biznes w rosji - Rosja, biznes z Rosją, handel z Rosją, ekonomika

advertisement
BIZNES
W ROSJI
WPHI Moskwa, lipiec 2013
© 2013 WPHI w Moskwie
WPHI Moskwa, lipiec 2013
Opracowanie:
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie:
Anna Madej, Anna Masajło, Piotr Masajło, Michał Szymczuk
pod kierunkiem:
Marka Ociepki – Radcy-Ministra, Kierownika WPHI w Moskwie
Konsultacja:
Kancelaria Prawna Chałas i Wspólnicy
Viktoryia Kanapatskaya
Julia Mironienko
Vasilisa Nikitenkova
Alena Rzepka
Marcin Stępień
SPIS TREŚCI
Wstęp ....................................................................................................................................... 7
1. Inwestycje zagraniczne w Federacji Rosyjskiej .......................................... 9
1.1. Uwagi ogólne ........................................................................................................... 9
1.2. Pojęcie inwestora zagranicznego w prawie rosyjskim ................. 11
1.3. Gwarancje dla inwestorów zagranicznych .......................................... 12
1.4. Specjalne strefy ekonomiczne .................................................................... 15
1.5. Transfer płatności ............................................................................................. 17
2. Formy organizacyjno-prawne inwestycji zagranicznych ................... 19
2.1. Uwagi ogólne: rozpowszechnione formy prowadzenia
działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej .................................... 19
2.2. Cechy i atrybuty osoby prawnej ................................................................ 24
2.3. Rejestracja osoby prawnej ........................................................................... 30
2.4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .......................................... 32
2.4.1. Wstęp ................................................................................................................ 32
2.4.2. Prawa i obowiązki wspólników ......................................................... 34
2.4.3. Dokumenty założycielskie spółki ...................................................... 35
2.4.4. Organy spółki................................................................................................ 36
2.4.5. Kapitał zakładowy ..................................................................................... 40
2.4.6. Przejście własności udziałów .............................................................. 41
2.4.7. Wyłączenie wspólnika ze spółki ........................................................ 42
2.5. Reorganizacja i likwidacja osoby prawnej........................................... 42
2.6. Przedstawicielstwo lub oddział zagranicznej osoby prawnej ..... 44
3. Podatki i ubezpieczenia społeczne w Federacji Rosyjskiej ................ 46
3.1. Uwagi ogólne ........................................................................................................ 46
3.2. Podatek od towarów i usług ........................................................................ 47
3.3. Podatek dochodowy od osób prawnych ............................................... 55
3.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych .............................................. 64
3.5. Podatek akcyzowy............................................................................................. 64
3.6. Podatek od majątku.......................................................................................... 67
3
3.7. Specjalne reżimy podatkowe ...................................................................... 71
3.8. Polsko-rosyjska umowa o unikaniu podwójnego
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku ........... 78
3.9. Ubezpieczenia społeczne w Federacji Rosyjskiej ............................ 80
4. Prowadzanie działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej .... 85
4.1. Uwagi ogólne: wybrane aspekty prowadzenia działalności
gospodarczej w Federacji Rosyjskiej ............................................................... 85
4.2. Zatrudnianie pracowników ......................................................................... 85
4.2.1. Zatrudnianie rosyjskich pracowników w Federacji
Rosyjskiej..................................................................................................................... 85
4.2.2. Zatrudnienie pracowników-cudzoziemców w Federacji
Rosyjskiej..................................................................................................................... 93
4.2.3. Zagadnienia dotyczące zwolnień, redukcji etatów, urlopów,
zwolnień lekarskich ............................................................................................ 102
4.3. Koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej................. 111
4.4. Umowy handlowe .......................................................................................... 117
4.4.1. Rodzaje umów handlowych .............................................................. 117
4.4.2. Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań ................. 119
4.4.3. Zdolność do czynności prawnych rosyjskiej strony umowy
........................................................................................................................................ 126
4.4.4. Rozwiązanie umowy ............................................................................. 131
4.4.5. Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów .................... 133
4.5. Przedawnienie roszczeń ............................................................................. 136
4.6. Rozstrzyganie sporów ................................................................................. 138
4.6.1. Wstęp ............................................................................................................. 138
4.6.2. System sądowy w Federacji Rosyjskiej ....................................... 139
4.6.3. Sądy polubowne....................................................................................... 146
4.6.4. Prawo właściwe i właściwość sądu............................................... 148
4.6.5. Uznawanie i wykonywanie w Federacji Rosyjskiej wyroków
sądów polskich ...................................................................................................... 153
4
5. Cła w Federacji Rosyjskiej ................................................................................. 159
5.1. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 159
5.1.1. Opłaty celne. Postanowienia ogólne ............................................. 159
5.1.2. Zasady określania wysokości oraz tryb uiszczania ceł i
podatków.................................................................................................................. 160
5.1.3. Zgłoszenie towarów do odprawy celnej..................................... 164
5.2. Procedury celne ............................................................................................... 168
5.3. Odwołanie od decyzji organów celnych............................................. 172
5.4. Praktyczne zagadnienia prawa celnego Federacji Rosyjskiej 173
6. Ochrona własności intelektualnej................................................................. 175
6.1. Uwagi ogólne ..................................................................................................... 175
6.2. Prawo autorskie .............................................................................................. 180
6.3. Prawo własności przemysłowej............................................................. 193
7. Nabycie własność i inne czynności prawne mające za przedmiot
nieruchomości w Federacji Rosyjskiej ............................................................ 204
7.1. Uczestnictwo podmiotów zagranicznych w prywatyzacji
nieruchomości w Federacji Rosyjskiej......................................................... 204
7.2. Zasady nabywania nieruchomości w Federacji Rosyjskiej przez
cudzoziemców oraz przez spółki rosyjskie z kapitałem
zagranicznym............................................................................................................. 204
7.3. Nabycie działki przez właścicieli budynków położonych na tej
działce ............................................................................................................................ 206
7.4. Dzierżawa nieruchomości ......................................................................... 208
7.5. Zagadnienia dotyczące realizacji inwestycji budowlanych w
Federacji Rosyjskiej................................................................................................ 215
8. Źródła prawa ............................................................................................................ 235
8.1. Źródła prawa międzynarodowego........................................................ 235
8.2. Źródła prawa krajowego ............................................................................ 236
5
Wstęp
Przez ostatnie dziesięciolecia rozwój zagranicznej działalności
gospodarczej tzn. prowadzonej poza krajem, w którym
przedsiębiorca ma siedzibę, pokazał nowe perspektywy dla
aktywnego współdziałania i rozwoju międzynarodowej
współpracy. Jednocześnie dokonały się głębokie przemiany
w wewnętrznym ustawodawstwie krajów w zakresie prawnej
regulacji działalności gospodarczej prowadzonej przez podmioty
zagraniczne.
Rosyjskie spółki za granicą i zagraniczne spółki w Rosji otrzymały
szersze możliwości dla prowadzenia działalności inwestycyjnej
i handlowej, z pomocą różnych form przedsiębiorczości. Ponadto
eksport kapitału przyczynia się do tego, że spółki lub inne formy
prowadzenia działalności gospodarczej, utworzone w jednym
państwie, należą całkowicie lub częściowo do spółek lub innych
podmiotów mających siedzibę w innym państwie. Niekiedy
działalność dużych podmiotów rozprzestrzenia się na terytorium
kilku, a nawet kilkunastu krajów.
W miarę tego jak nasze społeczeństwa stają się coraz bardziej
otwarte, tym łatwiejsze i częstsze będą podróże obywateli jednych
państw do innych, co sprzyjać będzie rozwojowi procesów
wymiany pracowników i specjalistów pomiędzy krajami.
Rosja od dawna utożsamiana jest z państwem będącym dużym
rynkiem zbytu dla towarów i usług z zagranicy. Ponadto Rosja to
kraj zasobny w surowce naturalne, o dużym potencjale
przemysłowym i gospodarczym. Dlatego od dawna cieszy się
zainteresowaniem przedsiębiorców zagranicznych, w tym
przedsiębiorców z Polski.
Przedsiębiorcy zagraniczni, aby móc swobodnie poruszać się po
wielki rynku rosyjskim, muszą znać nie tylko obowiązujące tym
kraju przepisy prawa, ale praktykę i obyczaje prowadzania
działalności gospodarczej w Rosji. Zamiarem autorów niniejszej
publikacji, jest chęć wprowadzania polskiego przedsiębiorcy
w kwestie prawe i praktykę prowadzania działalności
7
gospodarczej w Rosji. Mają oni świadomość, iż przedstawienie
całości składających się na nie informacji nie jest możliwe
w niniejszej publikacji, niemniej jednak jeżeli pozwoli ona choć na
wstępnym etapie poznać polskiemu przedsiębiorcy zasady
prawne rządzące rynkiem rosyjskim, to można uznać iż cel ten
został osiągnięty.
Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji uwagi i sądy mają
charakter informacyjny i nie stanowią porady ani opinii prawnej
jej autorów na temat stanu prawnego w Federacji Rosyjskiej i nie
stanowią
wiążącej
interpretacji
prawa
w
sprawach
indywidualnych i w indywidualnych stanach faktycznych.
8
1. Inwestycje zagraniczne w Federacji Rosyjskiej
1.1. Uwagi ogólne
Regulacje prawne dotyczące inwestycji zagranicznych zawarte
zostały w Ustawie federalnej z dnia 9 lipca 1999 r. Nr 160-FZ
o inwestycjach zagranicznych w Federacji Rosyjskiej (dalej:
Ustawa o inwestycjach zagranicznych). Ustawy tej nie stosuje się
jednak do inwestycji zagranicznych w sektorze bankowym,
w stosunku do instytucji ubezpieczeniowych i organizacji
niekomercyjnych (art. 1 Ustawy o inwestycjach zagranicznych).
Inwestycje w tej materii podlegają przepisom innych ustaw.
Federacja Rosyjska jest stroną wielu umów międzynarodowych,
których przedmiotem jest ochrona inwestycji, są to umowy
zarówno dwustronne, jak i wielostronne. Federacja Rosyjska jest
m.in. stroną Konwencji o ustanowieniu Wielostronnej Agencji
Gwarancji Inwestycyjnych, sporządzonej w Seulu dnia
11 października 1985 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 43, poz. 372). Polska
również jest stroną tej konwencji.
Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Polska i Rosja,
związane są nie tylko umowami międzynarodowymi, których
bezpośrednio te państwa są stronami, ale również umowami,
których stronami są Wspólnoty Europejskie i ich Państwa
Członkowskie z jednej strony oraz Rosja z drugiej strony. Należy
w tym miejscu przede wszystkim wspomnieć o Umowie
o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między
Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi
a Federacją Rosyjską podpisanej 24 czerwca 1994 r. (Dz. U. UE
z 1997 r., Nr 327, poz. 3). Natomiast 5 listopada 2004 r. Rosja
ratyfikowała Protokół do Porozumienia uwzględniający
wstąpienie do Unii Europejskiej nowych krajów, w tym Polski.
Za inwestycję zagraniczną uznaje się wniesienie kapitału
zagranicznego do przedmiotu działalności gospodarczej na
terytorium Federacji Rosyjskiej w postaci przysługujących
inwestorom przedmiotów praw cywilnych, nie wyłączone
z obrotu prawnego lub nie ograniczone w obrocie prawnym
9
Federacji Rosyjskiej, na podstawie przepisów prawnych, w tym
w postaci pieniędzy, papierów wartościowych, innego majątku,
praw majątkowych, praw wyłącznych (majątkowych) do
rezultatów działalności intelektualnej a także w postaci usług
i informacji. Natomiast pod pojęciem bezpośredniej inwestycji
zagranicznej Ustawa o inwestycjach zagranicznych rozumie:

nabycie przez inwestora zagranicznego nie mniej, niż
10 procent udziałów (wkładu) w kapitale zakładowym
spółki handlowej zawiązanej na terytorium Federacji
Rosyjskiej w formie spółki osobowej lub kapitałowej
zgodnie z przepisami prawa cywilnego Federacji
Rosyjskiej;

wkłady pieniężne do głównego kapitału filii zagranicznej
osoby prawnej tworzonej na terytorium Federacji
Rosyjskiej;

przekazanie przez inwestora zagranicznego na terytorium
Federacji Rosyjskiej, jako leasingodawcy, na zasadach
leasingu finansowego sprzętu wskazanego w rozdziałach
XVI oraz XVII Jedynej Nomenklatury Towarowej
działalności zagranicznej Unii Celnej w ramach EurAzES
(dalej: Unia Celna) o wartości celnej wynoszącej nie mniej,
niż 1 mln rubli.
Zgodnie z Ustawą o inwestycjach zagranicznych projekt
inwestycyjny oznacza uzasadnienie celowości ekonomicznej,
zakresu i terminów realizacji bezpośredniej inwestycji
zagranicznej, obejmujące dokumentację techniczno-kosztorysową,
która opracowana została zgodnie z przepisami prawa Federacji
Rosyjskiej. Z kolei jako priorytetowy projekt inwestycyjny Ustawa
o inwestycjach zagranicznych traktuje projekt inwestycyjny, lub
łączną ilość inwestycji zagranicznych o wartości co najmniej 1 mld
rubli (nie mniej niż kwota stanowiąca ekwiwalent w walucie
zagranicznej, wg kursu Centralnego Banku Federacji Rosyjskiej na
dzień wejścia w życie Ustawy o inwestycjach zagranicznych),
a także projekt inwestycyjny, w którym minimalny udział (wkład)
inwestorów zagranicznych w kapitale zakładowym organizacji
10
komercyjnej z kapitałem zagranicznym wynosi nie mniej niż
100 mln rubli rosyjskich (nie mniej niż kwota stanowiąca
ekwiwalent w walucie zagranicznej, wg kursu Centralnego Banku
Federacji Rosyjskiej na dzień wejścia w życie Ustawy
o inwestycjach zagranicznych), należące do spisu zatwierdzanego
przez Rząd Federacji Rosyjskiej.
1.2. Pojęcie inwestora zagranicznego w prawie rosyjskim
Zgodnie z art. 2 Ustawy o inwestycjach zagranicznych inwestorem
zagranicznym jest:

zagraniczna osoba prawna oraz podmiot zagraniczny nie
posiadający osobowości prawnej, których zdolność
prawna określana jest zgodnie z przepisami prawa
państwa, w którym zostały one utworzone, i które zgodnie
z prawem tego państwa mogą dokonywać inwestycji na
terytorium Federacji Rosyjskiej;

zagraniczna osoba fizyczna, której zdolność prawna oraz
zdolność do czynności prawnych określana jest przez
prawo państwa, którego jest obywatelem, i która zgodnie
z prawem tego państwa może dokonywać inwestycji na
terytorium Federacji Rosyjskiej;

osoba
fizyczna
nie
posiadająca
obywatelstwa
(bezpaństwowiec), która stale przebywa poza granicami
Federacji Rosyjskiej, a której zdolność prawna oraz
zdolność do czynności prawnych określana jest na
podstawie przepisów prawa państwa gdzie stale ona
przebywa, a także która zgodnie z prawem tego państwa
może dokonywać inwestycji na terenie Federacji
Rosyjskiej;

organizacja międzynarodowa, która na podstawie umowy
międzynarodowej, której stroną jest Federacja Rosyjska,
może dokonywać inwestycji na terytorium tego państwa;

inne państwa w trybie określonym przez ustawy
federalne.
11
1.3. Gwarancje dla inwestorów zagranicznych
Zgodnie z art. 5 Ustawy o inwestycjach zagranicznych
inwestorowi zagranicznemu na terytorium Federacji Rosyjskiej
zapewnia się bezwarunkową ochronę praw i interesów, na
podstawie ustawy i innych aktów normatywnych Federacji
Rosyjskiej oraz zgodnie z umowami międzynarodowymi
wiążącymi Federację Rosyjską.
Uregulowanie prawne działalności inwestora zagranicznego nie
może być mniej korzystne niż uregulowanie prawne działalności
przedsiębiorcy rosyjskiego. Na tej podstawie inwestorowi
zagranicznemu, w oparciu o przepisy Ustawy o inwestycjach
zagranicznych udziela się następujących gwarancji:
1) gwarancja korzystania z różnych form prowadzenia
inwestycji na terytorium Federacji Rosyjskiej: zgodnie z art. 6
Ustawy o inwestycjach zagranicznych inwestor zagraniczny
może prowadzić inwestycje na terytorium Federacji
Rosyjskiej w dowolnych formach, nie zabronionych na
podstawie przepisów prawa rosyjskiego;
2) gwarancja przejścia praw i obowiązków inwestora
zagranicznego na inną osobę: inwestor zagraniczny na
podstawie umowy może przenieść swoje prawa (scedować
wierzytelności) i obowiązki (przenieść zobowiązanie), a na
podstawie przepisów ustawy lub postanowień orzeczenia
sądu obowiązany jest przenieść swoje prawa i obowiązki na
inną osobę, zgodnie z prawem cywilnym Federacji Rosyjskiej;
3) gwarancja rekompensaty z tytułu nacjonalizacji i rekwizycji
majątku inwestora zagranicznego lub osoby prawnej –
podmiotu komercyjnego z kapitałem zagranicznym: majątek
inwestora zagranicznego lub osoby prawnej – podmiotu
komercyjnego z kapitałem zagranicznym nie podlega
przymusowemu zajęciu, w tym nacjonalizacji, rekwizycji, za
wyjątkiem przypadków i w warunkach, przewidzianych
w ustawach federalnych lub umowach międzynarodowych,
których stroną jest Federacja Rosyjska;
12
4) gwarancja ochrony od niekorzystnych zmian przepisów
prawnych Federacji Rosyjskiej dla inwestora zagranicznego
od osoby prawnej – podmiotu komercyjnego z kapitałem
zagranicznym: gwarantuje się w przypadku niekorzystnych
zmian przepisów prawa rosyjskiego stabilność realizacji
projektów inwestycyjnych, co polega na tym że okresie
amortyzacji (ale nie dłuższym niż siedem lat) nie mają
zastosowania nowe lub zmienione przepisy prawa
rosyjskiego, prowadzące do zwiększenia całkowitego
obciążenia
podatkowego
działalności
inwestora
zagranicznego (osoby prawnej – podmiotu komercyjnego
z kapitałem zagranicznym), a także w stosunku do
uregulowań ustanawiających zakazy lub ograniczenia dla
działalności gospodarczej prowadzonej przez inwestorów
zagranicznych w porównaniu do całkowitego obciążania
podatkowego i uregulowań ustanawiających zakazy
i ograniczenia, obowiązujących w dniu rozpoczęcia
finansowania
projektu
inwestycyjnego
z
kapitału
zagranicznego;
5) gwarancja zapewnienia należytego rozstrzygnięcia sporu,
powstałego w związku z wykonywaniem inwestycji
i działalności gospodarczej na terytorium Federacji
Rosyjskiej: spory inwestorów zagranicznych, powstałe
w związku z prowadzeniem inwestycji i działalności
gospodarczej
na
terytorium
Federacji
Rosyjskiej,
rozstrzygane są zgodnie z międzynarodowymi umowami
Federacji Rosyjskiej;
6) gwarancja korzystania na terytorium Federacji Rosyjskiej
i przeniesienia poza granice Federacji Rosyjskiej dochodów,
zysków i innych, uzyskanych zgodnie z prawem, środków
pieniężnych:
inwestor
zagraniczny
po
uiszczeniu
przewidzianych w prawie Federacji Rosyjskiej podatków
i opłat państwowych ma prawo do swobodnego korzystania
z dochodów i zysku na terytorium Federacji Rosyjskiej w celu
reinwestowania, z uwzględnieniem postanowień Ustawy
o inwestycjach zagranicznych;
13
7) gwarancja nabycia papierów wartościowych: inwestor
zagraniczny może nabywać akcje i inne papiery wartościowe
rosyjskich osób prawnych – podmiotów komercyjnych
i państwowe papiery wartościowe zgodnie z przepisami
prawa Federacji Rosyjskiej o papierach wartościowych;
8) gwarancja
uczestnictwa
inwestora
zagranicznego
w prywatyzacjach: inwestor zagraniczny może uczestniczyć
w prywatyzacji przedmiotów własności państwowej lub
samorządowej w drodze nabycia prawa własności do majątku
państwowego lub samorządowego albo udziału, udziałów
w kapitale zakładowym prywatyzowanego podmiotu, na
warunkach i w trybie, ustanowionych w przepisach prawnych
Federacji Rosyjskiej o prywatyzacji majątku państwowego
lub samorządowego;
9) gwarancja udzielenia inwestorowi zagranicznemu prawa do
gruntu, innych zasobów naturalnych, budynków, budowli
i innego majątku nieruchomego i innych podobnych: nabycie
przez inwestora zagranicznego prawa do gruntu, innych
zasobów naturalnych, budynków, budowli i innego majątku
nieruchomego następuje zgodnie z przepisami prawnymi
Federacji Rosyjskiej i przepisami prawnymi podmiotów
Federacji Rosyjskiej.
Ponadto inwestorom zagranicznym udzielane są ulgi przy
naliczaniu należności celnych, w ramach wykonywanego przez
nich priorytetowego projektu inwestycyjnego, zgodnie z celnymi
przepisami prawnymi Federacji Rosyjskiej i rosyjskimi przepisami
prawnymi o podatkach i opłatach państwowych.
Należy również nadmienić, iż zgodnie z art. 17 Ustawy
o inwestycjach zagranicznych, podmioty Federacji Rosyjskiej
i organy władzy lokalnej w granicach swoich kompetencji mogą
udzielać inwestorom zagranicznym ulg i gwarancji, finansować
i zapewniać inne formy pomocy dla projektów inwestycyjnych
realizowanych przez tych inwestorów ze środków z budżetu
podmiotów Federacji Rosyjskiej i środków z budżetów lokalnych.
14
1.4. Specjalne strefy ekonomiczne
Jednym z najbardziej efektywnych instrumentów, służących
przyciągnięciu inwestycji zagranicznych do Federacji Rosyjskiej są
Specjalne Strefy Ekonomiczne. Inwestorom prowadzącym
działalność gospodarczą na terytorium Specjalnych Stref
Ekonomicznych udzielane są państwowe warunki preferencyjne.
Stosunki w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych w Rosji
regulowane są przez przepisy Porozumienia w sprawie
specjalnych stref ekonomicznych na terytorium celnym Unii
Celnej i procedury celnej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia
18 czerwca 2010 roku (dalej: Porozumienie o specjalnych strefach
ekonomicznych), a także przez inne akty prawa celnego Unii
Celnej oraz ustawy Federacji Rosyjskiej o specjalnych strefach
ekonomicznych oraz inne akty prawne Federacji Rosyjskiej.
Zgodnie z art. 1 część 1 pkt. 1 Porozumienia o specjalnych strefach
ekonomicznych, Specjalne Strefy Ekonomiczne to część
terytorium państwa – strony Unii Celnej w granicach,
ustanowionych w przepisach prawnych państwa – strony Unii
Celnej, na którym obowiązują specjalne regulacje dotyczące
wykonywania działalności gospodarczej lub innej działalności,
oraz na którym może być stosowana procedura celna specjalnej
strefy ekonomicznej.
Na terytorium Federacji Rosyjskiej mogą być tworzone
następujące rodzaje Specjalnych Stref Ekonomicznych:
(1) Przemysłowo-produkcyjne Specjalne Strefy Ekonomiczne,
(2) Techniczno-innowacyjne Specjalne Strefy Ekonomiczne,
(3) Turystyczno-rekreacyjne Specjalne Strefy Ekonomiczne,
(4) Portowe Specjalne Strefy Ekonomiczne.
W stosunku do przedsiębiorców oraz inwestorów prowadzących
działalność na terytorium Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ulgi
podatkowe i celne stosowane są po uzyskaniu statusu rezydenta
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Inwestor, który planuje rozpocząć działalność gospodarczą
w Specjalnej Strefie Ekonomicznej i korzystać z tego tytułu
15
z warunków preferencyjnych przyznanych
powinien uzyskać najpierw status rezydenta.
przez
państwo
Zgodnie z art. 284 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej dla
rezydentów wszystkich rodzajów stref ustanowiona jest obniżona
stawka podatku dochodowego płaconego do budżetu podmiotów
Federacji Rosyjskiej w wysokości 13,5%, przy czym należy
zaznaczyć, że standardowa stawka podatku dochodowego
płaconego do budżetu podmiotów Federacji Rosyjskiej wynosi
18%.
Rezydenci Specjalnych Stref Ekonomicznych zwolnieni są
z obowiązku ponoszenia podatku od majątku na okres od 5 do 10
lat, w zależności od strefy, i zwolnienie następuje od momentu
zarejestrowania majątku oraz przy spełnieniu następujących
warunków: (1) majątek utworzono lub nabyto w celu
prowadzenia działalności na terytorium strefy; (2) dany majątek
znajduje się na terytorium strefy; (3) majątek rzeczywiście
wykorzystywany jest na terytorium strefy (art. 381 Kodeksu
podatkowego Federacji Rosyjskiej).
Warunki preferencyjne w zakresie podatku od środków
transportowych ustanawiane są przez podmioty federalne
Federacji Rosyjskiej, na których terytorium utworzone zostały
Specjalne Strefy Ekonomiczne (art. 356 Kodeksu podatkowego
Federacji Rosyjskiej). Dla inwestorów ulgi w zakresie podatku od
środków transportu powstają z chwilą rejestracji środku
transportu.
Na poziomie federalnym inwestorzy zwolnieni są od zapłaty
podatku od nieruchomości gruntowych na okres od 5 do 10 lat
w zależności od strefy i od momentu powstania prawa własności
do gruntu, położonego na jej terytorium (art. 395 pkt. 9 Kodeksu
Podatkowego Federacji Rosyjskiej).
Zgodnie z art. 58 część 1 pkt. 5 Ustawy federalnej z dnia 24 lipca
2009 r. Nr 212-FZ o składkach ubezpieczeniowych na Fundusz
Emerytalny Federacji Rosyjskiej, Fundusz Ubezpieczenia
Społecznego
Federacji
Rosyjskiej,
Federalny
Fundusz
Obowiązkowego Ubezpieczenia Medycznego i Lokalne Fundusze
16
Obowiązkowego Ubezpieczenia Medycznego ustanowione zostały
obniżone taryfy składek ubezpieczeniowych w okresie
przejściowym, w latach 2011-2019, dla podmiotów posiadających
status rezydenta Techniczno-innowacyjnej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
Ponadto na obszarze Przemysłowo-produkcyjnej, Technicznoinnowacyjnej i Portowej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
stosowana jest procedura specjalnych stref ekonomicznych,
w ramach której wwożone na terytorium Strefy towary
(urządzenia, surowce, materiały budowlane) składowane są
i wykorzystywane bez konieczności ponoszenia wwozowych opłat
celnych lub podatków. Natomiast towary znajdujące się na
terytorium Unii Celnej podlegają procedurze celnej strefy
wolnocłowej, bez konieczności ponoszenia wywozowej cła,
a także bez stosowania do nich zakazów i ograniczeń (art. 10
część 1 Porozumienia o specjalnych strefach ekonomicznych).
1.5. Transfer płatności
Zgodnie z art. 11 Ustawy o inwestycjach zagranicznych, inwestor
zagraniczny może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi
(np. zysk, dywidenda, odsetki, środki pieniężne uzyskane
w z związku z likwidacją osoby prawnej z kapitałem
zagranicznym, sprzedażą praw majątkowych, etc.) uzyskanymi
w Rosji oraz dokonywać przelewu tych środków za granicę. Tak
samo inwestor zagraniczny, który wwiózł na terytorium Rosji
mienie lub informacje, zawarte w formie pisemnej lub
elektronicznej, jako inwestycję zagraniczną, może swobodnie
dokonać wywozu z Rosji tego mienia lub informacji.
Natomiast przy transferze płatności polski inwestor powinien
mieć na uwadze przepisy prawa rosyjskiego dotyczące tzw.
paszportu czynności prawnych (ros. Паспорт сделки). Otóż na
podstawie przepisów Ustawy federalnej Nr 173-FZ z dnia
10 grudnia 2003 r. o regulacji dewizowej i kontroli dewizowej
i innych aktów prawnych regulujących tę materię, umowy
eksportu towarów, usług, robót pomiędzy rezydentami
i nierezydentami Federacji Rosyjskiej, których wartość
17
zobowiązań przekracza kwotę 50 000 dolarów amerykańskich,
wymaga uzyskania paszportu czynności prawnej. Paszport
czynności prawnej uzyskuje się w banku, w którym rachunek
posiada rezydent Federacji Rosyjskiej. Paszport czynności
prawnej pozwala bankom na sprawowanie kontroli nad
transakcjami płatniczymi, np. pozwala im ustalić czy w zamian za
dostarczony towar przez stronę rosyjską, strona ta uzyskała
zapłatę w terminie wskazanym w umowie lub w przypadku
nieprzyjęcia towaru, został on zwrócony stronie rosyjskiej. Także
w odwrotnej sytuacji pozwala ustalić czy strona rosyjska
dokonała opłaty w zamiana za dostarczony jej towar, czy w razie
jego nieprzyjęcia zwróciła towar stronie umowy z innego
państwa. Aby uzyskać paszport czynności prawnej, strona tej
czynności prawnej – rezydent Federacji Rosyjskiej, powinien
wystąpić do właściwego banku ze stosownym wnioskiem, który
stanowi formularz paszportu czynności prawnej. W przypadku
złożenia prawidłowo wypełnionego formularza, przez stronę
czynności prawnej, bank zatwierdza paszport czynności prawnej.
18
2. Formy organizacyjno-prawne inwestycji zagranicznych
2.1. Uwagi ogólne: rozpowszechnione formy prowadzenia
działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej
Podmiotami gospodarczymi w Federacji Rosyjskiej są osoby
prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz
Państwo.
Dla prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji inwestorzy
zagraniczni mogą utworzyć:

spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (ros. общество
с ограниченной ответственностью);

spółkę z dodatkową odpowiedzialnością (ros. общество
с дополнительной ответственностью);

spółkę akcyjną (ros. акционерное общество);

towarzystwo na wierze (ros. товарищество на вере,
z uwagi na charakter tej formy organizacyjno-prawnej
niekiedy spotyka się tłumaczenie – spółka komandytowa);

towarzystwo pełne (ros. полное товарищество – z uwagi
na charakter tej formy organizacyjno-prawnej niekiedy
spotyka się tłumaczenie – spółka jawna);

spółdzielnię produkcyjną
кооператив);

oddział (ros. филиал);

przedstawicielstwo (ros. представительство)
działać jako inwestor zagraniczny.
(ros.
производственный
lub
Rodzaje spółek w Federacji Rosyjskiej określone są w przepisach
Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, Części pierwszej –
Ustawa federalna z dnia 30.11.1994 Nr 51-FZ (dalej: Kodeks
cywilny Federacji Rosyjskiej), oraz przepisach szczególnych ustaw
federalnych Federacji Rosyjskiej:
19

Ustawy federalnej z dnia 08 lutego1998 r. Nr 14-FZ
o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej:
Ustawa o sp. z o.o.);

Ustawy federalnej z dnia 26 grudnia 1995 r. Nr 208-FZ
o spółkach akcyjnych;

Ustawy federalnej z dnia 08 maja 1996 r. Nr 41-FZ
o spółdzielniach produkcyjnych.
Poniżej zostaną opisane poszczególne formy organizacyjnoprawne prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji.
W oddzielnych rozdziałach natomiast, z uwagi na to, iż cieszą się
one największą popularnością wśród polskich przedsiębiorców,
omówione zostaną spółki z ograniczona odpowiedzialnością oraz
przedstawicielstwa i oddziały.
Towarzystwo pełne
Towarzystwem pełnym zgodnie z prawem rosyjskim jest
spółka, w której wspólnicy zgodnie z zawartą między nimi
umową, prowadzą działalność gospodarczą w imieniu tej spółki
i odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
Wspólnikami towarzystwa pełnego (wspólnikami pełnymi – ros.
полными товарищами) mogą być osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą – indywidualni przedsiębiorcy i (lub)
osoby prawne – podmioty komercyjne. Towarzystwo pełne może
utworzyć minimum dwóch wspólników. Wspólnik towarzystwa
pełnego nie może być wspólnikiem innego towarzystwa pełnego.
Dokumentem założycielskim towarzystwa pełnego jest umowa
zawarta między wspólnikami w formie pisemnej – umowa
założycielska.
Towarzystwo pełne odpowiada za zobowiązania całym swoim
majątkiem. Wierzyciel towarzystwa pełnego może żądać
wykonania zobowiązania lub naprawienia szkody w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez
wspólników
towarzystwa
pełnego
(odpowiedzialność
subsydiarna). Przy czym należy zaznaczyć, iż odpowiedzialność
20
wspólników za zobowiązania towarzystwa jest subsydiarna
i pełna, bez względu na wysokość wkładu, a wspólnik odpowiada
całym swoim majątkiem solidarnie z innymi wspólnikami.
Uchwały w towarzystwie pełnym podejmowane są jednomyślnie
przez wszystkich wspólników, a jeżeli umowa towarzystwa
pełnego stanowi inaczej – większością głosów. Każdemu
wspólnikowi przysługuje jeden głos (chyba że umowa stanowi
inaczej). Każdemu wspólnikowi towarzystwa pełnego przysługuje
prawo do reprezentowania towarzystwa pełnego chyba, że
umowa towarzystwa stanowi inaczej, tj. przyznaje prawo do
reprezentowania towarzystwa wszystkim wspólnikom łącznie lub
prawo to przyznaje tylko poszczególnym wspólnikom.
Zyski i straty towarzystwa pełnego podlegają podziałowi między
wspólników proporcjonalnie do wysokości ich udziałów, chyba że
inne postanowienia wynikają z umowy założycielskiej lub innego
porozumienia wspólników.
Towarzystwo na wierze
Towarzystwem na wierze zgodnie z przepisami prawa
rosyjskiego jest spółka, w której obok wspólników prowadzących
działalność gospodarczą w imieniu tej spółki i odpowiadającymi
za zobowiązania spółki sowim majątkiem (wspólników pełnych
– ros. полными товарищами), występuje jeden lub kilku
wspólników (komandytariuszy – ros. коммандитистов), którzy
nie prowadzą działalności gospodarczej w imieniu tej spółki
i odpowiadają za jej zobowiązania tylko do wysokości
wniesionych przez nich wkładów.
Wspólnikami pełnymi mogą być osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą – indywidualni przedsiębiorcy i (lub)
osoby
prawne
–
podmioty
komercyjne,
natomiast
komandytariuszami – osoby prawne i (lub) osoby fizyczne.
Towarzystwo na wierze może utworzyć minimum dwóch
wspólników.
21
Dokumentem założycielskim towarzystwa na wierze jest umowa
zawarta między wspólnikami w formie pisemnej – umowa
założycielska.
Towarzystwo na wierze odpowiada za zobowiązania całym swoim
majątkiem.
Odpowiedzialność
wspólników
pełnych
za
zobowiązania towarzystwa na wierze jest subsydiarna i pełna bez
względu na wysokość wkładu. Przy czym, wspólnik pełny ponosi
odpowiedzialność całym swoim majątkiem solidarnie z innymi
wspólnikami pełnymi.
Wspólnik pełny nie może być wspólnikiem pełnym innego
towarzystwa pełnego.
Prowadzenie spraw oraz reprezentowanie towarzystwa na wierze
należy do wspólników pełnych. Komandytariusze nie prowadzą
spraw towarzystwa na wierze oraz nie reprezentują go, chyba że
w oparciu o udzielone im pełnomocnictwo. Ponadto
komandytariusze nie mogą zaskarżać czynności wspólników
pełnych podejmowanych w zakresie prowadzenia spraw
i reprezentowania towarzystwa na wierze.
Spółka akcyjna
Spółka akcyjna to spółka, której kapitał zakładowy dzieli się na
akcje o równej wartości nominalnej. Akcjonariusze natomiast nie
odpowiadają za zobowiązania spółki i ponoszą ryzyko szkody,
w związku z działalnością spółki, jedynie do wysokości wartości
przysługujących im akcji.
Dla utworzenia spółki akcyjnej założyciele spółki zawierają
umowę o utworzeniu spółki akcyjnej. Natomiast jak stanowią
przepisy art. 98 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej
dokumentem założycielskim spółki akcyjnej jest statut.
W prawie rosyjskim wyróżniamy spółki akcyjne typu otwartego
i zamkniętego. Posługując się poniższą tabelą, postaramy się
przybliżyć podstawowe różnice pomiędzy spółką akcyjną otwartą
i spółką akcyjną zamkniętą
22
Spółka akcyjna
otwarta
Liczba
akcjonariuszy
Prawo
pierwszeństwa do
nabycia akcji spółki
Spółka akcyjna
zamknięta
Podział akcji
wśród
nieograniczonego
grona osób
maksimum 50
akcjonariuszy
akcjonariusze posiadają
prawo pierwszeństwa
do nabycia akcji spółki
wśród założycieli albo
uprzednio określonego
grona osób
minimalna
wysokość kapitału
zakładowego
co najmniej 1000 płac
minimalnych
co najmniej 100 płac
minimalnych
nie ograniczona
brak
Zgodnie z art. 5 Ustawy federalnej z dnia 19 czerwca 2000 r.
Nr 82-FZ o minimalnej wysokości wynagrodzenia za pracę przy
ustaleniu wysokości kapitału zakładowego brana jest pod uwagę
kwota bazowa płacy minimalnej w wysokości 100 rubli rosyjskich
Organami spółki akcyjnej są:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;

Zarząd (jednoosobowy lub wieloosobowy – jeżeli tak
postanowiono w statucie);

Rada Nadzorca (wówczas, gdy liczba akcjonariuszy
przekracza pięćdziesięciu);

Komisja Rewizyjna.
Spółka z dodatkową odpowiedzialnością
Spółka z dodatkową odpowiedzialnością to spółka, której
kapitał zakładowy dzieli się na udziały, a wspólnicy tej spółki
niosą solidarnie odpowiedzialność subsydiarną za zobowiązania
spółki, całym swoim majątkiem i w wysokości krotnej w stosunku
do wysokości ich udziałów, określonej w statucie spółki.
Subsydiarna odpowiedzialność polega na tym, że wierzyciel spółki
może żądać od wspólnika wykonania zobowiązania lub
23
naprawienia szkody w przypadku niewykonania
nienależytego wykonania zobowiązania przez spółkę.
lub
Dokumentem
założycielskim
spółki
z
dodatkową
odpowiedzialnością jest statut, sporządzony w formie pisemnej.
Natomiast przy utworzeniu spółki założyciele zawierają umowę
o utworzeniu spółki z dodatkową odpowiedzialnością, która
również powinna być sporządzona w formie pisemnej.
Organami spółki z dodatkową odpowiedzialnością są:

Zgromadzenie Wspólników;

Zarząd (jednoosobowy lub wieloosobowy – jeżeli statut
tak stanowi);

Rada Nadzorca (jeżeli statut tak stanowi);

