Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie dla Posiadaczy Karty

advertisement
Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie
dla Posiadaczy Karty Kredytowej w Raiffeisen Polbank
Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia, zwane w dalszej części SWU, stanowią podstawę
zawarcia Umowy Ubezpieczenia pomiędzy Generali Życie T.U. SA, zwaną dalej Generali,
a Raiffeisen Bank Polska S.A., zwanym dalej Bankiem, i mają zastosowanie do Ubezpieczonych,
którzy przystąpią do Umowy Ubezpieczenia.
§1
Postanowienia ogólne
1. Na podstawie SWU Generali zobowiązuje się wypłacić świadczenie w przypadku zajścia
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, na warunkach określonych w SWU. 2. Terminy użyte
w SWU oraz innych dokumentach związanych z SWU oznaczają: 1) Umowa Ubezpieczenia
– Umowa Ubezpieczenia zawarta pomiędzy Bankiem a Generali, na podstawie postanowień
niniejszych SWU, potwierdzona Polisą; 2) Ubezpieczający – Bank, zawierający Umowę
Ubezpieczenia i zobowiązany do opłacania składki; 3) Posiadacz Karty Kredytowej – osoba fizyczna
w wieku 18-70 lat, posiadająca stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
która zawarła z Ubezpieczającym Umowę o Kartę Kredytową; 4) Ubezpieczony – Posiadacz Karty
Kredytowej, który wyraził wolę przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia; 5) Uposażony – osoba
wyznaczona przez Ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia w przypadku
jego śmierci; 6) Niezdolność do pracy zarobkowej – całkowita i trwała niezdolność Ubezpieczonego
do świadczenia jakiejkolwiek pracy na podstawie stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej,
wykonywania wolnego zawodu lub do prowadzenia działalności gospodarczej; 7) Oświadczenie
woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia – załącznik do wniosku o przyznanie Karty
Kredytowej albo nagranie telefoniczne, na podstawie którego Posiadacz Karty Kredytowej przystępuje
do Umowy Ubezpieczenia; 8) Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia
pomiędzy Generali a Bankiem i zawierający szczegółowe jej postanowienia; 9) Suma ubezpieczenia
– kwota będąca podstawą do ustalenia wysokości świadczenia w przypadku zajścia zdarzenia
objętego ochroną ubezpieczeniową; 10) Wiek – liczba ukończonych pełnych lat życia w dniu,
w którym wiek jest liczony; 11) Rocznica polisy – każda rocznica określonej w polisie daty początku
okresu ubezpieczenia; 12) Umowa o Kartę Kredytową – Umowa o Kartę Kredytową, zawarta
pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Karty Kredytowej; 13) Okres prolongaty – okres do 31 dni
po terminie wymagalności niezapłaconej składki, w którym zapłata należnej składki jest jednym
z warunków udzielenia przez Generali ochrony ubezpieczeniowej; 14) Saldo zadłużenia / rzeczywiste
saldo zadłużenia – kwota odpowiadająca wysokości zadłużenia oraz odsetek, opłat, prowizji
i innych kosztów pozostających do spłacenia z tytułu Umowy Karty Kredytowej na rzecz Banku,
w tym odsetki przeterminowane do 120 dni; 15) Średnie saldo zadłużenia – saldo zadłużenia
liczone jako suma sald zadłużenia na każdy dzień miesiąca kalendarzowego dzielona przez liczbę
dni w danym miesiącu kalendarzowym.
§2
Przedmiot i zakres ubezpieczenia
1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia
obejmuje śmierć Ubezpieczonego w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej oraz niezdolność
Ubezpieczonego do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej powstałą bezpośrednio wskutek
nieszczęśliwego wypadku lub wskutek choroby. 3. Odpowiedzialność Generali polega na wypłacie
Uposażonemu świadczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego albo na wypłacie Ubezpieczonemu
świadczenia w przypadku powstania niezdolności Ubezpieczonego do pracy zarobkowej bezpośrednio
wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wskutek choroby.
§3
Zawarcie Umowy Ubezpieczenia
1. Umowę Ubezpieczenia uważa się za zawartą z datą określoną w Polisie. 2. Umowę Ubezpieczenia
zawiera się na czas nieokreślony.
§4
Przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia
1. Posiadacz Karty Kredytowej, który zawarł Umowę o Kartę Kredytową przed dniem wejścia w życie
Umowy Ubezpieczenia, przystępuje do Umowy Ubezpieczenia na podstawie złożonego przez telefon
i nagranego przez Ubezpieczającego oświadczenia woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia.
