Kraków 8

advertisement
Kraków, dnia 29.09.2014 r.
Nr sprawy: DZP-LS-271-176/2014
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu anestezjologicznego.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję odpowiedzi
na pytania wykonawcy dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
modyfikuję specyfikację:
Treść Pytań:
Korzystając z przysługujących Wykonawcy (jako uczestnikowi w/w postępowania o zamówienie publiczne)
uprawnień, wynikających z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm./ - zwanej w dalszej części pisma ustawą PZP, zwracamy się do
Zamawiającego o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
Zamawiający w treści SIWZ przedmiotowego postępowania o zamówienie publiczne dokonując opisu przedmiotu
zamówienia (wyrobów medycznych) w zakresie pakietu Nr 15 (dotyczy zapisu z formularza cenowego
stanowiącego załącznik Nr 1a do SIWZ) użył opisu – określeń cech w tym zaznaczonych kolorem niebieskim:
CZĘŚĆ 15
Poz.
1
Przedmiot
Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany
cewnika z 12 fiolkami 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika
do płukania) roz. Ch14, Ch16, INTUBACYJNY dł. 54 cm ze sterylnym, podwójnie
obrotowym łącznikiem kolankowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z
samodomykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta z
portem MDI. Wszystkie wymienione elementy w jednym opakowaniu
producenta. Cewniki sterylizowane radiacyjnie.
2
Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez wymiany
cewnika z 12 fiolkami 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika
do płukania) roz. Ch14, Ch16 TRACHEOSTOMIJNY dł. 30,5 cm ze sterylnym,
podwójnie obrotowym łącznikiem kolankowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego,
z samodomykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta z
portem MDI. Wszystkie wymienione elementy w jednym opakowaniu
producenta. Cewniki sterylizowane radiacyjnie.
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
tel. /0-12/ 424 70 46
4
Zestaw niesterylny do drenów współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym,
składający się z łącznika Y (w jednej płaszczyźnie)o konstrukcji: jeden koniec żeński(lejek)
dwa końce męskie, oraz ergonomicznej rękojeści z zastawką ssącą z bezkontaktową kontrolą ssania,
umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku. Rozdwojenie drenów umożliwiające odsysanie w systemie
zamkniętym i toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania(rozłączania) drenu. Cewnik Yankauer w
koszulce z uszczelnieniem umożliwiającym czyszczenie cewnika podczas
przesuwania koszulki. Trzy elementy pakowane razem w jedno opakowanie
sztywne, ukształtowane, zabezpieczające przed uszkodzeniem elementów
zestawu.
fax: /0-12/ 424 71 20
1
5
Cewnik Yankauer w koszulce z uszczelnieniem umożliwiającym czyszczenie cewnika
podczas przesuwania koszulki.
Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny z możliwością
wymiany cewnika z 12 fiolkami 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem
cewnika do płukania) Ch14, 16 INTUBACYJNY ze sterylnym łącznikiem podwójnie
6
7
obrotowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z dodatkowym portem do
bronchoskopii urządzeń o średnicy do 0,635cm (bez odłączania układu
oddechowego i cewnika do odsysania) typu MAP, system z samodomykającą się
zastawką komory płuczącej oddzielająca samoistnie cewnik od pacjenta ze zintegrowanym
portem MDI (możliwość podawania leków wziewnych w aerozolu), cewniki zabezpieczone
przed samoistnym odłączeniem się od łącznika MAP. Cewniki sterylizowane
radiacyjnie
Sterylne cewniki wymienne do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny roz. Ch14 i
16 INTUBACYJNY, kompatybilny ze sterylnym łącznikiem typu MAP, cewniki
zabezpieczone przed samoistnym odłączeniem się od łącznika. Cewniki
sterylizowane radiacyjnie.
Zestaw do BAL (cewnik w cewniku), dostosowany do łącznika typu MAP(z kasetą
8
uszczelniającą ,możliwość wykonania badania bez odłączania cewnika do
odsysania w systemie zamkniętym. CH 16/12, końcówka kierunkowa widoczna
w RTG.
Zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach ustawy PZP (art. 29) zamawiający ma co do
zasady obowiązek opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące
mieć wpływ na sporządzenie oferty, jednak dokonując rzeczonego opisu zamawiający winien jednak zawsze mieć
na względzie jedną z podstawowych i kluczowych dla udzielania zamówień publicznych zasad, zasadę
zachowania uczciwej konkurencji, o której jest mowa w dyspozycji art. 29 ust. 2 ustawy PZP.
