i. nowelizacja projektu założeń do planu

advertisement
ANEKS
DO PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA
W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE
DLA MIASTA MŁAWA
Gdańsk 2006
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
SPIS TREŚCI
PODSTAWA OPRACOWANIA ............................................................................................................. 4
UZASADNIENIE DO WPROWADZENIA ZMIAN W ANEKSIE ....................................................... 6
WPROWADZENIE ................................................................................................................................. 7
I. NOWELIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO
MIASTA MŁAWA ........................................................................................................................ 10
STRUKTURA ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO ODBIORCÓW W LATACH 19981999 .................. 10
AKTUALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO MIASTA MŁAWA .................................................. 10
AKTUALNY PODZIAŁ MIASTA MŁAWA NA REJONY BILANSOWE ............................................... 13
PERSPEKTYWICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO MIASTA MŁAWA ..................................... 13
ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO MIASTA MŁAWA - UZUPEŁNIENIE ............... 14
5.1
Ocena możliwości wprowadzenia gospodarki skojarzonej w lokalnych źródłach
ciepła w oparciu o gaz ziemny GZ-50 .............................................................................. 14
5.2
Ocena zasobów energii cieplnej ze źródeł odnawialnych ................................................ 15
5.3
Ocena i prognoza wzrostu cen nośników energetycznych do roku 2015÷2020 ............... 20
6. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ MŁAWA Z SĄSIADUJĄCYMI GMINAMI W ZAKRESIE
ENERGETYKI .............................................................................................................................. 22
7. PROJEKTOWANE WARIANTY ZAOPATRZENIA MIASTA MŁAWA W CIEPŁO ................................ 24
1.
2.
3.
4.
5.
II. NOWELIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ MIASTA MŁAWA .......................................................................................... 27
1.
2.
3.
AKTUALNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE MIASTA MŁAWA ........................... 27
ZAŁOŻENIA DO ANALIZY PERSPEKTYWICZNEGO ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ ........................................................................................................................... 29
PERSPEKTYWICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ NA TERENIE MIASTA MŁAWA ............... 29
III. NOWELIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W PALIWA
GAZOWE MIASTA MŁAWA ...................................................................................................... 31
STAN AKTUALNY SYSTEMU GAZOWNICZEGO NA OBSZARZE MIASTA MŁAWA ......................... 31
OCENA LOKALNYCH ZASOBÓW I PALIW GAZOWYCH ................................................................ 31
OCENA AKTUALNEGO I PERSPEKTYWICZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWO GAZOWE
DLA MIASTA MŁAWA ................................................................................................................. 32
3.1
Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe na potrzeby bytowe i
przygotowania ciepłej wody użytkowej ............................................................................ 32
3.2
Ocena perspektywicznego zapotrzebowania obiektów mieszkalnych na paliwa gazowe
dla celów grzewczych ....................................................................................................... 35
3.3
Zestawienie aktualnego i perspektywicznego zapotrzebowania wszystkich odbiorców
gminy na paliwa gazowe .................................................................................................. 36
4. WARIANTY GAZYFIKACJI MIASTA W PERSPEKTYWIE DO ROKU 2020 ....................................... 36
1.
2.
3.
IV. STAN ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY SPOWODOWANY PRZEZ SYSTEMY
ENERGETYCZNE MIASTA MŁAWA ........................................................................................ 42
1.
2.
V.
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NA TERENIE MIASTA MŁAWA ..................................... 42
OCENA POPRAWY STANU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO NA TERENIE MIASTA MŁAWA...... 44
SCENARIUSZE ZAOPATRZENIA MIASTA MŁAWA W CIEPŁO ........................................ 46
2
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
AKTUALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO MIASTA MŁAWA .................................................. 46
PERSPEKTYWICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO MIASTA MŁAWA ..................................... 47
ZAŁOŻENIA PODSTAWOWE MODERNIZACJI MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO ............. 48
MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY MIEJSKIEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO ..................................... 49
MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA GOSPODARKI SKOJARZONEJ W LOKALNYCH ŹRÓDŁACH
CIEPŁA ....................................................................................................................................... 50
6. PROJEKTOWANE SCENARIUSZE ZAOPATRZENIA MIASTA MŁAWA W CIEPŁO ............................ 50
7. REKOMENDACJA OPTYMALNEGO SCENARIUSZA ZAOPATRZENIA W CIEPŁO MIASTA MŁAWA . 58
7.1
Wybór optymalnego scenariusza ...................................................................................... 58
7.2
Scenariusz nr I - założenia dotyczące struktury i preferencji nośników energii na
terenie miasta Mława ....................................................................................................... 58
7.3
Scenariusz nr I - budowa lokalnych systemów ciepłowniczych ........................................ 59
7.4
Scenariusz nr I - modernizacja małych indywidualnych kotłowni ................................... 59
7.5
Scenariusz nr I - pokrycie potrzeb cieplnych z odnawialnych źródeł ciepła (OZE) ......... 60
7.6
Scenariusz nr I - przewidywane zmiany struktury paliw i nośników energii na
obszarze miasta Mława w perspektywie do roku 2020..................................................... 61
8. WSPÓŁPRACA MIASTA MŁAWA Z SĄSIADUJĄCYMI GMINAMI W ZAKRESIE ENERGETYKI ......... 64
1.
2.
3.
4.
5.
VI. SCENARIUSZE ZAOPATRZENIA MIASTA MŁAWA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ........ 65
VII. SCENARIUSZE ZAOPATRZENIA MIASTA MŁAWA W PALIWA GAZOWE ..................... 68
1.
2.
3.
REKOMENDACJA OPTYMALNEGO SCENARIUSZA ZAOPATRZENIA W PALIWA GAZOWE
MIASTA MŁAWA ........................................................................................................................ 68
WNIOSKI DOTYCZĄCE POKRYCIA ZAPOTRZEBOWANIA NA PALIWA GAZOWE MIASTA
MŁAWA...................................................................................................................................... 69
WPROWADZENIE GOSPODARKI SKOJARZONEJ W OPARCIU O GAZ ZIEMNY LUB BIOGAZ NA
TERENIE MIASTA MŁAWA .......................................................................................................... 70
ZAŁĄCZNIKI........................................................................................................................................ 72
3
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty:
1. Umowa Nr GKM.E.342-4/2006 z dnia 18.06.06 zawarta pomiędzy Urzędem Miasta
Mława z siedzibą w Mławie ul. Stary Rynek 19 a Fundacją Poszanowania Energii w
Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12.
2. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło dla miasta Mława; PNT CIBET,
Warszawa; 1999r.
3. Ustawa Nr 348 Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r (Dz.U. Nr 54 z 04.06.1997r.;
Dz.U. Nr 153, poz. 1504 z 2003r. z późniejszymi zmianami).
4. Polityka energetyczna Polski do roku 2025; Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 01.07.2005r (MP, Nr 42, poz. 562); Warszawa, 2005r.
5. Program dla elektroenergetyki; Ministerstwo Gospodarki; Warszawa, 27.03.2006r.
6. Zielona Księga Europejska strategia na rzecz zrównoważonej konkurencyjnej i
bezpiecznej energii; SEC(2006)317; Bruksela 08.03.2006r.
7. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (z poźn. zm.); Dokument Rządowy
Ministerstwo Środowiska; Warszawa, wrzesień 2000r.
8. Ustawa „Prawo ochrony środowiska” z dnia 27.04.2001r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).
9. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mławy;
BPRW, 2002r; Uchwała Nr XXXVII/470/02 Rady Miejskiej w Mławie z dnia
30.09.2002r.
10. Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Mławy, Projekt studium; Opracowanie dla Zarządu Miasta Mławy, ARCHISPLAN
STUDIO arch Izabela Sobierajska; Warszawa, 2005r.
11. Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Mławy, Kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego miasta; Opracowanie dla
ZM Mławy, ARCHISPLAN STUDIO arch Izabela Sobierajska; Warszawa, 2005r.
12. Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Mławy, Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym; Opracowanie dla ZM
Mławy, ARCHISPLAN STUDIO arch Izabela Sobierajska; Warszawa, 2005r.
13. Plan rozwoju lokalnego miasta Mławy na lata 2004-2006 oraz w perspektywie do roku
2013; Załącznik do uchwały nr XXIII/258/2004 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 23
sierpnia 2004 roku; Opracowanie: Urząd Miasta w Mławie przy współpracy z Inwest
Consuling S.A. Poznań; Mława-Poznań, 2004r.
14. Strategia Rozwoju Miasta Mławy; Opracowanie: Uniconsult, 2000r.
15. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Mławy; Opracowanie: Horyzontalny Zespół
Zadaniowy ds. Rewitalizacji; Mława, 2004r.
16. Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/427/2005 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 29
listopada 2005 r.; „Wieloletni plan inwestycyjny – lista zadań na lata 2006-2013”.
17. Regionalna strategia energetyki z uwzględnieniem źródeł odnawialnych w
Województwie Pomorskim na lata 20072025; Opracowanie: Fundacja Poszanowania
Energii w Gdańsku dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w
Gdańsku; Gdańsk 2006r.
18. Informacje i dane dotyczące obiektów energetycznych na terenie miasta Mławy oraz
sąsiadujących gmin, przekazane przez: Urząd Miasta Mława, Mazowiecką Spółkę
4
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
19.
20.
21.
22.
Gazownictwa w Warszawie Rejon Gazowniczy w Mławie, Koncern Energetyczny
„ENERGA”, Zakład Energetyczny Płock Dystrybucja Wschód w Ciechanowie, zakłady
usługowe i przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej na terenie miasta Mława.
Informacje i dane techniczne dotyczące miejskiego systemu ciepłowniczego oraz
kotłowni lokalnych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Mławie; Mława, 2006r.
Inwentaryzacja obiektów energetycznych i wybranych obszarów miasta oraz bank
danych technicznych Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku; VI-VIII 2006r.
Atlas zasobów energii geotermalnej na Niżu Polskim; praca zespołowa pod red. W.
Góreckiego; Kraków 1995r.
Zestaw Polskich Norm - Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo.
5
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
UZASADNIENIE DO WPROWADZENIA ZMIAN W ANEKSIE
W wyniku zaistniałej nowej sytuacji w zakresie zmian terytorialnych gminy miejskiej
Mława oraz realizacji programów energetycznych w północnej części miasta (rejon
bilansowy nr VI), niezbędna jest korekta przyjętych „Założeń do planu zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława”, w części dotyczącej
perspektywicznego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz
scenariuszy pokrycia tych potrzeb na terenie miasta Mława w okresie do roku 2020.
Podstawowe czynniki uzasadniające wprowadzenie aneksem zmian są następujące:
1. Rozszerzenie z dniem 01.01.2004 roku granic administracyjnych miasta Mława na
mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2001 (z późn. zm.), tj.
przyłączenie następujących terenów:
 sołectwa Krajewo, dawniej należącego do gminy Iłowo-Osada - aktualnie określany
jako rejon ulicy Krajewo, zlokalizowany w północno-wschodniej części miasta;
 sołectwa Piekiełko, dawniej należącego do gminy Iłowo-Osada - aktualnie określany jako rejon ulic: Piekiełko, Okrężna i Zimnocha, zlokalizowany w północnej
części miasta.
2. Przeprowadzone i planowane duże inwestycje przemysłowe realizowane na terenie
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w rejonie ulic: LG Electronics,
Instalatorów i Nowej.
3. Wyłączenie z eksploatacji kotłowni przemysłowej PPUD „DŹWIGPOL” zlokalizowanej przy ul. Instalatorów.
4. Wyłączenie z eksploatacji lokalnej kotłowni węglowej „K-3” zlokalizowanej przy ul.
Zachodniej (rejon bilansowy nr III).
5. Konieczność zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie
energetycznym miasta.
W wyniku dokonanych korekt do opracowanego „Projektu założeń ...” wprowadzono istotne
zmiany w perspektywicznym bilansie cieplnym miasta, jak również w bilansie paliw i
nośników energii, w szczególności paliwa gazowego i OZE.
Opracowano również nowe scenariusze zaopatrzenia miasta w ciepło i paliwa gazowe oraz
przedstawiono zmiany w strukturze pokrycia tych potrzeb i relacjach cenowych kosztów
wytwarzania ciepła. W aneksie przedstawiono również korzyści wynikające z wprowadzenia
do realizacji optymalnego scenariusza, podkreślając znaczne obniżenie wielkości emisji
zanieczyszczeń do atmosfery oraz obniżenie zużycia paliw pierwotnych o 34% w okresie do
roku 2020.
W wyniku wprowadzonych korekt i zmian z tytułu aneksu, gmina miejska Mława zmienia
treść dokumentu pt. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe dla obszaru miasta Mławy” uzupełniając go o stosowne zapisy przedstawione
w części niniejszego aneksu zatytułowanej „Scenariusze pokrycia zapotrzebowania na
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława”.
6
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
WPROWADZENIE
Aneks do „Projektu założeń …” wykonano zgodnie z wymaganiami: prawa energetycznego
(Dz. Ust. Nr 54 z dnia 04.06.1997 z późn. zm.), dokumentu rządowego pt. „Polityka
energetyczna Polski do roku 2025”, dokumentów lokalnych, tj. „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mławy” z uwzględnieniem planów
rozwoju demograficznego i gospodarczego miasta. Dokument ukierunkowany jest na
rozwiązania energooszczędne i ekologiczne zapewniające pełne bezpieczeństwo
energetyczne odbiorcom zlokalizowanym na obszarze miasta Mława w perspektywie do
roku 2020.
Opracowanie uwzględnia aktualną nową sytuację w zakresie realizacji programów
energetycznych w rejonie miasta Mława, wynikającą z faktu poszerzenia się obszaru miasta
o dwa rejony, tj. rejon ulic Piekiełko, Okrężna i Zimnocha oraz rejon ul. „Krajewo”, a także
z nowego programu prac modernizacyjnych prowadzonych przez PEC w Mławie. W
opracowaniu uwzględniono również fakt zobowiązań Polski, jako członka UE, do
zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliw. W przedstawionych
scenariuszach zaproponowano w sposób wariantowy wprowadzenie nowych rozwiązań
systemowych, w tym budowa nowoczesnych urządzeń energetycznych zasilanych węglem i
biopaliwami (biomasa, biogaz) w rejonie dzielnicy przemysłowej, budowę nowych magistral
ciepłowniczych oraz alternatywnie budowę nowych lokalnych systemów ciepłowniczych,
zarówno w rejonie bilansowym nr VI, jak i rejonie nr III (aktualnej centralnej kotłowni C-1).
Po przeprowadzonych aktualizacji bilansów zapotrzebowania na ciepło i na nośniki energii
stwierdzono, że przyjęty w roku 1999r „Projekt założeń ...” pozostaje w mocy w przypadku:
 założeń do planu zaopatrzenia w ciepło – w odniesieniu do części opisowej
infrastruktury i określenia rejonów bilansowych (z korektą dla rejonu VI);
 założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną - w odniesieniu do tej części
przyjęto zmianę zapisu dotyczącą bilansu energetycznego oraz rozbudowy i
modernizacji GP-Mława, w takim stopniu aby zapewnić wymagany poziom rezerwy
mocy elektrycznej w związku z rozbudową zakładu LG-Elektronics i firm
kooperujących;
 założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe - w odniesieniu do części opisowej
infrastruktury systemu gazowniczego;
 możliwości współpracy miasta Mława z sąsiadującymi gminami w zakresie gospodarki
energetycznej - wprowadzono zapisy dotyczące wdrażania OZE.
Aktualizację założeń i korektę praktycznie całości dokumentu dokonano w następujących
częściach „Projektu założeń ...”:
 założeń do planu zaopatrzenia w ciepło – w odniesieniu do części opisującej
perspektywiczny bilans cieplny miasta, założenia modernizacyjne systemów
ciepłowniczych i źródeł ciepła oraz w odniesieniu do możliwości wykorzystania OZE;
7
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława



założeń do planu zaopatrzenia w paliwa gazowe – przedstawiono aktualny i
perspektywiczny bilans zapotrzebowania na paliwa gazowe oraz zaproponowano trzy
warianty gazyfikacji miasta;
stan zanieczyszczeń atmosfery spowodowany przez systemy energetyczne - przedstawiono aktualne wyliczenia emisji zanieczyszczeń gazowych oraz obniżenia tych emisji
wynikające z proponowanego programu modernizacji gospodarki energetycznej miasta;
scenariusze zaopatrzenia miasta Mława w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe przedstawiono nowe scenariusze zaopatrzenia gminy w nośniki energetyczne,
spełniające aktualne wymagania techniczne i legislacyjne (min. aktualne wymagania
Prawa Energetycznego dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego gminy).
W części aneksu odnoszącej się do stanu zanieczyszczeń atmosfery oraz scenariuszy
zaopatrzenia miasta w media energetyczne, przedstawiono tabele bilansu paliw i energii oraz
wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla stanu aktualnego (2005r.) i w perspektywie do roku 2020.
Dodatkowo w aneksie zestawiono w formie tabel aktualne (2005) i perspektywiczne (2010r i
2020r) wskaźniki kosztów jednostkowych produkcji energii cieplnej [zł/GJ] dla różnych
rodzajów paliw i energii obliczone wg aktualnych cen nośników energii.
Podstawowe założenia dotyczące zaopatrzenia miasta Mława w nośniki energetyczne.
Założono, że w perspektywie kilku lat centralna kotłownia C-1 zostanie wyłączona z
eksploatacji, natomiast odbiorcy podłączeni do miejskiego systemu ciepłowniczego
zasilanego z tej kotłowni zostaną podłączeni poprzez nowe magistrale ciepłownicze do
nowej centralnej kotłowni zlokalizowanej na terenie dzielnicy przemysłowej (ul. LG
Elektronics, ul. Instalatorów, rejon VI), która będzie opalana zarówno węglem, jak i
biomasą. Kotłownia węglowa K-3 zostanie wyłączona z eksploatacji w sezonie grzewczym
2006/2007 a odbiorcy podłączeni do m.s.c. Po uruchomieniu nowej centralnej kotłowni,
sukcesywnie zostaną wyłączone z eksploatacji kotłownie K-5 (zasilające aktualnie „Osiedle
Młodych”) oraz inne kotłownie gazowe zlokalizowane w rejonach bilansowych nr I, II i III.
Odbiorcy, których te kotłownie zasilały również zostaną podłączeni do nowego
rozbudowanego miejskiego systemu ciepłowniczego. Większe kotłownie węglowe i olejowe
zlokalizowane na terenie miasta zostaną poddane konwersji na gaz ziemny GZ-50 lub
alternatywnie na paliwa odnawialne, tj. biomasę (zrębki i odpady drzewne, rośliny
energetyczne, granulat) lub biogaz. Ponadto założono, że w okresie 2÷3 władze miasta
wynegocjują i zabezpieczą, w ramach współpracy z sąsiadującymi gminami, korzystne
warunki dostawy biopaliwa pochodzącego z plantacji roślin energetycznych lokalizowanych
na terenach tych gmin. Takie rozwiązanie pozwoli na realizację przyjętego optymalnego
scenariusza zaopatrzenia miasta w ciepło.
Mniejsze indywidualne kotłownie węglowe i olejowe również zostaną poddane konwersji na
gaz ziemny lub biopaliwa. Docelowo przyjęto założenia, że na obszarze miasta Mława
głównymi nośnikami energii cieplnej będą:
 węgiel i koks;
 gaz ziemny GZ-50;
8
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława

biomasa (odpady drzewne, rośliny energetyczne, granulat, brykiety) i biopaliwa (biogaz,
ekpal, biodisel, itp.).
Uzupełniającymi nośnikami ciepła na obszarze miasta będą olej opałowy, gaz płynny LPG
oraz źródła energii odnawialnej wykorzystujące zasoby energii słonecznej (głównie
kolektory słoneczne) i energię elektryczną (głównie pompy ciepła).
