Mechanika kwantowa - Wydział Podstawowych Problemów Techniki

advertisement
Zał. nr 4 do ZW 33/2012
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa w języku polskim
Mechanika kwantowa
Nazwa w języku angielskim Quantum mechanics
Kierunek studiów (jeśli dotyczy):
Fizyka Techniczna
Specjalność (jeśli dotyczy): Nanoinżynieria
Stopień studiów i forma: I / II stopień*, stacjonarna / niestacjonarna*
Rodzaj przedmiotu:
obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany *
Kod przedmiotu
FZP002088W i FZP002088C
Grupa kursów
NIE
Liczba godzin zajęć
zorganizowanych w Uczelni
(ZZU)
Liczba godzin całkowitego
nakładu pracy studenta
(CNPS)
Forma zaliczenia
Wykład
30
90
Egzamin
Ćwiczenia
30
Laboratorium Projekt
Seminarium
90
Zaliczenie
na ocenę
Dla grupy kursów zaznaczyć
kurs końcowy (X)
Liczba punktów ECTS
w tym liczba punktów
odpowiadająca zajęciom
o charakterze praktycznym (P)
w tym liczba punktów ECTS
odpowiadająca zajęciom
wymagającym bezpośredniego
kontaktu (BK)
3
3
3
1,5
1,5
*niepotrzebne skreślić
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH
KOMPETENCJI
1. Znajomość formalizmu falowego mechaniki kwantowej – ukończony kurs
Podstawy fizyki kwantowej
2. Znajomość analizy matematycznej I i II oraz algebry
3. Umiejętność studiowania literatury
\
CELE PRZEDMIOTU
C1 Zapoznanie z metodami obliczeniowymi mechaniki kwantowej
C2 Zaznajomienie z szerokim obszarem fizyki kwantowej i jej zastosowań
1
PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA
Z zakresu wiedzy:
PEK_W01 zna zasady mechaniki kwantowej i jej metod obliczeniowych, metody
perturbacyjnej i kwaziklasycznej, wariacyjnej i diagonalizacji algebraicznych
PEK_W02 zna i potrafi formułować zawansowane zagadnienia dynamiczne w mechanice
kwantowej, potrafi rozwiązywać równanie Schrődingera dla stanów stacjonarnych
i niestacjonarnych metodami rachunku zaburzeń, umie stosować złotą regułę
Fermiego dla wybranych prostych układów, zna statystyki kwantowe i ich
uwarunkowanie, rozumie związek spinu i statystyki i rolę topologii w fizyce
PEK_W03 zna zasady II kwantowania, kwantowej fizyki kryształów, kwantowania Landaua
w polu magnetycznym i potrafi odnieść opanowaną wiedze do obrazu fizyki fazy
skondensowanej, w tym do zjawisk nadprzewodnictwa i nadciekłości, układów
2D
Z zakresu umiejętności:
PEK_U01 posługuje się aparatem rachunku zaburzeń i potrafi stosować go do złożonych
sytuacji, podobnie potrafi stosować przybliżenie kwaziklasyczne, potrafi
formułować i rozwiązywać problemy kwantowe metodami wariacyjnymi i
algebraicznymi oraz numerycznymi
PEK_U02 potrafi przygotować i zreferować inne zagadnienia z mechaniki kwantowej (np.
metody numeryczne rozwiązywania równania Schrődingera) w oparciu o
literaturę naukową
PEK_U03 posiada szerokie rozeznanie w fizyce kwantowej, umie poruszać się w obszarze
fizyki kwantowej i rozumie założenia kwantowej teorii, potrafi samodzielnie
rozwijać te umiejętności w oparciu o dostępną literaturę
Z zakresu kompetencji społecznych:
PEK_K01 potrafi korzystać z literatury naukowej, w tym docierać do materiałów
źródłowych oraz dokonywać ich przeglądu
PEK_K02 posiada znajomość aparatu mechaniki kwantowej w zakresie umożliwiającym
studiowani literatury naukowej z zakresu fizyki fazy skondensowanej oraz
poznawanie, rozwijanie i referowanie innych zagadnień
TREŚCI PROGRAMOWE
Wy1
Wy2
Wy3
Wy4
Wy5
Wy6
Wy7
Forma zajęć - wykład
Rachunek zaburzeń niezależny od czasu dla stanów
niezdegenerowanych; rachunek zaburzeń niezależny od czasu dla
stanów zdegenerowanych
Rachunek zaburzeń zależny od czasu, przejścia kwantowe, reguły
wyboru
Złota reguła Fermiego, nieoznaczoność czasu i energii, adiabatyczne i
