Zanieczyszczenia powietrza

advertisement
Fizyka a ekologia
W kilku słowach o zanieczyszczeniach
W powietrzu znajduje się kilka składników takich jak: tlen, azot i dwutlenk
węgla –w których znajdują się zanieczyszczenia. Powietrze jest zatrute
także przez zjawiska naturalne (pożary lasów ,wybuchy wulkanów), oraz
sztuczne, czyli takie, które są spowodowane działalnością człowieka.
Najbardziej widoczne jest to w miastach, gdzie jest nasilony ruch
samochodowy oraz znajdują się zakłady przemysłowe.
Zanieczyszczenie powietrza zagraża naszemu zdrowiu. Powodując bóle
głowy i zatrucia, a także ma szkodliwy wpływ na środowisko.
Pomoc roślin w ochronie
środowiska.
Porosty
Na pozytywny stan
środowiskiem dobrym
objawem są porosty- jest to
grupa „roślin” składających się
z dwóch żyjących w symbiozie
organizmów - grzybów i
glonów. Porosty są bardzo
wrażliwe na zanieczyszczenie,
szczególnie dwutlenkiem siarki.
Już nawet niewielkie stężenia
zanieczyszczeń w powietrzu
mogą mieć daleko idące zmiany
w biologii porostów, a nawet
powodując ich wymieranie.
Kolejność wymierania
Najbardziej wrażliwe na
zanieczyszczenia są
porosty krzaczkowate,
które pierwsze, są to
głównie brodaczki, później
obumierają porosty
listkowate, a na koniec
skorupiaste.
Dobre wskaźniki stanu czystości
powietrza
Niskie stężenie metali
ciężkich, oraz dobra
kondycja sprawia, iż bogata
jest fauna i flora danego
regionu, na którym rosną
te „roślinki” a także
znajduję się czysta woda,
gleby oraz zdrowe i gęste
lasy. Taki stan pozytywnie
wpływa na człowieka, który
znajduje w obrębie takiego
terenu dla jego życia i
wypoczynku.
Czynniki zanieczyszczające powietrze
Związki chemiczne które zanieczyszczają powietrze to m.in.:
-(SO2) dwutlenek siarki
-(CO)tlenek węgla,
-(NO2 )tlenki azotu
-pyły.
Do naturalnych zanieczyszczeń powietrza zalicza się:
- Gazy i pyły które pochodzą z wybuchów wulkanów;
- Z powierzchni mórz i oceanów emitowane aerozole i gazy;
- aerozole , które powstały w wyniku reakcji chemicznych gazów uwalnianych
w procesach rozkładu materii organicznej;
-popioły które pochodzą podczas pożarów lasów i wypalania trawy;
- gazy powstające na skutek wyładowań elektrycznych i spalania się
meteorytów;
Zanieczyszczenie powietrza w Polsce
do roku 1989
W latach 80-tych zanieczyszczenia a w Polsce osiągnało wysoki
poziom, Emisja dwutlenku siarki (4 mln. ton rocznie) stanowiła
aż 10% emisji tego związku w skali całego kontynentu, a
emisja pyłów (około 3 mln. ton/rok) nawet 12,5%.
Dramatycznie wyglądało w największych okręgach
przemysłowych. Bez wątpienia najbardziej zanieczyszczone
powietrze panowało w województwie katowickim, o obszarze
2,1% powierzchni kraju. Z terenu tego emitowane było aż 25%
krajowej emisji dwutlenku siarki, pyłów i tlenku azotu.
Aktualne zanieczyszczenie w Polsce
Kwaśne deszcze
To kwasy wytworzone w reakcji wody i pochłoniętymi
gazami m.in: tlenki azotu, dwutlenek siarki,chlorowodór,
które są wyemitowane do atmosfery w procesie spalania
paliw, produkcji przemysłowej, wybuchów wulkanów
i innych czynników naturalnych.
Kwaśny deszcz, jest szkodliwy ,powodując
zniszczenia np. budowli kamiennych , korozję
metali , zakwaszenie gleby i wód.
Smog i oczyszczanie powietrza
Jest to nienaturalne zjawisko
atmosferyczne , spowodowane przez
człowieka o niekorzystnymi zjawiskami
atmosferycznymi.
