REGULAMIN „I BIEG W NIEWIADOWIE

advertisement
REGULAMIN
„I BIEG W NIEWIADOWIE- RAZEM PO ZDROWIE”
Cele:
Popularyzacja biegów, jako najbardziej dostępnej formy
rekreacji fizycznej. Zachęcanie do aktywnego, zdrowego i sportowego trybu życia
mieszkańców Gminy Ujazd oraz Sołectwa Osiedla Niewiadów i innych uczestników,
integracja biegaczy oraz instytucji i klubów sportowych.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „DAR SERCA” i Sołectwo Osiedle
Niewiadów
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „DAR SERCA”
Osiedle Niewiadów 24/33 97-225 Ujazd
NIP 773-247-55-16
REGON 360152917
KRS0000532512
BZWBK 16 1090 2705 0000 0001 2972 7169
Kamila Kochelska Tel 501381377
[email protected]
Termin i miejsce:
-bieg główny odbędzie się w niedzielę 15 listopada 2015 roku o godzinie 12:00
-start biegu rekreacyjnego dla dzieci na dystansie ok 500 metrów o godzinie 11:20.
-start i meta biegu głównego oraz biegu dla dzieci przy stadionie MUKS STAL
NIEWIADÓW, adres: Osiedle Niewiadów 40, Gmina Ujazd
Trasa i dystans:
-trasa biegu głównego wyznaczona będzie ulicami Sołectw Gminy Ujazd, na dystansie ok
10km o nawierzchni asfaltowej
-trasa będzie oznaczona co 1 km
-na trasie 5km będzie znajdował się punkt z wodą
-zawodników startujących w biegu głównym obowiązuje limit czasu 120 minut. Po upływie
tego czasu zawodnicy zobowiązani są do zejścia z trasy i zdjęcia nr startowego.
Warunki uczestnictwa:
-w biegu głównym mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy do dnia 15 listopada 2015 roku
ukończą 16 lat. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców bądź
prawnych opiekunów.
-każda osoba startująca w biegu, uczestniczy na własną odpowiedzialność.
Zgłoszenia:
-za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy
oraz dokonała opłaty startowej. W momencie zgłoszenia i opłacenia opłaty startowej przez
200 osób lista startowa zostanie zamknięta. Dodatkowo organizator dopuszcza możliwość
startu zaproszonych zawodników.
-młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna – oświadczenie
znajdować się będzie w biurze zawodów
-każdy zawodnik po zapisaniu się do biegu powinien w ciągu 3 dni dokonać opłaty
startowej. W przypadku braku wpłaty będzie można opłacić w dniu imprezy w biurze
zawodów.
-termin zgłoszeń internetowych na stronie upływa w dniu 12 listopada 2015 roku.
-zapisy do biegów dla dzieci odbędą się w dniu imprezy w biurze zawodów.
-wszyscy startujący zawodnicy zobowiązani są do zweryfikowania się w biurze zawodów z
dowodem osobistym
-biuro zawodów znajdować się będzie na stadionie MUKS STAL NIEWIADÓW,
adres: Osiedle Niewiadów 40
-zapisy do biegu głównego w dniu zawodów od 09:00 do 11:30.
-zapisy do biegów dla dzieci w dniu zawodów od 09:00 do 11:00,
-zawodnicy zgłoszeni elektronicznie z opłaconym startowym będą obsługiwani w biurze
zawodów przy osobnym stanowisku.
Opłata startowa:
10 zł – opłata startowa do dnia 12 listopada 2015 roku.
20 zł – w dniu imprezy
Bieg dla dzieci- bezpłatny
- płatności nr konta BZWBK 16 1090 2705 0000 0001 2972 7169
-za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
-wpisowe nie podlega zwrotowi oraz nie może zostać przeniesione na innego uczestnika.
-dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
-każdy zawodnik zgłoszony do biegu głównego i każde dziecko otrzymuje:
-napój,
-medal okolicznościowy-za dobiegnięcie do mety
-ciepły posiłek
Pomiar czasu:
-pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów
-brak prawidłowo zamocowanego chipa jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
Klasyfikacje w biegu:
Generalna kobiet i mężczyzn.
Wiekowe:
M1 (16 – 19 lat) K1 (16 – 19 lat)
M2 (20 – 29 lat) K2 (20 – 29 lat)
M3 (30 – 39 lat) K3 (30 – 39 lat)
M4 (40 – 49 lat) K4 (40 – 49 lat)
M5 (50 i więcej lat) K5 (50 i więcej lat)
Nagrody :
-za miejsca I - III w kategorii generalnej kobiet i mężczyzn oraz za miejsca I – III dla kobiet
i mężczyzn w kategoriach wiekowych – statuetka
-nagrody nie dublują się, zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą
nagradzani w klasyfikacji wiekowej.
Postanowienia końcowe:
-przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do
udziału w biegu lub złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału
w biegu (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu
podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne;
-koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik.
-koszty organizacji pokrywają organizatorzy.
-zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do
przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
-obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii
zawodników.
-zawodnicy startują w biegach na własną odpowiedzialność.
-organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
-organizator zapewnia szatnie oraz depozyt.
-młodzież i dzieci poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna –
oświadczenie znajdować się będzie w biurze zawodów
-protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji.
-biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
-wszystkich zawodników startujących w biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
-organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych,
informacyjnych, wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów przedstawiających
uczestników biegu.
-organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
-organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji
regulaminu, który będzie dostępny w biurze zawodów.
MAPA BIEGU
Download