Komisja Rewizyjna (jeżeli statut tak stanowi).
Spółdzielnia produkcyjna
Spółdzielnią produkcyjną (ros. производственный кооператив)
jest dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych (obywateli Federacji
Rosyjskiej i/lub innych państw) na zasadach członkostwa
utworzone dla celów wspólnej działalności predykcyjnej lub
innego rodzaju działalności gospodarczej realizowanej dzięki
pracy własnej oraz innej działalności członków stowarzyszenia,
a także wspólnym wkładom majątkowym.
Statut spółdzielni produkcyjnej może przewidywać również
uczestnictwo w jej działalności osób prawnych. Minimalna liczba
członków spółdzielni to pięć osób. Odpowiedzialność członków za
zobowiązania spółdzielni produkcyjnej ma charakter subsydiarny.
2.2. Cechy i atrybuty osoby prawnej
Wszystkie osoby prawne, niezależnie od ich rodzaju, posiadają
następujące cechy. Pierwszą i najważniejszą cechą jest posiadanie
odrębnego majątku. Podczas tworzenia osoby prawnej założyciel
wydziela, „wyodrębnia” część swego majątku i przekazuje go na
własność nowo utworzonej osobie prawnej. Może to być dowolny
majątek, częściej są to środki pieniężne.
24
Osoba prawna ponosi odpowiedzialność za swoje zobowiązania
całym swoim majątkiem.
Kapitał zakładowy (kapitał składkowy, fundusz założycielski,
fundusz udziałowy) to kwota zadeklarowana w statucie spółki,
którą założyciel pokrywa (lub powinien pokryć w ciągu
określonego terminu) przekazując majątek na własność spółki.
Kapitał zakładowy jest równy wartości majątku spółki tylko
w momencie jej tworzenia. Wysokość majątku, którym spółka
odpowiada za swoje zobowiązania, może być w konsekwencji
mniejsza lub większa niż kapitał zakładowy. Tak więc, aby móc
ocenić faktyczną wysokość odpowiedzialności spółki należy
przeanalizować sprawozdania finansowe spółki (pod warunkiem,
że są one rzetelne).
Osoba prawna może we własnym imieniu nabywać
i wykonywać prawa i zaciągać zobowiązania, oraz
występować w sądzie jako powód lub pozwany. Oznacza to, że
spółka jest samodzielnym uczestnikiem obrotu gospodarczego,
może wstępować w stosunki prawne z innymi uczestnikami:
zawierać umowy, nabywać surowce i urządzenia, zatrudniać
pracowników, sprzedawać gotową produkcję, zaciągać kredyty,
może występować we właściwych rejestrach jako właściciel
nieruchomości itp.
Siedziba osoby prawnej jest określana w statucie spółki i zależy
od miejsca gdzie dokonano jej rejestracji państwowej. Rejestracja
państwowa, z kolei, dokonywana jest według siedziby stałego
organu wykonawczego osoby prawnej, a w przypadku braku
stałego organu wykonawczego – innego organu lub osoby
upoważnionej do reprezentowania osoby prawnej bez
pełnomocnictwa. Przy wyborze adresu dla określenia siedziby
osoby prawnej należy pamiętać, że korespondencja wysłana na
wskazany adres będzie uważana za otrzymaną przez osobę
prawną niezależnie od tego, czy ktoś faktycznie otrzymał tą
korespondencje i przekazał ją spółce. Poważne problemy mogą
wystąpić, jeżeli spółka nie otrzyma, na przykład, zawiadomienia
sądu o rozpatrzeniu sporu z udziałem osoby prawnej, osoba
25
prawna będzie traktowana jako należycie zawiadamiana
o rozprawie, i sprawa będzie rozpatrywana bez udziału jej
przedstawiciela, nie czekając na sprzeciw oraz wszelkie
argumenty z strony osoby prawnej. Tytułem przykładu, innym
częstym przypadkiem jest sytuacja, gdy osoba prawna z powodu
dostarczenia pisma pod wskazany adres (ale w rzeczywistości
adres nieaktualny) dowiedziała się po terminie o roszczeniach
organów podatkowych. Niektóre podmioty dowiadują się o takich
roszczeniach dopiero po zajęciu rachunku bankowego przez urząd
podatkowy.
Firma (nazwa) osoby prawnej odnosi się do zagadnień prawa
własności intelektualnej i od dnia 1 stycznia 2008 r. regulowana
jest przepisami Części czwartej Kodeksu Cywilnego Federacji
Rosyjskiej. Firma podmiotu powinna być zapisana w języku
rosyjskim i zawierać określenie formy prawnej podmiotu – np.
sp. z o.o. (ros. ООО), zamknięta spółka akcyjna (ros. ЗАО) itd. Dla
niektórych osób prawnych obowiązkowe jest zamieszczenie
informacji dotyczącej rodzaju prowadzonej działalności (banki,
spółki ubezpieczeniowe). Przepisami prawa rosyjskiego
ustanowiony jest również szereg ograniczeń co do treści jej firmy
(np. zakaz stosowania w całości lub w formie skróconej nazwy
"Federacja Rosyjska", nazw państw obcych, państwowych
i lokalnych organów władzy, czy organizacji międzynarodowych).
Wyłączona jest również możliwość użycia firmy (nazwy) innej
osoby prawnej, wcześniej zarejestrowanej, albo łudząco do niej
podobnej, jeżeli spółki te zajmuje się podobnym rodzajem
działalności.
Dyrektor spółki. Z uwagi na to, że osoba prawna fizycznie nie
może dokonywać żadnych czynności, każde rzeczywiste działania
mogą być przez nią dokonywać tylko poprzez jej przedstawicieli.
W związku z powyższym istotne jest, aby należycie ustalić
informacje dotyczące uprawnień osób działających w imieniu
spółki.
Co do zasady tylko jedna osoba – dyrektor, "jednoosobowy organ
wykonawczy", wymieniony w dokumentach założycielskich
26
spółki, może bezpośrednio działać w imieniu osoby prawnej
bezpośrednio, bez pełnomocnictwa. Określenie takiego
przedstawiciela może być różnie zapisane w dokumentach
założycielskich. Osoba ta może być wskazana jako "dyrektor
generalny" (najczęściej stosowana nazwa), "dyrektor",
"prezydent", "prezes zarządu", itp. Można się spotkać również
z przypadkami, gdy dokumenty założycielskie rzeczywiście
przewidują dwa określania dla przedstawiciela osoby prawnej, np.
„dyrektor” i „prezes”. Jednakże takie rozwiązania, jeżeli są
stosowne niekonsekwentnie w dokumentach założycielskich
mogą rodzić liczne wątpliwości.
Należy pamiętać, że umocowanie dyrektora, określone w statucie
osoby prawnej, nie mają nieograniczonego charakteru. Często
spotykanym wyznaczeniem granic umocowania dyrektora jest
określenie maksymalnej wartości czynności prawnej, która może
zostać zawarta przez dyrektora bez zgody organu wyższego
(zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia akcjonariuszy,
jedynego założyciela, itd.). Z uwagi na to, iż ograniczenia mogą
niekiedy przybrać istotny dla dokonywanych czynności charakter,
należy zawsze sprawdzić umocowanie dyrektora spółki.
Zamiast dyrektora osoby prawnej, w dokumentach założycielskich
osoby prawnej, może być wskazany tzw. podmiot zarządzający
(ewentualnie organizacja zarządzająca – ros. управляющая
организация). W tym przypadku czynności w imieniu osoby
prawnej
dokonuje
dyrektor
podmiotu
zarządzającego,
wskazanego w dokumentach założycielskich osoby prawnej.
W istocie oznacza to, że dyrektor spółki zarządzającej łączy
stanowiska dyrektorów w obu osobach prawnych, ale zarazem nie
wstępuje np. w stosunek pracy z jedną z nich.
Posiadanie rachunku bankowego teoretycznie nie należy do
niezbędnych atrybutów osoby prawnej. Jednakże trudno
wyobrazić sobie funkcjonowanie w obrocie osoby prawnej bez
tego atrybutu. Wiążą się z tym ponadto istotne ograniczenia
ustawowe dotyczące możliwości dokonywania rozliczeń gotówką
przez osoby prawne. Natomiast co do liczby rachunków
27
bankowych, które może posiadać osoba prawna, to nie jest ona
ograniczona.
Pieczęć, stemple, znak firmowy, papier firmowy, – z pośród
wszystkich ww. tylko pieczęć stanowi konieczny atrybut osoby
prawnej. Choć prawo nie wymaga ogólnie umieszczania pieczęci
na umowach lub innych pismach, to pieczęć jest wymagana przy
udzielaniu pełnomocnictwa, otwarciu rachunku bankowego (przy
tym obowiązkowym dokumentem jest dokument zawierający
wzory podpisów i pieczęci spółki), wydaniu czeku w celu
uzyskania gotówki w banku. Jednakże praktyka biznesowa w Rosji
dyktuje dosyć czytelną zasadę zamieszczania pieczęci na
wszystkich umowach.
Ilość posiadanych pieczęci nie jest ograniczona. Może być kilka
identycznych lub różnych pieczęci, przy czym służących do
różnych celów (np. z różnymi napisami, które charakteryzują taki
cel - "dla faktur", "dział kadr", "biuro", itp.).
Każda z pieczęci osoby prawnej powinna mieć okrągły kształt
(pieczęć posiadająca inny kształtu nazywa się stemplem)
i wskazywać na osobę prawną, w taki sposób który pozwala na
dokładną identyfikację: pełnej nazwy spółki i zazwyczaj
ogólnorosyjski państwowy numer rejestracyjny (ros. ОГРН) lub
numer identyfikacji podatkowy (ros. ИНН). Zawsze należy
określić siedzibę osoby prawnej. Pomimo napisów pieczęć może
zawierać znak oraz inne oznaczenia i kształty, także kolor pieczęci
jest dowolny.
Dla pieczęci nie są wymagane żadne zezwolenia, czy rejestracja.
Zdarza się, że przyjmowane regulaminy dotyczące używania
pieczęci, wraz ze wskazaniem na osoby odpowiedzialne za jej
przechowywanie. Pieczęć przeważnie przechowuje Dyrektor.
Stemple, papier firmowy, faksymile itp., to elementy dotyczące
stylu korporacyjnego firmy i organizacji pracy w niej, które nie
przedstawiają doniosłości prawnej.
Warto powiedzieć parę słów o znaku firmowym (ros.
коммерческое обозначение) osoby prawnej. Na gruncie obrotu
handlowego i prawa rosyjskiego znakiem firmowym jest
28
oznaczenie handlowe przedsiębiorcy. Na gruncie prawa
rosyjskiego jest to pojęcie odrębne od pojęcia znaku towarowego.
W Polsce te pojęcia często są utożsamiane – dążąc do ochrony
znaku firmowego w Polsce, przedsiębiorca rejestruje go jako znak
towarowy. W Rosji ochronie znaku towarowego służy także
rejestracja w odpowiednim urzędzie. Natomiast ochrona znaku
firmowego nie wymaga rejestracji. Przedsiębiorca nabywa prawo
wyłączne do wykorzystania znaku firmowego (na przykład,
umieszczenie go na szyldach, papierze firmowym, fakturach, na
bilbordach i w reklamie, towarach lub opakowaniach), jeżeli
zostaną spełnione trzy przesłanki:

znak (oznaczenie) posiada w wystarczającym stopniu
cechy odróżniające go od innych znaków;

wykorzystanie znaku przez przedsiębiorcę następuje
w celu jego indywidualizacji (indywidualizacji jego
przedsiębiorstwa lub zakładu) i jest znane w granicach
określonego terytorium;

znak nie jest wykorzystywany w sposób wprowadzający
w błąd
w
kwestii
przynależności
oznaczonego
przedsiębiorstwa do innego przedsiębiorcy.
Oczywiście, tak jak i w Polsce, oznaczenie firmowe może być
włączone do znaku towarowego i zarejestrowane jako znak
towarowy lub jego element w urzędzie. Niemniej na gruncie
prawa rosyjskiego znak firmowy jest chroniony niezależnie od
ochrony znaku towarowego (art. 1541 ust. 2 Kodeksu cywilnego
Federacji Rosyjskiej).
Zgodnie z prawem rosyjskim nie ma obowiązku umieszczenia
znaku towarowego do dokumentów założycielskich osoby
prawnej, ani zgłoszenia informacji o nim do Rejestru
przedsiębiorców. Niewykluczone jest natomiast dobrowolne
dokonanie takiego umieszczenia lub zgłoszenia. Dokonanie takiej
czynności mogłoby służyć jako dodatkowy element ochrony znaku
firmowego.
29
2.3. Rejestracja osoby prawnej
Zgodnie z prawem rosyjskim wszystkie osoby prawne powinny
być wpisane do właściwego rejestru – Jednolitego Państwowego
Rejestru Osób Prawnych (ros. Единый Государственный Реестр
Юридических Лиц) i powstają z chwilą wpisu do tego rejestru.
Na tej podstawie art. 51 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej
stanowi, że osoba prawna podlega rejestracji państwowej we
właściwym organie rejestrowym oraz wpisowi do Jednolitego
Państwowego Rejestru Osób Prawnych, który jest jawny.
Regulacje dotyczące państwowej rejestracji osób prawnych
określone są w przepisach Ustawy federalnej z dnia 08 sierpnia
2001 Nr 129-FZ o państwowej rejestracji osób prawnych
i indywidualnych przedsiębiorców (dalej: Ustawa o państwowej
rejestracji osób prawnych). Organem rejestrowym są urzędy
skarbowe Federacji Rosyjskiej.
Kodeks podatkowy Federacji Rosyjskiej stanowi, iż opłata
państwowa z tytułu państwowej rejestracji osoby prawnej wynosi
4 000 rubli rosyjskich.
Zasady prowadzenia Jednolitego Państwowego Rejestru Osób
Prawnych oraz udostępnienia informacji w nim zawartych,
regulowane są Uchwałą Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia
19 czerwca 2002 r. Nr 439.
Zakres informacji zamieszczanych w rejestrze określa art. 5
Ustawy o państwowej rejestracji osób prawnych.
Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze, w tym
prawo do otrzymania poświadczonych odpisów z rejestru, kopii
dokumentów stanowiących podstawę wpisu lub zaświadczenia
o braku określonych informacji, w terminie nie dłuższym niż 5 dni
od dnia złożenia stosownego wniosku wraz z dowodem uiszczenia
opłaty w wysokości 200 rubli rosyjskich, a w ramach trybu
pilnego – w terminie nie późniejszym niż następnego dnia po
złożeniu stosownego wniosku wraz z dowodem uiszczenia opłaty
w wysokości 400 rubli rosyjskich.
30
Zgodnie z postanowieniami art. 12 Ustawy o państwowej
rejestracji osób prawnych w celu dokonania rejestracji we
właściwym terytorialnie, ze względu na siedzibę osoby prawnej,
urzędzie skarbowym składa się następujące dokumenty:

wniosek wypełniony na formularzu, podpisany przez
jednego ze wspólników (podpis wspólnika poświadcza
notariusz);

uchwałę o powołaniu osoby prawnej (protokół ze
zgromadzenia wspólników);

dokumenty założycielskie osoby prawnej (oryginały lub
kopie poświadczone przez notariusza);

dowód uiszczenia opłaty skarbowej za rejestrację osoby
prawnej;

odpis z rejestru przedsiębiorców
analogicznego
rejestru)
podmiotu
(założyciela).
(lub innego
zagranicznego
Urząd skarbowy dokonuje rejestracji osoby prawnej w terminie
pięciu dni od dnia złożenia wniosku.
Każda osoba prawna obowiązana jest zgłaszać do rejestru zmiany
informacji podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru
w terminie trzech dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających
zmiany. W celu rejestracji zmiany informacji osoba prawna
powinna złożyć odpowiedni wniosek w organie rejestrowym.
Wniosek o rejestrację zmiany informacji lub zmianę dokumentów
założycielskich w rejestrze podpisuje dyrektor spółki (za
wyjątkiem wniosku o zbyciu działów, który podpisuje wspólnik
zbywający udział), a jego podpis dodatkowo poświadcza
notariusz.
W celu rejestracji zmian w dokumentach założycielskich do
wniosku załącza się:

uchwałę o dokonaniu
założycielskich;
31
zmian
w
dokumentach

tekst zmian dokonanych w dokumentach założycielskich;

dowód uiszczenia opłaty skarbowej (800 rubli rosyjskich).
Osoba prawna powinna zawiadomić organ rejestrowy w terminie
3 dni, pod groźbą kary w wysokości 5 000 rubli rosyjskich,
o zmianach dotyczących dokumentów założycielskich spółki,
formy organizacyjno-prawnej, adresu, wysokości kapitału
zakładowego, składu zarządu, wspólników i innych zmianach
wskazanych w Ustawie o państwowej rejestracji osób prawnych.
Wzory stosownych wniosków ustanowione są w Rozporządzeniu
Rządu Federacji Rosyjskiej.
2.4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.4.1. Wstęp
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka, której
kapitał zakładowy dzieli się na udziały, przysługujące wspólnikom
tej spółki, o wysokości określonej w dokumentach założycielskich
spółki. Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
mogą być osoby fizyczne lub prawne. Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością nie może być jednak utworzona wyłącznie
przez
inną
jednoosobową
spółkę
z
ograniczoną
odpowiedzialnością. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania
spółki i niosą ryzyko strat, w związku z działalnością spółki,
jedynie do wysokości posiadanych przez nich udziałów.
Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością wynosi 10 000 rubli rosyjskich.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako osoba prawna
powinna być zarejestrowana we właściwym rejestrze osób
prawnych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje
z chwilą wpisania jej do rejestru osób prawnych. Ponadto spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością może nabywać prawa
majątkowe i niemajątkowe, nieruchomości i inne prawa rzeczowe,
zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Ponadto spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi samodzielny bilans
i(lub) kosztorys.
32
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna mieć firmę
(nazwę) pełną i może posiadać firmę skróconą w języku
rosyjskim. Obok firmy w języku rosyjskim spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością może posiadać firmę pełną i skróconą
również w innych językach. Firma pełna w języku rosyjskim
powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością". Firma skrócona w języku rosyjskim
powinna zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością" lub OOO.
Do powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
konieczne jest:
1) przyjęcie uchwały zgromadzenia wspólników lub jedynego
wspólnika
o
utworzeniu
spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością;
2) zawarcie umowy o zawiązaniu spółki (umowa o zawiązaniu
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być
zawarta w formie pisemnej, ponadto powinna określać
wysokość kapitału zakładowego, wartość nominalną
udziałów wspólników spółki, zasady wspólnej działalności,
a także wysokość, tryb i terminy pokrycia udziałów);
3) uchwała o przyjęciu statutu spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, pokrycie przez wspólników wkładów na
pokrycie kapitału zakładowego, w wysokości co najmniej
50%, ich wartości nominalnej przed zarejestrowaniem spółki
(pełne pokrycie udziału przez wspólnika powinno nastąpić
w terminie wskazanym w umowie założycielskiej, jednak nie
później niż w terminie 1 roku od dnia zarejestrowania
spółki);
4) powołania Zarządu (jednoosobowego lub kolegialnego);
5) powołanie Rady Nadzorczej lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli
wymaga tego ustawa lub statut spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością;
6) wpisu do rejestru osób prawnych.
33
Wniosek o wpis do rejestru powinien być sporządzony w formie
pisemnej, na formularzu, z notarialne poświadczonym podpisem
dyrektora spółki (zarząd jednoosobowy). Dyrektor zgłasza
zawiązanie spółki do właściwego ze względu na siedzibę spółki
organu rejestrowego.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obowiązana jest
prowadzić księgę wspólników, w której prowadzi się informację
o wspólnikach spółki, o pokryciu udziałów przez wspólników,
liczbie udziałów przysługujących spółce, czy dacie zbycia
udziałów spółce.
2.4.2. Prawa i obowiązki wspólników
Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być
osoby prawne i osoby fizyczne, za wyjątkiem organów władzy
państwowej i organów samorządowych. Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością nie może być utworzona wyłącznie przez inną
jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wspólnicy mają równe prawa i obowiązki w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością. Wspólnicy mają prawo:

brać udział w prowadzeniu spraw spółki według zasad
określonych w ustawie i statucie spółki;

uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników spółki oraz
wykonywać prawo głosu, w tym przez pełnomocników
(pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone
na piśmie), ponadto wspólnicy mogą przyjmować uchwały
mimo nie zwołania zgromadzenia wspólników, zgodnie
z trybem przewidzianym w statucie spółki;

otrzymywania informacji dotyczących działalności spółki
oraz wglądu do dokumentów spółki na zasadach
określonych w statucie;

partycypować w zysku spółki;
34

zbyć udział lub jego część, na rzecz jednego lub kilku
wspólników spółki lub na rzecz innej osoby, na zasadach
określonych w ustawie lub statucie spółki;

wystąpić ze spółki przez przeniesienie swojego udziału
w spółce jeśli taka możliwość przewidziana została
w statucie spółki;

otrzymać, w przypadku likwidacji spółki, część
pozostałego po niej majątku. Wspólnicy posiadają również
inne uprawnienia przewidziane w ustawie.
Natomiast do obowiązków wspólników należy:

wniesienie wkładów na pokrycie udziałów w sposób
przewidziany w ustawie lub statucie spółki;

zachowanie poufności informacji dotyczących działalności
spółki, które mogłyby być uznane za konfidencjonalne.
2.4.3. Dokumenty założycielskie spółki
Zgodnie z przepisami prawa rosyjskiego umowa o zawiązaniu
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie stanowi dokumentu
założycielskiego tej spółki.
Dokumentem
założycielskim
spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością jest natomiast statut. Statut powinien
określać:

pełną i skróconą firmę (nazwę) spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością;

siedzibę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

organy spółki i ich kompetencje;

wysokość kapitału zakładowego;

prawa i obowiązki wspólników;

tryb i skutki wystąpienia wspólnika ze spółki (jeżeli taką
możliwość przewiduje statut spółki);
35

tryb przejścia udziału lub części udziału wspólnika na inną
osobę;

procedurę
przechowywania
dokumentów
spółki
i udostępniania informacji wspólnikom lub osobom
trzecim.
Statut może zwierać również inne postanowienia przewidziane
w prawie rosyjskim. Statut nie może natomiast zwierać
postanowień sprzecznych z ustawami i innymi aktami prawnymi.
Do statutu mogą być wprowadzane zmiany w drodze uchwały
wszystkich wspólników. Wszelkie zmiany w statucie
(dokumentach założycielskich) podlegają rejestracji i można się
na nie powoływać wobec osób trzecich z chwilą ich rejestracji.
2.4.4. Organy spółki
Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie wspólników – najważniejszy organ spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, może być zwoływany w trybie
zwyczajnym (corocznie lub częściej – w terminie wskazanym
w statucie) i w trybie nadzwyczajnym. Zwyczajne zgromadzenie
wspólników, na którym zatwierdzane są sprawozdania i bilanse
dotyczące działalności spółki, powinno odbyć się w okresie
między dwoma miesiącami przed i czterema miesiącami po
upływie każdego roku obrotowego.
Zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd, rada nadzorcza lub
komisja rewizyjna.
Rewident lub wspólnik, posiadający udział nie mniejszy niż 10%
ma prawo zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników,
jeżeli zarząd nie zwoła go lub odmówił zwołania go w terminie
5 dni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez wskazaną
osobę.
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

wyznaczenie głównych kierunków działalności spółki;
36

przyjęcie uchwały o uczestnictwie spółki w zrzeszeniach
spółek handlowych;

zmiana statutu spółki, w tym zmiana wysokości kapitału
zakładowego;

powołanie zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej
lub przyjęcie uchwały o ich odwołaniu;

przyjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu strat;

zatwierdzenie rocznych
księgowych spółki;

zatwierdzenie (przyjęcie) wewnętrznych dokumentów
spółki;

przyjęcie uchwały o emisji obligacji i innych emitowanych
papierów wartościowych;

wyznaczenie
kontroli audytorskiej,
zatwierdzenie
audytora i ustalenie wysokości opłaty za jego usługi;

przyjęcie uchwały o reorganizacji lub o likwidacji spółki;

powołanie komisji likwidacyjnej i zatwierdzenie bilansów
likwidacyjnych;

jak również w inne zagadnienia przewidziane w statucie.
sprawozdań
i
bilansów
Uchwały dotyczące zmiany statutu lub wysokości kapitału
zakładowego spółki, utworzenia oddziału i przedstawicielstwa
oraz w innych wskazanych w statucie sprawach zapadają
większością 2/3 głosów wszystkich wspólników, a powołanie
organów spółki – 3/4 głosów. Uchwała dotycząca reorganizacji
lub likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga
zgody wszystkich wspólników. Pozostałe Uchwały zapadają
bezwzględną większością głosów. Statut spółki może ustanowić
bardziej restrykcyjne warunki przyjęcia uchwał w poszczególnych
sprawach.
W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć
uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na
37
zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
dotyczącego powzięcia uchwały.
Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania
zgromadzenia wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest
reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu
dotyczącego
odbycia
zgromadzenia
lub
wniesienia
poszczególnych spraw do porządku obrad.
Aby móc uczestniczyć w Zgromadzenia Wspólników wspólnicy
lub ich pełnomocnicy powinni być wpisani do rejestru
wspólników.
Uchwały Zgromadzenia Wspólników powinny być wpisane do
księgi protokołów i podpisane przez przewodniczącego i osobę
sporządzającą protokół.
Rada nadzorcza
Statutem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być
przewidziane utworzenie Rady Nadzorczej (ros. Совет
Директоров). Wówczas statut spółki powinien określać liczbę
członków Rady Nadzorczej, okres sprawowania obowiązków
przez członków i prezesa Rady Nadzorczej, tryb powoływania
i odwoływania członków rady. Osoba zajmująca stanowisko
Zarządu jednoosobowego (dyrektora) nie może sprawować
zarazem funkcji Prezesa Radny Nadzorczej. Z kolei osoby
zajmujące stanowisko członka Zarządu kolegialnego, mogą pełnić
funkcję członków Radny Nadzorczej, w proporcji nie większej niż
¼ składu Rady.
Zakres kompetencji Rady Nadzorczej określa statut spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem
postanowień ustawy. Na tej podstawie statut spółki może
przewidywać, iż do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

wyznaczenie głównych kierunków działalności spółki;

powołanie lub odwołanie członków zarządu i określenie
wysokości przysługującego im wynagrodzenia;
38

przyjęcie uchwały o uczestnictwie spółki w zrzeszeniach
spółek handlowych;

wyznaczenie
kontroli audytorskiej,
zatwierdzenie
audytora i ustalenie wysokości opłaty za jego usługi;

zatwierdzenie (przyjęcie) wewnętrznych dokumentów
spółki;

utworzenie oddziału i przedstawicielstwa spółki;

przyjmowanie uchwał w sprawie transakcji, w których
dokonaniu są zainteresowane osoby pełniące funkcje
kierownicze w spółce;

przyjmowanie uchwał w sprawie dokonywania transakcji
o znaczącej wartości;

powzięcie uchwały umów spółki;

realizacja czynności związanych z przygotowaniem,
zwołaniem
i
przeprowadzeniem
zgromadzenia
wspólników;

