Boreliozowe zapalenie stawów Lyme arthritis

advertisement
PRACE POGL¥DOWE
Iwona RYDZ-STRYSZOWSKA1
Bogdan BATKO1
Piotr KRAWIEC1
Marcin KRZANOWSKI2
Martyna JUREK-KRAWIEC3
Antoni SKURA1
Boreliozowe zapalenie stawów
Ma³opolskie Centrum Reumatologii,
Immunologii i Rehabilitacji
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla
w Krakowie
Kierownik: Dr n. med. Antoni Skura
Choroba z Lyme jest wielouk³adow¹ chorob¹ zapaln¹ wywo³an¹ przez
krêtki Borrelia burgdorferi. Wœród
mnogoœci objawów tej choroby wystêpuj¹ tak¿e objawy ze strony uk³adu
miêœniowo-szkieletowego. W poni¿szym artykule autorzy przedstawiaj¹
epidemiologiê boreliozy, patogenezê
opornej na leczenie antybiotykami stawowej postaci, objawy, diagnostykê
oraz leczenie w oparciu o najnowsze
wytyczne przygotowane przez grupê
ekspertów z Amerykañskiego Stowarzyszenia Chorób Infekcyjnych.
Lyme disease is a multi-system inflammatory disease caused by
spirochetes of the Borrelia burgdorferi.
Among multiplicity manifestations of
Lyme disease, musculoskeletal symptoms also occur. In the following article authors present epidemiology of
Lyme disease, pathogenesis of antibiotic-refractory Lyme arthritis, symptoms, diagnosis and management of
Lyme arthritis based on recent guidelines prepared by an expert panel of
the Infectious Diseases Society of
America.
Borelioza, zwana tak¿e chorob¹ z Lyme
jest zapaln¹, uk³adow¹ chorob¹ przenoszon¹ przez kleszcze [33], a spowodowan¹ nie
tylko bezpoœrednim dzia³aniem krêtka Borrelia burgdorferi i jego antygenów, ale równie¿ zak³óceniami wywo³anymi w uk³adzie
immunologicznym [24]. Charakteryzuje siê
zajêciem wielu uk³adów i narz¹dów z wystêpowaniem objawów dermatologicznych,
reumatologicznych, neurologicznych i kardiologicznych [47]. Pojêcie choroby z Lyme
(Lyme disease) zosta³o po raz pierwszy u¿yte w 1975 roku w odniesieniu do grupy 12
chorych na m³odzieñcze zapalenie stawów
w miejscowoœci Old Lyme w stanie Connecticut [18]. Dziêki kilkuletnim badaniom epidemiologa Allana Steera uda³o siê lepiej
poznaæ chorobê i udowodniæ, ¿e jest przenoszona przez kleszcze. Pocz¹tkowo opisywano przypadki boreliozy tylko w USA,
potem w Europie, a tak¿e w Polsce [10,45].
Borelioza jest najpowszechniejsz¹ chorob¹
wywo³an¹ przez krêtki w Stanach Zjednoczonych Ameryki i sta³a siê jedn¹ z bardziej
istotnych chorób zakaŸnych w Europie oraz
Azji [3,4,31]. W Europie choroba najbardziej
rozpowszechniona jest na zalesionych obszarach wystêpuj¹cych w Skandynawii,
Europie Centralnej zw³aszcza w Niemczech
(Lasy czarne), Austrii, S³owenii. Dla przyk³adu w po³udniowej Szwecji w przeprowadzonym w 1995 r. prospektywnym badaniu
odnotowano w ci¹gu roku 69 przypadków
na 100 000 mieszkañców, natomiast liczba
ta w po³udniowych Niemczech w roku 1999
osi¹gnê³a poziom 111 przypadków na 100
000 [2,13]. W Polsce badania na obecnoϾ
przeciwcia³ przeciw B. burgdorferi wskazuj¹ na zagro¿enie borelioz¹ na terenach zalesionych Pomorza i Pojezierza Zachodniego, na Mazurach, w Puszczy Bia³owieskiej,
w Karpatach i Karkonoszach. Wœród przebadanych mieszkañców pó³nocno-wschodniej Polski przeciwcia³a przeciw B. burgdorferi w surowicy stwierdzono u ponad 23%,
a u pracowników leœnictwa u ok. 60-70%.
