Art.829§2k.c. a umowy ubezpieczenia grupowego

advertisement
Problemy prawne w stosowaniu i rozumieniu noweli
do umowy ubezpieczenia w kodeksie cywilnym
Art.829§2k.c. a umowy ubezpieczenia grupowego
Barbara Kęszycka
radca prawny PZU Życie SA
1
Warszawa, 4 kwiecień 2008r.
Umowa ubezpieczenia grupowego
Umowa ubezpieczenia grupowego – powszechne źródło uzyskiwania
ochrony ubezpieczeniowej
2
•
ubezpieczenia grupowe są historycznie starsze od ubezpieczeń
indywidualnych i to właśnie od ubezpieczeń grupowych rozwinęła się idea
ubezpieczeń,
•
umowy ubezpieczenia grupowego to nie są „produkty” minionego ustroju,
które jako takie należałoby usunąć z polskiego rynku ubezpieczeniowego,
•
pojęcia: ubezpieczenia zbiorowego i polisy zbiorowej posiadają tradycje
wywodzące się z teorii i praktyki ubezpieczeniowej Polski przedwojennej,
•
liczba
osób
ubezpieczonych
ubezpieczonych indywidualnie.
grupowo
przewyższa
liczbę
osób
Umowy ubezpieczenia na życie
•
•
•
Czynne umowy ubezpieczenia na życie wg sposobu zawarcia umowy [1]
Liczba umów ubezpieczenia na życie ogółem:
7.675.401
Liczba umów ubezpieczenia na życie zawartych indywidualnie: 1.220.619
Liczba umów ubezpieczenia na życie zawartych grupowo:
6.454.782
1 220 619
6 454 782
Umowy zawarte indywidualnie
Umowy zawarte grupowo
[1] Źródło : Biuletyn Kwartalny Komisji Nadzoru Finansowego. Rynek Ubezpieczeń IV/2007.
3
Liczba osób ubezpieczonych na życie
Liczba osób ubezpieczonych
wg sposobu zawarcia umowy ubezpieczenia [1]
•
•
•
Ogółem liczba osób ubezpieczonych
Liczba osób ubezpieczonych indywidualnie
Liczba osób ubezpieczonych grupowo
26.284.332
1.220.619
25.063.713
1 220 619
25 063 713
Liczba osób ubezpieczonych indywidualnie
Liczba osób ubezpieczonych grupowo
[1] Źródło: Biuletyn Kwartalny Komisji Nadzoru Finansowego. Rynek Ubezpieczeń IV/2007.
4
Specyfika umów ubezpieczenia grupowego
•
•
•
5
poprzez zawarcie jednej umowy ubezpieczenia ochrona ubezpieczeniowa
udzielana jest grupie osób pozostających w określonym w umowie stosunku
prawnym z ubezpieczającym,
obejmowanie ochroną ubezpieczeniową nowych osób odbywa się w sposób
uproszczony, a mianowicie na ogół ubezpieczający we własnym zakresie
prowadzi wymaganą dokumentację ubezpieczeniową i stosownie do
postanowień umowy zawiadamia ubezpieczyciela o zmianach w grupie
ubezpieczeniowej, wskazując imiennie krąg osób ubezpieczonych bądź
poprzestając na ilościowym wykazie osób ubezpieczonych,
niższe koszty zarówno zawarcia umowy ubezpieczenia, rozszerzania kręgu
osób ubezpieczonych, jak i obsługi umowy ubezpieczenia, a także udzielanej
ochrony ubezpieczeniowej wskutek rozproszenia ryzyka na większą ilość
członków grupy – stanowią podstawę stosowania niższych składek
ubezpieczeniowych.
Uprzednia zgoda ubezpieczonego a zawieranie umów
ubezpieczenia grupowe
Art.829 §2 k.c.
Do zawarcia na cudzy rachunek umowy ubezpieczenia na życie,
a także do jej zmiany, konieczna jest uprzednia zgoda
ubezpieczonego, która powinna obejmować także wysokość
sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy dokonana bez zgody
ubezpieczonego nie może naruszać jego praw ani praw osoby
uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci
ubezpieczonego.
6
Uprzednia zgoda ubezpieczonego a zawieranie
umów ubezpieczenia grupowego
Art. 829§2 zdanie pierwsze k.c.:
Do zawarcia na cudzy rachunek umowy ubezpieczenia na życie, a także
do jej zmiany, konieczna jest uprzednia zgoda ubezpieczonego, która
powinna obejmować także wysokość sumy ubezpieczenia
przy przyjęciu wykładni w/w przepisu , że:
•
umowa ubezpieczenia na życie (każda, w tym grupowa) zawarta bez zgody
ubezpieczonego jest nieważna,
uniemożliwia funkcjonowanie umów ubezpieczenia grupowego w Polsce
7
Uprzednia zgoda ubezpieczonego a zawieranie
umów ubezpieczenia grupowego
Czy zakładanym celem nowelizacji art. 829 k.c.
miało być uniemożliwienie funkcjonowania umów
ubezpieczenia grupowego na polskim rynku
ubezpieczeniowym?
8
Uprzednia zgoda ubezpieczonego a zawieranie
umów ubezpieczenia grupowego
Czy z jakiegokolwiek punktu widzenia:
•
•
•
ochrony praw konsumenta
względów legislacyjnych
przesłanek prawnych
jest uzasadnione i konieczne wyłączenie możliwości
potwierdzania umowy ubezpieczenia na życie
przez ubezpieczonego po jej zawarciu,
stosownie do ogólnej reguły zawartej w art.63§1 k.c.?
9
Umowa ubezpieczenia na cudzy rachunek
Art. 808§1k.c
Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na
cudzy rachunek.
Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie,
chyba, że jest to konieczne do określenia przedmiotu
ubezpieczenia.
10
Umowa ubezpieczenia grupowego na cudzy
rachunek
Umowa ubezpieczenia grupowego może być zawarta na
rachunek osób, które przy zawieraniu umowy zostają
oznaczone w umowie ubezpieczenia jako grupa
ubezpieczonych, o określonych w umowie warunkach
zakwalifikowania do członkostwa w grupie.
Umowa umożliwia w czasie trwania stosunku ubezpieczenia
wchodzenie nowych osób do grupy ubezpieczeniowej i
wychodzenie z grupy.
11
Konieczna nowelizacja art.829 k.c.
Art.829 §2 k.c.
Do zawarcia na cudzy rachunek umowy ubezpieczenia na
życie, a także do jej zmiany, konieczna jest zgoda
ubezpieczonego, która powinna obejmować także
wysokość sumy ubezpieczenia. Zmiana umowy dokonana
bez zgody ubezpieczonego nie może naruszać jego praw
ani praw osoby uprawnionej do otrzymania sumy
ubezpieczenia w razie śmierci ubezpieczonego.
12
Konsensus
Wnoszę o
Konsensus Uczestników Konferencji co do konieczności
wykreślenie słowa „uprzedni” z art. 829 § 2 zdanie pierwsze k.c.
13
Download