ABB AutoLink Automatyczny elektroniczny łącznik sekcjonujący

advertisement
ABB AutoLink
Automatyczny elektroniczny łącznik sekcjonujący
AutoLink, nowy elektroniczny sekcjonalizer produkcji ABB,
stanowi ekonomiczne rozwiązanie dla sekcjonowania
napowietrznych linii rozdzielczych, a tym samym poprawy
niezawodności i elastyczności zasilania w sieciach. Zarówno
liczbę zadziałań (wyłącznika bądź reklozera), jak i prąd
inicjujący zadziałanie, można ustawić lub weryfikować
w celu dostosowania do konkretnych potrzeb miejsca
zainstalowania. Dodatkowo, w odróżnieniu od innych
produktów na rynku, AutoLink nie wymaga żadnych narzędzi
do nastawiania ww. operacji. Połączenie tych cech przekłada
się na redukcję zapasów, kosztów pracy oraz liczby przerw
w zasilaniu.
Opis
Urządzenie składa się z podstawy bezpiecznikowej identycznej
z powszechnie stosowanymi w wielu krajach świata. Ta podstawa
jest wyposażona w rurę z wbudowanym układem elektronicznym,
który odróżnia zwarcia stałe od przemijających, a tym samym
powoduje odporność systemu na symetryczne i asymetryczne
prądy przeciążeniowe. Układ elektroniczny inicjuje także mechaniczne otwarcie sekcjonalizera, jeśli prąd zwarcia jest związany
ze zwarciem ciągłym.
Moduł resetowania urządzenia można znaleźć w górnej części
rury. W ramach tego modułu operator może ręcznie skonfigurować i/lub przekonfigurować sekcjonalizer, zmieniając nastawy
prądu pobudzenia oraz liczbę cykli reklozera/wyłącznika, po których AutoLink ma zadziałać, aby uzyskać odpowiednią
kombinację, właściwą dla realizowanego cyklu SPZ.
Po umieszczeniu w systemie w połączeniu z wyłącznikiem/reklozerem, AutoLink zlicza założoną liczbę zadziałań wyłącznika/reklozera
w cyklu SPZ (1 do 4 zadziałań) i w momencie otwarcia obwodu
przez wyłącznik/reklozer AutoLink odłącza/izoluje obwód bezprądowo. Układ jest ponownie załączany ręcznie po zresetowaniu
urządzenia (bez konieczności stosowania specjalnych narzędzi).
Działanie
Jeśli pojawi się zwarcie przejściowe, to wyłącznik/reklozer wyłącza zwarcie, a AutoLink liczy pierwsze zadziałanie. Następnie
wyłącznik/reklozer zamyka obwód. Ponieważ zwarcie było przejściowe, to po pierwszym zadziałaniu zniknęło i zarówno
wyłącznik/reklozer, jak i AutoLink pozostają w swoich pozycjach.
Po 30 sekundach układ elektroniczny AutoLinka automatycznie
się kasuje i urządzenie jest gotowe do realizacji kolejnego pełnego
cyklu SPZ.
Jeżeli zwarcie jest nieprzemijające, następuje cykl łączeń
w ramach założonego schematu SPZ i po wykonaniu ostatniego
wyłączenia przez wyłącznik/reklozer (zgodnie z nastawą AutoLink), w przerwie beznapięciowej AutoLink odłącza obwód,
w którym nastąpiła awaria w sieci, a wyłącznik/reklozer załącza,
zasilając odcinki sieci, w których nie ma awarii.
Zastosowanie
ABB AutoLink jest bardzo wartościowym urządzeniem poprawiającym jakość zasilania w sieciach dystrybucji energii. Ze względu
na nowe technologie wprowadzone w sekcjonalizerze AutoLink,
możliwe są nastawy (zmiany nastaw) prądu pobudzenia i liczby
zadziałań wyłącznika/reklozera do zadziałania sekcjonalizera
w każdym pojedynczym urządzeniu i w dowolnym momencie
w zależności od potrzeb. AutoLink gwarantuje możliwość realizowania ogromnej liczby konfiguracji sieci oraz dowolną koordynację
z pozostałymi urządzeniami. Korzystanie z AutoLink w sieci przesyłowej zamiast bezpieczników, pozwala na lepszą koordynację
w przypadku awarii w sieci, obniżając tym samym koszty operacyjne, jak i liczbę przerw w dostawie prądu.
– redukuje zapasy magazynowe,
– konfigurowalny w miejscu zainstalowania wiele razy,
i w zakresie od 6 do 215 A, i od 1 do 4 liczby zadziałań
wył./rekl. w cyklu SPZ,
– wykrywa i reaguje na prądy przeciążeniowe,
– zmiana nastaw bez narzędzi,
– nie wymaga źródła zasilania pomocniczego.
styk górny
srebrzony
3405PL337-W1-pl. Wydanie 07.2010
Zalety produktu i funkcje:
– poprawia niezawodność sieci,
– jest odporny na zwarcia przemijające, zwiększając niezawodność zasilania w sieci,
– zmniejsza liczbę wymiany bezpieczników,
– redukuje koszty operacyjne,
– jedna wkładka dla całego zakresu prądowego i napięciowego,
rura
przewodząca
ucho do
manewrowania
cięgnem izolacyjnym
układ
elektroniczny
Przekładnik
prądowy
obudowa
plastikowa
magnetyczny
wyzwalacz
umieszczony
w rurze
styk dolny
srebrzony
srebrzony
przegłub
element
wyzwalający
Dane techniczne
AutoLink-15
AutoLink-27
AutoLink-27/33
kV
15
27
27/38
38
kV BIL
110
125
150
170
Typ
Znamionowe napięcie
Poziom izolacji
AutoLink-33
Prąd znamionowy
A
200
200
200
200
Prąd zadziałania
A
6–215
6–215
6–215
6–215
Liczba operacji do zadziałania
No.
1–4
1–4
1–4
1–4
Wytrzymałość zwarciowa 1 s
kA
4
4
4
4
mA
< 200
< 200
< 200
< 200
s
30
30
30
30
kA
10
10
10
10
Detekcja stanu wyłączenia
Czas automatycznego kasowania
Wytrzymałość zwarciowa dynamiczna
Zastosowane normy:
Sekcjonalizer AutoLink został zaprojektowany i przetestowany,
aby sprostać wymaganiom ANSI standard IEEE C37.63.
Więcej informacji:
ABB Sp. z o.o.
Siedziba spółki
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa
tel.: 22 51 52 901
fax: 22 51 52 626
www.abb.pl
ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych bądź modyfikacji
zawartości niniejszego dokumentu bez uprzedniego powiadamiania. W przypadku
zamówień obowiązywać będą uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe braki informacji w tym
dokumencie.
Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i jego tematyki oraz
zawartych w nim zdjęć i ilustracji. Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom
trzecim lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości bez uzyskania
uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. jest zabronione.
© Copyright 2010 ABB
Wszelkie prawa zastrzeżone
Download