Badanie zachowania kropek kwantowych pod wpływem

advertisement
Badanie zachowania kropek kwantowych pod wpływem
promieniowania jonizującego
Michał Bączyk, Jerzy Szuniewicz
[email protected], [email protected]
opiekun: dr Agnieszka Korgul, [email protected]
29.09.2015
Streszczenie
Celem projektu jest zbadanie własności kropek kwantowych pod wpływem promieniowania jonizującego:
kwantów gamma, cząstek beta oraz neutronów. Praca analizuje, jak napromieniania wpływają budowę i własności optyczne omawianych nanostruktur. Podczas eksperymentów wykorzystano koloidalne kropki kwantowe,
głównie dwóch rodzai: CdTe oraz CdSe/ZnS, które zostały napromienione w szerokim zakresie dawek od 0 do
2 Gy. W celu zmierzenia potencjalnych zmian własności kropek przeprowadzono pomiary absorpcji, fluorescencji
oraz czasów życia stanów wzbudzonych przygotowanych próbek. Dokonano też pomiarów pH oraz potencjałów
Redox. Przeprowadzone eksperymenty wykazały, że badane kropki kwantowe w rozważanym zakresie są niezwykle odporne na promieniowanie gamma oraz beta. Pierwsze testowe pomiary wskazują jednak, że zmieniają one
swoją budowę pod wpływem neutronów.
1.
Założenia i cel projektu
1.1. O dozymetrii
Pomiar dawki promieniowania pochłoniętej przez
materię jest współcześnie istotnym problemem. Sięga od medycyny i szacowania dawek pochłoniętych
podczas radioterapii przez pacjenta aż po zastosowania techniczne w dozymetrach środowiskowych np. w
obiektach jądrowych. Dozymetry dzieli się na dwa typy: pasywne oraz aktywne. Urządzenia aktywne pozwalają odczytywać na bieżąco wartość przyjmowanej dawki w określonym miejscu. Natomiast dozymetry pasywne umożliwiają określenie przyjętej dawki do momentu
wykonania pomiaru na specjalnie przygotowanym systemie odczytu. Obecnie większość personalnych dozymetrów to dozymetry fotometryczne opierające swoje
działania na filmach fotograficznych. (Rys. 1) Znane są
także dozymetry półprzewodnikowe czy termoluminescencyjne. Motywacją do przedstawionych badań była
zaś chęć stworzenia nowego typu dozymetru wykorzystującego kropki kwantowe jako substancję czułą na
promieniowanie jonizujące.
Rys. 1. Fotometryczny dozymetr osobisty używany np.
przez pracowników laboratoriów zajmujących się
badaniami związanymi z promieniowaniem jonizującym.
Źródło: http://dawki.ifj.edu.pl/.
1.2. Własności kropek kwantowych
Kropki kwantowe są obiektami o rozmiarach rzędu
nanometrów.(Rys. 2) Posiadają one półprzewodnikową
strukturę umożliwiającą więzić elektrony w barierach
potencjałów.(Rys. 3) Ograniczone w ten sposób cząstki przyjmują dyskretne oraz określone przez budowę
kropki poziomy energetyczne. Podobnie jak w atomie
przejściom pomiędzy dozwolonymi stanami towarzyszy
zarówno absorpcja jak i emisja fotonów. Dlatego kropki wykazują także zjawisko fluorescencji polegające na
1
Badanie zachowania kropek kwantowych pod wpływem promieniowania jonizującego
absorpcji fotonu i emisji kwantu światła o mniejszej
energii. Na własności optyczne kropek kwantowych
wpływa również kwantowy efekt rozmiarowy. Oznacza
to, że długość fali emitowanego przez kropkę światła
zależy od jej średnicy - im mniejsza kropka, tym większa energia wyemitowanego fotonu.
Podczas prac badano koloidalne kropki kwantowe zanurzone w rozpuszczalniku chemicznym trójwymiarowe struktury o rozmiarach od 2 do 10 nanometrów
otrzymywane podczas syntezy organicznej. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości substancji kropki
postanowiliśmy zakupić od komercyjnego i wiarygodnego producenta. (Rys. 4) Zestawienie wykorzystanych
typów kropek umieszczono w przedstawionej tabeli.
