po rezerwacie „Modrzewina” oraz podczas
spacerów/przejazdów po Warszawie zaleca się posiadanie wygodnego obuwia, ciepłego polara/swetra oraz
odzieży przeciwdeszczowej.
3.
Aby wziąć udział w wycieczce nie trzeba posiadać żadnego doświadczenia turystycznego ani doskonałej
kondycji. Podczas wycieczki EDUSCIENCE 2 nie są planowane żadne wyczerpujące przejścia piesze.
4.
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo zmian w kolejności realizacji poszczególnych
punktów programowych.
5.
Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zastrzega sobie prawo zmiany programu wycieczki w przypadku
wystąpienia przyczyn niezależnych od Instytutu.
Biuro Projektu: Księcia Janusza 64, 01-452 Warszawa
[email protected] www.eduscience.pl
Download