Nazwa zawodu: specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy Opis

advertisement
Nazwa zawodu: specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy
Opis zawodu:
Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy koordynuje, nadzoruje i organizuje całokształt działań
związanych ze stanem bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Do głównych zadań zawodowych
specjalisty bhp należy stały nadzór nad stanem bezpieczeństwa pracy. W tym celu sporządza
oceny i analizy, prowadzi działalność kontrolną związaną z przestrzeganiem zasad i przepisów bhp,
bierze udział w ocenie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz zgłasza wnioski i doradza
kierownictwu zakładu, jakie środki należy zastosować, aby zapewnić bezpieczeństwo i chronić
zdrowie pracowników. W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla pracowników
specjalista bhp ma prawo do podjęcia decyzji o niezwłocznym wstrzymaniu pracy maszyn i urządzeń
technicznych lub wystąpienia do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w całym zakładzie,
jego części albo w zagrożonym obiekcie.
Specjalista bhp jest doradcą pracodawcy w rozwiązywaniu problemów z dziedziny bezpieczeństwa i
higieny pracy, uczestniczy w opracowywaniu planów modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz
odbiorach technicznych obiektów i urządzeń produkcyjnych mających wpływ na warunki bhp.
Konsultuje rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mogą mieć wpływ na warunki pracy i jej
bezpieczeństwo, udziela porad dotyczących sposobu rozwiązania problemów bhp. Zadaniem
specjalisty bhp jest także współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz
upoważnionymi
laboratoriami,
w
zakresie
zgodnego
z
obowiązkami
pracodawcy
wykonywania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy.
W imieniu pracodawcy, współpracuje z organami nadzoru nad warunkami pracy: Państwową Inspekcją
Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i Urzędem Dozoru Technicznego. Współpraca ta polega na
udzielaniu wyjaśnień podczas kontroli, nadzorowaniu pełnej i terminowej realizacji przedsięwzięć
niezbędnych do wykonania wydanych nakazów i decyzji. Specjalista bhp uczestniczy w ustalaniu
okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Jako osoba kierująca działem bhp jest odpowiedzialny
za właściwe kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy
i chorób zawodowych, za prowadzenie wymaganych w tym zakresie rejestrów, za prawidłowe
ewidencjonowanie wyników badań środowiska pracy oraz właściwe przechowywanie tej ewidencji.
Bierze udział w sporządzaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i procedur dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami
w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkolenia w dziedzinie bhp. Ma prawo
wnioskowania do pracodawcy o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz
poprawy warunków pracy. Ma prawo występowania o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do
pracowników nie przestrzegających przepisów bezpieczeństwa pracy.
Skuteczność działań specjalisty bhp jest w znacznym stopniu uzależniona od jego umiejętności
nawiązywania kontaktów z ludźmi, a także od umiejętności prowadzenia rozmów, przekonywania i
negocjowania. Cenionymi cechami są: spostrzegawczość, dobra pamięć, wyobraźnia i myślenie
twórcze, samodzielność, szybki refleks, podzielność uwagi, zdolność koncentrowania się, łatwość
publicznego zabierania głosu i wypowiadania się na piśmie. Ważna jest również odporność na stres i
umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Specjalista bhp ma możliwości podjęcia działalności na
własny rachunek, np. poprzez utworzenie firmy konsultingowej zajmującej się doradztwem, szkoleniem i
świadczeniem usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Osoby z kwalifikacjami specjalisty bhp
powinny być zatrudniane na stanowisku specjalisty lub głównego specjalisty bhp. Kryteria, jakie
powinni spełniać kandydaci do zatrudnienia na te stanowiska, określa rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcy,
rezygnując z zatrudniania własnych służb bhp, zlecają wykonywanie obowiązków służby bhp
wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom. Osoby o kwalifikacjach specjalisty bhp mogą prowadzić
własne firmy świadczące usługi w zakresie zapewniania bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to również
usługi: szkoleniowe, związane z pomiarami parametrów środowiska pracy (własne laboratoria), oceną
ryzyka na stanowiskach pracy itp.
Zadania zawodowe:
Z-1. Przygotowywanie ocen i analiz stanu bhp w zakładzie.
Z-2. Branie udziału w opracowywaniu planów modernizacyjnych i inwestycyjnych oraz udział
w odbiorach technicznych obiektów i urządzeń produkcyjnych, mających wpływ na warunki
bhp.
Z-3. Zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bhp w stosowanych procesach technologicznych
oraz dla konkretnych stanowisk pracy.
Z-4. Ocenianie ryzyka zawodowego i formułowanie wniosków oraz doradzanie, jakie środki należy
zastosować dla bezpieczeństwa pracownika.
Z-5. Nadzorowanie i koordynowanie pracy zespołu pracowników służby bhp.
Z-6. Nadzorowanie prac dotyczących profilaktyki i popularyzacji zagadnień bhp i ergonomii.
Z-7. Nadzorowanie rejestru wypadków i prawidłowego przechowywania dokumentacji dotyczącej
bhp.
Z-8. Nadzorowanie i prowadzenie systematycznej kontroli warunków pracy oraz przestrzegania
zasad i przepisów bhp.
Z-9. Prowadzenie doradztwa dla kierownictwa zakładu w zakresie obowiązujących przepisów i
zasad bhp.
Z-10. Koordynowanie współpracy z organami nadzoru nad warunkami pracy (Państwowa Inspekcja
Pracy, Sanepid, Urząd Dozoru Technicznego itd.), organami związkowymi, społeczną inspekcją
pracy, służbą zdrowia itd.
Z-11. Uczestniczenie w dochodzeniach powypadkowych.
Z-12. Podejmowanie współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie problematyki
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Z-13. Podejmowanie współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie
identyfikacji potrzeb szkoleniowych i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Z-14. Nadzorowanie
i
opracowywanie
wewnętrznych
zarządzeń,
regulaminów,
procedur
dotyczących bhp oraz opiniowanie instrukcji szczegółowych.
Kwalifikacje zawodowe:
K-1. Doradzanie w zakresie prawnej ochrony pracy.
K-2. Ocenianie ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
K-3. Koordynowanie pracy zespołu osób działających na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
K-4. Ocenianie pod względem bhp planów inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz odbiorów
technicznych obiektów, urządzeń i stanowisk pracy.
K-5. Audytowanie systemów bezpieczeństwa i higieny pracy.
K-6. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych oraz prowadzenie działalności informacyjnej i
popularyzatorskiej.
Wymagane kwalifikacje zawodowe do wykonywania określonych zadań:
Składowe kwalifikacji zawodowych
Zadania zawodowe
K-1
K-2
K-3
K-4
Z-1
X
X
Z-2
X
X
Z-3
X
X
Z-4
X
K-5
X
Z-5
X
Z-6
X
Z-7
X
Z-8
X
Z-9
X
Z-10
X
X
Z-11
X
X
Z-12
X
X
X
X
X
Z-13
Z-14
K-6
X
X
X
Download