System naftowy i perspektywy poszukiwawcze utworów

advertisement
Opracowanie naukowe pt. „System naftowy i perspektywy poszukiwawcze utworów
staropaleozoicznych polskiego sektora Morza Bałtyckiego między Łebą a Kamieniem
Pomorskim”, wykonane na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie przy współudziale Państwowego Instytutu Geologicznego w
Warszawie oraz Przedsiębiorstwa „Geofizyka Kraków” w Krakowie jest syntezą warunków
naftowych staropaleozoicznego kompleksu strukturalnego polskiej, pozakoncesyjnej części
akwenu Morza Bałtyckiego między Łebą i Kamieniem Pomorskim. Z uwagi na ograniczony
zakres prac wiertniczych w tym obszarze badań (4 odwierty) do syntezy wykorzystano
również wyniki badań geochemicznych, petrologicznych i petrofizycznych z przylegającej do
niego obszaru lądowego oraz uzupełnieniowo o dane regionalne o obszaru Norwegii, Danii,
Szwecji, Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej, Litwy i Estonii.
Rozwiązanie prospekcyjne powyższego projektu oparto na syntezie budowy geologicznej
obszaru w zakresie architektury depozycyjnej i stratygrafii dolnego paleozoiku i utworów
młodszych wraz z rekonstrukcją rozwoju strukturalnego obszaru, z wydzieleniem granic
tektonicznych. Synteza ta została dokonana odrębnie w zachodniej części pokrywy platformy
prekambryjskiej i w wschodniej części pokrywy platformy paleozoicznej. W układ
strukturalny i stratygraficzny obu basenów sedymentacyjnych wprowadzono poziomy skał
macierzystych z charakterystyką obejmującą zawartość węgla organicznego, jego typ
genetyczny i stopień dojrzałości termicznej. Na obszarze zachodniej części platformy
prekambryjskiej analizę macierzystości utworów dolnego paleozoiku oparto na wynikach
badań geochemicznych 1559 próbek rdzeniowych z profili 43 odwiertów. Wykazała ona, że
najlepszymi wskaźnikami macierzystości cechują się czarne iłowce kambru górnego
występujące w ciągłości sedymentacyjnej z iłowcami tremadoku. Ten kompleks macierzysty,
o miąższości od kilku do około 40 m, cechuje się wysokimi zawartościami TOC
dochodzącymi do 18 % wag., przy medianie wynoszącej 8 % wag. Potencjał węglowodorowy
jest również bardzo wysoki i wynosi maksymalnie ponad 70 mg HC/g skały, przy
dominującym zakresie 20-30 mg HC/g skały. W obrębie górnokambryjsko-tremadockiego
kompleksu macierzystego skały o najlepszych cechach macierzystych stwierdzono w części
morskiej bloku Łeby, gdzie materia organiczna jest najmniej przeobrażona. Na pozostałym
obszarze zawartości węgla organicznego są niższe, ale uwzględniając stopień przeobrażenia
pierwotne zawartości TOC były kilkunastoprocentowe. Jako uzupełniające źródło bilansu
masy węglowodorowej w analizowanym obszarze należy uznać utwory karadoku, a lokalnie
również utwory landoweru i kambru środkowego.
Charakterystykę naftową utworów dolnego paleozoiku w zachodniej części platformy
prekambryjskiej uzupełniają wyniki geochemicznych analiz 44 próbek rop naftowych i 13
analiz gazu ziemnego z istniejących złóż wykorzystane do korelacji genetycznych ze skałą
macierzysta.
We wschodniej części platformy paleozoicznej utwory dolnego paleozoiku zostały jedynie
nawiercone. Pracami wiertniczymi udostępniono jedynie stropowe części profilu utworów
karadoku. Dane geochemiczne są sporadyczne i uniemożliwiają określenie rzeczywistych
parametrów macierzystości. Na podstawie wyników geofizycznych badań sejsmicznych
można założyć, że na tym obszarze istnieje głęboko pogrążona sekwencja utworów starszego
paleozoiku prawdopodobnie o zbliżonych cechach litologicznych, a co za tym idzie i
macierzystości, jak na platformie prekambryjskiej. Można więc założyć, że istnieją w tym
obszarze również macierzyste utwory kambru środkowego, kompleksu górnokambryjskotremadockiego oraz karadoku o wysokim stopniu dojrzałości termicznej odpowiadającym
fazie wysokotemperaturowych przemian termogenicznych („okna gazowego”).
Powyższa charakterystyka macierzystości skał stanowiła element wyjściowy do
rekonstrukcji procesów generowania i ekspulsji węglowodorów. W analizie tej do oceny
wielkości wytworzonej masy węglowodorowej wykorzystano rzeczywiste parametry
1
kinetyczne kerogenu ze staropaleozoicznych skał macierzystych badanego obszaru
wyznaczone metodą pirolizy wodnej oraz zawartości siarki organicznej. Pozwoliło to na
precyzyjne obliczenie jednostkowych potencjałów generacyjnych i potencjałów ekspulsji
wyróżnionych poziomów skał macierzystych. Analiza ta, przeprowadzona metodą
modelowań 1-D została wykonana w profilach 8 odwiertów w zachodniej części platformy
prekambryjskiej oraz w formie testu naftowego w 2 odwiertach we wschodniej części
platformy paleozoicznej. W zachodniej części platformy prekambryjskiej analiza generacyjna
wykazała, że klasyczne kryteria progowe procesu generowania nie znajdują zastosowania w
określaniu położenia faz węglowodorowych powstałych w czasie tego procesu. Klasyczny
warunek progowej dojrzałości do generowania – 0,5 % Rr, w przypadku kerogenu w utworach
starszego paleozoiku uległ podwyższeniu do poziomu powyżej 0,8 % Rr, a sam proces w
przedziale „okna ropnego” trwał do poziomu dojrzałości ok. 1,1 % Rr (w modelu klasycznym
do 1,3 % Rr). Wobec powyższych ustaleń, wykonane modelowania kinetyczne położenia faz
węglowodorach wykazały, że główne skały macierzyste badanego obszaru tj. kompleks
kambr górny-tremadok uzyskały cały przedział generacyjny od fazy wczesnej do fazy
końcowej. Z tym, że na bloku Darłowa skały macierzyste fazę wczesną generowania
węglowodorów uzyskały na przełomie dewonu i karbonu i do końca turneju wyczerpały
całkowicie swój potencjał generacyjny. Na bloku Słupska skały macierzyste kambru górnego
i tremadoku fazę wczesną uzyskały w pragu, a fazę główną w emsie. Faza końcowa
generowania węglowodorów na tym bloku tektonicznym została uzyskana w przedziale
czasowym famenu. Na bloku Łeby we wczesną fazę generowania węglowodorów skały
macierzyste kambru górnego wchodziły w szerokim przedziale stratygraficznym od
lochkowu, poprzez eifel, aż po famen. Faza główna została uzyskana również stopniowo, od
emsu aż po początek turneju. Podobnie faza końcowa, zainicjowana w części obszaru z
początkiem famenu trwała aż po koniec wizenu. We wszystkich analizowanych odwiertach
całkowity stopień transformacji kerogenu został uzyskany w przedziale czasowym wczesnego
karbonu.
Powyższa analiza generacyjna została uzupełniona w modelowaniach 2-D rekonstrukcją
procesów migracji i akumulacji węglowodorów. W rekonstrukcji tych procesów w zachodniej
części platformy prekambryjskiej, wykonanej w trzech przekrojach geologicznych opartych o
sekcje sejsmiczne, z wytworzonej masy węglowodorowej z poziomów skał macierzystych
starszego paleozoiku tylko poziom generacyjny kambru górnego-tremadoku przekazał do
migracji znaczące ilości węglowodorów. Proces migracji przebiegał w szerokim przedziale
czasowy, od początku dewonu w części lądowej bloku Łeby i częściowo bloku Słupska i
sukcesywnie rozwijał się do końca karbonu. Procesy generowania i migracji węglowodorów
były zbieżne z czasem formowania pułapek przydyslokacyjnych, w wyniku czego
następowało ich wypełnianie do czasu przerwania migracji powestfalską inwersją obszaru.
Migracja wznowiona z początkiem triasu i z końcem kredy dopełniła pułapki akumulacyjne w
ok. 20 % masy migracyjnej. Na obszarze platformy paleozoicznej masowa migracja
węglowodorów była rozpraszana w dwóch przedziałach czasowych – w okresie
pokarbońskiej deformacji tektonicznej i w pokredowej inwersji obszaru. W wyniku tego na
blokach tektonicznych Kołobrzegu i Gryfic nie ujawniono złóż z dolnopaleozoicznych skał
macierzystych. Analiza wyników badań porozymetrii nasyceniowej i rtęciowej wykazał
heterogeniczność przestrzeni porowej poziomu zbiornikowego kambru środkowego. Z badań
tych wynika, że utwory kambru środkowego należą do skał zbiornikowych o niskiej klasie
pojemności, a analiza rozkładu geometrii przestrzeni porowej wykazuje dominację przestrzeni
filtracji typu szczelinowo–porowego i prostego szczelinowego.
Wykonana w oparciu o powyższe wyniki rozpoznania geologicznego, geochemicznego i
petrofizycznego oraz wyniki modelowania procesów generowania, ekspulsji, migracji i
akumulacji węglowodorów, synteza naftowa utworów starszego paleozoiku badanego obszaru
2
zachodniej części platformy prekambryjskiej i wschodniej części platformy paleozoicznej
polskiej strefie ekonomicznej akwenu bałtyckiego uzasadnia pozytywne warunki
ropotwórczości i roponośności jego profilu stratygraficznego. Warunki te zostały spełnione w
różnym stopniu w stosunku do wytworzonego potencjału węglowodorowego z
udokumentowanych geochemicznie poziomów skał macierzystych w poszczególnych strefach
dojrzałości termicznej kerogenu. Uwzględniając powyższe zróżnicowanie w przebiegu
procesów ropo-i złożotwórczych dokonano wydzielenia stref o różnych prognozach
prospekcyjnych, których rozkład przestrzenny przedstawiono na mapie rankingu obszarów
perspektywicznych dla poszukiwań naftowych. Na mapie tej wydzielono sześć takich
obszarów: (II) od dobrej dla ropy naftowej i gazu ziemnego poprzez (III) średniej
perspektywności dla ropy naftowej i kondensatu oraz dobrej dla gazu ziemnego, (IV) niskiej
perspektywności dla gazu ziemnego oraz (V) obszar minimalnych perspektyw
poszukiwawczych. Ponadto, w strefie platformy prekambryjskiej wyznaczono migracyjny
obszar zbioru akumulacyjnego (I). W rankingu poszukiwawczym dla platformy paleozoicznej
uwzględniono również obszar (VI) niskiej perspektywności dla gazu ziemnego. Granice
pomiędzy tymi obszarami wyznaczono w oparciu o ilościowe kryteria - regionalnej
macierzystości skał, wskaźnika SPI, petrofizycznych kwalifikacji pojemności poziomów skał
zbiornikowych oraz potencjału generacyjnego i potencjału ekspulsji węglowodorów.
Powyższe ilościowe kryteria analizy naftowej zostały skorygowane rozkładem stopnia
dojrzałości termicznej kerogenu, która odcięła strefy występowanie poszczególnych faz
węglowodorowych w obszarach od I do VI. *
3
RYS. 1. MAPA LOKALIZACYJNA
M. Wróbel, B. Papiernik, G. Machowski
Dêbki-3
Bia³ogóra-6
Bia³ogóra-4K
Dêbki-7K
Dêbki-4
Bia³ogóra-3
granica obszaru badañ
odwierty, w których pobrano próbki ska³ i ropy
strefa uskokowa Teisseyre'a – Tornquista
E9
odwierty, w których pobrano próbki ska³ i gazu
zasiêg deformacji kaledoñskich
odwierty, w których pobrano próbki ropy
koncesje poszukiwawczo-rozpoznawcze PGNiG S.A.
odwierty, w których pobrano próbki gazu
koncesje poszukiwawczo-rozpoznawcze Petrobaltic S.A.
odwierty, w których pobrano próbki ropy i gazu
Sambia E
39/2001/p
odwierty, w których pobrano próbki ska³, ropy i gazu
A’
E27
E45
E46A
B’
E47
A23-1/88
-M 2
236
E65
Boderne
B6-1/82
B6-3/02
E66
E67
E30
E31
Rozewie
38/2001/p
E49
£eba B7-1/91
37/2001/p
E50
E51
D6-1/83
D6-3/84
E68
4
E69
Gaz po³udnie
34/2001/p
E70
E71
B16-1/85
Sambia W
40/2001/p
5
6
7
Sambia E
39/2001/p
9
8
Bia³ogóra-4K
Bia³ogóra-2
Dêbki-5K Dêbki-4
Bia³ogóra-3
Bia³ogóra-6
¯arnowiec IG-1
Dêbki-2
Bia³ogóra-1
83-01-93T
¯arnowiec-7 Dêbki-3
¯arnowiec IG-4
£eba-8 ¯arnowiec-8K
¯arnowiec-9K Piaœnica-2
¯arnowiec-6K
Hel IG-1
Dar¿lubie IG-1
D
10
11
C’
C
22
23
Sassnitz
24
25
26
27
28
Lêbork IG-1
41
42
43
45
46
S³upsk IG-1
47
61
Wolin
41/2001/p
K
62 81032
K-1/1-86
0
- 82
E
Sarbinowo-1
63
Gdynia
48
49
50
E’
66
67
68
Kamieñ
Pomorski
1/2000/p
Gryfice
12/99/p
84
Górowo I³awieckie
47/2001/p
69
70
Malbork IG-1
85
86
87
88
89
90
71
Elbl¹g
G³adysze-2
72
55
54
53
52
51
Koœcierzyna
44/2001/p
Koœcierzyna IG-1
Œwidwin-Bia³ogard
18/95/p
Gdañsk IG-1
Gdañsk
Bia³ogard
83
31
30
Kartuzy
51/2001/p
Koœciernica-1
K³anino-3
82
Kaliningrad
Nowa Koœcielnica-1
65
Œwinoujœcie
81
29
Skibno-1
Ko³obrzeg
64
Wejherowo
50/2001/p
Lêbork
S³upsk
44
L2-1/87
K-9/1-89
K³ajpeda
¯arnowiec-6K
B8-1/83
E48
A8-1/83
3
B3-9/95
B3-7/94
B3-4/91
B3-1/81 B3-6/92
-76
B
2
C’
B21-1/95
E64
Ronne
¯arnowiec-7
Piaœnica-2
B4-1/81
B6-2/85
profile sejsmiczne wykorzystywane w modelowaniach 2D
¯arnowiec IG-4
¯arnowiec-8K
35/2001/p
linie korelacyjne, wzd³u¿ których wykonano logi
geochemiczne
¯arnowiec IG-1
E10
¯arnowiec-9K
D’
E28Gaz pó³noc
E29
bloki koncesyjne
odwierty, w których wykonano modelowania 1D
Bia³ogóra-1
B4-N1/01
odkrywki, w których pobrano próbki ska³
A8-1/83
Dêbki-7
B4-2A/02
nazwa i numer koncesji
24
Gotlandia
36/2001/p
Palanga
Dêbki-5K
Dêbki-2
Bia³ogóra-2
odwierty, w których pobrano próbki ska³
Bartoszyce
Bartoszyce
45/2001/p.
73
74
75
93
94
95
Malbork-3
91
Prabuty-IG1
92
Olsztyn-IG2
Olsztyn
S
800 000
E20O
O
T
RYS. 11.18. MAPA PRZEDZIA£ÓW FAZ
GENERACYJNYCH WÊGLOWODORÓW I KIERUNKÓW
MIGRACJI
Ahus
E15O
650 000
600 000
E16O30’
E16O
E15O30’
E17
O
O
E18 30’
O
E18
E17O30’
E
6 200 000
6 200 000
b42
B34
“
a31
a36
a22
a37
A7
A6
A4
A2
S
T
R
E
F
A
U
S
6 050 000
T
S
R
E
O
N54 30’
K
O
L7
K
F
A
k4
k14
U
K
S
K
T
k22
R
O
E
S
Z
L16
L
I
N
L14
k17
L17
A
L1
U
Lêbork
Z
OK
R
T
O
ADLER–KAM
I EÑ
E14O30’
Kamieñ Pomorski
Miastko
Bia³ogard
A
W
VI
A
E15O
E15O30’
c20
c18
Hel
c34
c36
A
AN
ŒL
WI
GDAÑSK
N54O30’
6 050 000
Braniewo
JA
RZE
MIE
Elbl¹g
A
6 000 000
Tczew
N54O
Malbork
N53O45’
E20
E19O30’
O
500 000
c22
Ba³tijsk
c21
YS
E
OW
O
I
A
W
K
h15/1
Œwinoujœcie
B
c30
Zatoka Gdañska
K
Ko³obrzeg
Trzebiatów
C29
HE
LS
K
Gdynia
T
S
k16
MI
ER
ZE
JA
Wejherowo
K9
K1
C24
c40
b30
c38
S
L
O
P
C1
B10
W³adys³awowo
a20
A1
A
Koszalin
B10a
¯ARNOWIEC
¯ARNOWIEC W
S³awno
A
L2
W
FA
NIEMCY
L15
L13
L12
k18
h15
450 000
L8
O
k10
L9
A
E14O
K
L11
L15
K2
N54O
N53 45’
A
O
S
k19 k21
6 000 000
W
L10
L4
L3
K15
k20
O
L16
DÊBKI
CZ
NE
a27
BIA£OGÓRA
c16
B17
b18
SA
a18
U S
A11
A3
B12
KO
a21
B15
B14
b38
C26
KA
YA
a12
6 100 000
b29
BA
LT
IY
S
A13
N55O
C28
C3
C2
b11
I I
M B
S A
O
W
E
A5
b47
EN
I
I
a43
B13
K O
K O
U S
W A
F A
S T R E
b49
AT
UR
K
a39
a25
b46
b52
b48
B2
SO
K
O
TE
M
PE
R
a19
b22
NI
a42
a14
O K
a17
A10
A8
a26
B16
OK
(G
S
en
T
NO
er
ow
GA
an
ZO
ie
W
FA
ga
E”
zu
ZA
zie
PO
m
ST
ne
-G
go
)
EN
ER
AC
YJ S³upsk
NA
U
b37
O
K
PR
O
TE
O
CE
M
PE
SY
RA
TE
TU
RM
RO
O
W
G
E
K
a29
a28
S M
O
6 100 000
N55O
b51
a16
“
Ronne
d46
I
K
B21
O
a38
S
B7
B45
b19
K
U
B44
6 150 000
W
a33
b55
d45
d44
B9
b41
d41
B8
R
a24
b20
b31
N55O30’
d42
A
£ D
Z I
N A
a35
B6
K
a47
A23
b54
b40
OK
(G
NO
en
er
RO
ow
an
PN
ie
E”
ro
py
ig
az
u)
a30
d47
b28
B3
K U  N
I C
Y
S Z W E C J A
b56
E
przypuszczalne kierunki
migracji wêglowodorów
BORNHOLM
b33
A
M
U S K O K
Rr (%)
b43
W
2,6
1,3
d43
b39
b53
O
1,1
O
B5
K
0,8
inne struktury
a24
Z
M P
IK RO
R C
O E
BI SY
A
LN
E
O
6 150 000
R
b35
B4
K
DOJRZA£OŒÆ MATERII ORGANICZNEJ
N55 30’
b50
S
z³o¿e gazu ziemnego
B4
g³ówne uskoki
B
b23
U
strefa uskokowa Teisseyre'a – Tornquista
A
£
C
b27
A
O
z³o¿e ropy naftowej
B8
T
Y
I
K
E
F
“
(km)
granica obszaru badañ
N56O
ROSJA
550 000
500 000
E14O30’
700 000
O
R
450 000
E14O
N56O
E19 30’
750 000
E19
E16O
550 000
O
E16 30’
600 000
E17O
650 000
E17 30’
E18
O
700 000
E18O30’
E19O
750 000
800 000
O
S
RYS. 11.19. MAPA RANKINGU OBSZARÓW
PERSPEKTYWICZNYCH DLA POSZUKIWAÑ NAFTOWYCH
E15O
700 000
650 000
600 000
E16O30’
E16O
E15O30’
E20O
E17
O
O
E18 30’
O
E18
E17O30’
N56O
O
R
550 000
500 000
E14O30’
T
450 000
E14O
N56O
800 000
O
E19 30’
750 000
E19
Lokalizacja z³ó¿ i struktur wg materia³ów Przedsiêbiorstwa “PETROBALTIC” S.A.