W œwietle powy¿szych danych region pó³nocno-wschodniej Polski uznaje siê za rejon endemiczny wystêpowania krêtka B.
burgdorferi [20]. Z punktu widzenia epidemiologicznego istotne jest, ¿e nie ka¿dy
kleszcz jest zaka¿ony i ¿e nie ka¿dy kontakt z zaka¿onym kleszczem spowoduje
chorobê [20]. Jedynie u 1-3% ofiar takiego
zbli¿enia rozwinie siê borelioza [20]. ród³a
amerykañskie okreœlaj¹ czêstoœæ zaka¿enia
kleszczy przez B. burgdorferi na 15-30%.
Coraz liczniejsze badania kleszczy z terenu Polski wykazuj¹ jeszcze wiêksze rozbie¿noœci pomiêdzy 0,77-58% [20].
Zaka¿enie Borreli¹ burgdorferi ma zwi¹zek z uk³uciem przez kleszcza. Najczêœciej
zaka¿enie wprowadzone jest przez nimfê
kleszcza. Krêtek wprowadzony jest wraz ze
œlin¹. Dzia³anie œliny kleszcza powoduje
miejscowe zmniejszenie wytwarzania cytokin oraz hamowanie fagocytozy, co mo¿e
zmniejszyæ opornoœæ na zaka¿enie [7,45].
Borrelia burgdorferi jest obecna w miejscu
zapalenia we wszystkich postaciach choroby z Lyme. Krêtek nie wytwarza toksyn i nie
wzbudza wielkiej reakcji zapalnej, jednak ma
zdolnoϾ indukowania niszczenia tkanki, co
œwiadczy o jego cechach immunodysreguluj¹cych i immunomoduluj¹cych [25].
1
Katedra i Klinika Nefrologii
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie
Kierownik:
Prof. dr hab. med. W³adys³aw Su³owicz
2
Oddzia³ Neurologiczny
Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana ¯eromskiego w Krakowie
Kierownik: Lek. med. Anna Rokosz
3
Dodatkowe s³owa kluczowe:
boreliozowe zapalenie stawów
choroba z Lyme
nawracaj¹ce zapalenie stawów
objawy radiologiczne
Additional key words:
Lyme arthritis
Lyme disease
recurrent arthritis
radiologic findings
Adres do korespondencji:
Dr n. med. Bogdan Batko
Ma³opolskie Centrum Reumatologii,
Immunologii i Rehabilitacji Szpitala
Specjalistycznego im. J. Dietla
31-121 Kraków, ul. Skarbowa 1
Tel./Fax: 012 633 00 09
e-mail: [email protected]
Przegl¹d Lekarski 2007 / 64 / 1
Lyme arthritis
Patogeneza boreliozowego zapalenia
stawów
Na podstawie wielu obserwacji zauwa¿ono, ¿e do przewlekania siê procesu chorobowego, jego ciê¿koœci, opornoœci na
zastosowane leczenie predysponowani s¹
g³ównie chorzy z antygenami HLA DR4 i
HLA DR2 [31,35,37]. Powstawanie przewlek³ego autoimmunologicznego zapalenia b³ony maziowej uwalnianego przez krêtki zaobserwowano u chorych posiadaj¹cych antygen HLA DR4 i DRB1*0401, a wiêc typowych dla reumatoidalnego zapalenia stawów
(RZS). Sugeruje siê mechanizm molekular111
nego podobieñstwa miêdzy tym antygenem
a epitopem bia³ka OspA (bia³ko powierzchniowe wchodz¹ce w sk³ad b³ony zewnêtrznej krêtka) [41,42]. Na podstawie tych obserwacji mo¿na podzieliæ chorych na dwie
grupy: dobrze reaguj¹cych na zastosowane leczenie oraz opornych. W przypadkach
opornych na leczenie antybiotykami wykazano wy¿szy poziom prozapalnych cytokin
(TNFa, interleukina 1b, interferon g) w p³ynie stawowym [8]. Stwierdzono tak¿e, ¿e w
okresie po zastosowanej terapii antybiotykowej, gdy testy na obecnoœæ DNA B. burgdroferii by³y ujemne, u opornych na leczenie pacjentów poziom cytokin prozapalnych
obecnych w b³onie maziowej oraz p³ynie stawowym pozostawa³ ten sam lub nawet
zwiêksza³ siê [8]. Wed³ug teorii Allena Steera za ten stan odpowiadaj¹ epitopy bia³ek
powierzchniowych OspA 163-175 Borelii burgdorferii (lub inne jeszcze nie odkryte) silnie
immunogenne, które prowadz¹ do uwalniania prozapalnych cytokin [32]. Wysoki poziom cytokin mo¿e prowadziæ do prze³amania tolerancji dla aktualnie nieznanego epitopu, który wywo³uje zapalenie maziówki
nawet po eradykacji krêtków borelii [32]. Jest
to jednak teoria wymagaj¹ca dalszych badañ. Oprócz podatnoœci genetycznej do
powstawania opornego na leczenie przewlek³ego boreliozowego zapalenia stawów wed³ug niektórych autorów przyczynia siê tak¿e nieuzasadnione stosowanie glikokortykosteroidów zw³aszcza dostawowe przed leczeniem pierwszego rzutu, czyli antybiotykoterapi¹ [9]. Wskazane jest by by³y one
rzadziej stosowane w okresie poantybiotykowym [32].
Obraz kliniczny
Symptomatologia boreliozy mo¿e byæ
ró¿na, zale¿nie od lokalizacji narz¹dowej i
czasu trwania infekcji. Mo¿e przebiegaæ
bezobjawowo, subklinicznie lub z pe³nym
obrazem chorobowym. Ka¿dy objaw mo¿e
rozwin¹æ siê bez poprzedzaj¹cego pierwszego etapu choroby. Nieleczona, u wiêkszoœci chorych ma przebieg postêpuj¹cy,
jednak postêp od wczesnego stadium do
póŸnego nie jest nieunikniony, nawet jeœli
nie podjêto próby leczenia [18]. O przebiegu choroby decyduj¹ czynniki immunologiczne i immunogenetyczne, które predysponuj¹ do rozwoju niektórych powik³añ. Niektórzy chorzy maj¹ objawy póŸnego stadium
boreliozy, mimo ¿e nie mieli lub nie zauwa¿yli objawów wczeœniejszych stadiów [18].
Charakterystyczne objawy dotycz¹ tylko
skóry, uk³adu nerwowego, narz¹du ruchu i
serca. Zajêcie innych narz¹dów np. nerek,
w¹troby, ga³ek ocznych nie jest dotychczas
w pe³ni uznane za typowe dla boreliozy
[18,21]. Choroba ujawnia siê klinicznie w
wiêkszoœci przypadków pod postaci¹ rumienia wêdruj¹cego w czasie od 3 do 30 dni
(nawet do 3 miesiêcy) od momentu zaka¿enia [26,43]. Najczêstszymi objawami bakteriologicznie potwierdzonej choroby s¹ rumieñ wêdruj¹cy [4,39] zmêczenie, dolegliwoœci bólowe miêœni (44%) i stawów (44%),
bóle g³owy, gor¹czka, dreszcze i sztywnoœæ
karku [11,15]. Dolegliwoœci ze strony uk³adu oddechowego (kaszel) oraz uk³adu pokarmowego (nudnoœci, biegunka) uwa¿ane
s¹ za wielce nietypowe [16].
112
Zmiany stawowe
W dotychczas przeprowadzonych badaniach stwierdzono, ¿e objawy ze strony uk³adu miêœniowo-stawowego w przebiegu boreliozy w Europie, wystêpuj¹ rzadziej ni¿ w
USA. W badaniach amerykañskich przeprowadzonych prawie 20 lat temu objawy stawowe obserwowano u oko³o 60% nieleczonych chorych [30,38]. Czêstoœæ wystêpowania objawów stawowych w populacji amerykañskiej pomiêdzy rokiem 2001-2002 wœród
40 tyœ. zachorowañ na boreliozê wynios³a
oko³o 24% [4]. Ta ró¿nica spowodowana jest
prawdopodobnie lepsz¹ diagnostyk¹, a co
za tym idzie wczeœniejszym w³¹czeniem leczenia podstawowego. Na podstawie obserwacji przeprowadzonych w Instytucie Reumatologii w Warszawie wœród 23 chorych,
którzy zg³osili siê w ró¿nych stadiach choroby obserwowano bóle miêœni i/lub stawów
u 43% chorych a u 30% zapalenie stawów
(najczêœciej kolanowych, w pojedynczych
przypadkach skokowych i r¹k) [28].
W przebiegu boreliozy objawy ze strony uk³adu miêœniowo-stawowego mog¹ wystêpowaæ w ka¿dym stadium choroby. Przejœciowe objawy bólowe stawów, zwykle o s³abym natê¿eniu mog¹ wyst¹piæ jako objaw
towarzysz¹cy rumieniowi wêdruj¹cemu.
