Informacja z konferencji

advertisement
Rola pracodawcy w profilaktyce chorób odkleszczowych w województwie Warmińsko –
Mazurskim
Województwo Warmińsko-Mazurskie, z uwagi na endemiczne występowanie zakażonych
kleszczy, odnotowuje wysoki współczynnik zapadalności na boreliozę (jest on prawie
dwukrotnie wyższy niż w kraju) i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) (prawie sześciokrotnie
wyższy niż w Polsce). Grupą najbardziej narażoną na ryzyko zakażania są osoby pracujące przy
eksploatacji lasu, rolnicy, pracownicy straży leśnej, zbieracze runa leśnego, straż graniczna,
pracownicy zieleni miejskiej. W środę, 16 listopada w Urzędzie Miasta Olecko odbyło się
spotkanie na temat możliwości poprawy bezpieczeństwa tych grup zawodowych wobec chorób
odkleszczowych, stanowiących dla zdrowia i życia realne zagrożenie. Badania dowodzą, że
prawidłowo prowadzone szczepienia przeciwko KZM powodują u 98% szczepionych trwałą
odporność. Szczepienia, zwłaszcza w grupach ryzyka zawodowego, dają więc wymierne korzyści
ekonomiczne wynikające ze skutecznej profilaktyki. Szczepieniami powinny być objęte przede
wszystkim osoby zawodowo narażone na ryzyko ukąszenia przez kleszcze. Profilaktyka chorób
przenoszonych przez kleszcze wymaga jednak od pracodawcy działań wielokierunkowych –
przedsięwzięcie to powinno obejmować działania edukacyjne: informowanie pracowników
o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego, organizowanie pierwszej pomocy
przedmedycznej i oczywiście wdrażanie zasad profilaktyki zdrowotnej oraz realizację programów
profilaktyki zdrowotnej.
- Kleszcze są przenosicielami szeregu chorób zakaźnych stwarzających zagrożenie dla zdrowia, a niekiedy
nawet dla życia człowieka. Najważniejsze z nich to borelioza, która jest najczęściej rozpoznawaną zakaźną
chorobą zawodową w Polsce, oraz kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) mogące powodować niesprawność
neurologiczną związaną z koniecznością długotrwałej rehabilitacji i niezdolnością do pracy. Według danych
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prowadzi ono do trwałych następstw neurologicznych aż u 58% pacjentów
lub nawet do zgonu w 1-4% przypadków. W Polsce na przestrzeni ostatnich dwóch dekad nastąpił wzrost liczby
zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu - mówi dr hab. n. med. Sambor Grygorczuk, Klinika Chorób
Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Najlepszym sposobem na uniknięcie przykrych
następstw choroby jest zapobieganie jej. W tym celu konieczne jest stosowanie przez pracowników oraz
pracodawców kilku prostych zasad, takich jak zaopatrzenie się w odpowiednią odzież: jasną i zakrywającą jak
największy obszar ciała, stosowanie środków odstraszających kleszcze, systematyczna kontrola ciała oraz
szybkie usuwanie wkłutych w skórę kleszczy. Stosowanie wymienionych zasad zmniejsza prawdopodobieństwo
ukłucia przez kleszcza i zachorowania. Najpewniejszym sposobem zabezpieczenia się jest szczepienie
ochronne, dotyczy to jednak obecnie tylko kleszczowego zapalenia mózgu (kzm). W Polsce dostępna jest
szczepionka, po przyjęciu której rozwija się swoista odporność skutecznie chroniąca przed zachorowaniem w
razie narażenia na wirus kzm. Jak wynika z doniesień naukowych, szczepionka przeciwko kzm należy do
najefektywniejszych spośród wszystkich inaktywowanych szczepionek. Badania dowodzą, że prawidłowo
przeprowadzone i powtarzane w zalecanych odstępach czasu szczepienia przeciwko KZM powodują
wytworzenie i utrzymanie odporności nawet u 98% szczepionych. Szczepienia w grupach ryzyka zawodowego
dają więc wymierne korzyści ekonomiczne wynikające ze skutecznej profilaktyki kzm. Szczepieniami powinny być
objęte zwłaszcza osoby zawodowo narażone na pokłucie przez kleszcze, jak pracownicy eksploatacji lasu,
rolnicy, pracownicy straży leśnej, zbieracze runa leśnego i straż graniczna, ale także osoby narażone na pokłucie
z racji miejsca zamieszkania lub aktywności rekreacyjnej – dodaje dr hab. n. med. Grygorczuk.
Przypadki zachorowań w województwie Warmińsko – Mazurskim
- W ubiegłym roku w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano prawie 1100 przypadków zachorowań na
boreliozę. Od początku tego roku do końca października liczba osób zakażonych powiększyła się o 1161 – mówi
Janusz Dzisko, Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. – Analizując dane od 2012 r.
wyraźnie widać tendencję wzrostową. W kolejnych latach liczba chorych systematycznie się zwiększała: od 700
w 2012 r., przez 740 w 2013 r., ponad 900 w 2014 r. do blisko 1100 w roku ubiegłym. Ponieważ do tej pory nie
udało się stworzyć szczepionki zapobiegającej boreliozie, pozostają tylko działania profilaktyczne. Przypomnę, że
borelioza jest chorobą, która może wywołać poważne powikłania, prowadzić do kalectwa, a nawet śmierci –
dodaje Dzisko.
- Na przestrzeni lat osobami narażonymi na zachorowania na choroby odkleszczowe w powiecie oleckim byli
rolnicy, zbieracze runa leśnego oraz pracownicy leśni. W latach 2010-2015 wydano 17 decyzji o stwierdzeniu
choroby zawodowej dotyczących boreliozy u rolników indywidualnych (76%), pracowników nadleśnictwa (18%) i
pracowników zakładów usług leśnych (6%) – dodaje Katarzyna Dryl- Nerkowska Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Olecku.
Obowiązki pracodawcy
Obowiązki pracodawcy wobec pracowników narażonych na czynniki biologiczne reguluje Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia
w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki. Szkodliwe czynniki
biologiczne zostały podzielone na cztery grupy zagrożenia. Krętki boreliozy zostały zaliczone do grupy drugiej, a
wirus kleszczowego zapalenia mózgu (wariant środkowoeuropejski) do grupy trzeciej. Do grupy trzeciej zalicza
się czynniki, które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, są niebezpieczne dla pracowników, a ich
rozprzestrzenienie w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne oraz zazwyczaj istnieją w stosunku do nich
skuteczne metody profilaktyki lub leczenia.
W przypadku narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do grupy trzeciej
do obowiązków pracodawcy należy m.in. zapewnianie pracownikom środków ochrony zbiorowej lub – jeśli w inny
sposób nie można uniknąć narażenia: – zapewnienie im środków ochrony indywidualnej, odpowiednich do
rodzaju i poziomu narażenia, organizowanie systematycznych szkoleń, prowadzenie rejestru pracowników
narażonych na działanie ww. szkodliwych czynników biologicznych w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej,
– poinformowanie pracowników o badaniach lekarskich, z których mogą skorzystać.
- Procedurę dotyczącą postępowania w sprawach chorób zawodowych określają odpowiednie przepisy prawne.
Procedura ta wyróżnia trzy etapy: podejrzenie, rozpoznanie i stwierdzenie. Ustalenie związku pomiędzy chorobą
a działaniem czynników szkodliwych wymaga wiedzy specjalistycznej z zakresu medycyny pracy, stąd
ustawodawca orzekanie w zakresie chorób zawodowych powierzył lekarzom posiadającym odpowiednie
kwalifikacje zatrudnionym w jednostkach orzeczniczych określonych w rozporządzeniu w sprawie chorób
zawodowych. Natomiast decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej stwierdzenia
wydaje właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie zebranego materiału dowodowego,
a w szczególności danych zawartych w orzeczeniu lekarskim oraz oceny narażenia zawodowego. Na obraz
statystyczny stwierdzonych chorób zawodowych w województwie warmińsko-mazurskim od kilku lat ma wpływ
liczba zachorowań na choroby odkleszczowe (głównie na boreliozę). - W 2015 r. stwierdzono 120 chorób
zawodowych, w tym 83 przypadki zawodowych zachorowań na boreliozę, głównie u rolników (60 przypadków) i
pracowników leśnych (18 przypadków) – kontynuuje Dzisko.
- Jedną z podstawowych przyczyn absencji pracowniczej są choroby o podłożu zakaźnym. Częsta absencja
spowodowana chorobą wymusza na pracodawcy nie tylko zmiany w organizacji pracy, ale również generuje dla
firmy dodatkowe koszty związane z organizacją zastępstwa. Zachęcamy pracodawców do wdrażania i
finansowania działań dotyczących profilaktyki chorób odkleszczowych, które stanowią bardzo istotny problem
wśród pracowników. Są to działania o udowodnionej skuteczności. Dają zarówno korzyści zdrowotne, jak i
ekonomiczne. Korzyści z realizacji działań profilaktycznych to mniejsza liczba zachorowań – a co za tym idzie
niższa absencja w pracy, niższe koszty zasiłków chorobowych, większa produktywność. Takie spotkania jak to
dzisiejsze służą pokazaniu dobrych praktyk i wywołaniu dyskusji nad poprawą stanu zdrowia lokalnej
społeczności – podsumowuje dr Tomasz Jan Prycel, Market Access Audit.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego.
Download