Załącznik nr 3 do SIWZ

advertisement
Załącznik nr 6 do siwz
...........................................
(pieczęć wykonawcy)
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OŚWIADCZENIEM O
POSIADANIU UPRAWNIEŃ
Ja (My), niżej podpisany (ni)...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz :
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
....................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :
„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na zadaniu: Trasa Północna w Szczecinie – etap Ib
Przebudowa ulicy Warcisława do ul. E. Orzeszkowej do ul. Przyjaciół Żołnierza”
Oświadczamy, że w wykonywaniu zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby:
Imię i nazwisko
Zakres wykonywanych czynności
(stanowisko zgodnie z rozdziałem
V siwz pkt 3 ppkt 3) lit. a – g )
Inżynier Kontraktu - upoważniony
przedstawiciel
Wykonawcy
niniejszego zamówienia.
Posiada
minimum
trzyletnie
doświadczenie
w
zarządzaniu
kontraktem, jako Inżynier Kontraktu,
Inżynier Rezydent, Dyrektor projektu
lub Kierownik Projektu. Zarządzał, co
najmniej jednym kontraktem, jako
Inżynier Kontraktu, Inżynier Rezydent,
Dyrektor projektu lub Kierownik
Projektu obejmującym budowę lub
przebudowę
drogi,
który
został
zakończony i rozliczony a wartość
kontraktu (wartość robót budowlanych)
wynosiła co najmniej 5 mln zł brutto.
Inspektor nadzoru robót drogowych
Uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej
bez ograniczeń lub inne odpowiadające
im uprawnienia wydane na podstawie
obowiązujących przepisów. Nie mniej
niż 5-letnie doświadczenie zawodowe
przy pełnieniu samodzielnych funkcji w
budownictwie na stanowisku kierownik
budowy,
inspektor
nadzoru
lub
Kwalifikacje
zawodowe,
doświadczenie i
wykształcenie
Podstawa do
dysponowania
daną osobą**
kierownik robót branży drogowych, w
tym,
co
najmniej
na
dwóch
zakończonych zadaniach polegającym
na budowie lub przebudowie drogi o
wartości robót budowlanych, co
najmniej 2 mln zł
Inspektor
nadzoru
robót
konstrukcyjno-budowlanych
Uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi
w
specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
bez
ograniczeń lub inne odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie
obowiązujących przepisów. Nie mniej
niż 3-letnie doświadczenie zawodowe
przy pełnieniu samodzielnych funkcji w
budownictwie na stanowisku kierownik
budowy,
inspektor
nadzoru
lub
kierownik robót branży konstrukcyjnobudowlanej.
Inspektor nadzoru robót sanitarnych
Uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi
w
specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,
wodociągowych
i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne
odpowiadające im uprawnienia wydane
na
podstawie
obowiązujących
przepisów. Nie mniej niż 3-letnie
doświadczenie
zawodowe
przy
pełnieniu
samodzielnych
funkcji
w budownictwie
na
stanowisku
kierownik budowy, inspektor nadzoru
lub kierownik robót branży sanitarnej
Inspektor
nadzoru
robót
elektrycznych
Uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi
w
specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń
elektrycznych
i
elektroenergetycznych bez ograniczeń
lub inne odpowiadające im uprawnienia
wydane na podstawie obowiązujących
przepisów. Nie mniej niż 3-letnie
doświadczenie
zawodowe
przy
pełnieniu samodzielnych funkcji w
budownictwie na stanowisku kierownik
budowy,
inspektor
nadzoru
lub
kierownik robót branży elektrycznej
Inspektor
nadzoru
robót
telekomunikacyjnych
Uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi
w
specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych bez
ograniczeń lub inne odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie
obowiązujących przepisów. Nie mniej
niż 3-letnie doświadczenie zawodowe
przy pełnieniu samodzielnych funkcji w
budownictwie na stanowisku kierownik
budowy,
inspektor
nadzoru
lub
kierownik
robót
branży
telekomunikacyjnej.
Inspektor ds. realizacji zieleni
Wymagane kwalifikacje:
Wykształcenie ogrodnicze
Wymagane doświadczenie zawodowe:
Nie mniej niż 3-letnie doświadczenie
zawodowe
w
pełnieniu
funkcji
kierownika robót, inspektora nadzoru w
zakresie urządzania terenów zielonych
Jednocześnie oświadczamy, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia.
Uwaga: Przynajmniej dwie osoby spośród zespołu Inżyniera Kontraktu wskazanych w
rozdziale V siwz pkt 3 ppkt 3) lit. a-g muszą być zatrudnione u wykonawcy lub
podwykonawcy na umowę o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502).
Niniejsze oświadczenie potwierdza ww. okoliczności na dzień składania ofert.
* Wykonawca powinien podać informacje, na podstawie których zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie warunku;
**Wykonawca powinien wskazać, na jakiej podstawie dysponuje lub będzie dysponował osobami wskazanymi do realizacji zamówienia (np.
pracownik wykonawcy, zleceniobiorca na podstawie umowy cywilno-prawnej albo potencjał podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust 2b
ustawy Pzp itp.)
..............................., dn. ...............................
.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
wykonawcy, w przypadku oferty wspólnejpodpis pełnomocnika wykonawców)
Download