MIĘŚNIE DZIAŁAJĄCE NA STAWY DALSZE STOPY

advertisement
MIĘŚNIE DZIAŁAJĄCE
NA STAWY DALSZE
STOPY
Izabela Jaszczuk
Katarzyna Skowron
TM I semestr
Praca wykonana pod kierunkiem
mgr J.Sieplińskiej
Do stawów dalszych stopy
zaliczamy:
 Stawy stępowo-śródstopne
 Stawy międzyśródstopne
 Stawy śródstopno-paliczkowe
 Stawy międzypaliczkowe
Mięśnie :
Mięśnie długie:




Mięsień prostownik długi placów
Mięsień prostownik długi palucha
Mięsień zginacz długi placów
Mięsień zginacz długi palucha
Mięśnie krótkie:













Mięsień prostownik krótki palców
Mięsień prostownik krótki palucha
Mięsień odwodziciel palucha
Mięsień zginacz krótki palucha
Mięsień przywodziciel palucha
Mięsień zginacz krótki palców
Mięsień czworoboczny podeszwy
Mięśnie glistowate
Mięśnie międzykostne grzbietowe
Mięśnie międzykostne podeszwowe
Mięsień odwodzicel palca małego
Mięsień zginacz krótki palca małego
Mięsień przeciwstawiacz palca małego
Mięśnie stopy prawej
widzianej od strony bocznej.
Mięśnie grzbietu stopy prawej po
częściowym usunięciu warstwy
powierzchownej.
Mięśnie stopy widzianej
od strony podeszwowej.
Mięśnie długie:
 Mięsień prostownik długi palców
Musculus extensor digiotrum longus
Pp: kłykieć boczny kości piszczelowej,
głowa strzałki i ¾ części brzegu przedniego strzałki,
błona międzykostna,
powięź goleni
Pk: rozcięgna grzbietowe palców II-V
Funkcja: Prostuje i zgina grzbietowo palce II-V.
 Mięsień prostownik długi palucha
Musculus extensor hallucis longus
Pp: powierzchnia przyśrodkowa strzałki
przyległa część błony międzykostnej
Pk: paliczek dalszy palucha
Funkcja: Jest bardzo silnym prostownikiem i zginaczem grzbietowym
palca I.
• Mięsień zginacz długi palców
Musculus flexor digitorum longus
Pp : tylna powierzchnia kości piszczelowej
Pk: podstawy paliczków dalszych II-V palca
Funkcja: Bierze udział w zginaniu podeszwowym palców.
• Mięsień zginacz długi palucha
Musculus flexor hallucis longus
Pp: 2/3 dolne tylnej powierzchni trzonu strzałki
przyległa część błony międzykostnej
Pk: podstawa paliczka dalszego palucha
Funkcja: Zginanie palucha i pozostałych palców
MIĘSNIE DŁUGIE
Mięśnie krótkie
 Mięsień prostownik krótki palców
Musculus extensor digitorum brevis
Pp: grzbietowo-boczna strona kości piętowej przed zatoką stępu
Pk: rozcięgna grzbietowe palców II, III i IV
Funkcja: Bierze udział w prostowaniu, zginaniu grzbietowym oraz
odwodzeniu palców.
 Mięsień prostownik krótki palucha
Musculus extensor hallucis brevis
Pp: grzbietowo- boczna strona kości piętowej przed zatoką stępu
Pk: przyczep bliższy palucha
Funkcja: Zginają grzbietowo , prostują i odowodzą palce
•Mięsień odwodziciel palucha
Musculus abductor hallucis
Pp: przyśrodkowa strona guza piętowego
troczek zginaczy
rozcięgno podeszwowe
Pk: brzeg przyśrodkowy podstawy paliczka bliższego palucha
trzeszczka przyśrodkowa
Funkcja: Bierze udział w zginaniu podeszwowym i odwodzeniu palców
•Mięsień zginacz krótki palucha
Musculus flexor hallucis brevis
Pp: powierzchnia podeszwowa kości klinowatej przyśrodkowej
więzadło podeszwowe długie
rozcięgno podeszwowe
Pk: głowa przyśrodkowa: trzeszczka przyśrodkowa
brzeg przyśrodkowy podstawy paliczka
bliższego palucha
głowa boczna: trzeszczka boczna
brzeg boczny podstawy paliczka bliższego palucha