Żeby oczyścić powietrze należy
dokonać:
- zmian technologicznych;
- zamontować skuteczne urządzenia
oczyszczające na wszystkich emitorach
zanieczyszczeń (cyklony, odpylacze,
adsorbery, reaktory katalityczne,
kompresory, kondensatory, piece do
spalania)
- ustalić prawidłowe kryteria oceny
zanieczyszczeń.
Dziura Ozonowa
Na wysokości 20 - 26 km w atmosferze utworzona jest warstwa ochronna
nazywana warstwą ozonową. Spełnia ona rolę tarczy zatrzymującej
promieniowanie ultrafioletowe, które dla wielu organizmów jest zabójcze.
To między innymi dzięki tej tarczy stał się możliwy rozwój organizmów
żywych na powierzchniach lądów. Gdyby ta tarcza ochronna nie istniała,
życie byłoby możliwe tylko w wodzie, która również chroni przed
zabójczym promieniowaniem, zaś powierzchnia lądów stanowiłaby do dziś
zupełną pustynię.
Efekt cieplarniany
Efekt cieplarniany jest to zjawisko występujące w atmosferze spowodowane obecnością w powietrzu pary wodnej, dwutlenku węgla, ozonu ,
tlenku węgla oraz metanu i występował zawsze od kiedy w atmosferze Ziemi pojawił sie dwutlenek węgla i woda. Wymienione substancje
posiadają zdolność pochłaniania (zatrzymywania) w atmosferze ciepła pochodzącego z nagrzewania Ziemi przez Słońce oraz własnego ciepła
powstającego we jej wnętrzu. A to oznacza, że ciepło zostaje uwięzione, co daje efekt podobny do efektu wywołanego przez dach szklarni.
Największy udział w tym efekcie ma para wodna i dwutlenek węgla.
Jeżeli w przyrodzie jest zachowana równowaga wymienionych
gazów to mówimy, że mamy do czynienia z naturalnym efektem
cieplarnianym. W ostatnich dziesięcioleciach w wyniku
działalności człowieka ta równowaga została zachwiana. W
atmosferze zanotowano znaczny wzrost zawartości dwutlenku
węgla. Jest to wynikiem;
•spalania dużej ilości paliw (węgiel, benzyna, olej
napędowy)
•wycinania drzew, które pochłaniają dwutlenek wegla w
procesie fotosyntezy
Przypuszcza się, że jest to główny czynnik wzrostu średniej
temperatury na Ziemi. Skutki mogą okazać się tragiczne,
szczególnie dla tych miejsc, które są położone blisko oceanów
i mórz. W wyniku topnienia lodów ulegną zalaniu znaczne
obszary kontynentów a klimat wielu miejsc ulegnie zmianie.
Przypuszcza się, że w Polsce będziemy mieli klimat podobny
do tego, który występuje dziś na południowych Morawach.
Globalne ocieplenie
Globalne ocieplenie.
• Globalne ocieplenie jest najprawdopodobniej skutkiem rozwoju przemysłu
i motoryzacji. Podwyższenie temperatury jest niezauważalne przez
człowieka, ale wpływ ocieplenia na planetę może być katastrofalny w
skutkach.
Za główną przyczynę globalnego ocieplenia klimatu uważa się znaczne
nasilenie efektu cieplarnianego, co spowodowane jest zwiększoną
koncentracją gazów, uniemożliwiających wypromieniowywanie
gromadzonego na Ziemi ciepła. Kolejna z przyczyn to zmiana albedo, czyli
współczynnika odbijania światła słonecznego; to zjawisko jest skutkiem
zmniejszania się obszarów leśnych, głównie w wyniku ich karczowania i
wypalania przez człowieka
Globalne ocieplenie c.d.
Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania postępującemu globalnemu
ociepleniu, jest przede wszystkim ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych, które odpowiedzialne są za zatrzymywanie zwiększonych
ilości promieniowania cieplnego w atmosferze naszej planety, a także
powstrzymanie destrukcji obszarów leśnych, głównych regulatorów
zawartości tlenu i dwutlenku węgla w atmosferze. Międzynarodowe
działania w tym zakresie to przede wszystkim wprowadzenie globalnych i
krajowych limitów emisji gazów cieplarnianych, powstających w procesach
przemysłowych i transportowych, w efekcie spalania stosowanych
dotychczas paliw. Chodzi o ograniczenie emisji dwutlenku węgla, metanu,
tlenku azotu.
Dziękuję za uwagę
Download