power module v.2 - CS-Lab

advertisement
POWER MODULE V.2
Zasilacz napędów silników krokowych/serwo (DC/AC/BLDC)
z układem soft start
© copyright 2013 – CS-Lab s.c.
Zawartość
1. Wstęp ..................................................................................................................................... 3
Oznaczenia używane w niniejszej instrukcji ................................................................................ 3
2. Cechy produktu ....................................................................................................................... 4
PowerModule v2 100VDC ........................................................................................................ 4
PowerModule v2 150VDC ........................................................................................................ 4
PowerModule v2 200VDC ........................................................................................................ 4
3. Funkcje modułu zasilającego .................................................................................................... 5
Soft-Start...................................................................................................................................... 5
Przekaźnik HV............................................................................................................................... 5
Rozdzielacz zasilania 24V DC ....................................................................................................... 5
Rozdzielacz zasilania HV ............................................................................................................... 6
Bezpiecznik HV 10A ..................................................................................................................... 6
Kondensatory filtrujące ............................................................................................................... 6
Przyłącze PE ................................................................................................................................. 6
Układ rozładowywania kondensatorów ...................................................................................... 6
4. Schemat połączenia ................................................................................................................. 7
5. Podłączenie ............................................................................................................................. 8
Sposób podłączenia obwodu zasilania sterowników silników – zasilanie HV. ............................ 8
Podłączenie obwodu zasilania rozdzielacza 24V DC - zasilania logiki. ......................................... 8
6. Dobór transformatora o odpowiednim napięciu wyjściowym. .................................................. 9
PowerModule v2 do 100VDC....................................................................................................... 9
Power Module v2 do 150VDC .................................................................................................... 10
Power Module v2 do 200VDC .................................................................................................... 10
7. Dobór transformatora o odpowiedniej mocy. ......................................................................... 11
8. Dobór mostka prostowniczego............................................................................................... 12
CS-Lab s.c. – Power Module v2
Strona 2
1. Wstęp
W obwodach zasilania sterowników silników często konieczne jest zastosowanie zasilacza DC.
Ponieważ sterowniki nie powinny być zasilane z układów impulsowych, należy stosować zasilacze
liniowe z odpowiednimi filtrami zapewniającymi dostarczenie do układu odpowiedniego napięcia
stałego. Zastosowanie kondensatorów o dużej pojemności znacząco zmniejsza tętnienia powstające
na linii zasilania, co wpływa na żywotność układu.
Prezentowany moduł zasilacza Power Module v2 jest wyposażony w szereg funkcji, które zapewniają
bezpieczną i stabilną pracę sterowników silników, funkcje opisano w punkcie nr 3.
Power Module v2 jest tylko i wyłącznie modułem zasilającym i wymaga zastosowania zewnętrznego
transformatora sieciowego i mostka prostowniczego. Dobór transformatora i mostka prostowniczego
opisano w punktach nr 6, 7 i 8.
Moduł zasilający został także wyposażony w rozdzielacz zasilania logiki 24V. W przypadku, gdy
decydujemy się na jego użycie, musimy pamiętać o podłączeniu do rozdzielacza odpowiednio
dobranego zasilacza 24V DC.
Oznaczenia używane w niniejszej instrukcji
__________________________________________________________________________________
Oznacza potencjalne niebezpieczeństwo, ryzyko odniesienia obrażeń ciała.
__________________________________________________________________________________
Oznacza użyteczną informację, wskazówkę.
__________________________________________________________________________________
Oznacza
ostrzeżenie,
niezastosowanie
się
może
prowadzić
do
niewłaściwego
funkcjonowania, bądź uszkodzenia urządzenia.
__________________________________________________________________________________
CS-Lab s.c. – Power Module v2
Strona 3
2. Cechy produktu
Power Module v2 występuje w trzech wersjach napięcia wyjściowego: do 100VDC, 150VDC, 200VDC.
Podział ten wynika z zastosowania kondensatorów. Przekroczenie tego napięcia może doprowadzić
do uszkodzenia kondensatorów. Poniższa tabela przedstawia parametry pracy wszystkich wersji
modułu zasilającego.
