Zasady delegowania i rozliczania wyjazdów służbowych

advertisement
Na podstawie
Zarządzenia Rektora PWSZ nr 55/0101/2008 z dnia 11 lipca 2008 r. w sprawie
zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami
służbowymi pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie
Wielkopolskim
oraz
zarządzenia zmieniającego nr 97/0101/2009 z dnia 27 października 2009 r.
§1
1. Podróżą służbową jest wykonanie zadania określonego przez uczelnię poza siedzibą
pracodawcy, w której znajduje się miejsce pracy pracownika, w terminie i w miejscu
określonym w poleceniu wyjazdu służbowego.
2. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży określa pracodawca.
§2
Podróżą służbową jest wykonywanie zadań:
1) związanych bezpośrednio z działalnością uczelni;
2) związanych z realizacją prac naukowo-badawczych (np. konsultacje naukowe);
3) związanych z udziałem w konferencjach, zjazdach naukowych;
4) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy warunkiem refundacji
kosztów przez instytucję zapraszającą jest przedstawienie delegacji służbowej.
Krajowe wyjazdy służbowe
§3
1. Pracownicy odbywają podróże służbowe na obszarze kraju na podstawie polecenia
wyjazdu służbowego krajowego.
2. Decyzję o poleceniu wyjazdu służbowego krajowego wydają:
1) Rektor – prorektorom, dyrektorom instytutów, kanclerzowi, kwestorowi;
2) prorektor ds. Organizacji i Rozwoju – pozostałym pracownikom.
§4
1. Podstawą do wydania polecenia wyjazdu służbowego krajowego jest złożenie
zgłoszenia wyjazdu służbowego krajowego (załącznik nr 1) wraz z zaproszeniem lub
innym dokumentem przedstawiającym cel wyjazdu oraz przewidywane koszty
wyjazdu.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć co najmniej na 7 dni przed
terminem wyjazdu za pośrednictwem Kancelarii Głównej do odpowiednio: Rektora
i prorektora ds. Organizacji i Rozwoju.
§5
1. Polecenie wyjazdu służbowego krajowego wystawiają pracownicy wyznaczeni
odpowiednio przez Rektora oraz prorektora.
2. Pracownik wystawiający wniosek o wyjazd służbowy krajowy przekazuje oryginał do
kwestury oraz potwierdzoną kserokopię do Działu Spraw Osobowych przed terminem
wyjazdu.
§6
1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej krajowej określają
w poleceniu wyjazdu odpowiednio: Rektor oraz prorektor.
2. Określając środek transportu, należy kierować się zasadą racjonalizacji kosztów
podróży, charakterem podróży, trudnością dojazdu.
3. Podróż służbowa powinna odbyć się najkrótszą trasą, której bez uzasadnionych
powodów nie można wydłużać.
4. Podstawowym środkiem transportu do odbycia podróży służbowej krajowej jest
pociąg PKP II klasy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach klasy I.
5. Delegowany pracownik może na własną odpowiedzialność dokonać zmiany środka
transportu na inny niż zalecony. W takim przypadku składa się wraz z rozliczeniem
stosowne oświadczenie (załącznik nr 2). Należny zwrot kosztów przejazdu nie może
wówczas przewyższać obowiązującej ceny biletu na przejazd zaleconym środkiem
transportu.
6. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu środka transportu określonego
w poleceniu wyjazdu służbowego krajowego łącznie z ceną biletu upoważniającego
do miejsca rezerwowanego z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi
na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
7. Podróż służbowa krajową komunikacją samochodową międzymiastową może odbyć
się, jeśli:
1) do danej miejscowości nie ma połączenia kolejowego lub połączenie jest
utrudnione;
2) koszt przejazdu autobusem jest niższy niż koszt przejazdu odpowiedniej klasy
pociągiem.
8. W przypadku przejazdu środkiem transportu droższym niż określony w poleceniu
wyjazdu służbowego krajowego, różnice między ceną biletu środka komunikacji
użytego do przejazdu, a ceną biletu środka komunikacji wskazanego w poleceniu
wyjazdu służbowego pokrywa pracownik.
9. Podstawą do zwrotu kosztów przejazdu wyznaczonym środkiem transportu jest
załączenie biletów lub rachunków za bilet, stanowiących dowody ich poniesienia.
Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie było możliwe, pracownik składa pisemne
oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania.
10. Decyzję o odbyciu podróży samochodem służbowym oraz samochodem osobowym
niebędącym własnością uczelni podejmuje Rektor.
11. W przypadku refundacji kosztów przejazdu samochodem osobowym niebędącym
własnością pracodawcy mają zastosowanie przypisy dotyczące wysokości stawki
przysługującej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów
niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271, z zm.).
§7
Na wniosek pracownika może być dokonana zaliczka na pokrycie niezbędnych kosztów
wyjazdu.
Podróże służbowe poza granicami kraju
§8
Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych i administracyjnych zlecający
pracownikom zadania do wykonania poza granicami kraju, są zobowiązani do zwracania
szczególnej uwagi na celowość tych wyjazdów jak również wysokość wydatków
przeznaczanych na ten cel.
§9
1. Pracownicy odbywają podróże służbowe na podstawie polecenia wyjazdu służbowego
poza granicami kraju.
2. Decyzję o poleceniu wyjazdu służbowego poza granicami kraju podejmuje Rektor.
§ 10
1. Podstawą do wydania polecenia wyjazdu służbowego poza granicami kraju jest
złożenie zgłoszenia wyjazdu służbowego za granicę (załącznik nr 3) wraz
z zaproszeniem lub innym dokumentem przedstawiającym cel wyjazdu oraz
przewidywane koszty wyjazdu.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 należy złożyć co najmniej na 7 dni przed
terminem wyjazdu za pośrednictwem Kancelarii Głównej do Rektora.
§ 11
Po wyrażeniu zgody przez Rektora na wyjazd Dział Kształcenia:
1) wystawia polecenie wyjazdu służbowego poza granicami kraju (załącznik nr 4);
2) przekazuje dokumenty do Działu Kwestury;
3) informuje na piśmie, przed terminem wyjazdu, Dział Spraw Osobowych o czasie
trwania podróży służbowej i kraju docelowym;
4) ubezpiecza osobę delegowaną od kosztów leczenia i NNW.
§ 12
W przypadku, gdy pracownik nie dotrzyma terminu, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszego
zarządzenia, złożenia zgłoszenia wyjazdu służbowego poza granicami kraju i Dział
Kształcenia nie zdąży ubezpieczyć pracownika przed wyjazdem, ma on obowiązek
ubezpieczyć się na czas podróży i pobytu we własnym zakresie i na własny koszt oraz złożyć
przed wyjazdem w Dziale Kształcenia odpowiednie oświadczenie o ubezpieczeniu (załącznik
nr 5).
Dokumentowanie kosztów krajowych podróży służbowych i poza granicami kraju
§ 13
1. Pracownik jest zobowiązany do rozliczenia kosztów podróży służbowej na obszarze
kraju i poza granice kraju w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia powrotu pod
rygorem potrącenia zaliczki z wynagrodzenia osoby delegowanej.
2. Rozliczenie kosztów podróży służbowej poza granicami kraju przez pracownika jest
dokonywane w walucie otrzymanej zaliczki (załącznik nr 6).
3. Do rozliczenia kosztów podróży służbowej pracownik załącza dokumenty (rachunki,
bilety) potwierdzające poszczególne wydatki. Nie dotyczy to diet oraz wydatków
objętych ryczałtami.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 3 należy składać w Kwesturze.
§ 14
Osoba delegowana w podróż służbową składa w ciągu 14 dni od zakończenia podróży:
1) w przypadku podróży krajowej - sprawozdanie merytoryczne przełożonemu;
2) w przypadku podróży poza granicami kraju - sprawozdanie merytoryczne Rektorowi
i przełożonemu;
3) dodatkowo w przypadku wyjazdu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach
programu Erasmus - sprawozdanie na odpowiednim formularzu w Dziale
Kształcenia.”
§ 15
Rozliczenie kosztów podróży służbowej sporządzone przez osobę delegowaną winno być
sprawdzone pod względem merytorycznym i podpisane przez osobę zlecającą wyjazd na
okoliczność wykonania zadania.