nieadiabatyczne włączanie zaburzenia
Przybliżenie kwaziklasyczne
Reguła Bohra-Sommerfelda
Tunelowanie kwantowe i bariery
Reprezentacja Schrődingera i Heisenberga, pochodna operatora
Liczba godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
Wy8 Rozpływanie się pakietów falowych
Wy9 Stany czyste i mieszane, splątanie kwantowe, iloczyn tensorowy
Wy10 Periodyczny potencjał, sieć odwrotna, twierdzenie Blocha
Metody wariacyjne i algebraiczne rozwiązywania równania
Wy11
Schrődingera (diagonalizacje)
Wy12 Bozony i fermiony, statystyki kwantowe w 3D i 2D, układy hallowskie
Wy13 Kwantowanie Landaua, cząstka w polu magnetycznym
Wy14 II kwantowanie dla bozonów i fermionów
Sfera Fermiego w metalu, kondensacja Bosego-Einsteina,
Wy15
nadprzewodnictwo i nadciekłość – makroskopowe efekty kwantowe
Suma godzin
Ćw1
Ćw2
Ćw3
Ćw4
Ćw5
Ćw6
Ćw7
Ćw8
Ćw9
Forma zajęć - ćwiczenia
Rachunek zaburzeń niezależny od czasu – przykłady
Rachunek zaburzeń zależny od czasy – przykłady
Zastosowanie złotej reguły Fermiego – przejścia optyczne, efekt
fotoelektryczny w półprzewodniku
Przybliżenie kwaziklasyczne – przykłady
Współczynniki przejścia i odbicia dla barier, tunelowanie
Pochodna operatora, rozpływanie się pakietów falowych
Stany splątane, singlet i tryplet, stany czyste i mieszane
Diagonalizacja Bogolubowa, kwazicząstki, efekt Meissnera i pary
Coopera
Sieć odwrotna, model prawie swobodnych elektronów i silnie
związanych elektronów
Suma godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
30
Liczba godzin
4
4
4
4
2
2
2
4
4
30
STOSOWANE NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
N1. Wykład tradycyjny
N2. Rozbudowane komentarze i dodatkowe konsultacje dla zainteresowanych studentów
N3. Ćwiczenia tradycyjne
N3. Skrypt do wykładu
OCENA OSIĄGNIĘCIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Oceny (F – formująca
(w trakcie semestru), P
– podsumowująca (na
koniec semestru)
F1
F2
F3
P
Numer efektu
kształcenia
Sposób oceny osiągnięcia efektu kształcenia
PEK_W01
Kolokwium na ćwiczeniach 1
PEK_W02
Kolokwium na ćwiczeniach 2
PEK_W01-3
Zaliczenie ćwiczeń
PEK_W01-3,U01-3.K01-2
Egzamin
3
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Mechanika kwantowa, L. Landau, I. Lifshitz, PWN 2011
[2] Krótki kurs fizyki teoretycznej, tom II, L. Landau, I. Lifshitz, PWN 1978
[3] Teoria kwantów. Mechanika falowa, I. Białynicki-Birula, M. Cieplak, J. Kamiński,
PWN, 1982
[4] Skrypt do wykładu
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[5] Mechanika kwantowa, A. Davydov, PWN 1969
[6] Quantum Mechanics, A. Messiah, Dover Publ. 1999
OPIEKUN PRZEDMIOTU (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
Prof. dr hab. inż. Lucjan Jacak,
[email protected] i zespół
4
MACIERZ POWIĄZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PRZEDMIOTU
Mechanika kwantowa
Z EFEKTAMI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU Fizyka techniczna
I SPECJALNOŚCI Nanoinżynieria
Przedmiotowy
efekt
kształcenia
Odniesienie przedmiotowego efektu do
efektów kształcenia zdefiniowanych dla
kierunku studiów i specjalności (o ile
dotyczy)**
Cele
przedmiotu***
Treści
programowe***
Numer
narzędzia
dydaktycznego***
N1,3,4
N2
PEK_W01
(wiedza)
K1FTE_W01, K1FTE_W05
C1,C2
PEK_W02
K1FTE_W01, K1FTE_W05
C1,C2
PEK_W03
K1FTE_W01, K1FTE_W05
C1,C2
PEK_U01
K1FTE_U01
(umiejętności)
C1
PEK_U02
K1FTE_U01
C1
PEK_U03
K1FTE_U01
C2
PEK_K01
K1FTE_U03, K1FTE_K01
C2
Wy1-6
Ćw1-3
Wy7-12
Ćw4-6
Wy13-15
Ćw7-9
Wy1-6
Ćw1-9
Wy7-11
Ćw1-9
Wy12-15
Ćw1-9
Wy1-15
K1FTE_U03, K1FTE_K01
C2
Wy10-15
N1,3,4
N1,3,4
N1,4,2
N1,4,2
N1,4,2
N1,4
(kompetencje)
PEK_K02
** - wpisać symbole kierunkowych/specjalnościowych efektów kształcenia
*** - z tabeli powyżej
Download