WARTOŚĆ
PARAMETRY
UACTR
UHVREC
UHVMAX
PowerModule v2
150VDC
PowerModule v2
200VDC
60VAC
90VAC
120VAC
85VDC
127.5VDC
170VDC
10A
6,6A
5A
100VDC
Prąd wyjściowy ciągły
Prąd wyjściowy szczytowy
Moc ciągła
Moc szczytowa
20A
150VDC
200VDC
13,2A
1000VA
10A
2000VA
Temperatura pracy
0oC do +60oC
Wilgotność względna
10% do 95% (bez zjawiska skraplania)
Waga
Wymiary
PowerModule v2
100VDC
Wysokość
Szerokość
Długość
0,55kg
90mm
125mm
162mm
UAC TR – Napięcie wyjściowe (przemienne) transformatora - napięcie uzwojenia wtórnego
UHV REC – Zalecane napięcie wyjściowe (stałe) modułu zasilającego
UHV MAX – Maksymalne napięcie (stałe) wyjściowe modułu zasilającego
CS-Lab s.c. – Power Module v2
Strona 4
3. Funkcje modułu zasilającego
Moduł zasilający zastał wyposażony w klika funkcji, które są potrzebne do bezpiecznego
użytkowania i prawidłowej pracy sterowników silników, są to:
Soft-Start
Jest to układ zapewniający miękkie załączanie transformatora sieciowego, dzięki czemu nie
dochodzi do wytworzenia się w obwodzie zasilania sieciowego udaru prądowego. Chroni nas
to przed wyłączeniem lub przepaleniem się bezpiecznika sieciowego. Układ Soft-Startu
zamontowany w module zasilającym jest przeznaczony do załączania transformatorów o mocy
nieprzekraczającej 1000VA! Układ Soft-Startu jest w pełni automatyczny i nie wymaga
sterowania.
Przekaźnik HV
Przekaźnik ten załącza lub rozłącza zasilanie sieciowe 230V AC. Dzięki niemu, w razie
potrzeby, w dowolnej chwili program sterujący maszyną (np. Mach3 lub Mach4) może
załączyć lub odłączyć zasilanie sterowników silników. Wyprowadzenia sterujące przekaźnikiem
HV umieszczono na zielonej listwie zaciskowej i opisano je, jako „REL+” i „REL-”.
W przypadku współpracy Power Module v2 z kontrolerem CSMIO/IP firmy CS-LAB, do
sterowania przekaźnika HV można użyć sygnału „HV Enable output”, którego konfiguracja jest
dostępna w plugin (patrz schemat). Funkcja ta jest realizowana sprzętowo przez kontroler
CSMIO/IP i w razie wystąpienia stanu alarmowego w ciągu 1ms zostaje wyłączony przekaźnik
HV tym samym odcinając zasilanie sterowników silników.
Rozdzielacz zasilania 24V DC
Pozostałe wyprowadzenia zielonej listwy zaciskowej zostały wykorzystane dla rozdzielacza zasilania
logiki 24V DC. Rozdzielacz wyposażono w wielokrotnego użytku niewymienny bezpiecznik
polimerowy o wartości zadziałania 2A. Wyprowadzenie oznaczone jako „VCC” jest wejściem zasilania
24V DC, a z kolei wyprowadzenia oznaczone jako „+24V” są wyjściami zasilania 24V DC (patrz
rysunek). Należy pamiętać, że łączne obciążenie wszystkich wyprowadzeń powinno być nie większe
niż 2A (ze względu na użyty bezpiecznik).
CS-Lab s.c. – Power Module v2
Strona 5
Rozdzielacz zasilania HV
Dla bezpieczeństwa, estetyki, a przed wszystkim dla łatwego montażu moduł zasilający został
wyposażony w rozdzielacz zasilania HV. Rozdzielacz ten posiada osobne przyłącza dla czterech
sterowników silników, wyprowadzenia rozdzielacza zostały opisane jako „+UH” i „GNDH”.
Bezpiecznik HV 10A
Jest to bezpiecznik topikowy o wartości 10A, który ma za zadanie odciąć zasilanie sterowników
silników w razie przeciążenia modułu zasilającego lub wystąpienia zwarcia w obwodzie zasilania
sterowników silników.
Kondensatory filtrujące
Moduł zasilający został wyposażony w cztery kondensory dużej pojemności, które mają za zadanie
zmniejszyć tętnienia napięcia zasilającego sterowniki silników. Kondensatory te dodatkowo zajmują
się magazynowaniem energii odzyskanej podczas hamowania silników.
Przyłącze PE
Przyłącze to zostało wykorzystane do odprowadzenia zakłóceń z obwodu zasilania sterowników
silników i obwodu zasilania logiki 24V DC.
Układ rozładowywania kondensatorów
Kondensatory dużej pojemności które zastosowane w Power Module v2 mogą magazynować znaczne
ilości energię elektryczną przez bardzo długi czas. Stwarza to zagrożenie porażenia lub zwarcia
podczas czynności serwisowych. Aby do tego nie doszło Power Module v2 wyposażono w układ
rozładowywania kondensatorów, który załącza się po zaniku sygnału sterującego na zaciskach „REL+”
i „REL-”.
Power Module v2 ma jeszcze jedną funkcje, otóż stosowanie wspólnego zasilacza dla wielu
sterowników silników pozwala odzyskać znaczne ilość energii elektrycznej a także powoduje mniejsze
obciążenie zasilacza. Dzieje się tak, dlatego że serwosilnik, który hamuje działa jak prądnica
elektryczna.