Funkcja: Zgina podeszwowo palce.
•Mięsień przywodziciel palucha
Musculus adductor brevis
Pp: głowa skośna: kość sześcienna i klinowata boczna
podstawy II i III kości śródstopia
więzadło podeszwowe długie
głowa poprzeczna: podeszwowe strony torebek stawów śródstopnopaliczkowych III-V
Pk: trzeszczka boczna
brzeg boczny paliczka bliższego palucha
Funkcja: Wykonuje zginanie podeszwowe i przywodzenie palców
•Mięsień zginacz krótki palców
Musculus flexor digitorum brevis
Pp: powierzchnia dolna guza piętowego
rozcięgno podeszwowe
Pk: podstawa paliczków środkowych II-V palca
Funkcja: Zgina podeszwowo palce.
•Mięsień czworoboczny podeszwy
Musculus quadratus plantae
Pp: podeszwowa i przyśrodkowa powierzchnia kości piętowej
Pk: ścięgno mięśnia zginacza długiego palców
Funkcja: Wspomaga zginanie 4 palców stopy i może je sam zginać
•Mięśnie glistowate
Musculi lumbricales
Pp: ściegna długiego zginacza palców
Pk: brzegi przyśrodkowe podstawy paliczków bliższych II-V palca
Funkcja: Biorą udział w zginaniu podeszwowym i przywodzeniu palców
•Mięśnie międzykostne grzbietowe
Musculi interossei dorsales
Pp: dwoma głowami na zwróconych do siebie powierzchniach kości
śródstopia I-V palca
Pk: podstawy paliczków bliższych i rozcięgno grzbietowe II-IV palca
Funkcja: Zginają podeszwowo i odwodzą palce
•Mięśnie międzykostne podeszwowe
Musculi interossei plantares
Pp: podeszwowo-przyśrodkowe powierzchnie kości śródstopia II-V
Pk: podstawy paliczków bliższych i rozcięgno grzbietowe palców III-V
Funkcja: Biorą udział w zginaniu podeszwowym oraz w przywodzeniu
palców
•Mięsień odwodziciel palca małego
Musculus abductor digiti minimi
Pp: wyrostek boczny guza piętowego
powierzchnia dolna kości piętowej
rozcięgno podeszwowe
Pk: guzowatość kości śródstopia V
podstawa paliczka bliższego V palca
Funkcja: Zgina podeszwowo i odwodzi palce
•Mięsień zginacz krótki palca małego
Musculus flexor digiti minimi brevis
Pp: więzadło podeszwowe długie
podstawa Kości śródstopia V
Pk: podstawa paliczka bliższego palca małego
Funkcja: Wykonują zginanie podeszwowe palców
•Mięsień przeciwstawiacz palca małego
Musculus opponens digiti minimi
Pp: więzadło podeszwowe długie
pochewka ścięgna mięśnia strzałkowego długiego
Pk: strona boczna kości śródstopia V
Funkcja: Służy usztywnieniu sklepienia stopy
ZESTAWIENIE RUCHÓW W
STAWACH DALSZYCH STOPY ORAZ
WYKONUJĄCYCH JE MIĘŚNI:
Zginanie podeszwowe palców:










Mięsień zginacz długi palców
Mięsień zginacz długi palucha
Mięsień zginacz krótki palucha
Mięsień zginacz krótki palca małego
Mięsień zginacz krótki palców
Mięsień odwodziciel palucha
Mięsień odwodziciel palca małego
Mięsień przywodziciel palca małego
Mięśnie glistowate
Mięśnie międzykostne
Prostowanie i zginanie grzbietowe
palców:





Mięsień prostownik długi palców
Mięsień prostownik długi palucha
Mięsień prostownik krótki palców
Mięsień prostownik krótki palucha
Mięsień strzałkowy trzeci
Przywodzenie palców:
 Mięsień przywodziciel palucha
 Mięśnie glistowate
 Mięśnie międzykostne podeszwowe
Odwodzenie palców:





Mięsień prostownik krótki palców
Mięsień prostownik krótki palucha
Mięsień odwodziciel palucha
Mięsień odwodziciel palca małego
Mięśnie międzykostne grzbietowe
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards