konczyna gorna i dolna_2013_2lam.indd

advertisement
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
RECENZENT
Prof. dr hab. med. Janina Sokołowska-Pituchowa
PROJEKT OKŁADKI
Marcin Bruchnalski
Na okładce preparat anatomiczny ze zbiorów Muzeum Anatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum
Fot. Jacenty Urbaniak
OPRACOWANIE GRAFICZNE RYCIN
Jacenty Urbaniak
Jerzy Walocha
© Copyright by Jerzy Walocha, Janusz Gorczyca
& Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydanie I, Kraków 2013
All rights reserved
Nowa edycja Anatomii Prawidłowej Człowieka jest kontynuacją i rozwinięciem poprzednich wydań
serii podręczników pod redakcją prof. Andrzeja Skawiny. Wprowadzono niezbędne poprawki
merytoryczne i całość wzbogacono o nomenklaturę anglojęzyczną.
Niniejszy utwór ani żaden jego fragment nie może być reprodukowany, przetwarzany
i rozpowszechniany w jakikolwiek sposób za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych oraz nie może być przechowywany w żadnym
systemie informatycznym bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.
ISBN 978-83-233-3576-4
www.wuj.pl
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-631-18-81, 12-631-18-82, fax 12-631-18-83
Dystrybucja: tel. 12-631-01-97, tel./fax 12-631-01-98
tel. kom. 506-006-674, e-mail: [email protected]
Konto: PEKAO SA, nr 80 1240 4722 1111 0000 4856 3325
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
Pamięci Profesora
dr. hab. med. Andrzeja Skawiny
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
SPIS TREŚCI
KOŃCZYNA GÓRNA
Okolice kończyny górnej ..........................................................................................................................
Mięśnie powierzchowne klatki piersiowej .........................................................................................
Mięśnie powierzchowne grzbietu .........................................................................................................
Mięśnie obręczy barkowej ........................................................................................................................
Tętnica podobojczykowa ..........................................................................................................................
Splot ramienny .............................................................................................................................................
Dół pachowy .................................................................................................................................................
Węzły chłonne dołu pachowego ...........................................................................................................
Część podobojczykowa splotu ramiennego .....................................................................................
Tętnica pachowa ..........................................................................................................................................
Nerw pachowy ..............................................................................................................................................
Gałęzie krótkie splotu ramiennego .......................................................................................................
Ramię ...............................................................................................................................................................
Rowek przyśrodkowy i boczny mięśnia dwugłowego ramienia .........................................
Żyły powierzchowne kończyny górnej ................................................................................................
Mięśnie ramienia ..........................................................................................................................................
Grupa przednia mięśni ramienia .....................................................................................................
Grupa tylna mięśni ramienia ............................................................................................................
Powięź ramienia ...........................................................................................................................................
Tętnica ramienna .........................................................................................................................................
Nerw mięśniowo-skórny ...........................................................................................................................
Nerw pośrodkowy .......................................................................................................................................
Nerw łokciowy ..............................................................................................................................................
Nerw promieniowy .....................................................................................................................................
Nerw skórny przyśrodkowy ramienia ...................................................................................................
Nerw skórny przyśrodkowy przedramienia .......................................................................................
Pęczki naczyniowo-nerwowe ramienia ...............................................................................................
Dół łokciowy ..................................................................................................................................................
Tętnica promieniowa i łokciowa .............................................................................................................
Sieć stawu łokciowego ..............................................................................................................................
Mięśnie przedramienia ..............................................................................................................................
Grupa przednia mięśni przedramienia .........................................................................................
Powięź przedramienia ...............................................................................................................................
Kanał nadgarstka .........................................................................................................................................
Sieć dłoniowa nadgarstka ........................................................................................................................
Unaczynienie tętnicze powierzchni dłoniowej ręki ........................................................................
Łuk dłoniowy powierzchowny ........................................................................................................
Łuk dłoniowy głęboki .........................................................................................................................
Unaczynienie tętnicze grzbietu ręki .....................................................................................................
Mięśnie dłoni .................................................................................................................................................
Mięśnie kłębu ........................................................................................................................................
Mięśnie kłębika .....................................................................................................................................
Mięśnie środkowe ręki ........................................................................................................................
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
13
14
16
18
20
23
25
28
30
31
32
33
35
35
37
40
40
41
41
42
44
46
49
53
57
57
57
58
60
62
64
64
68
70
72
74
74
74
76
76
76
77
78
8
Powięzie ręki ..................................................................................................................................................
Okolica grzbietowa przedramienia .......................................................................................................
Grupa boczna mięśni przedramienia ............................................................................................
Grupa tylna mięśni przedramienia ................................................................................................
Przedziały prostowników ..........................................................................................................................
Pęczki naczyniowo-nerwowe przedramienia ...................................................................................
Tabakierka anatomiczna ...........................................................................................................................
Sieć grzbietowa nadgarstka ....................................................................................................................
Schemat układu chłonnego kończyny górnej ..................................................................................
Unerwienie czuciowe kończyny górnej ..............................................................................................
Wpływ głównych mięśni na ruchy w stawach kończyny górnej ................................................
Badanie palpacyjne tętna na kończynie górnej ...............................................................................
Zakres ruchów w stawach kończyny górnej ......................................................................................
80
81
81
82
86
87
88
88
89
90
92
95
96
KOŃCZYNA DOLNA
Okolice kończyny dolnej ...........................................................................................................................
Mięśnie miednicy .........................................................................................................................................
Tętnica biodrowa wspólna .......................................................................................................................
Tętnica biodrowa zewnętrzna .................................................................................................................
Tętnica biodrowa wewnętrzna ...............................................................................................................
Splot krzyżowy
........................................................................................................................................
Okolica pośladkowa .....................................................................................................................................
Splot lędźwiowy ............................................................................................................................................
Kanał zasłonowy ...........................................................................................................................................
Rozstęp naczyń ..............................................................................................................................................
Kanał udowy ...................................................................................................................................................
Rozstęp mięśni ...............................................................................................................................................
Węzły chłonne pachwinowe .....................................................................................................................
Trójkąt udowy ................................................................................................................................................
Tętnica udowa ................................................................................................................................................
Żyła odpiszczelowa ......................................................................................................................................
Żyła odstrzałkowa .........................................................................................................................................
Powięź biodrowa ..........................................................................................................................................
Powięź szeroka ..............................................................................................................................................
Grupa przednia mięśni uda .......................................................................................................................
Grupa przyśrodkowa mięśni uda ............................................................................................................
Kanał przywodzicieli ....................................................................................................................................
Grupa tylna mięśni uda ..............................................................................................................................
Dół podkolanowy .........................................................................................................................................
Grupa tylna mięśni podudzia ...................................................................................................................
Nerw piszczelowy .........................................................................................................................................
Tętnica podkolanowa ..................................................................................................................................
Sieć stawowa kolana ....................................................................................................................................
Tętnica piszczelowa tylna ..........................................................................................................................
Powięź goleni .................................................................................................................................................
Nerw łydkowy ................................................................................................................................................
Kanał kostki przyśrodkowej ......................................................................................................................
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
99
100
103
104
105
107
113
116
123
124
126
126
127
129
131
132
134
135
135
138
140
141
143
145
147
152
153
154
157
158
159
160
9
Mięśnie stopy .................................................................................................................................................
Tętnica podeszwowa przyśrodkowa .....................................................................................................
Tętnica podeszwowa boczna ...................................................................................................................
Nerw podeszwowy przyśrodkowy .........................................................................................................
Nerw podeszwowy boczny .......................................................................................................................
Mięśnie grupy przedniej podudzia ........................................................................................................
Tętnica piszczelowa przednia ...................................................................................................................
Nerw strzałkowy wspólny ..........................................................................................................................
Nerw strzałkowy głęboki ...........................................................................................................................
Mięśnie grupy bocznej podudzia ...........................................................................................................
Nerw strzałkowy powierzchowny ..........................................................................................................
Tętnica grzbietowa stopy ...........................................................................................................................
Tętnica łukowata ...........................................................................................................................................
Schemat układu chłonnego kończyny dolnej ....................................................................................
Zaopatrzenie czuciowe kończyny dolnej .............................................................................................
Zestawienie wpływu poszczególnych mięśni kończyny dolnej na ruchy
w stawach ........................................................................................................................................................
Pęczki naczyniowo-nerwowe kończyny dolnej .................................................................................
Badanie tętna na tętnicach kończyny dolnej .....................................................................................
Zakres ruchomości w poszczególnych stawach kończyny dolnej ..............................................
Rozwój kończyn ............................................................................................................................................
161
164
164
166
166
167
169
169
171
172
174
175
177
181
182
Piśmiennictwo ......................................................................................................................................................
Spis rycin .................................................................................................................................................................
201
203
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
186
187
187
188
189
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
KOŃCZYNA GÓRNA
(upper limb, extremitas superior)
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
OKOLICE KOŃCZYNY GÓRNEJ
(regions of upper limb, regiones membri superioris)
Wśród okolic kończyny górnej wyróżniamy:
• Okolicę naramienną (deltoid region, regio deltoidea).
• Okolicę pachową (axillary region, regio axillaris) i dół pachowy (axillary
fossa, fossa axillaris).
• Ramię (arm, brachium).
• Łokieć (elbow, cubitus).
• Przedramię (forearm, antebrachium).
• Nadgarstek (wrist, carpus).
• Rękę (hand, manus).
W zakresie ramienia wyróżniamy: okolicę ramieniową przednią i tylną (anterior and
posterior regions of arm, regio brachialis anterior et posterior). Łokieć dzielimy
na okolicę łokciową przednią i tylną (anterior and posterior cubital region, regio
cubiti anterior et posterior); wyróżniamy tu także dół łokciowy (cubital fossa, fossa
cubiti). W przedramieniu wydzielamy okolicę przedramieniową przednią i tylną (anterior and posterior region of forearm, regio antebrachii anterior et posterior)
oraz brzeg promieniowy i łokciowy (radial and ulnar border, margo radialis et
ulnaris). Nadgarstek dzielimy na okolicę nadgarstkową przednią i tylną (anterior and
posterior region of wrist, regio carpalis anterior et posterior). Wreszcie w obrębie
ręki wyróżniamy grzbiet ręki (dorsum of hand, dorsum manus) oraz dłoń (palm of
hand, palma manus), kłąb (thenar) i kłębik (hypothenar), śródręcze (metacarpus)
i palce (fingers, digiti).
Wśród palców wyróżniamy:
• Kciuk (thumb, pollex).
• Palec wskazujący (index).
• Palec środkowy (middle finger, digitus medius).
• Palec obrączkowy (ring finger, digitus annularis).
• Palec najmniejszy (little finger, digitus minimus).
Każdy z palców posiada powierzchnię dłoniową i grzbietową (palmar and dorsal
surfaces of fingers, facies digitalis ventralis et dorsalis).
Mięśnie łączące wolną kończynę górną lub jej obręcz z tułowiem możemy podzielić
na kilka grup.
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
14
MIĘŚNIE POWIERZCHOWNE KLATKI PIERSIOWEJ
(superficial muscles of thorax, musculi superficiales thoracis)
1. Mięsień piersiowy większy (musculus pectoralis major) – składa się z trzech
części.
• Część obojczykowa przyczepia się do przyśrodkowej połowy obojczyka.
• Część mostkowo-żebrowa przyczepia się na błonie przedniej mostka i do chrząstek żeber I–VI.
• Część brzuszna dochodzi do blaszki przedniej pochewki mięśnia prostego brzucha (musculus rectus abdominis).
Przyczep końcowy znajduje się na grzebieniu guzka większego kości ramiennej
(crest of greater tubercle, crista tuberculi majoris humeri).
Czynność:
Przywodzi, zgina i obraca ramię do wewnątrz w stawie ramiennym; opuszcza
podniesione ramię; pociąga łopatkę do przodu; jest także dodatkowym mięśniem
wdechowym.
Unerwienie:
Nerwy piersiowe przednie – przyśrodkowy i boczny (anterior thoracic
nerves: medial and lateral pectoral nerves, nervi thoracici anteriores –
medialis et lateralis).
Część obojczykowa jest oddzielona od mostkowo-żebrowej przez rowek międzypiersiowy (interpectoral sulcus, sulcus interpectoralis). Brzeg dolny mięśnia tworzy
tzw. fałd pachowy przedni (anterior axillary fold, plica axillaris anterior). Brzeg
górny mięśnia jest oddzielony od brzegu przyśrodkowego mięśnia naramiennego
(deltoid muscle, musculus deltoideus) przez rowek naramienno-piersiowy (deltopectoral groove, sulcus deltoideopectoralis), który ku górze kończy się poniżej
obojczyka trójkątem naramienno-piersiowym (deltopectoral triangle, trigonum
deltoideopectorale).
W zawartości trójkąta znajdują się:
• Końcowy odcinek żyły odpromieniowej (cephalic vein, vena cephalica),
która przebija powięź obojczykowo-piersiową (clavipectoral fascia, fascia
clavipectoralis) i uchodzi do żyły pachowej (axillary vein, vena axillaris)
lub żyły podobojczykowej (subclavian vein, vena subclavia).
• Towarzyszące żyle naczynia chłonne powierzchowne i niestale występujący węzeł
chłonny naramienno-piersiowy (deltopectoral lymph node, nodus lymphaticus
deltoideopectoralis).
• Tętnica piersiowo-barkowa (thoracoacromial artery, arteria thoracoacromialis) wraz z gałęziami: barkową (ramus acromialis), naramienną (deltoid
branch, ramus deltoideus), obojczykową (clavicular branch, ramus clavicularis) i piersiowymi (pectoral branches, rami pectorales) oraz towarzyszące
naczynia żylne.
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
PIŚMIENNICTWO
1. Aleksandrowicz R., Gielecki J., Gacek W.: Anatomia topograficzna. Przewodnik do
ćwiczeń prosektoryjnych polsko-angielski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
1998.
2. Aleksandrowicz R., Gołąb B., Narkiewicz O.: Mianownictwo anatomiczne. PZWL,
Warszawa 1989.
3. Aleksandrowicz R., Gielecki J., Gacek W.: Słownik mian anatomicznych łacińsko-polsko-angielski. PZWL, Warszawa 1997.
4. Bartel H.: Embriologia. PZWL, Warszawa 1999.
5. Bochenek A.: Anatomia człowieka; T. I. Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła,
mięśnie. Pod red. W. Łasińskiego. PZWL, Warszawa 1990.
6. Bochenek A.: Anatomia człowieka; T. III. Układ naczyniowy. Pod red. W. Łasińskiego.
PZWL, Warszawa 1993.
7. Bochenek A.: Anatomia człowieka; T. V. Układ nerwowy obwodowy. Układ nerwowy autonomiczny. Powłoka wspólna. Narządy zmysłów. Pod red. W. Łasińskiego.
PZWL, Warszawa 1989.
8. Burton R. I.: The Hand – examination and diagnosis. American Society for Surgery
of the Hand. Churchill Livingstone, Edinburgh, London, Melbourne and New York
1983.
9. Chung K.W.: Gross Anatomy. 3rd edition. Williams & Wilkins, Baltimore, Philadelphia,
Hong Kong, London, Munich, Sydney, Tokyo 1995.
10. Fix J.D., Dudek R.W.: Embryology. Williams & Wilkins, Baltimore, Philadelphia, Hong
Kong, London, Munich, Sydney, Tokyo 1994.
11. Jakimowicz W.: Neurologia kliniczna w zarysie. PZWL, Warszawa 1987.
12. Lippert H.: Anatomia; T. 2. Wydanie I polskie pod redakcją R. Aleksandrowicza. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 1998.
13. Moore K.L., Persaud T.V.N.: The Developing Human. Clinically Oriented Embryology. W.B. Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto, Montreal, Sydney,
Tokio 1998.
14. Sadler T. W.: Medical embryology. Williams & Wilkins, Baltimore, Philadelphia, Hong
Kong, London, Munich, Sydney, Tokyo 1990.
15. Sokołowska-Pituchowa J.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 1988.
16. Urbanowicz Z.: Anatomia człowieka. Słownik encyklopedyczny. Lublin 2000.
17. Whitemore I.: Terminologia Anatomica. IFAA, FCAT, Georg Thieme Verlag, Germany,
1998.
18. Williams P.L., Warwick R., Dyson M., Bannister L.W.: Gray’s Anatomy. 27th edition.
Churchill Livingstone. Edinburgh, London, Melbourne and New York 1989.
19. Woźniak W.: Anatomia człowieka. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław
2001.
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
REDAKTOR
Dorota Węgierska
KOREKTA
Katarzyna Jagieła
SKŁAD I ŁAMANIE
Hanna Wiechecka
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-631-18-81, 12-631-18-82, fax 12-631-18-83
Publikacja objęta jest prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie zabronione.
Publikacja przeznaczona jedynie dla klientów indywidualnych. Zakaz rozpowszechniania i udostępniania serwisach bibliotecznych
Download