Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych z 7 na 8 lutego

advertisement
Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych z 7 na 8 lutego 2013 r.
Ogólne wskazówki dotyczące sposobu realizacji badania
I.
Sposób koordynacji działań:
 Każde województwo wyznacza Wojewódzkiego koordynatora badania.
 Podobnie w każdej gminie powinien być wyznaczony Gminny koordynator badania.
Koordynator gminny podlega pod Wojewódzkiego koordynatora badania.
Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych
służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, pracowników
placówek noclegowych dla osób bezdomnych, pracowników organizacji pozarządowych
zajmujących się pomocą dla osób bezdomnych, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób
„dobrej woli”- chętnych do współpracy. W trakcie badania konieczna będzie ścisła
współpraca wszystkich w/w służb, stała wymiana informacji odnośnie aktualnych map
grupowania się bądź przebywania osób bezdomnych itp.
 Szczególnie ważna będzie rola straży gminnej lub miejskiej, pracowników
policji w celu dotarcia do osoby bezdomnej przebywającej w miejscu
niemieszkalnym (ogródki działkowe, parki itp.) - zwłaszcza w nocy.
Wszystkie podmioty biorące udział w badaniu powinny być o tym wcześniej oficjalnie
powiadomione. Powinny im być także przekazane elektroniczne wersje przydatnych
załączników.
Zakres miejsc w jakich powinna być zbierana informacja:
 ogrzewalnie, noclegownie;
 schroniska, domy dla osób bezdomnych, hostele;
 mieszkania wspierane, chronione, treningowe, wynajmowane;
 szpitale, hospicja, ZOL-e, inne placówki zdrowia;
 zakłady karne, areszty śledcze;
 izby wytrzeźwień, pogotowia socjalne;
 miejsca niemieszkalne;
 pustostany, domki, altany działkowe;
 inne miejsca.
II. Kwestionariusz osoby bezdomnej
Elektroniczna wersja kwestionariusza powinna być przez Gminę (lub inny wyznaczony
podmiot) rozesłana do wszystkich podmiotów, które będą brać udział w badaniu: np. do
Komend Policji, Straży Miejskiej, placówek noclegowych w których mogą przebywać osoby
bezdomne (np. do schronisk dla osób bezdomnych ale także do zakładów karnych, szpitali itp.).
Wszystkie osoby biorące udział w badaniu powinny być wyposażone w papierowe wydruki
Kwestionariusza osoby bezdomnej.
1
Uwaga: Nie zawsze będzie możliwe całkowite wypełnienie kwestionariusza. Np. osoba
bezdomna odmówi udziału w wywiadzie lub odmówi odpowiedzi na konkretne pytanie.
Proszę wtedy wpisać do kwestionariusza tylko te informacje, które są możliwe do uzyskania.
W wyjątkowych przypadkach, jeśli kwestionariusz będzie wypełniany przez osobę bezdomną
przebywającą przez dłuższy czas w placówce noclegowej (np. w schronisku, zakładzie
karnym, szpitalu itp.) i ze względów organizacyjnych będzie bardzo utrudnione
przeprowadzenie w placówce wszystkich wywiadów w terminie z 7 na 8 lutego 2013 r.,
wówczas dopuszczalne może być przeprowadzenie części wywiadów także w dobie
poprzedzającej badanie lub w dobie następującej po badaniu.
Sposób zbierania wypełnionych już kwesionariuszy:

Wszystkie wypełnione kwestionariusze osoby bezdomnej powinny być niezwłocznie
przekazane do Gminnego koordynatora badania.

Gminni koordynatorzy badania przekazują kwestionariusze do Wojewódzkiego
koordynatora badania (w wyznaczonym przez Wojewódzkiego koordynatora badania
terminie).

Wojewódzcy koordynatorzy badań przesyłają do Departamentu Pomocy i Integracji
Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (z dopiskiem: Ogólnopolskie
badanie liczby osób bezdomnych), wypełnione wersje kwestionariusza, zebrane
od wszystkich gmin w województwie (z protokołem potwierdzającym liczbę przesłanych
kwestionariuszy) - w terminie do 15 marca 2013 r.
Podmiot odpowiedzialny za opracowanie materiału zebranego przy pomocy Kwestionariusza
osoby bezdomnej:
Informacje zebrane z Kwestionariusza osoby bezdomnej (pytania 1-11) zostaną opracowane
przez pracowników Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Uzyskane z kwestionariuszy informacje mają za zadanie przede wszystkim zgromadzenie
interesujących danych socjo-demograficznych. Nie są one jednak podstawą do odpowiedzi
na konkretne pytania ilościowe np. jaka jest całkowita liczba osób bezdomnych w Polsce,
ponieważ prawdopodobnie nie wszystkie osoby bezdomne wyrażą zgodę na przeprowadzenie
z nimi wywiadu.
III. Określenie liczby osób bezdomnych

Gminy (Ośrodki Pomocy Społecznej) są odpowiedzialne za określenie liczby osób
bezdomnych przebywających na ich terenie w trakcie badania z 7 na 8 lutego 2013 r.
Przypominamy, że informację o liczbie osób bezdomnych (z podziałem na mężczyzn,
kobiety i dzieci oraz miejsce ich przebywania) znajdujących się na terenie gminy w czasie
w/w badania, gminy powinny wprowadzić do „Sprawozdania jednorazowego DPS-IV-32IR/2013 - Realizacja działań na rzecz ludzi bezdomnych w 2012 r.” (Tablica 8).
Termin wypełnienia przez gminy sprawozdania jednorazowego: do 5 kwietnia 2013 r.
(lub inny termin określony przez właściwy Wydział Polityki Społecznej).
2

W dalszej kolejności Wydziały Polityki Społecznej w Sprawozdaniu - Działania podjęte
w celu zapobieżenia negatywnym skutkom bezdomności na terenie województwa w sezonie
zimowym 2012/2013 – powinny określić liczbę osób bezdomnych przebywających na
terenie całego województwa w nocy z 7 na 8 lutego 2013 r. (pytanie 8). Wydziały Polityki
Społecznej do określenia liczby osób bezdomnych w województwie wykorzystują dane
wprowadzone wcześniej przez gminy do Sprawozdania jednorazowego DPS-IV-32IR/2013.
Termin składania sprawozdania Działania podjęte w celu zapobieżenia negatywnym
skutkom bezdomności na terenie województwa w sezonie zimowym 2012/2013
do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej: do 26 kwietnia 2013 r.
3
Download