jak również inne sprawy przewidziane w ustawie, statucie
spółki i nie należące do kompetencji Zgromadzenia
Wspólników lub organów wykonawczych spółki.
Zarząd
Zarząd prowadzi sprawy i reprezentuje spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością.
W spółce z ograniczoną odpowiedzialności w Rosji, zarząd co do
zasady jest organem jednoosobowym – dyrektor, dyrektor
generalny, prezes itp. (Zarząd jednoosobowy lub jednoosobowy
organ wykonawczy).
Zarząd jednoosobowy składa się z jednego członka – osoby
fizycznej, który jest powoływany przez zgromadzenie wspólników
(lub radę nadzorczą jeżeli statut tak stanowi) na okres wskazany
w statucie. Na stanowisko członka Zarządu jednoosobowego może
być powołana osoba spośród wspólników lub spoza ich grona.
39
Umowę między spółką a członkiem Zarządu jednoosobowego
w imieniu spółki zawiera Przewodniczący Zgromadzenia
Wspólników. Ponadto zgodnie z art. 42 pkt. 1 Ustawy o spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością, wykonywanie funkcji Zarządu
jednoosobowego może być przekazane tzw. zarządcy (ros.
yправляющий).
Statut spółki może przewidywać powołanie Zarządu
wieloosobowego (kolegialnego organu wykonawczego),
członków którego powołuje Zgromadzenie Wspólników. Wówczas
statut powinien przewidywać liczbę członków zarządu, czas
sprawowania przez nich funkcji oraz zakres kompetencji.
Członkiem Zarządu wieloosobowego może być osoba fizyczna,
która nie koniecznie musi być wspólnikiem spółki.
Komisja Rewizyjna (rewident)
Statut spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może
przewidywać powołanie Komisji Rewizyjnej. Natomiast
w spółkach, w których liczba wspólników przekracza piętnastu,
ustanowienie komisji rewizyjnej jest obligatoryjne. Wówczas
statut spółki powinien zawierać również postanowienia dotyczące
liczby członków Komisji Rewizyjnej i okres pełnienia przez ich
swoich funkcji. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani
przez Zgromadzenie Wspólników. Członkami Komisji Rewizyjnej
nie mogą być osoby pełniące funkcje członków Rady Nadzorczej
i Zarządu.
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy ocena sprawozdań
finansowych oraz bilansów spółki. Zgromadzenie wspólników nie
może dokonać zatwierdzenia bilansów i sprawozdań finansowych
spółki za ubiegły rok obrotowy bez uprzedniej opinii w tym
zakresie Komisji Rewizyjnej.
2.4.5. Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy spółki z o.o. dzieli się na udziały. Wielkość
udziału to współzależność wartości nominalnej udziału
i wysokości kapitału zakładowego spółki. Określa się ją jako
udział procentowy lub ułamkowy. Każdy wspólnik posiada jeden
40
udział. Udziały mogą być o równej lub też nierównej wartości
nominalnej.
Minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 10 000 RUR.
Podwyższenie kapitału zakładowego spółki dopuszczalne jest
jedynie poprzez poniesienie przez wspólników wkładów na
pokrycie całego kapitału zakładowego. Podwyższenie kapitału
zakładowego spółki może być dokonane ze środków własnych
spółki i/lub kosztem dodatkowych wkładów wspólników spółki
i/lub kosztem wkładów osób trzecich przystępujących do spółki.
Obniżenie kapitału zakładowego spółki może nastąpić poprzez
obniżenie wartości nominalnej udziałów wszystkich jej
wspólników w kapitale zakładowym i/lub umorzenia udziałów
należących do spółki.
2.4.6. Przejście własności udziałów
Przejęcie własności udziałów w spółce przez innego wspólnika tej
spółki lub przez osoby trzecie odbywa się na mocy umowy lub
w trybie prawa spadkowego.
Wspólnik ma prawo sprzedać lub przekazać w inny sposób udział
wspólnikowi lub wspólnikom tej spółki bez zgody innych
wspólników, jeżeli nie zastrzega tego statut spółki.
Wspólnicy mają prawo pierwokupu.
Wspólnik ma prawo sprzedać udziały lub przenieść własność
w inny sposób na osoby trzecie, jeżeli nie zabrania tego statut
spółki.
Wspólnik może przenieść własność udziału lub części udziału,
tylko jeżeli są one w całości opłacone przez tego wspólnika.
Umowa o przeniesieniu własności udziałów wymaga formy aktu
notarialnego pod rygorem nieważności.
Udział wspólnika spółki może być zbyty w drodze publicznej
licytacji, w celu ściągnięcia wierzytelności na podstawie
orzeczenia sądu. Jeżeli wspólnik jest dłużnikiem i w drodze
41
egzekucji ma nastąpić sprzedaż udziału, wspólnicy mają prawo
pierwokupu.
2.4.7. Wyłączenie wspólnika ze spółki
Wspólnicy spółki, których łączne udziały wynoszą co najmniej
10% kapitału zakładowego spółki, mają prawo zażądać na drodze
sądowej wyłączenia ze spółki wspólnika, który rażąco narusza
swe obowiązki lub swoim działaniem (opieszałością)
uniemożliwia prowadzenie przez spółkę działalności lub w istotny
sposób ją utrudnia.
Udział (część udziału) wyłączonego wspólnika przechodzi na
spółkę z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu
o wyłączeniu wspólnika ze spółki.
Spółka zobowiązana jest wypłacić wyłączonemu wspólnikowi
rzeczywistą wartość jego udziału, której wysokość określa się na
podstawie danych sprawozdawczości księgowej spółki za ostatni
okres sprawozdawczy, poprzedzający datę uprawomocnienia się
orzeczenia sądu lub za zgodą wyłączonego wspólnika spółki
wydać mu w naturze mienie o takiej samej wartości.
Spółka zobowiązana jest wypłacić rzeczywistą wartość udziału
(część udziału) lub wydać w naturze mienie o takiej samej
wartości w ciągu jednego roku od chwili przejścia na spółkę
udziału (części udziału), chyba że statut spółki przewiduje krótszy
termin.
Rzeczywistą wartość udziału (części udziału) wypłaca się ze
środków pochodzących z różnicy między wartością aktywów
netto spółki i wysokością jej kapitału zakładowego. W przypadku,
jeśli różnica ta jest niewystarczająca, spółka zobowiązana jest
obniżyć swój kapitał zakładowy o brakująca kwotę.
2.5. Reorganizacja i likwidacja osoby prawnej
Osoby prawne może być reorganizowane w wyniku połączenia,
przyłączenia, wydzielania, podziału lub przekształcenia.
42
Łączenie (ros. слияние) – powstanie nowej osoby prawnej
z przekazaniem jej wszystkich praw i obowiązków dwóch lub
więcej osób prawnych, a następnie rozwiązania tych ostatnich.
Przyłączenie (ros. присоединение) – rozwiązanie jednej lub
więcej osób prawnych z przekazaniem wszystkich ich praw
i obowiązków innej osobie prawnej.
Wydzielanie (ros. выделение) – powstanie nowej osoby prawnej
z przekazaniem jej praw i obowiązków innej osoby prawnej bez
rozwiązania tej ostatniej.
Podział (ros. разделение) – rozwiązanie spółki z przekazaniem
wszystkich jej praw i obowiązków nowoutworzonym spółkom.
Przekształcenie (ros. преобразование) – zmiana formy
organizacyjno-prawnej osoby prawnej, np. przekształcenie spółki
w towarzystwo, inną spółkę lub spółdzielnię produkcyjną.
Reorganizacja następuje w drodze uchwały wszystkich
wspólników spółki i podlega obowiązkowi wpisu do właściwego
rejestru.
Likwidacja spółki następuje na mocy:
1) uchwały wspólników o likwidacji, m.in. z powodu upływu
terminu działalności spółki, określonego w statucie;
2) orzeczenia sądu z powodu naruszenia przez spółkę ustawy,
prowadzenia działalności sprzecznej z ustawą i (lub)
statutem.
Wspólnicy lub sąd powinni powołać komicję likwidacyjną
(likwidatora) i zgłosić otwarcie likwidacji do organu rejestrowego.
Likwidator ma prawo prowadzenia spraw spółki oraz jej
reprezentowania.
Likwidator powinien ogłosić otwarcie likwidacji, wzywając
wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie dwóch
miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Po upływie tego terminu
likwidator składa bilans zgromadzeniu wspólników do
zatwierdzenia.
43
Likwidatorzy powinni zakończyć wszystkie sprawy bieżące spółki,
ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić
majątek spółki. Nowe czynności likwidatorzy mogą podejmować
tylko wówczas, gdy to jest konieczne do ukończenia spraw w toku.
Majątek spółki może być zbywany tylko w drodze publicznej
licytacji i w celu ściągnięcia wierzytelności. Zaspokojenie
wierzytelności następuje zgodnie z kolejnością ustaloną przez
Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej.
Po zakończeniu rozliczeń z wierzycielami likwidatorzy składają
zgromadzeniu wspólników finalny bilans do zatwierdzenia.
Majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli podlega
podziałowi między wspólników.
Likwidatorzy powinni złożyć wniosek o wykreśleniu osoby
prawnej z rejestru, rozwiązanie spółki następuje z chwilą
wykreślenia z rejestru.
Jeżeli zaspokojenie wszystkich znanych wierzycieli nie jest
możliwe, wspólnicy powinni podjąć uchwałę o ogłoszeniu
upadłości. W przypadku upadłości osoby prawnej jej rozwiązanie
następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą
wykreślenia z rejestru. Wniosek o wykreślenie z rejestru składa
syndyk.
2.6. Przedstawicielstwo lub oddział zagranicznej osoby
prawnej
Oprócz utworzenia własnej spółki na terytorium Rosji, polski
przedsiębiorca może wykonywać znaczną część działań za
pośrednictwem
przedstawicielstwa
lub
oddziału
(filii)
zagranicznej osoby prawnej.
Przedstawicielstwa i oddziały w Rosji nie posiadają osobowości
prawnej. Ponadto wyposażone są one w majątek zagranicznej
osoby prawnej, która je utworzyła. Osoba prawna, która
utworzyła w Rosji przedstawicielstwo lub oddział powołuje
dyrektora (kierownika – ros. руководитель), który działa na
podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.
44
Oddział zagranicznej osoby prawnej może prowadzić działalność
gospodarczą wyłącznie w zakresie, w jakim działalność tę
wykonuje zagraniczna osoba prawna, która oddział utworzyła.
Natomiast zakres działań przedstawicielstwa odnosi się jedynie
do reprezentowania i ochrony interesów zagranicznej osoby
prawnej.
Akredytacji przedstawicielstw i oddziałów zagranicznych osób
prawnych na terenie Rosji dokonuje Państwowa Izba
Rejestracyjna działająca przy Ministerstwie Sprawiedliwości
Federacji Rosyjskiej. Informacja o przedstawicielstwie lub filii
powinna zostać zamieszczona w dokumentach założycielskich
podmiotu zagranicznego, tj. w statucie lub umowie spółki.
45
3. Podatki i ubezpieczenia społeczne w Federacji Rosyjskiej
3.1. Uwagi ogólne
Podstawowym źródłem normatywnym regulującym kwestie
podatkowe w Rosji jest kodeks podatkowy Federacji Rosyjskiej
(dalej: kodeks podatkowy FR). Na podstawie z art. 12-15 tej
ustawy w systemie podatkowym Federacji Rosyjskiej można
wyodrębnić następujące grupy podatków:
1) podatki i opłaty federalne;
2) podatki regionalne;
3) podatki lokalne.
Federalne podatki i opłaty nakładane są w drodze ustawy –
kodeksu podatkowego. Obowiązują na całym terytorium Federacji
Rosyjskiej i są dochodem budżetu federalnego.
Regionalne podatki także nakładane są w drodze ustaw – kodeksu
podatkowego oraz ustaw poszczególnych podmiotów Federacji
Rosyjskiej. Są one przedmiotem obciążeń podatkowych
obowiązujących na terytorium odpowiednich podmiotów
Federacji Rosyjskiej.
Lokalne podatki nakładane są w drodze ustawy – kodeksu
podatkowego – oraz w drodze ustanowienia aktów prawa
miejscowego w sprawie podatków. Są przedmiotem obowiązku
podatkowego istniejącego na terytorium określonej jednostki
samorządowej.
Zgodnie z art. 13 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej do
podatków federalnych zaliczane są:
1) podatek od towarów i usług (podatek od wartości dodanej –
odpowiednik polskiego podatku VAT);
2) akcyza;
3) podatek dochodowy od osób fizycznych;
4) podatek dochodowy od osób prawnych;
46
5) podatek od wydobycia kopalin użytecznych;
6) podatek wodny;
7) podatek od polowania i rybołówstwa;
8) opłata skarbowa.
W artykule 14 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej
wymienione są podatki regionalne:
1) podatek od majątku osób prawnych;
2) podatek od gier losowych;
3) podatek od środków transportowych.
Art. 15 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej wymienia tylko
dwa podatki lokalne:
1) podatek gruntowy;
2) podatek od majątku osób fizycznych.
Biorąc pod uwagę cele niniejszej publikacji, zostaną w niej
omówione tylko niektóre podatki – najbardziej istotne z punktu
widzenia prowadzenia działalności gospodarczej w ogóle.
3.2. Podatek od towarów i usług
Tak jak i w Polsce jest to podatek należący do grupy podatków
pośrednich. W odróżnieniu od ustawodawcy polskiego
ustawodawca rosyjski używa określenia „podatek od wartości
dodanej” (ros. налог на добавленную стоимость, НДС).
Ponieważ jednak dla przedsiębiorcy polskiego dobrze znany jest
skrót „podatek VAT”, w dalszej części niniejszej informacji będzie
używany właśnie ten skrót.
Przedmiotem opodatkowania w ramach tego obowiązku są
następujące czynności:
1) sprzedaż towarów (robót, usług) na terytorium Federacji
Rosyjskiej, w tym sprzedaż przedmiotu zastawu i przekazanie
towarów (dzieła, usług) w drodze nowacji czy odstępnego.
47
2) W ramach tego punktu ustawodawca rosyjski zaznacza, iż
bezpłatne zbycie prawa własności towarów, prawa do dzieła
lub rezultatów wykonania usługi uważa się za sprzedaż
towarów (robót, usług).
3) przekazanie na terytorium Federacji Rosyjskiej towarów
(wykonanie robót, świadczenie usług) na własny użytek,
których koszty nie są kosztami uzyskania przychodów (w tym
w drodze odpisów amortyzacyjnych) w ramach obliczenia
podatku dochodowego od osób prawnych.
4) wykonanie robót budowlanych lub montażowych na własny
użytek;
5) wwóz towarów na terytorium Federacji Rosyjskiej i inne
terytorium, należące do jej jurysdykcji.
Wyłączenia przedmiotowe można podzielić na dwie grupy:
1) czynności, które w ogóle nie zostały uznane przez
ustawodawcę jako sprzedaż towarów (robót, usług), oraz
2)
czynności, wyłączone expressis verbis z
przedmiotowego opodatkowania podatkiem VAT.
zakresu
Zgodnie z art. 39 ust. 3 kodeksu podatkowego FR sprzedażą
towarów (robót, usług) nie są:
1) transakcje, związane z obrotem rublami rosyjskimi i dewiz
(za wyjątkiem obrotu w celach numizmatyki)
2) przeniesienie środków trwałych, aktywów niematerialnych
lub innego majątku osoby prawnej jej następcy prawnemu
w drodze reorganizacji tej osoby prawnej;
3) przekazanie środków trwałych, aktywów niematerialnych lub
innego majątku organizacjom non-profit w celu wykonywania
przez nich działalności statutowej, nie związanej
z działalnością gospodarczą.
4) przekazanie składników majątkowych, jeżeli takie
przekazanie ma charakter inwestycyjny (w szczególności,
pokrycie kapitału zakładowego (składkowego) spółek,
48
wkłady na podstawie umowy spółki cywilnej, umowy spółki
inwestycyjnej, składki członkowskie do funduszy spółdzielni;
5) przekazanie składników majątkowych lub praw majątkowych
na podstawie porozumienia koncesyjnego w rozumieniu
ustawy Federacji Rosyjskiej o porozumieniach koncesyjnych1;
6) przeniesienie składników majątkowych o wartości, nie
przekraczającej wkładu początkowego do spółki, w ramach
wyjścia wspólnika ze spółki lub podziału majątku spółki
likwidowanej;
7) przeniesienie składników majątkowych o wartości,
nieprzekraczającej wkładu początkowego w ramach umowy
spółki cywilnej lub umowy spółki inwestycyjnej w przypadku
wyodrębnienia udziału wspólnika ze wspólnego majątku
wspólników lub w przypadku podziału wspólnego majątku;
8) przeniesienie prawa własności lokali mieszkalnych, będących
częścią nieruchomości państwowego i samorządowego
funduszu mieszkalnego, na osoby fizyczne w ramach
przeprowadzenia prywatyzacji;
9) konfiskata majątku, dziedziczenie majątku oraz nabycie
prawa własności rzeczy niczyich lub porzuconych, zwierząt
bezpańskich, rzeczy odnalezionych lub skarbu;
10) przekazanie majątku udziałowcom (wspólnikom) spółki
w ramach podziału majątku i praw majątkowych spółki
likwidowanej, będącej organizatorem zagranicznym XXII
igrzysk olimpijskich i XI igrzysk paraolimpijskich 2014 roku
w Soczi lub partnerem marketingowym Międzynarodowego
Komitetu Olimpijskiego2;
1
Mowa w tym miejscu o porozumieniach, zawartych pomiędzy Skarbem Państwa Federacji
Rosyjskiej lub Skarbem podmiotu Federacji Rosyjskiej a przedsiębiorcą, których przedmiotem
są wybudowanie lub rekonstrukcja przedsiębiorstw lub innych złożonych obiektów, służących
prowadzeniu działalności objętej monopolem państwowym, a następnie – dzierżawa takiego
obiektu.
2
Wyłączenie niniejsze dotyczy stosunków, powstałych w okresie od 1 stycznia 2010 r. do
1 stycznia 2017. Przy tym jest ono stosowane, jeżeli założenie i likwidacja wspomnianych
organizatorów lub partnerów marketingowych mają miejsce w okresie organizacji igrzysk, tj. od
5 lipca 2007 roku do 31 grudnia 2016 roku.
49
11) czynności objęte działalnością w zakresie gier hazardowych.
12) Z kolei zgodnie z art. 146 ust. 2 kodeksu podatkowego FR
przedmiotem opodatkowania podatkiem VAT nie są:
13) bezpłatne przekazanie domów mieszkalnych, przedszkoli,
klubów, sanatoriów i innych obiektów o socjalnym,
kulturowym lub mieszkalnym przeznaczeniu oraz dróg, sieci
elektrycznych, podstacji (centrali), sieci gazowych, urządzeń
do pobierania wody i innych podobnych obiektów organom
państwowym i samorządowym lub na podstawie decyzji tych
organów – organom specjalistycznym, wykonującym
działalność związaną z wykorzystywaniem tych obiektów;
14) przekazanie
majątku
przedsiębiorstw
i samorządowych w trybie prywatyzacji;
państwowych
15) wykonywanie robót (okazywanie usług) przez organy,
należące do systemu organów władzy państwowej
i samorządowej, w ramach realizacji (pełnienia) kompetencji
wyłącznych w określonej sferze działalności pod warunkiem,
iż obowiązek wykonywania tych kompetencji wyłącznych był
ustanowiony w drodze ustawy federalnej lub ustawy
podmiotu Federacji Rosyjskiej;
16) wykonywanie robót (świadczenie usług) przez jednostki
skarbu państwa, jednostki budżetowe i autonomiczne
w zakresie zlecenia państwowego (samorządowego),
finansowanego w drodze subsydiów pochodzących
z odpowiedniego budżetu systemu budżetowego Federacji
Rosyjskiej;
17) usługi w zakresie udostępnienia prawa przejazdu przez
płatne drogi federalnego znaczenia (płatne odcinki takich
dróg), świadczone zgodnie z umową zarządu dróg, na
podstawie której zleceniodawcą jest Federacja Rosyjska,
z wyjątkiem usług, opłata za które zostaje do dyspozycji
zarządcy;
18) bezpłatne przekazanie, świadczenie usług związanych
z użyczeniem środków trwałych organom państwowym
50
i administracji oraz organom samorządowym, a także
państwowym i samorządowym jednostkom budżetowym
i przedsiębiorstwom państwowym i samorządowym;
19) czynności związane ze zbyciem gruntów (udziałów we
współwłasności gruntów);
20) przekazanie praw majątkowych osoby prawnej jej następcy
prawnemu;
21) przekazanie środków pieniężnych lub nieruchomości w celu
utworzenia lub podwyższenia tzw. kapitału żelaznego
organizacji non profit zgodnie z ustawą federalną
z 30 grudnia 2012 r. o utworzeniu i wykorzystywaniu
kapitału żelaznego organizacji pożytku publicznego;
22) przekazanie nieruchomości w przypadku likwidacji kapitału
żelaznego organizacji non profit, odwołania darowizny lub
w innej sytuacji, jeżeli zwrot takiego majątku przekazanego
na podwyższenie kapitału organizacji jest przewidziany przez
umowę darowizny;
23) czynności związane ze sprzedażą towarów (robót, usług)
i praw majątkowych, dokonywane przez rosyjskich
organizatorów XXII igrzysk olimpijskich i XI igrzysk
paraolimpijskich 2014 roku w Soczi, w ramach spełnienia
świadczeń będących przedmiotem porozumienia zawartego
pomiędzy Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim
a Komitetem Olimpijskim Rosji i miastem Soczi w sprawie
organizacji XXII igrzysk olimpijskich i XI igrzysk
paraolimpijskich 2014 roku w Soczi3;
24) usługi związane z użyczeniem majątku państwowego lub
samorządowego
organizacjom
non-profit
w
celu
4
wykonywania przez nich działalności statutowej ;
3
Dane wyłączenie ma zastosowanie do 1 stycznia 2017 roku.
Odstępstwo to nie dotyczy majątku skarbu Federacji Rosyjskiej, skarbu podmiotu Federacji
Rosyjskiej, skarbu miasta lub gminy, którego posiadaczami są przedsiębiorstwa państwowe lub
komunalne czy państwowe lub samorządowe jednostki budżetowe.
4
51
25) wykonywanie robót (świadczenie usług) w ramach
przedsięwzięć dodatkowych, skierowanych na redukcję
napięcia na rynku pracy podmiotów Federacji Rosyjskiej
i realizowanych na podstawie uchwał Rządu Federacji
Rosyjskiej;
26) czynności związane ze sprzedażą (przekazaniem) na
terytorium Federacji Rosyjskiej majątku państwowego lub
samorządowego, nabywanego w trybie przewidzianym przez
ustawę federalną z 22 lipca 2008 r. nr 159-FZ o warunkach
zbycia nieruchomości, będących własnością podmiotów
Federacji Rosyjskiej5 lub własnością samorządów oraz
dzierżawionymi przez małych i średnich przedsiębiorców,
oraz o wprowadzeniu zmian do n niektórych aktów
normatywnych Federacji Rosyjskiej6.
Oprócz wyłączeń przedmiotowych w art. 149 kodeksu
podatkowego FR wymieniono ponad 20 przypadków zwolnień
przedmiotowych.
Podatnikami podatku VAT są podmioty gospodarcze
(ustawodawca rosyjski używa określenia „organizacje”7);
indywidualni przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą) oraz osoby zobowiązane do uiszczenia
podatku VAT przy wwozie towarów na terytorium Federacji
Rosyjskiej8.
5
Mowa w tym m miejscu o jednostkach podziału administracyjno-terytorialnego Federacji
Rosyjskiej.
6
Ros.: Федеральный закон от 22 июля 2008 года N "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерациию.
7
Zgodnie z art. 11 ust. 2 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej organizacjami są osoby
prawne, utworzone zgodnie z prawem Federacji Rosyjskiej („organizacje rosyjskie”), a także
zagraniczne osoby prawne, spółki i inne jednostki kapitałowo-osobowe posiadające zdolność
prawną, utworzone zgodnie z prawem państw obcych, organizacje międzynarodowe, oddziały
i przedstawicielstwa wspomnianych osób zagranicznych i organizacji międzynarodowych,
utworzone na terytorium Federacji Rosyjskiej (organizacje zagraniczne).
8
Szczegóły dotyczące podatników podatku VAT związanego z importem towarów do Rosji
zostaną omówione w dziale 5 niniejszej publikacji.
52
Wyłączenia podmiotowe
Tak jak i w polskim prawie podatkowym ustawodawca rosyjski
rozróżnia podmiotowe wyłączenia podatkowe oraz podmiotowe
zwolnienia podatkowe. Niemniej dla celów niniejszej publikacji
obie grupy zostaną omówione w ramach jednego zagadnienia.
Otóż podatnikami podatku VAT nie są:
1) podmioty, będące organizatorami zagranicznymi XXII igrzysk
olimpijskich i XI igrzysk paraolimpijskich 2014 roku w Soczi
lub partnerem marketingowym Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego, w zakresie czynności, dokonywanych
w ramach organizacji i przeprowadzenia XXII igrzysk
olimpijskich i XI igrzysk paraolimpijskich 2014 roku w Soczi;
2) podmioty, będące oficjalnymi nadawcami transmisji igrzysk
olimpijskich i igrzysk paraolimpijskich;
Z kolei do zwolnienia od wykonywania obowiązków podatnika
podatku VAT mają prawo:
1) „organizacje” i przedsiębiorcy indywidualni, jeżeli w ciągu
ostatnich trzech miesięcy zysk netto tych podmiotów ze
sprzedaży towarów (usług, robót) nie przekroczył kwoty
łącznej w wysokości dwóch milionów rubli. Jest to zasada
ogólna. Ustawodawca przewiduje kilka wyjątków od niej
(art. 145 ust. 1 kodeksu podatkowego FR);
2) podmiot, który otrzymał status uczestnika projektu
dotyczącego realizacji badań, opracowań i komercjalizacji ich
rezultatów zgodnie z ustawą federalną o centrum
innowacyjnym „Skołkowo” – w ciągu 10 lat od dnia nabycia
takiego statusu (art. 145.1. kodeksu podatkowego FR).
Zgodnie z podstawową regułą podstawą opodatkowania jest
wartość towarów (robót, usług), z uwzględnieniem akcyzy, lecz
bez uwzględnienia podatku.
53
Stawki
W zakresie podatku VAT w Rosji obowiązują następujące stawki
podatkowe:
1) podstawowa w wysokości 18%;
2) obniżona w wysokości 10%;
3) stawka 0%.
Zgodnie z art. 164 ust. 2 Kodeksu podatkowego FR stawka
w wysokości 10% jest stosowana przy sprzedaży:
1) podstawowych produktów spożywczych. W ustawie zawarty
jest wyczerpujący katalog takich produktów, w którym
wymienione są, między innymi, mięso świeże, niektóre świeże
ryby, mleko, jajka, cukier, sól, chleb, kasze, makaron, produkty
spożywcze specjalnego przeznaczenia dla dzieci oraz dietetyczne;
2) niektórych towarów dla dzieci. Warto zaznaczyć, iż katalog
tych towarów jest dość szeroki, zawiera głównie ubrania, obuwie,
łóżka i wózki dziecięce, pieluchy oraz przybory szkolne;
3) periodyków, za wyjątkiem periodyków o charakterze
reklamowym lub erotycznym;
4) towarów medycznych:
 środki lecznicze, w tym środki lecznicze przeznaczone dla
badań klinicznych oraz substancje lecznicze, w tym
aptecznej produkcji;
 wyroby o przeznaczeniu medycznym;
5) zarodowe bydło rogate, owce, kozy, świnie, konie, jaja
zarodowe oraz sperma i embriony otrzymane od tych zwierząt.
Zgodnie z art. 164 ust. 2 Kodeksu podatkowego FR stawka 0% jest
stosowana, między innymi, przy:
1) eksporcie towarów;
2) świadczeniu usług w zakresie międzynarodowego przewozu
towarów, w tym miedzy innymi usługach spedytorskich;
54
3) robotach (usługach), wykonywanych w zakresie transportu
rurociągowego ropy naftowej i produktów naftowych;
4) usług w zakresie organizacji transportu rurociągowego gazu
ziemnego, wywożonego poza terytorium Federacji Rosyjskiej
lub wwożonego na terytorium Federacji Rosyjskiej, w tym
w trybie tranzytowym;
5) robót (usług) w zakresie przetwórstwa towarów,
zgłoszonych w ramach procedury uszlachetniania czynnego
w systemie zawieszeń (dział 34 kodeksu celnego Unii Celnej).
Okresem rozliczeniowym podatku VAT jest kwartał.
3.3. Podatek dochodowy od osób prawnych
Rosyjski ustawodawca używa określenia podatek od dochodu
organizacji (ros. налог на прибыль организаций). Do celów
prawa podatkowego za „organizacje” uważane są podmioty
i jednostki, o których mowa w art. 11 ust. kodeksu podatkowego
FR9.
Przedmiot opodatkowania
Zgodnie z art. 241 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej
przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych są:
1) nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania;
2) dochody, otrzymane ze źródeł znajdujących się na terytorium
Federacji Rosyjskiej i niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej w Rosji – wobec osób
zagranicznych:
 dywidendy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
mających siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej;
 inne dochody z udziału w zyskach osób prawnych, w tym
także wartość majątku otrzymanego w związku
z likwidacją osoby prawnej;
9
Patrz przypis nr 7.
55
 odsetki od należności wynikających z państwowych
i samorządowych
papierów
wartościowych
oraz
należności wobec rosyjskich osób prawnych;
 odsetki od udzielonych pożyczek i kredytów;
 odsetki od środków pieniężnych przekazanych do
depozytu;
 dochody uzyskane na rachunkach korespondencyjnych
zagranicznych banków;
 dochody, wypłacane bankom zagranicznym w związku
z operacjami overdraft;
 premie
wypłacane
przy
umorzeniu
wartościowych, nabytych wcześniej ze zniżką;
papierów
 dochody z odsetek od papierów wartościowych;
 inne dochody, uważane za „odsetki” zgodnie z umowami
międzynarodowymi,
regulującymi
kwestie
opodatkowania;
 należności licencyjne;
 odpłatne zbycie udziałów (akcji) w spółkach rosyjskich,
ponad 50% aktywów których stanowią nieruchomości
znajdujące się na terytorium Federacji Rosyjskiej, lub
instrumentów finansowych pochodzących z tych akcji
(udziałów);10
 dochód z tytułu zbycia nieruchomości znajdującej na
terytorium Federacji Rosyjskiej;
 dochody z tytułu umów najmu (dzierżawy) lub podnajmu
majątku, wykorzystywanego na terytorium Federacji
Rosyjskiej, w tym dochody z tytułu umów leasingowych;
10
Zwrócić należy uwagę na to, iż sprzedaż akcji lub pochodnych instrumentów finansowych na
giełdach zagranicznych nie są uważane jako dochody ze źródeł na terytorium Federacji
Rosyjskiej.
56
 dochody z tytułu umów przewozu międzynarodowego
(w tym – demurrage oraz inne opłaty, związane
z wykonywaniem przewozów);
 kary oraz odsetki za niewykonanie zobowiązań
umownych przez osoby, posiadające siedzibę w Rosji,
a także organy państwowe i samorządowe;
 inne „analogiczne” dochody.
Tak jak i w Polsce, ustawodawca rosyjski wprowadza do ustawy
ogólne pojęcie przychodu oraz otwarty katalog przychodów.
Z tym, że w kodeksie podatkowym Federacji Rosyjskiej
ustawodawca wyróżnia tzw. przychody od sprzedaży (art. 249)
oraz tzw. przychody niezwiązane ze sprzedażą (nieprodukcyjne,
art. 250).
W art. 251 z kolei zawarty jest katalog zamknięty przychodów
niezaliczanych do podstawy opodatkowania. Cel tego katalogu jest
zbliżony do celu art. 12 ust. 4 polskiej ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, zawierającym wykaz
przychodów nie uznawanych za przychody w rozumieniu tej
ustawy.
Koszty uzyskania przychodów
Zgodnie z art. 252 ust. 1 akapit drugi, za koszty uzyskania
przychodów uznawane są uzasadnione i udokumentowane
wydatki oraz w niektórych sytuacjach – straty, poniesione przez
podatnika.
Pod uzasadnionymi wydatkami rozumiane są wyrażone
w pieniądzu wydatki poniesione zgodnie z zasadą gospodarności
i celowości ekonomicznej.
Pod udokumentowanymi wydatkami rozumiane są wydatki,
potwierdzone w dokumentach, sporządzonych zgodnie z prawem
Federacji Rosyjskiej, lub zgodnie ze zwyczajami obrotu
handlowego stosowanymi w państwie obcym, na którego
terytorium wydatki były poniesione, lub dokumentach,
potwierdzających poniesione wydatki w sposób pośredni (w tym
57
– deklaracji celnej, poleceniu wyjazdu służbowego, biletach za
przejazd, sprawozdaniu w przedmiocie wykonanych czynności
zgodnie z umową). W tym samym punkcie wprowadzone zostało
domniemanie o tym, iż za koszty uznawane są jakiekolwiek
wydatki pod warunkiem, iż zostały one poniesione w celu
wykonywania działalności, skierowanej na osiągnięcie przychodu.
Analogicznie do przychodów koszty są dzielone na koszty
związane z produkcją lub sprzedażą oraz koszty nieprodukcyjne.
Z kolei koszty związane z produkcją lub sprzedażą dzielone są na:
1) koszty materialne (w art., 254 kodeksu podatkowego zawarty
jest szczegółowy wykaz kosztów z tej grupy);
2) koszty związane z zatrudnianiem pracowników (art. 255
kodeksu podatkowego);
3) amortyzację11;
4) inne koszty (na przykład, koszty certyfikacji produkcji i usług,
koszty normalizacji, koszty ochrony przeciwpożarowej,
koszty
zapewnienia
normalnych
warunków
pracy
i bezpieczeństwa, koszty rekrutacji pracowników, czynsz,
opłaty leasingowe).
Koszty nieprodukcyjne natomiast umownie można podzielić na
pięć grup:
1)
umorzenie aktywów, nie obiecujących korzyści w przyszłości;
2)
amortyzacja aktywów, przekazanych na podstawie umowy
najmu;
3)
koszty niedokonane, wynikające w wyniku
szacunkowych oraz w związku z korektą błędów;
4)
odsetki;
5)
inne (kary umowne, koszty sądowe, podatek od majątku,
wypłata odszkodowania)
11
zmian
Постановление Правительства РФ от 01.01.2002 N 1
"О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"
["Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 2), ст. 52]
58
Do kosztów związanych z produkcją lub sprzedażą należą:

koszty
związane
z
wyrobem
(produkcją),
magazynowaniem i dostawą towarów, wykonaniem robót,
świadczeniem usług, nabyciem lub zbyciem towarów
(robót, usług, praw majątkowych);

koszty utrzymania i używania, remontu i serwisowania
środków trwałych i innego wyposażenia lub środków
majątkowych;

koszty rozwoju zasobów naturalnych;

wydatki na badania naukowe i eksperymentalne prace
rozwojowe;

wydatki na ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne;

inne wydatki, związane z produkcją I sprzedażą.
Do grupy kosztów nieprodukcyjnych należą, między innymi:

koszty utrzymania przekazanych na podstawie umowy
najmu (leasingu) składników majątkowych (łącznie
z amortyzacją tych składników);

odsetki od zobowiązań jakiegokolwiek rodzaju;

koszty produkcji odwołanych zleceń;

koszty usług bankowych;

koszty sądowe;

koszty związane z niektórymi podatkami i opłatami
skarbowymi;

straty z lat poprzednich;

inne.
59
Podatnicy
Zgodnie z art. 246 ust. 1 kodeksu podatkowego FR podatnikami
podatku dochodowego od osób prawnych są:

„organizacje rosyjskie” – osoby prawne, utworzone zgodnie
z prawem Federacji Rosyjskiej;

„organizacje zagraniczne” – zagraniczne osoby prawne, spółki
i inne jednostki kapitałowo-osobowe posiadające zdolność
prawną, utworzone zgodnie z prawem państw obcych,
organizacje międzynarodowe, stale wykonujące działalność
gospodarczą na terytorium Federacji Rosyjskiej poprzez
jednostki odosobnione mające przewidzianą przez prawo
rosyjskie formę organizacyjno-prawną;

„organizacje zagraniczne” otrzymujące dochody z innych
źródeł znajdujących się na terytorium Federacji Rosyjskiej;

osoby prawne, mające status uczestnika reprezentującego
podatkową grupę kapitałową – dobrowolnego zrzeszenia
rosyjskich osób prawnych, powstałego na podstawie umowy
o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej w celu
obliczenia i odprowadzenia podatku dochodowego od
wspólnego wyniku finansowego z działalności gospodarczej
tych podatników12.
Wyłączenia podmiotowe
Nie są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych:
1) podmioty, będące organizatorami zagranicznymi XXII igrzysk
olimpijskich i XI igrzysk paraolimpijskich 2014 roku w Soczi
lub partnerem marketingowym Międzynarodowego Komitetu
Olimpijskiego, w zakresie dochodów otrzymanych w związku
12
Gwoli precyzji podatnikiem jest raczej sama podatkowa grupa kapitałowa. Ustawodawca
używa bowiem sformułowania „podatek dochodowy od osób prawnych dotyczący podatkowej
grupy kapitałowej”. Z drugiej strony w art. 246 ust. 1 akapit drugi jest mowa o tym, że za
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych uważany jest uczestnik reprezentujący
podatkową grupę kapitałową.
60
z organizacją i przeprowadzeniem XXII igrzysk olimpijskich
i XI igrzysk paraolimpijskich 2014 roku w Soczi;
2) podmioty będące oficjalnymi nadawcami transmisji igrzysk
olimpijskich i igrzysk paraolimpijskich – w zakresie
dochodów, otrzymanych w związku z wykonywaniem
porozumienia zawartego z Międzynarodowym Komitetem
Olimpijskim lub upoważnioną przez niego organizacją;
Zwolnienia podmiotowe
Zgodnie z art. 246.1 kodeksu podatkowego FR podmiot, który
otrzymał status uczestnika projektu dotyczącego realizacji badań,
opracowań i komercjalizacji ich rezultatów zgodnie z ustawą
federalną o centrum innowacyjnym „Skołkowo”, w ciągu 10 lat od
dnia nabycia takiego statusu jest uprawniony do zwolnienia od
podatku dochodowego.
Stawki podatkowe
Wysokość stawki podstawowej wynosi 20%. Przy tym kwota
podatku obliczona według stawki 2% jest odprowadzana do
budżetu federalnego, według 18% – do budżetów odpowiednich
podmiotów Federacji Rosyjskiej.
Stawka podatkowa, według której jest odprowadzany podatek do
budżetów podmiotów Federacji Rosyjskiej może być obniżona na
podstawie ustawy organu odpowiedniego podmiotu Federacji
Rosyjskiej. Przy tym obniżona w ten sposób stawka podatkowa
nie może być mniejsza niż 13,5%. Na przykład ustawa obwodu
moskiewskiego z 24 listopada 2004 r. nr 151/2004-ОЗ o ulgowym
opodatkowaniu w obwodzie moskiewskim13 przewiduje ulgi dla
podatników,
zatrudniających
inwalidów,
wspierających
organizacje pożytku publicznego, jednostki budżetowe,
organizacje artystycznych rzemiosł narodowych, organizacje
ortopedyczne, wspólnoty mieszkaniowe. Z kolei poprzez ustawy
m. Moskwy z 10 października 2007 r. nr 39 i 5 marca 2003 nr 12
zostały obniżone stawki podatkowe dla podatników, których
13
Ros. Закон Московской области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ "О льготном
налогообложении в Московской области".
61
podstawowym rodzajem działalności gospodarczej jest produkcja
na terytorium m. Moskwy samochodów osobowych, dla
organizacji społecznych inwalidów, spółek, których kapitał
zakładowy pokryty jest w całości z wkładów takich organizacji
inwalidzkich, dla organizacji zatrudniających inwalidów.
Maksymalna
gospodarczą
O wysokości
odpowiedni
Rosyjskiej.
stawka dla podatników prowadzących działalność
w specjalnej strefie ekonomicznej wynosi 13,5%.
stawki podatkowej w danej strefie decyduje
terytorialnie ustawodawca podmiotu Federacji
Kolejne grupy obniżonych stawek:
1) 0%;
2) 9%;
3) 10%
4) 15%
Stawka zerowa jest stosowana co do zasady wobec:
1) podmiotów
i medyczną;
wykonujących
działalność
edukacyjną
2) rezydentów innowacyjno-technicznych specjalnych stref
ekonomicznych
3) rezydentów turystyczno-rekreacyjnych specjalnych stref
ekonomicznych;
4) producentów rolnych i sektora rybołówstwa, którzy nie
wybrali systemu opodatkowania producentów rolnych
(„jednolity podatek rolny”);
5) rosyjskich osób prawnych, które otrzymały dywidendy pod
warunkiem, iż na dzień przyjęcia uchwały o wypłacie
dywidend w okresie nie krótszym niż 365 dni
kalendarzowych beneficjent posiada nie mniej niż 50%
udziału (udziałów) w kapitale zakładowym (składkowym)
podmiotu wypłacającego dywidendę;
62
6) osób prawnych, które otrzymały status uczestnika projektu
dotyczącego realizacji badań, opracowań i komercjalizacji ich
rezultatów zgodnie z ustawą federalną o centrum
innowacyjnym „Skołkowo” – w zakresie dochodów,
otrzymanych po zakończeniu korzystania ze zwolnienia
podatkowego;
7) beneficjentów odsetek z tytułu wykupu obligacji
państwowych i samorządowych, emitowanych przed dniem
20 stycznia 1997 roku oraz z tytułu wykupu obligacji
państwowej pożyczki dewizowej z 1999 roku, emitowanych
przy okazji nowacji obligacji państwowej pożyczki
wewnętrznej serii III;
8) udziałowców (akcjonariuszy) rosyjskich spółek– w zakresie
dochodów z tytułu czynności dotyczących zbycia (w tym
umorzenia) udziałów (akcji) w kapitale zakładowym.
Stawka 9% jest stosowana w następujących przypadkach:
1) wobec dywidend, otrzymywanych przez rosyjskie osoby
prawne z tytułu udziału w rosyjskich i zagranicznych osobach
prawnych;
2) wobec dochodów w postaci procentów z tytułu
samorządowych papierów wartościowych, emitowanych na
okres nie mniej niż trzech lat przed 1 stycznia 2007 r., oraz
z tytułu
obligacji
z
zabezpieczeniem
hipotecznym,
emitowanych przed 1 stycznia 2007 r.
Stawka 10% jest stosowana wobec osób zagranicznych,
nieprowadzących na terytorium Federacji Rosyjskiej działalności,
w zakresie dochodów uzyskiwanych z tytułu korzystania,
utrzymania lub dzierżawy (najmu) statków, samolotów lub innych
środków transportowych lub kontenerów (w tym przyczep
i sprzętu wspomagającego, niezbędnego dla transportu) w
związku z wykonywaniem przewozów międzynarodowych.
Stawka w wysokości 15% jest stosowana wobec:
1) osób zagranicznych z tytułu dywidend otrzymanych od
63
rosyjskich osób prawnych;
2) posiadaczy papierów wartościowych, emitowanych po
1 stycznia 2007 r. przez państwa członkowskie Unii Celnej,
Federację Rosyjską i podmioty Federacji Rosyjskiej,
samorządy.
Okres podatkowy
Okres podatkowy wynosi 1 rok.
Okresy rozliczeniowe – pierwszy kwartał, półrocze, 9 miesięcy.
Zaliczka na poczet podatku jest obliczana i uiszczana co miesiąc.
3.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Zgodnie z art. 207 ust.1 kodeksu podatkowego Federacji
Rosyjskiej podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych
są osoby fizyczne, które mają status rezydenta Federacji
Rosyjskiej, oraz osoby fizyczne, które nie są rezydentami FR, lecz
mają źródło dochodów w Federacji Rosyjskiej.
Z kolei rezydentami podatkowymi Federacji Rosyjskiej są osoby
fizyczne, które nieprzerwanie przebywają na terytorium FR nie
mniej niż 183 dni w ciągu 12 kolejnych pod rząd miesięcy. Okres
pobytu uważany jest za nieprzerwany, jeżeli wyjazd zagranicę
odbywał się w celu leczenia lub pobierania nauki i był krótszy niż
sześć miesięcy.
Stawka podatkowa w wysokości 13% co do zasady jest stosowana
wyłącznie do podatników mających status rezydenta FR.
Podstawowa stawka podatkowa wobec dochodów osiąganych
przez nierezydentów Federacji Rosyjskiej wynosi natomiast 30%.
Inaczej z kolei obliczane są podatki od dywidend z tytułu udziału
w zyskach rosyjskich osób prawnych. Stawki w tym przypadku
wynoszą odpowiednio 9 i 15% dla rezydentów i nierezydentów
Federacji Rosyjskiej.
Okresem podatkowym jest rok kalendarzowy.
3.5. Podatek akcyzowy
Jest to podatek federalny należący do grupy podatków pośrednich,
64
nakładany zazwyczaj na niektóre wyroby konsumpcyjne (alkohol,
wyroby tytoniowe).
Przedmiotem opodatkowania jest produkcja oraz czynności
związane z obrotem wymienionych w ustawie towarów, zwanych
wyrobami akcyzowymi.
Wykaz wyrobów akcyzowych zawarty jest w art. 181 ust.
Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej:
1) alkohol etylowy produkowany z surowców jadalnych lub
niejadalnych, w tym denaturowany spirytus etylowy, alkohol
surowy, destylaty winne, winogronowe, owocowy, oraz
z koniaku, calvadosu, whisky (dalej: alkohol etylowy);
2) produkcja zawierająca alkohol (roztwory, emulsje, zawiesiny
i inne typy produkcji w postaci płynnej) z udziałem
objętościowym alkoholu etylowego ponad 9%, z wyjątkiem
napojów alkoholowych, o których mowa w punkcie poniżej;
3) produkcja alkoholowa (wódka, napoje likierowo-alkoholowe,
koniaki, wino, wino owocowe, wino likierowe, wino musujące
(szampan), napoje winowe, cydr, poiret, miód pitny, piwo,
napoje wyprodukowane na bazie piwa, inne napoje
z udziałem objętościowym alkoholu etylowego ponad 0,5%,
za wyjątkiem artykułów spożywczych zgodnie z wykazem
ustalonym przez rząd Federacji Rosyjskiej;
4) wyroby tytoniowe;
5) samochody osobowe;
6) motocykle o mocy silnika przekraczającej 112,5 kW
(150 KM);
7) benzyna;
8) olej napędowy;
9) oleje silnikowe do silników Diesla lub silników gaźnikowych
(inżektorowych);
10) benzyna pierwszej destylacji.
65
Pomimo obecności alkoholu w składzie, nie są przedmiotem
opodatkowania następujące wyroby:

leki, które zostały zarejestrowane przez upoważniony
organ federalny władzy wykonawczej i wpisane do
państwowego rejestru leków;

leki (w tym leki homeopatyczne), wyprodukowane przez
apteki na receptę oraz na zapotrzebowanie organizacji
opieki zdrowotnej, rozlane do pojemników zgodnie
z wymogami dokumentów normatywnych, uzgodnionych
przez upoważniony organ władzy wykonawczej;

leki weterynaryjne, które zostały zarejestrowane przez
upoważniony organ federalny władzy wykonawczej
i wpisane
do
państwowego
rejestru
leków
weterynaryjnych,
przeznaczonych
do
stosowania
w hodowli zwierząt na terytorium Federacji Rosyjskiej,
rozlane do pojemników o objętości nie przekraczającej
100 ml;

perfumy oraz kosmetyki rozlane do pojemników
o objętości nie przekraczającej 100 ml z udziałem
objętościowym alkoholu etylowego nie większym niż 80%
włącznie lub perfumy oraz kosmetyki z udziałem
objętościowym alkoholu etylowego większym niż 90%
włącznie w obecności na butelce rozpylacza, rozlane do
pojemników o objętości nie przekraczającej 100 ml,
a także perfumy i kosmetyki z udziałem objętościowym
alkoholu etylowego nie większym niż 90%, rozlane do
pojemników o objętości nie przekraczającej 3 ml;

odpady wykorzystywane do dalszego przetwarzania lub
stosowania do celów technicznych, wytwarzane
w produkcji alkoholu etylowego z surowców jadalnych,
wódek,
napojów
likierowo-alkoholowych,
zgodne
z wymogami normatywnymi, zatwierdzonymi przez
upoważniony organ władzy wykonawczej;
66

materiały winowe, brzeczka winogronowa, inna brzeczka
owocowa, brzeczka piwna
Podstawa opodatkowania określana jest oddzielnie dla każdego
rodzaju wyrobu akcyzowego. Może być określona na podstawie
ilości (objętości) albo wartości wyprodukowanych lub
sprzedawanych wyrobów. Szczegółowy tryb wyliczania podstawy
opodatkowania opisany jest w art. 187-191 Kodeksu
podatkowego Federacji Rosyjskiej.
Stawki
W art. 193 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej
wprowadzone zostały stawki opodatkowania poszczególnych
wyrobów akcyzowych. Większość z tych stawek ma charakter
stawek kwotowych. Tylko do niektórych towarów przewidziane
są stawki mieszane, kwotowo-procentowe (papierosy i papierosy
z ustnikiem.
W ustawie przewidziane jest rozróżnienie stawek według
rodzajów wyrobów akcyzowych. Na przykład, od 2011 roku
przewidziane są różne stawki podatku akcyzowego dla różnych
gatunków benzyny i oleju napędowego według zasady obniżania
stawek akcyzowych na paliwa wyższej jakości.
Okresem podatkowym jest miesiąc kalendarzowy.
W sytuacjach, wymienionych w art. 200 Kodeksu podatkowego
Federacji Rosyjskiej od kwoty należnego podatku akcyzowego
można odliczyć kwotę podatku zapłaconego.
3.6. Podatek od majątku
Przedmiot opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania są:
1) ruchomości i nieruchomości (w tym, majątek przekazany do
tymczasowego posiadania, użytkowania, korzystania,
rozporządzania, zarządzania powierniczego, majątek,
wniesiony do wspólnego przedsięwzięcia lub otrzymany
w ramach porozumienia koncesyjnego z państwem),
67
odnoszące się w rachunkowości do środków trwałych –
wobec rosyjskich osób prawnych;
2) ruchomości i nieruchomości, odnoszące się w rachunkowości
do środków trwałych, oraz majątek otrzymany w ramach
porozumienia koncesyjnego z państwem – wobec
zagranicznych podmiotów, wykonujących działalność
w Federacji Rosyjskiej;
3) znajdujące się na terytorium Federacji Rosyjskiej
nieruchomości, należące do podmiotów zagranicznych, nie
prowadzących działalności gospodarczej, tytułem prawa
własności lub na podstawie porozumienia koncesyjnego
z państwem.
Wyłączenia przedmiotowe:
Nie są uznawane za przedmiot opodatkowania, między innymi:
1) grunty oraz inne użytkowe obiekty przyrodnicze (obiekty
wodne i inne zasoby naturalne);
2) majątek należący z tytułu użytkowania wieczystego do
organów federacyjnej władzy wykonawczej, w których
prawem przewidziana jest służba wojskowa lub
równorzędna, wykorzystywany dla celów obronnych,
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w Federacji
Rosyjskiej;
3) obiekty dziedzictwa kulturowego (pomniki historii i kultury)
narodów Federacji Rosyjskiej;
4) obiekty nuklearne wykorzystywane w celach naukowych,
punkty przechowywania materiałów jądrowych i substancji
radioaktywnych oraz zbiorniki odpadów radioaktywnych;
5) lodołamacze, statki z energetycznymi obiektami atomowymi
oraz statki świadczące serwis jądrowo-techniczny;
6) obiekty kosmiczne;
7) statki, zarejestrowane w Rosyjskim międzynarodowym
rejestrze statków;
68
8) ruchomości, wpisane do ewidencji księgowej środków
trwałych od dnia 1 stycznia 2013 r.
Podatnicy
Podatnikami podatku od majątku są „organizacje”14 (głównie
osoby prawne) posiadające majątek uznawany zgodnie z ustawą
za przedmiot opodatkowania podatkiem od majątku. Stąd podatek
ten jest nazywany podatkiem od majątku osób prawnych (ros.
налог на имущество организаций)
Nie są podatnikami podmioty, będące organizatorami
zagranicznymi XXII igrzysk olimpijskich i XI igrzysk
paraolimpijskich 2014 roku w Soczi lub partnerem
marketingowym Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego,
w zakresie majątku wykorzystywanego przez nich wyłącznie
w związku z organizacją i przeprowadzeniem XXII igrzysk
olimpijskich i XI igrzysk paraolimpijskich 2014 roku w Soczi.
Poza wyłączeniem podmiotowym w art. 381 przewidziane są ulgi
podatkowe dla szeregu podatników. Tak, na przykład,
z obowiązku podatkowego zwolnione są:
1) organizacje
religijne
–
w
zakresie
majątku,
wykorzystywanego przez nich w celu wykonania działalności
religijnej;
2) krajowe, społeczne organizacje inwalidów, których
członkowie lub ich przedstawiciele ustawowi stanowią co
najmniej 80% – w zakresie majątku, wykorzystywanego dla
wykonania ich działalności statutowej;
3) osoby prawne, których przeważającym rodzajem działalności
gospodarczej jest produkcja wyrobów farmaceutycznych, –
w zakresie majątku, wykorzystywanego w celu produkcji
weterynaryjnych
preparatów
immunobiologicznych,
przeznaczonych do walki z epidemiami;
14
Zob. definicję organizacji w przypisie nr 7 powyżej (art. 11 ust. 2 kodeksu podatkowego
Federacji Rosyjskiej).
69
4) za wyjątkiem, przewidzianym w art. 381 p. 22 kodeksu
podatkowego Federacji Rosyjskiej, – rezydenci specjalnych
stref ekonomicznych – w zakresie majątku, uwzględnionego
w bilansie, stworzonego lub nabytego w celu prowadzenia
działalności gospodarczej na terytorium specjalnej strefy
ekonomicznej oraz wykorzystywanego na tym terytorium
w ramach porozumienia o utworzeniu specjalnej strefy
ekonomicznej, w okresie pierwszych 10 lat od dnia
zarachowania danego składnika majątkowego;
5) majątek specjalistycznych zakładów ortopedycznych;
6) majątek adwokatur i kancelarii adwokackich;
7) spółki zarządzające zgodnie ustawą federalną o centrum
innowacyjnym „Skołkowo”;
8) podmiot, który otrzymał status uczestnika projektu
dotyczącego realizacji badań, opracowań i komercjalizacji ich
rezultatów zgodnie z ustawą federalną o centrum
innowacyjnym „Skołkowo”;
9) spółki zarządzające specjalnych stref ekonomicznych –
w zakresie nieruchomości wprowadzonych do ewidencji
środków trwałych tych spółek i stworzonych (nabytych) w
celu realizacji porozumień w przedmiocie utworzenia
specjalnych stref ekonomicznych, w okresie 10 lat od
miesiąca następnego po miesiącu wprowadzenia składnika
majątkowego do ksiąg rachunkowych.
10) inni podatnicy – w zakresie wprowadzanych od nowa
obiektów o wysokiej skuteczności energetycznej – w okresie
trzech lat od dnia wprowadzenia składników majątkowych
do ksiąg rachunkowych.
Podstawa opodatkowania – średnia roczna wartość składnika
majątkowego będącego przedmiotem opodatkowania.
70
Stawki
Zgodnie z art. 380 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej
stawki podatkowe ustanawiane są w drodze ustaw podmiotów
Federacji Rosyjskiej. Stawki te nie mogą być wyższe niż 2,2%.
W przypadku braku odpowiedniej regulacji do opodatkowania
majątku stosowana jest stawka 2,2%.
Ustawodawca dopuszcza wprowadzenie
w zależności od kategorii podatników
majątkowych.
różnych stawek
lub składników
Okres podatkowy
Okres podatkowy wynosi rok kalendarzowy. Za okresy
rozliczeniowe uznawane są: pierwszy kwartał, półrocze i dziewięć
miesięcy.
Organ ustawodawczy (reprezentacyjny) podmiotu Federacji
Rosyjskiej podczas nakładania podatku może odstąpić od
ustanowienia okresów rozliczeniowych.
3.7. Specjalne reżimy podatkowe
Specjalne reżimy podatkowe uregulowane są w rozdziale VIII.1
Kodeksu Podatkowego Federacji Rosyjskiej. Ustawa przewiduje
pięć takich reżimów:
1) reżim opodatkowania producentów rolnych;
2) uproszczony system opodatkowania;
3) reżim opodatkowania w ramach jednolitego podatku od
dochodu przypisanego;
4) reżim opodatkowania przy
dotyczących podziału produkcji;
wykonaniu
porozumień
5) reżim patentowy opodatkowania.
Reżim opodatkowania producentów rolnych
Reżim opodatkowania producentów rolnych polega na tym, iż
podatnicy korzystające z niego zwolnieni są z opodatkowania
71
niektórych podatków i płacą jednolity podatek rolny (ros. единый
сельскохозяйственный налог).
Zgodnie z art. 346.1 ust. 2 kodeksu podatkowego Federacji
Rosyjskiej producenci rolni (zarówno osoby prawne, jak i osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) mogą wybrać
reżim opodatkowania jednolitym podatkiem rolnym. Podatnicy
jednolitego podatku rolnego zwolnieni są z obowiązku w zakresie
podatku dochodowego, podatku od majątku oraz podatku VAT.
Wyjątkiem od tej zasady jest opodatkowanie dochodów
z dywidend i z tytułu posiadania papierów wartościowych,
o których mowa w art. 284 ust. 3 i 4 kodeksu podatkowego
Federacji Rosyjskiej, a także importu towarów na terytorium
celne Federacji Rosyjskiej.
Z danej metody opodatkowania mogą skorzystać jedynie
przedsiębiorcy, posiadające status producentów rolnych. Warunki
otrzymania statusu producenta rolnego na potrzeby jednolitego
podatku rolnego zawarte są w art. 346.2 ust. 2 kodeksu
podatkowego Federacji Rosyjskiej. Otóż producentami rolnymi są
osoby spełniające łącznie następujące przesłanki:
1) mają
status
osoby
prawnej
lub
przedsiębiorcy
indywidualnego (osoby fizycznej, prowadzącej działalność
gospodarczą);
2) wytwarzają produkty rolne oraz dokonują ich przeróbki
i sprzedaży;
3) dochód z tytułu działalności, o której mowa w punkcie
powyżej, stanowi co najmniej 70% całości ich dochodu.
Możliwości skorzystania z omawianego w tym miejscu reżimu
opodatkowania nie posiadają:
1) podatnicy, zajmujący się produkcją wyrobów akcyzowych;
2) podatnicy wykonujący
hazardowych;
działalność
72
w
zakresie
gier
3) jednostki
Skarbu
i autonomiczne.
państwa,
jednostki
budżetowe
Przedmiotem opodatkowania jest różnica pomiędzy przychodami
a kosztami uzyskania przychodów. W art. 346.5 ust. 1 zawarty jest
katalog przychodów branych pod uwagę w celu określenia
podstawy opodatkowania. Z kolei w ustępie 2 wspomnianego
artykułu wymienione są koszty uzyskania przychodów.
Okres podatkowy wynosi 1 rok kalendarzowy. Okresem zaś
rozliczeniowym jest półrocze.
Stawka podatkowa wynosi 6%.
Uproszczony system opodatkowania
Atutem uproszczonego systemu opodatkowania jest to, że
podatnik jest zwolniony co do zasady z podatku dochodowego,
podatku od majątku oraz podatku VAT.
Tak jak w przypadku jednolitego podatku rolnego wyjątkiem
w zakresie tych ulg podatkowych jest opodatkowanie dochodów
z dywidend i z tytułu posiadania papierów wartościowych,
o których mowa w art. 284 ust. 3 i 4 kodeksu podatkowego
Federacji Rosyjskiej, a także importu towarów na terytorium
celne Federacji Rosyjskiej.
Podatnicy
Zgodnie z art. 346.12. kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej
podatnikami są „organizacje” (osoby prawne) i przedsiębiorcy
indywidualni
(osoby
fizyczne,
prowadzące
działalność
gospodarczą),
którzy
wybrali
uproszczoną
metodę
opodatkowania.
Prawo wyboru zaś takiej metody przysługuje podatnikowi,
którego przychód y przez okres 9 miesięcy tego roku, w którym
zawiadamia
on
o
wyborze
uproszczonego
systemu
opodatkowania, nie przekracza 45 mln rubli.
Uprawnienia skorzystania z omawianego w tym miejscu reżimu
opodatkowania nie posiadają, między innymi:
73

osoby prawne, posiadające oddziały i przedstawicielstwa;

banki;

ubezpieczyciele;

niepubliczne fundusze emerytalne;

fundusze inwestycyjne;

uczestnicy zwodowi rynku papierów wartościowych;

lombardy;

podatnicy, zajmujący się produkcją wyrobów akcyzowych
oraz wydobyciem i sprzedażą minerałów;

podatnicy wykonujący działalność w zakresie gier
hazardowych;

notariusze, prowadzące działalność prywatną;

adwokaci, którzy utworzyli nie jednosobowe kancelarie
adwokackie lub inne formy współpracy adwokatów;

podatnicy, którzy wybrali reżim
w systemie jednolitego podatku rolnego;

podatnicy, w kapitale zakładowym których udział innych
podatników wynosi więcej niż 25%, z pewnymi
wyjątkami;

podatnicy („organizacje”), którzy zatrudniają w okresie
rozliczeniowym średnio powyżej 100 osób;

podatnicy („organizacje”), których wartość środków
trwałych wynosi ponad 100 mln rubli;

zagraniczne osoby prawne;

jednostki budżetowe i skarbu państwa.
opodatkowania
Przedmiotem opodatkowania według wyboru podatnika może być
przychód albo przychód pomniejszony o koszty uzyskania
przychodów. Przedmiot opodatkowania może być zmieniany
74
przez podatnika co roku. Podatnicy, będące wspólnikami spółki
jawnej lub spółki cywilnej jako przedmiot opodatkowania mogą
wybrać jedynie przychód pomniejszony o koszty uzyskania
przychodów.
Okresem podatkowym jest rok kalendarzowy. Okresami
rozliczeniowymi zaś są pierwszy kwartał, półrocze i 9 miesięcy.
Stawki:
6% – dla przedmiotu opodatkowania wyrażonego w wysokości
przychodu;
15% – dla przedmiotu opodatkowania, wyrażonego jako różnica
pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania przychodów.
W drodze ustaw podmiotów Federacji Rosyjskiej mogą być
ustanowione różne wysokości stawek, zależnie od odpowiedniej
kategorii podatników.
Reżim opodatkowania w ramach jednolitego podatku od
dochodu przypisanego
Istotą jednolitego podatku od dochodu przypisanego jest to, że
obliczany jest on nie na podstawie dochodów (przychodów)
faktycznych, a na podstawie potencjalnie możliwych przychodów.
Podstawowym kryterium, według którego są określane te
potencjalnie możliwe przychody, jest wskaźnik fizyczny
prowadzonej przez podatnika działalności: powierzchnia hali
handlowej lub pomieszczenia do obsługi klientów, ilość
samochodów lub pracowników. Dla każdego rodzaju działalności
ustalane są własne kryteria.
W art. 346.26 ust. 2 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej
wymienione są rodzaje działalności gospodarczej, według których
można stosować omawianą w tym miejscu metodę
opodatkowania. Jest ich około 15. Jest to jednak katalog ramowy.
O ostatecznym wykazie rodzajów takiej działalności decydują
organy reprezentacyjne samorządów podmiotów Federacji
Rosyjskiej oraz miast o znaczeniu federalnym – Moskwy i Sankt
Petersburgu. Jest to więc system opodatkowania oddzielnych
75
rodzajów działalności. Dlatego system ten stosowany jest wobec
podatników na równi z reżimem ogólnym albo uproszczonym.
Atutem danego reżimu opodatkowania jest zwolnienie
z obowiązku w zakresie podatku dochodowego, podatku od
majątku oraz podatku VAT (z wyjątkiem VAT wwozowego).
Zaznaczyć jednak należy, że zwolnienia dotyczą jedynie tych
czynności, które wchodzą do zakresu danego rodzaju działalności
gospodarczej, a więc i do zakresu jednolitego podatku od dochodu
przypisanego. W przypadku dokonania przez podatnika czynności
wykraczającej poza ten zakres, w grę wchodzi ogólny albo
uproszczony system opodatkowania.
Okresem podatkowym jest kwartał.
Stawka wynosi 15% wysokości przychodu przypisanego.
Od dnia 1 stycznia 2013 r. wybór danego reżimu opodatkowania
jest dobrowolny.
Reżim opodatkowania przy
dotyczących podziału produkcji
wykonaniu
porozumień
Cechą szczególną reżimu opodatkowania przy wykonaniu
porozumień dotyczących podziału produkcji (ros. Система
налогообложения при выполнении соглашений о разделе
продукции (СРП, dalej: SRP) jest to, iż nie wprowadza on żadnego
specjalnego podatku ani jego elementów. W ramach uregulowania
tego systemu ustawodawca wprowadza jedynie specjalny tryb
ustalania przychodu i kosztów w ramach obowiązków
podatkowych
przewidzianych
przy
reżimie
ogólnym
opodatkowania.
Za podatników danego systemu opodatkowania uznawani są
podatnicy („organizacje”) będący inwestorami w porozumieniach
dotyczących podziału produkcji.
Stronami takiego porozumienia są:
Federacja Rosyjska, w imieniu której występuje Rząd FR i organ
władzy wykonawczej podmiotu Federacji Rosyjskiej, na którego
terytorium porozumienie jest wykonywane.
76
Inwestor, reprezentowany przez osobę prawną albo związek osób
prawnych, który inwestuje środki własne lub pożyczone
w wydobycie z ziemi kopalin użytecznych.
Przy opodatkowaniu SRP istnieje możliwość podziału wydobytych
lub wyprodukowanych wyrobów zgodnie z porozumieniem SRP
zamiast odprowadzenia części podatków i innych danin
publicznych. Jest to więc jedyny przypadek we współczesnej Rosji
umożliwiający uiszczenie podatku w naturze. Zgodnie z wolą
stron porozumienia możliwa jednak też opłata w formie
pieniężnej.
Jednym z atutów reżimu SRP jest też zwolnienie inwestora od
zapłaty ceł w zakresie towarów, wwożonych na terytorium
Federacji Rosyjskiej w celu wykonania robót na podstawie
zawartego porozumienia oraz w zakresie wyrobów wydobytych
lub wyprodukowanych zgodnie z porozumieniem, a następnie
wywożonych z terytorium celnego Federacji Rosyjskiej.
Reżim patentowy opodatkowania
Istotą opodatkowania w systemie patentów (ros. Патентная
система налогооблажения, ПСН, dalej: PSN) jest uzyskanie
„patentu” na czas określony, które zastępuję uiszczenie niektórych
podatków. Tak, na przykład, uzyskanie patentu w zakresie rodzaju
działalności „remont mebli” zastępuje obowiązek uiszczenia
podatku od dochodów, otrzymywanych wyłącznie z tytułu
wykonywania tego rodzaju działalności. Jeżeli podatnik wykonuje
dodatkowo inną działalność, wobec której nie uzyskano „patentu”,
taka działalność jest opodatkowywana w ramach innego systemu
opodatkowania.
Podatnikami tego reżimu podatkowego są przedsiębiorcy
indywidualni, którzy dobrowolnie wybrali tę metodę
opodatkowania.
W art. 346.43 ust. 2 kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej
zawarty jest katalog zamknięty rodzajów działalności, wobec
których PSN może być stosowany. Tych działalności jest około 50.
Należy jednak pamiętać, iż o ostatecznym wykazie
77
przedmiotowych rodzajów działalności gospodarczej decydują
organy podmiotów Federacji Rosyjskiej.
Przedmiotem opodatkowania przy PSN jest potencjalnie możliwy
przychód roczny przedsiębiorcy indywidualnego w zakresie
odpowiedniego rodzaju działalności gospodarczej. Wysokość
takiego potencjalnie możliwego przychodu określana jest
w drodze ustawy podmiotu Federacji Rosyjskiej.
Zgodnie z ogólną regułą okresem podatkowym jest rok
kalendarzowy.
Jeżeli jednak „patent” był wydany na okres krótszy niż rok,
okresem podatkowym jest właśnie ten okres.
Stawka podatkowa wynosi 6%.
3.8. Polsko-rosyjska umowa o unikaniu podwójnego
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku
Przedmiotem umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku,
sporządzona w Moskwie dnia 22 maja 1992 r. [Dz.U. z 1993 r.
nr 125 poz. 569], jest uregulowanie metod uniknięcia podwójnego
opodatkowanie w zakresie następujących podatków:
A. w Polsce:
1) podatek dochodowy od osób prawnych;
2) podatek dochodowy od osób fizycznych;
3) podatek rolny.
B.
w Rosji:
1) podatek dochodowy od osób prawnych (ros. налог на
прибыль организаций);
2) podatek dochodowy od osób fizycznych;
3) podatek od majątku.
78
W ramach wymienionych podatków w omawianej umowie
bilateralnej zostały wprowadzone zasady opodatkowania
znajdujących się na terytorium jednego z umawiających się
państw poszczególnych źródeł dochodów i majątku osób,
mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym
umawiającym się państwie. Źródła te i dochody zostały
podzielone na następujące kategorie:
1) zyski z przedsiębiorstw;
2) transport międzynarodowy;
3) dywidendy;
4) odsetki;
5) dochody z nieruchomości;
6) zyski ze sprzedaży majątku;
7) należności autorskie i licencyjne;
8) świadczenie pracy najemnej;
9) wykonywanie zawodu wolnego;
10) wynagrodzenia z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub
innym podobnym organie spółki;
11) wynagrodzenia z tytułu funkcji publicznych;
12) emerytury i renty;
13) dochód z tytułu działalności artystycznej lub zawodowego
uprawiania sportu;
14) wynagrodzenie z tytułu nauczania, wykładów i prowadzenia
badań;
15) inne dochody;
16) nieruchomości;
17) majątek ruchomy.
79
W art. 21 umowy zawarta jest podstawowa reguła dotycząca
trybu unikania podwójnego opodatkowania w zakresie
wszystkich wymienionych wyżej źródeł dochodu. Otóż, jeżeli
osoba, mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym
umawiającym się państwie, uzyskuje dochód, który zgodnie
z postanowieniami umowy może być opodatkowany w drugim
umawiającym się państwie, to kwota podatku od tego dochodu
należna w tym drugim umawiającym się państwie będzie
potrącona od podatku dochodowego pobieranego od danej osoby
w tym pierwszym umawiającym się państwie. Warto zaznaczyć, iż
wśród wymienionych wyżej dochodów większość z nich może być
opodatkowana w państwie innym, niż miejsce zamieszkania lub
siedziba podatnika. Nie dotyczy to jedynie dochodów
uzyskiwanych z tytułu używania transportu międzynarodowego,
rent, emerytur (za wyjątkiem wynagrodzenia z tytułu
wykonywania funkcji publicznych) oraz innych niewymienionych
w umowie źródeł.
Takie potrącenie nie może jednak przekroczyć kwoty podatku
pierwszego umawiającego się państwa obliczonego od tego
dochodu zgodnie z jego ustawami podatkowymi i praktyką.
3.9. Ubezpieczenia społeczne w Federacji Rosyjskiej
Sposób ustalenia wysokości i opłaty składek ubezpieczenia do
Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej na obowiązkowe
ubezpieczenie emerytalne, do Funduszu Ubezpieczenia Socjalnego
Federacji Rosyjskiej na obowiązkowe ubezpieczenie socjalne
w przypadku tymczasowej niezdolności do pracy i w związku
z macierzyństwem, do Federalnego Funduszu Obowiązkowego
Ubezpieczenia Zdrowotnego na obowiązkowe ubezpieczenia
medyczne regulowany jest przez Ustawę federalną z dnia
24.07.2009 r. Nr 212-FZ o składkach na ubezpieczenie do
Funduszu Emerytalnego Federacji Rosyjskiej, Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych Federacji Rosyjskiej, Federalnego
Funduszu Obowiązkowego Ubezpieczenia Zdrowotnego (dalej:
„Ustawa federalna Nr 212-FZ”).
80
Postanowienia części 1 art. 18 Ustawy federalnej Nr 212-FZ
ustanawiają obowiązek płatników składek ubezpieczeniowych
w zakresie terminowego opłacania składek na ubezpieczenie
w pełnej wysokości. Jednocześnie postanowienia części 1 art. 5
Ustawy federalnej Nr 212-FZ definiują płatników składek na
ubezpieczenie, dzieląc ich na dwie kategorie:
1) podmioty wypłacające pensje i inne wynagrodzenia osobom
fizycznym, do których należą: (a) osoby prawne, (b)
indywidualni przedsiębiorcy, (c) osoby fizyczne nie będące
przedsiębiorcami indywidualnymi;
2) podmioty nie wypłacające pensji i innych wynagrodzeń
osobom fizycznym, do których należą: indywidualni
przedsiębiorcy,
adwokaci,
notariusze
prowadzący
indywidualną praktykę i inne osoby zajmujące się, na
zasadach wskazanych w przepisach prawnych Federacji
Rosyjskiej, indywidualną praktyką.
Powyższy podział na dwie kategorie ma znaczenie praktyczne,
jako że ustawodawca przyjął różny sposób ustalenia wysokości
i opłaty składek na ubezpieczenie dla podmiotów wypłacających
pensje i inne wynagrodzenia osobom fizycznym oraz dla
podmiotów niedokonujących takich wypłat.
Tryb ustalenia wysokości i opłaty składek na ubezpieczenie
przez Spółkę, jako płatnika składek na ubezpieczenie
wypłacającego pensje oraz inne wynagrodzenia na rzecz osób
fizycznych.
Zgodnie z częścią 1 art. 7 Ustawy federalnej Nr 212-FZ składki na
ubezpieczenie podlegają odprowadzeniu od pensji i innych
wynagrodzeń wypłacanych przez płatnika składek na rzecz osób
fizycznych w ramach stosunku pracy i na podstawie umów
cywilnoprawnych,
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie określona
została w części 1 art. 8 Ustawy federalnej Nr 212-FZ jako kwota
pensji i innych wynagrodzeń wypłacanych przez płatnika składek
za dany okres rozliczeniowy na rzecz osób fizycznych, za
81
wyłączeniem kwot wskazanych w art. 9 Ustawy federalnej Nr 212FZ (świadczenia państwowe; wypłaty, ustanowione przez organy
samorządowe, wypłaty w ramach pomocy materialnej itd.).
Zgodnie z częścią 3 art. 8 Ustawy federalnej Nr 212-FZ płatnicy
składek na ubezpieczenia dokonujący wypłat pensji i innych
wynagrodzeń na rzecz osób fizycznych, określają podstawę
wymiaru składki na ubezpieczenie oddzielnie w stosunku do
każdej osoby fizycznej, od początku okresu rozliczeniowego po
zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego kumulatywnie.
Zgodnie z art. 10 Ustawy federalnej Nr 212-FZ w zakresie
odprowadzania składek okresem rozliczeniowym jest rok
kalendarzowy, zaś okresami sprawozdawczymi są pierwszy
kwartał, półrocze, dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym, rok
kalendarzowy.
Dla celów ustalenia wysokości składek na ubezpieczenie
ustanowione zostały taryfy składek na ubezpieczenie. Zgodnie
z postanowieniami części 2 art. 12 Ustawy federalnej Nr 212-FZ
ustanowiono następujące taryfy składek na ubezpieczenie:
1) Fundusz Emerytalny Federacji Rosyjskiej – 26 procent;
2) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Federacji Rosyjskiej –
2,9 procent;
3) Federalny
Fundusz
Obowiązkowego
Ubezpieczenia
Zdrowotnego – od 1 stycznia 2012 roku – 5,1 procent;
Jednakże, zgodnie z częścią 1 art. 58.2 Ustawy federalnej Nr 212FZ w okresie od 2012 do 2015 roku płatników składek na
ubezpieczenie dokonujących wypłat pensji i innych wynagrodzeń
na rzecz osób fizycznych, obowiązują niższe taryfy składek na
ubezpieczenie, a dokładnie:
1) Fundusz Emerytalny Federacji Rosyjskiej – 22 procent;
2) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Federacji Rosyjskiej –
2,9 procent;
3) Federalny
Fundusz
Obowiązkowego
Ubezpieczenia
Zdrowotnego – 5,1 procent.
82
Jednocześnie, zgodnie ze wskazaną wyżej normą, jeżeli suma
wypłat lub innych wynagrodzeń na rzecz osoby fizycznej
przewyższa
graniczną
wysokość
podstawy,
która
z uwzględnieniem jej indeksacji od 1 stycznia 2013 roku wynosi
568 000 rubli (Rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia
10.12.2012 r. Nr 1276 o wartości ostatecznej podstawy obliczania
składek ubezpieczeniowych do funduszy pozabudżetowych z dnia
1 stycznia 2013 r.), to od sumy wypłat i innych wynagrodzeń na
rzecz osoby fizycznej przekraczających od początku okresu
rozliczeniowego wskazaną graniczną wysokość podstawy, składki
na ubezpieczenie pobierane są w następującej wysokości:
1)
Fundusz Emerytalny Federacji Rosyjskiej – 10 procent;
2)
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Federacji Rosyjskiej –
0 procent;
3)
Federalny
Fundusz
Obowiązkowego
Zdrowotnego – 0 procent.
Ubezpieczenia
Płatnicy składek na ubezpieczenie wypłacający pensje i inne
wynagrodzenie na rzecz osób fizycznych dokonują ustalenia
wysokości i opłaty składek na ubezpieczenie w następującym
trybie. Zgodnie z częścią 3 art. 15 Ustawy federalnej Nr 212-FZ
w ciągu okresu rozliczeniowego (sprawozdawczego), na
podstawie danych z każdego zakończonego miesiąca
kalendarzowego, płatnicy składek na ubezpieczenie dokonują
obliczenia
comiesięcznych
obowiązkowych
składek
ubezpieczeniowych na podstawie wysokości pensji i innych
wynagrodzeń naliczonych od początku okresu rozliczeniowego do
zakończenia określonego miesiąca kalendarzowego oraz taryf
składek na ubezpieczenie, z wyłączeniem kwot comiesięcznych
obowiązkowych opłat obliczonych od początku okresu
rozliczeniowego do poprzedzającego miesiąca kalendarzowego
włącznie.
Składki na ubezpieczenie, zgodnie z art. 15 Ustawy federalnej
Nr 212-FZ odprowadzane są przez płatników składek
dokonujących wypłat pensji i innych wynagrodzeń na rzecz osób
fizycznych oddzielnie do każdego państwowego funduszu
83
pozabudżetowego w postaci comiesięcznych obowiązkowych
opłat w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po
miesiącu kalendarzowym, za który naliczana jest comiesięczna
opłata.
84
4. Prowadzanie działalności gospodarczej w Federacji
Rosyjskiej
4.1. Uwagi ogólne: wybrane aspekty prowadzenia
działalności gospodarczej w Federacji Rosyjskiej
Działalność gospodarcza jest regulowana przez liczne ustawy
i akty wykonawcze, które w całości składają się na prawo
gospodarcze. Z kolei podstawowym aktem regulującym stosunki
z zakresu prawa gospodarczego w Rosji jest Kodeks cywilny
Federacji Rosyjskiej.
Przedsiębiorca, który zdecydował, co do formy organizacyjnoprawnej swojej działalności, czy który już zarejestrował osobę
prawną, przed tym jak przystąpi do rzeczywistego wykonywania
działalności gospodarczej, powinien również przyjąć odpowiednie
decyzje w zakresie zatrudnienia pracowników, zawierania
kontraktów, które pozwolą na realizację jego własnych potrzeb
i opracowywać własne formy zawieranych przez niego umów
handlowych.
4.2. Zatrudnianie pracowników
4.2.1. Zatrudnianie rosyjskich pracowników w Federacji
Rosyjskiej
Podstawowym aktem prawnym w zakresie prawa pracy jest
ustawa z dnia 30 grudnia 2001 r. Kodeks pracy Federacji
Rosyjskiej, federalna ustawa z dnia 30.12.2001 r. Nr 197 [Zebranie
ustawodawstwa FR z dnia 07.01.2002 r., nr 1 st. 3] (dalej: Kodeks
pracy).
W celu zatrudnienia pracownika między pracodawcą
a pracownikiem zawierana jest umowa o pracę. Osoby fizyczne
mają prawo do zawierania umowy o pracę od szesnastu lat
(w celu przedłużenia programu ogólnego wykształcenia – od
piętnastu lat, a za zgodą rodziców i organu kurateli w czasie
wolnym od nauki – od lat czternastu lat, pod warunkiem jednakże,
iż praca nie będzie świadczona ze szkodą dla zdrowia i procesu
edukacyjnego.
85
Zgodnie z art. 67 Kodeksu pracy umowa o pracę powinna być
sporządzona na piśmie. Umowa o pracę niesporządzona w formie
pisemnej jest ważna, jeśli pracownik przystąpił do pracy na
zlecenie pracodawcy czy jego przedstawiciela. W razie
faktycznego dopuszczenia pracownika do pracy pracodawca
zobowiązany jest do zawarcia z pracownikiem umowy o pracę
w formie pisemnej nie później niż w terminie trzech dni
roboczych od dnia faktycznego dopuszczenia pracownika do
pracy.
Umowa o pracę może być zawarta na czas określony albo na czas
nieokreślony. Zgodnie z art. 59 Kodeksu pracy umowa o pracę
może być zawarta na czas określony (najdłużej do pięciu lat) tylko
w przypadkach określonych w prawie, m.in. z członkami organów
wykonawczych osób prawnych, ich zastępcami oraz głównymi
księgowymi.
Jeśli umowa o pracę nie zawiera okresu jej zawarcia, jest ona
uważana za umowę na czas nieokreślony.
W razie, gdy po zakończeniu okresu, na jaki umowa została
zawarta, żadna ze stron nie oświadczyła o zamiarze rozwiązania
umowy zawartej na czas określony, umowa taka jest uważana za
umowę, zawartą na czas nieokreślony.
Pracodawca nie ma prawa odmówić zawarcia umowy o pracę:

kobietom w ciąży czy w związku obecnością dzieci,

pracownikom zaproszonym w formie pisemnej do pracy
od innego pracodawcy, w ciągu jednego miesiąca od dnia
zwolnienia z byłego miejsca pracy.
Pracodawca zobowiązany jest do podania przyczyny odmowy
zawarcia umowy w formie pisemnej.
Zgodnie z artykułem 57 Kodeksu pracy w umowie o pracę
wskazuje się następujące dane:

imię, nazwisko pracownika, nazwa (imię, nazwisko)
pracodawcy,
86

dane o dowodach osobistych pracownika i pracodawcy,

NIP pracodawcy (za wyjątkiem pracodawców – osób
fizycznych,
niebędących
indywidualnymi
przedsiębiorcami),

informację o osobie, która podpisała umowę w imieniu
pracodawcy
wraz
ze
wskazaniem
podstawy,
uprawniającej do reprezentowania pracodawcy;

miejsce i datę zawarcia umowy.
W umowę o pracę powinny być zawarte następne warunki:

miejsce pracy, a w razie, gdy pracownik jest zatrudniony
w oddziale, przedstawicielstwie czy innym pododdziale
organizacji, w innej miejscowości, – miejsce pracy
z wskazaniem pododdziału i jego lokalizacji,

stanowisko, zawód, kwalifikacje, rodzaj pracy,

data rozpoczęcia pracy, a w razie, gdy jest zawierana
umowa o pracę na czas określony – również okres, na jaki
umowa została zawarta, okoliczności (przyczyny) będące
podstawą zawarcia umowy na czas określony,

warunki wynagrodzenia (wysokość stawki taryfowej czy
uposażenia służbowego pracownika, dopłaty, premie),

czas pracy i odpoczynku (jeżeli wobec tego pracownika
różni się on od ogólnych reguł obowiązujących
w zakładzie danego pracodawcy),

dodatki za ciężką pracę i pracę w szkodliwych lub
niebezpiecznych warunkach, jeżeli pracownik jest
zatrudniany do pracy w takich warunkach, ze wskazaniem
na charakter takich warunków.

warunki wyznaczające charakter pracy (mobilna,
z częstymi wyjazdami, w drodze, inny charakter pracy),
87

warunek
o
obowiązkowym
zawarciu
umowy
ubezpieczenia pracownika zgodnie z Kodeksem pracy
i innymi ustawami,

inne warunki przewidziane prawem.
W umowie o pracę mogą być zawarte dodatkowe warunki,
niepogarszające sytuacji pracownika w porównaniu z regulacjami
zawartymi w aktach normatywnych, w szczególności:

uściślenie miejsca pracy (z wskazaniem pododdziału i jego
lokalizacji);

okres próbny;

zakaz ujawnienia chronionej prawem
(państwowej, handlowej, służbowej itp.);

zobowiązanie pracownika do świadczenia pracy na rzecz
pracodawcy przez ustalony okres po zakończeniu nauki,
jeżeli koszty nauki były ponoszone przez tego
pracodawcę;

rodzaje
i
pracownika;

poprawa warunków socjalnych i bytowych pracownika
i członków jego rodziny;

uściśleniu warunków pracy pracownika oraz praw
i obowiązków pracownika i pracodawcy.
warunki
dodatkowego
tajemnicy
ubezpieczenia
Brak w umowie o pracę wyszczególnienia jakichkolwiek praw lub
obowiązków pracownika i pracodawcy przewidzianych prawem
nie jest równoznaczne z wyłączeniem stosowania tych praw czy
wykonania tych obowiązków.
Okres próbny nie może być dłuższy niż trzy miesiące. Jednak
w przypadku umowy, zawieranej z osobą będącą członkiem
zarządu, osobą pełniącą funkcje jednoosobowego organu
wykonawczego (dyrektor generalny), jego zastępcą, głównym
księgowym, kierownikiem osobnej jednostki strukturalnej, okres
88
próbny nie może przekroczyć 6 miesięcy. Brak w umowie o pracę
informacji o okresie próbnym oznacza, że pracownik jest przyjęty
na pracę bez tego warunku.
Pracodawca jest zobowiązany stwarzać warunki sprzyjające
przestrzeganiu przez pracowników dyscypliny pracy.
Według prawa rosyjskiego pracodawca nie może wypowiedzieć
umowy o pracę bez uzasadnionych podstaw. Podstawy te są
określone w prawie. Wyjątek stanowi umowa zawarta
z dyrektorem
generalnym
(osobą
pełniąca
funkcje
jednoosobowego organu wykonawczego) albo członkiem zarządu,
którą pracodawca może wypowiedzieć w każdej chwili.
Dyrektor albo członek zarządu mogą wypowiedzieć umowę
o pracę, składając oświadczenie na piśmie z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia, a pozostali pracownicy –
z okresem dwutygodniowym.
Zgodnie z art. 66 Kodeksu Pracy, pracodawca (za wyjątkiem osób
fizycznych, niebędących przedsiębiorcami) ma obowiązek
prowadzić dla każdego pracownika książeczkę pracy. Książeczka
pracy
jest
podstawowym
dokumentem
określającym
doświadczenie zawodowe i przebieg zatrudnienia pracownika.
Formę, sposób prowadzenia i przechowywania książeczki pracy,
jej wzór ustala Rząd Federacji Rosyjskiej.
Art. 91 Kodeksu pracy ogranicza wymiar pracy do 40 godzin
tygodniowo, czyli 8 godzin dziennie. Roczny wymiar będzie
zależał odpowiednio od ilości dni roboczych w roku.
Art. 92 ustala skrócony wymiar czasu pracy:
1)
dla pracowników w wieku do szesnastu lat – nie więcej niż
24 godziny tygodniowo;
2)
dla pracowników w wieku od szesnastu do osiemnastu lat –
nie więcej niż 35 godzin tygodniowo;
3)
dla pracowników, będących inwalidami I czy II grupy – nie
więcej niż 35 godzin tygodniowo;
89
4)
dla pracowników, zatrudnionych w zawodach gdzie
występują szkodliwe lub niebezpieczne warunki pracy – nie
więcej niż 36 godzin tygodniowo.
Bez zgody pracownika można zobowiązać go do pracy
w nadgodzinach w następujących przypadkach:

wykonywania prac niezbędnych do zapobiegania
katastrofom, wypadkom lub usunięcia ich następstw,

usuwania nieprzewidzianych okoliczności, które zakłócają
funkcjonowanie zaopatrzenia w wodę, gaz, ogrzewanie,
oświetlenie oraz kanalizacji, transportu i łączności,

zajścia nadzwyczajnych okoliczności (siła wyższa), które
zagrażają życiu lub warunkom normalnej egzystencji
ludności.
W pozostałych przypadkach praca w nadgodzinach możliwa jest
tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie oraz po
zaopiniowaniu przez związki zawodowe.
Liczba nadgodzin nie może przekroczyć 4 godzin w ciągu dwóch
dni z rzędu oraz 120 godzin w ciągu roku.
Za pracę w nadgodzinach należy się wynagrodzenie w wysokości:

za pierwsze dwie godziny – co najmniej 1,5-krotnej
wysokości normalnej stawki godzinowej,

za kolejne godziny – co najmniej 2-krotnej wysokości
stawki.
Wymagania wobec pracodawcy w zakresie BHP i ochrony zdrowia
pracownika określają szczególne przepisy w zależności od
konkretnej sytuacji.
Co do zasady pracodawca nieodpłatnie zapewnia pracownikom
odzież roboczą, ochronną przy pracach w szkodliwych,
niebezpiecznych warunkach oraz inne środki jak również mleko
oraz wyżywienie. Do jego obowiązków należy również
skierowanie pracownika na badania lekarskie (art. 213, 221, 222
Kodeksu pracy).
90
Jeśli chodzi o delegację służbową, to pracodawca pokrywa
pracownikowi koszty zamieszkania i przejazdu oraz wypłaca
diety, w wysokości określonej w przepisach, za każdy dzień
pobytu w delegacji.
Według art. 234 pracownikowi przysługuje odszkodowanie
w pełnej wysokości we wszystkich wypadkach bezprawnego
pozbawienia go możliwości pracy z winy pracodawcy. Taki
obowiązek, powstaje w szczególności, jeśli wynagrodzenie jest
nieotrzymane w wyniku:

bezprawnego odsunięcia pracownika od pracy, jego
zwolnienia czy przesunięcia na inne stanowisko;

odmowy przez pracodawcę wykonania decyzji organu, po
rozpatrzeniu sprawy, czy państwowego inspektora pracy
o przywróceniu pracownika na poprzednie stanowisko
pracy;

zwłoki w wydaniu pracownikowi książeczki pracy,
umieszczanie w książeczce pracy nieprawidłowych
informacji.
W przypadku niedotrzymania przez pracodawcę ustalonego
terminu wypłaty wynagrodzenia, ekwiwalentu za urlop, odprawy
przy zwolnieniu i innych wypłat, należnych pracownikowi,
pracodawca zobowiązany jest zapłacić odsetki w wysokości nie
mniejszej niż jedna trzechsetna stawki refinansowania banku
Centralnego Federacji Rosyjskiej, za każdy dzień zwłoki, od
nieopłaconych w terminie sum poczynając od następnego dnia po
ustalonym terminie wypłaty, aż do dnia faktycznego rozliczenia
włącznie.
Odpowiedzialność majątkowa pracownika ogranicza się do
wysokości miesięcznego wynagrodzenia, chyba że prawo stanowi
inaczej. Członek zarządu oraz osoby, które wykonują pracę
związaną z odpowiedzialnością materialną (wykaz takich prac
określa uchwała Ministerstwa Pracy) oraz, w niektórych innych
przypadkach, inni pracownicy pokrywają szkodę w pełni
(bez uwzględnienia utraconych korzyści).
91
Na mocy art. 277 Kodeksu pracy, dyrektor spółki ponosi przed
spółką pełną odpowiedzialność materialną za straty, które są
następstwem jego działania lub zaniechania, a w przypadkach
określonych w ustawach federalnych – za szkodę, w tym utracone
korzyści.
Jeśli tak stanowi umowa o pracę, zastępca dyrektora oraz główna
księgowa
również
ponoszą
pełną
odpowiedzialność
odszkodowawczą.
Zagadnienia dotyczące stosunku pracy między dyrektorem
a spółką, uregulowane zostały w rozdziale 43 Kodeksu pracy
i Ustawie o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.
Artykuł 275 Kodeksu pracy stanowi, że w przypadku, jeśli zgodnie
z art. 59 Kodeksu pracy, umowa o pracę z dyrektorem zostaje
zawarta na czas określony, czas trwania umowy określa się
zgodnie z postanowieniami statutu spółki.
W przypadku dyrektora umowa o pracę może określać okres
próbny, którego długość nie może jednak przekroczyć 6 miesięcy.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o spółkach z ograniczoną
odpowiedzialnością jednoosobowy wykonawczy organ spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością (dyrektor) powoływany jest
przez walne zgromadzenie wspólników (radę nadzorczą, jeśli tak
stanowi statut spółki) na kadencję określoną w statucie spółki.
Umowę o pracę z dyrektorem w imieniu spółki podpisuje
przewodniczący walnego zgromadzenia wspólników, które
powołało dyrektora, albo inny wspólnik upoważniony przez
walne zgromadzenie wspólników, a w przypadku powołania
dyrektora uchwałą rady nadzorczej – prezes rady nadzorczej lub
inna wyznaczona przez nią osoba.
W myśl art. 115 Kodeksu pracy dyrektorowi przysługuje prawo
do corocznego urlopu w wymiarze co najmniej 31 dni
kalendarzowych (podstawowy 28 dni kalendarzowych oraz co
najmniej 3 dni kalendarzowe urlopu dodatkowego za
nienormowany czas pracy).
92
Artykuł 44 ustawy o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
stanowi że członkowie rady nadzorczej spółki, jej jednoosobowy
organ wykonawczy (dyrektor), członkowie kolegialnego organu
wykonawczego spółki oraz zarządca odpowiadają przed spółką za
szkodę (straty oraz utracone korzyści) wyrządzoną wskutek ich
działania lub zaniechania, chyba że inaczej stanowią ustawy
federalne.
Członkowie rady nadzorczej spółki, członkowie kolegialnego
organu wykonawczego spółki nie odpowiadają jednakże za
szkodę, o której mowa wyżej, jeśli głosowali przeciwko uchwale,
która spowodowała szkodę.
Jeśli odpowiedzialność wobec spółki ponosi kilka osób, ich
odpowiedzialność jest solidarna. Pozwać te osoby do sądu może
sama spółka lub wspólnik.
Członkowie zarządu spółki rosyjskiej (dyrektor) nie odpowiadają
przed wierzycielami spółki za jej zobowiązania.
Rozmiar minimalnego wynagrodzenia w Federacji Rosyjskiej nie
może być niższy niż minimalny rozmiar wynagrodzenia, ustalony
przez ustawę federalną. (Zgodnie z Ustawą Federalną z dnia
03.12.2012 Nr 232, wynagrodzenie minimalne od dnia
01.01.2013 r. wynosi 5205 RUR).
Według art. 217 Kodeksu pracy jeśli liczba osób zatrudnionych
przez pracodawcę, który wykonuje działalność produkcyjną,
przekracza 50 osób, w zakładzie powinna być utworzona
zakładowa służba ochrony pracy.
4.2.2. Zatrudnienie pracowników-cudzoziemców w Federacji
Rosyjskiej
Podstawowy akt prawny Federacji Rosyjskiej w zakresie
zatrudnienia cudzoziemców stanowi ustawa z dnia 25 lipca
2002 r. Nr 115 o statusie prawnym cudzoziemców w Federacji
Rosyjskiej [Zebranie ustawodawstwa FR z dnia 29.07.2002 r.
N r30, st. 3032] (dalej: ustawą o cudzoziemcach).
93
Według art. 13 ustawy o cudzoziemcach pracownik ma prawo
podjęcia pracy na terytorium Rosji, a pracodawca ma prawo do
zatrudnienia cudzoziemców po uzyskaniu zezwolenia na pracę.
Od dnia 31 grudnia 2012 r. weszła w życie federalna ustawa
o zmianach ustawy o cudzoziemcach w Federacji Rosyjskiej z dnia
30.12.2012 Nr 320 (dalej: Ustawa Nr 320). Zgodnie z tą ustawą
pracodawca ma prawo przyjmować do pracy zagranicznych
obywateli, którzy tymczasowo zamieszkują w Rosji, bez
otrzymania zezwolenia na pracę. Poza tym, Ustawa Nr 320
zmieniła tryb zatrudnienia wysoko wykwalifikowanych
fachowców.
Zgodnie z art. 12, 13 ustawy o cudzoziemcach pracownikiem
cudzoziemcem jest osoba przebywająca na terenie Federacji
Rosyjskiej tymczasowo i wykonująca w sposób określony pracę,
tak na podstawie umowy o prace, jak i na podstawie umowy
cywilno-prawnej.
Pracodawcą jest osoba, która uzyskała zezwolenie na zatrudnienie
pracowników-cudzoziemców na podstawie umowy o prace.
Według art. 18 p. 1 ustawy o cudzoziemcach „kwotę” na
udzielenie cudzoziemcom zaproszenia na wjazd do Rosji w celu
podjęcia pracy ustala corocznie rząd, na wniosek organów władzy
wykonawczej i podmiotów Federacji Rosyjskiej. Zezwolenie na
pracę wydaje się cudzoziemcom tylko w granicach liczbowych
określonych w tych „kwotach”, co bardzo często sprawia poważny
problem inwestorom zagranicznym w Rosji, a szczególnie tym,
którzy zamierzają zatrudnić cudzoziemców do pracy w swojej
spółce rosyjskiej w drugiej połowie roku, gdyż często jest tak, że
wszystkie limity są już wyczerpane.
Część cudzoziemców ma prawo do podjęcia pracy bez otrzymania
zezwolenia.
W szczególności, do takich obywateli zaliczają się cudzoziemcy,
którzy mają zezwolenie na zamieszkanie w Federacji Rosyjskiej.
Zgodnie z ustawą Nr 320 do tej kategorii zaliczają się również
cudzoziemcy, którzy mają zezwolenie na pobyt tymczasowy.
94
Zgodnie ust. 2 ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na pobyt
tymczasowy wydaje się cudzoziemcom na okres 3 lat, w granicach
kwoty, ustalonej przez Rząd Federacji Rosyjskiej. Kwota na
2013 r. – 105 000 zezwoleń na terytorium Rosji, w tym 2 000
zezwoleń dla Moskwy.
Ministerstwo ochrony zdrowia i rozwoju socjalnego Federacji
Rosyjskiej co rok, w formie rozporządzenia, zatwierdza na kolejny
rok, wykaz zawodów (specjalności, stanowisk), na których można
zatrudniać cudzoziemców bez względu na kwoty. Zgodnie
z wykazem zatwierdzonym na rok 2013 rozporządzeniem
Ministerstwa z dnia 03 grudnia 2012 roku, nr 568, kwoty nie
obejmują:
1. Artysta cyrku;
2. Artysta baletu;
3. Artysta baletu (solista);
4. Artysta wokalista (operowy i kameralny);
5. Artysta wokalista (solista);
6. Artysta dramatu;
7. Artysta orkiestry;
8. Artysta symfonicznej (kameralnej) orkiestry;
9. Asystent reżysera-inscenizatora;
10. Asystent scenografa-inscenizatora;
11. Baletmistrz;
12. Dyrektor generalny spółki akcyjnej;
13. Dyrektor generalny zjednoczenia;
14. Dyrektor generalny przedsiębiorstwa;
15. Dyrektor generalny dyrekcji generalnej;
16. Dyrektor generalny międzybranżowego kompleksu naukowo
technicznego;
95
17. Dyrektor generalny zjednoczenia przemysłowego;
18. Inżynier naczelny projektu;
19. Inżynier naczelny (w przemyśle);
20. Dyrektor departamentu;
11. Dyrektor oddziału;
22. Dyrektor zakładu;
23. Dyrektor ds. ekonomiki;
24. Dyrektor przedstawicielstwa;
25. Dyrektor fabryki;
26. Dyrektor (naczelnik, pełnomocnik) dyrekcji;
27. Dyrektor (naczelnik, zarządca) przedsiębiorstwa;
28. Dyrektor firmy;
29. Dyrektor spółki akcyjnej;
30. Dyrektor zjednoczenia;
31. Dyrygent;
32. Zastępca prezesa zarządu;
33. Operator dźwięku;
34. Reżyser dźwięku;
35. Inżynier ds. ochrony informacji;
36. Inżynier ds.
produkcyjnych;
automatyzacji
i
mechanizacji
procesów
37. Inżynier-technolog;
38. Inżynier
produkcja;
ds.
automatyzowanych
systemów
zarządzania
39. Inżynier ds. automatycznych systemów zarządzania procesami
technologicznymi;
96
40. Inżynier ds. wdrożenia nowej techniki i technologii;
41. Inżynier ds. jakości;
42. Inżynier ds. regulacji i prób;
43. Inżynier ds. organizacji zarządzania produkcja;
44. Inżynier ds. przygotowania produkcji;
45. Inżynier ds. spawania;
46. Inżynier-projektant;
47. Inżynier-elektryk;
48. Inspektor areny(prowadzący program cyrkowy);
49. Inscenizator gagów;
50. Prezydent asocjacji (koncernu, korporacji
(organizacji społeczno-ekonomicznych);
i
innych)
51. Prezes zarządu;
52. Reżyser;
53. Reżyser- inscenizator;
54. Korepetytor po balecie;
55. Technik ds. wierceń;
56. Technik ds. regulacji i prób;
57. Technik-technolog;
58. Choreograf;
59. Scenograf-inscenizator.
Cudzoziemcy mogą podjąć pracę w Rosji również tylko
w przypadku uzyskania zezwolenia na pracę, chyba że:

mieszkają w Rosji na stałe lub tymczasowo,

są
pracownikami
przedsiębiorcy
zagranicznego
(producenta lub dostawcy) wykonującego prace
97
montażowe, serwis, w tym gwarancyjny oraz
pogwarancyjny, maszyn i urządzeń sprzedanych do Rosji,

są
pracownikami,
akredytowanych
w
Rosji,
przedstawicielstw
przedsiębiorstw
zagranicznych,
w liczbie uzgodnionej przy dokonaniu akredytacji tego
przedstawicielstwa, na zasadzie wzajemności zgodnie
z umowami międzynarodowymi Federacji Rosyjskiej,

są dziennikarzami,
Rosyjskiej,

studiują w Rosji i pracują w czasie wakacji;

są zaproszeni do Federacji Rosyjskiej jako naukowcy lub
wykładowcy.
akredytowanymi
w
Federacji
W celu uzyskania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców
pracodawca (podmiot rosyjski lub zagraniczny) składa w służbie
migracyjnej następujące dokumenty:
1)
wniosek według określonego wzoru
2)
kopie następujących dokumentów:
dla rosyjskich osób prawnych:

odpis Jednolitego Rejestru Osób Prawnych;

zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.
dla zagranicznych osób prawnych:

odpis Jednolitego Rejestru Osób Prawnych;

zaświadczenia o nadaniu numeru NIP w Federacji
Rosyjskiej;

oświadczenia o otwarciu filii i zaświadczenia o jego
akredytowaniu;

zezwolenia
na
otwarcie
przedstawicielstwa
i zaświadczenie o jego akredytowaniu;
dla pracodawcy-indywidualnego przedsiębiorcy:
98

odpis
z
Jednolitego
przedsiębiorców;

dowód osobisty indywidualnego przedsiębiorcy;

zaświadczenia o nadaniu numeru NIP.
Rejestru
indywidualnych
3) projekt umowy o pracę lub inne dokumenty potwierdzające
wstępne porozumienie z cudzoziemcem o warunkach
zatrudnienia (w razie zatrudnienia cudzoziemca na
stanowisko dyrektora generalnego, należy przedłożyć kopię
uchwały zgromadzenia wspólników)
4) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (6 000 rubli za
każdego pracownika-cudzoziemca)
5) pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej pracodawcę
w służbie migracyjnej,
6) Wniosek o wydanie opinii z kopią.
Decyzje w sprawie wydania zezwolenia na zatrudnienie
cudzoziemców podejmuje Federalna Służba Migracyjna Federacji
Rosyjskiej w terminie 30 dni od dnia złożenia przez pracodawcę
wniosku wraz z załącznikami.
Po uzyskaniu zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców
pracodawca składa w służbie migracyjnej następujące
dokumenty:

wniosek pracodawcy o wydanie zezwolenia na pracę
wypełniony na formularzu ze zdjęciem pracownika
30x40mm,

zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemców.

potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (2 000 rubli za
każdego cudzoziemca),

pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej pracodawcę
w służbie migracyjnej,
99

pismo gwarancyjne (gwarantuje
wydalenia cudzoziemca z Rosji),

wypełniony formularz wniosku o wydanie zezwolenia na
prace,

kopię paszportu cudzoziemca poświadczoną notarialnie
wraz z tłumaczeniem na język rosyjski (okres ważności
paszportu powinien być dłuższy niż 6 miesięcy),

kopie dokumentu
cudzoziemca,

zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak choroby
zakaźnej (m.in. HIV i gruźlicy). Zaświadczenie powinno
być okazane przy uzyskaniu zezwolenia i jest ważne przez
trzy miesiące.
o
pokrycie
kwalifikacjach
kosztów
pracownika-
Termin wydania zezwolenia na pracę wynosi 30 dni.
Dokumenty wystawione w Polsce nie wymagają legalizacji,
jednakże powinny być przetłumaczone na język rosyjski.
Zgodnie z art. 13.2 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach specjalistą
o wysokich
kwalifikacjach
jest
cudzoziemiec,
mający
doświadczenie w pracy, umiejętności lub osiągnięcia
w konkretnym zakresie działalności, jeśli jednym z warunków
jego zatrudnienia w Federacji Rosyjskiej jest otrzymanie
wynagrodzenia:
1) w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000 RUR w ciągu jednego
roku (365 dni) – dla naukowców, wykładowców w razie ich
zatrudnienia w akredytowanych uczelniach wyższych,
państwowych akademiach nauk czy ich regionalnych
oddziałach, narodowych centrach badawczych albo
państwowych centrach naukowych;
2) w kwocie nie mniejszej niż 700 000 RUR w ciągu jednego
roku (365 dni) – dla cudzoziemców zatrudnionych przez
rezydentów techniczno-innowacyjnej specjalnej strefy
100
ekonomicznej (za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą);
3) zatrudnionych w realizacji projektu „Skołkowo” – niezależne
od kwoty,
4) w kwocie nie mniejszej niż 2 000 000 RUR w ciągu jednego
roku (365 dni) – dla innych cudzoziemców.
Rząd Rosji może ograniczać zatrudnienie takich specjalistów
w handlu detalicznym. Oceny poziomu kwalifikacji specjalisty
dokonuje pracodawca według własnego uznania.
Zatrudniać zagranicznych specjalistów o wysokich kwalifikacjach
mogą rosyjskie organizacje komercyjne, rosyjskie organizacje
naukowe, filie zagranicznej osoby prawnej.
W celu wydania specjaliście zezwolenia na prace i w związku
z tym zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej pracodawca
należy złożyć w urzędzie migracyjnym następujące dokumenty:

wniosek,

umowę o pracę ze specjalistą,

pisemne zobowiązanie pokrycia kosztów ewentualnego
wydalenia cudzoziemca z Rosji w trybie administracyjnym
(deportacja),

kopię zaświadczenia potwierdzającego dokonanie
państwowej
rejestracji
pracodawcy
lub
odpis
z Państwowego Rejestru Filii.
Zgodnie z ustawą termin rozpatrzenia wniosku nie może
przekroczyć 14 dni roboczych.
Zezwolenie na pracę wydaje się specjaliście na okres trwania
umowy o pracę, ale nie dłużej niż na 3 lata.
W praktyce niekiedy, na drodze do zrealizowania jakiegoś
przedsięwzięcia, inwestora zagranicznego hamuje świadomość
braku zezwolenia na pracę dla osoby – cudzoziemca, któremu
planuje powierzyć stanowisko dyrektora spółki rosyjskiej.
101
W odniesieniu do jednoosobowego organu wykonawczego
rosyjskiej spółki, zgodnie z art. 40 p. 3 ustawy o spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością, powstanie lub ustanie
uprawnień jednoosobowego organu wykonawczego spółki wiąże
się tylko z faktem jego powołania przez zgromadzenie
wspólników (radę nadzorczą, jeśli tak stanowi statut spółki). Od
tej chwili ta osoba jako jednoosobowy organ wykonawczy może
działać w imieniu spółki bez żadnego pełnomocnictwa, w tym
składać podpisy na dokumentach spółki. Ustawa nie uzależnia
powstania lub ustania uprawnień jednoosobowego organu
wykonawczego od jakichkolwiek innych faktów (oprócz faktu jego
powołania przez zgromadzenie wspólników, a w niektórych
przypadkach przez radę nadzorczą).
Zatem brak zezwolenia na pracę nie stanowi przeszkody
w objęciu przez cudzoziemca stanowiska dyrektora w spółce
rosyjskiej. Jednak osoba ta, do chwili uzyskania zezwolenia na
pracę, nie może być zatrudniona w spółce, a więc nie może
pobierać z tego tytułu wynagrodzenia.
4.2.3. Zagadnienia dotyczące zwolnień, redukcji etatów,
urlopów, zwolnień lekarskich
Zgodnie z art. 115 Kodeksu pracy podstawowy wymiar urlopu
wynosi 28 dni kalendarzowych.
Coroczne dodatkowe płatne urlopy przysługują pracownikom,
zatrudnionym na stanowiskach ze szkodliwymi i niebezpiecznymi
warunkami pracy, pracownikom, mającym szczególny charakter
pracy, pracownikom z nienormowanym czasem pracy,
pracownikom, zatrudnionym w rejonach Skrajnej Północy
i przyległych miejscowościach.
Pracownikom zatrudnionym w nienormowanym czasie pracy oraz
niektórym innym kategoriom pracowników przysługuje
dodatkowy urlop w wymiarze co najmniej 3 dni.
Zgodnie z art. 77 Kodeksu pracy ogólnymi podstawami
rozwiązania umowy o pracę są:
1) ugoda stron,
102
2) zakończenie terminu umowy o pracę,
3) rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracownika,
4) rozwiązanie umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy,
5) przeniesienie pracownika na jego prośbę czy za jego zgodą do
pracy u innego pracodawcy,
6) odmowa przedłużenia umowy o pracę przez pracownika
w związku ze zmianą właściciela majątku organizacji, ze
zmianą podległości organizacji albo jej reorganizacją,
7) odmowa przedłużenia umowy o pracę przez pracownika
w związku ze zmianą warunków umowy o pracę,
8) brak zgody pracownika na przeniesienie na inne stanowisko
pracy, albo brak u pracodawcy odpowiedniego stanowiska
pracy,
9) brak zgody pracownika na przeniesienie stanowiska pracy do
innej miejscowości wraz z pracodawcą,
10) okoliczności, niezależne od woli stron (np. śmierć pracownika
albo pracodawcy – osoby fizycznej, a także uznanie przez sąd
pracownika albo pracodawcy – osoby fizycznej za zmarłego,
inne, wskazane w art. 83 Kodeksu pracy),
11) naruszenie ustalonych przez Kodeks pracy lub inne ustawy
reguł zawarcia umowy o pracę, jeśli to naruszenie wyłącza
przedłużenie pracy.
Zgodnie z art. 80 Kodeksu pracy pracownik ma prawo
rozwiązywać umowę o pracę, uprzedzając o tym pracodawcę,
w formie pisemnej, nie później niż na dwa tygodnie przed
rozwiązaniem umowy.
Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę tylko
w przypadkach określonych w prawie. Artykuł 71 Kodeksu pracy
stanowi, że pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę
pracownikowi, który w okresie próbnym uzyskał ocenę
negatywną, składając mu na piśmie wypowiedzenie na trzy dni
przed rozwiązaniem stosunku pracy i podając przyczyny
103
rozwiązania umowy o pracę. Pozostałe sytuacje, gdy pracodawca
może wypowiedzieć umowę o pracę, określa art. 81 Kodeksu
pracy. Może to nastąpić w przypadkach:

likwidacji zakładu pracy;

redukcji etatów (wypowiedzenie umowy o pracę w tym
przypadku możliwe jest tylko, jeśli nie ma możliwości
zaproponowania pracownikowi innej pracy u tegoż
pracodawcy lub jeśli pracownik odmówił przeniesienia na
inne stanowisko pracy);

braku kwalifikacji niezbędnych do wykonania pracy na
określonym stanowisku (zasady sprawdzenia kwalifikacji
pracownika określają akty prawne. Wypowiedzenie
umowy o pracę w tym przypadku możliwe jest tylko, jeśli
nie ma możliwości zaproponowania pracownikowi innej
pracy u tegoż pracodawcy lub jeśli pracownik odmówił
przeniesienia na inne stanowisko pracy);

zmiany właściciela spółki (dotyczy tylko kierownika
spółki, jego zastępców oraz głównego księgowego);

niejednokrotnego nieuzasadnionego niewykonania przez
pracownika swoich obowiązków pracowniczych (dotyczy
pracownika, który poprzednio miał już jedną karę
dyscyplinarną);

jednokrotnego rażącego naruszenia przez pracownika
dyscypliny pracy;

nieobecności na stanowisku pracy dłużej niż cztery
godziny z rzędu;

pojawienia się w miejscu pracy w stanie nietrzeźwym lub
pod wpływem narkotyków albo innych środków
odurzających;

ujawnienia chronionej prawem tajemnicy (państwowej,
handlowej, służbowej itp.), która została mu powierzona
104
w związku z wykonywaniem obowiązków pracy, w tym
ujawnienia personalnych danych innego pracownika;

dokonania w miejscu pracy kradzieży, umyślnego
uszkodzenia cudzego mienia, jeśli to zostało ustalone
wyrokiem (postanowieniem) sądu lub innego organu
uprawnionego
do
rozpatrywania
spraw
administracyjnych;

ustalenia przez komisję (pełnomocnika) do spraw ochrony
pracy faktu naruszenia przez pracownika przepisów
w zakresie ochrony pracy, jeśli takie naruszenie
spowodowało ciężkie skutki (wypadek przy pracy, awarię,
katastrofę) lub stworzyło realne zagrożenie wystąpienia
takich skutków;

popełnienia przez pracownika, który jest zatrudniony na
stanowisku związanym z bezpośrednią obsługą wartości
pieniężnych lub materialnych, z jego winy czynu, który
daje podstawę do utraty zaufania do tego pracownika ze
strony pracodawcy;

nie przedsięwzięcie przez pracownika środków
zmierzających do zapobieżenia, odwróceniu czy
uregulowaniu konfliktu interesów, którego jest stroną, nie
przedstawienia czy przedstawienia niepełnych lub
niewiarygodnych informacji o dochodach, kosztach,
o majątku i zobowiązaniach o charakterze majątkowym
albo nie przedstawienia czy przedstawienia świadomie
niepełnych lub niewiarygodnych informacji o dochodach,
kosztach, o majątku i zobowiązaniach o charakterze
majątkowym współmałżonka i małoletnich dzieci, w
przypadkach, przewidzianych Kodeksem pracy, innymi
federalnymi prawami, normatywnymi, aktami prawnymi
prezydenta Federacji Rosyjskiej i Rządu Federacji
Rosyjskiej, jeśli wskazany czyn daje podstawę do utraty
zaufania do tego pracownika ze strony pracodawcy;
105

popełnienia przez pracownika, którego podstawowym
zadaniem jest sprawowanie funkcji wychowawczych,
czynu, o charakterze niemoralnym, co uniemożliwia jego
dalszą pracę;

podjęcia
przez
kierownika
spółki
(filii,
przedstawicielstwa), jego zastępców lub głównego
księgowego decyzji, która spowodowała zakłócenie
porządku w zakresie ochrony mienia lub inne jego
nieuprawnione wykorzystanie lub wyrządziła inną szkodę
w majątku pracodawcy;

jednokrotnego rażącego naruszenia przez kierownika
spółki (filii, przedstawicielstwa), jego zastępców
obowiązków pracy;

przedłożenia przez pracownika przy zawarciu umowy
o pracę sfałszowanych dokumentów;

w przypadkach określonych w umowie
z kierownikiem spółki, członkiem zarządu;

w innych przypadkach określonych w Kodeksie pracy lub
w innych ustawach federalnych.
o
pracę
Wypowiedzieć umowy o pracę nie można w czasie, gdy
pracownik, przebywa na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie.
Przy rozwiązaniu umowy o pracę pracodawca musi wypłacić
pracownikowi wszystkie należne mu sumy w dniu ustania
stosunku pracy.
Zgodnie art. 192 Kodeksu pracy za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przez pracownika obowiązków pracowniczych, z jego
winy, pracodawca może zastosować następujące kary:

upomnienie;

naganę;

zwolnienie, w przypadkach określonych w prawie.
106
Zasady nałożenia kary dyscyplinarnej określa art. 193 Kodeksu
pracy. Przed nałożeniem kary pracodawca ma obowiązek zażądać
od pracownika wyjaśnienia na piśmie. Jeśli w terminie dwóch dni
pracownik nie złoży wyjaśnienia na piśmie pracodawca sporządza
stosowny protokół z podpisami świadków (innych pracowników
pracodawcy). Brak złożenia wyjaśnień przez pracownika nie
stanowi przeszkody do nałożenia kary dyscyplinarnej.
Kara dyscyplinarna może być nałożona najpóźniej w terminie
jednego miesiąca od wykrycia wykroczenia (bez uwzględnienia
okresu nieobecności pracownika w pracy z powodu choroby lub
urlopu). Kara dyscyplinarna nie może być jednak nałożona później
niż sześć miesięcy od dnia popełnienia wykroczenia, a na
podstawie
wyników
kontroli,
działalności
finansowogospodarczej czy przeprowadzonego audytu – w terminie dwóch
lat od dnia popełnienia wykroczenia.
Pracodawca powinien zapoznać pracownika z zarządzeniem
o nałożeniu kary dyscyplinarnej w terminie trzech dni roboczych
od dnia wydania zarządzenia. Jeśli pracownik odmawia złożenia
podpisu potwierdzającego fakt zapoznania go z zarządzeniem,
pracodawca sporządza protokół z podpisami świadków (innych
pracowników).
Według art. 194 Kodeksu pracy kara ulega zatarciu z upływem
jednego roku od dnia jej nałożenia. Nałożenie kary dyscyplinarnej
może mieć dla pracownika znaczenie negatywne w przypadku
popełnienia kolejnego wykroczenia. I tak art. 81 p. 5 Kodeksu
pracy m.in. stanowi, że pracodawca może zwolnić pracownika
w trybie dyscyplinarnym w przypadku powtórnego naruszenia
dyscypliny pracy, jeśli za pierwsze wykroczenie była już nałożona
kara dyscyplinarna.
W przypadku zwolnienia pracownika z powodu redukcji etatów
należy wydać stosowne zarządzenie o likwidacji stanowiska
i zaproponować pracownikowi inne wolne stanowisko pracy,
chyba że pracownik ze względów zdrowotnych nie może
wykonywać zaproponowanej pracy.
107
Jeśli pracownik w formie pisemnej odmówi przeniesienia go na
inne stanowisko pracy, należy go uprzedzić pisemnie
o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem co najmniej
dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Należy przy tym na
dwa miesiące przed ewentualnym zwolnieniem pracownika
zawiadomić rosyjski urząd pracy z podaniem stanowiska, zawodu,
kwalifikacjach oraz wysokości wynagrodzenia zwalnianego
pracownika.
W związku ze zwolnieniem z powodu redukcji etatów
pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości
średniego miesięcznego wynagrodzenia.
Jeżeli w ciągu drugiego miesiąca od zwolnienia, pracownik nie
znajdzie pracy przysługuje mu za ten drugi miesiąc
wynagrodzenie w wysokości średniej płacy miesięcznej.
W wyjątkowych przypadkach, jeśli pracownik nie znalazł pracy
w ciągu trzeciego miesiąca po zwolnieniu, przysługuje mu także
wynagrodzenie pod warunkiem zarejestrował się w urzędzie
pracy w terminie dwóch tygodni od dnia zwolnienia.
Za zgodą pracownika dwumiesięczny termin wypowiedzenia
może ulec skróceniu. W tym przypadku należy dodatkowo
wypłacić pracownikowi średnią płacę za pozostałą część okresu
wypowiedzenia.
W przypadkach, gdy rosyjski pracodawca chce skutecznie i szybko
rozwiązać umowę o pracę, rozwiązuje umowę z pracownikiem za
porozumieniem stron, wypłacając mu stosowne odszkodowanie
(art. 77 p. 1 Kodeksu pracy). Ten sposób należy uznać za
najbardziej skuteczny, gdyż, jak wynika z powyższego,
wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest
obwarowane wieloma warunkami.
Zgodnie z art. 178 Kodeksu pracy pracownikowi przysługuje
odszkodowanie w wysokości średniego dwutygodniowego
wynagrodzenia z powodu:
108

braku zgody pracownika na zmianę stanowiska pracy,
niezbędną na podstawie odpowiedniego orzeczenia
lekarskiego;

powołania pracownika do służby wojskowej;

przywrócenia na stanowisko pracy pracownika, który
uprzednio wykonywał tę pracę;

braku zgody pracownika na przeniesienie stanowiska
pracy do innej miejscowości razem z pracodawcą;

uznania pracownika za całkowicie niezdolnego do pracy
na podstawie odpowiedniego orzeczenia lekarskiego;

braku zgody pracownika na przedłużenie umowy o pracę
w związku ze zmianą warunków umowy o pracę.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem, jego
zastępcami i głównym księgowym, w związku ze zmianą
właściciela majątku organizacji, nowy właściciel zobowiązany jest
do wypłacenia wskazanym pracownikom rekompensaty
w wysokości nie niższej od trzymiesięcznego miesięcznego
wynagrodzenia (art. 181 Kodeksu pracy).
Umowa o pracę z dyrektorem może być rozwiązana przed
terminem na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie pracy,
jak również w drodze uchwały wspólników spółki, w przypadkach
określonych w art. 278 Kodeksu pracy:

w przypadku odwołania ze stanowiska w związku
z postawieniem spółki w stan upadłości,

w przypadku podjęcia przez wspólników spółki uchwały
o rozwiązaniu umowy z dyrektorem przed upływem jej
terminu,

w innych przypadkach przewidzianych w umowie o pracę.
Wspólnicy spółki mogą więc wypowiedzieć umowę o pracę
z dyrektorem w każdym czasie przed upływem jej terminu.
Jednakże w przypadku braku winy dyrektora przysługuje mu
109
odszkodowanie, w związku z rozwiązaniem umowy przed
terminem,
w
wysokości
trzykrotnego
miesięcznego
wynagrodzenia. Wysokość odszkodowania powinna być
określona w umowie o pracę, ale nie może być niższa od
trzykrotnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektora (art. 279
Kodeksu pracy).
W przypadku rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem,
odpowiednio ust. 2 art. 278 Kodeksu, przy braku zawinionych
działań (bezczynności) dyrektora wypłaca się mu rekompensatę
w kwocie, wskazanej w umowie o pracę, lecz nie niższą od
trzymiesięcznego średniego wynagrodzenia.
Dyrektor może wypowiedzieć umowę o pracę, składając
wypowiedzenie na piśmie najpóźniej na miesiąc przed
rozwiązaniem umowy.
W przypadku tymczasowej niezdolności do pracy pracownikowi
przysługuje odszkodowanie w wysokości, ustalonej rzez ustawę
federalną Federacji Rosyjskiej od 29.12.2006 r. nr 255
o zabezpieczeniu w przypadku tymczasowej niezdolności, ciąży
i porodach obywateli.
Odszkodowanie z tytułu tymczasowej niezdolności do pracy
wypłaca się pracownikom w zależności od długości stażu pracy
w następnych kwotach: 100% średniego wynagrodzenia –
pracownikom, których staż pracy wynosi 8 lat, 80% średniego
wynagrodzenia – pracownikom o stażu pracy od 5 d 8 lat, 60%
średniego wynagrodzenia – pracownikom, o stażu pracy
mniejszym niż 5 lat.
W przypadku naruszenia stanu zdrowia lub w razie śmierci
pracownika, wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy albo
choroby zawodowej, pracownikowi (jego rodzinie) należy się
rekompensata za utracone wynagrodzenie, a także związane
z naruszeniem stanu zdrowia dodatkowe koszty na opiekę
medyczną, socjalną i profesjonalną rehabilitację albo pokrycie
kosztów związanych ze śmiercią pracownika.
110
4.3. Koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
Zakres i warunki prowadzenia działalności gospodarczej, do
której wykonywania potrzebne jest posiadanie koncesji
(zezwolenia) w Rosji, określają przepisy ustawy z dnia 4 maja
2011 r. o koncesjach na prowadzenie poszczególnych rodzajów
działalności (Zebranie ustawodawstwa FR z dnia 09.05.2011,
Nr 19 st. 2716).
Zezwolenie wydawane jest na okres bezterminowy (art. 9
ustawy).
Tytułem wydania zezwolenia pobiera się opłatę skarbową
określoną przez przepisy kodeksu podatkowego (ust. 1 art. 10
ustawy).
Według art. 12 ustawy uzyskania koncesji wymaga wykonywanie
działalności gospodarczej, między innymi w zakresie:
1) opracowywanie, produkcja, rozpowszechnienie środków
szyfrujących (kryptograficznych), systemów informatycznych
i telekomunikacyjnych, chronionych z użyciem środków
szyfrujących
(kryptograficznych),
świadczenie
usług
w dziedzinie szyfrowania informacji, obsługa techniczna
środków szyfrujących (kryptograficznych), systemów
informatycznych i telekomunikacyjnych, chronionych
z użyciem
środków szyfrujących
(kryptograficznych)
(z wyjątkiem sytuacji, gdy wskazaną działalność wykonuję się
dla zabezpieczenia potrzeb własnych osoby prawnej lub
przedsiębiorcy indywidualnego);
2) opracowywanie, produkcja, nabycie w celach sprzedaży
specjalnych urządzeń technicznych, przeznaczonych do
niejawnego gromadzenia informacji;
3) działalność
w
zakresie
wykrywania
urządzeń
elektronicznych,
przeznaczonych
dla
niejawnego
gromadzenia informacji (z wyjątkiem sytuacji, gdy wskazaną
działalność wykonuję się dla zabezpieczenia potrzeb
własnych
osoby
prawnej
lub
przedsiębiorcy
indywidualnego);
111
4) opracowywanie i produkcja środków ochrony informacji
tajnych;
5) działalność w zakresie technicznej ochrony informacji
tajnych;
6) produkcja
i
sprzedaż
materiałów
zabezpieczonych przed kopiowaniem;
poligraficznych
7) opracowywanie, produkcja, testowanie i remont urządzeń
techniki lotniczej;
8) opracowywanie, produkcja, testowanie, konfigurowanie,
montaż, obsługa techniczna, remont, utylizacja i sprzedaż
uzbrojenia i urządzeń techniki wojskowej;
9) opracowywanie, produkcja, testowanie, przechowywanie,
remont i utylizacja broni cywilnej i służbowej, głównych
części broni palnej, handel bronią cywilną i służbową
i głównymi częściami broni palnej;
10) opracowywanie, produkcja, testowanie, przechowywanie,
sprzedaż i utylizacja amunicji (w tym nabojów do broni
cywilnej i służbowej i elementów składowych tych naboi),
wyrobów pirotechnicznych klasy IV i V zgodnie z rosyjskimi
standardami państwowymi, stosowanie pirotechnicznych
wyrobów klas IV i V zgodnie z regulaminem technicznym;
11) przechowywanie i utylizacja broni chemicznej;
12) eksploatacja obiektów, w których występuje zagrożenie
eksplozją lub pożarem;
13) działalność w zakresie gaszenia pożarów w miejscach
zaludnionych, w obiektach produkcyjnych i obiektach
infrastruktury, oraz przy gaszeniu pożarów leśnych
(z wyjątkiem działalności w ochotniczej straży pożarnej);
14) działalność w zakresie montażu, obsługi technicznej
i remontu urządzeń przeciwpożarowych do ochrony
budynków;
15) produkcja leków;
112
16) produkcja i obsługa techniczna urządzeń techniki medycznej
(z wyjątkiem sytuacji, gdy wskazaną obsługę techniczną
spełnia się dla zabezpieczenia potrzeb własnych osoby
prawnej lub przedsiębiorcy indywidualnego);
17) obrót substancjami narkotycznymi, psychotropowymi i ich
pochodnymi, uprawa roślin narkotycznych;
18) działalność w zakresie wykonywania szczepień przeciw
chorobom człowieka i zwierząt (z wyjątkiem sytuacji, gdy
wskazaną działalność wykonuje się w celach medycznych)
i wykonywanie modyfikacji genetycznych organizmów;
19) działalności w zakresie przewozu pasażerów śródlądowym
transportem wodnym oraz transportem morskim;
20) działalność w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych
wewnętrznym transportem wodnym oraz transportem
morskim;
21) działalność w zakresie przewozu pasażerów transportem
powietrznym (z wyjątkiem sytuacji, gdy wskazaną
działalność wykonuję się dla zabezpieczenia potrzeb
własnych
osoby
prawnej
lub
przedsiębiorcy
indywidualnego);
22) działalność w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych
transportem powietrznym (z wyjątkiem sytuacji, gdy
wskazaną działalność wykonuję się dla zabezpieczenia
potrzeb własnych osoby prawnej lub przedsiębiorcy
indywidualnego);
23) działalność w zakresie przewozu pasażerów transportem
samochodowym, przystosowanym do przewozu więcej niż
ośmiu osób (z wyjątkiem sytuacji, gdy wskazaną działalność
wykonuję się dla zabezpieczenia potrzeb własnych osoby
prawnej lub przedsiębiorcy indywidualnego);
24) działalność w zakresie przewozu pasażerów transportem
kolejowym;
113
25) działalność w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych
transportem kolejowym;
26) działalność
w
zakresie
rozładunku
niebezpiecznych w transporcie kolejowym;
ładunków
27) działalność
w
zakresie
rozładunku
ładunków
niebezpiecznych w śródlądowym transporcie wodnym
i w portach morskich;
28) działalność w zakresie holowania w transporcie morskim
(z wyjątkiem sytuacji, gdy wskazaną działalność wykonuję się
dla zabezpieczenia potrzeb własnych osoby prawnej lub
przedsiębiorcy indywidualnego);
29) działalność w zakresie utylizacji i wywozu odpadów I – IV
klasy niebezpieczeństwa;
30) działalność w zakresie organizacji i przeprowadzenia
zakładów i gier w biurach bukmacherskich i totalizatorach;
31) działalność w zakresie ochrony osób i mienia;
32) usługi detektywistyczna;
33) gromadzenie zapasów, przechowywanie, przerób i utylizacja
złomu metali czarnych i kolorowych;
34) świadczenie usług w zakresie zatrudnienia obywateli
Federacji Rosyjskiej poza terytorium Federacji Rosyjskiej;
35) świadczenie usług łączności;
36) świadczenie usług w zakresie radia i telewizji ;
37) działalność w zakresie produkcji nagrań utworów
audiowizualnych, programów do elektronicznych urządzeń
obliczeniowych, baz danych i fonogramów na dowolnych
rodzajach nośników (z wyjątkiem sytuacji, gdy wskazaną
działalność jest wykonywana samodzielnie przez osoby
posiadające prawa do wykorzystania tych przedmiotów praw
autorskich i pochodnych na podstawie ustawy lub umowy);
114
38) działalność w zakresie użycia źródeł promieniowania
jonizującego (z wyjątkiem sytuacji, gdy źródła te
wykorzystuje się w działalności medycznej);
39) działalność w zakresie oświaty (za wyjątkiem działalności
prowadzonej przez niepaństwowe ośrodki oświatowe
znajdujące się na terytorium centrum innowacyjnego
"Skołkowo");
40) działalność kosmiczna;
41) prace geodezyjne i kartograficzne;
42) lokalizacja złóż;
43) działalność
wywołująca
wpływ
hydrometeorologiczne i zjawiska fizyczne;
na
procesy
44) działalność w zakresie hydrometeorologii i w związanych
z nią obszarach (z wyjątkiem sytuacji, gdy wskazana
działalność, prowadzona jest w związku z badaniami
inżynierskimi, wykonywanymi w celu przygotowywania
dokumentacji
projektowej,
rekonstrukcji
obiektów
budowlanych);
45) działalności w zakresie medycyny (za wyjątkiem działalności
prowadzonej przez podmioty prywatne na terytorium
centrum innowacyjnego "Skołkowo");
46) działalności w zakresie farmakologii;
47) działalność w zakresie zachowania obiektów spuścizny
kulturalnej (pomników historii i kultury) narodów Federacji
Rosyjskiej;
48) działalność w zakresie przeprowadzania
bezpieczeństwa przemysłowego;
ekspertyzy
49) działalność związana z obrotem materiałami wybuchowymi
o przeznaczeniu przemysłowym.
Oprócz tego następujące typy działalności wymagają koncesji
zgodnie ze szczególnymi ustawami Federacji Rosyjskiej:
115
1) użycie energii atomowej;
2) produkcja i obrót spirytusem etylowym, produkcja alkoholi;
3) działalność związana z ochroną tajemnicy państwowej;
4) działalność w zakresie udzielania kredytów;
5) działalność w zakresie przeprowadzenia zorganizowanych
licytacji;
6) działalność na rynku papierów wartościowych;
7) działalność funduszy inwestycyjnych i niepaństwowych
funduszy emerytalnych;
8) działalność specjalistycznych funduszy depozytowych;
9) działalność clearingowa;
10) działalność ubezpieczeniowa.
Działalność koncesjonowaną może prowadzić tylko podmiot,
który uzyskał koncesję.
Koncesja uprawnia do wykonywania działalności objętej koncesją
na całym obszarze Rosji (art. 9 ustawy).
W celu uzyskania koncesji składa się wniosek w odpowiednim
urzędzie.
Zgodnie z art. 9 ustawy o koncesjach do wniosku załącza się:

kopie dokumentów założycielskich,

potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej (aktualnie
w wysokości 2600 rubli),

dokumenty,
których
wykaz
określa
regulamin
koncesjonowania konkretnego rodzaju działalności.
Urząd rozpatruje wniosek i zawiadamia wnioskodawcę o podjętej
decyzji w terminie 45 dni.
116
4.4. Umowy handlowe
4.4.1. Rodzaje umów handlowych
Zgodnie z art. 420 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej przez
umowę rozumie się porozumienie dwóch lub więcej osób
o ustanowieniu, zmianie lub ustaniu cywilnych praw
i obowiązków. Strony mogą zawierać umowy, tak przewidziane,
jak i nie przewidziane w ustawie lub innych aktach prawnych.
Na tej podstawie, prawo cywilne Federacji Rosyjskiej przewiduje
następujące rodzaje umów: umowę sprzedaży, umowę odpłatnego
świadczenia usług, umowę o dzieło, umowę przewozu, umowę
komisu, umowę agencyjną i inne.
Ponadto strony mogą zawrzeć umowę, w której zawarte są
elementy różnych umów, przewidzianych w ustawie lub innych
aktach prawnych (tzw. „umowy mieszane” – ros. смешанный
договор). Do stosunków stron na podstawie umowy mieszanej
stosuje się odpowiednio przepisy o umowach, których elementy
zawarte są w umowie mieszanej, jeżeli co innego nie wynika
z uzgodnień stron lub natury umowy mieszanej.
Zgodnie z art. 422 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej umowa
powinna odpowiadać przepisom, określonym w ustawie lub
innych aktach prawnych (normom imperatywnym), obowiązujące
na moment ich zawarcia.
Z praktyki rosyjskiej wynika, iż najbardziej rozpowszechnionym
rodzajem umów w obrocie gospodarczym są umowy sprzedaży.
Na podstawie umowy sprzedaży sprzedawca przenosi (lub
zobowiązuje się przenieść) na własność rzecz (towar)
kupującemu, a kupujący przyjmuje (zobowiązuje się przyjąć)
rzecz (towar) i zapłacić za niego określoną w umowie kwotę
pieniężną.
Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej wyróżnia siedem rodzajów
umów sprzedaży: umowę sprzedaży detalicznej, umowę dostawy
towarów, umowę dostawy towarów dla potrzeb państwowych,
umowę kontraktacji, umowę dostawy energii elektrycznej, umowę
117
sprzedaży nieruchomości i umowę sprzedaży przedsiębiorstwa.
Co do zasady wszystkie rodzaje umów sprzedaży posiadają
podobną strukturę, jednakże między nimi występuje również
wiele różnić, które należy mieć na uwadze.
Zgodnie z art. 455 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej,
towarem zgodnie z przepisami regulującymi umowy sprzedaży
mogą być jakiekolwiek rzeczy, określone co do gatunku lub co do
tożsamości.
Istotnymi z punktu widzenia umów sprzedaży są postanowienia o
przedmiocie świadczenie, które uważa się je za uzgodnione przez
strony, jeżeli umowa pozwala na ustalenie nazwy i ilości towaru.
Przedmiotem świadczenia w ramach umowy sprzedaży
detalicznej mogą być towary, nabywane dla użytku osobistego,
domowego lub innego niezwiązanego z prowadzeniem
działalności gospodarczej.
Umowa sprzedaży detalicznej stanowi w prawie rosyjskim tzw.
umowę publiczną, tj. podmiot prawa handlowego obowiązany jest
zawrzeć umowę z każdym, kto zwrócił się do niego w celu
zawarcia umowy, i nie może preferować jednej osoby wobec
drugiej. Dla wszystkich kupujących ustanawiana jest jednakowa
cena i pozostałe warunki umowy. Szczególną uwagę należy
zwrócić na postanowienia dotyczące jakości przekazywanego
towaru. Na podstawie umowy sprzedawca obowiązany jest
przekazać towar, którego jakość określona jest w umowie.
Warunki dotyczące jakości towaru, w przypadku sprzedaży
detalicznej, wymagają tego aby informacje dla konsumentów,
charakterystyki dotyczące jakości towaru zawarte były w karcie
informacji technicznej, na etykiecie, czy opakowaniu. Towar
powinien być opatrzony informacją o dacie produkcji, terminie
ważności, zasadach korzystania oraz zasadach przechowywania
towaru. W przypadku sprzedaży towarów na podstawie umowy
sprzedaży detalicznej, powinny być uwzględnione warunki
korzystania z urządzeń kas fiskalnych i warunkach rozliczania
reszty z zapłaty oraz zabezpieczenia gotówki pozostałej w kasie.
118
Dostawa towarów podlega ogólnym zasadom przewidzianym dla
umów sprzedaży oraz posiada charakterystyczne dla niej istotne
szczegóły.
Na tej podstawie, przedmiotem świadczenia z umowy dostawy są
towary, wykorzystywane nie do użytku osobistego, a w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej. Na podstawie umowy
dostawy dostawca (sprzedawca), prowadzący działalność
gospodarczą, zobowiązuje się przekazać we wskazanym terminie
lub terminach produkowane lub zakupione przez niego towary
kupującemu dla korzystania w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej lub w innych celach, niezwiązanych z celami
osobistymi, rodzinnymi, domowymi i innymi podobnymi.
Istotnym postanowieniem w umowach dostawy oprócz
postanowień dotyczących przedmiotu umowy, są postanowienia
dotyczące terminu dostawy. O ile kupujący wykorzystuje nabyte
przez niego towary w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej, strony powinny, jak to możliwe, najdokładniej
określić przedmiot lub grafik dostawy i określić dokumenty
potwierdzające datę dostawy.
4.4.2. Sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań
Każdy przedsiębiorca, w szczególności w przypadku
nawiązywania relacji handlowych z nowym kontrahentem,
częstokroć zadaje sobie pytanie: w jaki sposób mogę najlepiej
zabezpieczyć swoje interesy, zwłaszcza zaś w jaki sposób
mógłbym zagwarantować sobie (jako wierzycielowi) uzyskanie
zapłaty za dostarczony kontrahentowi (dłużnikowi) towar, na
wypadek jego niesolidności.
Prawo rosyjskie przewiduje następujące sposoby zabezpieczenia
wykonania zobowiązań umownych:

kary umowne oraz odsetki,

zastaw (hipotekę),

zatrzymanie,
119

poręczenie,

gwarancję bankową,

zadatek.
Jeżeli dłużnik nie wykonuje dobrowolnie swego zobowiązania, np.
nie dokonuje w umówionym terminie zapłaty, wierzyciel może
domagać się przymusowego zaspokojenia wierzytelności
z majątku dłużnika, na podstawie wyroku sądowego, który
stanowi podstawę dla przeprowadzenia przez komornika
egzekucji sądowej. Jednak procedura w tym zakresie jest
czasochłonna, a nadto pociąga za sobą niejednokrotnie wysokie
koszty. Oprócz tego istnieje ryzyko pozbycia się przez dłużnikiem
całego majątku w celu niewykonania zobowiązania.
Zabezpieczenia wierzytelności służą ograniczeniu tego rodzaju
ryzyka przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.
Kary umowne oraz odsetki
Art. 330 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej stanowi, że kara
umowna to określona prawem lub umową suma pieniężna, którą
dłużnik zobowiązany jest zapłacić wierzycielowi w razie
niewykonania czy nienależnego wykonania zobowiązania. Jednak
wierzyciel nie ma prawa wymagać zapłacenia kary umownej, jeśli
nie jest określona odpowiedzialność dłużnika za niewykonanie
czy nienależyte wykonanie zobowiązania.
Umowa o karze umownej powinna być zawarta w formie
pisemnej, bez względu na formę głównego zobowiązania, pod
rygorem nieważności.
Jednak zgodnie z art. 332 Kodeksu cywilnego Rosji wierzyciel ma
prawo wymagać zapłacenia kary umownej, określonej w ustawie,
bez względu na to, czy obowiązek jej wpłacenia jest przewidziany
umową stron.
Ogólny przepis o odsetkach zawiera art. 395 Kodeksu Cywilnego,
który stanowi, że w przypadku gdy strona nie dokona zapłaty
ceny lub innej należności, druga strona ma prawo do odsetek od
120
zaległej sumy w wysokości stóp procentowych Banku
Narodowego, chyba że strony ustalą inną wysokość odsetek.
Art. 74 Konwencji wiedeńskiej jak i stosowne przepisy prawa
rosyjskiego (art. 393 w związku z art. 15 Kodeksu cywilnego)
stanowią, że odszkodowanie za naruszenie umowy przez jedną ze
stron obejmuje sumę równą stracie, w tym utraconych korzyści,
poniesioną przez drugą stronę w rezultacie naruszenia.
Dla zażądania zapłaty kary umownej wierzyciel nie jest
zobowiązany do udowodnienia poniesienia szkody.
Dłużnik wyrównuje szkodę w wysokości nie pokrytej ustaloną
karą umowną, chyba że przepisy szczególne lub umowa stanowią
inaczej.
Zastaw (hipoteka)
Zgodnie z art. 334 Kodeksu cywilnego na mocy zastawu wierzyciel
(zastawnik) może w razie niewykonania przez dłużnika
(zastawcę) zobowiązania, zabezpieczonego zastawem, dochodzić
zaspokojenia z rzeczy obciążonej zastawem z pierwszeństwem
przed innymi wierzycielami tego dłużnika, chyba że inaczej
stanowi prawo.
Zastaw to ulubiona forma zabezpieczenia wierzytelności wśród
przedsiębiorców w Rosji, bo umowa zastawu zmniejsza ryzyko
bezskuteczności przymusowej egzekucji orzeczenia sądu, w razie
niewykonania zobowiązania przez dłużnika, jak również ryzyko
pozbycia się przez dłużnika całego majątku w celu niewykonania
zobowiązania.
Zastaw działek rolnych, przedsiębiorstw, budowli, lokali i innego
majątku nieruchomego reguluje ustawa o hipotece.
Umowa zastawu, pod rygorem nieważności, powinna być
sporządzona na piśmie, ale zastaw może powstać z mocy prawa
jeżeli jest to określone w ustawie.
Zgodnie z prawem zastawcą rzeczy może być zarówno dłużnik, jak
i osoba trzecia. Zastawcą może być właściciel rzeczy lub prawa
121
majątkowego oraz osoba, której przysługuje prawo zarządzania
gospodarczego rzeczą.
Jeśli umowa nie stanowi inaczej, zastaw zabezpiecza roszczenia
w pełnej wysokości, do momentu pełnego zaspokojenia roszczeń,
m.in., odsetki, karę umowną, odszkodowanie za szkody
wyrządzone nienależytym wykonaniem i inne.
Przedmiotem zastawu może być każdy majątek, m.in. rzeczy
i prawa majątkowe, za wyjątkiem majątku, wyłączonego z obrotu,
praw związanych z osobą wierzyciela, w szczególności
zobowiązań alimentacyjnych, odszkodowawczych z tytułu szkody
wyrządzonej życiu czy zdrowiu, i innych praw, od których
odstępstwo jest zabronione prawem.
W umowie zastawu powinny być wskazane przedmiot zastawu
i jego wycena, istota, rozmiar i termin wykonania zobowiązania,
które zabezpiecza się zestawem, wskazanie na to, we władaniu
której ze stron znajduje się zastawiony majątek.
Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym, na mocy
którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swoich roszczeń
z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się ona własnością
i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela
nieruchomości. Umowa hipoteki powinna być, pod rygorem
nieważności, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Praw.
Rejestracji dokonuje regionalny urząd rejestracyjny Ministerstwa
Sprawiedliwości Rosji.
Jeśli przedmiot zastawu staje się przedmiotem jeszcze jednego
zastawu w celu zabezpieczenia innych roszczeń, pierwszy
wierzyciel ma pierwszeństwo przez innymi.
Prawo zatrzymania
Według art. 359 Kodeksu cywilnego zobowiązany do wydania
cudzej rzeczy, może ją zatrzymać, aż do chwili zaspokojenia
przysługujących mu roszczeń.
122
Wierzyciel może zatrzymywać rzecz, pomimo, że po tym jak ta
rzecz weszła w jego posiadanie, prawa do niej zostały nabyte
przez osobę trzecią.
Poręczenie
Według art. 363 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej
poręczyciel w prawie rosyjskim odpowiada jako współdłużnik
solidarny, chyba że poszczególne przepisy lub umowa zastrzegają
odpowiedzialność subsydiarną.
Umowa poręczenia powinna być zawarta w zwykłej formie
pisemnej pod rygorem nieważności.
Poręczyciel odpowiada przed wierzycielem jak dłużnik, m.in. za
wpłacenie odsetek, odszkodowanie, koszty sądowe i inną szkodę,
spowodowaną niewykonaniem czy nienależytym wykonaniem
zobowiązania przez dłużnika, jeśli umowa poręczenia nie
przewiduje inaczej.
Zgodnie z art. 365 Kodeksu cywilnego, po wykonaniu
zobowiązania na poręczyciela przechodzą prawa wierzyciela
i prawa, wierzyciela jak zastawnika, w tej wysokości, w jakiej
poręczyciel wykonał zobowiązanie.
Według art. 367 Kodeksu cywilnego poręczenie wygasa m. in.:

z chwilą wygaśnięcia/wykonania zobowiązania przez
dłużnika,

w razie zwiększenia zakresu odpowiedzialności dłużnika
bez uzyskania na to zgody poręczyciela,

gdy wierzyciel po upłynięciu terminu wykonania
zobowiązania przez dłużnika, bez uzasadnionego powodu,
odmówił przyjęcia świadczenia,

w razie zmiany dłużnika, gdy poręczyciel odmówił
udzielenia poręczenia za nowego dłużnika,

z upływem terminu, na który to poręczenie zostało
ustanowione,
123

jeśli termin poręczenia nie jest oznaczony – z upływem
jednego roku od dnia upłynięcia terminu spłaty długu,
w odniesieniu do którego ustanowiono poręczenie, jeśli
wierzyciel nie wytoczy powództwa przeciw dłużnikowi.

jeśli termin płatności długu nie jest oznaczony albo jeżeli
płatność długu zależy od wypowiedzenia, z upływem 2 lat
od dnia udzielenia poręczenia, jeśli wierzyciel nie wytoczy
powództwa przeciw dłużnikowi.
W razie wpłacenia wierzycielowi sumy, poręczyciel ma prawo
regresu do dłużnika.
Gwarancja bankowa
W Rosji gwarancja może być udzielona przez bank, inną instytucję
finansową lub zakład ubezpieczeniowy (gwarant), które
gwarantują wierzycielowi (beneficjentowi) spłatę długu przez
dłużnika (pryncypała). Gwarant odpowiada przed wierzycielem
(beneficjentem) za nie wykonanie zobowiązania przez dłużnika.
Gwarancją bankową – jednostronne zobowiązanie bankugwaranta – po spełnieniu przez podmiot uprawniony
(beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które
mogą być potwierdzone określonymi w tym zapewnieniu
dokumentami, jakie beneficjent gwarancji załączy do
sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten
wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji –
bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.
Za wydanie gwarancji bankowej, pryncypał wypłaca gwarantowi
wynagrodzenie.
Zobowiązanie gwaranta wobec wierzyciela jest niezależne od
zobowiązania, dla zabezpieczenia którego gwarancja została
ustanowiona.
Gwarancja nie może być odwołana, chyba że gwarancja stanowi
inaczej.
124
Wierzyciel może żądać zaspokojenia długu, w kwocie określonej
w gwarancji, przed upływem terminu, na który została ona
udzielona.
Prawa z gwarancji wierzyciel nie może scedować na rzecz innej
osoby. Po wykonaniu swojego zobowiązania gwarant nabywa
roszczenie wobec dłużnika (prawo regresu), chyba że umowa
gwarancji stanowi inaczej.
Zgodnie z art. 378 Kodeksu cywilnego zobowiązanie gwaranta
wobec beneficjenta gwarancji wygasa:

po wypłaceniu beneficjentowi sumy, na którą gwarancja
jest wydana;

po upłynięciu określonego w gwarancji terminu, na który
jest ona wydana;

wskutek odstąpienia beneficjanta od swoich praw do
gwarancji i zwróceniu jej gwarantowi;

wskutek odstąpienia beneficjanta od swoich praw do
gwarancji poprzez pisemne oświadczenie o zwolnieniu
gwaranta z jego zobowiązań.
W razie wypłacenia sumy gwarancji beneficjentowi, gwarant ma
prawo regresu w stosunku do pryncypała.
Zadatek
Zgodnie z art. 380 Kodeksu cywilnego zadatkiem jest kwota lub
mienie ruchome przekazane przez dłużnika na rzecz wierzyciela
na poczet długu, w celu potwierdzenia zobowiązania oraz w celu
zabezpieczenia jego wykonania.
Umowa zadatku powinna być zawarta w zwykłej formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
nastąpiło wskutek winy dłużnika, zadatek zostaje u wierzyciela.
Jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
nastąpiło wskutek winy wierzyciela, ten ostatni powinien zwrócić
dłużnikowi zadatek w podwójnej wysokości.
125
4.4.3. Zdolność do czynności prawnych rosyjskiej strony
umowy
Według art. 19 ust. 2 Umowy miedzy Rzeczpospolitą Polską
a Federacją Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych
w sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Warszawie dnia
16 września 1996 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 83, poz. 750), zdolność
prawną i zdolność do czynności prawnych osoby prawnej ocenia
się według prawa tej Umawiającej się Strony, zgodnie z którym
osoba ta została utworzona.
Oznacza to, że przy podpisaniu umowy handlowej z podmiotem
rosyjskim, jego zdolność do czynności prawnej należy oceniać
według przepisów prawa rosyjskiego.
W prawie rosyjskim, podobnie jak w polskim osoba fizyczna
nabywa zdolność prawną z chwilą urodzenia.
Osoba prawna nabywa zarówno zdolność prawną, jak i zdolność
do czynności prawnych z chwilą wpisu do odpowiedniego
rejestru.
Zdolność do czynności prawnych, czyli zdolność do dokonywania
we własnym imieniu czynności prawnych (nabywania praw
i zaciągania zobowiązań) może być pełna lub ograniczona.
Pełną zdolność do czynności prawnych mają osoby fizyczne, które
ukończyły 18 rok życia oraz wszystkie osoby prawne.
Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają:

osoby małoletnie, które ukończyły 14 lat. Osoby w wieku
od czternastu do osiemnastu lat mogą zawierać umowy za
pisemną zgodą swoich przedstawicieli prawnych–
rodziców lub opiekunów. Bez zgody przedstawicieli osoby
małoletnie mogą rozporządzać swoimi wynagrodzeniem,
stypendium i innymi dochodami; być podmiotem prawa
autorskiego, wnosić wkłady do organizacji kredytowych
i rozporządzać nimi;

osoby częściowo ubezwłasnowolnione, a także osoby,
w stosunku do których obowiązuje postanowienie
126
o ustanowieniu doradcy tymczasowego, wydane przez sąd
w trakcie postępowania o ubezwłasnowolnienie.

Zdolność prawna osób prawnych różni się od zdolności
prawnej osób fizycznych (na przykład, osoba prawna nie
może być spadkodawcą).

Zdolność prawna osoby prawnej oznacza, że może ona:

nabywać prawa, w celu prowadzenia działalności
statutowej, przewidzianej w dokumentach założycielskich,

odpowiadać za zobowiązania,

posiadać firmę i siedzibę, ma możliwość otwierania filii
i przedstawicielstw,

nazwa osoby prawnej musi zawierać jej formę
organizacyjną, a organizacji niekomercyjnej – charakter
działalności.
W obrocie gospodarczym Rosji uczestniczą następujące podmioty
prawne:

Rosyjskie osoby prawne: spółka akcyjna otwarta, spółka
akcyjna
zamknięta,
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
spółka
z
dodatkową
odpowiedzialnością, towarzystwo pełne, towarzystwo na
wierze, przedsiębiorstwa państwowe, indywidualni
przedsiębiorcy, spółdzielnia produkcyjna, spółdzielnia
konsumencka, partnerstwo gospodarcze, fundacja, urząd.

Jednostki nieposiadające osobowości prawnej: oddziały
(filie) rosyjskiej lub zagranicznej osoby prawnej,
przedstawicielstwo rosyjskiej lub zagranicznej osoby
prawnej.
Większość wszystkich podmiotów gospodarczych Rosji stanowią
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Drugie miejsce należy
do spółek akcyjnych typu otwartego lub zamkniętego. Spółka
jawna lub komandytowa na rynku rosyjskim to zjawisko
wyjątkowo rzadkie. Zasadą jest, iż każda spółka odpowiada za
127
swoje zobowiązania bez ograniczeń, całym swoim majątkiem.
Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki,
chyba ze prawo stanowi inaczej. Natomiast odpowiedzialność
wspólników za zobowiązania towarzystwa jest subsydiarna
i pełna bez względu na rozmiary wkładu, wspólnik odpowiada
całym swoim majątkiem solidarnie z innymi wspólnikami.
Oddział lub przedstawicielstwo nie mogą dokonywać czynności
prawnych we własnym imieniu, a tylko w imieniu macierzystej
osoby prawnej.
Artykuł 53 Kodeksu cywilnego stanowi, ze osoba prawna nabywa
prawa oraz zaciąga zobowiązania przez swoje organy, działające
zgodnie z prawem i dokumentami założycielskimi, a w niektórych
przypadkach przez swoich wspólników (towarzystwo pełne).
Osoba prawna może mieć prawa cywilne zgodne z zakresem jej
działalności, określonym w dokumentach założycielskich oraz
obowiązki cywilne w związku z ta działalnością.
Rosyjskie prawo przewiduje:
Zarząd jednoosobowy – osoba, która reprezentuje spółkę na mocy
statutu i ma prawo wykonywania zdolności prawnej spółki we
wszystkich sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji innych
organów.
Zarząd wieloosobowy – grupa osób, która podejmuje decyzję
kolegialne w sprawach, wskazanych w statucie spółki.
Zgromadzenie wspólników może przekazać uprawnia zarządu do
innej spółki.
Kompetencje zarządu są określone w statucie spółki. System
organów wykonawczych spółki może wyglądać w następujący
sposób:

zarząd jednoosobowy;

zarząd jednoosobowy i zarząd wieloosobowy.
Możliwości stworzenia w spółce tylko zarządu wieloosobowego
ustawodawstwo Rosji nie przewiduje.
128
Prawo
do
reprezentowania
spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością i spółki akcyjnej z reguły przysługuje tylko
jednej osobie, chyba że statut tego podmiotu stanowi inaczej. Tą
osobą jest zazwyczaj dyrektor, dyrektor generalny, prezes,
zarządca, itp. (dalej: dyrektor). Dyrektor jest powoływany przez
zgromadzenie wspólników w terminie wskazanym w statucie
spółki.
Prawo do reprezentowania towarzystwa mają wszyscy Wspólnicy.
Inne osoby mogą reprezentować osobę prawną tylko wtedy, jeśli
stanowi tak ustawa albo statut (umowa założycielska)
konkretnego podmiotu lub na podstawie pełnomocnictwa.
Zgodnie z art. 1209 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej
prawem właściwym dla formy czynności prawnej jest prawo
państwa dokonania czynności prawnej. Więc, pełnomocnictwo,
wydane na terytoriom Polski jest ważne w Rosji, jeżeli odpowiada
ono wymogom ustawodawstwa Polski. Jednak pełnomocnictwo,
wydane w Polsce, nie może być uznane za nieważne w Rosji, jeśli
są
spełnione
wszystkie
warunki
ważności
ustalone
ustawodawstwem Rosji.
W związku z powyższym osoba fizyczna reprezentująca osobę
prawną z siedzibą w Rosji powinna przy zawarciu umowy
dostarczyć dowody uprawniające do dokonania danej czynności
prawnej. Na przykład:

odpis z rejestru albo

pełnomocnictwo wystawione przez podmiot gospodarczy.
Pełnomocnictwo w imieniu rosyjskiej osoby prawnej powinno być
udzielone na piśmie przez osobę pełniącą funkcję
jednoosobowego organu wykonawczego (dyrektora generalnego)
lub inną osobę uprawnioną do tego na podstawie dokumentów
założycielskich i opatrzone pieczątką firmową (art. 185 ust. 5
Kodeksu cywilnego).
Termin ważności pełnomocnictwa, wydanego na terytorium Rosji,
nie może być dłuższy niż trzy lata, jeśli zaś w pełnomocnictwie nie
129
jest określony termin ważności – wynosi on jeden rok od dnia
wystawienia. Wyjątek stanowi pełnomocnictwo udzielone
w formie notarialnej, które uprawnia do działania za granica. Jest
ono ważne, aż do odwołania przez mocodawcę. Pełnomocnictwo,
które nie jest opatrzone datą, jest nieważne (art. 186 Kodeksu
cywilnego).
Pełnomocnictwo udzielone w drodze substytucji powinno być
poświadczone przez notariusza (art. 187 ust. 3 Kodeksu
cywilnego).
Sprawy, dotyczące dokonania czynności prawnych o znacznym
charakterze (ros. крупные сделки), wykraczają poza kompetencje
dyrektora i wymagają zgody zgromadzenia wspólników lub rady
nadzorczej, chyba że czynność ta mieści się w zakresie zwykłego
zarządu. Zgody zgromadzenia wspólników wymagają:
1. Umowy, w zawarciu których zainteresowany jest członek
zarządu jednoosobowego lub wieloosobowego, członek rady
nadzorczej, wspólnik, który dysponuje bezpośrednio lub
pośrednio 20% głosów na zgromadzeniu, osoba która wywiera
decydujący wpływ na działalność spółki.
Wskazane osoby są zainteresowane w zawarciu umów, kiedy ich
małżonkowie, rodzice, dzieci, bracia i siostry i/lub powiązane
z nimi osoby:

są stroną lub pełnomocnikiem strony umowy;

mają prawa własności nie mniej niż 20% udziałów;

są członkami zarządu strony umowy.
2. Umowy lub kilka umów, których wartość jest wyższa niż 25%
wartości majątku spółki, zgodnie z bilansem spółki za ostatni
okres rozliczeniowy. (jeżeli w statucie nie ustanowiono większego
rozmiaru).
Umowy handlowe mieszczą się zwykle w zakresie zwykłego
zarządu i nie wymagają uchwały zgromadzenia wspólników lub
rady nadzorczej.
130
Niekiedy dokumenty założycielskie spółki zawierają inne
ograniczenia kompetencji dyrektora. Jeżeli w dokumentach
założycielskich uprawnienia osoby do dokonania czynności
prawnej zostały ograniczone w stosunku do pełnomocnictwa lub
przepisów ustawy, a dokonując czynności prawnej osoba
wykroczyła poza te ograniczenia, taka czynność może być uznana
za nieważną przez sąd na wniosek osoby, w której interesie te
ograniczenia zostały ustanowione. Warunkiem koniecznym
uznania czynności za nieważną w tym przypadku jest
udowodnienie okoliczności, że druga strona czynności o tym
ograniczeniu wiedziała albo powinna była wiedzieć (art. 174
Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej).
4.4.4. Rozwiązanie umowy
Zgodnie z art. 450 Kodeksu cywilnego Rosji w prawie rosyjskim
umowa może być zmieniona lub rozwiązana w drodze
porozumienia stron.
Na żądanie jednej ze stron umowa może być zmieniona lub
rozwiązana na drodze sądowej, gdy:

druga strona dopuściła się istotnego naruszenia umowy,

nastąpiła istotna zmiana okoliczności,

w innych przypadkach określonych w prawie.
Naruszenie umowy przez jedną ze stron albo zmianę okoliczności
uważa się za istotne, jeżeli powoduje dla drugiej strony taki
uszczerbek, który w sposób zasadniczy pozbawia tę stronę tego,
czego zgodnie z umową miała prawo oczekiwać.
Przy braku zgody stron na zmianę umowy w związku z istotną
zmianą okoliczności, umowa może być rozwiązana przez sąd, jeśli:
1) w moment zawarcia umowy strony zakładały, że taka zmiana
okoliczności nie nastąpi;
2) przyczyny zmiany okoliczności nie mogły być przewidziane
przez stronę;
131
3) wykonanie umowy, bez zmiany warunków, powoduje dla
drugiej strony taki uszczerbek, który w sposób zasadniczy
pozbawia tę stronę tego, czego zgodnie z umową miała prawo
oczekiwać.
Rozwiązana i zmiany umowy dokonuje się w takiej formie,
w jakiej umowa została zawarta, jeśli innej nie przewidziano
w ustawach lub umowie.
Powództwo o rozwiązanie lub zmianę umowy może być złożone
do sądu tylko po otrzymywaniu od drugiej strony odpowiedzi
odmownej na propozycję zmiany lub rozwiązania umowy albo
nieotrzymania odpowiedzi w terminie, wskazanym w propozycji
czy ustalonym przez prawo albo umowę, a przy jego braku –
w terminie 30 dni.
Prawo odstąpienia od umowy będzie przysługiwać jednej lub
obydwu stronom umowy, jeśli tak stanowi prawo lub umowa. Na
przykład art. 523 Kodeksu cywilnego stanowi, że prawo
odstąpienia od umowy sprzedaży towarów albo jej zmiany
przysługuje stronie umowy tylko w przypadku istotnego
naruszenia umowy przez drugą stronę.
Za istotne naruszenie umowy sprzedaży towarów przez
sprzedawcę uznaje się:

dostarczenie towarów nienależytej jakości z wadami,
które nie mogą być usunięte w terminie odpowiadającym
kupującemu,

wielokrotne naruszenie terminów dostarczenia towarów.

Za istotne naruszenie umowy sprzedaży towarów przez
kupującego uznaje się:

wielokrotne naruszenie terminów zapłaty ceny towarów,

wielokrotne nieodebranie towaru, jeśli ten obowiązek
spoczywa na kupującym.
Zatem w wyżej wymienionych przypadkach rozwiązanie umowy
nie wymaga drogi sądowej, wystarczy złożyć wypowiedzenie na
132
piśmie. Umowę uznaje się za zmienioną lub rozwiązaną z chwilą
otrzymania przez drugą stronę zawiadomienia o odstąpieniu od
umowy w całości lub w części, chyba że w zawiadomieniu lub
w porozumieniu stron zostanie zastrzeżony inny termin
rozwiązania (zmiany) umowy.
Przy zmianie umowy zobowiązania stron zmieniają się
w określonym zakresie. Przy rozwiązaniu umowy zobowiązania
stron ustają.
W razie zmiany czy rozwiązaniu umowy zobowiązania uważane
są za zmienione czy wstrzymane od momentu zawarcia przez
strony umowy o zmianie czy o rozwiązaniu umowy lub od chwili
uprawomocnienia się orzeczenia sądu o zmianie czy
o rozwiązaniu umowy.
Przy rozwiązaniu umowy strony nie mają prawa wymagać
powrotu do czynności wykonanych do momentu rozwiązania
umowy.
Jeśli podstawą do zmiany czy rozwiązania umowy jest istotne
naruszenie umowy przez jedną ze stron, druga strona ma prawo
do odszkodowania.
4.4.5. Umowa międzynarodowej sprzedaży towarów
Umowa sprzedaży towarów została uregulowana w Kodeksie
cywilnym w sposób analogiczny do Konwencji Wiedeńskiej.
Według prawa rosyjskiego podmioty gospodarcze mogą zawierać
umowy zarówno przewidziane w Kodeksie cywilnym i innych
aktach prawnych, jak również nieprzewidziane.
Warto zauważyć, że w prawie rosyjskim forma czynności prawnej
w zakresie zewnętrznej działalności gospodarczej, kiedy
chociażby jedną ze stron jest rosyjska osoba prawna podlega
prawu rosyjskiemu, bez względu na miejsce wykonania. Ta zasada
ma zastosowanie również w wypadkach, kiedy chociażby jedną ze
stron jest osoba fizyczna -przedsiębiorca, której prawem
osobistym jest prawo rosyjskie (p. 2 art. 1209 Kodeksu cywilnego
Federacji Rosyjskiej).
133
W Rosji czynność prawna w zakresie zewnętrznej działalności
gospodarczej (Międzynarodowa, komercyjna czynność prawna) to
czynność prawna w zakresie międzynarodowych stosunków
ekonomicznych, wykonywana między stronami, których
przedsiębiorstwa znajdują się na terytorium różnych państw.
Wskazana reguła nosi w prawie rosyjskim charakter imperatywny.
Umowy w zakresie zewnętrznej działalności gospodarczej muszą
być zawierane w formie pisemnej. Ta reguła dotyczy również
zmiany, przedłużenia i rozwiązania umowy. Umowa w formie
pisemnej może być zawarta w postaci jednego dokumentu,
podpisanego przez strony, a także przez wymianę dokumentów za
pomocą połączenia pocztowego, telegraficznego, telefonicznego,
elektronicznego czy innego połączenia, pozwalającego na ustalenie,
że dokument pochodzi od strony umowy (p. 2 art. 434 Kodeksu
Cywilnego Federacji Rosyjskiej).
Chociaż Konwencja Wiedeńska stanowi że pisemna forma umowy
nie jest wymagana i umowa może być zawarta w dowolny sposób,
zgodnie z art. 96 Konwencji państwo, którego ustawodawstwo
wymaga, żeby umowy sprzedaży były zawierane czy potwierdzane
w formie pisemnej, może ogłosić o nieprzydatności przepisów
Konwencji, co dopuszcza użycie innej formy dla tych przypadków,
kiedy jedna ze stron umowy ma swoje komercyjne
przedsiębiorstwo w tym państwie.
ZSRR
przy
przyłączeniu
do
Konwencji
oświadczył
o nieprzydatności jej przepisów, dopuszczających zawarcie umowy
nie w formie pisemnej, jeśli chociaż jeden z kontrahentów ma swój
zakład handlowy na jego terytorium(Uchwała Rady Najwyższej
ZSRR z 23 maja 1990 r.).
Zatem, przepisy rosyjskiego ustawodawstwa o formie pisemnej dla
umów w zakresie zewnętrznej działalności gospodarczej mają
charakter imperatywny.
Według przepisów prawa cywilnego do zawarcia umowy
sprzedaży towarów wystarczy wskazanie towaru i jego ilości
(postanowienia istotne). W innym przypadku, umowa nie będzie
uważana za zawartą.
134
Ze względów praktycznych, każda umowa powinna zawierać
przykładowo następujące dane oraz postanowienia w zakresie:

daty i miejsca zawarcia umowy,

oznaczenia stron,

przedmiotu umowy (w przypadku umowy sprzedaży
towarów należy co najmniej podać nazwę towaru oraz
inne dane, które pozwalają ten towar zidentyfikować, a
także jego ilość),

warunków dostawy,

momentu przejścia własności towaru,

ceny,

terminów i miejsca dostarczenia towaru,

warunków płatności, oznaczenia waluty,

opakowania i oznakowania towaru,

danych o gwarancji,

odpowiedzialności stron,

ubezpieczenia towaru,

okoliczności siły wyższej,

właściwości prawa,

określenia sposobu rozstrzygnięcia sporu (sąd, arbitraż).
Przy konstruowaniu umowy sprzedaży towarów, strony zawsze
mogą posłużyć się formułą INCOTERMS lub innym obyczajem
handlowym.
Zgodnie z art. 20 ustawy o regulacjach dewizowych każda
transakcja z zakresu obrotu gospodarczego z zagranicą, której
wartość przekracza równowartość pięciu tysięcy USD, podlega
zgłoszeniu przez podmiot rosyjski do banku, w którym ma swój
rachunek. Taka transakcja wymaga sporządzenia tzw. paszportu
135
transakcji, czyli dokumentu, który pozwala bankowi kontrolować
jej przebieg, a przede wszystkim skontrolować, czy strona
zagraniczna transakcji dokona w terminie określonym w umowie
zapłaty ceny za wyeksportowany z Rosji towar (usługi, roboty)
albo czy strona zagraniczna transakcji dostarczy w terminie towar
(usługi, roboty), którego cena została zapłacona przez rosyjskiego
importera z góry lub czy zwróci cenę w razie niedostarczenia
towaru.
W przypadku, jeśli strona zagraniczna transakcji nie dokona
w terminie określonym w umowie zapłaty ceny za
wyeksportowany z Rosji towar (usługi, roboty) albo strona
zagraniczna transakcji nie dostarczy w terminie towaru (usługi,
roboty), którego cena została zapłacona przez rosyjskiego
importera z góry lub nie zwróci ceny w razie niedostarczenia
towaru, odpowiedzialność ponosi kontrahent rosyjski, na którego
może być nałożona kara w wysokości od ¾ do wysokości kwoty,
która nie wpłynęła z zagranicy na rachunek rosyjskiego
kontrahenta (art. 15.25 ustawy z dnia 30 grudnia 2001 r. Kodeks
Federacji Rosyjskiej o wykroczeniach administracyjnych).
4.5. Przedawnienie roszczeń
Przedsiębiorca polski, którego prawo zostało naruszone poprzez
działania (zaniechanie) rosyjskiego kontrahenta, może skutecznie
dochodzić naruszonego prawa w okresie tzw. terminu
przedawnienia (art. Kodeksu cywilnego).
Ogólny termin przedawnienia w prawie rosyjskim wynosi trzy
lata (art. 196 Kodeksu cywilnego).
Jednak dla różnych rodzajów roszczeń prawo może przewidywać
specjalne terminy przedawnienia, skrócone czy dłuższe
w stosunku do terminu ogólnego.
Terminy przedawnienia i tryb ich obliczania nie mogą być
zmienione przez strony.
Należy jednak mieć na uwadze, iż Rosja jest członkiem Konwencji
o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów,
136
sporządzonej w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r. (Dz. U.
z 1997 r. Nr 45, poz. 282 –dalej: Konwencją o przedawnieniu).
Według art. 8 Konwencji o przedawnieniu termin przedawnienia
roszczeń w umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
wynosi cztery lata, czyli kontrahent polski może skutecznie
dochodzić swoich roszczeń wobec kontrahenta rosyjskiego
w okresie czterech lat od dnia rozpoczęcia biegu przedawnienia.
Należy jednak zaznaczyć, że Konwencja o przedawnieniu
obejmuje tylko umowy międzynarodowej sprzedaży towarów, a w
pozostałych przypadkach należy się kierować terminami
przedawnienia określonymi w przepisach rosyjskich (trzy lata).
Należy podkreślić, że w myśl przepisów zarówno Konwencji
o przedawnieniu jak i krajowych rosyjskich, bieg przedawnienia
przerywa się przez złożenie pozwu w sądzie oraz przez dokonanie
przez dłużnika jakichkolwiek działań, które świadczą o uznaniu
zobowiązania. Po przerwaniu terminu przedawnienia, rozpoczyna
ono swój bieg od dnia przerwania biegu przedawnienia.
Przerwanie biegu przedawnienia poprzez uznanie roszczenia
przez dłużnika, ma szczególne znaczenie dla wierzyciela, który nie
zdąży złożyć pozwu w sądzie albo z jakichkolwiek innych
powodów musi powstrzymać się z pozywaniem dłużnika do sądu
w terminie przedawnienia. W takiej sytuacji należy podjąć
wszelkie starania, żeby skłonić dłużnika do uznania zobowiązania
na piśmie. Najczęściej w tej sytuacji wysyła się do dłużnika
wezwanie prowokujące dłużnika do udzielenia odpowiedzi.
Z reguły dłużnik nie zaprzecza, uznaje dług, ale przy tym wskazuje
jakieś przyczyny, które według dłużnika w tej chwili
uniemożliwiają uregulowanie należności. W tej sytuacji dla
wierzyciela podstawowe znaczenie ma sam fakt uznania długu.
Według art. 208 Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej, przepisy
o przedawnieniu nie dotyczą następujących roszczeń:

obrona osobistych niemajątkowych praw i innych
niematerialnych aktywów;

roszczenia w stosunku do banków o wydanie wkładów;
137

roszczenia o wyrządzeniu szkody na życiu czy zdrowiu
obywatela;

roszczenia właściciela lub posiadacza rzeczy o usunięcie
naruszeń jego prawa, chociażby te naruszenia nie były
związane z pozbawieniem posiadania;

inne roszczenia, ustalone przez prawo.
4.6. Rozstrzyganie sporów
4.6.1. Wstęp
Uznawanie i wykonywanie zagranicznych orzeczeń sądowych
i arbitrażowych jest jednym z podstawowych zagadnień
międzynarodowego postępowania sądowego i arbitrażowego.
Przepisy regulujące tę kwestię decydują, czy w danym kraju wyrok
wydany przez sąd obcego państwa odniesie jakikolwiek efekt.
Jeżeli przepisy nie przewidywałyby możliwości uznania
i wykonania wyroku obcego państwa, osoba zainteresowana
musiałaby przeprowadzić ponownie całe postępowanie sądowe w
kraju, gdzie zamierza dochodzić swoich roszczeń. W takiej sytuacji
istnienie prawomocnego wyroku innego państwa byłoby
praktycznie
bez
znaczenia.
Ponowne
przeprowadzenie
postępowania powodowałoby powstanie znacznych kosztów
obciążających stronę, niepewność co do stanu prawnego oraz
dodatkowe szkody spowodowane opóźnieniem w egzekucji
należnego świadczenia. Ponadto, strona chcąca egzekwować swoje
należności w innym państwie, otrzymując wiadomość o położeniu
majątku dłużnika dopiero po pewnym czasie od powstania
roszczenia, może być narażona na przykład na przedawnienie
swych roszczeń, przez co straci możliwości ich wyegzekwowania.
Jeżeli natomiast orzeczenie sądowe jest uznawane i wykonywane
przez sąd drugiego kraju, strona może wyegzekwować należne jej
roszczenie po przeprowadzeniu postępowania ograniczonego
jedynie do pewnych kwestii formalnych. Takie postępowanie,
znacznie szybsze, znacząco zmniejsza niepewność sytuacji
prawnej strony i koszty przez nią poniesione, jak również
zwiększa
prawdopodobieństwo
otrzymania
wcześniej
138
zasądzonego przez sąd obcego państwa świadczenia.
W zdecydowanej większości umów, które zawierane są pomiędzy
międzynarodowymi firmami i korporacjami, przewiduje się
arbitrażowy tryb rozwiązania sporów. Międzynarodowa praktyka
świadczy o tym, że wzrasta liczba spraw, które rozpoznawane są
w trybie arbitrażowym, gdy jedną ze stron jest państwo.
4.6.2. System sądowy w Federacji Rosyjskiej
Zgodnie z ustawą o systemu sądowym Federacji Rosyjskiej system
sądowy Federacji Rosyjskiej składa się z sądów gospodarczych,
sądów jurysdykcji ogólnej i Sądu Konstytucyjnego. Oprócz tego
w Rosji funkcjonują sądy polubowne, ale sądy te nie są częścią
systemu sądowego Federacji Rosyjskiej.
Sąd Najwyższy Federacji
Rosyjskiej
Okręgowe/morskie sądy wojskowe
Sądy Najwyższe republik, krajów, obwodów,
miast federalnego znaczenia, obwodów i
okręgów autonomicznych
Garnizonowe Sądy wojskowe
Sądy rejonowe
sędziowie pokoju (“grodzkie”,
мировые судьи)
139
Gospodarczy Sąd Najwyższy Federacji
Rosyjskiej
Sąd własności intelektualnej
Federalne okręgowe sądy gospodarcze
Apelacyjne sądy gospodarcze
Sądy gospodarcze jednostek podziału
administracyjnego
W Rosji sądami państwowymi właściwymi do rozpatrywania
spraw gospodarczych są specjalnie wyodrębnione sądy
gospodarcze. Tworzą one odrębny pion systemu sądowego
Federacji Rosyjskiej. Tak, na przykład, Sąd Najwyższy Federacji
Rosyjskiej nie jest sądem najwyższym w tym pionie. Jest nim
Gospodarczy Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej. Rozgraniczenie
właściwości pomiędzy sądami jurysdykcji ogólnej a sądami
arbitrażowymi oparte jest na kryterium podmiotowym
i przedmiotowym. Zgodnie z regułą ogólną do właściwości sądów
gospodarczych z jednej strony należą sprawy gospodarcze oraz
inne sprawy związane z wykonywaniem działalności
gospodarczej, z drugiej – sprawy, w których stronami są osoby
prawne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Tak, co do zasady, jeżeli jedną ze stron sporu jest osoba fizyczna
nie prowadząca działalności gospodarczej albo osoba fizyczna
posiada status przedsiębiorcy, lecz spór nie jest związany
z wykonywaniem przez nią działalności gospodarczej, to sądem
właściwym będzie sąd jurysdykcji ogólnej, a nie sąd gospodarczy.
Regułą ta nie obejmuje przypadków, wymienionych w kodeksie
postępowania gospodarczego lub innych ustawach federalnych
(chociażby w art. 33 kodeksu postępowania gospodarczego).
140
Z punktu widzenia praktycznego warto zwrócić uwagę na
terminologię używaną przez ustawodawcę rosyjskiego w celu
określenia powszechnego sądownictwa gospodarczego. Otóż sądy
gospodarcze w Rosji nazywane są sądami „arbitrażowymi” (ros.
арбитражные суды). Z kolei sądy arbitrażowe w rozumieniu
prawa polskiego (sądy polubowne) nazywane są sądami
„rozjemczymi” (ros. третейские суды).
Sądy gospodarcze powołane są do rozstrzygania spraw
gospodarczych i innych spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej:

sprawy cywilne (handlowe), w których stronami są osoby
prawne lub osoby fizyczne posiadające status
przedsiębiorców,

sprawy administracyjne, na przykład, o uznanie
normatywnych i innych aktów organów państwowych za
nieważne lub o dochodzenie należności podatkowych
wobec przedsiębiorcy;

sprawy o ustalenie faktów mających znaczenie prawne dla
powstania, zmiany lub ustania praw w sferze działalności
gospodarczej;

wykonanie orzeczeń sądów polubownych w sprawach
gospodarczych bądź uznanie je za nieważne;

uznanie i wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych.
Poza tym sądy gospodarcze mają właściwość wyłączną w zakresie
spraw o ogłoszenie upadłości, uchylenie decyzji o odmowie wpisu
do rejestru osób prawnych lub rejestru osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, sporów związanych
z działalnością
depozytariuszy,
korporacji
państwowych,
o ochronę praw własności intelektualnej i dóbr osobistych
przedsiębiorcy. Zauważyć należy, iż katalog tych spraw, zawarty
w art. 33 kodeksu postępowania gospodarczego nie jest
zamknięty. Niektóre sprawy mogą należeć do właściwości
141
wyłącznej sądów gospodarczej na podstawie odrębnych ustaw
federalnych.
Sądy jurysdykcji ogólnej rozstrzygają wszelkie sprawy (karne,
administracyjne i cywilne) za wyjątkiem spraw należących do
właściwości sądów gospodarczych.
Sąd konstytucyjny – państwowy organ sądownictwa powołany
do badania zgodności z normami konstytucyjnymi norm
prawnych niższego rzędu – ustaw i aktów wykonawczych.
Podstawowymi aktami prawnymi krajowymi z zakresu
postępowania sądowego są Kodeks postępowania gospodarczego
Federacji Rosyjskiej i Kodeks postępowania cywilnego Federacji
Rosyjskiej.
Zgodnie z ogólną regułą przed wytoczeniem powództwa
wierzyciel nie ma obowiązku ustawowego do zachowania
szczególnego trybu przesądowego, na przykład, do skierowania
wezwania do zapłaty. Obowiązek taki natomiast może być
przewidziany przez umowę pomiędzy stronami. Wówczas powód
jest zobowiązany do przedstawienia wraz z pozwem dowodu
zachowania przewidzianego w umowie przesądowego trybu
rozstrzygnięcia sporu.
Wytaczając powództwo w sądzie gospodarczym, powód jest
zobowiązany do wpłacenia na rzecz Skarbu Państwa stosownej
opłaty skarbowej (ros. государственная пошлина).
Zgodnie z art. 333.21 Kodeksu podatkowego Federacji Rosyjskiej
przy wytoczeniu powództwa do sądu gospodarczego stawki
opłaty skarbowej wynoszą odpowiednio przy wysokości
przedmiotu sporu:

do 100 000 rubli – 42 000 rubli,

od 100 001 do 200 000 rubli – 4 000 rubli +3% od kwoty
przekraczającej 100 000 rubli,

od 200 001 do 1 000 000 rubli – 7 000 rubli +2% od kwoty
przekraczającej 200 000 rubli,
142

od 1 000 001 do 2 000 000 rubli – 23 000 rubli +1%
wartości przedmiotu sporu przekraczającej 1 000 000
rubli,

od 2 000 001 i wyżej rubli – 33 000 rubli +0,5% od kwoty
przekraczającej 2 000 000 rubli, ale nie więcej niż 200 000
rubli.
Natomiast stawki opłaty skarbowej przy wytoczeniu powództwa
do sądu jurysdykcji ogólnej wynoszą odpowiednio przy wysokości
przedmiotu sporu (art. 333. 19 Kodeksu podatkowego Federacji
Rosyjskiej):

do 20 000 RUR – 4% wysokości przedmiotu sporu, ale nie
mniej niż 400 RUR;

od 20 001 RUR do 100 000 RUR – 800 RUR + 3% od kwoty
przekraczającej 20 000 RUR;

od 100 001 RUR do 200 000 RUR – 3 200 RUR + 2% od
kwoty przekraczającej 100 000 RUR;

od 200 001 RUR do 1 000 000 RUR – 5 200 RUR + 1% od
kwoty przekraczającej 200 000 RUR;

od 1 000 000 RUR i wyżej – 13 200 RUR + 0,5% od kwoty
przekraczającej 1000 000 RUR, lecz nie więcej niż 60 000
RUR.
Poza tym w niektórych sprawach przewidziane są stawki
specjalne. Tak, na przykład, od złożenia wniosku o uznanie
i wykonanie na terytorium Federacji Rosyjskiej wyroku sądu
zagranicznego, uchylenie wyroku sądu rozjemczego, wniosku
o zabezpieczenie pozwu opłata skarbowa wynosi 2 000 rubli.
Zgodnie z art. 152 Kodeksu postępowania gospodarczego
podstawowy termin rozpatrzenia sprawy przez sąd gospodarczy
nie może przekroczyć trzech miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku
(pozwu) do sądu, chyba że normy szczególne kodeksu stanowią
inaczej. Wyjątek stanowią, na przykład, spory z udziałem
podmiotów zagranicznych. W przypadku, gdy strona sporu ma
143
siedzibę poza granicą Rosji, termin rozpatrzenia sprawy wydłuża
się o czas przewidziany w odpowiedniej umowie
międzynarodowej o pomocy prawnej dla doręczeń zagranicznemu
organowi wymiaru sprawiedliwości lub innemu organowi
właściwemu do wykonania wniosku o pomocy prawnej.
W sytuacji, gdy brak takiej umowy lub nie przewiduje ona
terminów w powyższym zakresie, okres, na który rozpatrzenie
sprawy zostało wydłużone, nie może przekroczyć 6 miesięcy (art.
253 ust. 3 Kodeksu postępowania arbitrażowego). W umowie
między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską o pomocy
prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych,
sporządzonej w Warszawie dnia 16 września 1996 r. nie
przewidziano dokładnego terminu do dostarczenia wniosków
o udzielenie pomocy prawnej. W sytuacji więc, gdy jedną ze stron
sporu jest podmiot mający siedzibę (zamieszkujący) na
terytorium Polski, stosowane są ogólne reguły w zakresie
przedłużenia okresu rozstrzygnięcia sporu.
Podstawowy termin rozpatrzenia sprawy przez sąd jurysdykcji
ogólnej nie może przekroczyć dwóch miesięcy, a sędziego pokoju
– jednego miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku (pozwu) do sądu
(art. 154 Kodeksu postępowania cywilnego Federacji Rosyjskiej).
W celu przyśpieszenia postępowania sądowego w Rosji czasem
warto więc ustanowić w charakterze pełnomocnika procesowego
osobę, która jest zameldowana lub ma siedzibę w Rosji. Takie
rozwiązanie pozwoli uniknąć korespondencji prowadzonej przez
sąd z podmiotem zagranicznym, co wskutek konieczności
stosowania sformalizowanych procedur określonych przez
przepisy umowy międzynarodowej wydłuża w sposób istotny
czas trwania postępowania.
Należy zaznaczyć, że sądy rosyjskie konsekwentnie trzymają się
przepisowych terminów rozpatrzenia sporów. Ewentualne
wykroczenie poza przepisowy okres rozpatrzenia sporu możliwe
jest tylko w przypadkach ściśle określonych w przepisach
Prezes sądu właściwego na uzasadniony wniosek sędziego
rozstrzygającego spór może przedłużyć termin rozpatrzenia
144
sprawy do sześciu miesięcy z powodu szczególnej złożoności
sprawy lub w związku ze znaczącą liczbą uczestników sprawy
(art. 152 ust. 2 Kodeksu postępowania gospodarczego).
Termin rozpatrzenia sprawy przez sąd może być wydłużony
o czas, w ciągu którego rozprawa została zawieszona oraz czas, na
który rozprawa została odroczona (art. 152 ust. 3 Kodeksu
postępowania gospodarczego).
Sąd gospodarczy może odroczyć rozpatrzenie sprawy, jeśli uzna,
że nie może ona być rozpatrzona w tym posiedzeniu, m.in.
z powodu uzasadnionej nieobecności kogokolwiek z uczestników
sprawy, z powodów technicznych przy wykorzystaniu przez sąd
na rozprawie środków technicznych oraz w związku
z koniecznością dostarczenia dodatkowych dowodów lub
dokonania innych czynności procesowych.
W tym przypadku rozprawa może być odroczona na okres
nieprzekraczający jednego miesiąca (art. 158 Kodeksu
postępowania gospodarczego).
Wyrok sądu gospodarczego pierwszej instancji uprawomocnia się
z upływem jednego miesiąca od dnia wydania wyroku, chyba że
zostanie złożona skarga apelacyjna, a wyrok sądu w sprawie
zaskarżenia aktów prawnych, wyrok Najwyższego Sądu
Gospodarczego Federacji Rosyjskiej oraz wyrok sądu własności
intelektualnej – z chwilą wydania wyroku (art. 180 Kodeksu
postępowania arbitrażowego, art. 321 Kodeksu postępowania
cywilnego).
Orzeczenie sądu pierwszej instancji może być zaskarżone
w terminie jednego miesiąca od dnia jego wydania. (art. 259 ust. 1
Kodeksu postępowania gospodarczego, art. 321 ust. 2 Kodeksu
postępowania cywilnego).
Uprawomocniony wyrok sądu drugiej instancji może być
zaskarżony w trybie kasacji w terminie sześciu miesięcy (art. 376
Kodeksu postępowania cywilnego) albo dwóch miesięcy od dnia
uprawomocnienia wyroku (art. 276 Kodeksu postępowania
gospodarczego).
145
4.6.3. Sądy polubowne
W Rosji funkcjonują również sądy polubowne (ros. третейский),
których podstawę prawną stanowią ustawa federalna o sądach
rozjemczych (polubownych) oraz ustawa o międzynarodowym
arbitrażu handlowym wraz z regulaminem międzynarodowego
sądu arbitrażowego przy Izbie handlowo-przemysłowej Federacji
Rosyjskiej15. Tak jak była mowa o tym wyżej, przy zawieraniu
umów i wyborze sądu właściwego do rozstrzygnięcia sporów
związanych z nimi należy pamiętać o tym, że w Rosji sądy
polubowne nie są nazywane sądami arbitrażowymi. Słowo
„arbitrażowy” (ros. арбитражный) używane jest wobec
państwowych sądów gospodarczych. Wyjątkiem w tym aspekcie
jest, na przykład, Międzynarodowy Handlowy Sąd Arbitrażowy
przy Izbie Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej (ros.
Международный коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации).
Pomimo użytego w nazwie tego sądu przymiotnika „arbitrażowy”
sąd ten nie jest sądem państwowym gospodarczym, lecz sądem
polubownym (rozjemczym).
Sądem rozjemczym może być sąd stale funkcjonujący lub sąd,
powołany stronami do rozpoznania konkretnej sprawy - ad hoc.
W Rosji stałe sądy polubowne tworzone są przez izby handlowe,
organizatorów targów, stowarzyszenia, związki przedsiębiorców
a nawet duże spółki.
Sąd polubowny rozwiązuję wszystkie sprawy na podstawie
zawartej stronami ugody sądowej i regulaminu sądowego, za
wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość
wyłączna sądów państwowych (na przykład, sprawy z zakresu
administracyjnych i innych publicznych stosunków prawnych).
Pozytywne aspekty postępowania przed sądami polubownymi:
15
Ros. Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ "О третейских судах в Российской
Федерации" [Zebranie ustawodawstwa z 29.07.2002, № 30, poz. 3019] oraz Закон РФ от
07.07.1993 N 5338-1"О международном коммерческом арбитраже" [Dziennik Zjazdu
Deputowanych Ludowych i Rady Najwyższej FR z 12.08.1993, N 32, ст. 1240].
146

poufność,

możliwość wpływu na skład sędziowski (arbitrów),

orzeczenia sądów polubownych wykonalne są na
podstawie „Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu
zagranicznych orzeczeń arbitrażowych” podpisanej w
Nowym Jorku 10 czerwca 1958 r, stronami której jest
większość państw świata. W zakresie uznawania i
wykonywania orzeczeń sądów państwowych nie ma
podobnej wszechobejmującej konwencji. Proces zaś
uznawania i wykonania orzeczeń państwowych sądów
zagranicznych może być o wiele bardziej pracochłonny.
Do negatywnych aspektów
rozjemczymi należą:
postępowania
przed
sądami

wysokie koszty postępowania;

utrudnienia związane z zaskarżeniem orzeczeń sądu
polubownego (ograniczone grono osób mających
legitymację czynną do zaskarżenia tego typu orzeczeń;
przesłanki zaskarżenia orzeczeń sądów polubownych
oparte są na wymogach procesowych, nie są natomiast
skierowane na ochronę uprawnień materialnych lub
procesowych; zaskarżenie orzeczenia sądu polubownego
do drugiej instancji jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy
strony przewidziały taką dwuinstancyjność w klauzuli
arbitrażowej);

orzeczenie sądu polubownego nie posiada samo w sobie
mocy obowiązującej. Wykonanie go bowiem wymaga
uznania przez właściwy sąd państwowy;

brak
norm
specjalnych,
regulujących
kwestie
odpowiedzialności arbitrów za wydanie wadliwego
orzeczenia. Roszczeń z tytułu odpowiedzialności arbitrów
można dochodzić na zasadach ogólnych.
147
4.6.4. Prawo właściwe i właściwość sądu
W zakresie prawa właściwego dla stosunków umownych
pomiędzy polskimi i rosyjskimi przedsiębiorcami warto poczynić
kilka wstępnych uwag. Po pierwsze, strony umowy mogą zawsze
dokonać wyboru prawa właściwego podczas zawarcia umowy.
W wielu wypadkach jest to nawet wskazane ze względu na
pewność co do reguł rządzących stosunkiem oraz jasność praw
i obowiązków stron.
Po drugie, jeżeli strony nie dokonały wyboru prawa, prawo
właściwe co do zasady będzie określane na podstawie norm
kolizyjnych państwa, na którego terytorium znajduje się sąd
rozstrzygający spór. Jeżeli sprawa będzie rozpatrywana przez sąd
państwowy w Polsce, to prawo właściwe dla danego stosunku
będzie określane na podstawie polskich norm prawa prywatnego
międzynarodowego. Podstawowymi aktami w tym zakresie są:

umowa między Rzeczpospolitą Polską a Federacją
Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w
sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Warszawie
dnia 16 września 1996 r. (dalej – Umowa, [Dz. U. z 2002 r.,
Nr 83, poz. 750]);

ustawa Prawo prywatne międzynarodowe z dnia 4 lutego
2011 r.[Dz. U. z 2011 nr 80, poz. 432];

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa
właściwego dla zobowiązań umownych („Rzym I”), [Dz.
Urz. UE L 177/6 z 04.07.2008 r.];

Rozporządzenie nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa
właściwego dla zobowiązań pozaumownych („Rzym II”),
[Dz. Urz. UE L 199/40 z 31.07.2007r.].

Jeżeli natomiast spór będzie rozstrzygany przez
państwowy sąd rosyjski podstawowymi aktami, na
których będzie się opierać ten sąd, są:
148

umowa między Rzeczpospolitą Polską a Federacją
Rosyjską o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w
sprawach cywilnych i karnych, sporządzonej w Warszawie
dnia 16 września 1996 r.;

Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej (część trzecia) z dnia
26.11.2001 Nr 146- FZ.
Oczywiście, w głównej mierze dotyczy to sądów państwowych.
Niektóre sądy polubowne bowiem w celu określenia prawa
właściwego posługują się swoimi normami, wprowadzonymi
przez regulaminy tych sądów.
Po trzecie, niezależnie od siedziby sądu państwowego
rozstrzygającego spór, pierwszeństwo w zastosowaniu norm
kolizyjnych ma umowa bilateralna zawarta pomiędzy
Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską (Umowa). Do kwestii,
nieuregulowanych w Umowie, będą stosowane normy kolizyjne
zawarte
w
innych
źródłach
prawa
prywatnego
międzynarodowego, na przykład w wymienionych powyżej.
Po czwarte, w aspekcie stosunków gospodarczych pomiędzy
polskimi i rosyjskimi przedsiębiorcami, największe znaczenie
mają zobowiązania wynikające ze stosunków umownych. Coraz
liczniejsze są też stosunki wynikające z czynów niedozwolonych
(zwłaszcza z deliktów internetowych, naruszenia dóbr osobistych
czy praw niemajątkowych oraz deliktów związanych z ruchem
samochodowym),
odpowiedzialności
przedkontraktowej,
bezpodstawnego wzbogacenia się czy nienależnych świadczeń.
W art. 36 ust. ust. 1 Umowy została wprowadzona zasada
swobody wyboru prawa właściwego dla zobowiązań
wynikających ze stosunku umownego. Oznacza to, iż do
uregulowania zobowiązań, wynikających z umów zawieranych
pomiędzy polskimi i rosyjskimi podmiotami, strony tych umów
mogą wybrać co do zasady system prawny dowolnego państwa.
Nie mogą wybrać jako prawa właściwego jedynie reguł nie
będących
normami
państwowego
porządku
prawnego
(na przykład, lex mercatoria). Wspomniany przepis stanowi
149
bowiem wyraźnie, że zobowiązania umowne podlegają prawu
wybranego państwa, a nie jakiemukolwiek prawu.
Umowa nie reguluje kwestii terminów wyboru prawa. Wobec tego
zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia Rzym I oraz pośrednio z art.
1210 ust. 3 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej strony mogą
w każdym czasie zmienić prawo właściwe, czyli umówić się, że
umowa podlega prawu innemu niż to, które dla tej umowy było
uprzednio właściwe na podstawie wcześniejszego wyboru lub na
podstawie norm kolizyjnych. Zmiana prawa właściwego dokonana
przez strony po zawarciu umowy nie może naruszać praw osób
trzecich.
Istnieje kilka sposobów wyboru prawa właściwego do
zobowiązań umownych. Wybór prawa może być dokonany
w sposób wyraźny albo w sposób jednoznaczny wynikać z umowy
lub okoliczności sprawy. Postanowienia o wyborze prawa
właściwego mogą przybrać formę klauzuli wyboru prawa
właściwego będącej częścią umowy podstawowej lub mogę
stanowić odrębną umowę.
Zgodnie z Umową nie można dokonać prawa właściwego do
stosunków prawnych dotyczących nieruchomości. Prawem
właściwym w tej sytuacji jest zawsze prawo państwa, na którego
terytorium nieruchomość jest położona (art. 35 Umowy).
Zgodnie z art. 36 ust. 1 zdanie drugie Umowy, jeżeli strony nie
dokonały wyboru prawa, to do zobowiązań umownych stosowane
jest prawo państwa (Rosji bądź Polski), na której terytorium ma
miejsce zamieszkania, siedzibę lub gdzie została utworzona strona,
która spełnia świadczenie mające podstawowe znaczenie z uwagi
na treść zobowiązania. Oznacza to, że jeżeli strony zawarły, na
przykład, umowę dostawy, to w razie braku dokonania wyboru
prawa prawem właściwym będzie prawo miejsca siedziby
(zamieszkania) dostawcy.
Do umowy natomiast o utworzeniu spółki stosowane jest prawo
tego państwa, na którego terytorium spółka ma być utworzona.
150
Z kolei art. 44 ust. 2 Umowy stanowi, że jeżeli nie dokonano
wyboru prawa, zawarcie, zmiana i rozwiązanie (wygaśnięcie)
umowy o pracę oraz roszczenia z niej wynikające podlegają prawu
państwa, na którego terytorium praca jest, była lub miała być
wykonywana. Jeżeli pracownik wykonuje pracę na terytorium
jednego państwa na podstawie umowy o pracę łączącej go
z zakładem pracy, który ma siedzibę na terytorium drugiego
państwa, zawarcie, zmiana i rozwiązanie (wygaśnięcie) umowy
o pracę oraz roszczenia z niej wynikające podlegają prawu tego
drugiego państwa.
Zgodnie z ogólną regułą, umieszczoną w art. 37 ust. 1 Umowy, do
zobowiązań powstających skutek czynów niedozwolonych
(wskutek wyrządzenia szkody) stosowane jest prawo państwa, na
którego terytorium nastąpiło zdarzenie będące podstawą
roszczenia o naprawienie szkody.
Szczególnie ważnym przepisem jest art. 34 ust. 1 Umowy,
zawierający normę kolizyjną dotyczącą formy czynności prawnej.
Otóż zgodnie z nim forma czynności prawnej podlega prawu tego
państwa, które właściwe jest dla samej czynności. Wystarczy
jednak zachowanie prawa tego państwa, na którego terytorium ma
miejsce dokonania czynności. O regule tej warto pamiętać, na
przykład, przy udzieleniu na terytorium Polski pełnomocnictwa,
które w założeniu ma być skuteczne na terytorium Rosji. O ile
przepisy prawa rosyjskiego, wymuszające swoje zastosowanie, nie
przewidują dodatkowych wymagań co do formy pełnomocnictwa,
o tyle wystarczy udzielenie pełnomocnictwa w formie
przewidzianej przez prawo polskie.
Art. 36 ust. 2 Umowy stanowi, że we wszystkich sprawach
dotyczących stosunków umownych właściwy jest sąd państwa, na
którego terytorium ma miejsce zamieszkania lub siedzibę
pozwany. Właściwy jest również sąd państwa, na którego
terytorium ma miejsce zamieszkania lub siedzibę powód, jeżeli na
tym terytorium znajduje się przedmiot sporu albo majątek
pozwanego. Właściwość określoną w ten sposób strony mogą
zmienić w drodze umowy.
151
W sprawach powstających wskutek czynów niedozwolonych
według art. 37 ust. 2 Umowy właściwy jest sąd tego państwa, na
którego terytorium nastąpiło zdarzenie będące podstawą
roszczenia o naprawienie szkody lub na którego terytorium
pozwany ma miejsce zamieszkania lub siedzibę. Właściwy jest
również sąd państwa, na którego terytorium ma miejsce
zamieszkania lub siedzibę powód, jeżeli na tym terytorium
znajduje się majątek pozwanego.
W sprawach z zakresu prawa pracy właściwe są sądy państwa, na
którego terytorium praca jest, była lub miała być wykonywana.
Właściwe są również sądy państwa, na którego terytorium ma
miejsce zamieszkania lub siedzibę pozwany, jak również na
którego terytorium ma miejsce zamieszkania lub siedzibę powód,
jeżeli na tym terytorium znajduje się przedmiot sporu albo
majątek pozwanego. Jednak właściwość ta może być zmieniona
przez strony w drodze umowy (art. 44 ust. 3 Umowy).
Umowa nie zawiera reguł dotyczących pierwszeństwa
w stosowaniu pomiędzy przepisami Umowy w zakresie określenia
sądu właściwego a przepisami wprowadzającymi wyłączną
jurysdykcję krajową. Należy zaznaczyć, iż skutkiem naruszenia
przepisów o wyłączność jurysdykcji jest brak możliwości uznania i
wykonania orzeczenia w państwie, przepisy którego były
naruszone.
Zgodnie z artykułem 248 ust. 1 Kodeksu postępowania
gospodarczego Federacji Rosyjskiej FR do wyłącznej jurysdykcji
krajowej należą, między innymi, następujące sprawy:

spory dotyczące majątku Federacji Rosyjskiej, w tym –
prywatyzacji państwowego majątku i wywłaszczenie
majątku dla państwowych potrzeb;

spory, których przedmiotem są nieruchomości położone
w Federacji Rosyjskiej lub prawa do tych n nieruchomości;

sprawy związane z rejestracją lub wydaniem patentów,
rejestracją i wydaniem dowodów na znaki towarowe,
wzorce przemysłowe lub użytkowe, rejestracją innych
152
praw do rezultatów działalności intelektualnej, które
wymagają rejestracji lub wydania patentu albo
świadectwa w Federacji Rosyjskiej;

sprawy o uznanie za nieważne wpisów do państwowych
rejestrów;

sprawy o rozwiązanie osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej nie będącej osobą prawną, jak również
o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał ich
organów, jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nie będącą osobą prawną ma siedzibę w Federacji
Rosyjskiej.
4.6.5. Uznawanie i wykonywanie w Federacji Rosyjskiej
wyroków sądów polskich
Zgodnie z Artykułem 52 Umowy państwa uznają i wykonują
następujące orzeczenia wydane na terytorium drugiego państwa:
1) orzeczenia sądów w sprawach cywilnych, ugody zawarte
(zatwierdzone) przed sądami w sprawach cywilnych
o charakterze majątkowym i akty notarialne, które mają moc
tytułu egzekucyjnego według prawa tego państwa, na którego
terytorium zostały sporządzone, jak również ostateczne
orzeczenia sądów gospodarczych, jeżeli są prawomocne
i wykonalne,
2) wyroki sądów w sprawach karnych, w części dotyczącej
naprawienia szkody spowodowanej przestępstwem.
Według Art. 53 Umowy orzeczenia podlegają uznaniu i wykonaniu
na terytorium drugiego państwa, jeżeli:
1) według prawa tego państwa, na którego terytorium
orzeczenie zostało wydane, jest ono prawomocne
i wykonalne, a w sprawach o alimenty - również orzeczenie
nieprawomocne, o ile jest wykonalne;
2) na podstawie Umowy, a w wypadku braku takiego
uregulowania w Umowie - na podstawie prawa państwa, na
którego terytorium orzeczenie ma być uznane i wykonane,
153
sprawa nie należy do wyłącznej właściwości organów tego
państwa;
3) strona nie została pozbawiona możności obrony swych praw,
a w razie posiadania ograniczonej zdolności procesowej należytego przedstawicielstwa, a w szczególności strona,
która nie uczestniczyła w postępowaniu, otrzymała wezwanie
na rozprawę we właściwym czasie i trybie;
4) ta sama sprawa między tymi samymi stronami nie została już
prawomocnie osądzona przez sąd państwa, na którego
terytorium orzeczenie ma być uznane i wykonane, i jeżeli
między tymi samymi stronami nie zostało wcześniej wszczęte
postępowanie przed sądem państwa, na którego terytorium
orzeczenie ma być uznane i wykonane;
5) orzeczenie sądu państwa trzeciego w tej samej sprawie
między tymi samymi stronami nie było już uznane
i wykonane na terytorium państwa, gdzie orzeczenie ma być
uznane i wykonane;
6) przy wydaniu orzeczenia w sprawie, w której należało
zastosować prawo drugiego państwa, prawo to zostało
zastosowane, chyba że zastosowane w sprawie prawo
państwa, którego organ orzekał, nie różni się w sposób
istotny od prawa drugiego państwa.
Zgodnie z artykułem 18 Umowy jeżeli zgodnie z jej przepisami do
podjęcia czynności właściwe są organy wymiaru sprawiedliwości
obu państw, a wniosek o wszczęcie postępowania wniesiony
został do organu jednego z nich, wyłączona jest właściwość
organu wymiaru sprawiedliwości drugiego państwa.
W Federacji Rosyjskiej wnioski o uznanie i wykonywaniu
orzeczeń sądów zagranicznych mogą być rozpatrywane zarówno
przez sądy jurysdykcji ogólnej, tak i sądy gospodarcze.
Trudność polega na tym, że sądowa praktyka o uznaniu
i wykonaniu orzeczeń obcych sądów dopiero zaczyna formować
się w Rosji.
154
Ponieważ chodzi o uznaniu aktu, wydanego poza terytorium Rosji,
nadanie mu prawnej mocy na terytorium Rosji może nastąpić
poprzez wystąpienie z wnioskiem do właściwego sądu.
Zgodnie z artykułem 241 Kodeksu postępowania gospodarczego
Federacji Rosyjskiej sąd arbitrażowy rozpoznaje sprawy o uznanie
i wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych w sferze gospodarki.
Według artykułu 409 Kodeksu postępowania cywilnego Federacji
Rosyjskiej pod orzeczeniami sądów zagranicznych rozumie się
orzeczenia w sprawach cywilnych, z wyjątkiem spraw
gospodarczych i innych spraw, związanych z działalnością
gospodarczą, oraz orzeczenia w sprawach o odszkodowanie za
szkody wyrządzone wskutek popełnienia przestępstwa.
Orzeczenia sądów zagranicznych uznawane i wykonywane są
w Federacji Rosyjskiej, jeżeli jest to przewidziane w umowie
międzynarodowej, której Federacja Rosyjska jest stroną.
Stwierdzenie wykonalności następuje na wniosek wierzyciela
poprzez nadanie orzeczeniu sądu państwa obcego klauzuli
wykonalności. Orzeczenie sądu państwa obcego jest wykonalne
w ciągu trzech lat od dnia uzyskania mocy prawnej
(prawomocności). W razie upływu tego terminu może być on
przywrócony przez sąd na wniosek wierzyciela.
Sąd odmawia uznania i wykonania orzeczenia sądu zagranicznego
w całości albo w części, jeżeli:
1) według prawa tego Państwa, na którego terytorium
orzeczenie zostało wydane, jest ono nieprawomocne
i niewykonalne
2) strona nie otrzymała wezwania na rozprawę we właściwym
czasie i trybie lub z innych przyczyn nie mogła przedstawić
sądowi swoje stanowisko w sprawie;
3) na podstawie Umowy, a w wypadku braku takiego
uregulowania w Umowie - na podstawie prawa państwa, na
której terytorium orzeczenie ma być uznane i wykonane,
sprawa należy do wyłącznej jurysdykcji sądów Federacji
Rosyjskiej;
155
4) ta sama sprawa między tymi samymi stronami została już
prawomocnie osądzona przez sąd Federacji Rosyjskiej;
5) między tymi samymi stronami zostało wcześniej wszczęte
postępowanie przed sądem Federacji Rosyjskiej;
6) upłynął termin dla wystąpienia o stwierdzenie wykonania
orzeczenia i termin ten nie został przywrócony przez sąd;
7) wykonanie orzeczenia obcego sądu byłoby sprzeczne
z porządkiem publicznym Federacji Rosyjskiej.
Na postanowienie sądu w przedmiocie uznania/wykonania
przysługuje skarga.
Postępowanie w sądzie gospodarczym
Wniosek o uznanie i wykonanie orzeczenia sądu zagranicznego
jest składany do sądu gospodarczego Federacji Rosyjskiej
w miejscu zamieszkiwania dłużnika albo, jeśli miejsce
zamieszkiwania dłużnika jest niewiadome, - w miejscu położenia
majątku dłużnika - w formie pisemnej albo przez stronę
internetową sądu.
Wniosek powinien zawierać:
1)
nazwę sądu gospodarczego, do którego wniosek jest
kierowany;
2)
nazwę sądu zagranicznego i miejsce jego siedziby;
3)
firmę wierzyciela, miejsce jego zamieszkania lub siedzibę;
4)
firmę dłużnika, miejsce jego zamieszkania lub siedzibę;
5)
informacja o orzeczeniu sądu zagranicznego;
6)
żądanie wierzyciela uznania lub wykonaniu orzeczenia;
7)
wykaz dołączonych dokumentów;
We wniosku mogą być również wskazane numery telefonów,
faksów, adresu poczty elektronicznej wierzyciela, dłużnika, ich
przedstawicieli i inne informacje.
156
Do wniosku o uznanie i wykonanie orzeczenia należy dołączyć:
1)
uwierzytelniony odpis orzeczenia obcego sądu;
2)
potwierdzenie prawomocności i wykonalności, jeżeli nie
wynika to z samego orzeczenia;
3)
dokument stwierdzający, iż strona, przeciwko której
wydane zostało orzeczenie, otrzymała wezwanie na
rozprawę we właściwym czasie i trybie;
4)
potwierdzenie uprawnień w zakresie legitymacji do
złożenia wniosku;
5)
potwierdzenie doręczenia uczestnikom postępowania
odpisu wniosku o uznanie i wykonanie orzeczenia;
6)
uwierzytelnione tłumaczenie wniosku oraz wskazanych
dokumentów na język rosyjski.
7)
potwierdzenie opłaty sądowej.
Wniosek o uznanie i wykonanie orzeczenia obcego sądu jest
rozpatrywany w terminie, nie przekraczającym trzech miesięcy od
dnia jego wpłynięcia do sądu.
W postępowaniu o uznanie i wykonanie orzeczenia sądu
zagranicznego sąd gospodarczy nie jest uprawniony do
rozstrzygnięcia sporu (do badania istoty sporu).
Jeżeli została ogłoszona upadłość wobec dłużnika, wniosek
o uznanie lub stwierdzenie wykonalności orzeczenia rozpoznaje
sąd w postępowaniu upadłościowym.
Postępowanie w sądzie powszechnym
Wniosek o uznaniu i wykonaniu orzeczenia obcego sądu składa
się do sądu najwyższego republiki, krajowego, obwodowego sądu,
sądu miasta federalnego, sądu autonomicznego obwodu czy sądu
autonomicznego okręgu w miejscu zamieszkania dłużnika albo,
jeśli miejsce zamieszkania dłużnika jest niewiadome, w miejscu
położenia majątku dłużnika.
157
Jak wskazał Sąd Najwyższy FR16, jeżeli adres dłużnika wskazany
we wniosku nie jest prawdziwy i dłużnik w dniu złożenia wniosku
mieszkał na terytorium należącym do właściwości miejscowej
innego sądu wniosek powinien być przekazany do innego sądu.
Jeśli miejsce zamieszkania dłużnika i miejsce położenia jego
majątku na terytorium Federacji Rosyjskiej jest niewiadome, to
sprawę rozpoznaje sąd ostatniego znanego miejsca zamieszkania
dłużnika. Jeśli ostatnie miejsce zamieszkania dłużnika jest
nieznane, sprawa nie może być rozpoznana przez sąd Federacji
Rosyjskiej.
Wniosek powinien zawierać:

nazwę wierzyciela, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę,
dane przedstawiciela;

nazwę dłużnika, jego miejsce zamieszkania lub siedzibę;