Uwzględniając istniejące ograniczenia techniczno-ekonomiczne w sektorze paliw gazowych
przyjęto założenie, że na obszarze miasta nadal będzie rozbudowywany system sieci
gazowych dostarczający odbiorcom gaz ziemny GZ-50 z krajowego systemu. Założono, że
rozbudowa tego systemu będzie w dużym stopniu uzależniona od wielkości zużycia gazu
ziemnego, szczególnie w sektorze przemysłowym (rejon bilansowy nr VI). Jednocześnie, w
rejonach zlokalizowanych poza zasięgiem systemu sieci gazowych, założono ograniczone
stosowanie paliwa gazowego (sprężonego gazu ziemnego CNG oraz gazów płynnych LPG i
LPBG), głównie dla celów bytowych. Obliczenia dotyczące zapotrzebowania na paliwa
gazowe przeprowadzono w oparciu o przyjęte w „Projekcie założeń ...” i skorygowane
założenia bilansu cieplnego oraz aktualne dane wynikające z planów zagospodarowania
przestrzennego.
Podstawowe dane energetyczne miasta Mława
Parametry
Zapotrzebowanie na moc cieplną:
- w sezonie grzewczym
- w okresie letnim
Zapotrzebowanie łączne gminy na
energię cieplną
Zapotrzebowanie na energię cieplną
W paliwie (energię pierwotną)
Wskaźnik sprawności systemu
zaopatrzenie w ciepło gminy
Udział odnawialnych źródeł energii
(OZE) w produkcji ciepła
Udział paliwa stałego (węgiel, koks)
w produkcji ciepła
Udział paliwa gazowego (gaz GZ-50
i LPG) w produkcji ciepła
Stan aktualny
2005r
Stan perspektywiczny
2020r.
[MW]
[MW]
[TJ]
[MWh]
103,1
14,4
896,5
249 028
99,9
12,5
865
240 278
[TJ]
1 620
1 065÷1 075
[%]
55,3
80,8
[%]
1,6
16,0
[%]
59,1
40,0
[%]
32,4
39,0
9
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
I. NOWELIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W
CIEPŁO MIASTA MŁAWA
1.
Struktura zapotrzebowanie na ciepło odbiorców w latach 19981999
Zapotrzebowanie na moc cieplną w sezonie grzewczym i okresie letnim, w latach
19981999, dla przyjętych w opracowaniu [2] rejonów bilansowych przedstawiono w
tabeli 1.1, natomiast zapotrzebowanie na ciepło w latach 19981999 w podziale na
przyjęte w opracowaniu [2] kategorie odbiorców oraz w podziale na rejony bilansowe
przedstawiono w tabeli 1.2. Opis przyjętych w tabeli wartości przedstawiono w
opracowaniu [2].
Tabela 1.1.
Lp.
Nazwa
Qco+Qwent
[MW]
1
2
3
REJON I
REJON II
REJON III
REJON IV
REJON V
REJON VI
REJON VII
SUMARYCZNIE
(REJON I÷VII):
2.
Okres zimowy
Qcwu,śr
Qtech
[MW]
[MW]
4
5
24.500
13.674
29.163
7.620
2.745
6.358
4.828
3.751
2.197
5.297
1.162
0.365
0.840
0.655
88.888
14.268
4.530
0.913
5.443
Sum Qz,o
[MW]
Okres letni
Sum Ql,o
[MW]
6
7
28.252
20.401
34.459
8.783
3.110
8.112
5.483
3.751
6.727
5.297
1.162
0.365
1.753
0.655
108.599
19.711
Aktualne zapotrzebowanie na ciepło miasta Mława
Aktualne, opracowane na podstawie danych z roku 2005, zapotrzebowanie na ciepło w
skali całego obszaru miasta Mława kształtuje się dla sezonu grzewczego na poziomie
około 103,12 MW. Udział poszczególnych składników bilansu wynosi:
Qco+tech. = 90,10 MW (ok. 87,4%);
Qcwu+pb. = 13,02 MW (ok. 12,6%);
W okresie letnim potrzeby cieplne miasta wynoszą ok. 14,40 MW (Qcwu+pb+Qtech).
Zapotrzebowanie na energię cieplną miasta Mława w skali roku wynosi 896,5 TJ,
natomiast zapotrzebowanie na energię pierwotną w paliwie kształtuje się w granicach
1610÷1630 TJ.
Aktualną strukturę zapotrzebowania na ciepło odbiorców, w podziale na rejony
bilansowe, przedstawiono w tabeli 2.1.
10
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Tabela 1.2. Struktura zapotrzebowania na ciepło w latach 19981999 dla wydzielonych rejonów bilansowych miasta Mława
R
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Kategoria odbiorców
Budownictwo jednorodzinne
Budownictwo wielorodzinne
Placówki s³u¿by zdrowia
Placówki oœwiatowe
Placówki handlowo-us³ugowe
Urzêdy i instytucje
Poz. obiekty u¿ytecz. publicznej
Zak³. przemys³. i prod.-us³ugowe
SUMARYCZNIE:
I
[MW]
19.182
3.838
2.635
0.357
0.352
0.310
0.342
1.235
28.252
E J
II
[MW]
5.658
2.216
0.028
3.607
0.191
0.072
0.205
8.424
20.401
O
N
B I L A N S O
III
IV
V
[MW]
[MW]
[MW]
7.812
6.036
2.812
19.273
1.186
0.248
2.220
0.910
1.482
0.112
0.048
1.306
0.162
0.767
0.188
1.352
0.189
0.250
34.459
8.783
3.110
W Y
VI
[MW]
3.105
VII
[MW]
5.306
0.064
0.096
0.081
4.943
8.112
5.483
Sumarycznie
miasto Mława
[MW]
[%]
49.911
45.96
26.513
24.41
2.911
2.68
7.094
6.53
2.345
2.16
1.850
1.70
1.582
1.46
16.394
15.10
108.599
100.00
Tabela 2.1. Aktualna struktura zapotrzebowania na moc cieplną dla wydzielonych rejonów bilansowych miasta Mława z podziałem na nośniki energii
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Rejony bilansowe
Rejon I
Rejon II
Rejon III
Rejon IV
Rejon V
Rejon VI
Rejon VII
Łącznie miasto Mława
Udział poszczególnych rodzajów paliwa w pokryciu perspektywicznych potrzeb cieplnych odbiorców - Qodb [MW]
Odnawialne Źródła Energii
energia
węgiel i koks
paliwa gazowe
biomasa
inne (*)
olej opałowy
elektryczna
Razem
14.40
15.60
17.30
5.50
2.60
1.70
5.00
62.10
9.70
3.30
5.20
3.00
1.00
6.80
1.70
30.70
0.50
0.20
0.10
0.20
0.10
0.30
0.30
1.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.90
0.50
0.70
0.70
0.60
0.50
0.50
4.40
1.50
0.50
0.60
0.50
0.30
0.30
0.40
4.10
27.00
20.10
23.90
9.90
4.60
9.60
7.90
103.00
11
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Tabela 3.1. Perspektywiczna struktura zapotrzebowania na moc cieplną dla wydzielonych rejonów miasta Mława z podziałem na nośniki energii
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Rejony bilansowe
Rejon I
Rejon II
Rejon III
Rejon IV
Rejon V
Rejon VI
Rejon VII
Łącznie miasto Mława
Udział poszczególnych rodzajów paliwa w pokryciu perspektywicznych potrzeb cieplnych odbiorców - Qodb [MW]
Odnawialne Źródła Energii
energia
węgiel i koks
paliwa gazowe
biomasa
inne (*)
olej opałowy
elektryczna
Razem
6.80
5.20
3.10
2.80
1.50
17.90
2.90
40.20
7.60
3.20
4.10
3.50
1.60
14.60
2.60
37.20
2.10
0.70
0.70
1.10
1.00
6.10
1.20
12.90
1.50
0.40
0.60
0.50
0.30
0.30
0.40
4.00
0.30
0.00
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
1.00
1.60
0.50
0.70
0.60
0.30
0.30
0.50
4.50
19.90
10.00
9.40
8.70
4.80
39.30
7.70
99.80
Tabela 3.2. Perspektywiczna struktura zapotrzebowania na ciepło dla wydzielonych rejonów miasta Mława z podziałem na nośniki energii
Lp.
Rejony bilansowe
węgiel i koks
1
2
3
4
5
6
7
Rejon I
Rejon II
Rejon III
Rejon IV
Rejon V
Rejon VI
Rejon VII
Łącznie miasto Mława
58 900
44 300
27 100
24 600
13 100
153 100
24 800
345 900
Udział poszczególnych rodzajów paliwa w porodukcji energii cieplnej - Qen [GJ/rok]
Odnawialne Źródła Energii
energia
paliwa gazowe
biomasa
inne (*)
olej opałowy
elektryczna
70 300
29 200
43 700
31 700
13 600
125 800
23 000
337 300
17 800
5 500
6 000
8 700
8 500
49 300
10 100
105 900
12 300
3 400
4 700
3 900
2 200
2 400
3 600
32 500
2 300
400
1 400
1 500
1 200
1 200
1 000
9 000
12 000
4 000
5 400
4 100
2 500
2 300
3 900
34 200
Razem
173 600
86 800
88 300
74 500
41 100
334 100
66 400
864 800
12
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
3.
Aktualny podział miasta Mława na rejony bilansowe
Z dniem 01.01.2004 roku granice administracyjne miasta Mława na mocy
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2001 (z późn. zm.) zostały
poszerzone o tereny dawnych sołectw Krajewo i Piekiełko należących do gminy IłowoOsada.
Przyłączone tereny w większości są terenami leśnymi i rolniczymi (strefa leśnorolnicza, wg Studium UiKZP gminy Iłowo-Osada). W wyniku przyłączenia nowych
terenów obszar miasta Mławy zwiększył się znacząco, tj. z ok. 25 km2 do 34,86 km2 –
przyrost powierzchni o blisko 40%, natomiast liczba mieszkańców wzrosła nieznacznie,
tj. o ok. 350 osób – wzrost o ok. 1,1%.
We wschodniej części przyłączonych terenów znajdują się budynki mieszkalne i
gospodarskie o niskiej zabudowie, które po przyłączeniu określane są jako ulica
Krajewo. W północnej części przyłączonych terenów również znajdują się budynki
mieszkalne i gospodarskie o niskiej zabudowie – obszar ten określany jest dalej jako
ulice: Piekiełko, Okrężna i Zimnocha.
Oba przyłączone tereny zostały włączone w obszar rejonu bilansowego nr VI. Pozostałe
rejony bilansowe nie uległy zmianie i obejmują obszary opisane w opracowaniu [2].
Wzrost zapotrzebowania na moc i energię cieplną wynikający z faktu przyłączenia
nowych terenów i wzrostu liczby mieszkańców, jest bardzo mały w skali rejonu nr VI,
i praktycznie pomijalnie mały w skali całego miasta - nie rzutuje na bilans cieplny
miasta Mławy.
4.
Perspektywiczne zapotrzebowanie na ciepło miasta Mława
Globalne zapotrzebowanie na ciepło dla obszaru miasta Mława w perspektywie do roku
2020 będzie kształtować się na poziomie około 100 MW w sezonie grzewczym i około
12,5 MW w okresie letnim.
W porównaniu ze stanem obecnym perspektywiczne potrzeby cieplne miasta w okresie
zimowym obniżą się nieznacznie, tj. o 3%, natomiast w okresie letnim o ponad 13%.
Perspektywiczne, do roku 2020, zapotrzebowanie na ciepło w skali roku na terenie
miasta, w stosunku do stanu aktualnego, nieznacznie się obniży do poziomu 865 TJ.
Zapotrzebowanie na energię pierwotną w paliwie, dla wariantu optymalnego
zakładającego modernizację podstawowych źródeł ciepła, rozbudowę miejskiego
systemu ciepłowniczego oraz dalszą ograniczona gazyfikację miasta, obniży się do
poziomu 1060÷1080 TJ.
Strukturę perspektywicznego zapotrzebowania na moc i energię cieplną w podziale na
rejony bilansowe oraz paliwa i nośniki energii przedstawiono w tabelach 3.1 i 3.2.
13
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
5.
Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło miasta Mława - uzupełnienie
5.1 Ocena możliwości wprowadzenia gospodarki skojarzonej w lokalnych źródłach
ciepła w oparciu o gaz ziemny GZ-50
Bloki energetyczne produkujące energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu pozwalają
optymalnie wykorzystać paliwo gazowe. Urządzenia te charakteryzują się bardzo wysoką sprawnością przemiany energii chemicznej zawartej w paliwie w energię elektryczną i cieplną. Aktualnie dąży się do wprowadzenia lub zwiększenia udziału tych
urządzeń w ciepłownictwie, tj. w obiektach średniej i małej mocy cieplnej bazujących
na rozwiązaniach konwencjonalnych a wykorzystujących głównie paliwo gazowe.
Podstawowym warunkiem opłacalności zastosowania gospodarki skojarzonej w istniejących źródłach ciepła jest odpowiednio duże zapotrzebowania na moc cieplną w
okresie całego roku i związana z tym możliwość odpowiedniego zużycia ciepła.
Na terenie miasta Mława, w rejonach bilansowych nr VI i nr III, możliwa jest
rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego lub budowa kilku lokalnych systemów
ciepłowniczych pracujących w oparciu o centralną kotłownię lub elektrociepłownię.
W przypadku budowy l.s.c., należy rozważyć budowę elektrociepłowni (centralnego
źródła ciepła), która pracowałaby w oparciu o agregaty kogeneracyjne zasilane gazem
ziemnym lub biogazem - alternatywnie w oparciu o bloki energetyczne bazujące na
innych bardziej wydajnych urządzeniach energetycznych (np. ogniwach paliwowych). O
wyborze rozwiązania musi decydować przeprowadzona analiza techniczno-ekonomiczna inwestycji.
W przypadku budowy l.s.c. zainstalowana moc cieplna w blokach energetycznych
elektrociepłowni może wynosić 400÷600 kW, natomiast moc elektryczna 250÷300 kW.
Podstawowym paliwem będzie gaz ziemny lub biogaz. Elektrociepłownia wspólnie z
systemem sieci cieplnych będzie tworzyć lokalny system ciepłowniczy.
Należy podkreślić, że wprowadzenie tego typu rozwiązań technicznych zwiększy bezpieczeństwo energetyczne gminy oraz przyczyni się do poprawy stanu ochrony środowiska.
Wykorzystanie ogniw paliwowych
Pojawiające się nowe technologie w zakresie racjonalnego wykorzystania paliw pozwalają przypuszczać, że w okresie najdalej kilkunastu lat technologia produkcji energii
cieplnej i elektrycznej zmieni się radykalnie. Jedną z bardziej obiecujących jest technologia ogniw paliwowych, w których występuje bezpośrednia zamiana energii
chemicznej paliw gazowych na energie elektryczną i cieplną. Sprawność przetwarzania
energii chemicznej np. paliwa gazowego na energię elektryczną w ogniwie paliwowym
jest dwukrotnie wyższa od sprawności elektrycznej agregatu kogeneracyjnego i o 60%
wyższa od sprawności turbiny gazowej dla porównywalnych mocy.
Układy energetyczne pracujące w oparciu o ogniwa paliwowe mogą dostarczać energię
elektryczną i cieplną w szerokim zakresie mocy. Aktualnie budowane są instalacje
14
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
pilotażowe zarówno dla małych odbiorców rzędu kilkunastu kW, średnich (100÷200
kW) a nawet dla odbiorców o mocy 1÷2 MW.
Można przyjąć założenie, że po roku 2015 urządzenia oparte na ogniwach paliwowych
będą konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych bloków energetycznych i urządzeń
grzewczych.
5.2 Ocena zasobów energii cieplnej ze źródeł odnawialnych
Oprócz podstawowych paliw stosowanych do produkcji ciepła, jakimi są: węgiel kamienny, gaz ziemny, gaz płynny LPG oraz olej opałowy, coraz większe znaczenie zaczynają odgrywają odnawialne źródła energii (OZE). Podstawowe źródła energii odnawialnej, które powinny być wykorzystane do produkcji ciepła to:
a) biomasa (odpady drzewne, granulat, rośliny energetyczne, sprasowana słoma);
b) biopaliwa (biogaz, biodisel, ekopal);
c) energia słoneczna w tym energia wiatru;
d) energia geotermalna;
e) pompy ciepła;
f) bytowo-gospodarcze odpady komunalne.
Ponadto należy również rozpatrzyć możliwość wykorzystania energii wiatru (w ramach
energii słonecznej) do produkcji energii elektrycznej, tj. analizować możliwości budowy
pojedynczych i grupowych elektrowni wiatrowych, tzw. farm (parków) wiatrowych.
Zasoby biomasy
Podstawowym źródłem biomasy są:
 zakłady przemysłowe wykorzystujące w swojej produkcji podstawowej drewno,
elementy drewnopochodne lub przetwarzające drewno;
 lasy i tereny zalesione;
 tereny rolnicze i leśne, na których uprawia się tzw. „lasy energetyczne”, czyli
szybkorosnące rośliny energetyczne mające zastosowanie typowo energetyczne;
 pola uprawne, na których uprawia się zboża.
Na terenach gmin sąsiadujących z miastem Mława (gminy wiejskie: Lipowiec Kościelny, Wiśniewo, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna i Iłowo-Osada) znajdują się pola
uprawne zbóż (pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto i owies), które zajmują blisko 29 tys.
ha. Pozyskana z upraw zbożowych słoma może być wykorzystana do produkcji ciepła.
Przeciętnie z jednego hektara upraw rolnych można pozyskać 18 balotów słomy o masie
250 kg każdy, co przy średniej wartości opałowej słomy wynoszącej ok. 14,0 MJ/kg
daje zasoby energetyczne z 1 ha rzędu 63÷64 GJ ciepła w paliwie.
Potencjalne roczne zasoby biomasy (w tym w przypadku sprasowanej słomy), jakimi
dysponują sąsiadujące gminy wynoszą w granicach 570575 tyś. GJ.
15
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Na terenach sąsiadujących gmin występują tereny niezagospodarowane i nieużytki,
które w części można wykorzystać do produkcji „roślin energetycznych”, tj. szybkorosnących gatunków wierzby energetycznej lub innej rośliny (np. malwa pensylwańska,
specjalne gatunki traw) stanowiących biopaliwo wysokiej jakości. Uprawa roślin
energetycznych pozwoli na rozwinięcie produkcji zrębków oraz granulatu - jest to
biomasa w formie granulatu (tzw. Pellets) lub brykietów o wartości opałowej ok. 18÷19
GJ/tonę i bardzo niskiej wilgotności. Takie inwestycje będą sprzyjać aktywizacji
lokalnej społeczności, mogą stymulować rozwój gospodarczy gminy oraz przyczynią się
do tworzenia nowych miejsc pracy.
Przyjęto założenie, że na terenie ww. gmin uprawa roślin energetycznych będzie
wprowadzana etapowo. W pierwszym etapie, tj. w okresie 2÷3 lat, zostaną przeznaczone pod uprawę roślin energetycznych tereny o powierzchni ok. 300 ha. Wydajność
biomasy z 1 ha uprawy w okresie jednego roku wynosi ok. 30 ton zrębków o wartości
opałowej ok. 8÷9 GJ/t. Takie rozwiązanie pozwoli, w okresie po 3÷4 latach, na
uzyskanie biomasy o wartości energetycznej rzędu 72÷80 tyś. GJ/rok.
Potencjalne zasoby energetyczne biomasy (głównie sprasowana słoma) w gminach
sąsiadujących z gminą miejską Mława można ocenić jako średnie. Zasoby te powinny
być w znaczącej części wykorzystane na potrzeby energetyczne, tj. do produkcji energii
cieplnej na terenie zainteresowanych gmin (np. jako paliwo dla kotłowni ogrzewających
obiekty użyteczności publicznej, budynki wielorodzinne itp. lub, jak w przypadku
miasta Mława, jako paliwo dla kotłowni zasilających miejski (alternatywnie lokalny)
system ciepłowniczy.
Wprowadzenie biomasy jako paliwa do kotłowni lokalnych i indywidualnych przyczyni
się w znaczący sposób do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w rejonie miasta Mława.
W tabeli 5.2.1 poniżej przedstawiono obliczone roczne zasoby energetyczne biomasy
(bez roślin energetycznych) wyrażone w TJ dla miasta Mława i wybranych gmin
ościennych.
