Regulamin Plebiscytu ,,CZŁOWIEK ROKU 2016 POWIATU

advertisement
Regulamin Plebiscytu
,,CZŁOWIEK ROKU 2016
POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO”
1. Organizatorem Plebiscytu „Człowiek Roku Powiatu Kolbuszowskiego” jest Tygodnik Korso
Kolbuszowskie wydawany przez Agencję Wydawniczo-Reklamową Korso sp. z o.o. z siedzibą przy
ulicy Biernackiego 1/4, 39-300 Mielec, zwany dalej organizatorem.
2. Tytuł „Człowiek Roku Powiatu Kolbuszowskiego” przyznają czytelnicy Tygodnika Korso
Kolbuszowskie i Kapituła Plebiscytu. Jest to nagroda za działalność (społeczną, gospodarczą,
polityczną, kulturalną) na rzecz powiatu kolbuszowskiego. Tytuł dotyczy całego roku działalności
poprzedzającego rok ogłoszenia plebiscytu. Przyznawany jest on osobie mieszkającej lub
pochodzącej z terenu powiatu kolbuszowskiego.
3. Kapituła Plebiscytu, zwana dalej Kapitułą, złożona jest ze wszystkich dotychczasowych Laureatów
Plebiscytu, Dyrektora AWR Korso i Redaktora Naczelnego Tygodnia Korso Kolbuszowskie.
4. Obradom Kapituły przewodniczy przewodniczący, którym jest Dyrektor AWR Korso.
5. Głosowanie Czytelników w plebiscycie realizowane będzie w następujących etapach:
I. ETAP PIERWSZY to ogłoszenie rozpoczęcia plebiscytu na łamach Korso Kolbuszowskiego i na
stronie www.korsokolbuszowskie.pl.
- Od tego momentu Czytelnicy i dotychczasowi laureaci tytułu mają prawo zgłaszać swoje
nominacje do tytułu „Człowiek Roku Powiatu Kolbuszowskiego”.
- Kandydatów mogą również zgłaszać pracownicy AWR Korso.
- Zgłoszenie można pobrać ze strony www.korsokolbuszowskie.pl. Aby zgłoszenie było ważne,
należy wypełnić wszystkie pola w formularzu. Formularze niepełne nie będą brane pod uwagę.
- Kupon do nominacji publikowany będzie również w papierowym wydaniu gazety od 15 do 29
marca 2017 r.
- Zgłoszenia można składać do 31 marca 2017 r. mailowo na adres: [email protected], pocztą na
adres: Redakcja Tygodnia Korso Kolbuszowskie, ul. Obrońców Pokoju 20, 36-100 Kolbuszowa lub
osobiście w sekretariacie redakcji. Liczy się faktyczny czas dostarczenia zgłoszenia do redakcji - pod
uwagę nie jest brana data stempla pocztowego.
- Do tytułu „Człowiek Roku Powiatu Kolbuszowskiego” nie mogą być zgłaszani dotychczasowi
laureaci oraz osoby nieżyjące.
II. ETAP DRUGI:
- Sylwetki kandydatów zgłoszonych przez Czytelników zostaną opublikowane na łamach Tygodnika
Korso Kolbuszowskie 5 kwietnia 2017 r.
- 5, 12, 19 i 26 kwietnia 2017 r. w Tygodniku Korso Kolbuszowskie będą publikowane kupony do
głosowania na kandydatów to tytułu „Człowiek Roku Powiatu Kolbuszowskiego”
- Głosowanie Czytelników trwa do 28 kwietnia 2017 r. do godziny 16.
- Wypełnione kupony będzie można dostarczyć osobiście do sekretariatu redakcji Korso
Kolbuszowskie lub pocztą (adres powyżej). Pod uwagę jest brany termin dostarczenia kuponów do
redakcji a nie data stempla pocztowego.
- Ważne będą tylko kupony oryginalne opublikowane w tygodniku Korso Kolbuszowskie.
- Głosować mogą również osoby mieszkające poza terenem powiatu kolbuszowskiego.
III. ETAP TRZECI:
- Po upływie terminu przewidzianego na głosowanie spośród kandydatów zgłoszonych przez
Czytelników zostaną wyłonione trzy osoby, które zdobyły największą liczbę głosów. To one przejdą
do kolejnego etapu plebiscytu.
- W przypadku remisu pod uwagę brane są dwie osoby.
- Kandydatowi, który zdobył największą liczbę głosów, zostaną przydzielone 3 punkty.
- Kandydatowi, który zajął drugie miejsce w głosowaniu czytelników zostaną przydzielone 2 punkty.
- Kandydatowi, który zajął trzecie miejsce w głosowaniu czytelników zostanie przydzielony 1 punkt.
6. Po wyłonieniu zwycięzców w głosowaniu Czytelników ogłoszone będzie spotkanie Kapituły. O
terminie spotkania członkowie Kapituły powiadomieni będą przez pracowników redakcji.
7. Podczas spotkania Kapituły, każdy z jej członków może przyznać tylko jeden punkt (głos) na
jednego z kandydatów wyłonionych w głosowaniu przez Czytelników. Głosy oddawane są na
specjalnych kartach, które członkowie Kapituły otrzymują podczas spotkania. W razie zgłoszonej
organizatorom nieobecności, podczas wyznaczonego spotkania, członkowie Kapituły mogą swoje
głosy oddać tego samego dnia pisemnie lub mailowo do redaktora naczelnego Korso
Kolbuszowskiego.
8. Tytuł „Człowiek Roku Powiatu Kolbuszowskiego” otrzymuje kandydat, który zdobędzie
największą liczbę punktów (punkty przydzielone za głosy Czytelników + punkty od członków
Kapituły).
9. W wypadku, gdy dwóch (lub więcej) kandydatów uzyskało tę samą liczbę głosów, głos
rozstrzygający należy przewodniczącego Kapituły - Dyrektora AWR Korso.
Download