Zasadę uczciwej konkurencji narusza przede wszystkim zbyt rygorystyczne określenie wymagań odnoszących się
do przedmiotu zamówienia, jeżeli nie jest to uzasadnione rzeczywistymi, obiektywnymi i racjonalnymi
przesłankami/potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza dostęp do zamówienia wykonawcom
zdolnym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie może wymagać w opisie przedmiotu zamówienia cech
przedmiotu zamówienia zbędnych lub cech niemających znaczenia dla spełniania celu, któremu ma służyć
przedmiot zamówienia - vide: orzeczenie KIO 1086/13.
Następujące elementy opisu przedmiotu zamówienia wykluczają wszystkich pozostałych poza jednym ( Kimberly
Clark) - producentów zamkniętych systemów do odsysania:
a/ poz 1 ‘’ Cewniki sterylizowane radiacyjnie’’,
b/ poz 2 ‘’ Cewniki sterylizowane radiacyjnie’’,
c/ poz 4 ‘’ Zestaw niesterylny do drenów współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym,
składający się z łącznika Y (w jednej płaszczyźnie)’’…’’ Cewnik Yankauer w koszulce z uszczelnieniem
umożliwiającym czyszczenie cewnika podczas przesuwania koszulki. Trzy elementy pakowane razem w jedno
opakowanie sztywne, ukształtowane, zabezpieczające przed uszkodzeniem elementów zestawu.’’,
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
tel. /0-12/ 424 70 46
fax: /0-12/ 424 71 20
d/ poz 5 ‘’ Cewnik Yankauer w koszulce z uszczelnieniem umożliwiającym czyszczenie cewnika podczas
przesuwania koszulki’’,
e/ poz 6 ‘’… ze sterylnym łącznikiem podwójnie obrotowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z
dodatkowym portem do bronchoskopii urządzeń o średnicy do 0,635cm (bez odłączania układu oddechowego i
cewnika do odsysania) typu MAP’’ . Cewniki sterylizowane radiacyjnie.,
f/ poz 7 ‘’ Cewniki … kompatybilny ze sterylnym łącznikiem typu MAP, cewniki zabezpieczone przed
samoistnym odłączeniem się od łącznika. Cewniki sterylizowane radiacyjnie.’’,
2
g/ poz 8 ‘’Zestaw do BAL… dostosowany do łącznika typu MAP(z kasetą uszczelniającą ,możliwość
wykonania badania bez odłączania cewnika do odsysania w systemie zamkniętym. CH 16/12, końcówka
kierunkowa widoczna w RTG.’’,
Na rynku wyrobów medycznych są dostępne różne zestawy do wielokrotnego odsysania w systemie zamkniętym
składające się z:
1/ Zintegrowanego fabrycznie łącznika (adaptera) z cewnikiem pakowane razem ,
2/ Nie zintegrowanego pierwotnie łącznika (adaptera) z cewnikiem pakowane razem
3/ System modułowy: pakowane oddzielnie sterylny cewnik oraz mikrobiologicznie czysty, gotowy do użycia
łącznik (adapter) do dróg oddechowych
I. Wykonawca zwraca się o wyjaśnienia:

Czy Zamawiający dopuszcza sterylne cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu?

Czy Zamawiający dopuszcza unikalną modułową budowę całego systemu oraz
wielofunkcyjnego charakteru adaptera (łącznika) Verso do dróg oddechowych,
gdyż w poz 1 i 2 można zaoferować uniwersalne rozwiązanie, które umożliwia
bez rozłączania obwodu oddechowego wykonanie procedury ślepego BAL, a
także bronchoskopii – a więc tych procedur, które w opisanym systemie firmy
Kimberly-Clark zawarte są w SIWZ w poz 6 i 7?

Czy Zamawiający dopuści jako ofertę równoważną - ofertę zgodną z opisem jak
w pkt. II p.pkt. 1,2,3,4,5?

Czy Zamawiający dopuści jako ofertę równoważną - ofertę zgodną z opisem jak
poniżej w pkt. III p.pkt. 1,2,3?
II
1. Poz. 1. Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny, z możliwością
wymiany cewnika, z 12 fiolkami 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do
płukania) roz. Ch14, Ch16, INTUBACYJNY dł. 54 cm z mikrobiologicznie czystym łącznikiem
(adapterem) katowym 45 stopni, podwójnie obrotowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z
samodomykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta, bez portu MDI.
Cewnik, łącznik oraz fiolki pakowane oddzielenie. Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Bezpiecznie
stosowane przez Zamawiającego od 2010r.
2. Poz. 2. Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny, z możliwością
wymiany cewnika, z 12 fiolkami 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do
płukania) roz. Ch14, Ch16 TRACHEOSTOMIJNY dł. 34 cm z mikrobiologicznie czystym łącznikiem
(adapterem) katowym 45, podwójnie obrotowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z samodomykającą
się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta, bez portu MDI. Cewnik, łącznik
oraz fiolki pakowane oddzielenie. Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Bezpiecznie stosowane przez
Zamawiającego od 2010r.
3. poz. 1 i 2 W przypadku dopuszczenie systemu modułowego prosimy o rozdzielenie ilości z pozycji 1 i 2
analogicznie jak to Zamawiający zrobił w przypadku systemów modułowych w pozycji 6 i 7.
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
tel. /0-12/ 424 70 46
fax: /0-12/ 424 71 20
4. Poz. 4 i 5. Zestaw niesterylny do drenów współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie
zamkniętym, składający się z łącznika Y o konstrukcji: jeden koniec żeński(lejek) dwa końce męskie zagiete
pod katem prostym, oraz ergonomicznej rękojeści z zastawką ssącą z bezkontaktową kontrolą ssania,
umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku. Rozdwojenie drenów umożliwiające odsysanie w systemie
zamkniętym i toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania(rozłączania) drenu od końcówki cewnika do
odsysania w systemie zamkniętym. Cewnik Yankauer w ruchomej koszulce ochronnej z możliwością czyszczenia
miękkiej atraumatycznej silikonowej końcówki. Trzy elementy pakowane razem w jedno miękkie foliowe
3
opakowanie. Zestaw będący uzupełnieniem stosowanej obecnie przez Zamawiającego zestawów do higieny jamy
ustnej. W przypadku odpowiedzi odmownej, prosimy o wydzielenie pozycji 4 i 5 do oddzielnego zadania.
5. Poz. 6, 7 i 8.
Czy Zamawiający dopuści wydzielenie poz. 6 – 8 do odrębnego pakietu? Rozdzielenie tych pozycji wpłynie na
konkurencyjność ofert.
III.
1. Poz. 6 Sterylne cewniki do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny, z możliwością
wymiany cewnika, z 12 fiolkami 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do
płukania) roz. Ch14, Ch16, INTUBACYJNY dł. 54 cm z mikrobiologicznie czystym łącznikiem
(adapterem) kątowym 45 stopni typu Verso, podwójnie obrotowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z
portem do bronchoskopii urządzeń o średnicy do 0,635cm (bez odłączania układu oddechowego, z odłączeniem
cewnika przy zachowaniu szczelności układu oddechowego) z samodomykającą się zastawką komory płuczącej
oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta, bez portu MDI, cewniki nie ulegające samoistnemu rozłączaniu się.
Cewnik, łącznik oraz fiolki pakowane oddzielenie. Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu.
2. Poz. 7 Sterylne cewniki wymienne do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny roz.
Ch14 i 16 INTUBACYJNY, kompatybilne z mikrobiologicznie czystym łącznikiem typu Verso z poz 1; 2
i 6 , cewniki nie ulegające samoistnemu rozłączaniu się. Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu.
3. Poz. 8 Zestawu do BAL - cewnik do płukania oskrzelowo-pęcherzykowego działający na zasadzie
cewnika w cewniku dostosowanego do adaptera Verso o rozmiarach cewnika zewnętrznego 4 mm tj. 13 Fr
(długości 85 cm) i wewnętrznego 2,1 mm tj. 7 Fr (długości 90 cm ) z końcówką prostą kompatybilnego z
łącznikiem (adapterem) Verso stanowiącym część modułowego zestawu do odsysania w systemie zamkniętym z
poz 1; 2 i 6, możliwość przeprowadzenia procedury BAL z odłączeniem cewnika przy zachowaniu szczelności
układu oddechowego oraz bez odłączenia obwodu oddechowego od pacjenta i zachowania ciągłości wentylacji.
Odpowiedź:
Opisując przedmiot zamówienia Zamawiający kierował się jedynie potrzebami, co do
sprzętu, który wymagany jest do wykonywania procedur na oddziałach intensywnej terapii
zgodnie z obowiązującym prawem, obowiązującymi procedurami i rekomendacjami oraz
dobrą praktyką lekarską i pielęgniarską. Przedmiot zamówienia został tak skonstruowany aby
nie dokonywać zakupów pojedynczych produktów, lecz zestawu produktów do procedury,
której celem - w zakresie części 15 - jest minimalizacja zakażeń krzyżowych między
pacjentami oraz ochrona personelu podczas wykonywania procedur higieny drzewa
oskrzelowego, oraz odsysania z jamy ustnej i nosowej. W związku z wymogiem rekomendacji
pielęgniarskiej oraz wewnątrzszpitalnej procedury aby higiena drzewa oskrzelowego
wykonana była antyseptycznie Zamawiający zmuszony jest do zastosowania wszystkich
elementów, które stykają się z sterylnym cewnikiem przed wprowadzeniem do rurki
intubacyjnej lub tracheostomijnej (tak w odsysaniu otwartym jak i zamkniętym) w formie
jałowej (sterylnej).
W związku z tym Zamawiający:
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
tel. /0-12/ 424 70 46
fax: /0-12/ 424 71 20
w odniesieniu do punktu I pytanie 1 – dopuszcza sterylne cewniki sterylizowane tlenkiem
etylenu, jeśli sterylny jest cewnik wraz z elementem (łącznikiem kątowym) umożliwiającym
podłączenie go do rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej, tak w wersji jednoelementowej jak
i modułowej.
w odniesieniu do punktu I pytanie 2 – dopuszcza unikalną modułową budowę całego
systemu jeśli zgodnie z sugestią Wykonawcy zadającego pytanie możliwe jest wykonanie
procedury tak jak w pozycji 6 i 7 części 15 (załącznik nr 1a), w której wykonanie procedury
ślepego BAL oraz bronchoskopii jest możliwe z zachowaniem wentylacji jak również bez
potrzeby odłączenia cewnika, który w tej sytuacji (po odłączeniu) nie może być ponownie
4
podłączony, podwyższając koszty oraz zwiększając ryzyko zakażeń krzyżowych między
pacjentami a także zwiększając ryzyko zakażenia personelu medycznego.
w odniesieniu do punktu II, podpunkt 1, 2, 3, 4, 5, poz. 1 – dopuszcza sterylne cewniki
do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez potrzeby wymiany
cewnika (z możliwością lub bez możliwości wymiany cewnika), z 12 fiolkami 15ml roztworu
0,9% NaCl (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania) rozmiar Ch 14,
Ch 16 INTUBACYJNY długość ok. 54cm (długość cewnika umożliwiająca odsysanie z rurek
intubacyjnych o standardowych długościach stosowanych na oddziałach intensywnej terapii
dorosłych) ze sterylnym łącznikiem (adapterem) kątowym 90 lub 45 stopni, podwójnie
obrotowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z samo domykającą się zastawką
komory płuczącej oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta, ze zintegrowanym lub
modułowym (dołączanym oddzielnie do cewnika z zachowaniem systemu zamkniętego)
portem MDI. Cewnik, łącznik oraz fiolki pakowane razem lub oddzielnie.
w odniesieniu do punktu II, podpunkt 1, 2, 3, 4, 5, poz. 2 - dopuszcza sterylne cewniki
do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny bez potrzeby wymiany
cewnika (z możliwością lub bez możliwości wymiany cewnika), z 12 fiolkami 15ml roztworu
0,9% NaCl (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania) rozmiar Ch 14,
Ch 16 TRACHEOSTOMIJNYCH długość od 30,5cm do 34 cm (długość cewnika
umożliwiająca odsysanie z rurek tracheostomijnych o standardowych długościach
stosowanych na oddziałach intensywnej terapii dorosłych) ze sterylnym łącznikiem
(adapterem) kątowym 90 lub 45 stopni, podwójnie obrotowym od strony pacjenta i obwodu
oddechowego z samo domykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą samoistnie
cewnik od pacjenta, ze zintegrowanym lub modułowym (dołączanym oddzielnie do cewnika
z zachowaniem systemu zamkniętego) portem MDI. Cewnik, łącznik oraz fiolki pakowane
razem lub oddzielnie.
w odniesieniu do punktu II, podpunkt 1, 2, 3, 4, 5, poz. 1 i 2 – w związku z chęcią
stosowania systemów zawartych w pozycji 1 i 2 przez okres nie dłuższy niż 72 godziny bez
wymiany cewnika, Zamawiający utrzymuje ilości w pozycji 1 i 2.
w odniesieniu do punktu II, podpunkt 1, 2, 3, 4, 5, poz. 4 – dopuszcza zestaw niesterylny
do drenów, współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym, składający
się z łącznika Y o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek), 2 końce męskie w jednej
płaszczyźnie lub zagięte pod kątem prostym, oraz ergonomicznej rękojeści z zastawką ssącą z
bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiającą rozgałęzienie drenów na ssaku. Rozdwojenie
drenów, umożliwiające odsysanie w systemie zamkniętym i toaletę jamy ustnej i nosowej bez
przełączania (rozłączania) drenu od końcówki cewnika do odsysania w systemie zamkniętym.
Cewnik Yankauer w ruchomej koszulce z uszczelnieniem w postaci oringu lub innym
elementem umożliwiającym czyszczenie cewnika podczas przesuwania koszulki w części
która nie ulega płukaniu z możliwością wypłukania końcówki. 3 elementy pakowane razem w
jedno opakowanie sztywne, ukształtowane, zabezpieczające przed uszkodzeniem elementów
zestawu lub pakowane w miękkie foliowe opakowanie. Zamawiający nie wydziela pozycji 4.
w odniesieniu do punktu II, podpunkt 1, 2, 3, 4, 5, poz. 5 – dopuszcza cewnik Yankauer
w ruchomej koszulce z uszczelnieniem w postaci oringu lub innym elementem
umożliwiającym czyszczenie cewnika podczas przesuwania koszulki w części, która nie ulega
płukaniu z możliwością wypłukania końcówki. Zamawiający nie wydziela pozycji 5.
w odniesieniu do punktu II, podpunkt 1, 2, 3, 4, 5, poz. 6, 7, 8 – nie wydziela pozycji 6,
7, 8 do oddzielnego pakietu w związku z przyjęta procedurą medyczną.
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
tel. /0-12/ 424 70 46
fax: /0-12/ 424 71 20
w odniesieniu do punktu III podpunkt 1, 2, 3, poz.6 – dopuszcza sterylne cewniki do
odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny z możliwością wymiany cewnika,
z 12 fiolkami 15ml roztworu 0,9% NaCl (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika
do płukania) rozmiar Ch 14, Ch 16 INTUBACYJNY, (długość cewnika umożliwiająca
odsysanie z rurek intubacyjnych o standardowych długościach stosowanych na oddziałach
intensywnej terapii dorosłych), ze sterylnym łącznikiem (adapterem), podwójnie obrotowym
od strony pacjenta i obwodu oddechowego z możliwością wykonania ślepego BAL,
bronchofiberoskopii urządzeniem o średnicy do 0,635 cm, bez odłączania układu
5
oddechowego oraz cewnika, z samo domykającą się zastawką komory płuczącej oddzielającą
samoistnie cewnik od pacjenta, ze zintegrowanym lub modułowym (dołączanym oddzielnie
do cewnika z zachowaniem systemu zamkniętego) portem MDI, cewniki nie ulegające
samoistnemu odłączeniu, z zabezpieczeniem przed rozłączeniem podczas procedury
odsysania (minimalizujące ryzyko niepożądanego rozłączenia). Cewnik, łącznik i fiolki
pakowane razem lub oddzielnie. Cewniki sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu.
w odniesieniu do punktu III podpunkt 1, 2, 3, poz. 7 - dopuszcza sterylne cewniki
wymienne do odsysania w systemie zamkniętym do użytku ma 72 godziny rozmiar Ch 14, Ch
16 INTUBACYJNY długość cewnika umożliwiająca odsysanie z rurek intubacyjnych o
standardowych długościach stosowanych na oddziałach intensywnej terapii dorosłych,
kompatybilne z łącznikiem z pozycji 6, cewniki nie ulegające samoistnemu odłączeniu, z
zabezpieczeniem przed rozłączeniem podczas procedury odsysania (minimalizujące ryzyko
niepożądanego rozłączenia). Cewniki sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu.
w odniesieniu do punktu III podpunkt 1, 2, 3, poz.8 - dopuszcza zestaw do BAL cewnik do płukania oskrzelikowo-pęcherzykowego działający na zasadzie cewnik w cewniku
dostosowany do adaptera z poz. 6 o rozmiarach cewnika stosowanych u dorosłych (Ch
12/16) z końcówką umożliwiającą wprowadzenie do prawego i lewego oskrzela (zakończenie
widoczne w RTG w celu potwierdzenia, w którym oskrzelu się znajdujemy).
Możliwość przeprowadzenia procedury BAL z zachowaniem wentylacji jak również bez
potrzeby odłączenia cewnika, który w tej sytuacji (po odłączeniu) nie może być ponownie
podłączony, podwyższając koszty oraz zwiększając ryzyko zakażeń krzyżowych między
pacjentami a także zwiększając ryzyko zakażenia personelu medycznego.
W załączeniu przekazuję załącznik nr 1a (Arkusz cenowy) do specyfikacji, zawierający
odniesienie do powyższych odpowiedzi.
Dodatkowo termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 22.10.2014 r. do godz.
12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2014 r. o godz. 12:20. Pozostałe informacje
dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Dział Zamówień
Publicznych
31-501 Kraków
ul. Kopernika 19
tel. /0-12/ 424 70 46
fax: /0-12/ 424 71 20
6
Download