Tabela nr 5.2.1. Potencjalne roczne zasoby biomasy dla miasta Mława oraz wybranych
gmin powiatu mławskiego
Gmina
(miejska) Mława
Lipowiec Koscielny
Wiśniewo
Wieczfnia Kościelna
Szydłowo
Iłowo-Osada
Powiat
mławski
Działdowo
Zasoby biomasy w TJ/rok
tzw. „miękka”
Tzw. „twarda”
(sprasowana słoma)
(drewno, odpady drzewne)
10,0
108,5
49,5
102,0
5,0
126,0
29,5
129,5
24,0
106,0
46,0
Bilans łączny biomasy dla miasta Mława oraz sąsiadujących gmin, uwzględniający
sprasowaną słomę, drewno i odpady drzewne oraz rośliny energetyczne z plantacji
przedstawiono w tabeli 5.2.2.
16
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Tabela 5.2.2.
Rodzaj biomasy
Sprasowana słoma
Drewno i odpady drzewne
Rośliny energetyczne
Łącznie
Potencjał energetyczny
[TJ/rok]
572
164
72÷80
808÷816
Energia słoneczna
W ostatnich latach coraz większe zastosowanie znajdują układy technologiczne, w
których następuje przygotowanie ciepłej wody użytkowej przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych. Energia słoneczna, jako źródło ciepła ma bardzo ograniczone zastosowanie z uwagi na moce jednostkowe kolektorów słonecznych oraz jeszcze nadal dość
wysokie nakłady inwestycyjne. Niskie moce jednostkowe kolektorów oraz brak
nasłonecznienia przez cały rok wymusza stosowanie układów solarnych jako urządzeń
pomocniczych wspomagających podstawowe źródła energii. W takich układach podstawowym źródłem ciepła dostarczającym energię na cele centralnego ogrzewania pozostają nadal konwencjonalne urządzenia grzewcze, tj. kotły gazowe, olejowe, kotły na
paliwa stałe (w tym na biomasę) oraz systemy ciepłownicze o ile do nich odbiorca jest
podłączony.
W perspektywie 3÷5 lat zakłada się znaczne zwiększenie wykorzystania energii słonecznej (głównie kolektorów słonecznych), dlatego należy w przypadku budowy nowych obiektów preferować (promować) tego typu rozwiązania.
Szczególnie efektywne jest stosowanie kolektorów słonecznych w układach współpracujących z pompami ciepła, kotłami na biomasę lub tradycyjnymi kotłami na gaz
ziemny. Takie rozwiązania należy uwzględnić przy realizacji nowych inwestycji lub
modernizacji starych obiektów takich jak szkoły, hale sportowe, baseny itp. do podgrzewania c.w.u. W przypadku domków jednorodzinnych, optymalnie obliczona instalacja kolektorów słonecznych pozwoli na zaoszczędzenie ok. 5055 % rocznego
zapotrzebowania na energie cieplną do podgrzewania c.w.u. Wykorzystując energię
słoneczną w okresie od maja do sierpnia można uzyskać taką ilość ciepła, która pozwoli
na pełne zabezpieczenie przygotowania c.w.u. w tym okresie.
Energia geotermalna
Powiat mławski, do którego należy miasto Mława, położony jest w środkowej części
rejonu grudziądzko-warszawskiego (R. Ney, J. Sokołowski).
Zgodnie z mapą zasobów rejon grudziądzko-warszawski zajmuje powierzchnię ok. 70
tys. km2 i obejmuje 2766 km3 wód występujących głównie w pokładach kredowojurajskich. Energia zawarta w wodach geotermalnych równoważna jest 9835 mln t.p.u.
(ton paliwa umownego), co odpowiada wartości 168000 t.p.u./km2.
Wody termalne występują tu w dolnokredowym i dolnojurajskim basenach geotermalnych stanowiących najbardziej perspektywiczne i realne do pozyskania źródło
17
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
energii geotermalnej na całym Niżu Polskim. Zgodnie z wynikami badań (J. Sokołowski, Z. Płochniewski) temperatury wody w rejonie powiatów mławskiego, ciechanowskiego, płońskiego, nowodworskiego i pułtuskiego wynoszą od 20 do 45°C w zależności
od głębokości ich ujęcia. Można przyjąć, że w dolnej części osadów wieku kredowego
(głębokość 700÷1000 m) wody będą miały temperaturę 20÷40°C, w stropowych
partiach osadów wieku jurajskiego (głębokość 1000÷1500m) 30÷45°C a na powierzchni
stropowej osadów wieku triasowego (poniżej głębokości 2000 m) temperatury powinny
wynosić 40÷70°C (J. Sokołowski i zespół, 2001r.).
Zasoby wody termalnej z basenów kredowego i jurajskiego w grudziądzko-warszawskim okręgu geotermalnym szacuje się średnio na 44 mln. m3 wody na 1 km2 , co
odpowiada energii cieplnej wytworzonej z 168 000 t.p.u. lub z 117600 ton ropy naftowej. W miarę wzrostu głębokości ujmowania oprócz temperatury wzrasta również
mineralizacja wód, co może stanowić znaczne utrudnienie przy wykorzystywaniu jej do
celów grzewczych. W osadach wieku kredowego, na głębokości 700÷1300 m
mineralizacja wynosi ok. 23 g/dm3, w osadach jury górnej (głębokość 1000÷1500 m) –
33 g/dm3 i jury dolnej (głębokość 1500÷2000 m) – ok. 69 g/dm3.
W części środkowej rejonu grudziądzko-warszawskiego budowa geologiczna nie jest
korzystna biorąc pod uwagę ujęcia wód. Wstępnie ocenia się, że osady antykliny są dość
jednorodne, co znacznie utrudnia krążenie wód podziemnych i obniża wydajność z
otworów wiertniczych.
Wody termalne w osadach wieku kredowego i jurajskiego są głównie wodami chlorkowymi i nadają się (po odpowiednim rozcieńczeniu) do basenów rekreacyjnych i do
celów leczniczych (będą wymagane są odpowiednie badania wody).
Wstępną ocenę energetyczną zasobów wód geotermalnych w rejonie powiatów
mławskiego, ciechanowskiego i płońskiego przedstawiono w tabeli 5.2.3.
Tabela 5.2.3
Gmina
Powierzchnia
gminy
[km2]
Mława
Lipowiec Kościelny
Wiśniewo
Wieczfnia Kościelna
Szydłowo
Nasielsk
Nowe Miasto
34,9
114,2
99,3
119,8
122,2
202,0
118,0
Potencjalne zasoby wód geotermalnych
maksymalne
górna kreda
górna kreda(teoret.) łącznie
górna jura
[TJ]
[TJ]
[TJ]
171 600
1 840
4 980
562 000
6 040
16 300
488 800
5 250
14 200
589 700
6 340
17 100
601 500
6 450
17 400
994 300
10 690
28 830
580 840
6 240
16 830
Budowa ciepłowni geotermalnej lub też ujęć geotermalnych musi być uzasadniona
względami technicznymi i ekonomicznymi i bazować na dokładnych danych opisujących złoże. W przypadku braku takich danych konieczne jest przeprowadzenie
stosownych badań i operatów geologicznych. Badania takie są bardzo kosztowne i
18
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
dlatego powinny być prowadzone jedynie w rejonach, w których wstępna ocena
zasobów wskazuje na bardzo korzystne warunki geotermalne a jednocześnie istnieje
gwarancja, co do możliwości zagospodarowania tych zasobów.
Analiza dotycząca danych pracujących aktualnie ciepłowni geotermanych pokazuje, że
pod względem ekonomicznym wypadają one gorzej od porównywalnych ekologicznych
kotłowni konwencjonalnych (kotłowni gazowe i kotłownie na biomasę) – stosunkowo
wysoka cena 1 GJ ciepła.
Pomimo występowania bardzo dużych zasobów energii geotermalnej w rejonie powiatu
mławskiego, nie przewiduje się budowy i eksploatacji ciepłowni geotermalnych w
perspektywie do roku 2020 uzasadniając to względami czysto ekonomicznymi.
Hydroenergia i energia wiatru
Na terenie miasta Mława brak jest możliwości wykorzystania energii wodnej do
wytwarzania energii elektrycznej. Istniejący układ cieków wodnych nie stwarza
możliwości wykorzystania energii wodnej do wytwarzania energii elektrycznej.
Aktualnie na terenie gminy nie ma zainstalowanych małych elektrowni wodnych.
Uwzględniając walory krajobrazowe i ekologiczne terenów, na których położone jest
miasto Mława, nie przewiduje się energetycznego wykorzystania istniejących zasobów
hydroenergetycznych miasta, tj. budowy małych elektrowni wodnych (MEW).
Energetyka bazująca na energii wiatru na obszarze miasta nie może być rozwijana.
Aktualnie nie ma zainstalowanych tego typu obiektów energetycznych na terenie miasta
oraz nie jest planowana ich budowa.
Bytowo-gospodarcze odpady komunalne
Jednym z korzystniejszych sposobów gospodarczego wykorzystania odpadów komunalnych jest ich spalenie (po przeprowadzeniu wielostopniowej segregacji odpadów) w
specjalnie wybudowanych w tym celu Zakładach Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO).
Aktualnie mało realne jest zastosowanie spalania odpadów bytowo-komunalnych do
produkcji ciepła w istniejących kotłowniach na terenie miasta Mława z uwagi na wysoki
koszt tego typu instalacji (zbyt małą ilość odpadów bytowo-komunalnych) oraz opór
społeczny związany z lokalizacją takiego obiektu.
W przypadku rozpatrywania wariantu uwzględniającego modernizację już istniejącej lub
budowę nowej kotłowni bazującej na paliwie pozyskiwanym z odpadów komunalnych
(paliwo typu RDF) należy przeprowadzić stosowne analizy techniczno-ekonomiczne
oraz operat środowiskowy, oceniający oddziaływanie inwestycji szczególnie
szkodliwych dla środowiska na dane środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
OŚZNiL z dn. 14.07.1998r (Dz.U. Nr 93, poz. 589, z dnia 23.07.1998r z późn.zm.).
19
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
5.3 Ocena i prognoza wzrostu cen nośników energetycznych do roku 2015÷2020
Poniżej, dla podstawowych nośników energii, przedstawiono ceny energii liczonej w paliwie (nośniku) w zł/GJ bez podatku VAT.
Węgiel kamienny (ceny podano bez 22% podatku VAT)
Wartość opałowa
Cena 1 tony
(loco kotłownia)
[zł/Mg]
240÷260
380÷500
600÷700
Paliwo
[MJ/kg]
21÷22
27÷30
29÷30
Węgiel - miał
Węgiel - kostka
Koks
Cena 1 GJ energii
w paliwie
[zł/GJ]
11,4÷12,0
14,0÷17,0
20,7÷23,3
Olej opałowy (ceny podano bez 22% podatku VAT)
Wartość opałowa
Paliwo
Olej opałowy Ekoterm
Olej ciężki
Mazut (> 3% siarki)
[MJ/kg]
42,6
41,0
39,7
Cena 1 tony
(loco kotłownia)
[zł/Mg]
2400÷2600
1400÷1600
850 (loco rafineria)
+ 320÷370 (transport,
dzierżawa cystern)
Cena 1 GJ energii
w paliwie
[zł/GJ]
56,3÷61,0
34,1÷39,0
Cena 1 tony
Cena 1 GJ energii
w paliwie
[zł/GJ]
29,5÷30,7
Biomasa (ceny podano bez podatku VAT)
Wartość opałowa
Paliwo
[MJ/kg]
[zł/Mg]
Drewno i odpady drzewne
Drewno pocięte
(wilgotność >40%)
Zrębki
(wilgotność 15%)
Odpady drzewne
(wilgotność >40%)
Rośliny energetyczne
(wilgotność 33%)
9,5
120÷130
12,6÷13,7
15
150÷160
10,0÷10,7
9,5
100÷110
10,5÷11,6
140÷145
12,4÷12,8
145÷155
10,0÷10,7
11,3
Słoma
Słoma
(wilgotność 15÷20%)
14,5
20
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Gaz ziemny GZ-50
Cena gazu ziemnego GZ-50 jest liczona zgodnie z obowiązującą taryfą zatwierdzoną
przez Urząd Regulacji Energetyki (URE).
Gaz płynny LPG (ceny podano bez podatku VAT)
Wartość opałowa
Paliwo
LPG (propan)
[MJ/kg]
46.4
Cena 1 tony
(loco kotłownia)
[zł/Mg]
3400÷3500
Cena 1 GJ energii
w paliwie
[zł/GJ]
73.3÷75,4
Energia elektryczna
Cena energii elektrycznej jest liczona zgodnie z obowiązującą taryfą zatwierdzoną przez
Urząd Regulacji Energetyki (URE) oddzielnie dla danego Zakładu Energetycznego.
Średnia cena 1 MWh liczona dla odbiorcy indywidualnego wynosi w granicach
370÷380 zł. (103÷106 zł/GJ).
Perspektywiczne ceny nośników energii
Według danych International Energy Agency, danych krajów należących Unii Europejskiej oraz danych URE, w okresie najbliższych 15 lat przewiduje się stopniowy, ale
stały wzrost cen realnych paliw kopalnych. Największa dynamika wzrostu dotyczyć
będzie ropy naftowej, natomiast w stosunkowo mniejszym stopniu wzrastać powinny
ceny gazu ziemnego. Najmniejszą dynamiką wzrosty będą się charakteryzowały ceny
węgla kamiennego i brunatnego na rynku europejskim - znaczny wzrost ceny węgla
przewiduje się natomiast po roku 2020.
21
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
6.
Współpraca gminy miejskiej Mława z sąsiadującymi gminami w zakresie energetyki
Miasto Mława nie posiada własnej bazy surowców energetycznych. Na jej terenie nie
występują udokumentowane złoża gazu ziemnego, ropy naftowej ani innych paliw
kopalnych.
Na terenie miasta zlokalizowany jest centralny systemu produkcji i dystrybucji energii
cieplnej (centralna ciepłownia C-1 zasilająca m.s.c. ). Brak jest możliwości
bezpośredniej współpracy miasta Mława z sąsiadującymi gminami w zakresie
zaopatrzenia w energię cieplną – brak jest możliwości przesyłanie czynnika grzewczego
w ramach lokalnych systemów ciepłowniczych.
Gmina miejska Mława posiada aktualny plan gazyfikacji. Istnieją duże możliwości
współpracy sąsiadujących gmin w zakresie doprowadzenia gazu przewodowego GZ-50
do wybranych miejscowości powiatu mławskiego.
W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną zainteresowane gminy współpracują
przy rozbudowie i modernizacji systemów elektroenergetycznych, stanowiących
wspólną infrastrukturę gmin powiatu mławskiego, ciechanowskiego i działdowo. Gminy
zainteresowane są prowadzeniem prac modernizacyjnych polepszających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.
Na terenie gminy miejskiej Mława nie są eksploatowane urządzenia energetyczne
zaliczane do grupy odnawialnych źródeł energii (OZE), tj. źródeł wykorzystujących
energię słońca (różnego rodzaju biomasa, biogaz, energia wiatru). Miasto Mława
posiada na swoim terenie ograniczone warunki dla wprowadzania i eksploatowania
specjalistycznych urządzeń typu OZE. Dotyczy to w pierwszej kolejności: małej i
średniej mocy kotłowni (lub kotłów) na biopaliwa (biomasa, biogaz), systemów
solarnych (kolektory słoneczne) oraz pomp ciepła.
W zakresie bezpośredniego zaopatrzenia w ciepło brak jest możliwości współpracy
miasta z sąsiadującymi gminami. W odniesieniu do sąsiadujących gmin wymiana
energii cieplnej pomiędzy tymi gminami a miastem Mława w okresie najbliższych 15 lat
nie ma uzasadnienia techniczno-ekonomicznego i nie jest dalej rozpatrywana.
Inwestycje i eksploatacja systemów elektroenergetycznych są przedsięwzięciami o
zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, dlatego modernizacja systemów
elektroenergetycznych na obszarze powiatu mławskiego wymusza ścisłą współpracę
wszystkich gmin sąsiadujących z miastem w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną.
W ramach zaopatrzenia w paliwa gazowe istnieją duże możliwości współpracy i
wspólnego działania kilku gmin w ramach planowanej rozbudowy systemu sieci
gazowych średniego ciśnienia.
Prowadzone aktualnie oraz planowane prace termomodernizacyjne obiektów mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej a także dynamiczne wprowadzanie
odnawialnych źródeł energii prowadzi do znacznego obniżenia bilansu zapotrzebowania
22
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
odbiorców na paliwa gazowe. Weryfikacja bilansu zapotrzebowania odbiorców na
paliwa gazowe może rzutować na ograniczenie nowych inwestycji w sektorze paliw
gazowych, tj. na ograniczenie planowanych terenów do gazyfikacji.
W okresie 2÷4 lat miasto Mława oraz sąsiadujące gminy powinny stworzyć warunki dla
realizacji programu wdrażania odnawialnych źródeł energii.
Założono, że w okresie do 3 lat na terenie dzielnicy przemysłowej zostanie wybudowana nowa centralna kotłownia węglowo-biomasowa. Nowa kotłownia będzie opalana
węglem i biomasą, tj.: roślinami energetycznymi, zrębkami i odpadami drzewnymi lub
uszlachetnioną formą biomasy, tj. granulatem - alternatywnym rozwiązaniem może być
biogaz lub biopaliwa płynne. Dobór kotłów oraz rodzaj paliwa określi stosowna analiza
techniczno-ekonomiczna inwestycji oraz projekt techniczny.
Należy wykorzystać lokalny potencjał istniejących zasobów biomasy (sprasowana
słoma, rośliny energetyczne oraz w mniejszym stopniu odpady i zrębki drzewne) na
obszarze sąsiadujących gmin. W tym celu należy opracować strategiczny plan
pozyskania biomasy na wybranych terenach gmin (podstawowy surowiec to rośliny
energetyczne), jak również plan pozyskania biogazu i biopaliwa (np. biodisel, ekopal bazujące na oleju rzepakowym).
W warunkach lokalnych należy promować i wspierać budowę instalacji solarnych
(kolektory słoneczne) w obiektach publicznych np. w szkołach, halach sportowych itd.
do podgrzewania wody użytkowej. Inwestycje te powinny być realizowane etapowo w
okresie kilku lat.
23
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
7.
Projektowane warianty zaopatrzenia miasta Mława w ciepło
W Aneksie do „Projektu założeń ...” poddano analizie trzy możliwe warianty
scenariusza zaopatrzenia miasta Mława w ciepło, są to:



Wariant nr I – zakłada sukcesywną modernizację miejskiego systemu
ciepłowniczego z budową nowej centralnej ciepłowni w rejonie nr VI (dzielnica
przemysłowa), budową magistrali ciepłowniczej „po stronie wschodniej” miasta
oraz modernizację lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła z optymalnym
wykorzystaniem nośników energii, w tym gazu ziemnego GZ-50 i odnawialnych
źródeł energii (OZE).
Wariant nr II - zakłada sukcesywną modernizację miejskiego systemu
ciepłowniczego z budową nowej centralnej ciepłowni w rejonie nr III (teren
Oczyszczalni Ścieków zlokalizowany przy ulicy Płockiej), budową magistrali
ciepłowniczej „po stronie zachodniej” miasta w kierunku północnym do dzielnicy
przemysłowej oraz modernizację lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła z
optymalnym wykorzystaniem nośników energii, w tym gazu ziemnego GZ-50 i
odnawialnych źródeł energii (OZE).
Wariant nr III - zakłada zachowanie aktualnej struktury zaopatrzenia w ciepło, tj.
prowadzenie ograniczonych modernizacji m.s.c. bez wdrażania odnawialnych
źródeł energii w ciepłowni C-1 i budowy nowych sieci cieplnych. Wariant zakłada
również bardzo ograniczony rozwój systemu sieci gazowych, głównie w rejonie
dzielnicy przemysłowej oraz budowę lokalnych systemów ciepłowniczych (l.s.c.).
Wariant nr I (kotłownia północna) – wariant ten zakłada budowę centralnej kotłowni
(kotłownia „północna”) opalanej węglem i biomasą na terenie dzielnicy przemysłowej
(rejon bilansowy nr VI), budowę systemu sieci cieplnych łączących kotłownię z centrum
miasta oraz stopniowe wyłączenie z eksploatacji aktualnej kotłowni centralnej C-1.
Nowa kotłownia będzie wyposażona w dwa zmodernizowane kotły węglowe rusztowe
typu WR-8 o mocy cieplnej 8 MW każdy oraz jeden lub dwa kotły na biomasę o mocy
cieplnej 2 MW każdy lub jeden blok energetyczny pracujący w układzie skojarzonym o
mocy cieplnej w granicach 4 MW i mocy elektrycznej 1,7-2,0 MW.
Wariant pierwszy zakłada etapową rozbudowę kotłowni „północnej” (KPn) z
równoległą rozbudową sieci cieplnych bezpośrednio w rejonie dzielnicy przemysłowej i
podłączeniem nowych odbiorców oraz budową magistrali ciepłowniczej w kierunku
centrum miasta - sieć ciepłownicza prowadzona będzie trasą na wschód od ulic
Napoleońskiej i J. Piłsudskiego i dalej w kierunku osiedla Książąt Mazowieckich.
Kotłownia C-1 będzie eksploatowana do czasu podłączenia nowej magistrali ciepłowniczej z aktualnym systemem sieci cieplnych miejskiego systemu ciepłowniczego.
Wariant nr I zakłada również sukcesywną modernizację lokalnych i indywidualnych
źródeł ciepła z optymalnym wykorzystaniem nośników energii, w tym gazu ziemnego
GZ-50 oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), szczególnie w rejonach przemysłowych
miasta.
24
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Wariant nr II (kotłownia południowa) – wariant drugi zakłada budowę nowej
centralnej kotłowni (kotłownia „południe”) opalanej węglem i biopaliwami (biomasa,
biogaz) na terenie Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy ulicy Płockiej (rejon
bilansowy nr III), budowę sieci cieplnej łączącej nową kotłownię z systemem sieci
cieplnych aktualnego m.s.c. oraz budowę magistralnej sieci cieplnej w kierunku
północnym do dzielnicy przemysłowej ale tzw. „drogą zachodnią” – trasa magistrali
ciepłowniczej przebiegać będzie na zachód od lini kolejowej aż do ulicy Gdyńskiej i
dalej w kierunku nowych terenów inwestycyjnych i dzielnicy przemysłowej oraz
stopniowe wyłączenie z eksploatacji aktualnej kotłowni centralnej C-1. Nowa kotłownia
będzie wyposażona w dwa nowoczesne kotły węglowe rusztowe typu WR-6 o mocy
cieplnej 6 MW każdy oraz jeden lub dwa kotły na biomasę o mocy cieplnej 2-3 MW
każdy lub jeden blok energetyczny pracujący w układzie skojarzonym o mocy cieplnej
w granicach 5 MW i mocy elektrycznej 2,5-3,0 MW.
Wariant drugi zakłada również etapową rozbudowę kotłowni „południe” (KPd) z
równoległą budową magistrali cieplnej w kierunku dzielnicy przemysłowej oraz budową
sieci cieplnej w kierunku centrum miasta, tj. do aktualnej kotłowni C-1. Kotłownia C-1
będzie eksploatowana do momentu uruchomienia nowej kotłowni KPd.
Wariant drugi zakłada również sukcesywną modernizację lokalnych i indywidualnych
źródeł ciepła z optymalnym wykorzystaniem nośników energii, w tym gazu ziemnego
GZ-50 oraz odnawialnych źródeł energii (OZE) szczególnie w rejonach przemysłowych
miasta.
Wariant nr III (stagnacji) – wariant trzeci realizuje scenariusz stagnacji i minimalnego
rozwoju. Wariant ten zakłada zachowanie aktualnej struktury zaopatrzenia w ciepło, tj.
prowadzenie ograniczonych działań modernizacyjnych w rejonie aktualnego m.s.c. bez
wdrażania odnawialnych źródeł energii w kotłowni C-1, jedynie w rejonie dzielnicy
przemysłowej budowane będą lokalne systemy ciepłownicze (l.s.c.).
W wariancie III aktualna kotłownia C-1 będzie nadal eksploatowana zasilając system
sieci cieplnych miejskiego systemu ciepłowniczego, natomiast w rejonie dzielnicy
przemysłowej powstaną jeden lub dwa lokalne systemy ciepłownicze (l.s.c.-1 i l.s.c.-2),
które będą mogły zasilać zarówno nowych odbiorców zlokalizowanych w rejonie
planowanych inwestycji mieszkaniowych (rejony ul. Studzieniec – na wschód od dzielnicy przemysłowej i rejon ul. Gdyńska – na zachód od dzielnicy przemysłowej), jak
również odbiorców przemysłowych zasilanych aktualnie przez lokalne i indywidualne
kotłownie gazowe.
Kotłownia centralna C-1 będzie poddawana stopniowej modernizacji, z założeniem by
mogła ona spełniać wymagania eksploatacyjne w okresie do roku 2020. Przewiduje się
stopniową przebudowę trzech istniejących kotłów węglowych rusztowych WR-2,5 na
kotły zmodernizowane oraz likwidację kotła czwartego. Zmodernizowana kotłownia
będzie dysponowała mocą cieplną w granicach 12 MW. Nowe kotłownie lokalne
zasilające lokalne systemy ciepłownicze lsc-1 i l.s.c-2 będą kotłowniami na biopaliwa
(biomasa lub biogaz) wyposażonymi w nowoczesne kotły na biomasę o łącznej mocy
cieplnej zależnej od zapotrzebowania lokalnych odbiorców (głównie przemysłowych)
lub alternatywnie w bloki energetyczne pracujące w układzie skojarzonym i
25
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
współpracujące ze szczytowymi kotłami na biomasę. Moc cieplna elektryczna bloków
energetycznych zależna będzie od wielkości zapotrzebowania na ciepło w okresie
letnim.
Wariant trzeci zakłada analogicznie jak warianty I i II sukcesywną modernizację
lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła z optymalnym wykorzystaniem gazu
ziemnego GZ-50 oraz ograniczonym udziałem odnawialnych źródeł energii (OZE).
26
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
II. NOWELIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W
ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ MIASTA MŁAWA
1.
Aktualne zużycie energii elektrycznej na terenie miasta Mława
Zużycie energii elektrycznej wszystkich odbiorców, zlokalizowanych na terenie miasta
Mława, w ostatnich kilku latach systematycznie wzrasta od wielkości 43,97 GWh w
roku 2002 do 56,20 GWh w roku 2005, co daje średnie zużycie ok. 1430÷1820 kWh na
jednego mieszkańca.
Wielkość mocy elektrycznej zamawianej przez odbiorców miasta Mława wynosi w
granicach 22,5÷22,8 MWe, z czego zamówiona moc elektryczna przez odbiorców
przemysłowych w taryfach dwuczłonowych wynosi ok. 12,5 MWe. Zapotrzebowanie na
moc elektryczną w mieście stale rośnie, co jest spowodowane głównie wzrostem
zapotrzebowania na energię elektryczną w sektorze przemysłowym – w najbliższych
latach przewiduje się dalszy znaczny wzrost zapotrzebowania na energie elektryczną.
Zużycie energii elektryczna na cele oświetlenia ulic w ostatnich 4 latach utrzymuje się
na stałym poziomie i wynosi w granicach 18002450 MWh.
Największymi jednostkowymi odbiorcami energii elektrycznej na terenie miasta są LG
Elektronics oraz firmy kooperujące zlokalizowane na terenie dzielnicy przemysłowej.
Łączna moc szczytowa, jaka może zostać aktualnie odebrana przez odbiorców na terenie
miasta Mława za pośrednictwem systemu energetycznego, wynosi około 33 MVA.
Wykorzystanie zainstalowanej mocy elektrycznej w stacjach transformatorowych
wynosi średnio ok. 55÷65 %.
Zestawienie zużycia energii elektrycznej na terenie miasta Mława przez różne grupy
odbiorców przedstawiono poniżej w tabeli 1.1 oraz zilustrowano na rysunku 1.1,
natomiast na rysunku 1.2. przedstawiono strukturę zużycia energii elektrycznej przez
poszczególne grupy odbiorców w roku 2005. Zakładając zrównoważony rozwój
gospodarczy miasta należy przyjąć, że dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc
elektryczną w poszczególnych grupach odbiorców będzie różna
Tabela 1.1.
L.p.
1
2
3
4
Odbiorca
Przemysł
Odbiorcy indywidualni Grupa G
Odbiorcy indywidualni Grupa C
Oświetlenie ulic
Łącznie
Zużycie energii elektrycznej [kWh]
2002r
2003r
2004r
15,786,323
16,949,362
21,043,923
16,537,819
16,351,768
16,767,899
9,811,067
9,727,176
10,066,562
1,834,676
2,460,023
1,786,492
43,969,885
45,488,329
49,664,876
2005r
28,100,003
16,226,681
10,012,182
1,864,970
56,203,836
27
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Oœwietlenie ulic
Odbiorcy indywidualni Grupa C
Odbiorcy indywidualni Grupa G
Przemys³
0
5000
2002r
10000
2003r
15000 20000
[MWh/a]
2004r
25000
30000
2005r
Rys. 1.1 Wielkoœæ rocznego zu¿ycia energii elektrycznej w MWh dla
poszczególnych grup odbiorców w latach 2002÷2005
Przemys³ (50.00%)
Odbiorcy indywidualni Grupa G (28.87%)
Odbiorcy indywidualni Grupa C (17.81%)
Oœwietlenie ulic (3.32%)
Rys. 1.2 Struktura zu¿ycia energii elektrycznej przez poszczególne
grupy odbiorców w roku 2005
28
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
2.
Założenia do analizy perspektywicznego zapotrzebowanie na energię elektryczną
Przyrost zapotrzebowania na energię elektryczną, nastąpi zgodnie z planowanym
zrównoważonym rozwojem gospodarczym miasta oraz poprawą standardu życia jej
mieszkańców. Nie wymaga to większych inwestycji, gdyż dotychczasowa sieć SN i NN
jest przygotowana do przejęcia większego obciążenia.
Wzrost udziału w ogólnym zapotrzebowaniu na moc elektryczną miasta odnotują grupy
odbiorców:
 zakłady przemysłowe, zlokalizowane na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej w rejonie ulic: LG Electronics, Instalatorów i Nowej oraz w
mniejszym stopniu podmioty gospodarcze związane z sektorem przemysłowym i
usługowym
 odbiorcy indywidualni.
Na podstawie przeprowadzonych analiz można przyjąć, że średnie zapotrzebowanie na
energię elektryczną dla obszaru miasta Mława będzie wzrastało z roczna dynamiką w
granicach 3,0÷4,0%.
Przyjęto założenie, że dynamika wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną dla
poszczególnych grup odbiorców będzie różna, tj.:
 dla odbiorców indywidualnych grupy C i G na poziomie ok. 2,6÷3,0% na rok;
 dla sektora przemysłowego i usług będzie kształtowała się na poziomie 5,0÷6,0%.
3.
Perspektywiczne zapotrzebowanie na energię na terenie miasta Mława
Wzrost zużycia energii elektrycznej w perspektywie do roku 2020 dla dwóch podstawowych grup odbiorców przedstawiono w tabeli 3.1.
Tabela nr 3.1
Wzrost zapotrzebowania energii elektrycznej przez poszczególne grupy
odbiorców w perspektywie do 2020 roku
Lata
Rodzaj odbiorcy
Odbiorcy indywidualni – grupy
C i G [MWh]
Przemysł, usługi i oświetlenie
[MWh]
Razem
[MWh]
2005
2010
2015
2020
26 239
30 000
34 400
39 300
29 965
38 600
46 000
54 000
56 204
68 600
80 400
93 300
Z tabeli nr 3.1 wynika, że do 2020 roku zwiększy się zdecydowanie udział sektora
przemysłowego i usług w ogólnym zapotrzebowaniu gminy na energię elektryczną, co
29
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
będzie wynikiem rozwoju przy jednoczesnym stosowaniu coraz mniej energochłonnych
technologii.
Aktualnie zapotrzebowanie na moc elektryczną dla obszaru miasta wynosi w granicach
22,5÷22,8 MWe. Wzrost zapotrzebowania na moc elektryczną w perspektywie do roku
2020 dla miasta Mława przedstawiono w tabeli 3.2.
Tabela 3.2
Wzrost perspektywicznego zapotrzebowania na moc elektryczną na terenie
miasta Mława
2005
2010
2015
2020
22 600
22,60
27 000
27,00
31 000
31,00
35 000
35,00
Zapotrzebowanie na moc elektryczną dla obszaru miasta Mława
[kWe]
[MWe]
Przewidywany wzrost zapotrzebowania na moc elektryczną w granicach 3,6÷4,5%/rok
w okresie do 2010 roku i 2,5÷3,0%/rok w okresie od 2010 do 2020 roku, wymusi
działania zapewniające możliwość dostarczenia mocy przez system elektroenergetyczny
oraz jej racjonalne wykorzystanie.
Działania te powinny spełniać następujące kryteria:
 zapewnić bezpieczeństwo energetyczne obszaru miasta;
 zapewnić bezpieczeństwo energetyczne sąsiadującym gminom zasilanym z GPZ
Mława i GPZ Olechinek;
 zgodność z wymaganiami ochrony środowiska – min. pozytywna opinia studium
oddziaływania inwestycji energetycznych na środowisko naturalne.
Dla zapewnienia ww. wymienionych kryteriów, rozwój systemu elektroenergetycznego
musi uwzględniać podstawowe jego elementy – sieć elektroenergetyczną oraz stacje elektroenergetyczne – za pośrednictwem tych elementów systemu możliwe będzie
przesłanie i przetworzenie zwiększonej ilości energii elektrycznej.
30
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
III. NOWELIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA
W PALIWA GAZOWE MIASTA MŁAWA
1.
Stan aktualny systemu gazowniczego na obszarze miasta Mława
W rejon północny województwa mazowieckiego, tj. rejony powiatów ciechanowskiego,
mławskiego i przasnyskiego, całość gazu ziemnego (100%) dostarczana jest z
krajowego systemu sieci gazowych, gazociągiem wysokiego ciśnienia (w/c) o średnicy
DN 400 i DN200 oraz ciśnieniu nominalnym 6,3 MPa relacji Siedlin-Uniszki.
Do odbiorców gaz ziemny dostarczany jest za pośrednictwem stacji redukcyjnopomiarowych pierwszego stopnia SRP-I° „Warszawska”, i SRP-I° „Daleka”, systemu
sieci gazowych średniego ciśnienia (ś/c) o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa i
stacji redukcyjno-pomiarowych drugiego stopnia SRP-II° oraz system sieci gazowych
niskiego ciśnienia (n/c) o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 10 kPa.
Od gazociągu wysokiego ciśnienia gaz ziemny doprowadzony jest w centralne rejony
miasta Mławy od strony wschodniej, tj. od SRP-I° „Warszawska”, i SRP-I° „Daleka”
gazociągami średniego ciśnienia o średnicach DN 200/160/150/100/90/80/63/50.
Szczegółowy opis przebiegu trasy gazociągów średniego ciśnienia oraz opis lokalizacji
stacji redukcyjno-pomiarowych drugiego stopnia (SRP-II) przedstawiono w opracowaniu [2].
2.
Ocena lokalnych zasobów i paliw gazowych
Gaz ziemny GZ-50
Aktualnie na terenie miasta Mława eksploatowany jest system sieci gazowych średniego
i niskiego ciśnienia dostarczający gaz ziemny GZ-50 dla celów grzewczych i
komunalno-bytowych. Na terenach peryferyjnych oraz nowych włączonych do obszaru
miasta od roku 2004, dla pokrycia potrzeb komunalno-bytowych i częściowo
grzewczych wykorzystywany jest gaz płynny LPG lub gaz płynny mieszany LPBG.
Zasoby lokalne paliw gazowych
Na terenie miasta Mława nie występują udokumentowane złoża gazu ziemnego wysokometanowego oraz nie prowadzi się wydobycia takiego surowca. Nie występują
również oraz nie są produkowane takie paliwa gazowe jak:
 gaz koksowniczy;
 gaz odpadowy wysypiskowy;
 biogaz.
31
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Gaz płynny typu LPG lub LPBG dostarczany jest odbiorcom poprzez dostawców
działających na terenie województwa mazowieckiego a zaopatrujących się głównie w
rafinerii ORLEN S.A.
Udział odbiorców gazu płynnego w zaspokojeniu całkowitych potrzeb miasta na paliwa
gazowe kształtuje się na poziomie 1÷2% i przyjmuje się, że docelowo udział ten
pozostanie na aktualnym poziomie.
3.
Ocena aktualnego i perspektywicznego zapotrzebowania na paliwo gazowe dla
miasta Mława
3.1 Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe na potrzeby
bytowe i przygotowania ciepłej wody użytkowej
Podstawowe założenia
Ocenę sumarycznego zapotrzebowania na gaz ziemny GZ-50 na cele bytowe (przygotowanie posiłków) dokonano w oparciu o rzeczywiste wskaźniki zużycia gazu na te
potrzeby, natomiast ocenę zapotrzebowania na gaz na cele grzewcze (przygotowanie
ciepłej wody użytkowej c.w.u. i ogrzewanie c.o.) dokonano w oparciu o normatywne
wskaźniki określające:
 zapotrzebowanie na energię cieplną na jedną osobę w ciągu doby do przygotowania
ciepłej wody użytkowej;
 zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania 1 m² powierzchni w okresie
roku (sezonu grzewczego).
Ponadto do oceny przyjęto, że:
 liczba ludności miasta Mława wynosi 30,82 tys.;
 wskaźnik przyrostu liczby ludności w perspektywie do roku 2010 i 2020 przyjęto
zgodnie z założeniami przedstawionymi w części opracowania dotyczącej zaopatrzenia miasta Mława w ciepło - wzrost o 5÷7%;
Uwzględniono również typowe wskaźniki gazyfikacji terenów miejskich - dla każdego
celu zużycia gazu ziemnego przyjmowane są jak w koncepcjach programu gazyfikacji.
Ocena zapotrzebowanie miasta Mława na paliwa gazowe na potrzeby bytowe
W celu ustalenia wiarygodnych wskaźników do oszacowania wielkości zużycia gazu na
cele bytowe, przeanalizowano dane z kilku spółdzielni mieszkaniowych z różnych
przeciętnych miejscowości w Polsce.
Dane te dotyczą zużycia gazu w budynkach wyposażonych w instalację ciepłej wody
użytkowej zasilanej gorącą wodą z miejskiego systemu ciepłowniczego. W budynkach
tych nie ma gazowych przepływowych podgrzewaczy wody, są one natomiast wyposażone w zbiorczy licznik gazu dla danego budynku. Dane zestawiono w tabeli 3.1.1.
32
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Tabela 3.1.1 Wielkość zużycia gazu na cele bytowe w kilku przeciętnych miastach w
Polsce.
Spółdzielnie
Mieszkaniowe
Wskaźnik zużycia gazu
Nm³/osoba x miesiąc
SM 1
SM 2
SM 3
4,1
4,5
4,05
Do dalszych obliczeń przyjęto następujące wielkości zużycia (zapotrzebowania) gazu
dla celów bytowych:
a) Vh = 0.00583 Nm³/osoba x godz
- wskaźnik zapotrzebowania gazu na osobę w
ciągu godz;
b) Vd = 0.14 Nm³/osoba x dzień
- wskaźnik zapotrzebowania gazu na osobę w
ciągu dnia;
c) Vm-c = 4.2 Nm³/osoba x miesiąc
- wskaźnik zapotrzebowania gazu na osobę w
ciągu miesiąca;
d) Va = 51.1 Nm³/osoba x rok
- wskaźnik zapotrzebowania gazu na osobę w
ciągu roku;
Perspektywiczne zapotrzebowanie mieszkańców miasta Mława na gaz ziemny dla
potrzeb bytowych analizowano przy uwzględnieniu danych dotyczących planowanego
przyrostu liczby mieszkańców, przewidywanej rozbudowy systemu sieci gazowych,
rozwoju poszczególnych rejonów bilansowych ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa mieszkaniowego i inwestycji w sektorze przemysłowym.
Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie mieszkańców miasta na paliwa gazowe w
przeliczeniu na gaz ziemny GZ-50 dla potrzeb bytowych przedstawiono w tabeli 3.1.2.
Tabela 3.1.2
Mieszkalnictwo
Budownictwo
wielorodzinne
Budownictwo
jednorodzinne
Łącznie:
Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na gaz ziemny
dla celów bytowych
rok 2005
rok 2010
Rok 2020
3
3
[tys m /a]
[tys m /a]
[tys m3/a]
495,5
497,0
505,0
537,0
1 032,5
542,0
1 039,0
571,0
1 076,0
Roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe na potrzeby bytowe w perspektywie do
2020r wzrośnie o ponad 4% i wyniesie w przeliczeniu na gaz ziemny GZ-50 ok. 1 076
tys. Nm³/rok.
33
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Ocena zapotrzebowania miasta Mława na paliwa gazowe do przygotowania ciepłej
wody użytkowej (c.w.u.)
Zapotrzebowanie na paliwo gazowe do przygotowania ciepłej wody użytkowej określono uwzględniając odpowiednie wskaźniki zapotrzebowania gazu dla pojedynczego
mieszkańca. Wskaźniki te ustalono uwzględniając, że:
 dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. na jednego mieszkańca wynosi 40÷65 dm3 według normatywów ryczałtowych projektowania instalacji ciepłej wody użytkowej
w budynkach wielorodzinnych dla których źródłem energii cieplnej jest gorąca
woda z m.s.c.;
 woda jest podgrzewana od temperatury 10°C do 50°C;
 sprawność odbioru ciepła w przepływowych podgrzewaczach gazowych wody
wynosi w granicach 78÷82 %.
Uwzględniając plany rozbudowy budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta
Mława oraz strukturę zaopatrzenia w gaz ziemny odbiorców głównie w domkach
jednorodzinnych obliczono, że dla celów przygotowania ciepłej wody użytkowej
aktualne roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe w przeliczeniu na gaz GZ-50
wynosi około 1 670 tys Nm3, natomiast w perspektywie do roku 2020 zapotrzebowanie
to obniży się do ok. 1 043 tys Nm3.
Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie mieszkańców miasta Mława na paliwa
gazowe w przeliczeniu na gaz ziemny GZ-50 dla potrzeb przygotowania c.w.u.
przedstawiono w tabeli 3.1.3.
Tabela 3.1.3
Mieszkalnictwo
Budownictwo
wielorodzinne
Budownictwo
jednorodzinne
Łącznie:
Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na gaz ziemny
na potrzeby przygotowania c.w.u.
rok 2005
rok 2010
rok 2020
3
3
[tys m /a]
[tys m /a]
[tys m3/a]
460,0
379,0
285,0
1 210,0
1 670,0
1 008,0
1 387,0
760,0
1 045,0
Roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe w przeliczeniu na gaz ziemny na potrzeby
c.w.u. w perspektywie do roku 2020 obniży się o ponad 37% i wyniesie około 1 045 tys.
Nm³/rok.
34
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
3.2 Ocena perspektywicznego zapotrzebowania obiektów mieszkalnych na paliwa
gazowe dla celów grzewczych
Aktualnie energię cieplną do celów grzewczych na terenie miasta Mława uzyskuje się w
wyniku spalania węgla (ok. 59%), paliwa gazowego (32,4%), oleju opałowego (ok.
3,8%) oraz z innych nośników energii (ok. 4,8%). W budownictwie indywidualnym do
ogrzewania wykorzystuje się głównie kotły i piece węglowe, kotły gazowe oraz w
niewielkim stopniu indywidualne kotłownie na olej opałowy i biomasę.
Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe do ogrzewania istniejących budynków wielo i jednorodzinnych określono w oparciu o następujące założenia:
 przyjęto, w zależności od technologii, roku budowy i rodzaju budynku (wielo lub
jednorodzinny), odpowiednie wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię
cieplną do ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej (mieszkalnej) – wartości średnie tego wskaźnika przyjęto w granicach 150÷270 kWh/m2 x rok;
 aktualne i perspektywiczne wskaźniki gazyfikacji rejonów bilansowych przyjęto po
uwzględnieniu danych z części cieplnej opracowania analizującej perspektywiczny
rozwój budownictwa mieszkaniowego w poszczególnych rejonach bilansowych;
 plany rozbudowy na terenie miasta Mława budownictwa mieszkaniowego jedno i
wielorodzinnego;
 plany rozbudowy na terenie miasta infrastruktury przemysłowo-usługowej;
 koncepcję rozbudowy (obszar centralny miasta) systemu gazowniczego;
 przyjęto, że średnia powierzchnia ogrzewana jednej posesji wynosi ok. 140÷170 m².
Poniżej w tabeli 3.2.1 przedstawiono wyniki obliczeń aktualnego i perspektywicznego
zapotrzebowania na paliwo gazowe w przeliczeniu na gaz ziemny dla celów grzewczych
w odniesieniu do istniejącego i planowanego budownictwa wielo i jednorodzinnego.
Tabela 3.2.1
Mieszkalnictwo
Budownictwo
wielorodzinne
Budownictwo
jednorodzinne
Łącznie:
Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na gaz ziemny
dla celów grzewczych
rok 2005
rok 2010
rok 2020
[tys m3/a]
[tys m3/a]
[tys m3/a]
1 260,0
1 035,0
680,0
2 080,0
3 340,0
1 820,0
2 855,0
1 360,0
2 040,0
Jak wynika z tabeli aktualnie roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe w przeliczeniu
na gaz ziemny na potrzeby grzewcze (c.o.) wynosi w granicach 3 340 tys. Nm³ i w
perspektywie do roku 2020 obniży się do ok. 2 040 tys. Nm³/rok.
35
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
3.3 Zestawienie aktualnego i perspektywicznego zapotrzebowania wszystkich
odbiorców gminy na paliwa gazowe
Kotłownie lokalne
Roczne zapotrzebowanie kotłowni lokalnych na paliwo gazowe na cele c.o. i c.w.u. w
okresie sezonu grzewczego obliczono uwzględniając odpowiedni stopień wykorzystania
mocy cieplnej, minimalną i średnią temperaturę w okresie sezonu grzewczego oraz
sprawność eksploatacyjną kotłowni, która powinna wynosić w granicach 87÷89%.
Zapotrzebowanie to obliczono przy założeniu, że sezon grzewczy będzie trwał ok. 5328
godzin (222 dni).
Wskaźniki przeciętnego rocznego zapotrzebowania na ogrzewanie 1 m² powierzchni
użytkowej lub mieszkalnej w obiektach lub budynkach (q = kWh/m² x rok) ogrzewanych przez kotłownie lokalne wynoszą średnio q = 230÷270 kWh/m² x rok. Są to
wielkości większe od wielkości q = 90÷110 kWh/m² x rok, która to wielkość jest
aktualnie dopuszczalna dla nowobudowanych budynków.
W obliczeniach uwzględniono aktualną tendencję obniżania się wielkości tego wskaźnika, co jest skutkiem szeroko prowadzonych prac termomodernizacyjnych budynków
mieszkalnych. W perspektywie kilkunastu lat założono, że znaczna część budynków
mieszkalnych zostanie objęta tego rodzaju pracami.
Z uwagi na fakt prowadzenia (lub też planowania w najbliższym czasie) prac termomodernizacyjnych w ogrzewanych budynkach, zużycie gazu na cele grzewcze w ciągu
najbliższych 10÷15 lat obniży się i będzie niższe od wynikającego aktualnie z bilansu
zapotrzebowania na moc i energię.
4.
Warianty gazyfikacji miasta w perspektywie do roku 2020
Do analizy bilansu perspektywicznego przyjęto trzy warianty wprowadzenia na
obszarze miasta Mława paliwa gazowego:
 Wariant I (maksymalny udział paliwa gazowego) – jest to wariant zakładający
maksymalny udział paliwa gazowego w pokryciu potrzeb cieplnych odbiorców.
Wariant I zakłada dalszą maksymalną gazyfikację, szczególnie centralnego i
północno-wschodniego obszaru miasta Mława w oparciu o gaz ziemny GZ-50
dostarczany z krajowego systemu sieci gazowych. Wariant I zakłada, że wybrane
kotłownie lokalne oraz wszystkie obiekty użyteczności publicznej (nie zasilane z
m.s.c.) będą zasilane paliwem gazowym. Założono również możliwość budowy 2÷3
lokalnych systemów ciepłowniczych zasilanych ze źródeł ciepła, w których kotły
gazowe współpracują z blokami energetycznymi pracującymi w układzie skojarzonym. W przypadku budownictwa jednorodzinnego przyjęto, że 63÷68% odbiorców będzie wykorzystywało gaz do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej,
natomiast 38÷43% będzie korzystało z paliwa gazowego dla celów grzewczych
(c.o.). Na obszarach nieobjętych gazyfikacją zapotrzebowanie na paliwa gazowe dla
36
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
celów bytowych i w ograniczonym zakresie na przygotowanie c.w.u., będzie
pokryte gazem płynnym LPG i LPBG.

Wariant II (optymalny udział paliwa gazowego) – jest to wariant zakładający
optymalny udział paliwa gazowego w pokryciu potrzeb cieplnych odbiorców.
Wariant II zakłada dalszą, ale w odróżnieniu od wariantu I, ograniczoną gazyfikację
miasta Mława. Na terenach, na których realizowane będą nowe inwestycje zakłada
się również możliwość budowy 2÷3 lokalnych systemów ciepłowniczych zasilanych ze źródeł ciepła współpracujących z blokami energetycznymi pracującymi w
układzie skojarzonym. W przypadku budownictwa jednorodzinnego przyjęto, że ok.
44÷53% wszystkich odbiorców ciepła będzie wykorzystywało gaz do celów
przygotowania ciepłej wody użytkowej, natomiast 20÷30% będzie korzystało z
paliwa gazowego dla celów grzewczych (c.o.). Na obszarach nieobjętych
gazyfikacją zapotrzebowanie na paliwa gazowe dla celów bytowych i w
ograniczonym zakresie na przygotowanie c.w.u., będzie pokryte gazem płynnym
LPG i LPBG.

Wariant III (minimalny udział paliwa gazowego) – jest to wariant zakładający
minimalny udział paliwa gazowego w pokryciu potrzeb cieplnych odbiorców
miasta Mława – zakłada zaniechanie dalszych inwestycji w systemy infrastruktury
gazowej. Wariant III nie zakłada dalszej gazyfikacji miasta ani możliwości budowy
bloków energetycznych opalanych gazem ziemnym. W przypadku budownictwa
jednorodzinnego przyjęto, że ok. 37÷48% wszystkich odbiorców ciepła będzie
wykorzystywało gaz do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej, natomiast
13÷25% będzie korzystało z paliwa gazowego dla celów grzewczych (c.o.). Na
obszarach nieobjętych gazyfikacją zapotrzebowanie na paliwa gazowe dla celów
bytowych i w ograniczonym zakresie na przygotowanie c.w.u., będzie pokryte
gazem płynnym LPG i LPBG.
Zbiorcze zestawienie aktualnego i perspektywicznego rocznego zapotrzebowania na
paliwo gazowe przeliczonego na gaz ziemny GZ-50 oraz maksymalnego zapotrzebowania godzinowego dla odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Mława z
uwzględnieniem trzech wariantów zaopatrzenia w paliwa gazowe przedstawiono w
tabeli 4.1. Wyniki obliczeń dla wariantu II (optymalnego) ilustruje graficznie rysunek
4.1, natomiast rysunek 4.2 ilustruje perspektywiczne roczne zapotrzebowanie na paliwa
gazowe w podziale na rejony bilansowe.
Dodatkowo dla wariantu optymalnego (wariant II) przedstawiono w tabelach 4.2, i 4.3
aktualne i perspektywiczne roczne zapotrzebowanie na ciepło obiektów zasilanych
gazem oraz roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe w podziale na rejony bilansowe
miasta Mława.
37
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Tabela 4.1. Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe (przeliczone na gaz ziemny GZ-50) dla obszaru miasta Mława
Odbiorcy paliwa gazowego
1. Obiekty mieszkaniowe
2. Kotłownie lokalne PEC
4. Obliekty użyteczności publicznej
5. Obiekty handlowe i usługowe
6. Przemysł lokalny
8. Elektrociepłownie
Łączne zapotrzebowanie gminy
1. Obiekty mieszkaniowe
2. Kotłownie lokalne PEC
4. Obliekty użyteczności publicznej
5. Obiekty handlowe i usługowe
6. Przemysł lokalny
8. Elektrociepłownie
Łączne zapotrzebowanie gminy
1. Obiekty mieszkaniowe
2. Kotłownie lokalne PEC
4. Obliekty użyteczności publicznej
5. Obiekty handlowe i usługowe
6. Przemysł lokalny
8. Elektrociepłownie
Łączne zapotrzebowanie gminy
rok 2010
rok 2005
roczne
godz. max.
roczne
godz. max.
[tys m3/a]
[m3/h]
[tys m3/a]
[m3/h]
Wariant I - maksymalny udział paliwa gazowego
5 706.0
1 999.0
6 043.0
2 264.0
300.0
123.0
1 239.0
477.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1 127.0
441.0
870.0
356.0
4 620.0
1 691.0
2 408.0
936.0
0.0
0.0
0.0
0.0
11 753.0
4 254.0
10 560.0
4 033.0
rok 2020
godz. max.
[m3/h]
roczne
[tys m3/a]
1 547.0
54.0
0.0
578.0
2 189.0
110.0
4 478.0
4 713.0
131.0
0.0
1 531.0
6 082.0
905.0
13 362.0
5 282.0
300.0
0.0
1 024.0
4 018.0
0.0
10 624.0
1 444.0
54.0
0.0
546.0
1 990.0
80.0
4 114.0
4 161.0
131.0
0.0
1 331.0
5 068.0
600.0
11 291.0
Wariant III - zaniechanie modernizacji i inwestycji gazowych
4 579.0
1 465.0
6 043.0
2 264.0
270.0
104.0
1 239.0
477.0
0.0
0.0
0.0
0.0
840.0
336.0
870.0
356.0
3 415.0
1 264.0
2 408.0
936.0
0.0
0.0
0.0
0.0
9 104.0
3 169.0
10 560.0
4 033.0
1 101.0
40.0
0.0
409.0
1 552.0
0.0
3 102.0
3 624.0
104.0
0.0
1 025.0
4 207.0
0.0
8 960.0
Wariant II - optymalny udział paliwa gazowego
1 937.0
6 043.0
2 264.0
123.0
1 239.0
477.0
0.0
0.0
0.0
420.0
870.0
356.0
1 580.0
2 408.0
936.0
0.0
0.0
0.0
4 060.0
10 560.0
4 033.0
38
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Rys. 4.1. Aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie na paliwa gazowe dla wariantu
optymalnego - wg. kategorii odbiorców
7.00
6.13
6.04
6.00
5.28
mln m3/rok
5.00
5.04
4.71
4.00
3.28
3.00
2.00
1.24
1.00
0.60
0.30
0.13
0.00 0.00
0.00
Obiekty mieszkaniowe
kotłownie lokalne PEC
2005
Usługi, handel i przemysł
2010
Elektrociepłownie
2015-2020
Rys. 4.2. Roczne zapotrzebowanie na paliwa gazowego w perspektywie
do roku 2025
5.0
4.5
4.0
mln m3 /
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
2 005
2 010
2 015
2 020
Rejon IV
Rejon I
Rejon II
Rejon III
Rejon V
Rejon VI
Rejon VII
39
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Tabela 4.2
Aktualne zapotrzebowanie obiektów zasilanych gazem na ciepło oraz na paliwo
gazowe (przeliczone na gaz ziemny GZ-50) dla poszczególnych rejonów
bilansowych miasta Mława
Rejony bilansowe
Rejon I
Rejon II
Rejon III
Rejon IV
Rejon V
Rejon VI
Rejon VII
Bloki energetyczne łącznie
Łącznie:
- rejon (bez bloków energetycznych)
- rejon (z blokami energetycznymi)
Tabela 4.3
Zapotrzebowanie na ciepło
w paliwie gazowym
[GJ/a]
101 680
40 070
93 440
33 200
9 460
67 700
17 710
0
Zapotrzebowanie na paliwo
gazowe w przeliczeniu na GZ-50
[tys. m3/a]
2 960
1 160
2 720
970
280
1 970
510
0
363 260
363 260
10 570
10 570
Perspektywiczne (2020r) zapotrzebowanie obiektów zasilanych gazem na
ciepło oraz na paliwo gazowe (przeliczone na gaz ziemny GZ-50) dla
poszczególnych rejonów bilansowych miasta Mława
Rejony bilansowe
Rejon I
Rejon II
Rejon III
Rejon IV
Rejon V
Rejon VI
Rejon VII
Bloki energetyczne łącznie
Łącznie:
- rejon (bez bloków energetycznych)
- rejon (z blokami energetycznymi)
Zapotrzebowanie na ciepło
w paliwie gazowym
[GJ/a]
65 120
31 700
61 870
31 840
13 630
140 240
23 380
20 750
Zapotrzebowanie na paliwo
gazowe w przeliczeniu na GZ-50
[tys. m3/a]
1 890
920
1 800
930
400
4 080
680
600
367 780
388 530
10 700
11 300
Strukturę aktualnego (2005) i perspektywicznego do roku 2015÷2020 zużycia paliw
gazowych w przeliczeniu na gaz ziemny GZ-50, dla poszczególnych kategorii
odbiorców przedstawiono w tabeli 4.1 i na rysunkach 4.3 i 4.4.
40
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Rys. 4.3. Struktura aktualnego zużycia paliwa gazowego [%]
wg kategorii odbiorców dla obszaru miasta Mława - wariant II
22.8%
9.8%
15.8%
8.2%
11.7%
31.6%
potrzeby bytowe
mieszkalnictwo (c.w.u.)
mieszkalnictwo (c.o.)
kotłownie lokalne PEC (c.o.)
obiekty handlowe i usługowe
przemysł lokalny
Rys. 4.4. Struktura perspektywiznego zużycia paliwa gazowego [%]
wg kategorii odbiorców dla obszaru miasta Mława - wariant II
5.2%
9.0%
10.5%
42.8%
21.1%
10.2%
1.1%
potrzeby bytowe
mieszkalnictwo (c.w.u.)
mieszkalnictwo (c.o.)
kotłownie lokalne PEC (c.o.)
obiekty handlowe i usługowe
przemysł lokalny
bloki energetyczne
41
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
IV. STAN ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY SPOWODOWANY PRZEZ
SYSTEMY ENERGETYCZNE MIASTA MŁAWA
1.
Emisja zanieczyszczeń atmosfery na terenie miasta Mława
Dla oceny stanu powietrza atmosferycznego na obszarze miasta Mława przeprowadzono obliczenia ilości emitowanych przez urządzenia energetyczne gazów spalinowych i pyłów do atmosfery. Ilość i moc cieplną źródeł ciepła emitujących zanieczyszczenia przyjęto zgodnie z danymi przedstawionymi w części dotyczącej
zaopatrzenie w ciepło oraz w części dotyczącej zaopatrzenie w paliwa gazowe.
Przyjęto następujące założenia modernizacyjne w stosunku do przemysłowych,
lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła:
 likwidacja centralnej kotłowni węglowej C-1 (rejon bilansowy nr III);
 wyłączenie z eksploatacji kilku lokalnych kotłowni gazowych (rejony I, II i III);
 konwersja lub likwidacja wybranych większych kotłowni węglowych i olejowych
zlokalizowanych w rejonach bilansowych nr I-III i VI (tj. w rejonach, w którym
planowana jest rozbudowa m.s.c., alternatywnie budowa lokalnych systemów
ciepłowniczych lub rozbudowa systemu sieci gazowych średniego ciśnienia) na
kotłownie opalane gazem ziemnym GZ-50 lub podłączenie obiektów do systemu
sieci cieplnych zasilanych z centralnej kotłowni węglowo-biomasowej (rejon VI)
- kotłownia opalana będzie również biomasą (zrębki i odpady drzewne, rośliny
energetyczne, granulat) lub biopaliwami (biogaz, biopaliwa płynne);
 konwersja wszystkich większych kotłowni węglowych i olejowych, zlokalizowanych poza granicami planowanej rozbudowy m.s.c. i poza granicami
rozbudowy systemu sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia, na kotłownie
opalane biomasą (zrębki drzewne, rośliny energetyczne, granulat, brykiety) lub
systemy wykorzystujące pompy ciepła;
 stopniowa konwersja małych indywidualnych kotłowni węglowych na gaz ziemny
GZ-50, zasilanie przez pompy ciepła lub w uzasadnionych przypadkach konwersja na biomasę;
 zasilanie nowych obiektów oraz wybranych już istniejących obiektów (obiekty
użyteczności publicznej i budynki mieszkalne) przez systemy wykorzystujące
energię elektryczną (pompy ciepła i ogrzewanie elektryczne) i energię słoneczną.
 przejście małych indywidualnych kotłowni olejowych na paliwo gazowe lub na
opalanie biomasą (granulat, pellety).
W tabeli 1.1. przedstawiono szacunkowe obliczenia dotyczące rocznej emisji zanieczyszczeń z lokalnych i przemysłowych źródeł ciepła oraz z małych indywidualnych
kotłowni zlokalizowanych na obszarze miasta.
Obliczenia dokonano dla standardowego sezonu grzewczego z uwzględnieniem
wskaźników emisji zanieczyszczeń przyjętych dla węgla zgodnie z danymi Instytutu
42
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Emisję CO2 podano w wartościach faktycznej
emisji – w cyklu rocznym emisja CO2 z biomasy jest praktycznie zerowa.
W wyniku realizacji proponowanych w Aneksie do „Projektu założeń ...” inwestycji w
sektorze energetycznym, w okresie najbliższych 15 lat, na terenie miasta Mława
emisja zanieczyszczeń ulegnie znacznemu obniżeniu pomimo wzrostu (w stosunku do
stanu aktualnego) liczby zainstalowanych urządzeń energetycznych – co będzie miało
miejsce w wyniku realizacji planowanych inwestycji. Założono również podwyższenie
sprawności wykorzystania energii chemicznej zawartej w paliwie.
Tabela 1.1
Rodzaj
Zanieczyszczeń
Dwutlenek węgla (CO2)
Dwutlenek siarki (SO2)
Tlenki azotu (NOx)
Tlenek węgla (CO)
Węglowodory (CHx)
Pyły
Sadza
Roczna emisja ze źródeł ciepła (2005r)
[Mg/rok]
134 249
700,8
148,0
936,5
754,8
466,1
139,1
W tabeli 1.2. przedstawiono średnie wielkości emisji zanieczyszczeń w perspektywie
do roku 2020. Wielkości te ilustruje również rysunek 1.1.
Tabela 1.2.
Rodzaj
Zanieczyszczeń
Dwutlenek węgla (CO2)
Dwutlenek siarki (SO2)
Tlenki azotu (NOx)
Tlenek węgla (CO)
Węglowodory (CHx)
Pyły
Sadza
Roczna emisja ze źródeł ciepła w roku 2020
[Mg/rok]
69 280 (*)
224,8
76,6
720,5
195,0
127,1
59,2
43
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
2.
Ocena poprawy stanu powietrza atmosferycznego na terenie miasta Mława
Szacunkowe obniżenie rocznej emisji zanieczyszczeń do roku 2020, uzyskane poprzez
wprowadzenie rozwiązań strategicznych proponowanych w Aneksie do „Projektu
założeń ...”, przedstawiono w wartościach bezwzględnych i procentowo w tabeli 2.1 i
na rysunku 2.1.
Tabela 2.1.
Rodzaj
Zanieczyszczenia
Dwutlenek węgla (CO2)
Dwutlenek siarki (SO2)
Tlenki azotu (NOx)
Tlenek węgla (CO)
Węglowodory (CHx)
Pyły
Sadza
Roczne obniżenie emisji
w roku 2020 [Mg/rok]
64 969 (*)
476,0
71,4
109,4
559,8
339,0
79,9
Zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń w [%]
48,4
67,9
48,2
76,9
74,2
72,7
57,4
(*) - emisję CO2 podano w wartościach faktycznej emisji – w cyklu rocznym emisja CO2 z biomasy jest zerowa.
Bardzo istotnym czynnikiem dla poprawy stanu środowiska jest realizacja założeń
modernizacyjnych przedstawionych w pkt.1 oraz w części opracowania dotyczącej
scenariuszy zaopatrzenia w ciepło i paliwa gazowe.
Konwersja większych i średnich kotłowni węglowych oraz wybranych kotłowni
gazowych i olejowych w pełni gwarantuje znaczną redukcję zanieczyszczeń na
obszarze miasta oraz wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska w całym
rejonie powiatu mławskiego.
44
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Rys. 1.1 Roczna emisja zanieczyszczeń aktualna i perspektywiczna
215.9
Tlenek węgla CO
936.5
224.8
Dwutlenek siarki SO2
700.8
76.6
Tlenki azotu NOx
148.0
195.0
Węglowodory CHx
754.8
127.1
Pył
466.1
59.2
Sadza
139.1
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
wielkość emisji [t/rok]
rok 2005
rok 2020
Rys. 2.1 Procentowe obniżenie emisji w perspektywie do roku 2020
Sadza
57.4
Pył
72.7
58.2
Benzo-a-pireny
Węglowodory CHx
74.2
Tlenki azotu NOx
48.2
Dwutlenek siarki SO2
67.9
Tlenek węgla CO
76.9
Dwutlenek węgla CO2
48.4
30
40
50
60
70
80
90
100
[%]
45
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
V.
SCENARIUSZE ZAOPATRZENIA MIASTA MŁAWA W CIEPŁO
1.
Aktualne zapotrzebowanie na ciepło miasta Mława
1.
Aktualne zapotrzebowanie na ciepło w skali całego obszaru miasta Mława kształtuje się dla sezonu grzewczego na poziomie około 103,12 MW. Udział
poszczególnych składników bilansu wynosi:
Qco+tech. = 90,10 MWt (ok. 87,4%);
Qcwu+pb. = 13,02 MWt (ok. 12,6%);
W okresie letnim potrzeby cieplne miasta wynoszą ok. 14,40 MWt (Qcwu+pb+Qtech).
2.
Zapotrzebowanie na energię cieplną miasta Mława w skali roku wynosi 896,5 TJ,
natomiast zapotrzebowanie na energię pierwotną w paliwie kształtuje się w
granicach 1 610÷1 630 TJ.
3.
Największe zapotrzebowanie na moc cieplną w sezonie grzewczym występuje w
rejonach bilansowych nr IIII, tj na obszarze obejmującym centralny obszar miasta
i wynosi ok. 71,1 MWt, co stanowi blisko 69% sumarycznych potrzeb cieplnych
miasta. Rejon I, II i III charakteryzują się największym w skali miasta skupiskiem
budownictwa mieszkaniowego (jednorodzinnego i wielorodzinnego) i posiada
dominujący wpływ na wielkość potrzeb cieplnych zarówno w sezonie grzewczym,
jak i w okresie lata.
4.
Najmniejszym zapotrzebowaniem na moc cieplną w okresie zimowym
charakteryzuje się rejon bilansowy nr V obejmujący wschodnią część miasta (4,55
MWt, tj. ok. 4,4% globalnego zapotrzebowania miasta). W okresie letnim
zapotrzebowanie to wynosi 0,49 MWt, tj. 3,4% całkowitych potrzeb miasta.
5.
Największy udział w strukturze zapotrzebowania mocy cieplnej przypada na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe (43,9 MWt w skali gminy, tj. około 42,6%
całkowitego zapotrzebowania).
6.
Potrzeby cieplne zakładów przemysłowych i produkcyjno-usługowych szacuje się
łącznie na poziomie około 30 MW, tj. około 29% globalnego zapotrzebowania
miasta.
7.
Wskaźnik gęstości mocy cieplnej uśredniony dla obszaru miasta Mława (bez
obszarów leśnych, akwenów wodnych, itp.) kształtuje się w granicach 0,0700,075
MWt/ha, tj. na poziomie z roku 1999r.
Najwyższy wskaźnik gęstości mocy cieplnej występuje na terenie rejonów nr II i III
i wynosi odpowiednio 0,163 MWt/ha i 0,115 MWt/ha, natomiast rejony IV i V
charakteryzują się najniższymi wartościami, tj w granicach 0,0250,030 MWt/ha.
46
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
2.
Perspektywiczne zapotrzebowanie na ciepło miasta Mława
1.
Globalne zapotrzebowanie na ciepło dla obszaru miasta Mława w perspektywie do
roku 2020 będzie kształtować się na poziomie około 100 MW w sezonie grzewczym i około 12,5 MW w okresie letnim.
W porównaniu ze stanem obecnym perspektywiczne potrzeby cieplne miasta w
okresie zimowym obniżą się nieznacznie, tj. o 3%, natomiast w okresie letnim o
ponad 13%.
2.
Perspektywiczne zapotrzebowanie na ciepło w skali roku na terenie miasta będzie
kształtować się na poziomie 865 TJ, natomiast zapotrzebowanie na energię
pierwotną w paliwie, dla wariantu optymalnego zakładającego modernizację
podstawowych źródeł ciepła oraz dalszą gazyfikację miasta, obniży się do poziomu
1 060÷1 080 TJ.
3.
Największe szczytowe zapotrzebowanie na moc cieplną będzie występowało w perspektywie na terenie rejonu bilansowego nr VI (rejon przemysłowy).
Wielkość zapotrzebowania na ciepło dla rejonu VI będzie kształtować się w sezonie
grzewczym na poziomie 39,5 MW i będzie stanowić ok. 39,5% globalnego zapotrzebowania miasta.
Dominujący wpływ na przyrost potrzeb cieplnych rejonu VI będą miały nowe inwestycje związane z rozbudową zakładów przemysłowych oraz budowa nowej
centralnej kotłowni weglowo-biomasowej.
4.
Największe zapotrzebowanie na moc cieplną w sezonie letnim będzie występowało
również w rejonie bilansowym VI (ok. 3,5 MW – 28% globalnych potrzeb
cieplnych miasta).
5.
Perspektywiczne potrzeby cieplne na terenie rejonów IIII, obejmujących centralną
część miasta, będą kształtować się na poziomie 39,2 MW w okresie zimowym oraz
około 4,20 MW w sezonie letnim i stanowić będą odpowiednio ok. 39% i 33,5%
globalnych potrzeb miasta.
6.
Przyrost zapotrzebowania na moc cieplną spowodowany nowymi inwestycjami na
terenie miasta Mława w perspektywie 15 lat wyniesie około 16 MW w sezonie
grzewczym oraz 1,50 MW w okresie letnim.
7.
Największy udział w strukturze perspektywicznego zapotrzebowania mocy będzie
przypadał na sektor przemysłowy – około 40 MW, tj. 40% globalnych potrzeb
cieplnych miasta (wzrost udziału z 29% do 40%).
8.
Drugi, co do wielkości, udział w strukturze perspektywicznego zapotrzebowania
mocy będzie przypadał na jednorodzinne budownictwo mieszkaniowe - 37,5 MW,
tj. około 37,5% całkowitego zapotrzebowania (obniżenie udziału z 43% do 37,5%).
47
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
9.
Łączne oszczędności energetyczne możliwe do uzyskania w procesie termorenowacji zasobów budownictwa mieszkaniowego oraz planowanych i założonych
działań termomodernizacyjnych w odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej
spowodują spadek zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzewania w skali całego
miasta o około 17,4 MW.
10. Efekty energetyczne uzyskane w wyniku termorenowacji obiektów i innych działań
prooszczędnościowych pozwolą na obniżenie zapotrzebowania na moc cieplną w
grupie odbiorców istniejących o około 20% w okresie zimowym oraz o ok. 15% w
sezonie letnim.
11. Wskaźnik gęstości mocy cieplnej uśredniony dla analizowanego obszaru miasta w
perspektywie 15 lat, praktycznie utrzyma się na dotychczasowym poziomie, tj. w
granicach 0,0700,075 MW/ha.
3.
Założenia podstawowe modernizacji miejskiego systemu ciepłowniczego
1.
Na obszarze miasta Mława w rejonach, w których istnieje miejska sieć ciepłownicza lub planowana jest jej budowa należy maksymalnie wykorzystać ciepło
sieciowe. W rejonach tych przyjęto założenie, że dopuszcza się do eksploatacji
nieemisyjne źródła ciepła, tj. źródła ciepła nie pogarszające łącznej emisji
zanieczyszczeń, w tym emisji NOx i CO2.
W rejonach, o których mowa powyżej, zakłada się możliwość budowy niskoemisyjnych źródeł ciepła w przypadkach:
 inwestora przemysłowego, który wymaga z racji prowadzonej technologii produkcji innego nośnika ciepła, np.: para wodna, olej termiczny, woda grzewcza
o temperaturze powyżej 125°C, itp.;
 inwestora innego, jeżeli przedłoży stosowną analizę techniczno-ekonomiczną
inwestycji uzasadniającą racjonalność wprowadzenia danego źródła ciepła.
2.
W wyniku prowadzonych i planowanych działań termomodernizacyjnych po stronie
odbiorców, prac termomodernizacyjnych obejmujących przesył i dystrybucję
ciepła, migracji wewnętrznej oraz innych działań nastąpi obniżenie zapotrzebowania na ciepło w grupie aktualnych odbiorców, w rejonach bilansowych, na
których aktualnie zlokalizowany jest m.s.c. Jednakże uwzględniając planowane
inwestycje w rejonach nr I, VI i VII oraz fakt budowy nowej centralnej ciepłowni i
rozbudowę systemu sieci cieplnych, zapotrzebowanie na moc cieplną odbiorców
podłączonych do m.s.c. w okresie sezonu grzewczego znacznie wzrośnie nawet o
8090%.
3.
Założono, że na terenach aktualnie znajdujących się w zasięgu sieci cieplnych, lub
na których planowana jest ich budowa, preferowane będzie podłączanie odbiorców
do miejskiego systemu ciepłowniczego (m.s.c.) lub lokalnych systemów ciepłowniczych (l.s.c.).
48
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
4.
Możliwości rozbudowy miejskiego systemu ciepłowniczego
Struktura perspektywicznego zapotrzebowania rejonów bilansowych miasta Mława na
moc cieplną oraz wielkości przyrostu tej mocy, wskazuje na kierunki rozbudowy
miejskiego systemu ciepłowniczego:
 Kierunek południowo-wschodni – jest to kierunek planowany w przypadku budowy
centralnej ciepłowni weglowo-biomasowej w dzielnicy przemysłowej (rejon
bilansowy nr VI), tj. w przypadku realizacji wariantu I (część I, pkt I) W tym
przypadku budowa systemu magistral i sieci cieplnych przebiegałaby w kierunku
południowo-wschodnim, tj. równolegle do ulic Napoleońskiej i Piłsudskiego do
Osiedla „Mlodych”, i dalej w kierunku Oś. Książąt Mazowieckich aż do
podłączenia z aktualnie eksploatowanym systemem sieci cieplnych. Budowa
nowych magistral ciepłowniczych wg. powyższego założenia pozwoli na
zlikwidowanie aktualnie eksploatowanej centralnej ciepłowni (C-1) oraz
wyłączenie z eksploatacji kotłowni gazowych K-5 (ul. Osiedle Młodych), K-13 (ul.
Napoleońska) i K-4 (ul. Broniewskiego). Rozbudowa w rejonie nr VI związana jest
z planowanymi inwestycjami w sektorach przemysłowym i budownictwa
mieszkaniowego w ramach rozbudowy miasta do roku 2020. Kierunek ten jest
zgodny z założeniami i wymaganiami bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ
nowe źródło ciepła oparte będzie na krajowych paliwach, w tym odnawialnych
nośnikach energii (biopaliwa). Jest on również zgodny z wymaganiami ochrony
środowiska – likwidacja uciążliwej emisji z ciepłowni C-1 oraz niskiej emisji w
rejonie szeroko rozumianego centrum miasta. Proponowany kierunek rozbudowy
m.s.c. spełnia założenia i wymagania określone w [35, 8 i 13] – poprawi
bezpieczeństwo energetyczne oraz stan powietrza atmosferycznego w rejonie miast
Mława.
 Kierunek południowo-zachodni - (rejony nr VI, VII i III) Alternatywnie możliwa
jest również rozbudowa m.s.c. w kierunku zachodnim, tj. w kierunku nowych
terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w rejonie ulicy Gdyńskiej (rejon
bilansowy nr VII) i dalej w kierunku południowym równolegle do linii kolejowej do
wysokości osiedla Książąt Mazowieckich, z przejściem przez tory w kierunku
aktualnie eksploatowanego systemu sieci cieplnych. Budowa nowych magistral
ciepłowniczych wg. powyższego założenia pozwoli na zlikwidowanie aktualnie
eksploatowanej centralnej ciepłowni (C-1). Wyłączenie z eksploatacji kotłowni
gazowych K-5 (ul. Osiedle Młodych), K-13 (ul. Napoleońska) i K-4 (ul.
Broniewskiego) wymaga dalszej rozbudowy systemu sieci cieplnych, co czyni ten
wariant rozbudowy m.s.c. mniej konkurencyjnym w stosunku do wariantu
pierwszego. Pozostałe uwagi odnośnie bezpieczeństwa energetycznego oraz
rozwiązań technicznych w źródle ciepła są analogiczne, jak w pierwszym
wariancie.
Analizowane kierunki rozbudowy miejskiego systemu ciepłowniczego wskazują na
wariant nr I (opisany w części I, pkt. 7), jako najbardziej prawdopodobny do realizacji i
najbardziej korzystny dla odbiorców ciepła.
49
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Wariant nr I zakłada sukcesywną modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego z
budową nowej centralnej ciepłowni w rejonie nr VI (dzielnica przemysłowa) i budową
magistrali ciepłowniczej, zgodnie z opisanym powyżej „kierunkiem południowowschodnim”, wprowadzenie w nowej centralnej ciepłowni węglowo-biomasowej kotłów
opalanych biomasą lub biopaliwami oraz modernizację lokalnych źródeł ciepła z
optymalnym wykorzystaniem nośników energii, w tym gazu ziemnego GZ-50 i
odnawialnych źródeł energii (OZE).
5.
Możliwości wprowadzenia gospodarki skojarzonej w lokalnych źródłach ciepła
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Blok lub bloki energetyczne powinny pracować w podstawie obciążenia przez okres
co najmniej 8000 godzin w ciągu roku.
Moc cieplna oraz wynikająca stąd moc elektryczna bloku energetycznego uzależniona powinna być od zapotrzebowania na moc cieplną w źródle ciepła dla sezonu
letniego.
Źródło ciepła musi dysponować urządzeniem energetycznym (kotłem lub drugim
blokiem energetycznym) pozwalającym na pełną rezerwę mocy cieplnej
dostarczanej przez podstawowy blok energetyczny.
Wyprodukowana energia elektryczna powinna być maksymalnie wykorzystana na
potrzeby własne źródła ciepła.
Wybór technicznego rozwiązania wprowadzenia gospodarki skojarzonej, musi
zostać dokonany w oparciu o wyniki stosownej analizy techniczno-ekonomicznej
inwestycji. Równolegle powinny zostać opracowane szczegółowe analizy określające m.in.:
 opłacalność zastosowania danego rodzaju paliwa (biogaz, gaz ziemny,
biomasa, gaz odpadowy, itp.) jako paliwa podstawowego;
 możliwości zabezpieczenia dostawy odpowiedniej ilości wybranego paliwa –
analiza taka jest szczególnie istotna w przypadku zastosowania biomasy jako
paliwa podstawowego.
Projektowane scenariusze zaopatrzenia miasta Mława w ciepło
W „Projekcie założeń ...” poddano analizie trzy możliwe warianty scenariusza zaopatrzenia miasta Mława w ciepło, są to:

Scenariusz nr I – scenariusz zakłada intensywne działania w zakresie
przedsięwzięć termomodernizacyjnych, dalszą rozbudowę miejskiego systemu
ciepłowniczego (rejony I, II, III i V), zgodnie z wariantem I, modernizację
lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła z optymalnym wykorzystaniem nośników
energii i zastosowaniem w maksymalnie możliwym stopniu odnawialnych źródeł
energii (OZE).
50
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława

Scenariusz nr II - scenariusz zakłada dalsze działania w zakresie przedsięwzięć
termomodernizacyjnych, ograniczoną rozbudowę m.s.c. oraz sukcesywną modernizację lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła z preferencją paliw gazowych.

Scenariusz nr III - scenariusz zakłada zachowanie aktualnej struktury zaopatrzenia
w ciepło, zgodnie z założeniami wariantu III (ograniczona modernizacja m.s.c.),
prowadzenie ograniczonych działań w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych oraz prowadzenie minimalnych działań modernizacyjnych w źródłach ciepła
bez szybkiego wdrażania odnawialnych źródeł energii i rozwoju systemu
gazowego.
Poniżej w tabelach 6.1÷6.3 przedstawiono, dla każdego proponowanego scenariusza,
aktualny i perspektywiczny do roku 2010 i 2020 udział źródeł ciepła (wg rodzaju
paliwa) w strukturze pokrycia potrzeb cieplnych na terenie miasta Mława.
Tabela 6.1. Scenariusz nr I (optymalnego wykorzystania nośników energii) - struktura
udziału paliw i nośników energii w produkcji ciepła na terenie miasta
Mława.
Rodzaj paliwa
Paliwa stałe (węgiel i koks)
Paliwa gazowe
Odnawialne źródła energii
Olej opałowy
Energia elektryczna i inne
Struktura udziału nośników energii w produkcji ciepła
2005r
2010r
2020r
59,10%
54,6%
40,00%
32,40%
33,7%
39,00%
1,60%
6,0%
16,00%
3,80%
2,3%
1,00%
3,10%
3,4%
4,00%
Tabela 6.2. Scenariusz nr II (preferencja paliw gazowych) - struktura udziału paliw i
nośników energii w produkcji energii cieplnej na terenie miasta Mława.
Rodzaj paliwa
Paliwa stałe (węgiel i koks)
Paliwa gazowe
Odnawialne źródła energii
Olej opałowy
Energia elektryczna i inne
Struktura udziału nośników energii w produkcji ciepła
2005r
2010r
2020r
59,10%
49,7%
24,70%
32,40%
42,6%
66,70%
1,60%
1,6%
3,50%
3,80%
2,6%
1,20%
3,10%
3,5%
3,90%
51
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Tabela 6.3. Scenariusz nr III (minimalne działania modernizacyjne bez wdrażania
OZE) - struktura udziału paliw i nośników energii w produkcji energii
cieplnej na terenie miasta Mława.
Rodzaj paliwa
Paliwa stałe (węgiel i koks)
Paliwa gazowe
Odnawialne źródła energii
Olej opałowy
Energia elektryczna i inne
Struktura udziału nośników energii w produkcji ciepła
2005r
2010r
2020r
59,10%
57,7%
52,60%
32,40%
33,3%
37,20%
1,60%
1,6%
3,00%
3,80%
3,6%
2,90%
3,10%
3,9%
4,30%
Charakterystyka kosztów produkcji i ceny jednostkowej ciepła dla proponowanych
scenariuszy nr I÷III
Dla każdego z proponowanych scenariuszy, w tabelach 6.4÷6.6 przedstawiono strukturę
aktualnych i perspektywicznych wskaźników kosztów brutto produkcji ciepła oraz
wskaźniki cen jednostkowych ciepła brutto [zł/GJ]. Wskaźniki kosztów ciepła obliczono
jako iloczyn wskaźnika cen jednostkowych brutto i zapotrzebowania na ciepło loco
odbiorca dla danego nośnika energii. Wskaźniki cen uwzględniają jedynie aktualne ceny
paliw i energii – nie uwzględniają sprawności eksploatacyjnych źródeł ciepła ani innych
kosztów operacyjnych.
W tabeli 6.7 przedstawiono porównanie podstawowych wskaźników dla analizowanych
scenariuszy, natomiast na rysunkach 6.1 i 6.2 przedstawiono ilustracje graficzne ww
wskaźników, które pozwalają na wybór optymalnego scenariusza.
52
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Scenariusz nr I - modernizacja m.s.c., modernizacja źródeł ciepła oraz optymalne wykorzystanie paliw
Tabela nr 6.4. Aktualne wskaźniki cen jednostkowych brutto nośników energii w [zł/GJ] (2005), aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie
na ciepło loco
odbiorca oraz wskaźniki rocznych kosztów energii cieplnej [zł/rok]
53
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Scenariusz nr II - preferencja paliw gazowych
Tabela nr 6.5. Aktualne wskaźniki cen jednostkowych brutto nośników energii w [zł/GJ] (2005), aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie
na ciepło loco
odbiorca oraz wskaźniki rocznych kosztów energii cieplnej [zł/rok]
54
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Scenariusz nr III - minimalny rozwój i modernizacja sektora energetycznego
Tabela nr 6.6. Aktualne wskaźniki cen jednostkowych brutto nośników energii w [zł/GJ] (2005), aktualne i perspektywiczne zapotrzebowanie
na ciepło loco
odbiorca oraz wskaźniki rocznych kosztów energii cieplnej [zł/rok]
55
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Tabela nr 6.7. Porównanie wskaźników cen jednostkowych i rocznego wskaźnika kosztów ciepła dla analizowanych scenariuszy
Scenariusze
2005r.
Scenariusz I (rekomendowany)
Scenariusz II (gazowy)
Scenariusz III (minimalne działania)
Wskaźnik śred. ceny ciepła [zł/GJ]
2010r.
2015r.
48.97
43.92
38.60
48.97
45.08
43.58
48.97
46.72
44.07
2020r.
35.09
41.20
42.09
Wsk. rocznych kosztów ciepła [mln zł]
2005r.
2010r.
2015r.
43.90
40.02
33.73
43.90
41.15
37.98
43.90
42.65
38.58
2020r.
30.34
35.42
36.39
Tabela nr 6.8. Porównanie podstawowych wskaźników dla analizowanych scenariuszy zaopatrzenia w ciepło
Scenariusze
Scenariusz I (rekomendowany)
Scenariusz II (gazowy)
Scenariusz III (minimalne działania)
Planowany udział OZE w bilansie
energetycznym gminy [%]
2005r.
2010r.
2015r.
1.6%
6.0%
11.8%
1.6%
1.5%
2.8%
1.6%
1.5%
2.2%
2020r.
16.0%
3.5%
3.0%
Planowane obniżenie wskaźnika kosztów
produkcji ciepła w stosunku do roku 2005r
2005r.
2010r.
2015r.
2020r.
8.8%
23.2%
30.9%
6.3%
13.5%
19.3%
2.8%
12.1%
17.1%
56
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Rys. 6.1. Zmiany wskaźników ceny jednostkowej ciepła [zł/GJ]
w perspektywie do roku 2020 dla proponowanych scenariuszy
50.0
48.97
46.72
45.08
43.92
[zł/GJ]
45.0
44.07
43.58
42.09
41.20
40.0
38.60
35.09
35.0
30.0
2005r.
2010r.
Scenariusz I (rekomendowany)
2015r.
2020r.
Scenariusz II (gazowy)
Scenariusz III (minimalne działania)
Rys. 6.2. Zmiany wskaźników rocznych kosztów ciepła [mln zł/rok] w
perspektywie do roku 2020 dla proponowanych scenariuszy
46.00
44.00
43.90
42.65
42.00
41.15
40.02
[mln zł]
40.00
38.58
37.98
38.00
36.39
35.42
36.00
34.00
33.73
32.00
30.34
30.00
28.00
2005r.
2010r.
Scenariusz I (rekomendowany)
2015r.
2020r.
Scenariusz II (gazowy)
Scenariusz III (minimalne działania)
57
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
7.
Rekomendacja optymalnego scenariusza zaopatrzenia w ciepło miasta Mława
Wybór optymalnego scenariusza
Analiza ceny jednostkowej ciepła [zł/GJ], rocznych kosztów produkcji ciepła,
potrzebnej ilości energii pierwotnej w paliwie oraz korzyści wynikających z realizacji
danego wariantu scenariusza wskazuje jednoznacznie, że do realizacji powinien być
rekomendowany scenariusz nr I, który zakłada rozbudowę i maksymalne
wykorzystanie miejskiego systemu ciepłowniczego, prowadzenie intensywnych działań
w zakresie termomodernizacji, sukcesywną modernizację źródeł ciepła z optymalnym
wykorzystaniem nośników energii i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (OZE).
Scenariusz nr I - założenia dotyczące struktury i preferencji nośników energii na
terenie miasta Mława
1.
Na całym obszarze miasta Mława zakłada się preferencje dla następujących
nośników energii:
 czynnik grzewczy (woda gorąca) dostarczana poprzez miejski system
ciepłowniczy – dotyczy obszarów objętych zasięgiem m.s.c. (rejony I, II, III ),
rejonów bezpośrednio do nich przylegających oraz planowanych terenów
rozbudowy m.s.c. (rejony VII i VII);
 biopaliwa, tj. biogaz, biomasa każdego rodzaju (zrębki i odpady drzewne,
granulat, brykiety, biomasa pozyskana z upraw roślin energetycznych, brykiety
ze słomy) oraz biopaliwa płynne (np. biodiesel, epal);
 paliwo gazowe (gaz GZ-50) – preferencja w rejonach bilansowych nr IV, V, i
VII;
 systemy solarne (kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne) oraz pompy
ciepła (jako urządzenia).
2.
W rejonach miasta, nie objętych zasięgiem miejskiego systemu ciepłowniczego (z
uwzględnieniem terenów rozbudowy m.s.c.), tj. na terenach objętych zasięgiem
sieci gazowych średniego ciśnienia i obszarów bezpośrednio przylegających,
preferowanym nośnikiem energii może być gaz ziemny GZ-50. W przypadku
obiektów użyteczności publicznej oraz większych indywidualnych kotłowni, gaz
ziemny będzie preferowany, jeżeli odpowiednie wskaźniki analizy technicznoekonomicznej inwestycji będą uzasadniały wykorzystania gazu jako paliwa.
3.
Możliwym do zastosowania paliwem (nośnikiem energii) we wszystkich rejonach
bilansowych miasta Mława może być również:
 paliwa stałe (węgiel, koks) w ograniczonym zakresie;
 olej opałowy typu Ekoterm;
58
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
 gaz płynny LPG;
 energia elektryczna.
O ostatecznym wyborze nośnika energii cieplnej powinny decydować dwa czynniki: wielkość emisji zanieczyszczeń oraz wynik analizy techniczno-ekonomicznej.
4.
Aktualnie na terenie miasta Mława brak jest większych kotłowni lokalnych na
biomasę (odpady drzewne, trociny, brykiety, granulat itp.). Docelowo zakłada się
budowę na terenie miasta kilku mniejszych kotłowni lokalnych o mocy cieplnej w
granicach do 0,3÷0,4 MW. Zakłada się również budowę kilkunastu mniejszych
kotłowni indywidualnych o łącznej mocy cieplnej w granicach 0,2÷0,4 MWt.
Scenariusz nr I - budowa lokalnych systemów ciepłowniczych
W przypadku realizacji większych inwestycji mieszkaniowych lub przemysłowych na
terenie miasta Mława, w celu zabezpieczenia dostaw odbiorcom energii cieplnej, należy
każdorazowo przeanalizować możliwość budowy lokalnych systemów ciepłowniczych
(l.s.c.). Źródłem ciepła dla l.s.c. powinna być w pierwszej kolejności kotłownia opalana
biopaliwem (biomasą, biogazem) lub alternatywnie kotłownia gazowa opalana gazem
ziemnym GZ-50. W tym drugim przypadku każdorazowo należy analizować możliwość
wprowadzenia bloku energetycznego pracującego w układzie skojarzonym w oparciu o
agregaty kogeneracyjne.
Scenariusz nr I - modernizacja małych indywidualnych kotłowni
W scenariuszu nr I, w zakresie modernizacji małych kotłowni lokalnych przyjęto
następujące założenia:
1. Wyeksploatowane kotłownie węglowe (przewidziane do likwidacji ze względu na
stan techniczny kotłów) należy poddać modernizacji z uwzględnieniem następujących rodzajów paliwa:
 biomasa (granulat, odpady drzewne, wierzba energetyczna, biodiesel) - na
całym obszarze miasta;
 gaz ziemny GZ-50 – głównie w rejonach bilansowych nr V, VI i VII oraz w
pozostałych rejonach na terenach nie objętych zasięgiem m.s.c.;
 węgiel lub olej opałowy typu Ekoterm – na całym obszarze gminy, jeżeli nie
można zastosować odnawialnych źródeł energii lub, jeżeli rachunek ekonomiczny wskazuje na celowość takiego rozwiązania.
O wyborze paliwa każdorazowo powinna decydować przeprowadzona analiza
techniczno-ekonomiczna inwestycji.
2.
Kotły do modernizowanych kotłowni należy dobrać w oparciu o faktyczne
zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanych obiektów. Zapotrzebowanie na energię
cieplną ogrzewanych obiektów należy określić na podstawie wyników przeprowa59
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
dzonych audytów energetycznych tych obiektów. W pierwszej kolejności dotyczy
to obiektów mieszkalnych wielorodzinnych i obiektów użyteczności publicznej.
3.
W przypadku istniejących małych kotłowni węglowych stosunkowo nowych (5÷6
lat eksploatacji) lub, w których wymieniono niedawno kotły na nowe również
węglowe, zakłada się możliwość ich dalszej eksploatacji w okresie do 7÷10 lat o ile
nie będzie realna ich konwersja na biomasę lub zamiana na inne odnawialne źródło
energii.
Scenariusz nr I - pokrycie potrzeb cieplnych z odnawialnych źródeł ciepła (OZE)
1.
Na terenie miasta Mława nie występują lokalne zasoby biomasy ani innych
biopaliw w ilościach które gwarantowałyby ich praktyczne wykorzystanie.
Należy podkreślić, że na terenach gmin sąsiadujących z miastem Mława występują
zarówno tereny leśne, jak i pola uprawne oraz nieużytki, co stwarza możliwości
pozyskanie większej ilości różnego rodzaju biomasy. Na terenach ww gmin
występują również tereny, które mogłyby być wykorzystane do zrealizowania pól z
„energetycznymi lasami”, tj. szybkorosnącymi gatunkami wierzby, która jest
biopaliwem wysokiej jakości. Pozyskanie biomasy jest możliwe w ramach
proponowanej współpracy ww gmin z miastem Mława.
2.
Potencjalne zasoby energetyczne wód geotermalnych zalegających pod terenem
miasta i powiatu są bardzo duże, ale zasoby te charakteryzują niekorzystne
parametry eksploatacyjne. Wstępnie szacuje się, że zasoby te np. dla obszaru miasta
Mława wynoszą ponad 93 tys. TJ.
3.
Przyjęto założenie, że na obszarze miasta Mława będą stopniowo wprowadzane
odnawialne źródła energii (OZE), głównie pompy ciepła i kotłownie na biopaliwa
(biomasa, biogaz i biopaliwa płynne.
4.
W perspektywie 2÷4 lat zakłada się znaczne zwiększenie wykorzystania energii
słonecznej (głównie kolektorów słonecznych), dlatego należy w przypadku budowy
nowych obiektów preferować (promować) tego typu rozwiązania. W warunkach
lokalnych można tworzyć instalacje helioenergetyczne w obiektach publicznych np.
w szkołach, halach sportowych itd. do podgrzewania wody użytkowej.
W przypadku domków jednorodzinnych, optymalnie obliczona instalacja kolektorów słonecznych pozwoli na zaoszczędzenie 50÷55 % rocznego zapotrzebowania
na energię cieplną do podgrzewania c.w.u. Wykorzystując energię słoneczną w
okresie od maja do sierpnia można uzyskać taką ilość ciepła, która pozwoli na pełne
zabezpieczenie przygotowania c.w.u. w tym okresie.
5.
Udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie energetycznym miasta
Mława w perspektywie do roku 2020 powinien zwiększyć się do ok. 16%.
60
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Scenariusz nr I - przewidywane zmiany struktury paliw i nośników energii na
obszarze miasta Mława w perspektywie do roku 2020
W tabelach nr 7.1 i 7.2 przedstawiono aktualny udział poszczególnych rodzajów paliwa
w produkcji energii cieplnej dla poszczególnych rejonów bilansowych miasta Mława,
natomiast w tabelach nr 7.3 i 7.4 przedstawiono udział tych paliwa w perspektywie do
2020r.
61
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Tabela 7.1. Aktualny udział poszczególnych rodzajów paliwa i nośników energii w produkcji ciepła na terenie miasta Mława
Lp.
Rejony bilansowe
węgiel i koks
1
2
3
4
5
6
7
Rejon I
Rejon II
Rejon III
Rejon IV
Rejon V
Rejon VI
Rejon VII
Łącznie miasto Mława
123 700
132 200
147 200
46 800
22 300
14 200
43 100
529 500
Udział poszczególnych rodzajów paliwa w porodukcji energii cieplnej - Qen [GJ/rok]
Odnawialne Źródła Energii
energia
paliwa gazowe
biomasa
inne (*)
olej opałowy
elektryczna
90 900
31 700
55 400
28 600
8 700
59 100
15 900
290 300
3 900
1 900
700
1 600
1 100
2 500
2 700
14 400
100
0
0
0
0
0
0
100
7 000
4 100
5 300
5 000
4 600
3 700
4 100
33 800
10 700
3 200
4 400
3 400
1 700
1 800
3 100
28 300
Razem
236 300
173 100
213 000
85 400
38 400
81 300
68 900
896 400
Tabela 7.2. Aktualny procentowy udział poszczególnych rodzajów paliwa i nośników energii w produkcji ciepła na terenie miasta Mława
Lp.
Rejony bilansowe
węgiel i koks
1
2
3
4
5
6
7
Rejon I
Rejon II
Rejon III
Rejon IV
Rejon V
Rejon VI
Rejon VII
Łącznie miasto Mława
52.35%
76.37%
69.11%
54.80%
58.07%
17.47%
62.55%
59.07%
Udział poszczególnych rodzajów paliwa w porodukcji energii cieplnej - Qen [%]
Odnawialne Źródła Energii
energia
paliwa gazowe
biomasa
inne (*)
olej opałowy
elektryczna
38.47%
18.31%
26.01%
33.49%
22.66%
72.69%
23.08%
32.39%
1.65%
1.10%
0.33%
1.87%
2.86%
3.08%
3.92%
1.61%
0.04%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
2.96%
2.37%
2.49%
5.85%
11.98%
4.55%
5.95%
3.77%
4.53%
1.85%
2.07%
3.98%
4.43%
2.21%
4.50%
3.16%
Razem
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
62
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Tabela 7.3. Perspektywiczny udział poszczególnych rodzajów paliwa i nośników energii w produkcji ciepła na terenie miasta Mława - rok 2020
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Rejony bilansowe
Rejon I
Rejon II
Rejon III
Rejon IV
Rejon V
Rejon VI
Rejon VII
Łącznie miasto Mława
węgiel i koks
58 900
44 300
27 100
24 600
13 100
153 100
24 800
345 900
Udział poszczególnych rodzajów paliwa w porodukcji energii cieplnej - Qen [GJ/rok]
Odnawialne Źródła Energii
energia
paliwa gazowe
biomasa
inne (*)
olej opałowy
elektryczna
70 300
17 800
12 300
2 300
12 000
29 200
5 500
3 400
400
4 000
43 700
6 000
4 700
1 400
5 400
31 700
8 700
3 900
1 500
4 100
13 600
8 500
2 200
1 200
2 500
125 800
49 300
2 400
1 200
2 300
23 000
10 100
3 600
1 000
3 900
337 300
105 900
32 500
9 000
34 200
Razem
173 600
86 800
88 300
74 500
41 100
334 100
66 400
864 800
Tabela 7.4. Perspektywiczny procentowy udział poszczególnych rodzajów paliwa i nośników energii w produkcji ciepła na terenie miasta Mława
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
Rejony bilansowe
Rejon I
Rejon II
Rejon III
Rejon IV
Rejon V
Rejon VI
Rejon VII
Łącznie miasto Mława
węgiel i koks
33.93%
51.04%
30.69%
33.02%
31.87%
45.82%
37.35%
40.00%
Udział poszczególnych rodzajów paliwa w porodukcji energii cieplnej - Qen [%]
Odnawialne Źródła Energii
energia
paliwa gazowe
biomasa
inne (*)
olej opałowy
elektryczna
40.50%
10.25%
7.09%
1.32%
6.91%
33.64%
6.34%
3.92%
0.46%
4.61%
49.49%
6.80%
5.32%
1.59%
6.12%
42.55%
11.68%
5.23%
2.01%
5.50%
33.09%
20.68%
5.35%
2.92%
6.08%
37.65%
14.76%
0.72%
0.36%
0.69%
34.64%
15.21%
5.42%
1.51%
5.87%
39.00%
12.25%
3.76%
1.04%
3.95%
Razem
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
63
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
8.
Współpraca miasta Mława z sąsiadującymi gminami w zakresie energetyki
1.
Miasto Mława oraz gminy ościenne nie posiadają własnej bazy kopalnych
surowców energetycznych. Na jej terenie nie występują udokumentowane złoża
gazu ziemnego, ropy naftowej ani innych paliw kopalnych.
2.
W zakresie bezpośredniego zaopatrzenia w ciepło brak jest możliwości współpracy gminy miejskiej Mława z sąsiadującymi gminami. Wymiana energii
cieplnej pomiędzy tymi gminami w okresie najbliższych 15 lat nie ma
uzasadnienia techniczno-ekonomicznego.
3.
Przyjęto założenie, że na terenie miasta Mława w ramach wprowadzania
odnawialnych źródeł energii preferencje uzyska i będzie wdrażana energetyka
bazująca na biopaliwach (biomasa, biogaz, biopaliwa płynne) oraz energii solarnej
(kolektory słoneczne). Na terenie miasta nie przewiduje się budowy siłowni
wiatrowych.
4.
Położenie miasta Mława oraz gmin sąsiadujących stwarza stosunkowo
ograniczone możliwości planowania przedsięwzięć w zakresie budowy i
eksploatacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Możliwe do wprowadzenia na
terenie miasta są źródła odnawialne wykorzystujące biomasę (odpady i zrębki
drzewne, rośliny energetyczne, granulat, brykiet), biogaz, biopaliwa płynne (epal,
ekodisel itp.) oraz OZE bazujące na pompach ciepła i systemach solarnych
(kolektory słoneczne oraz ogniwa fotowoltaiczne). Inwestycje związane z
wykorzystaniem biomasy powinny być traktowane jako przedsięwzięcia
priorytetowe, wspólne dla kilku gmin sąsiadujących i mogą być zorientowane
zarówno na produkcję, jak i dystrybucję ww nośników energii.
5.
Infrastruktura systemów gazowniczego i elektroenergetycznego północnego rejonu woj. mazowieckiego, w tym powiatów mławskiego i ciechanowskiego stwarza
możliwości planowania przedsięwzięć obejmujących swym zasięgiem kilka
sąsiadujących gmin w zakresie zaopatrzenia w paliwa gazowe i energię
elektryczną (po stronie dystrybucji) oraz biopaliwa (produkcja i dystrybucja).
6.
Gminy powiatu mławskiego (Lipowiec Kościelny, Wiśniewo, Szydłowo,
Wieczfnia Kościelna i miasto Mława) powinny współpracować w zakresie
zaopatrzenia w paliwa gazowe - głównie gaz ziemny GZ-50. Inwestycje tego typu
powinny być traktowane jako przedsięwzięcia priorytetowe, wspólne dla
zainteresowanych gmin sąsiadujących.
64
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
VI. SCENARIUSZE ZAOPATRZENIA MIASTA MŁAWA W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ
1.
Aktualne zapotrzebowanie na moc elektryczną odbiorców zlokalizowanych na
terenie miasta Mława wynosi w granicach 22,5÷22,8 MWe.
Zużycie energii elektrycznej w roku 2005 wyniosło 56 204 MWh.
2.
Struktura zużycia energii elektrycznej w roku 2005 kształtowała się następująco:
 10 012 MWh - odbiorcy indywidualni, taryfa grupy „C”;
 16 227 MWh - odbiorcy indywidualni, taryfa grupy „G”;
 29 965 MWh - odbiorcy przemysłowi i oświetlenie.
3.
Perspektywiczne do roku 2010 zapotrzebowanie na moc elektryczną wszystkich
odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Mława wzrośnie do 27,0 MWe,
natomiast zużycie energii elektrycznej w tym okresie wzrośnie do 68 500 MWh.
4.
Przewidywana struktura zużycia energii elektrycznej w roku 2010 będzie
kształtowała się następująco:
 30 000 MWh - odbiorcy indywidualni, grupy „C” i „G”;
 38 500 MWh - odbiorcy przemysłowi i oświetlenie.
5.
Perspektywiczne do roku 2020 zapotrzebowanie na moc elektryczną wszystkich
odbiorców zlokalizowanych na terenie miasta Mława wzrośnie do 35,0 MWe,
natomiast zużycie energii elektrycznej w tym okresie wzrośnie do 93 300 MWh.
6.
Przewidywana struktura zużycia energii elektrycznej w roku 2020 będzie
kształtowała się następująco:
 39 300 MWh - odbiorcy indywidualni, grupy „C” i „G”;
 54 000 MWh - odbiorcy przemysłowi i oświetlenie.
Wzrost zapotrzebowania na moc wymusi przeprowadzenie szeregu prac modernizacyjnych i inwestycyjnych w systemie elektroenergetycznym miasta.
7.
W rejonie powiatu mławskiego linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110
kV są w normalnych warunkach pracy systemu średnio obciążone dlatego nie
przewiduje się inwestycji w tego typu obiekty. Inwestycje w sieci i stacje 110kV
są inwestycjami strategicznymi planowanymi, co najmniej na poziomie jednego
lub kilku województw.
8.
Na terenie miasta Mławy w liniach elektroenergetycznych średniego napięcia SN
15 kV występują znaczne rezerwy mocy elektrycznej. Znaczące obciążenia
występują jedynie na liniach SN 15 kV ZREMB, Kotłownia, Ubojnia w rejonie
GPZ Mława, co związane jest z rozbudową zakładów przemysłowych w rejonie
ulic Instalatorów, LG Electronics (dzielnica przemysłowa, rejon nr VI).
65
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
9.
Zapotrzebowanie na energię elektryczną od strony wysokiego napięcia (110 kV)
dla miasta jest w pełni zabezpieczone. Jednakże, w związku z przebudową i
rozbudową linii kolejowej planowana jest budowa linii elektroenergetycznej
wysokiego napięcia WN 110 kV, jako odczep z GPZ Mława do podstacji
trakcyjnej PKP Iłowo.
10. Miasto Mławę zasilają dwie stacje GPZ (Główny Punkt Zasilania):
 GPZ Mława - zainstalowane są dwa transformatory o mocy elektrycznej 16
MVA i 25 MVA;
 GPZ Olechinek - zainstalowane są dwa transformatory o mocy elektrycznej
16 MVA.
11. Na obszarze miasta Mława, nie przewiduje się budowy nowych stacji elektroenergetycznych 110/15kV. W związku z rozbudową zakładów przemysłowych
zlokalizowanych w dzielnicy przemysłowej (rejon nr VI) planowana jest
modernizacja stacji GPZ Mława – wymieniony zostanie transformator 16 MVA
na 25 MVA. GPZ Olechinek w pełni zapewnia pokrycie zapotrzebowania na
moc elektryczną.
12. Na terenie miasta Mławy stan techniczny linii elektroenergetycznych średniego
napięcia SN jest dobry. W związku z dynamicznym wzrostem zapotrzebowania na
energię elektryczna planowane są prace modernizacyjne, które będą obejmować:
modernizację wybranych odcinków linii kablowych SN 15 kV, modernizację
stacji transformatorowych, modernizację przyłączy i układów pomiarowych.
13. Większość linii przesyłowych SN 15 kV, z wyłączeniem linii zasilających
dzielnicę przemysłową, posiada rezerwy przesyłu mocy elektrycznej.
Uwzględniając planowany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w
okresie do roku 2010 i 2020 - szczególnie w rejonie dzielnicy przemysłowej należy przystąpić do prac modernizacyjnych i rozbudowy systemu linii
przesyłowych SN, tak aby gwarantowały one wymagany poziom rezerwy mocy
oraz pełne pokrycie planowanego wzrostu zapotrzebowania na energię
elektryczną na całym obszarze gminy miejskiej Mlawa.
14. Skala inwestycji przemysłowych i mieszkaniowych planowanych do realizacji na
terenie miasta Mława wymusza modernizację istniejących oraz budowę nowych
stacji transformatorowych (15/0.4 kV) i sieci elektroenergetycznych średniego
napięcia (15 kV). W planach przedsiębiorstwa Zakład Energetyczny Płock
Dystrybucja Wschód, należy uwzględnić budowę nowych stacji transformatorowych dla projektowanych terenów pod zabudowę mieszkalno-usługową..
15. Nowe linie średniego napięcia 15 kV powinny być liniami kablowymi. W
przypadku istniejących linii napowietrznych należy je sukcesywnie wymieniać na
linie napowietrzne izolowane lub kablowe o podobnych przekrojach. Nowe stacje
66
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
transformatorowe 15/0.4 kV powinny być budowane jako stacje wnętrzowe
wolnostojące.
16. Należy przeprowadzać modernizację stacji transformatorowych ważniejszych
węzłów poprzez wymianę rozdzielnic średniego napięcia oraz wprowadzenie
systemu kontroli i monitoringu stacji np. za pomocą światłowodowych łączy
telemetrycznych lub łączności radiowej.
17. Sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia powinna być modernizowana i budowana jako sieć kablowa, a ewentualne odcinki linii napowietrznych powinny
posiadać przewody izolowane.
18. Należy zaprojektować oraz wybudować infrastrukturę energetyczną (stacje
transformatorowe i linie kablowe niskiego napięcia) dla potrzeb planowanych
osiedli mieszkaniowych i terenów usługowych. Wykaz terenów inwestycyjnych
określony został w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego
„Tereny Budownictwa Mieszkaniowego” i dokumentach [913].
19. Należy w projektach technicznych uwzględniać budowę odcinków sieci i przyłączy niskiego napięcia (0,4 kV) ze względu na rozległy obszar projektowanych
terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz przemysłowej.
20. Na terenie miasta Mława istnieją bardzo ograniczone możliwości rozwoju
rozproszonych źródeł energii elektrycznej w oparciu o gaz GZ-50 a także źródeł
energii odnawialnej (biogaz, biomasa). Wykorzystanie tych możliwości zależy
jednak od uwarunkowań ekonomicznych mających wpływ na opłacalność tego
typu inwestycji.
67
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
VII. SCENARIUSZE ZAOPATRZENIA MIASTA MŁAWA W PALIWA
GAZOWE
1.
Rekomendacja optymalnego scenariusza zaopatrzenia w paliwa gazowe miasta
Mława
Uwzględniając założenia dotyczące przyjętego scenariusza zaopatrzenia w ciepło
miasta Mława (cena jednostkowej ciepła [zł/GJ], roczne koszty produkcji ciepła, ilość
energii pierwotnej w paliwie) oraz korzyści ekologiczne wynikających z
wprowadzenia jako paliwa gazu GZ-50, przyjęto założenie, że optymalnym
rekomendowanym scenariuszem zaopatrzenia miasta Mławy w paliwa gazowe będzie
scenariusz wynikający z realizacji wariantu nr II opisanego w części III niniejszego
opracowania, tj. wariantu „optymalnego udziału paliwa gazowego”.
Scenariusz optymalnego udziału paliwa gazowego – określany dalej jako scenariusz
„optymalny”, zakłada optymalny udział paliwa gazowego w pokryciu potrzeb
cieplnych odbiorców. Scenariusz zakłada dalszą ograniczoną gazyfikację miasta
Mława – gazyfikacja w szczególności będzie obejmowała nowe tereny inwestycyjne
realizowane w sektorze przemysłowym, tj. tereny przemysłowe zlokalizowane w
rejonie ulic Instalatorów, LG Electronics (dzielnica przemysłowa, rejon nr VI). Na
terenach, na których realizowane będą nowe inwestycje zakłada się możliwość
budowy 2÷3 lokalnych systemów ciepłowniczych zasilanych ze źródeł ciepła
współpracujących z blokami energetycznymi pracującymi w układzie skojarzonym. W
przypadku budownictwa jednorodzinnego przyjęto założenie, że ok. 44÷53%
wszystkich odbiorców ciepła będzie wykorzystywało gaz do celów przygotowania
ciepłej wody użytkowej, natomiast 20÷30% będzie korzystało z paliwa gazowego dla
celów grzewczych (c.o.). Na obszarach nieobjętych gazyfikacją zapotrzebowanie na
paliwa gazowe dla celów bytowych i w ograniczonym zakresie na przygotowanie
c.w.u., będzie pokryte gazem płynnym LPG i LPBG.
Przedstawiony scenariusz optymalnego udziału paliwa gazowego wymusza konwersję
wytypowanych lokalnych i indywidualnych źródeł ciepła oraz ich sukcesywną
modernizację. Zapewnia również optymalne wykorzystanie nośników energii, tj.
umożliwia skuteczne wprowadzenie gospodarki skojarzonej (współpraca kotłowni
gazowych i odnawialnych źródeł energii z blokami energetycznymi).
68
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
2.
Wnioski dotyczące pokrycia zapotrzebowania na paliwa gazowe miasta Mława
Zapotrzebowanie odbiorców na paliwa gazowe zostało w każdym przypadku przedstawione w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy GZ-50.
1.
Aktualne obliczeniowe zapotrzebowanie odbiorców miasta Mławy na paliwa
gazowe dla celów bytowych wynosi w granicach 1 033 tys.Nm3/rok. W
przypadku realizacji „scenariusza optymalnego”, w perspektywie do roku 2020,
zapotrzebowanie to wzrośnie nieznacznie do 1 076 tys.Nm3/rok lub do 1 190 tys.
Nm3/rok w przypadku realizacji „scenariusza maksymalnego”, tj. realizacji
wariantu I zgodnie z opisem przedstawionym w części III.
2.
Zapotrzebowanie odbiorców miasta Mławy na paliwa gazowe dla celów przygotowania c.w.u. aktualnie wynosi w granicach 1 670 Nm3/rok i w perspektywie do
roku 2020, w przypadku realizacji „scenariusza optymalnego”, obniży się do
poziomu 1 045 tys. Nm3/rok lub do 1 200 tys. Nm3/rok w przypadku realizacji
wariantu I.
3.
Zapotrzebowanie obiektów mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta
Mławy na paliwa gazowe, dla celów grzewczych, aktualnie wynosi w granicach
3340 tys. Nm3/rok. Do roku 2020 zapotrzebowanie to znacznie się obniży do
wartość 2040 tys. Nm3/rok, w przypadku realizacji „scenariusza optymalnego”,
lub do wartości 23002400 tys. Nm3/rok w przypadku realizacji wariantu I.
4.
Zapotrzebowanie obliczeniowe łączne (dla celów bytowych, przygotowania c.w.u.
i c.o.) obiektów mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Mławy na
paliwa gazowe wynosi aktualnie 6,04 mln Nm3/rok. W perspektywie do roku
2020 zapotrzebowanie to obniży sie do 4,104,20 mln Nm3/rok, w przypadku
realizacji „scenariusza optymalnego”, lub do 4,704,80 mln Nm3/rok w
przypadku wariantu I.
5.
Łączne perspektywiczne (2020r) zapotrzebowanie miasta Mława na paliwa
gazowe kształtuje się zależnie od przyjętego wariantu gazyfikacji i przedstawia
się w sposób następujący:
 dla wariantu I (maksymalny udział paliwa gazowego - z budową bloków
energetycznych) w granicach.13,3013,40 mln Nm3/rok;
 dla wariantu II („scenariusz optymalny” - ograniczona budowa bloków energetycznych) w granicach 11,2511,35 mln Nm3/rok;
 dla wariantu III (minimalny udział paliwa gazowego - bez budowy bloków
energetycznych) w granicach 8,909,00 mln Nm3/rok.
69
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
3.
6.
Przepustowość zlokalizowanych na terenie miasta Mława stacji redukcyjno-pomiarowych drugiego stopnia (SRP-II°) jest wystarczająca dla zabezpieczenia
aktualnych i przyszłych potrzeb odbiorców.
7.
Przepustowość istniejących na terenie miasta Mława sieci gazowych średniego i
niskiego ciśnienia zapewnia pokrycie zapotrzebowania na gaz ziemny aktualnie
podłączonym do systemu gazowego odbiorcom.
8.
Rozbudowa systemu sieci gazowych średniego i niskiego napięcia, zgodnie z
proponowanymi wariantami powinna:
 zabezpieczyć potrzeby wynikające z rozwoju przemysłu oraz budownictwa
mieszkaniowego w wydzielonych rejonach miasta;
 zapewnić możliwość podłączenia bloków energetycznych w przypadku realizacji scenariusza optymalnego (wariant nr II).
9.
W programach gazyfikacji miasta (szczególnie w przypadku realizacji wariantu
II) należy uwzględnić założenia, że znaczna część większych odbiorców
zasilanych z kotłowni lokalnych lub źródeł indywidualnych może być zasilana z
odnawialnych źródeł energii.
Wprowadzenie gospodarki skojarzonej w oparciu o gaz ziemny lub biogaz na
terenie miasta Mława
W zakresie małej energetyki paliwa gazowe, głownie gaz ziemny a w nielicznych
przypadkach również biogaz, wykorzystuje się w blokach energetycznych pracujących
w układzie skojarzonym bazując na:
 turbinach gazowych współpracujących z kotłem odzyskowym wodnym lub parowym oraz z możliwością dopalania;
 agregatach kogeneracyjnych pracujących w oparciu o zespoły silników opalanych
gazem ziemnym.
Na terenie miasta Mława możliwe jest wprowadzenie bloków energetycznych na
terenie planowanej do budowy nowej centralnej kotłowni w rejonie nr VI - wstępnie
założono, że będzie to kotłownia węglowo-biomasowa z możliwością zainstalowania
bloku energetycznego opalanego gazem ziemnym lub biogazem.
W przypadku wyboru rozwiązania alternatywnego, tj. budowy w tym rejonie 12
lokalnych systemów ciepłowniczych, również możliwe jest wprowadzenie
analogicznych bloków energetycznych ale o mniejszej mocy cieplnej i elektrycznej.
O wyborze rozwiązania technicznego dla ww projektu powinna decydować stosowna
analiza techniczno-ekonomiczna. Wprowadzenie tego typu rozwiązań technicznych
zwiększy bezpieczeństwo energetyczne na obszarze miasta oraz przyczyni się do
poprawy stanu ochrony środowiska.
70
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
Wprowadzenie bloków energetycznych na terenie miasta w perspektywie najbliższych
2÷4 lat znajdzie uzasadnienie również w przypadku budowy lokalnych systemów
ciepłowniczych lub w przypadku modernizacji (rozbudowy) kotłowni większych
obiektów przemysłowych zlokalizowanych w rejonie nr VI. Należy każdorazowo
przeanalizować możliwość budowy lokalnych systemów ciepłowniczych zasilanych
min. ze źródeł ciepła pracujących w skojarzeniu.
W przypadku realizacji „scenariusza optymalnego” uwzględniającego docelowo
budowę bloków energetycznych opalanych gazem ziemnym lub biogazem,
zapotrzebowanie na gaz ziemny wzrośnie o 1,101,20 mln Nm3/rok. Łączne
zapotrzebowanie miasta na gaz ziemny będzie zależne od przyjętego wariantu rozwoju
gospodarki skojarzonej na terenie miasta oraz od liczby podłączonych odbiorców do
systemu sieci gazowych.
Opracowanie:
dr inż. Teresa Żurek
dr inż. Wiktor Maksymiuk
dr inż. Tadeusz Żurek
71
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Aneks do projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Mława
ZAŁĄCZNIKI
72
Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku  2006 
Download