Rozsiewowi zaka¿enia towarzysz¹ bóle stawów, koœci, miêœni i œciêgien o zmiennym,
trudnym do okreœlenia umiejscowieniu. Zwykle s¹ krótkotrwa³e (od kilku godzin do kilku
dni), ale ich nawracaj¹cy charakter daje
poczucie choroby i znu¿enia. Mo¿e to byæ
dominuj¹cym objawem choroby [21]. Zajêcie stawów ujawnia siê przeciêtnie w 6 miesiêcy (od 2 tygodni do 2 lat) po pierwszych
objawach, wg ró¿nych autorów, u oko³o 2060% nieleczonych pacjentów [21]. Przebiega pod postaci¹ nawracaj¹cych, krótkich
epizodów obrzêku i bólu jednego lub rzadziej dwóch stawów utrzymuj¹cych siê zwykle przez kilka tygodni. Zmiany s¹ zwykle
niesymetryczne i niezbyt bolesne. Pocz¹tek
zapalenia stawów jest ostry z wysiêkiem,
ociepleniem, ale normalnym zabarwieniem
skóry nad zajêtym stawem [30]. Najczêœciej
dolegliwoœci dotycz¹ stawów kolanowych
(63%), rzadziej skokowych, ramiennych i
³okciowych, skroniowo-¿uchwowych oraz
stawów r¹k [20]. Zdarzaj¹ siê te¿ przypadki
z zajêciem stawu biodrowego [27,38]. W
przypadku zajêcia stawów kolanowych
mog¹ rozwijaæ siê tak¿e cysty Bakera wykazuj¹ce sk³onnoœæ do pêkania [14,44]. Zapalenie stawów mo¿e trwaæ od kilku dni do
kilku tygodni, a czasami nawet kilka miesiêcy [38]. W okresach pomiêdzy zaostrzeniami chorzy mog¹ nie zg³aszaæ ¿adnych dolegliwoœci ze strony narz¹du ruchu. Kolejne
rzuty s¹ zwykle s³abiej nasilone. Natomiast
u oko³o 10% chorych, u których nie zastosowano wczeœniej antybiotykoterapii, zapalenie stawów przechodzi w postaæ przewlek³¹ [21], która mo¿e mieæ charakter zapalenia wielostawowego ze zwê¿eniem szpar
stawowych oraz nad¿erkami przypominaj¹cymi reumatoidalne zapalenie stawów.
Diagnostyka i leczenie
boreliozowego zapalenia stawów
Diagnostyka postaci stawowej boreliozy opiera siê na prawid³owo zebranym wywiadzie, badaniu fizykalnym oraz badaniach
Przegl¹d Lekarski 2007 / 64 / 1
dodatkowych. Mówi¹c o badaniach dodatkowych mamy na myœli badania polegaj¹ce
na stwierdzeniu w surowicy chorego przeciwcia³ skierowanych przeciwko bia³kom
powierzchniowym krêtka B. burgdorferii [22].
W tym celu wykorzystuje siê test imumnoabsorpcji enzymatycznej (ELISA), który z
uwagi na ryzyko fa³szywie dodatnich wyników nale¿y potwierdziæ metod¹ Western blot
[1,14]. Metod¹ o najwiêkszej dok³adnoœci
jest reakcja polimerazy ³añcuchowej (PCR)
pozwalaj¹ca na wykazanie obecnoœci sekwencji kwasu dezoksyrybonukleinowego
krêtka B. burgdorferii [29]. Opieraj¹c siê na
tych 3 testach, badaniu fizykalnym oraz
wywiadzie epidemiologicznym jesteœmy w
stanie postawiæ rozpoznanie boreliozowego zapalenia stawów i w³¹czyæ odpowiednie leczenie.
W surowicy krwi u pacjentów ze stawow¹ postaci¹ boreliozy stwierdziæ mo¿na
zwiêkszony poziom OB, leukocytozê, zwiêkszony poziom IgM, obecnoœæ krioglobulin,
kr¹¿¹cych kompleksów immunologicznych.
Stê¿enie bia³ka C reaktywnego jest zazwyczaj w granicach normy [27]. Testy na obecnoœæ czynnika reumatoidalnego i przeciwcia³ przeciwj¹drowych s¹ u wiêkszoœci chorych ujemne, chocia¿ mo¿e byæ wykrywane
tak¿e ich niskie miano [30].
Biopsja maziówki pozwala na wykrycie
jej kosmkowego przerostu, z³ogów w³óknika, proliferacji naczyñ, zmian mikroangiopatycznych i stwierdzenie nacieków limfocytarnych oraz komórek plazmatycznych
[34,38].
P³yn stawowy jest p³ynem zapalnym
zawieraj¹cym od 500 do 110000/ml (œrednio 25000/ml) leukocytów, z przewag¹ leukocytów wielosegmentowych, poziom bia³ka 3-8 g/dl, poziom C3 i C4 jest zwykle wy¿szy ni¿ 1/3 poziomu w surowicy, a poziom
glukozy wy¿szy ni¿ 2/3 poziomu w surowicy
[23,38]. Najczêœciej nie udaje siê wyhodowaæ bakterii z p³ynu stawowego, natomiast
DNA B. burgdorferi jest stwierdzane metod¹ PCR u wiêkszoœci nieleczonych pacjentów [17]. U pacjentów po terapii antybiotykowej w maziówce i p³ynie stawowym zajêtych stawów testy na obecnoœæ B. burgdorferii metod¹ PCR s¹ czêsto negatywne
[11,32]. Mo¿e siê zdarzyæ, ¿e wynik badania PCR z b³ony maziowej bêdzie dodatni
przy ujemnym wyniku z p³ynu stawowego
[19]. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e negatywny
wynik testu PCR z p³ynu stawowego nie wyklucza mo¿liwoœci przetrwania niewielkiej liczby krêtków [32].
Radiologicznie w zajêtych stawach uwidoczniæ mo¿na: zanik kostny, zwê¿enie
szpar stawowych, nad¿erki kostne, kostnienie oko³ookostnowe i przyczepów œciêgien.
Ta postaæ boreliozy przewlek³ej nale¿y do
najczêstszych w Polsce [12]. Zapalenie stawów wystêpuj¹ce w przebiegu boreliozy
scharakteryzowane powy¿ej okreœlane jest
jako zapalenie „typu Lyme” [40]. Takie zapalenie stawów najbardziej zbli¿one jest do
obrazu spondyloartropatii i najbardziej przypomina reaktywne zapalenie stawów (ReA).
Najistotniejsz¹ cech¹ odró¿niaj¹c¹ zapalenie „typu Lyme” od ReA jest stwierdzenie
krêtków w stawach zajêtych procesem chorobowym metod¹ PCR [40]. Obecnoœæ krêtków w p³ynie stawowym potwierdzona teI. Rydz-Stryszowska i wsp.
- pacjenci z zapaleniem jedno lub wielostawowym, zw³aszcza stawu kolanowego
- ekspozycja w rejonie endemicznego wystêpowania boreliozy
- dodatni wynik oznaczenia IgG w odpowiedzi na zaka¿enie B. burgdorferii stwierdzony testem ELISA i Western blot
Opcjonalnie: pozytywny wynik testu PCR na obecnoœæ DNA B. burgdorferii w p³ynie stawowym
Pocz¹tkowe leczenie
- doustna doksycyklina, 100 mg dwa razy dziennie przez 30 dni
- doustna amoksycylina, 500 mg trzy razy dziennie przez 30 dni lub
W przypadku wspó³istnienia neurologicznych objawów podawaæ do¿ylnie ceftriakson lub penicylinê G
Umiarkowane lub
ciê¿kie przetrwa³e
zapalenie stawów po
30 dniach terapii
£agodne przetrwa³e
zapalenie stawów
po 30 dniach terapii
Do¿ylne antybiotyki przez 30 dni
- ceftriakson, 2 g dziennie lub
- cefotaksym, 2 g trzy razy dziennie lub
- penicylina G, 20 milionów jednostek podzielonych na 6 dawek dziennie
- powtórzyæ doustn¹ antybiotykoterapiê
przez nastêpne 30 dni
Przetrwa³e zapalenie stawów po 60 dniach
antybiotykoterapii, w³¹czaj¹c antybiotykoterapiê
do¿yln¹
- jeœli test PCR na obecnoœæ DNA B. burgdorferii jest nadal pozytywny, zastosowa æ doustn¹ antybiotykoterapiê przez kolejny miesi¹c
- jeœli test PCR na obecnoœæ DNA B. burgdorferii jest negatywny, zastosowa æ niesterydowe leki przeciwzapalne
- jeœli zapalenie stawów ci¹gle siê utrzymuje, dodaæ do leczenia hydroxychlorochinê doustnie w dawce 200 mg dwa razy dziennie
Jeœli zapalenie stawów utrzymuje siê przez okres 3-6
miesiêcy
Rozwa¿yæ artroskopow¹ synowektomiê
Rycina 1
Diagnostyka i leczenie boreliozowego zapalenia stawów.
Diagnosis and treatment of Lyme Arthritis.
stem PCR wskazuje, ¿e zapalenie stawów
w chorobie Lyme nie jest klasycznym zapaleniem reaktywnym [29].
Wytyczne dotycz¹ce leczenia stawowej
postaci boreliozy zmienia³y siê wielokrotnie na
prze³omie lat. Na pocz¹tku lat 80-tych stosowano 10 dniow¹ terapiê do¿yln¹ wysokimi
dawkami penicyliny, która prowadzi³a do wyleczenia tylko 35-55% chorych lub te¿ zamiennie wykonywano domiêœniowo 3 injekcje z
penicyliny benzatynowej [36]. W póŸniejszym
okresie do leczenia w³¹czono do¿ylne preparaty cefalosporyny III generacji uzyskuj¹c poprawê wyników leczenia do oko³o 90% [5,6].
Zauwa¿ono tak¿e korzyœci z wyd³u¿enia okresu stosowanych antybiotyków.
We wrzeœniu 2006 roku IDSA (Infectious Diseases Society of America) opublikowa³o najnowsze wytyczne dotycz¹ce leczenia choroby z Lyme [44]. Wed³ug tej rekomendacji postaæ stawowa choroby mo¿e
byæ skutecznie leczona przy u¿yciu doustnej antybiotykoterapii. W przypadku wspó³istnienia objawów neurologicznych wymagane jest podawanie do¿ylne leków. Wœród
preparatów rekomendowanych przez IDSA
znalaz³y siê doustne preparaty doksycykliny, amoksycykliny oraz do¿ylne preparaty
ceftriaksonu, cefuroksymu i penicyliny G
[44]. W wytycznych poruszono tak¿e kwestiê opornego na leczenie antybiotykami
przewlek³ego boreliozowego zapalenia sta-
Przegl¹d Lekarski 2007 / 64 / 1
wów. Zalecenia w takim przypadku mówi¹
o leczeniu objawowym, na które sk³adaj¹ siê
niesterydowe leki przeciwzapalne, leki modyfikuj¹ce przebieg choroby (hydroksychlorochina) oraz dostawowe iniekcje glikokortykosteroidów. W przypadku braku odpowiedzi na zastosowane leczenie proponuje siê
rozwa¿enie wykonania artroskopowej synowektomii [44]. W pracach nad wytycznymi
bra³ udzia³ Allen Steere, który wieloletni¹
prac¹ przyczyni³ siê do lepszego poznania
epidemiologii, patogenezy oraz udoskonalenia leczenia boreliozy. Poni¿ej przedstawiamy algorytm diagnostyczno-terapeutyczny w stawowej postaci choroby stworzony
przez Steera (rycina 1). Pozostaje on w wiêkszym stopniu w zgodzie z wytycznymi IDSA,
nie zaleca natomiast stosowania glikokortykosteroidów w leczeniu objawowym [32].
Przewlek³a postaæ zapalenia w przebiegu boreliozy o charakterze zapalenia wielostawowego ze zwê¿eniem szpar stawowych
oraz nad¿erkami wymaga ró¿nicowania z
reumatoidalnym zapaleniem stawów. Z doœwiadczenia w³asnego jak i innych autorów
wiemy, ¿e tylko niewielka liczba chorych
pamiêta ugryzienie przez kleszcza jak i wystêpowanie rumienia wêdruj¹cego i zg³asza
siê do lekarza dopiero z powodu dolegliwoœci stawowych, co znacznie utrudnia diagnostykê. Wed³ug Franza i Krauze problematyczni s¹ tak¿e pacjenci, u których nie ma
typowego zapalenia stawów, zg³aszaj¹ natomiast niecharakterystyczne dolegliwoœci
bólowe stawów, miêœni wymagaj¹cy ró¿nicowania z fibromialgi¹. Problem ten zwiêksza siê zw³aszcza w rejonach endemicznego wystêpowania boreliozy u pacjentów seropozytywnych [9]. W diagnostyce ró¿nicowej nale¿y braæ pod uwagê tak¿e reaktywne zapalenia stawów. Nie jest jasne czy u
osób posiadaj¹cych antygen HLA B27 zaka¿enie krêtkiem mo¿e powodowaæ reaktywne zapalenie stawów. W¹tpliwoœci te
wynikaj¹ z faktu, ¿e krêtka znajdowano testem PCR w p³ynie stawowym, podczas gdy
brak by³o przeciwcia³ w surowicy. Obserwacje te wymagaj¹ dalszych badañ. Wykluczyæ
nale¿y tak¿e zapalenia stawów wywo³ane
przez kryszta³y oraz ostre bakteryjne zapalenia stawów.