E
(km)
6 200 000
III E47
a47
A23
a35
a31
a24
a36
6 100 000
K
a29
a28
N55O
U
S
A8
T
IV
A10
a42
a19
K
a39
a25
I
a43
4
a26
A5
6
5
a21
A11
A3
a18
7
A13
a12
A7
b38
S
R
E
F
22
S
6 050 000
T
A
23
U
T
S
R
E
O
N54 30’
K
K
F
A
L3
K
T
R
NIEMCY
c30
A
Kamieñ Pomorski
c22
c20
Wejherowo
c34
c36
A
AN
ŒL
WI
GDAÑSK
N54O30’
6 050 000
Braniewo
N
S³awno
A
Elbl¹g
A
K
S
L
O
P
6 000 000
Tczew
B
I
N54O
Miastko
Bia³ogard
A
T
87
W
VI
N53O45’
E20
E19O30’
O
I EÑ
E15O
c18
Hel
27
26
A
500 000
Ba³tijsk
c21
Malbork
O
ADLER–KAM
E14O30’
C29
HE
LS
K
c38
64
E
VI
OW
450 000
MI
ER
ZE
JA
Z
OK
E14O
C24
c40
B10
b30
Ko³obrzeg
R
K
N53 45’
I
Koszalin
T
S
O
L
L17
Trzebiatów
82
81
L16
L1
A
U
h15/1
Œwinoujœcie
45
A
L14
W
FA
h15
L15
63
k16
A
N54O
S
44
Z
L8
L13
O
E
K9
62
K1
W³adys³awowo
JA
RZE
MIE
L2
k17
¯ARNOWIEC
¯ARNOWIEC W
C1
K
L12
k18
B10a
S³upsk
O
S
k22
DÊBKI
C26
c16
B17
A
L9
K2
6 000 000
W
43
K
k10
k20
O
O
S
k19 k21
L11
L15
BIA£OGÓRA
b18
6 100 000
b29
Zatoka Gdañska
L10
U
42
41
K15
B15
B14
B12
N55O
C28
C3
C2
I I
M B
S A
Lêbork
O
L16
k4
k14
9
b47
Gdynia
L7
L4
25
24
8
B13
b11
K O
K O
U S
W A
F A
S T R E
b49
a20
A1
V
b52
b48
B2
b22
b46
A6
A4
b37
B16
A2
a27
b51
a16
a17
a14
B45
b19
B21
O
a38
d46
ROSJA
O
E67
B7
SA
Ronne
a37
d44
KO
K
a22
E66
E65
S M
S
O K
U
K
E64
B44
II
E68
U S
obszar niskiej perspektywicznoœci
BORNHOLM
dla gazu ziemnego
b55
6 150 000
I
VI
a33
B8
B9
b41
b20
d45
W
Platforma paleozoiczna:
b31
d41
d42
KA
YA
E45
B6
E48
N55O30’
BA
LT
IY
S
S Z W E C J A
V
obszar minimalnych perspektyw
poszukiwawczych
a30
E46
b54
b40
R
obszar niskiej perspektywicznoœci dla gazu ziemnego
B34
A
IV
M
b42
K
obszar œredniej perspektywicznoœci dla ropy
naftowej i kondensatu oraz dobrej dla gazu ziemnego
Z
b56
E
d47
b28
B3
A
III
O
R
b33
K U  N
I C
Y
II
inne struktury
a24
I
b43
W
6 150 000
obszar dobrej perspektywicznoœci
dla ropy naftowej i gazu ziemnego
E28
E27
O
O
N55 30’
migracyjny obszar zbioru
akumulacyjnego
d43
b39
K
I
B
z³o¿e gazu ziemnego
B4
B5
b53
O
Platforma prekambryjska:
A
b35
B4
K
g³ówne uskoki
£
b50
U S K O K
B8
T
C
S
z³o¿e ropy naftowej
Y
b23
U
strefa uskokowa Teisseyre'a – Tornquista
I
K
b27
A
granica obszaru badañ
E
F
Ahus
£ D
Z I
N A
6 200 000
E15O30’
E16O
550 000
O
E16 30’
600 000
E17O
650 000
E17 30’
E18
O
700 000
E18O30’
E19O
750 000
800 000
O
Download