Energia
elektryczna
wytwarzana
podczas
hamowania
jest
natychmiastowo
wykorzystywana przez inne serwosilniki. Energia elektryczna, która nie zostanie zużyta od razu jest
magazynowana w kondensatorach i zużywana później.
CS-Lab s.c. – Power Module v2
Strona 6
4. Schemat połączenia
Przykładowy schemat podłączenia modułu zasilającego z wykorzystaniem wbudowanego rozdzielacza
zasilania logiki 24VDC
UWAGA!
W przypadku, gdy nie dysponujemy napięciem jednofazowym 230VAC i chcemy użyć dwóch
faz 120VAC - jedną z faz podłączamy do zacisku N a drugą fazę do zacisku L.
CS-Lab s.c. – Power Module v2
Strona 7
5. Podłączenie
Podłączenie modułu zasilającego ogranicza się do kliku prostych czynności, lecz podczas ich
wykonywania nie może dojść do pomyłki oraz musimy pamiętać, aby nie wykonywać prac pod
napięciem i zachować szczególną ostrożność podczas pierwszego uruchomienia.
Sposób podłączenia obwodu zasilania sterowników silników – zasilanie HV.
1) Napięcie zasilania 230V AC podłącz do zacisków „N” (0V – neutralny) i „L” (230V AC –
faza). W przypadku, gdy nie dysponujemy napięciem jednofazowym 230VAC i chcemy
użyć dwóch faz 120VAC - jedną z faz podłączamy do zacisku N a drugą fazę do zacisku L.
2)
Przewód ochronny podłącz do zacisku „PE”
3) Uzwojenie pierwotne transformatora sieciowego podłączyć do zacisków „N” (0V – neutralny ) i
„S” (230V AC – faza ) przyłącza „TR1”.
4) Uzwojenia wtórne transformatora sieciowego podłączyć przez mostek prostowniczy do zacisków
„+” (biegun dodatni) i „-” (biegun ujemny) przyłącza „INPUT” .
Zwróć uwagę na właściwą polaryzację!
5) Sterowniki silników należy podłączyć do zacisków +UH (biegun dodatni) i GNDH (biegun ujemny).
6) Konieczne jest również zasilanie przekaźnika HV (zaciski REL+ i REL- ).
Przekaźnik ten powinien być sterowany obwodem bezpieczeństwa systemu sterowania lub
specjalnie do tego celu przeznaczonym sygnałem, w przypadku kontrolerów CSMIO/IP jest to
sygnał „HV Enable output”.
Podłączenie obwodu zasilania rozdzielacza 24V DC - zasilania logiki.
1) Zasilacz 24V DC podłączyć do zacisku „VCC” (biegun dodatni) i „GND” (biegun ujemny).
2) Urządzenia, które wymagają zasilania 24V DC podłączyć kolejno do zacisku „+24V” (biegun
dodatni) i „GND” (biegun ujemny).
Przed pierwszym uruchomieniem Power Module v2!
Przy podłączaniu zwróć uwagę na zastosowany przekrój przewodów połączeniowych.
Pamiętaj o zapewnieniu wystarczającego chłodzenia mostka prostowniczego.
Zaciski „REL+”, „REL-”, „GND”, „VCC” i „+24V” są odseparowany od reszty zacisków Power
Module v2
CS-Lab s.c. – Power Module v2
Strona 8
6. Dobór transformatora o odpowiednim napięciu wyjściowym.
Moduł zasilacza występuje w trzech wersjach napięcia wyjściowego (UHVMAX) do 100VDC, 150VDC i
200VDC. Podane napięcia są napięciami maksymalnymi, których absolutnie nie wolno przekraczać, ze
względu na możliwość uszkodzenia kondensatorów filtrujących.
Aby nie przekroczyć maksymalnego napięcia wyjściowego modułu zasilającego (UHVMAX) musimy
dobrać transformator o odpowiednim napięciu wyjściowym (UAC TR) , w tym celu musimy poznać dwie
podstawowe zasady:
A. Silniki podczas hamowania mogą doprowadzić do wzrostu napięcia, dlatego zalecane się aby
napięcie wyjściowe modułu zasilającego (UHVREC ) było niższe co najmniej o 15% od jego
maksymalnego napięcie wyjściowego (UHVMAX).
UHVMAX – 15% = UHVREC
B. Napięcie zmienne po wyprostowaniu i odfiltrowaniu podnosi swoją wartość o iloczyn √2.
Stosując odwrotność tego działania uzyskujemy następujący wzór.
UHVREC / √2 = UACTR
Posługując się powyższymi wzorami możemy bez problemu obliczyć napięcie wyjściowe
transformatora dla każdego z trzech wersji modułu zasilającego:
PowerModule v2 do 100VDC
UHVREC = 100VDC
100VDC – 15% = 85VDC (UHVREC )
85VDC / √2 = 60VAC (UACTR )
Na podstawie powyższych obliczeń dowiadujemy się że musimy zastosować transformator o napięciu
wyjściowym nie większym niż 60VAC, pozwoli nam to uzyskać na wyjściu modułu zasilającym
napięcie 85VDC.
CS-Lab s.c. – Power Module v2
Strona 9
Power Module v2 do 150VDC
UHVMAX = 150VDC
150VDC – 15% = 127.5VDC (UHVREC )
127.5VDC / √2 = 90VAC (UACTR )
Na podstawie powyższych obliczeń dowiadujemy się że musimy zastosować transformator o napięciu
wyjściowym nie większym niż 90VAC, pozwoli nam to uzyskać na wyjściu modułu zasilającym
napięcie 127.5VDC.
Power Module v2 do 200VDC
UHVMAX = 200VDC
200VDC – 15% = 170VDC (UHVREC )
170VDC / √2 = 120VAC (UACTR )
Na podstawie powyższych obliczeń dowiadujemy się że musimy zastosować transformator o napięciu
wyjściowym nie większym niż 120VAC, pozwoli nam to uzyskać na wyjściu modułu zasilającym
napięcie 170VDC.
UACTR
– Napięcie (przemienne) wyjściowe transformatora – napięcie uzwojenia wtórnego.
UHVREC – Zalecane napięcie (stałe) wyjściowe modułu zasilającego.
UHVMAX – Maksymalne napięcie (stałe) wyjściowe modułu zasilającego.
CS-Lab s.c. – Power Module v2
Strona 10
7. Dobór transformatora o odpowiedniej mocy.
Mogło by się wydawać że wyznaczenie mocy znamionowej transformatora zasilającego polega na
zsumowaniu łącznej mocy nominalnej wszystkich serwonapędów. Okazało by się wtedy, że jest nam
potrzebny transformator o bardzo dużej mocy. W rzeczywistość transformator, który zapewni
poprawną pracę sterowników silników nie musi dysponować tak dużą mocą znamionową. Należy
uświadomić sobie, że praktycznie nie występuje sytuacja, w której w danej chwili wszystkie
serwonapędy pracują z pełną mocą. Gdyby jednak doszło do sytuacji, w której moc pobierana przez
serwonapędy byłaby większa od znamionowej mocy transformatora, to w tym momencie należy
pamiętać, że transformatory bardzo dobrze znoszą przeciążenia, a Power Module v2 został
wyposażony w dużej pojemności kondensatory, które w razie potrzeby mogą uwolnić duży zapas
energii.
Przyjmuje się że transformator może posiadać moc znamionową około trzykrotnie niższą niż łączna
moc nominalna wszystkich serwonapędów.
Z naszej praktyki wynika, że transformato o mocy znamionowej 700 - 800W jest w pełni wystarczający
dla 3 serwonapędów 750W lub 4 serwonapędów 400W.
Jest możliwe użycie transformatora o większej mocy znamionowej, lecz należy pamiętać, aby ta moc
nie przekraczała 1000VA. Ograniczenie to wynika z maksymalnej mocy ciągłej ,jaką jest w stanie oddać
moduł zasilający i mocy znamionowe transformatora jaką jest w stanie załączyć układ „Soft-Start”.
CS-Lab s.c. – Power Module v2
Strona 11
8. Dobór mostka prostowniczego
Wybrany przez nas mostek prostowniczy powinien spełniać praktycznie tylko dwa kryteria:
−
powinien posiadać obudowę, którą umożliwia łatwe oddanie ciepła i przykręcenie do płyty
montażowej.
−
powinien być dobrany z dużym zapasem mocy tak aby wytrzymał częste przeciążenia układu
zasilania.
Mostkiem prostowniczym, który zawsze używamy wraz z Power Module v2 jest bardzo popularny
model KBPC2510. W przypadku gdyby nie był osiągalny należy dobrać mostek o podobnych
parametrach.
Parametry techniczne:
- Napięcie wsteczne maksymalne: 1000V
- Prąd znamionowy: 25A
- Maksymalny prąd w impulsie: 400A
- Obudowa: MB-25
WYSOKIE NAPIĘCIE!
Po podłączeniu zasilania wejściowego AC w układzie zasilania występuje wysokie napięcie. Instalacja,
rozruch i konserwacja powinny być wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
Prowadzenie instalacji, rozruchu i konserwacji przez inne osoby grozi śmiercią lub poważnymi
obrażeniami.
OSTRZEŻENIE!
Zasilacz zawiera kondensatory dużej pojemności, które pozostają naładowane po odłączeniu zasilania
AC nawet przez 5 minut.
CS-Lab s.c. – Power Module v2
Strona 12
Download