Załącznik nr 1 do umowy - korekta z dnia 29.09.2016 r.

advertisement
Załącznik nr 1
do umowy nr U/BHP/59/16
z dnia…………………….
Przeprowadzanie badań lekarskich z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników
Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu przez okres 24 miesięcy.
Lp.
Opis przedmiotu zamówienia
Ilość
szacunkow
a
I
Badania specjalisty medycyny pracy wraz z orzeczeniem
1
badanie lekarskie ogólne wykonane przez specjalistę
medycyny pracy wraz z wystawieniem orzeczenia
2
konsultacja laryngologa
3
konsultacja okulisty
4
konsultacja neurologa
2
5
konsultacja dermatologa
2
6
konsultacja ortopedy
2
7
konsultacja psychiatryczna
2
8
konsultacja psychologiczna
2
9
konsultacja hematologiczna
2
10
konsultacja alergologiczna
2
11
konsultacja radiologiczna
4
12
badanie psychotechniczne
2
300
4
200
Badania laboratoryjne i inne wskazane indywidualnie
przez lekarza medycyny pracy
II
1
ALAT
250
2
bilirubina
250
3
rtg kl. piersiowej
5
4
ekg
10
5
badanie kwalifikacyjne, szczepienie p/ WZW typ B
10
Cena jedn.
netto PLN
Wartość netto PLN
Stawka VAT (podać w %)
Wartość brutto PLN
- koszt szczepionki
10
badanie kwalifikacyjne, szczepienie p/ tężcowi
2
- koszt szczepionki
2
7
antygen HBs
10
8
p.ciała anty- HBs
10
9
badanie w kierunku HIV - anty –HIV /HIVAg
10
10
p.ciała anty-HCV
10
11
lipidogram
150
12
retykulocyty
5
III
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych
oraz wydanie orzeczenia lekarskiego, założenie książeczek
zdrowia
5
IV
Badanie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych
oraz wydanie orzeczenia lekarskiego
65
6
V
VI
VII
VIII
IX
X
Uczestnictwo lekarza medycyny pracy w pracach Komisji
ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Udział lekarza medycyny pracy w wizytacji i konsultacji
środowiskowej
Uczestnictwo lekarza w pracach "Komitetu Kontroli
Zakażeń Szpitalnych"
Wdrożenie profilaktyki poekspozycyjnej
Postępowanie w związku z podejrzeniem choroby
zawodowej
Szkolenia pracowników z zakresu:
-badań profilaktycznych;
- zagrożeń na stanowiskach pracy, itp.
(czas szkolenia 30-90 min)
3
4
2
15
2
2
Razem
……………..……………………………
data, podpis i pieczęć Wykonawcy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards