scenariusz zajęć otwartych - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rabce

advertisement
SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH
PROWADZONYCH METODĄ PROJEKTÓW
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA
W RABCE ZDRÓJ
W DNIU 29 listopada 2004 R.
TEMAT PROJEKTU: Poznajemy swoich Świętych Patronów
CEL OGÓLNY: Budzenie zainteresowania uczniów poznaniem życia Swoich świętych Patronów
celem ich naśladowania
CELE OPERACYJNE:
Uczeń:
 interesuje się historią życia swojego Świętego Patrona lub ulubionego Świętego,
 utożsamia się z jego życiem,
 posługuje się pojęciem ,,święty”, czy „błogosławiony”
 zna lub posiada obrazki prezentujące różnych Świętych
 wie, kiedy jest dzień jego Świętego Patrona w kalendarzu liturgicznym,
 Zna miejsca i zwyczaje związane z oddawaniem czci Świętym,
 potrafi dokonać wyboru inscenizacji o odpowiedniej tematyce z jego życia ,
 trafnie dobiera potrzebne rekwizyty, stroje,
 umie opanować tekst na pamięć i wyrazić go mimiką i gestem,
 potrafi starannie i estetycznie wykonać prace plastyczne,
 umie korzystać z pomocy dorosłych: rodziców, nauczycieli, katechetów,
 potrafi zredagować we współpracy z kolegą (koleżanką) wywiad ze Świętym,
 potrafi przeprowadzić wywiad,
 korzysta z różnych źródeł informacji,
 podporządkowuje się regułom panującym w grupie.
CZAS REALIZACJI: wrzesień 2004 r.– listopad 2004 r.
TERMIN PREZENTACJI: 29 listopada 2004 r.
REALIZACJA: uczniowie klas: I –VI.
OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
S. Katechetka Zdzisława Kubik - ucząca kl. III i IV
Wychowawca klasy I b- Mariola Filas
OSOBY POMOCNE PRZY REALIZACJI PROJEKTU: rodzice, dziadkowie, krewni,
nauczyciele kl.I-III, księża katecheci, nauczyciele muzyki i plastyki oraz wychowawcy kl IV-VI
PREZENTACJA PROJEKTU - 29 listopada 2003r.
1.



Przygotowanie sali:
wystawa prac plastycznych - portrety Świętych
odpowiednia aranżacja sali,
przygotowanie dekoracji i rekwizytów potrzebnych do inscenizacji.
ORGANIZACJA PRACY METODĄ PROJEKTÓW PRZY REALIZACJI TEMATU
POZNAJEMY SWOICH ŚWIĘTYCH PATRONÓW
W KLASACH: I – VI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA
W RABCE ZDRÓJ
Pracę metodą projektów w klasach nauczania zintegrowanego ( I - III ) rozpoczęto od
odpowiedniego przygotowania uczniów, zapoznania ich z metodą i jej kolejnymi etapami pracy.
Uczniów wprowadzili w zagadnienie i pokazali różne metody pracy wychowawcy klas.
W klasach IV-VI czynności tej dokonali nauczyciele religii.
Zainicjowano projekt przez określenie obszaru tematycznego. Uczniowie klas IV,
korzystając
z podpowiedzi katechety dobrali się w pary, a kl. VI w grupy. Uczniowie sami dokonali wyboru
prezentacji ulubionego Świętego czy to przez wywiad, czy to przez dowolną formę „wcielenia
się”
w jego postać, czy też w końcu przez inscenizację na temat jego życia .
PRZYDZIAŁ ZADAŃ
GRUPA I: Plastyczny portret ulubionego Świętego - klasy I – III
- prezentacja ulubionego Świętego w oparciu o poznanie ich na Obrazach i
obrazkach
z jakimi atrybutami i co one oznaczają.
- dobór techniki plastycznej, którą dzieci poznały się na zajęciach ze swoimi
wychowawcami
GRUPA II
GRUPA III
-
Wywiad ze Świętym Patronem - kl. IV
zapoznanie się z historią życia Świętego
zredagowanie i przeprowadzenie wywiadu
przygotowanie strojów i atrybutów
Prezentacja sceny z życia Ulubionego Świętego - kl. V
zapoznanie z historią życia wybranego Świętego
zredagowanie scenariusza na temat dowolnego fragmentu z życia Świętego
przygotowanie strojów i rekwizytów do prezentacji inscenizacji.
GRUPA IV: „Wcielenie się” w postać wybranego Świętego - kl.VI
- zapoznanie się z historią życia Świętego
- przygotowanie i opanowanie pamięciowe tekstu do prezentacji
- przygotowanie stroju do charakteryzacji
GRUPA V: Przygotowanie oprawy muzycznej - Zespół dzieci należących do „Triolek”
z różnych klas
- przygotowanie piosenek: „Taki duży, taki mały...”, Nie boje się ...” Sieje je..”,
„Przed wielu laty...” itp.
GRUPA VI: Przygotowanie wystroju sali gimnastycznej do prezentacji - kl.VI
- zorganizowanie potrzebnych materiałów
- wykonanie ram witrażowych
- wykonanie napisów i innych elementów dekoracyjnych.
Każda klasa pod kierownictwem wychowawcy lub katechety , albo też nauczyciela
plastyki czy muzyki opracowała zasady pracy w zespołach lub też indywidualnie. Uczniowie,
którzy mieli prezentacje wybrali liderów grup oraz uzgodnili jak będą się prezentować.
Nauczyciel przygotował instrukcję zawierającą informacje i formy realizowanego
projektu, z którą zapoznał uczniów. Uczniowie w czasie realizacji tematu mogli wykorzystywać
różne źródła informacji: rozmowy, wywiady, rysunki, obrazki, artykuły z różnych czasopism
religijnych, różne pozycje książkowe, Internet.
W czasie realizacji projektu należało wykonać zadania:
 szukanie informacji w źródłach (książki, broszury , obrazki, encyklopedie, internet,... )
 dokładne zapoznanie się z historią życia wybranego Świętego,
 znalezienie i zgromadzenie materiałów związanych z tematem,
 zredagowanie wywiadu i przeprowadzenie go.
 zredagowanie scenariusza do prezentacji wybranego fragmentu życia Świętego
 zredagowanie własnego tekstu prezentacji indywidualnej
 dobranie ról i próby w grupie
 pamięciowe opanowanie tekstu do inscenizacji, wywiadu i prezentacji indywidualnej
 wykonanie wspólnie z rodzicami strojów i rekwizytów potrzebnych do inscenizacji,
 przygotowanie materiałów potrzebnych wykonania pracy dowolną techniką plastyczną
 wykonanie witraży i elementów do dekoracji sali,
 ćwiczenie śpiewu pieśni z Zespołu „Arki Noego” i innych
Ustalono czas realizacji /6 tygodni/ oraz harmonogram konsultacji uczniów z nauczycielem.
Podano dokładnie daty pracy grupy, par uczniów. Ustalono datę publicznej prezentacji wyników
pracy uczniów /25 listopad 2004 r./.
Sformułowano i zapisano kryteria oceny pracy uczniów oraz liczbę możliwych do osiągnięcia
punktów. Powołano odpowiednią komisję, którą stanowili: nauczyciele religii, historii, języka
polskiego, plastyki :
Kryteria oceniania prezentacji
Kategoria WYWIAD
1. Formułowane pytań: trafne ciekawe.
2. Rzeczowość wypowiedzi: pełny obraz życia i działalności świętego.
3. Wyeksponowanie najważniejszych wartości religijnych,
które są ponadczasowe (aktualne i dzisiaj)
4. Dostosowanie informacji o Świętych do poziomu odbiorcy
(praktyczne wskazówki dla młodego człowieka)
5. Sposób prezentacji -ogólne wrażenie artystyczne
(dykcja , umiejętność słuchania rozmówcy i udzielania odpowiedzi)
6. Strój rekwizyty (charakteryzacja postaci)
Kategoria INSCENIZACJA
1. Stopień pamięciowego opanowania prezentowanego tekstu.
2. Wyeksponowanie najważniejszych wartości religijnych.
3. Dostosowanie prezentowanych dialogów do poziomu odbiorcy
4. Sposób prezentacji i naturalność w wypowiedziach dialogowanych i ruchach scenicznych.
5. Poprawność artykulacyjna, dykcja, mimika
6. Strój , rekwizyty (właściwe ucharakteryzowanie).
Kategoria INDYWIDUALNA PREZENTACJA
1. Stopień pamięciowego opanowania prezentowanego tekstu.
2. Wyeksponowanie szczególnych cech życia wybranego Świętego.
3. Dostosowanie informacji o Świętym do poziomu odbiorcy
4. Sposób prezentacji i naturalność w wypowiedziach i ruchach scenicznych.
5. Poprawność artykulacyjna, dykcja, mimika
6. Strój , rekwizyty (właściwe ucharakteryzowanie).
Po sporządzeniu instrukcji i jej analizie, wychowawcy zawarli kontrakt z uczniami, w którym
zobowiązali się do dokonania oceny zgodnie z kryteriami podanymi w instrukcji, a uczniowie
zobowiązali się do wykonania projektu zgodnie z jej założeniami.
KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM, KATECHETĄ I UCZNIAMI
1. Wszyscy uczniowie pracują aktywnie przy realizacji projektu.
2. Staramy się postępować zgodnie z otrzymaną instrukcją.
3. Przydzielone zadania realizujemy współpracując z osobami dorosłymi.
4. Problemy rozwiązujemy w grupie.
5. Prace staramy się wykonywać w sposób estetyczny.
6. Rzetelnie oceniamy swoje zaangażowanie.
Rozpoczął się czas realizacji projektu. Uczniowie zbierali i opracowywali informacje dotyczące
realizowanego tematu. W wyznaczonych terminach konsultowali się z nauczycielem katechetą,
który nadzorował pracę. Następnym etapem realizacji projektu była prezentacja w klasach .
Każda grupa, pary osób czy indywidualni uczniowie w wyznaczonym terminie prezentowali
swoją pracę. Na koniec swojego wystąpienia starali się dokonać samooceny swojej pracy.
Wytypowali najlepszych do ostatecznej
prezentacji miedzy klasowej Dzielili się swoimi przeżyciami, sukcesami, trudnościami, które
musieli pokonać.
Ostateczna prezentacja pracy poszczególnych klas odbyła się 28.11. 2004r. w Szkole
Podstawowej nr 2 w Rabce Zdrój. W ciągu kilku minut należało zaprezentować kilkutygodniowy
trud pracy, a to nie było proste zadanie.
2. Przedstawiciele klas dokonują prezentacji prac, zdają relację z wykonanych zadań oraz
przedstawiają inscenizacje, wywiady,
3. Podsumowanie pracy grup:
 nawiązanie do zamierzonych celów,
 podliczenie punktów,
Ogłoszenie wyników.
Download