Prawne gwarancje równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy

advertisement
Abstrakty
JUSTYNA OŻÓG
Zasada równości pracowników w Unii Europejskiej. Prawa i obowiązki osób
korzystających z możliwości swobodnego przemieszczania się między państwami UE w
poszukiwaniu pracy
Przedmiotem artykułu jest analiza zasady równości pracowników w Unii Europejskiej oraz
charakterystyka i znaczenie praw i obowiązków pracowników wynikających z możliwości
przemieszczania się.
DAGMARA CHORAŚ
Prawne gwarancje równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie sytuacji kobiet na rynku pracy z punktu
widzenia aspektów społeczno-ekonomicznych oraz obowiązujących uregulowań prawnych
zapewniających równe prawa kobiet i mężczyzn na rynku pracy, przede wszystkim z
perspektywy prawa Unii Europejskiej. Ze względu na ograniczone ramy opracowania
przepisy prawa polskiego zostały pominięte. Będzie więc to przede wszystkim analiza
dogmatyczna ukazująca jakie normy są normami obowiązującymi aktualnie w danym
systemie prawnym oraz jaka jest w związku z tym sytuacja podmiotów, do których te normy
są kierowane. W pracy poruszone zostaną zagadnienia dotyczące równości na rynku pracy w
zakresie równej płacy za pracę takiej samej jakości, równego dostępu do zatrudnienia oraz
zjawiska dyskryminacji w powyższych obszarach.
MARTYNY DAMSKIEJ I MARCINA SKINDERA
Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację w świetle regulacji Unii Europejskiej oraz
orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
Niniejszy artykuł poświęcony został problematyce rozkłady ciężaru dowodu w sprawach o
dyskryminację w świetle regulacji unijnych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości. Rozkład ciężaru dowodu w sprawach dotyczących dyskryminacji,
przedstawia się odmiennie niż w innych sprawach cywilnych. Szczególny charakter
postępowania dowodowego uzasadniony jest zapewnieniem skuteczności ochrony praw
pokrzywdzonego przed sądem, bowiem to nie na powodzie, a na pozwanym, spoczywa ciężar
dowodu.
W
niniejszym
artykule
omówiono
także
zasadę
niedyskryminacji
w odniesieniu do zasady równości.
SZYMON DOMEK
Ciężar dowodu w sprawach dotyczących nierównego traktowania - problemy
implementacyjne
Artykuł omawia kwestię regulacji równouprawnienia w ustawodawstwie Unii Europejskiej i
ciężaru dowodu w postępowaniu wszczętym wskutek naruszenia zasady równouprawnienia.
Autor artykułu skupia się na zagadnieniu uregulowania rozkładu ciężaru dowodu odmiennie
niż ma to miejsce w polskim prawie i postępowaniu cywilnym. W pracy znajduje się także
ocena regulacji oraz wskazanie na problemy implementacyjne związane z rozbieżnością
pomiędzy przepisami europejskimi w zakresie obowiązku dowodowego w sprawach
związanych z dyskryminacją, a utrwalonym ustawodawstwem i orzecznictwem w tej mierze
w Polsce.
MACIEJA GÓRECKIEGO
Partnerstwo wschodnie jako realizacja polityki równości podmiotów w wymiarze
międzynarodowym
Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: czy Partnerstwo Wschodnie jest „realną siłą”, za
pomocą której Unia Europejska (UE) realizuje swoją politykę wschodnią, czy też „polskim
marzeniem”, dzięki któremu Warszawa może efektywniej realizować osobiste cele w
kontaktach z Ukrainą, Białorusią, Gruzją, Mołdawią, Azerbejdżanem i Armenią. Aby
w sposób pełny udzielić odpowiedzi na postawione pytanie autor definiuje konieczność
istnienia Partnerstwa Wschodniego z perspektywy polskiej racji stanu, określa naturę tego
projektu, a także dokonuje klasyfikacji jego wad i zalet.
MGR MARIUSZ BURKACKI
Wsparcie Unii Europejskiej w zakresie działań na rzecz równouprawnienia kobiet i
mężczyzn
Poniższy artykuł traktuje o trudnej tematyce równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach
obowiązującego prawa Unii Europejskiej. Streszczając historię działań, wskazuje główne
rozwiązania prawne dotyczące całej wspólnoty, jakie powstały w wyniku jej rozwoju.
Przybliża główne działania Unii Europejskiej w zakresie dostosowywania prawa do
panujących warunków społecznych i cywilizacyjnych. Zarysowuje rzeczywistość, obecne
problemy, a także i wyzwania stojące przed UE, a powiązane z poruszaną tematyką.
DR MIKOŁAJ GĘBKA
Miejsce ojca w procesie prokreacji – droga ku równości czy zagrożenie dyskryminacją?
Zasygnalizowane powyżej kwestie pokazują, że z jednej strony udział ojca w prokreacji może
się zwiększać i przez to może do pewnego stopnia stawać się bliższy udziałowi matki.
Jednakże w sytuacjach problemowych, które zapewne nie są aż tak powszechne, widać
ograniczenia, jakie dotykają bądź potencjalnie mogą ojca dotknąć. Mogą one uczynić z niego
rodzica drugiej kategorii, szczególnie jeśli chodzi o podejmowanie decyzji odnośnie
powołania dziecka do życia (antykoncepcja) czy danie dziecku prawa do przeżycia (aborcja).