Związek chemiczny
CdTe
CdTe
CdTe
CdSe/ZnS
CdSe/ZnS
CdSe/ZnS
Zn-Cu-In-S/ZnS
Perowskie QD
PbS
InP/ZnS
Maksimum emisji
(nm)
530
590
650
530
590
650
590
550
1000
560
Masa
(mg)
50
100
50
50
50
50
250
500
250
10
Rys. 3. Schemat energetyczny kropki kwantowej. Elektron
uwięziony w barierze potencjału może zmieniać swoją
energię tylko pomiędzy dyskretnymi poziomami.
Źródło: cnx.org
Rys. 4. Kropki kwantowe w postaci proszku zamknięte w
szklanej fiolce. Zdjęcie przedstawia próbki w formie, w
jakiej zostały dostarczone od producenta.
1.3. Idea projektu
Rys. 2. Schemat przestrzenny budowy pojedynczej kropki
kwantowej. Przedstawioną strukturę można podzielić na
dwa charakterystyczne elementy: rdzeń i otoczkę.
Źródło: en.rusnano.com
2
Publikowane prace wykazują, że kropki kwantowe
ulegają procesowi degradacji. W jego wyniku zmienia
się budowa strukturalna kropek kwantowych. Sprawia
to, że zmniejsza się intensywność świecenia bądź następuje przesunięcie ku czerwieni widma fluorescencji
badanych próbek. Zjawiska te spowodowane są dezaktywacją rozpatrywanych struktur bądź zmianami w budowie chemicznej ich powierzchni. Na podstawie dostępnej literatury naukowej wnioskujemy, że kropki
kwantowe ulegają procesowi degradacji np. przy nagłych zmianach temperatury bądź pH roztworu, w którym są zanurzone. Celem tej pracy było sprawdzenie,
czy także promieniowanie jonizujące spowoduje proces
Badanie zachowania kropek kwantowych pod wpływem promieniowania jonizującego
degradacji kropek kwantowych. (Rys. 5) Dostępne publikacje [1, 2] dowodzą wprost, iż omawiany proces zachodzi, jednak ich autorzy odnoszą się tylko do dawek
powyżej kilku Gy oraz tylko do promieniowania beta
oraz gamma. Dlatego celem badań było określenie, czy
reakcja jest na tyle silna, że zachodzi także dla mniejszych dawek oraz czy jest wywoływana także przez neutrony.
Rys. 6. Tabela przedstawiająca parametry, dla których
były uzyskiwane poszczególne, oczekiwane dawki. O liczbie
aktów oddziaływania kropki z promieniowaniem decydował
zarówno czas napromieniania, jak i odległość próbki od
źródła.
Rys. 5. Poglądowa ilustracja procesu degradacji pod
wpływem promieniowania. Po prawej stronie znajduje się
próbka napromieniona o zmienionych własnościach
optycznych.
2.
Opis badań
2.1. Przygotowanie próbek
Kropki kwantowe w zależności od ich budowy zostały rozproszone albo w odgazowanej wodzie albo w chloroformie. Zostały one zamknięte pod azotem w warunkach ograniczonego tlenu w celu ograniczenia prawdopodobieństwa zajścia niepożądanych reakcji chemicznych. Przygotowania zostały przeprowadzone w Instytucie Fizyki PAN.
2.2. Napromieniania
Próbki zostały napromienione kwantami gamma,
cząstkami beta oraz neutronami.
Napromienianie kwantami gamma odbyły się przy
użyci źródła Cs-137 o aktywności około 2 TBq. Doświadczenia wykonano w Instytucie Fizyki Jądrowej
PAN w Krakowie. Dobieranie czasu napromieniowywania i odległości od źródła pozwoliło na napromienienie
próbek w zakresie od 1 µGy aż do 2,5 Gy. (Rys. 6)
Napromienianie cząstkami beta odbyło się przy
użyciu źródeł St-90 oraz Kr-85 (w zakresie 0.3 –
5 mGy) w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej oraz przy użyciu liniowego akceleratora
elektronów w Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (w zakresie 0.1 - 2
Gy). W obu przypadkach zadbano o odpowiednią geometrię układu umożliwiającą przeniknięcie elektronom
do wnętrza próbki i zdeponowania swojej energii wewnątrz niej. Dlatego używano cienkich plastikowych
fiolek przepuszczających cząstki beta bądź wystawiano
roztwory przelewano do otwartych naczyń i wystawiono je bezpośrednio na promieniowanie.
Napromieniania neutronami odbyły się przy użyciu
źródła neutronów o szerokim spektrum energii, wykonanym w technologii Pu + Be na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W tym zakresie przeprowadzono na razie jedynie pomiary jakościowe. Kilka próbek zostało umieszczonych na czas jednej doby w strumieniu neutronów, po czym zostały zbadane ich własności. Aktualnie prowadzone są jednak dalsze badania
w tym zakresie. Zaplanowane zostały już pomiary zarówno dla różnych energii, a także dla różnych dawek
neutronów.
2.3. Badanie własności kropek kwantowych
Dla każdej z próbek po napromienieniu dokonano pomiaru pH roztworu oraz jego potencjału Redox.
Jednak ze względu na zdolność kropek do absorpcji i
emisji światło skupiono się na pomiarach ich własności
3
Badanie zachowania kropek kwantowych pod wpływem promieniowania jonizującego
optycznych. Wszystkie pomiary optyczne zostały przeprowadzone w laboratorium na Wydziale Fizyki UW.
2.4. Pomiar absorpcji
Pomiaru absorpcji dokonywano dla światła ultrafioletowego o długości fali około 400 nm. (Rys. 7) Na
podstawie otrzymanych rezultatów obliczano stężenie
próbki, które zgodnie z prawem Lamberta-Beera jest
proporcjonalne do absorbancji roztworu. Wiarygodność otrzymanych danych zapewnił fakt, że porównywano tylko próbki o takim stężeniu i o takim samym
kształcie widma fluorescencji. Wykluczono w ten sposób możliwość losowych błędów np. na skutek nieprzewidywalnych zanieczyszczeń próbki.
Rys. 7. W widmie absorpcji widoczny jest
charakterystyczny główny pik odpowiadający długości fali
około 580 nm. Jego natężenie pozwala określić stężenie
badanej próbki.
Rys. 8. Widmo przedstawia czysty, pojedynczy pik widma
fluorescencji. Jego maksimum przypada na długość fali 590
nm. Jego szerokość połówkowa to około 35 nm.
2.6. Pomiar czasów życia stanów wzbudzonych
Pomiar czasów życia stanów wzbudzonych dostarcza informacji, ile statystycznie trwa okres od momentu
absorpcji fotonu przez kropkę do momentu wyemitowania światła o mniejszej energii. (Rys. 9) Pojawienie się
w widmie drugiej składowej czasowej świadczy o powstaniu w roztworze nowej struktury chemicznej charakteryzującej się inną budową. Dlatego pomiar ten
wykorzystuje się do identyfikacji między innymi produktów procesu degradacji. Ponadto poprzez dokładne
określenie stosunku składowej krótko i długo żyjącej
wyznacza się procentowy udział poszczególnych struktur w roztworze.
2.5. Pomiar fluorescencji
Dla wszystkich próbek zmierzono także widmo fluorescencji(Rys. 8), ponieważ determinuje ono własności
optyczne próbki. Intensywność piku widma fluorescencji w sposób bezpośredni jest powiązana z liczbą święcących struktur. Jego szerokość połówkowa determinuje, jak duży jest rozrzut wielkości kropek kwantowych.
Możliwe przesunięcie widma ku czerwieni świadczy o
powstaniu nowych pośrednich poziomów energetycznych na skutek uszkodzenia struktury kropki. Zaś pojawienie się drugiego, nawet nieznacznego piku świadczy
o powstaniu nowej frakcji kropek charakteryzujących
się odmienną budową. Także pojawienie się asymetrii
w kształcie widma udowadnia, iż pojawiły się w roztworze kropki o innych własnościach.
4
Rys. 9. Fluorescencja zbadanej próbki zanika całkowicie po
upływie około 200 ns. Przedstawiona na wykresie funkcja
jest funkcją wykładniczą.
3.
Wyniki
Kropki kwantowe CdTe wykazują bardzo dużą odporność na promieniowanie gamma. Żaden pomiar nie
wykazał ich degradacji w badanym przedziale dawek
Badanie zachowania kropek kwantowych pod wpływem promieniowania jonizującego
(do 2,5 Gy). Jednak kropki kwantowe CdSe/ZnS degradują pod wpływem tego promieniowania dla dawek
powyżej 2 Gy. Zauważalne jest obniżenie intensywności
fluorescencji badanych próbek. Ponieważ nie zmieniają się czasy życia stanów wzbudzonych naświetlonych
kropek, więc nie powstają żadne nowe indywidua chemiczne. Zatem kropki rozpadają się w sposób zerojedynkowy – struktura zostaje zdezaktywowana i nie
powstają żadne inne obiekty wykazujące własności fluorescencyjne.
Ponadto ani kropki kwantowe CdTe, ani CdSe/ZnS
nie degradują pod wpływem promieniowania beta.
Wszystkie ich parametry pozostają stałe i nie ulegają nawet najmniejszym zmianom po napromienianiach.
Pierwszy pomiary wykazują jednak, że kropki CdTe
zmieniają swoje własności pod wpływem neutronów.
Ich widmo fluorescencji po napromienieniu ulega przesunięciu ku czerwieni. (Rys. 10) Świadczy to o zmianie
budowy kropek oraz struktury ich poziomów energetycznych.
kropek kwantowych w postaci roztworów napromieniono kolejno kwantami gamma, cząstkami beta oraz
neutronami. Ustalono, że oba typy kropek nie zmieniają bądź zmieniają swoje własności nieznacznie po
napromienieniu promieniowaniem gamma bądź beta
w zakresie dawek od 0 do 2 Gy. Zaobserwowano jednak, że kropki napromienione neutronami wykazują inne własności optyczne. Oznacza to, że badane nanostruktury degradują tylko pod wpływem neutronów.
Fakt ten mógłby zostać wykorzystany do stworzenia
selektywnego dozymetru promieniowania. Wymagane
są jednak dalsze systematyczne badania własności kropek kwantowych pod wpływem neutronów. Pomiary
zaplanowano dla różnych energii neutronów - od neutronów termicznych aż do prędkich. Ponadto wybrano
do dalszych badań różne rodzaje kropek zawierające
pierwiastki o dużym przekroju czynnym na wychwyt
neutronu.
5.
Podziękowania
Projekt został zrealizowany na Wydziale Fizyki
UW pod opieką dr Agnieszki Korgul w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
„Uniwersytet Młodych Wynalazców” koordynowanego przez dr Izabelę Skwira-Chalot. Szczególne wyrazy
wdzięczności autorzy kierują także do dr Joanny Grzyb
(IF PAN), mgr Kasprzyckiego (FUW), dr Piotra Fity
(FUW), dr inż. Michała Krupińskiego (IFJ PAN), prof.
nadzw. dr hab. n. med. Pawła Kukułowicza (COI) oraz
mgr Dariusza Aksamita (CLOR), dziękując tym samym za poświęcony czas, okazaną pomoc, przekazaną
wiedzę oraz za możliwość wykonywania pomiarów na
specjalistycznych aparaturach badawczych. Autorzy są
przekonani, że bez pomocy wszystkich wymienionych
powyżej osób praca byłaby znacznie uboższa.
Rys. 10. Znormalizowane do 1 widma fluorescencji. Widmo
próbki napromienionej jest w widoczny sposób przesunięte
względem widma próbki referencyjnej.
4.
Podsumowanie
Zbadano wpływ promieniowania jonizującego na
własności kropek kwantowych. Próbki koloidalnych
6.
Literatura
1. R. Z. Stodilka et al J. Phys. Chem. C 113,
2580–258 (2009)
2. Nathan J. Withers et al Appl. Phys. Let. 93,
173101 (2008)
5
Download