Załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących rozliczania wydatków

advertisement
Załącznik nr 1 do Wytycznych dotyczących rozliczania wydatków oraz wypełniania obowiązków
sprawozdawczych dla projektów współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P
{Zalecenia dotyczące opisu dokumentu księgowego z zestawienia wydatków – tab. 15 wniosku
o płatność.}
TREŚĆ DOKUMENTU
KSIĘGOWEGO
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa1w ramach RPO WK-P.
Wydatek ujęto we wniosku o płatność z dnia …..
Jeżeli dotyczy (W działaniach nie objętych pomocą publiczną wydatki finansowane są w 100%
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego tj. w przypadku, gdy projekt nie jest współfinansowany
z budżetu państwa zwrot „oraz ze środków budżetu państwa” nie jest zamieszczany).
1
Wydatek związany z realizacją Projektu nr……......................
(numer projektu)
zgodnie z Umową nr ..........................................
(numer umowy)
Wydatek zgodny z zadaniem z wniosku o dofinansowanie (tabela J.4) w ramach kategorii
wydatku ………….............................
(nazwa kategorii wydatku)
Kwota kwalifikowalna*1:.....................
*2 Wydatek poniesiony zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z 2007r. Dz.U.
Nr 223, poz.1655 z późn.zm.) na podstawie art. ...........
Projekt/Wydatek*2 nie jest objęty Ustawą Prawo Zamówień Publicznych w związku
z artykułem .........
Numer księgowy/Sposób zaksięgowania *3 ………………………
(Podpis/parafka osoby upoważnionej)
*1 W przypadku, gdy wskazana kwota dotyczy wybranej/wybranych pozycji z dokumentu należy wskazać te
pozycje.
*2 Należy dokonać właściwego dla danej jednostki wyboru,
*3W przypadku jednostek samorządu terytorialnego należy podać dział, rozdział i paragraf (dekretacja), jeżeli
nie dotyczy należy usunąć „sposób zaksięgowania”.
Download