Postanowienia końcowe
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu
dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,
motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. nr 27, poz. 271,
z zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r.
sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, ze zm.); oraz Rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz
warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju
(Dz. U. Nr 236, poz. 1990, ze zm.),
załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora
nr 55 /0101/2008
z dnia11 lipca 2008 roku
ZGŁOSZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO KRAJOWEGO*
……………………………
tytuł /stopień naukowy
…….………………………………….
imię i nazwisko
……………………….
stanowisko
Wyjazd do: ____________________________________________________________________
(miejscowość)
Nazwa instytucji przyjmującej: ____________________________________________________
W terminie: ___________________________________________________________________
Cel wyjazdu:___________________________________________________________________
Środek lokomocji:_______________________________________________________________
Przewidywany koszt wyjazdu:_____________________________________________________
Załączam:_____________________________________________________________________
Nr rachunku bankowego instytucji przyjmującej i max. termin dokonania zapłaty ____________
_____________________________________________________________________________
……………………………………………
data i podpis osoby zgłaszającej wyjazd
……………………………………………
akceptacja przełożonego
Łączny limit (limit wykorzystany)________________
_____________________
akceptacja kwestora
_______________________________
akceptacja Rektora/
/ kanclerza/
Gorzów Wlkp.___________________
*wniosek należy składać najpóźniej 7 dni przed planowanym wyjazdem
załącznik nr 2
do Zarządzenia Rektora
nr 55 /0101/2008
z dnia 11 lipca 2008 roku
OŚWIADCZENIE
Z uwagi na*):
- zagubienie biletów na przejazd zaleconym środkiem transportu,
- dokonanie na własną odpowiedzialność zmiany środka transportu na inny niż zalecony,
niniejszym oświadczam, że:

wartość
poniesionego
.................................
przeze
w
mnie
terminie
kosztu
przejazdu
od...................
do
dot.
delegacji
.....................
nr
wynosi
..................................zł ( słownie...........................................................................)1),

należny
mi
zwrot
kosztów
przejazdu
dot.
delegacji
nr
.................................................... w terminie od ............................ . do........................
w kwocie ................................. zł (słownie………………………………………) nie
przewyższa obowiązującej ceny biletu na przejazd zaleconym środkiem transportu2).
......................................................................................................
data i czytelny podpis składającego oświadczenie
*) – niepotrzebne skreślić
1) – ważne w przypadku zagubienia biletów
2)- ważne w przypadku zmiany środka transportu
załącznik nr 3
do Zarządzenia Rektora
nr 55 /0101/2008
z dnia 11 lipca 2008 roku
ZGŁOSZENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO ZA GRANICĘ *)
……………………………
tytuł/stopień naukowy
……….....…………....………
imię i nazwisko
………..…………........
stanowisko
Miejsce pracy ............................................................................................................................................
(Instytut, Zakład, Dział)
Adres zamieszkania ……….........................………
...……………………………..… ……………
(miejscowość, kod pocztowy)
(ulica)
(numer)
Numer PESEL ……………………………………………
Wyjazd do .................................................................................................................................................
(kraj, miejscowość)
Nazwa instytucji przyjmującej ..................................................................................................................
Termin wyjazdu .........................................................................................................................................
Środek lokomocji ......................................................................................................................................
Cel wyjazdu ...............................................................................................................................................
Przewidywany koszt podróży i pobytu (diety, noclegi, podróż, grant) ......................................................
....................................................................................................................................................................
Nr rachunku bankowego instytucji przyjmującej i max. termin dokonania zapłaty .................................
………………………………………….……………………………………………………...…………
Załączam: ..................................................................................................................................................
…………………….....................……………………….
data i podpis osoby zgłaszającej wyjazd
……………....................………………………
akceptacja przełożonego
Finansowanie:
1. Grant Programu Erasmus …..…….……
kwota
2. Inny grant …………..…. ………………
nazwa
3. Środki uczelni
kwota
…..……………
kwota
……..……….
...........…………......……….
waluta
podpis pracownika
nadzorującego Program
……………….
waluta
………………..
waluta
……………………………
akceptacja Rektora
*) wniosek należy składać najpóźniej 7 dni przed planowanym wyjazdem
……….……………………….
podpis pracownika
nadzorującego Program
………………………………..
podpis Kwestora
załącznik nr 4
do Zarządzenia Rektora
nr 55 /0101/2008
z dnia 11 lipca 2008 roku
POLECENIE WYJAZDU SŁUŻBOWEGO
POZA GRANICE KRAJU nr……/……….
…………………………….
(pieczątka pracodawcy)
1. Imię i nazwisko
……………………………………………….
2. Stanowisko
8. Wysokość świadczeń przyznawanych
pracownikowi
diety ……………………………………..
……………………………………………….
noclegi …………………………………...
3. Data wyjazdu
……………………………………………….
przejazdy ………………………………..
4. Czas podróży
………………………………………………. dojazdy ………………………………….
5. Kraje i miejscowości
inne dodatkowe świadczenia …………….
……………………………………………….
6. Cel podróży
……………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………….
Razem ……………………………………
7. Środki komunikacji
……………………………………………….
………………..
………………….
……………
……..………………….
(data)
(podpis delegowanego)
(data)
(podpis zlecającego wyjazd)
Wypłacono
Zaliczka w walucie obcej …………………...
(słownie)
……………………….
(data i podpis kasjera)
…………………………………..otrzymałem
i zobowiązuje się rozliczyć z niej w terminie
14 dni od zakończenia podróży.
…………………….
…………………..
(podpis pracownika)
(podpisy osób zatwierdzających)
załącznik nr 5
do Zarządzenia Rektora
nr 55 /0101/2008
z dnia 11 lipca 2008 roku
Dane delegowanego (imię, nazwisko, adres zamieszkania):
.................................................................
.................................................................
.................................................................
Wyjazd do (kraj, miejscowość) w terminie (od-do):
.................................................................
.................................................................
OŚWIADCZENIE O UBEZPIECZENIU
Ze względu na niedopełnienie terminu złożenia wniosku na wyjazd za granicę, a przez
to niewykupienie polisy przez uczelnię oświadczam, iż zobowiązuję się wykupić na własny
koszt polisę ubezpieczeniową obejmującą koszty leczenia i NNW na czas podróży i pobytu za
granicą.
Przejmuję na siebie skutki niedopełnienia tego obowiązku.
.................................................................
data i podpis
załącznik nr 6
do Zarządzenia Rektora
nr 55 /0101/2008
z dnia 11 lipca 2008 roku
ROZLICZENIE KOSZTÓW ZAGRANICZNEJ
PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ
1. Imię i nazwisko delegowanego ……………………………………………………………..
2. Stanowisko ………………………………………………………………………………….
3. Kraj docelowy podróży ……………………………………………………………………..
4. Cel podróży …………………………………………………………………………………
5. Środki transportu ……………………………………………………………………………
6. Wysokość wypłaconej zaliczki:
- w walucie obcej ………………………..
- w polskich złotych……………………..
7. Ustalenie kosztów podróży:
Czas podróży:
Wyjazd
Przyjazd
miejscowość
data
Przekroczenie granicy
godzina
miejscowość data
Czas
podróży
krajowej
Czas
podróży
zagranicznej
godzina
Diety:
……………………………. diety x ……………………………… = …………………………
(kwota diety)
Koszty przejazdu:
środkiem transportu ……………………………………………. cena biletu …………………
………………………………………………………………………………………………….
samochodem prywatnym
liczba przejechanych kilometrów ……x stawka za 1 km przebiegu …………… = ………….
str. 1/2
Ryczałty na dojazd:
z dworca i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego
kraj ……………………………… miejscowość ………………………………….
ryczałtu……………...
kwota
środkami komunikacji miejscowej……………………………………………..
liczba rozpoczętych dób podróży……..x kwota diety…………….x 10%=………..
Koszty noclegu:
w
wysokości
stwierdzonej
………………………………
rachunkiem
w
wysokości
stwierdzonej
…………………………………………
hotelowym
rachunkiem
(w
granicach
limitu)
hotelowym
(ponad
limit)
ryczałt za noclegi …………………..x …………………. x 25%= ……………….
(liczba noclegów) (limit na nocleg)
Inne wydatki:
rodzaj wydatków ……………………………………………..kwota……………..
……………………………………………………………………………………..
Razem koszty podróży:
w walucie obcej…………………………….w polskich złotych…………………..
Pobrana zaliczka …………………………………………………………………...
Do zwrotu/do wypłaty ……………………………………………………………
Niniejszy rachunek przedkładam……………………. Załączam………dowodów
(podpis delegowanego)
Rachunek sprawdzono pod względem
merytorycznym
………………………………..
(data i podpis)
formalnym i rachunkowym
……………………………………
(data i podpis)
Niewykorzystaną zaliczkę w kwocie
Zatwierdzono do wypłaty ………….zł …………………………………………………………
data i podpis ………………………….. …………………………….
wpłacono w dniu ……………………...
podpis kasjera …………………………
Kwituję odbiór kwoty ………………………………………………………………
Data i podpis delegowanego ………………………………………………………..
str. 2/2
Download