W tym przypadku za datę przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia uznaje się dzień złożenia
przez telefon oświadczenia. 2. Posiadacz Karty Kredytowej, który zawiera Umowę o Kartę Kredytową
po dniu wejścia w życie Umowy Ubezpieczenia, ma prawo przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia
wyłącznie w dniu zawarcia z Ubezpieczającym Umowy o Kartę Kredytową. 3. Za datę przystąpienia
do Umowy Ubezpieczenia uznaje się dzień zawarcia Umowy o Kartę Kredytową, ale nie wcześniej
niż dzień wypełnienia i podpisania Oświadczenia Woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia,
pod warunkiem opłacenia należnej składki w terminie wskazanym w Polisie. 4. Posiadacz Karty
Kredytowej przystępuje do Umowy Ubezpieczenia na podstawie złożonego i podpisanego Oświadczenia
Woli o przystąpieniu do ubezpieczenia, stanowiącego integralną część Wniosku o przyznanie Karty
Kredytowej. 5. Przed przystąpieniem Posiadacza Karty Kredytowej do Umowy Ubezpieczenia,
Ubezpieczający jest zobowiązany do udostępnienia Ubezpieczonemu treści niniejszych SWU.
§5
Ochrona ubezpieczeniowa
1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych rozpoczyna się w dniu
zawarcia Umowy o Kartę Kredytową pod warunkiem złożenia Oświadczenia Woli o przystąpieniu
do Umowy Ubezpieczenia i opłacenia składki w terminie wyznaczonym w Polisie. 2. Ochrona
ubezpieczeniowa w stosunku do poszczególnych Ubezpieczonych wygasa w przypadku: 1) śmierci
Ubezpieczonego – w dniu śmierci; 2) wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej
– z dniem wypłaty świadczenia; 3) wypowiedzenia albo odstąpienia od Umowy o Kartę Kredytową
– z dniem rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy; 4) osiągnięcia przez Ubezpieczonego wieku 70 lat
– w rocznicę polisy następującą po osiągnięciu przez Ubezpieczonego wieku 70 lat; 5) nieopłacenia
składki – z upływem okresu prolongaty, w przypadku gdy należna za danego Ubezpieczonego
składka nie została zapłacona przed upływem tego okresu. 3. Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia
powoduje wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych
z upływem okresu za który została opłacona składka.
§6
Rozwiązanie Umowy Ubezpieczenia
1. Umowa Ubezpieczenia może być rozwiązana w każdym czasie na skutek wypowiedzenia złożonego
przez Ubezpieczającego na piśmie z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia,
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 1) Umowa Ubezpieczenia może ulec rozwiązaniu
również w trybie określonym w § 11 ust. 9; 2) wypowiedzenie Umowy Ubezpieczenia nie zwalnia
Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Generali udzielało ochrony
ubezpieczeniowej; 3) Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy Ubezpieczenia w terminie
7 dni od jej zawarcia; 4) odstąpienie od Umowy Ubezpieczenia następuje na podstawie pisemnego
oświadczenia Ubezpieczającego; 5) odstąpienie Ubezpieczonego od Umowy o Kartę Kredytową
jest równoznaczne z jego rezygnacją z ochrony w ramach Umowy Ubezpieczenia.
§7
Składka
1. Ubezpieczający zobowiązany jest opłacać składkę w terminach i wysokości określonych w Polisie
na rachunek bankowy wskazany przez Generali. 2. Naliczone składki za Ubezpieczonych przekazywane
są do Generali w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Generali prawidłowo wystawionej faktury.
3. Całkowitą wartość składki należnej za danego Ubezpieczonego oblicza się w oparciu o taryfę
składki podaną w polisie oraz o średniomiesięczne saldo zadłużenia.
§8
Suma Ubezpieczenia
Sumę ubezpieczenia stanowi wyrażona w PLN kwota zadłużenia z tytułu Umowy o Kartę Kredytową
w dniu zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, która jest nie wyższa niż maksymalna kwota zadłużenia
oraz nie wyższa niż 120% średniej kwoty zadłużenia z 6 ostatnich miesięcy przed zajściem zdarzenia
ubezpieczeniowego.
§9
Wypłata świadczeń
1. W przypadku śmierci Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, Generali
zobowiązane jest do wypłaty Uposażonemu świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia.