Borelioza jest chorob¹ wielonarz¹dow¹,
objawy stawowe s¹ tyko jednymi z objawów
wystêpuj¹cych. Jest to choroba z dzia³u chorób zakaŸnych, lecz rzeczywistoœæ pokazuje, ¿e tylko wspó³praca pomiêdzy lekarzami
z ró¿nych dziedzin medycyny (choroby zakaŸne, neurologia, reumatologia, dermatologia, okulistyka) jest w stanie zapewniæ
pe³n¹ diagnostykê i opiekê nad chorym.
Piœmiennictwo
1. Bacon M.R., Biggerstaff B.J., Schriefer M.E.: Serodiagnosis of Lyme disease by kinetic enzymelinked immunosorbent assay using recombinant
113
VlsE1 or peptide antigens of Borrelia burgdorferi
compared with 2-tiered testing using whole-cell
lysates. J. Infect. Dis. 2003, 8, 1187.
2. Beglund J., Eitrem R., Omstein K. et al.: An epidemiologic study of Lyme disease in southern Sweden. N. Engl. J. Med. 1995, 20, 1319.
3. Centers for Disease Control and Prevention. Lyme
disease-United States. Morbidity and Mortality
Weekly Reports 2002, 51, 29.
4. Centers for Disease Control and Prevention. Lyme
disease-United States, 2001-2002. Morbidity and
Mortality Weekly Reports 2004, 53, 365.
5. Dattwyler R.J., Halperin J.J., Pass H., Luft B.J.:
Ceftriaxone as effective therapy in refractory Lyme
disease. J. Infect. Dis. 1987, 6, 1322.
6. Dattwyler R.J., Halperin J.J.,Volkman D.J., Luft
B.J.: Treatment of late Lyme borreliosis: randomised
comparison of ceftriaxone and penicillin. Lancet
1988, 28, 1191.
7. Dattwyler R.J., Volkamn D.J., Luft B.J.: Seronegative Lyme disease. Dissociation of specific T- and Blymphocyte responses to Borrelia burgdorferi. N.
Engl. J. Med. 1988, 22, 1441.
8. Fawcett P.T., Rose C.D., Maduskuie V.L. et al.:
Patients with antibiotic resistant Lyme arthritis have
elevated synovial fluid levels of TNF-a [abstract]. Arthritis Rheum. 2005, 52, 97.
9. Franz J.K., Krause A.: Lyme disease (Lyme
borreliosis). Best Practice & Research Clin.
Rheumatol. 2003, 17, 241.
10. Goodman C., Lazarus A.A., Martin G.J.: Manifestations of tick-borne illness. Incidence and variety are
increasing worldwide. Postgrad. Med. 2001, 6, 43.
11. Hengge U., Tannapfel A., Tybing S.K. et al.: Lyme
borreliosis. Lancet Infect. Dis. 2003, 8, 489.
12. Hermanowska-Szpakowicz T., Zajkowska J.M.,
Pancewicz S.A. et al.: Pathogenetic-clinical problems of Lyme borreliosis. Neurol. Neurochir. Pol.
2003, 2, 29.
13. Huppertz H.I., Bohme M., Standaert S.M. et al.:
Incidence of Lyme borreliosis in the Wurzburg region of Germany. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.
1999, 10, 697.
14. Massarotti E.: Lyme arthritis. Med. Clin. North. Am.
2002, 2, 297.
15. Nadelman R.B., Nowakowski J., Forseter G. et
al.: The clinical spectrum of early Lyme borreliosis in
114
patients with culture-confirmed erythema migrans.
Am. J. Med 1996, 100, 502.
16. Nadelman R.B., Wormser G.P.: Erythema migrans
and early Lyme disease. Am. J. Med. 1995, 98, 15.
17. Nocton J.J., Dressler F., Rutledge B.J. et al.: Detection of Borrelia burgdorferi DNA by polymerase
chain reaction in synovial fluid from patients with
Lyme arthritis. N. Engl. J. Med. 1994, 330, 229.
18. Nowakowski G., Kochanska-Dziurowicz A.,
Widala E.: Tick spirochetosis -Lyme borreliosis.
Przegl. Lek. 2000, 57, 424.
19. Priem S., Burmester G.R., Kamradt T. et al.: Detection of Borrelia burgdorferi by polymerase chain
reaction in synovial membrane, but not in synovial
fluid from patients with persisting Lyme arthritis after
antibiotic therapy. Ann. Rheum. Dis. 1998, 57, 118.
20. Prokopowicz D.: Borelioza z Lyme-profilaktyka i
leczenie. Lekarz 2002, 1, 22.