Dlatego odpowiedź na pytanie postawione w tytule nie jest wcale jednoznaczna Można
wprawdzie się cieszyć ze zwiększającego się zaangażowania ojców (zwłaszcza w aspekcie
realizacji zadań), ale nie można zapomnieć o czynnikach eliminujących czy ograniczających
udział ojca w prokreacji (w obszarze decyzji).
DR MAREK REWIZORSKI
Prawne aspekty zakazu dyskryminacji na rynku pracy w Unii Europejskiej
W niniejszym artykule podjęto rozważania na temat uregulowań w prawie UE mających na
celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji w zakresie zatrudnienia.
Zwalczanie tego zjawiska leży u podstaw porządku prawnego Unii opartego na wspólnych
wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa
prawnego oraz poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
Dyskryminacja jest zjawiskiem, które podważa te wspólne wartości. Przeświadczenie to ma
swoje miejsce w art. 3 TUE i art. 8 TFUE, które wprowadzają wspieranie równości mężczyzn
i kobiet jako jeden z podstawowych celów Unii Europejskiej. Walka z dyskryminacją ułatwia
osiągnięcie równości przez usuwanie różnorakich ograniczeń w zakresie przynależności
państwowej, płci, rasy, pochodzenia etnicznego, religii, światopoglądu, niepełnosprawności,
wieku lub orientacji seksualnej. Stopniowemu wyrównywaniu ulegają także szanse mężczyzn
i kobiet na rynku pracy, co w ogarniętej kryzysem finansowym Europie ma niebagatelne
znaczenie. Jednakże pomimo coraz większego nacisku na przeciwdziałanie dyskryminacji w
Unii Europejskiej jest jeszcze wiele do zrobienia. Obecne obowiązujące przepisy, rozsiane w
aktach prawa pierwotnego i wtórnego, wymagają aktualizacji zgodnie z zasadą, że prawo
powinno podążać za imperatywem społecznym. Przeświadczeniu temu wychodzą naprzeciw
podjęte w 2007 roku prace nad nową dyrektywą antydyskryminacyjną.
GRZEGORZ LIBOR
Egalitaryzm francuski a walka kobiet o prawa wyborcze
Celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia historii dążeń żeńskiej części
społeczeństwa francuskiego do otrzymania praw wyborczych. Przyznanie praw politycznych
kobietom we Francji nastąpiło bowiem dopiero na mocy ordonansu de Gaulle’a z 1944 rok.
Stanowiło to konsekwencję I i II wojny światowej. Istotny wpływ odegrały także zmiany w
innych krajach. Kolejne lata i kolejne wybory pokazały jednak dobitnie, na czym polega
różnica między teorią a praktyką wyborczą. Niewielki odsetek kobiet w obu izbach
parlamentu stał się podstawą dla formułowania dalszych postulatów politycznych. Tak
rozpoczęła się dyskusja o parytecie, który wprowadzono ostatecznie w 2000 roku.
IZABELA OLEKSIEWICZ
Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej jako forma ochrony praw człowieka
Artykuł stanowi analizę wpływu terroryzmu na sferę praw i wolności człowieka we
współczesnym świecie. Ponadto, przedstawiono w nim zmiany zawarte w Traktacie
Lizbońskim odnośnie polityki antyterrorystycznej i przeanalizowano definicję aktu
terrorystycznego na gruncie prawa unijnego. Autorka zasugerowała również propozycje
kierunku zmian w ustawodawstwie unijnym w zakresie polityki antyterrorystycznej.
ABSTRACT
The article analyzes the impact of terrorism in the sphere of human rights and freedoms in the
modern world. What is more, it presents the changes contained in the Lisbon Treaty about
counter-terrorism policy and it was analyzed the definition of terrorist crime on the basis of
EU law. The author suggested also the proposals of direction change in EU legislation in the
field of counter-terrorism policy.
AGATA LUDERA- RUSZEL
Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii
Europejskiej w zakresie równego traktowania jak przykład realizacji przez Polskę
polityki równości Unii Europejskiej
Polityka równości stanowi jeden z ważniejszych obszarów pogłębiania integracji
w ramach Unii Europejskiej. Akcesja Polski do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r.
spowodowała konieczność dokonania szeregu zmian ustawodawczych dostosowujących
polski porządek prawny do wymagań stawianych przez Unię Europejską w zakresie polityki
promowania równości i przeciwdziałania dyskryminacji. Niniejszy artykuł prezentuje
działania prezentowane przez Polskę w obszarze unijnej polityki równości na przykładzie
ustawy z dnia 29 października 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej
w zakresie równego traktowania.
MGR ARLETA TERPIŁOWSKA-DWORCZAK
Równość płci w Unii Europejskiej z perspektywy wynagrodzeń kobiet i mężczyzn
Równe traktowanie kobiet i mężczyzn jest jednym z warunków osiągania celów spójności
społecznej Unii Europejskiej. UE wspomaga rządy krajów członkowskich tworząc regulacje
prawne, które mają ułatwiać realizację polityki antydyskryminacyjnej. Niniejsze opracowanie
podejmuje problematykę dotyczącą zapobiegania i zwalczania wszelkich form dyskryminacji
ze względu na płeć, ze szczególnym uwzględnieniem dysproporcji w wynagrodzeniach kobiet
i mężczyzn. Materiał został wzbogacony o wyniki badań z zakresu nierówności płac w Unii
Europejskiej.
Download