2. W przypadku powstania niezdolności do pracy zarobkowej Generali wypłaci Ubezpieczonemu
świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zajścia zdarzenia powodującego
powstanie całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej. 3. Prawo do świadczenia z tytułu śmierci
Ubezpieczonego przysługuje Uposażonemu. Prawo do świadczenia z tytułu niezdolności do pracy
zarobkowej Ubezpieczonego przysługuje Ubezpieczonemu, chyba że na podstawie umowy cesji
przeniósł te prawa na Cesjonariusza. 4. Osoba zgłaszająca roszczenie o wypłatę świadczenia
zobowiązana jest złożyć w Generali dokumenty wskazane przez Generali, a w szczególności:
1) wniosek o wypłatę świadczenia; 2) kopię wniosku o produkty kredytowe zawierającego
Oświadczenie Woli o przystąpieniu do Umowy Ubezpieczenia; 3) w przypadku śmierci – odpis
skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego oraz zaświadczenie określające przyczynę śmierci, wystawione
przez lekarza lub odnośne władze; 4) w przypadku niezdolności do pracy zarobkowej – dokumentację
medyczną potwierdzającą niezdolność do pracy zarobkowej; 5) zaświadczenie wydane
przez Ubezpieczającego o kwocie zadłużenia na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego;
6) inne wskazane przez Generali dokumenty niezbędne do potwierdzenia zasadności zgłoszonego
roszczenia, o ile dokumenty wskazane w pkt. 1) – 5) okażą się niewystarczające. 5. W przypadku
niezdolności do pracy zarobkowej, Generali decyduje o uznaniu roszczenia na podstawie dokumentacji,
o której mowa w ust. 4 lub może skierować Ubezpieczonego na dodatkowe badania lekarskie.
Koszt tych badań ponosi Generali. 6. Prawo do świadczenia z tytułu niezdolności do pracy
zarobkowej zostanie przyznane, jeżeli Ubezpieczony, był niezdolny do pracy zarobkowej nieprzerwanie
przez okres co najmniej 12 miesięcy, zaczynający swój bieg w okresie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu
Umowy Ubezpieczenia oraz zgodnie z opinią lekarza Generali brak pozytywnych rokowań na odzyskanie
przez Ubezpieczonego zdolności do pracy zarobkowej w przyszłości. 7. W uzasadnionych przypadkach
istnieje możliwość wcześniejszej wypłaty świadczenia z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej,
o ile zgodnie z opinią lekarza Generali w terminie przed upływem 12 miesięcy będzie możliwe
orzeczenia o braku pozytywnych rokowań na odzyskanie przez Ubezpieczonego zdolności do pracy
zarobkowej w przyszłości. 8. Generali zobowiązane jest do wypłaty świadczenia nie później
niż w ciągu 30 dni, licząc od daty zgłoszenia roszczenia o wypłatę świadczenia. 9. Gdyby wyjaśnienie,
w terminie określonym w ust. 7, okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Generali
albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, Generali spełni świadczenie w ciągu 14 dni
od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe.
10. Bezsporną część świadczenia Generali zobowiązane jest wypłacić w terminie, o którym mowa w ust. 8.
§ 10
Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
1. Generali zwolnione jest z obowiązku wypłaty świadczenia, jeżeli śmierć lub niezdolność
Ubezpieczonego nastąpiły bezpośrednio lub pośrednio w wyniku: a) wojny, działań wojennych
lub stanu wojennego; b) aktywnego i dobrowolnego uczestnictwa w aktach przemocy, terroryzmu,
zamieszkach lub rozruchach; c) samookaleczenia lub okaleczenia Ubezpieczonego na własną
prośbę; d) popełnienia lub usiłowania popełnienia samobójstwa Ubezpieczonego w ciągu dwóch lat
od daty przystąpienia do Umowy Ubezpieczenia, niezależnie od stanu poczytalności Ubezpieczonego.
2. Generali zwolnione jest z obowiązku wypłaty świadczenia, jeżeli nieszczęśliwy wypadek powodujący
niezdolność do pracy zarobkowej powstał bezpośrednio lub pośrednio wskutek: 1) choroby
psychicznej, niedorozwoju umysłowego lub zaburzeń psychicznych Ubezpieczonego oraz ich skutków,
a także ataku konwulsji, epilepsji; 2) spożycia przez Ubezpieczonego alkoholu, środków odurzających
lub psychotropowych, nie zaleconych przez lekarza, usiłowania lub popełnienia przestępstwa
przez Ubezpieczonego; 3) poddania się przez Ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu
lub zabiegowi o charakterze medycznym, przeprowadzonemu poza kontrolą lekarza lub innych osób
uprawnionych, nieuzasadnionego nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzegania zaleceń
lekarskich; 4) wypadku lotniczego zaistniałego w czasie przebywania przez Ubezpieczonego
na pokładzie innego samolotu niż samolot pasażerskich licencjonowanych linii lotniczych; 5) udziału
Ubezpieczonego w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze, a w szczególności
uprawiania baloniarstwa, lotniarstwa, szybownictwa, sportów motorowych i motorowodnych, sportów
walki, sportów spadochronowych, wspinaczki, speleologii, skoków do wody, nurkowania przy użyciu
specjalistycznego sprzętu, skoków na gumowej linie oraz udziału w wyścigach wszelkiego rodzaju
poza lekkoatletyką i pływaniem; 6) prowadzenia przez Ubezpieczonego pojazdu mechanicznego
bez posiadania odpowiednich uprawnień lub prowadzenia pojazdów niedopuszczonych do ruchu
drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Generali zwolnione jest z obowiązku
wypłaty świadczenia, jeżeli niezdolność do pracy zarobkowej powstał bezpośrednio lub pośrednio
wskutek choroby AIDS lub zakażenia wirusem HIV. 4. Generali ma prawo odmowy spełnienia
świadczenia, jeżeli niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej powstała wskutek choroby
lub uszkodzenia ciała, które istniały przed datą rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Umowy.
§ 11
Zmiany w Umowie Ubezpieczenia
1. Wszelkie zmiany w Umowie Ubezpieczenia oraz oświadczenia związane z jej wykonywaniem,
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Ubezpieczający jest zobowiązany
do powiadomienia Generali o zmianach danych personalnych, a w szczególności imion, nazwisk i adresów
dotyczących Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i Uposażonego w terminie do 15. dnia miesiąca
następującego po miesiącu zajścia tych zmian. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego
powyżej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia wysyłane przez Generali, skierowane zgodnie
z posiadanymi przez Generali danymi, uważa się za prawidłowe. 3. Ubezpieczający zobowiązany
jest do przekazywania Ubezpieczonemu otrzymanych od Generali informacji o: 1) zmianach warunków
Umowy Ubezpieczenia; 2) zmianach prawa właściwego dla Umowy Ubezpieczenia wraz z określeniem
wpływu tych zmian na wartość świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3 powinny być przekazane Ubezpieczonemu: 1) przed wyrażeniem
przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy Ubezpieczenia lub prawa właściwego
dla Umowy Ubezpieczenia; 2) niezwłocznie po przekazaniu przez Generali Ubezpieczającemu informacji
o wysokości świadczeń przysługujących z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia. 5. Obowiązek
przekazywania Ubezpieczonemu informacji wskazanych w ust. 3 i 4, Ubezpieczający wypełnia
poprzez okazanie stosownych dokumentów oraz udostępnienia ich w celu wykonania kopii.
6. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy o współpracy zawartej pomiędzy Ubezpieczającym
a Generali, w każdą rocznicę zawarcia Umowy Ubezpieczenia Generali ma prawo zweryfikować,
czy dane dotyczące Ubezpieczonych oraz przyznawanych limitów na karcie kredytowej są zgodne
z założeniami przyjętymi do ustalenia taryfy składki przed zawarciem Umowy. 7. W przypadku
gdy dane określone w ust. 6 będą inne niż zakładane, Generali ma prawo do rekalkulacji taryfy,
zgodnie z aktualną strukturą demograficzną Ubezpieczonych oraz wysokością przyznawanych
limitów na karcie kredytowej. 8. Generali pisemnie informuje Bank o zmianie taryfy składek co najmniej
na 3 miesiące przed rocznicą zawarcia Umowy. 9. W przypadku, gdy Bank nie zaakceptuje nowej
wysokości taryfy składek w terminie do 30 dni przed rocznicą polisy, Generali ma prawo złożyć
oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Ubezpieczenia. W takim przypadku Umowa wygasa w rocznicę
polisy, a do czasu jej rozwiązania obowiązuje dotychczasowa taryfa składek. 10. W przypadku
gdy Bank zaakceptuje nową wysokość taryfy składek, nowe taryfy składek będą stosowane
do obliczania składek począwszy od rocznicy polisy w stosunku do wszystkich Ubezpieczonych.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Jeżeli osoba uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Generali
co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo wnosi inne skargi lub zażalenia, może ona wystąpić
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zostanie
rozpatrzony w ciągu 30 dni od daty wpływu do Generali. 3. Ponadto, jeżeli Ubezpieczony lub osoba
uprawniona do wystąpienia z roszczeniem nie zgadza się z decyzjami Generali co do odmowy
zaspokojenia roszczenia może wnieść skargę lub zażalenie do Rzecznika Ubezpieczonych działającego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
oraz Rzeczniku Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153 ze zm.). 4. W zakresie opodatkowania
świadczeń należnych z tytułu Umowy Ubezpieczenia zastosowanie maja odpowiednio obowiązujące
przepisy prawa podatkowego. 5. Powództwo o roszczenie z Umowy Ubezpieczenia może zostać
wytoczone albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sądem właściwym dla miejsca
zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego z tytułu Umowy
Ubezpieczenia. 6. Roszczenia z Umowy Ubezpieczenia podlegają jurysdykcji sadów polskich.
7. Strony mogą dokonać rozszerzenia zakresu Umowy Ubezpieczenia o umowy dodatkowe, przyjęte
w formie załączników do Umowy Ubezpieczenia. 8. Niniejsze Szczególne Warunki wchodzą w życie
z dniem 25 czerwca 2007 roku.
Download