21. Prokopowicz D., Flisiak R.: Clinical picture of Lyme
boreliosis. Wiad. Parazytol. 1999, 45, 143.
22. Przytu³a L., Giñdzieñska-Sieœkiewicz E., Sierakowski S.: Diagnosis and treatment of Lyme arthritis. Przegl. Epidemiol. 2006, 60, 125.
23. Rees D.H., Axford J.S.: Lyme arthritis. Ann. Rheum.
Dis. 1994, 53, 553.
24. Sigal L.H.: Lyme disease: a clinical update. Hosp.
Pract. (Minneap). 2001, 7, 31.
25. Sigal L.H.: Lyme disease: a review of aspects of its
immunology and immunopathogenesis. Annu. Rev.
Immunol. 1997, 15, 63.
26. Smith R.P., Schoen R.T., Rahn D.W. et al.: Clinical
characteristics and treatment outcome of early Lyme
disease in patients with microbiologically confirmed
erythema migrans. Ann. Intern. Med. 2002, 6, 421.
27. Stanek G., Strle F.: Lyme borreliosis. Lancet 2003,
362, 1639.
28. Stanis³awska-Biernat E.: Zmiany w uk³adzie ruchu
w przebiegu infekcji Borrelia burgdorferi. Reumatologia, 1996, 34, 642.
29. Steere A.C.: Diagnosis and treatment of Lyme arthritis. Med. Clin. Norrth. Am. 1997, 81, 179.
30. Steere A.C.: Lyme disease. N. Engl. J. Med. 2001,
2, 115.
31. Steere A.C.: Musculoskeletal manifestations of Lyme
disease. Am. J. Med. 1995, 98, 44.
32. Steere A.C., Angelis M.S.: Therapy for Lyme arthritis: strategies for the treatment of antibiotic-refrac-
Przegl¹d Lekarski 2007 / 64 / 1
tory arthritis. Arthritis Rheum. 2006, 54, 3079.
33. Steere A.C., Coburn J., Glickstein L.: The emergence of Lyme disease. J. Clin. Invest. 2004, 8, 1093.
34. Steere A.C., Duray P.H., Butcher E.C.: Spirochetal
antigens and lymphoid cell surface markers in Lyme
synovitis. Comparison with rheumatoid synovium and
tonsillar lymphoid tissue. Arthritis Rheum. 1988; 31,
487.
35. Steere A.C., Dwyer E., Winchester R.: Association
of chronic Lyme arthritis with HLA-DR4 and HLA-DR2
alleles. N. Engl. J. Med. 1990, 4, 219.
36. Steere A.C., Green J., Schoen R.T. et al.: Successful parenteral penicillin therapy of established Lyme
arthritis. N. Engl. J. Med. 1985, 14, 869.
37. Steere A.C., Gross D., Meyer A.L., Huber B.T.:
Autoimmune mechanisms in antibiotic treatment-resistant lyme arthritis. J. Autoimmun. 2001, 16, 263.
38. Steere A.C., Schoen R.T., Taylor E.: The clinical
evolution of Lyme arthritis. Ann. Intern. Med. 1987,
107, 725.
39. Steere A.C., Sikand V.K.: The presenting manifestations of Lyme disease and the outcomes of treatment. N. Engl. J. Med. 2003, 24, 2472.
40. Szechiñski J., Wiland P.: Reumatologia-zmiany
narz¹dowe. Wydawnictwo Medyczne Górnicki,
Wroc³aw 2001, 281.
41. Trollmo C., Meyer A.L., Steere A.C. et. al.: Molecular mimicry in Lyme arthritis demonstrated at the single cell level: LFA-1 alpha L is a partial agonist for
outer surface protein A-reactive T cells. J. Immunol.
2001, 166, 5286.
42. Weinstein A., Britchkov M.: Lyme arthritis and postLyme disease syndrome. Curr. Opin. Rheumatol.
2002, 4, 383.
43. Wormser G.P.: Clinical practice. Early Lyme disease.
N. Engl. J. Med. 2006, 26, 2794.
44. Wormser G.P., Dattwyler R.J., Shapiro E.D. et al.:
The clinical assessment, treatment, and prevention
of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: clinical practice guidelines by
the Infectious Diseases Society of America. Clin. Infect. Dis. 2006, 9, 1089.
45. Zajkowska J.M., Hermanowska-Szpakowicz T.,
Pancewicz S.A., Kondrusik M.: Selected aspects
of immunopathogenesis in Lyme disease. Pol. Merk.
Lek. 2000, 50, 579.
I. Rydz-Stryszowska i wsp.
Download