żądanie wierzyciela uznania lub wykonania orzeczenia;
We wniosku mogą być również wskazane numery telefonów,
faksów, adresu poczty elektronicznej wierzyciela, dłużnika, ich
przedstawicieli i inna informacja.
Do wniosku o uznanie i wykonanie orzeczenia należy dołączyć
dokumenty przewidziane przez umowę międzynarodową, której
stroną jest Federacja Rosyjska.
W terminie jednego miesiąca od doręczenia mu odpisu wniosku
dłużnik może przedstawić sądowi stanowisko w sprawie.
16
Zob. Przegląd ustawodawstwa i orzecznictwa Sądu Najwyższego FR (3 kwartał 2009 r.).
158
5. Cła w Federacji Rosyjskiej
5.1. Uwagi ogólne
Po utworzeniu Unii Celnej Białorusi, Kazachstanu oraz Federacji
Rosyjskiej na obszarze Unii Celnej obowiązują przepisy celne Unii
Celnej. Na przepisy prawne Unii Celnej składają się: (1) Kodeks
celny Unii Celnej (Załącznik do Umowy o Kodeksie celnym Unii
Celnej zatwierdzony Rozporządzeniem Międzypaństwowej Rady
EurAzES na poziomie przedstawicieli państw z dnia 27.11.2009 r.
nr 17) (dalej: Kodeks celny Unii Celnej); (2) umowy
międzynarodowe państw członkowskich Unii Celnej regulujące
stosunki prawne w ramach Unii Celnej; 3) decyzje Komisji Unii
Celnej regulujące stosunki prawne w Unii Celnej.
Zgodnie z przepisami celnymi Unii Celnej regulacje celne w jej
ramach mogą być wykonywane zgodnie z porządkiem prawnym
państwa członkowskiego Unii. Regulacje te obowiązują na
terytorium danego państwa członkowskiego Unii Celnej zarówno
w ramach wykonania zobowiązań międzynarodowych, jak i dla
celów rozgraniczenia stosunków związanych z realizacją Unii
Celnej, a także stosunków regulowanych przepisami danego
państwa. W przypadku Federacji Rosyjskiej, uregulowanie
stosunków celnych odbywa się zgodnie z Ustawą Federalną z dnia
27.11.2010r. nr 311-FZ o regulacjach celnych na terytorium
Federacji Rosyjskiej” (dalej: Ustawa o regulacjach celnych).
5.1.1. Opłaty celne. Postanowienia ogólne
Zgodnie z art. 70 pkt. 1 Kodeksu celnego Unii Celnej do należności
celnych zalicza się: 1) cło (importowe i eksportowe); 2) podatek
od wartości dodanej (VAT) pobierany przy wwozie towarów na
obszar celny Unii Celnej; 3) akcyzę (akcyzy) pobieraną przy
wwozie towarów na obszar celny Unii Celnej; 4) opłaty celne.
Stawki opłat celnych dzielą się na: 1) Cło ad valorem – określane
w procentach w stosunku do wartości celnej deklarowanych
towarów, 2) Specyficzne – określane w odniesieniu do jednostki
deklarowanego towaru, 3) Mieszane – stanowiące połączenie
dwóch powyższych.
159
Zgodnie z art. 72 pkt. 1 Kodeksu celnego Unii Celnej opłatami
celnymi są ustawowe opłaty pobierane przez organy celne za
wykonywane przez nie czynności związane z dopuszczeniem
towarów, odprawą celną towarów, a także pozostałe czynności.
Rodzaje oraz wysokość opłat celnych określają przepisy prawne
państw członkowskich Unii Celnej.
5.1.2. Zasady określania wysokości oraz tryb uiszczania ceł
i podatków
Zgodnie z art.75 częścią 1 Kodeksu celnego Unii Celnej
obowiązek zapłaty ceł oraz podatków celnych obejmuje
towary przewożone przez granicę celną, tj. importowane do
obszaru celnego Unii Celnej lub eksportowane z jej obszaru.
Jednocześnie zaznaczyć należy, co w świetle przepisów celnych
rozumie się pod pojęciem towary – jest to jakikolwiek ruchomy
majątek przewożony przez granicę celną, w tym również nośniki
informacji, waluta państw członkowskich Unii Celnej, papiery
wartościowe i (lub) dewizy, czeki drogowe, energia elektryczna
oraz pozostałe rodzaje energii, a także pozostały przewożony
majątek podobny do majątku nieruchomego (samoloty, statki
itp.).
W świetle powyższego, zgodnie z art. 79 Kodeksu cywilnego Unii
Celnej zobowiązanie płatników ceł oraz podatków spoczywa na
podmiocie zgłaszającym towary do odprawy celnej (deklarancie)
oraz pozostałych osobach zobowiązanych do ponoszenia
powyższych opłat. Wśród tych pozostałych osób należy wskazać
właścicieli składów celnych, właścicieli magazynów celnych,
przewoźników, przewoźników celnych, przedstawicieli celnych
itp.
Deklarant (ros. декларант) to osoba dokonująca zgłoszenia
towarów, tj. zgłaszająca do organu celnego informację dotyczącą
towarów, wybranej procedury celnej i (lub) inne informacje
niezbędne do dopuszczenia towarów, bądź w imieniu której
towary są zgłaszane. Art. 186 Kodeksu cywilnego Unii Celnej
wskazuje wykaz podmiotów, które mogą występować
w charakterze deklaranta, między innymi:
160
1)
osoba z państwa członkowskiego Unii Celnej, która zawarła
transakcję zagraniczną lub w imieniu (na zlecenie) której
transakcja ta została zawarta; posiadająca prawo własności,
rozporządzania lub korzystania z towarów – w przypadku
braku transakcji zagranicznej;
2)
cudzoziemcy – osoby fizyczne przewożące towary przez
granicę na użytek własny; osoby uprawnione do ulg celnych
zgodnie z Rozdziałem 45 KC UC (placówki dyplomatyczne,
urzędy konsularne
itp.); jednostki
organizacyjne
posiadające swoje przedstawicielstwa utworzone na
terytorium państwa członkowskiego Unii Celnej we
właściwym trybie – przy zgłoszeniu właściwej procedury
celnej czasowego wwozu, reeksportu, a także procedury
celnej dopuszczenia do użytku wewnętrznego jedynie
w stosunku do towarów przeznaczonych na użytek własny
takich
przedstawicielstw;
osoba
uprawniona
do
dysponowania towarami poza transakcją, której stroną jest
osoba z państwa członkowskiego Unii Celnej.
W przypadku zgłoszenia procedury celnej tranzytu celnego
podmiotem zgłaszającym mogą być również:
1)
przewoźnik, w tym przewoźnik celny
2)
spedytor w przypadku, gdy jest on osobą z państwa
członkowskiego Unii Celnej.
Okoliczności, wraz z powstaniem których ustawodawca wiąże
moment powstania po stronie deklaranta oraz innych osób
zobowiązania w zakresie zapłaty cła są odrębnie przewidziane dla
każdej z procedur celnych. Jedną z nich jest np. moment rejestracji
przez organ celny deklaracji celnej (pkt. 1 art. 211, 214 KC UC).
Cechą szczególną zobowiązania w zakresie zapłaty cła jest to, iż
w odróżnieniu od zobowiązań podatkowych nie jest ono ściśle
powiązane z osobą płatnika podatku i może być przeniesione na
osobę trzecią - przedstawiciela celnego.
Podstawę (podstawę opodatkowania) dla celów naliczenia ceł
oraz podatków stanowi cecha fizyczna, cecha stanowiąca
161
o wartości towaru objętego obowiązkiem zapłaty cła i podatków
oraz inne cechy. Bazę dla celów naliczenia opłat celnych stanowi
wartość celna towarów i (lub) cechy fizyczne wyrażone w sposób
naturalny. Wybór konkretnej bazy dla celów naliczenia cła zależy
od rodzaju towarów oraz stosowanych rodzajów stawek.
Pod wartością celną towarów Kodeks cywilny Unii Celnej
rozumie wartość towaru określoną w oparciu o postanowienia
umów międzynarodowych pomiędzy członkami Unii Celnej przy
imporcie towarów do obszaru celnego Unii Celnej, zaś przy jego
wywozie – w oparciu o przepisy prawne państw członkowskich
Unii Celnej (art. 64 Kodeksy cywilnego Unii Celnej). Wartość celna
stosowana jest dla celów obliczenia wysokości cła i określana jest
zgodnie z przyjętą metodą określoną w Porozumieniu pomiędzy
Rządem Federacji Rosyjskiej, Rządem Republiki Białoruś oraz
Rządem Republiki Kazachstan z dnia 25.01.2008 r. O zasadach
określania wartości celnej towarów przewożonych przez granicę
celną Unii Celnej (dalej: Porozumienie o zasadach określania
wartości celnej towarów przewożonych przez granicę celną Unii
Celnej).
Zgodnie z postanowieniami Porozumienia o zasadach określania
wartości celnej towarów przewożonych przez granicę celną Unii
Celnej w celu określenia wysokości wartości celnej towarów
możliwe jest zastosowanie jednej z sześciu metod:
(1) na podstawie wartości transakcji, której przedmiotem są
towary importowane do obszaru Unii Celnej; (2) na podstawie
wartości transakcji, której przedmiotem są analogiczne towary;
(3) na podstawie transakcji, której przedmiotem są towary
jednorodne; (4) metoda odliczenia; (5) metoda złożenia;
(6) metoda rezerwowa.
Priorytetową jest jednak pierwsza z wymienionych metod
określania wartości celnej. W przypadku, gdy jej zastosowanie nie
jest możliwe, stosowane są pozostałe metody.
Zgodnie z art. 2 Porozumienia o zasadach określania wartości
celnej towarów przewożonych przez granicę celną Unii Celnej
podstawową metodą jest pierwsza metoda określenia wartości
162
celnej – zgodnie z wartością transakcji, której są przedmiotem.
W przypadku braku możliwości zastosowania podstawowej
metody stosuje się każdą kolejną, jeżeli wartość celna nie może
być określona poprzez zastosowanie poprzedniej metody.
Zgodnie z art. 77 Kodeksy celnego Unii Celnej dla celów naliczenia
ceł importowych stosuje się stawki określone przez Jednolity
Wykaz Taryf Celnych Unii Celnej – wykaz stawek ceł mających
zastosowanie w stosunku do towarów importowanych do
jednolitego obszaru celnego z państw trzecich, usystematyzowany
zgodnie z Jednolitą Nomenklaturą Towarową działalności
zagranicznej (art. 2 Porozumienia pomiędzy Rządem Federacji
Rosyjskiej, Rządem Republiki Białoruś oraz Rządem Republiki
Kazachstan z dnia 25.01.2008r o jednolitych regulacjach
taryfowych i celnych, jeżeli Kodeks celny Unii Celnej oraz (lub)
umowy międzynarodowe państw członkowskich Unii Celnej nie
przewidują inaczej.
Dla celów naliczenia ceł eksportowych stosuje się stawki określone
przepisami państw członkowskich Unii Celnej w stosunku do
towarów objętych wykazem towarów tworzonym przez Komisję
Unii Celnej zgodnie z umowami międzynarodowymi państw
członkowskich Unii Celnej regulującymi aspekty zastosowania ceł
eksportowych w stosunku do państw trzecich.
Dla celów naliczenia kwot podatku stosuje się stawki określone
przepisami prawa państw członkowskich Unii Celnej, na których
obszarze towary przechodzić będą procedury celne lub na
obszarze których stwierdzono niezgodne z prawem
przemieszczenie towarów przez granicę celną.
Płatnicy ceł dokonują obliczenia wysokości tych opłat
samodzielnie (pkt. 1 art. 76 Kodeksu celnego Unii Celnej), za
wyjątkiem przypadków egzekucji tychże. W przypadku egzekucji
ceł należności celne naliczane są przez organy celne państwa
członkowskiego Unii Celnej, w którym cła winny być uiszczone
(pkt. 2 art. 76 Kodeksu celnego Unii Celnej).
Zgodnie z częścią 4 art. 76 Kodeksu celnego Unii Celnej kwota
należnego cła określana jest poprzez zastosowanie podstawy
163
naliczenia należnego cła oraz właściwego rodzaju stawki celnej,
jeżeli Kodeksu celnego Unii Celnej nie stanowi inaczej.
Kwota należnego podatku określana jest zgodnie z przepisami
prawa państwa członkowskiego Unii Celnej, na którego obszarze
towary podlegać będą procedurom celnym bądź na terytorium
którego stwierdzono niezgodne z prawem przemieszczenie
towarów przez granicę celną.
Zgodnie z częścią 1 art. 82 Kodeksu celnego Unii Celnej, terminy
zapłaty ceł określają właściwe postanowienia regulujące odrębne
procedury celne. Co do zasady w przypadku objęcia towarów
procedurami celnymi przewidującymi obowiązek zapłaty ceł oraz
podatków, termin ich uiszczenia określany jest przed
dopuszczeniem towarów.
Zgodnie z art. 83 Kodeksu celnego Unii Celnej zmiana terminów
zapłaty ceł oraz podatków może mieć formę odroczenia lub opłaty
w częściach. Odroczenie jest wydłużeniem końcowego terminu
zapłaty należnej kwoty. Płatność w częściach jest wydłużeniem
terminu zapłaty kwoty należnej do okresu, w którym kwota ta
płacona jest w ratach. Podatno podstawa prawna, warunki oraz
tryb zmiany terminów płatności opłat celnych określają
postanowienia umów międzynarodowych państw członkowskich
Unii Celnej. Podstawę oraz warunki zmiany terminów płatności
należności z tytułu podatku określają przepisy prawne każdego
państwa członkowskiego Unii Celnej.
Zgodnie z częścią 1 art. 84 Kodeksu celnego Unii Celnej cła oraz
podatki celne pobierane są w państwie członkowskim Unii
Celnej, którego organ celny przeprowadza procedurę
dopuszczenia towarów, za wyjątkiem towarów dopuszczonych
w ramach procedury celnej tranzytu celnego lub na terytorium
którego stwierdzono niezgodne z prawem przemieszczenie
towarów przez granicę celną.
5.1.3. Zgłoszenie towarów do odprawy celnej
Zgodnie z art. 179 część 1 Kodeksu celnego Unii Celnej towary
podlegają obowiązkowi zgłoszenia celnego w ramach procedury
164
celnej lub w innych przypadkach określonych postanowieniami
Kodeksu celnego Unii Celnej. Zgodnie z art. 4 pkt. 27 Kodeksu
celnego Unii Celnej zgłoszenie celne jest oświadczeniem
składanym przez podmiot zgłaszający towary do odprawy celnej
przed organem celnym dotyczącym towarów, wybranej procedury
celnej oraz (lub) innych informacji niezbędnych do dopuszczenia
towarów.
Zgodnie z art. 180 część 1 Kodeksu celnego Unii Celnej,
w zależności od zgłoszonych procedur celnych oraz podmiotów
przewożących towary, dla celów zgłoszenia celnego towarów
stosuje się następujące rodzaje deklaracji celnych: (1) deklaracja
towarowa, (2) deklaracja tranzytowa, (3) pasażerska deklaracja
celna, (4) deklaracja środków transportu.
Forma i zasady wypełniania deklaracji celnych określane
decyzjami Komisji Unii Celnej są zunifikowane na całym
terytorium Unii Celnej. Zgodnie z art. 181 część 2 Kodeksu celnego
Unii Celnej w deklaracji celnej wskazywane są najważniejsze
informacje dotyczące przewożonego towaru, m.in. zgłoszona
procedura celna, informacje dotyczące podmiotu dokonującego
zgłoszenia, przedstawiciela celnego, nadawcy i odbiorcy towarów,
informacje dotyczące środków transportu, towarów, naliczonych
kwot należności celnych, a także informacje dotyczące transakcji
zagranicznej, jej podstawowych warunków oraz inne.
Zgodnie z przepisami art. 180 Kodeksu celnego Unii Celnej
deklaracje celne mogą być składane na piśmie lub w formie
elektronicznej. Zasady składania oraz stosowania deklaracji
celnych w formie elektronicznej określają decyzje Komisji Unii
Celnej (art. 180 część 5 Kodeksu celnego Unii Celnej). Zgodnie
z art. 180 część 6 Kodeksu celnego Unii Celnej przy złożeniu do
organu celnego deklaracji celnej w formie pisemnej należy
załączyć jej kopię elektroniczną.
Zgodnie z art. 183część 1 Kodeksu celnego Unii Celnej przy
złożeniu deklaracji celnej należy przedłożyć w organie celnym
dokumenty, na podstawie których deklaracja celna została
wypełniona, jeżeli Kodeksu celnego Unii Celnej nie stanowi inaczej
165
tj. w celu potwierdzenia danych niezbędnych do wypełnienia
deklaracji celnej. Do ww. dokumentów zalicza się: dokumenty
potwierdzające umocowanie osoby składającej deklarację celną;
dokumenty potwierdzające dokonanie czynności prawnej
w zakresie handlu międzynarodowego; dokumenty transportowe
(przewozowe); dokumenty potwierdzające kraj pochodzenia
towarów; dokumenty, na podstawie których przyznano
klasyfikacyjny kod towaru zgodnie z Nomenklaturą Towarową
działalności zagranicznej; dokumenty potwierdzające zapłatę
i (lub) zabezpieczenie zapłaty należności celnych; dokumenty
potwierdzające zadeklarowaną wartość celną towarów oraz
wybraną metodę określania wartości celnej towarów i inne.
Do urzędu celnego można składać zarówno oryginał, jak i kopie
ww. dokumentów; przy składaniu kopii dokumentów organ celny
może zweryfikować ich zgodność z oryginałem. Dokumenty te
mogą być również składane w formie elektronicznej.
Zgodnie z art. 185 część 1 Kodeksu celnego Unii Celnej deklaracja
celna na towary wwożone do obszaru celnego Unii Celnej
składana jest przed upływem terminu tymczasowego składowania
towarów, jeżeli Kodeks celny Unii Celnej nie stanowi inaczej.
Z kolei maksymalny okres przechowywania zgodnie z art. 170
część 2 Kodeksu celnego Unii Celnej nie może przekraczać
czterech miesięcy.
Przepisy prawa celnego przewidują również możliwość zgłoszenia
wstępnego. Zgodnie z art. 193 część 1 deklaracja celna na towary
zagraniczne może być złożona jeszcze przed ich importem do
obszaru celnego Unii Celnej.
Deklaracje celne składane są przez podmiot zgłaszający lub
przedstawiciela celnego do organu celnego właściwego w zakresie
rejestrowania deklaracji celnych zgodnie z przepisami prawa
państw członkowskich Unii Celnej. Organ celny rejestruje lub
odmawia
rejestracji
deklaracji
celnej
w
terminie
nieprzekraczającym dwóch godzin od chwili złożenia zgłoszenia
celnego w sposób określony decyzją Komisji Unii Celnej.
166
Zgodnie z art. 188 Kodeksu celnego Unii Celnej deklarant (osoby
uprawnione do występowania w charakterze podmiotu
dokonującego zgłoszenia towarów do odprawy celnej określono
powyżej) zobowiązany jest do: (1) dokonania zgłoszenia celnego
towarów; (2) złożenia do organu celnego dokumentów, na
postawie których deklaracja celna została wypełniona;
(3) przedstawienia zgłoszonych towarów w przypadkach
określonych postanowieniami Kodeksu celnego Unii Celnej lub na
wniosek organu celnego; (4) dokonania zapłaty opłat celnych oraz
(lub) zabezpieczenia ich zapłaty, zgodnie z Kodeksu celnego Unii
Celnej; (5) spełnienia wymogów korzystania z towarów w ramach
odpowiedniej procedury celnej i inne.
Nie wykonanie wskazanych obowiązków, jak również wskazanie
w deklaracji celnej informacji niezgodnych z prawdą, w tym
podczas przyjęcia przez organ celny decyzji o dopuszczeniu
towarów za pomocą systemu zarządzania ryzykiem, na mocy
art. 189 Kodeksu celnego Unii Celnej skutkuje odpowiedzialnością
deklaranta zgodnie z prawem państw członkowskich Unii Celnej.
Przed dopuszczeniem towarów informacje zawarte w deklaracji
celnej mogą zostać zmienione lub uzupełnione za zgodą organu
celnego na uzasadniony pisemny wniosek podmiotu zgłaszającego
przy jednoczesnym zastrzeżeniu warunków określonych
w art. 191 część 1 Kodeksu celnego Unii Celnej.
Zaznaczyć należy, że zmiany i uzupełnienia informacji
wskazanych w zarejestrowanej deklaracji celnej nie mogą
skutkować zgłoszeniem informacji o towarach innych niż te, które
zostały określone w zarejestrowanej deklaracji celnej.
Wprowadzenie zmian i uzupełnień do deklaracji celnej po
dopuszczeniu towarów jest dopuszczalne w przypadkach
i w sposób określony decyzjami Komisji Unii Celnej.
Na mocy art. 192 Kodeksu celnego Unii Celnej przed podjęciem
przez organ celny decyzji o dopuszczeniu towarów
zarejestrowana deklaracja celna w zakresie towarów
zagranicznych może być anulowana. Przy anulowaniu deklaracji
167
celnej nową deklarację należy złożyć przed upływem terminu
tymczasowego przechowywania towarów.
Zgodnie z art. 192 część 3 Kodeksu celnego Unii Celnej
anulowanie deklaracji celnej jest dopuszczalne za pisemną zgodą
organu celnego, jeżeli przed otrzymaniem zgłoszenia deklaranta
organ celny nie powiadomił go o miejscu i czasie
przeprowadzenia kontroli celnej towarów zgłoszonych
w deklaracji celnej oraz (lub) nie stwierdził naruszeń prawa
celnego
Unii
Celnej
skutkujących
odpowiedzialnością
administracyjną lub karną.
5.2. Procedury celne
W celu ustanowienia regulacji celnych obejmujących towary
ustawodawca określił procedury celne – zbiór przepisów
określających na potrzeby celne wymagania oraz warunki
korzystania i (lub) rozporządzania towarami na obszarze celnym
Unii Celnej oraz poza jej granicami. Zgodnie z art. 202 część 1 KC
UC rozróżnia się następujące rodzaje procedur celnych:
1)
dopuszczenie do użytku wewnętrznego;
2)
eksport;
3)
tranzyt celny;
4)
skład celny;
5)
przetwarzanie na obszarze celnym;
6)
przetwarzanie poza obszarem celnym;
7)
przetwarzanie do użytku wewnętrznego;
8)
wwóz czasowy (dopuszczenie);
9)
wywóz czasowy;
10)
reimport;
11)
reeksport;
12)
handel bezcłowy;
168
13)
zniszczenie;
14)
zrzeczenie się na rzecz państwa;
15)
wolny obszar celny;
16)
skład wolnocłowy;
17)
specjalna procedura celna (procedura celna określająca na
potrzeby celne wymogi i warunki korzystania i (lub)
rozporządzania niektórymi kategoriami towarów na
obszarze celnym Unii Celnej i poza jej granicami.
Zgodnie z art. 202 Kodeksu celnego Unii Celnej procedury celne,
warunki ich stosowania oraz cechy charakterystyczne określają
postanowienia Rozdziału 6 Kodeksu celnego Unii Celnej.
Procedury stosowane na wolnych obszarach celnych oraz
składach wolnocłowych określają postanowienia umów
międzynarodowych państw członkowskich Unii Celnej:
Porozumienie w sprawie specjalnych stref ekonomicznych na
obszarze celnym Unii Celnej oraz procedury celne wolnego
obszaru celnego (Sankt Petersburg dnia 18.06.2010 r.) oraz
Porozumienie pomiędzy Rządem Federacji Rosyjskiej, Rządem
Republiki Białorusi i Rządem Republiki Kazachstanu z dnia
18.06.2010 r. "O składach wolnocłowych oraz procedurach
celnych składów wolnocłowych". Specjalne procedury celne
ustanawiane są zgodnie z przepisami prawnymi państwa
członkowskiego Unii Celnej, warunkami oraz w odniesieniu do
kategorii towarów określonych decyzją Komisji Unii Celnej.
W ogólnym zarysie obowiązujące procedury celne można opisać
w następujący sposób.
Dopuszczenie
do
użytku
wewnętrznego.
Zgodnie
z przedmiotową procedurą celną wwiezione do obszaru celnego
Unii Celnej towary zagraniczne znajdują się na obszarze celnym
Unii Celnej i na jej obszarze są wykorzystywane. Po uiszczeniu
wszystkich należności celnych oraz podatku towary uzyskują
status znajdujących się w wolnym obrocie.
169
Eksport. Procedura określająca zasady wywozu towarów poza
obszar Unii Celnej przeznaczonych do stałego ich zlokalizowania
poza jej granicami. Eksportu towarów dokonuje się po uiszczeniu
wszystkich eksportowych należności celnych.
Tranzyt celny. Zagraniczne towary przewożone są przez obszar
celny Unii Celnej pod kontrolą celną, w tym przez terytorium
państwa nie będącego członkiem Unii Celnej, bez uiszczenia
należności celnych i podatków.
Skład celny. Zgodnie z tą procedurą towary wwożone się na
terytorium Unii Celnej bez uiszczenia należności celnych
i podlegają kontroli celnej przez okres do 3 lat.
Przetwarzanie na obszarze celnym (uszlachetnianie czynne).
Towary wwożone w ciągu określonego okresu i wykorzystane na
obszarze Unii Celnej do celów przetwarzania. Towary te są
zwolnione z opłat celnych i podatków przy zastrzeżeniu, że
zostaną one wywiezione poza obszar celny Federacji Rosyjskiej w
wyznaczonym terminie.
Przetwarzanie poza obszarem celnym (uszlachetnianie bierne).
W ramach tej procedury celnej towary z Unii Celnej eksportowane
są do państw trzecich w celu poddania ich procesom
uszlachetnienia
poza
obszarem
celnym
Unii
Celnej
w ustanowionym okresie, objęte całkowitym zwolnieniem
z obowiązku zapłaty cła eksportowego oraz zastosowania
środków regulacji pozataryfowych, zakładające wwóz produktów
przetworzonych do obszaru celnego Unii Celnej w późniejszym
okresie.
Przetwarzanie na użytek własny. Procedura polegająca na
wykorzystywaniu
towarów
zagranicznych
dla
celów
przetwarzania, na skutek których towary zagraniczne tracą swoje
indywidualne cechy na obszarze celnym Unii Celnej w okresie do
1 roku i nie podlegają obowiązkowi zapłaty importowych
należności celnych.
Wwóz czasowy. W ramach tej procedury towary zagraniczne
wykorzystywane są w ciągu określonego okresu na obszarze
170
celnym Unii Celnej za warunkowym, całkowitym lub częściowym
zwolnieniem z obowiązku zapłaty ceł importowych i podatku.
Wywóz czasowy. Procedura ta reguluje zasady wykorzystywania
rosyjskich towarów poza terytorium Unii Celnej w określonym
czasie za warunkowym zwolnieniem z obowiązku zapłaty ceł
eksportowych.
Reimport. Procedura celna, w ramach której towary rosyjskie
uprzednio wywiezione z obszaru celnego Federacji Rosyjskiej
zgodnie z zasadami celnymi eksportu podlegają powtórnemu
wwozowi w ciągu określonego okresu bez pobierania opłat
celnych, podatków oraz bez stosowania narzędzi polityki
gospodarczej.
Reeksport. Procedura celna, w której towary zagraniczne
wywożone są poza obszar celny Federacji Rosyjskiej bez
pobierania lub za zwrotem importowych należności celnych
i podatków oraz stosowania narzędzi polityki gospodarczej.
Handel bezcłowy. Procedura celna, w ramach której realizowana
jest sprzedaż detaliczna towarów w sklepach wolnocłowych na
rzecz osób fizycznych opuszczającym obszar celny Unii Celnej, bez
obowiązku zapłaty należności celnych i podatku.
Zniszczenie. Procedura, w ramach której towary zagraniczne
podlegają zniszczeniu pod kontrolą celną bez uiszczania zapłaty
importowych należności celnych i podatków.
Zrzeczenie się na rzecz państwa. Procedura celna, w której
towary zagraniczne są nieodpłatnie przekazywane na własność
państwa członkowskiego Unii Celnej, bez obowiązku płacenia cła.
Wolny obszar celny. Strefa wolnocłowa. Procedury celne,
w ramach których towary przywiezione do obszaru celnego
Federacji Rosyjskiej przechowywane są w ciągu określonego
okresu pod kontrolą celną bez obowiązku uiszczania opłat
celnych, zaś towary przeznaczone do eksportu przechowywane są
pod kontrolą celną w specjalnie przeznaczonych i wyposażonych
do tych celów placach celnych.
171
Specjalna procedura celna. Zasady ww. procedury określają
przepisy prawne państwa członkowskiego Unii Celnej, zgodnie
z warunkami oraz w odniesieniu do kategorii towarów
określonymi decyzją Komisji Unii Celnej.
5.3. Odwołanie od decyzji organów celnych
Zgodnie z art. 9 Kodeksu celnego Unii Celnej każdy ma prawo do
odwołania się od decyzji organów celnych, działań (bezczynności)
organów celnych lub ich urzędników w sposób oraz terminach
określonych przepisami prawa państwa członkowskiego Unii
Celnej. Od decyzji organów celnych, działań (bezczynności)
organów celnych lub ich urzędników przysługuje prawo
odwołania zarówno do wyższego organu celnego, jak i do sądu
(sądu powszechnego lub arbitrażowego).
Zasady składania, rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawie
skarg dotyczących decyzji organów celnych, działania
(bezczynności) organów celnych lub ich urzędników w zakresie
ceł określa rozdział 3 Ustawy o regulacjach celnych, z wyjątkiem
przypadków odwołania się od uchwał organów celnych lub ich
urzędników w sprawach o wykroczenia administracyjne, jak
również innych decyzji, działań (bezczynności) organów celnych
lub ich urzędników, dla których przewidziane jest specjalne
postępowanie odwoławcze. Posługując się przykładem, odwołanie
się od uchwał organów celnych lub ich urzędników w sprawach o
wykroczenia regulują przepisy rozdziału 30 Kodeksu wykroczeń
Federacji Rosyjskiej.
Zgodnie z art. 40 Ustawy o regulacjach celnych skargę dotyczącą
decyzji, działania (bezczynności) organu celnego lub jego
urzędnika można złożyć w ciągu trzech miesięcy: (1) od chwili
zawiadomienia lub momentu, w którym dana osoba winna być
zawiadomiona o naruszeniu jej praw, wolności lub uzasadnionych
interesów, stworzeniu przeszkód w ich wykonywaniu lub
nielegalnym nałożeniu na niej pewnego obowiązku; (2) od upływu
terminu na podjęcie przez organ celny lub urzędnika organu
celnego decyzji lub działania określonego przepisami prawa
celnego Unii Celnej, przepisami prawa Federacji Rosyjskiej
172
dotyczącymi działalności celnej lub innym aktem prawnym
Federacji Rosyjskiej w zakresie ceł.
Zasady składania, rozpoznawania i wydawania decyzji w sprawie
skarg na decyzje organów celnych, skierowanych do sądów
powszechnych i arbitrażowych określa Kodeks postępowania
cywilnego Federacji Rosyjskiej oraz Kodeks postępowania
gospodarczego Federacji Rosyjskiej odpowiednio.
5.4. Praktyczne
Rosyjskiej
zagadnienia
prawa
celnego
Federacji
W praktyce, przy przewozie towarów przez granicę celną Unii
Celnej przez podmioty prowadzące zagraniczną działalność
gospodarczą powstaje stosunkowo wiele sporów celnych.
Najbardziej powszechnymi są: zaskarżenie pociągnięcia do
odpowiedzialności administracyjnej podmiotów prowadzących
zagraniczną działalność gospodarczą za naruszenie przepisów
celnych, zaskarżenie decyzji organów celnych, działań
(bezczynności) organów celnych dotyczących klasyfikacji
towarów zgodnie z systemem kodów Jedynej Nomenklatury
Towarowej działalności zagranicznej, korekty wartości celnej, itp.
Większość wykroczeń związanych z opłatami celnymi polega na
wskazywaniu w zgłoszeniu celnym nieprawidłowej informacji lub
braku zgłoszenia celnego towarów lub środków transportu.
W celu zaskarżenia pociągnięcia do odpowiedzialności podmiot
prowadzącego zagraniczną działalność gospodarczą winien
udowodnić brak znamion wykroczenia lub stwierdzić naruszenie
procedury pociągnięcia do odpowiedzialności.
Odnośnie zaś zaskarżenia decyzji organów celnych, działania
(bezczynności) organów celnych, ta kategoria spraw jest dość
zróżnicowana w zakresie ich treści. W głównej mierze spory
z urzędem celnym dotyczą odwołania od decyzji pracowników
urzędów celnych dotyczących zwrotu, odmowy lub zaliczenia
nadpłaconych środków pieniężnych, egzekucji płatności, korekt
do wartości celnej, a także kwestionowania określenia tej
wartości.
173
Zgodnie z przepisami art. 90 Kodeksu celnego Unii Celnej zwrot
(zaliczenie) nadpłaconych kwot eksportowych należności celnych,
podatków, zaliczek, kwot zabezpieczenia zapłaty cła i podatków
odbywa się w sposób i w przypadkach przewidzianych przez
prawo państwa członkowskiego Unii Celnej. Z kolei rozdział
17 Ustawy Federalnej Nr 311-FZ określa zasady i reguły zwrotu
nadpłaconych kwot cła i podatków, jak również zawiera wykaz
przypadków, w których organ celny może odmówić podmiotowi
prowadzącemu zagraniczną działalność gospodarczą zwrotu kwot
pieniężnych.
W sprawach związanych z określeniem wartości celnej towarów
(tzw. spory dotyczące KWT – korekty wartości celnej (ros.:, КТС))
w stosunku do podmiotów prowadzących zagraniczną działalność
gospodarczą częstokroć wysuwane są podejrzenia o zaniżanie
wartości celnej, wskutek czego organ celny dokonuje jej korekty
według własnego uznania, co prowadzi z kolei do
nieuzasadnionego wzrostu kwoty należności celnych.
Ze względu na to, że zgodnie z ust. 5 art. 200 Kodeksu
postępowania gospodarczego Federacji Rosyjskiej organ lub
osoba, których decyzje i działania (bezczynności) zostały
zaskarżone powinien udowodnić zgodność tych czynności
z ustawą lub innym aktem prawnym posiadającym wyższą
ważność, zgodność z prawem zaskarżonej decyzji i działań
(bezczynności), jak również udowodnić posiadanie takich
uprawnień, w postępowaniu sądowym organ celny jest
zobowiązany do udowodnienia zgodności z prawem zaskarżonej
decyzji i działania (bezczynności).
174
6. Ochrona własności intelektualnej
6.1. Uwagi ogólne
W 2006 r. przyjęta została część czwarta Kodeksu cywilnego
Federacji Rosyjskiej z dnia 18 grudnia 2006 roku Nr 230-FZ (ros.
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации
(часть
четвертая) от 18 декабря 2006 г. 230-FZ) (dalej: Kodeks
cywilny Federacji Rosyjskiej), która reguluje zagadnienia
dotyczące prawa własności intelektualnej i know-how. Wcześniej
powyższą materię regulowały odrębne ustawy, obecnie
postanowiono, prawie całą tę materię zamknąć w jednym akcie –
części czwartej Kodeksu cywilnego. Część czwarta Kodeksu
cywilnego Federacji Rosyjskiej w postanowieniach ogólnych
reguluje te zagadnienia, które można uznać za wspólne dla całego
prawa własności intelektualnej. Zawierają one zagadnienia
dotyczące praw majątkowych i niemajątkowych-osobistych do
rezultatów
działalności
intelektualnej
lub
oznaczeń
indywidualizujących, możliwości rozporządzenia prawem
majątkowym, w tym zagadnienia dotyczące umów przenoszących
i licencyjnych, ochrony praw własności intelektualnej oraz
odpowiedzialności z tytułu ich naruszenia. Następnie
uregulowane zostały zagadnienia szczególne, dotyczące prawa
autorskich, praw pokrewnych, prawa patentowego, praw do
rezultatów sztucznego doboru, praw do topografii układów
scalonych, praw do know-how, praw do oznaczeń
indywidualizujących (w tym m.in. znaków towarowych, oznaczeń
geograficznych) i inne.
Federacja
Rosyjska
jest
również
stroną
umów
międzynarodowych, regulujących zagadnienia prawa własności
intelektualnej. Wśród nich należy wymieniać Konwencję
berneńską o ochronie dzieł literackich i artystycznych z dnia
9 września 1886 r., Powszechną konwencję o prawie autorskim,
podpisaną w Genewie dnia 6 września 1952 r., Konwencję
ustanawiającej Światową Organizację Własności Intelektualnej,
podpisaną w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967, Konwencję
brukselską dotycząca przekazywania sygnałów przenoszących
175
programy drogą satelitarną z 21 maja 1974 r., Konwencję paryską
o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., czy
Euroazjacką konwencję patentową z dnia 9 września 1994 r.
Prawo rosyjskie stanowi, iż do rezultatów działalności
intelektualnej (i oznaczeń indywidualizujących) przysługują
prawa intelektualne, które obejmują prawo wyłączne, będące
prawem majątkowym, a w przypadkach przewidzianych
w Kodeksie cywilnym Federacji Rosyjskiej, również osobiste
prawa niemajątkowe i inne prawa (np. prawa podążania – Droit de
suite; prawo dostępu do utworu). Prawo majątkowe pierwotnie
powstaje u twórcy rezultatu działalności intelektualnej, jednak
może być ono przeniesione na inne podmioty, na podstawie
umowy lub w przypadkach wskazanych w ustawie. Twórcą
rezultatu działalności intelektualnej, zgodnie z prawem rosyjskim,
jest osoba fizyczna, w wyniku pracy twórczej której ten rezultat
został utworzony. Przepisy prawa rosyjskiego na określenie praw
majątkowych posługują się pojęciem prawa wyłącznego (ros.
исключительное право) do rezultatu działalności intelektualnej.
Na podstawie prawa wyłącznego, zgodnie z przepisami prawa
rosyjskiego, podmiot tego prawa może korzystać z rezultatu
działalności intelektualnej w dowolny sposób, nie sprzeczny
z ustawą. Podmiot prawa wyłącznego może rozporządzać tym
prawem, może również wg własnego uznania zezwalać lub
zabraniać innym osobom na korzystanie z rezultatu działalności
intelektualnej, a także przeciwdziałać naruszeniom tego prawa
przez osoby trzecie. W przypadkach przewidzianych w prawie
rosyjskim, prawo wyłączne powstaje i podlega ochronie po
dokonaniu rejestracji państwowej rezultatu działalności
intelektualnej. W tym przypadku, zgodnie z postanowieniami
art. 1232 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, ustanowienie
zastawu na prawie, udzielenia prawa do korzystania
z podlegającego rejestracji rezultatu działalności intelektualnej,
a także zbycie prawa wyłącznego lub jego przejście na innej
podstawie niż umowa, także podlega rejestracji państwowej.
Twórcy rezultatu działalności intelektualnej przysługuje również
prawo autorstwa, w przypadkach przewidzianych w przepisach
176
prawnych – prawo twórcy do oznaczenia rezultatu swoim
imieniem, a także inne prawa osobiste. Odstąpienie od tych praw
jest nieważne. Prawa osobiste są niezbywalne i nieprzenoszalne.
Zatem w odróżnieniu od prawa majątkowego, prawami
osobistymi podmiot tych praw nie może rozporządzać.
Przepisy prawa rosyjskiego zawierają uregulowania odnoszące się
do dwóch podstawowych sposobów rozporządzania prawem
wyłącznym do rezultatów własności intelektualnej, a mianowicie
możliwość przeniesienia prawa wyłącznego do tego rezultatu
(umowa przenosząca) lub możliwość udzielenia prawa do
korzystania z rezultatu działalności intelektualnej (umowa
licencyjna). Umowa przenosząca prawo wyłączne powinna być
sporządzona na piśmie pod rygorem nieważności. Na podstawie
umowy przenoszącej prawo wyłączne, prawo to przechodzi na
nabywcę w pełnym zakresie, tj. na wszystkich polach eksploatacji.
Jest to sytuacja inna niż w polskim prawie, gdyż zgodnie z prawem
polskim w przypadku przeniesienia praw majątkowych
obowiązuje zasada specyfikacji pól eksploatacji, tzn. przeniesienia
praw majątkowych następuje tylko w zakresie tych pól
eksploatacji, które zostały wskazane w umowie przenoszącej,
natomiast zapisy o przeniesieniu praw majątkowych do rezultatu
działalności intelektualnej na wszystkich polach eksploatacji
(także tych, które mogą powstać w przyszłości), należy uznać za
nieskuteczne na gruncie prawa polskiego. Dla polskich
przedsiębiorców może to rodzić istotne utrudnienia gdyż, kierując
się zasada specyfikacji pól eksploatacji, mogą oni na gruncie
prawa rosyjskiego zawrzeć umowę, która nie będzie spełniać
wymogów właściwych dla umowy przenoszącej. Praktyka
rosyjska reguluje jednak i przypadki, gdy umowa zawiera
postanowienia, iż przeniesienie praw następuje na określonych
polach eksploatacji, albo przeniesienie tych praw ograniczone jest
do określonego terytorium lub następuje na określony czas. Taka
umowa, mimo iż nie stanowi umowy przenoszącej, przy
spełnieniu innych warunków przewidzianych w prawie może być
uznana za umowę licencyjną, tj. nieprzenoszącą prawa majątkowe,
a stanowiącą upoważnienie do korzystania z rezultatu
177
działalności intelektualnej. Dla ważności umowy przenoszącej
niekiedy wymagana jest jej rejestracja we właściwym organie,
przypadek dotyczy np. umów przenoszących prawo wyłączne do
zarejestrowanego programu komputerowego. Posługując się
przykładem wskazanych programów komputerowych można
wskazać, iż prawo rosyjskie przewiduje możliwość rejestracji
programów komputerowych, rejestracja ta nie ma charakteru
obligatoryjnego, lecz dobrowolny, jednak w przypadku gdy
podmiot praw autorskich do programu komputerowego
zdecydował się na jego umieszczenie w stosownym rejestrze, to
następnie przeniesienie tego prawa na podstawie umowy
przenoszącej, jest skuteczne, gdy dokonano rejestracji takiej
umowy w organie rejestracyjnym. Niezbędnym postanowieniem
umowy przenoszącej jest postanowienie o wynagrodzeniu, tj.
umowa przenosząc jest traktowana jako umowa odpłatna, chyba
że strony postanowiły inaczej. Ma to ten skutek, że umowa
powinna regulować zagadnienie odpłatności, tj. określać
wysokość
wynagrodzenia
lub
zawierać
postanowienia
umożliwiające jego ustalenie w przyszłości albo zawierać
postanowienie, iż umowa ta jest nieodpłatna. W braku
analogicznych postanowień umowa zgodnie z brzmieniem art.
1234 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, uważana jest za
niezawartą.
Umowa licencyjna to umowa na, podstawie której następuje
udzielenie prawa do korzystania z rezultatu działalności
intelektualnej. Charakter tej umowy odpowiada uregulowanemu
w prawie polskim charakterowi umów licencyjnych, tj. umów,
których przedmiotem jest udzielenie prawa do korzystania na
określonych w umowie polach eksploatacji. Zatem w przypadku
tej umowy, w prawie rosyjskim, stosuje się zasadę specyfikacji pól
eksploatacji. W interesie pomiotu udzielającego prawa do
korzystania (licencjodawcy), umowa taka powinna określać także
zakres korzystania – zarówno terytorialny jak i czasowy,
w przeciwnym przypadku zastosowanie mieć będą odpowiednie
przepisy ustawy. Generalny zapis stanowi, iż w braku
odpowiednich postanowień odnośnie do czasu korzystania
178
z rezultatu działalności intelektualnej, przyjmuje się iż umowa
została zawarta na okres 5 lat. W każdym przypadku nie może być
zawarta na okres dłuższych niż czas trwania prawa wyłącznego
do objętego umową rezultatu działalności intelektualnej.
Natomiast odnośnie do postanowień dotyczących terytorium, to
w braku zawarcia odpowiednich postanowień w umowie, uważa
się iż udzielono prawa do korzystania na terytorium Federacji
Rosyjskiej. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego Federacji
Rosyjskiej dla umów licencyjnych przewidziano wymóg
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że
co innego wynika z przepisów samego kodeksu. Podobnie jak
w przypadku umów przenoszących, jednym z istotnych
postanowieniem umowy licencyjnej jest postanowienie
o wynagrodzeniu, na tej podstawie należy zawrzeć w umowie
postanowienia
wprost
określające
wynagrodzenie
lub
umożliwiające jego ustalenie w przyszłości albo zawrzeć
postanowienie, iż umowa ta jest nieodpłatna, gdyż w braku
analogicznych postanowień umowa zgodnie z przepisami prawa
uważana jest za niezawartą.
Na podstawie przepisów prawa rosyjskiego możemy wyróżnić
licencję niewyłączną (prostą) oraz licencję wyłączną.
Na podstawie umowy licencyjnej niewyłącznej (prostej),
następuje udzielenie prawa do korzystania z rezultatu
działalności intelektualnej licencjobiorcy z zachowaniem przez
licencjodawcę możliwości udzielenia prawa do korzystania także
innym podmiotom niż licencjobiorca. Na podstawie umowy
licencyjnej wyłącznej, następuje udzielenie prawa do
korzystania z rezultatu działalności intelektualnej licencjobiorcy
bez zachowania przez licencjodawcę prawa do udzielenia licencji
innym, niż licencjobiorca, podmiotom. Art. 1236 pkt 2 Kodeksu
cywilnego Federacji Rosyjskiej stanowi, iż jeżeli umowa licencyjna
nie stanowi inaczej to umowa ta jest umową licencyjną
niewyłączną (prostą).
Przepisy Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, przewidują
również możliwość udzielenia dalszy licencji, tj. udzielenia prawa
do korzystania innemu podmiotowi, przez licencjobiorcę. Zgodnie
179
z postanowieniami art. 1238 Kodeksu cywilnego Federacji
Rosyjskiej, na podstawie pisemnej zgody licencjodawcy
licencjobiorca może w ramach umowy udzielić prawa do
korzystania z rezultatu działalności intelektualnej. Udzielenie
prawa do korzystania może dotyczyć tylko tych pól eksploatacji,
w ramach których udzielone zostało prawo do korzystania
pierwszemu licencjobiorcy. Dalsza umowa licencyjna zawarta
przez licencjobiorcę z osobą trzecią nie może być zawarta na
okres dłuższy niż pierwsza umowa licencyjna, w przypadku gdy
kolejna umowa licencyjna została zawarta na okres dłuższy niż
pierwsza, to uważa się ją za zawartą na okres na jaki została
zawarta pierwsza umowa licencyjna.
6.2. Prawo autorskie
Zgodnie z art. 70 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, przez
prawa autorskie rozumie się prawa intelektualne do utworów
naukowych, literackich i artystycznych. Twórcy utworu
przysługuje prawo wyłączne do utworu (prawo majątkowe),
prawo do autorstwa utworu, prawo do oznaczenia utworu swoim
imieniem, prawo do integralności utworu, prawo do
udostępnienia utworu publiczności, a ponadto w przypadkach
przewidzianych w przepisach prawnych twórcy utworu mogą
przysługiwać również inne prawa, w tym takie jak: prawo do
wynagrodzenia za korzystanie z utworu pracowniczego, prawo
odstąpienia, tzw. prawo podążania (Droit de suite), prawo dostępu
do utworu.
Przez prawo autorstwa uważa się prawo do uznawania się za
twórcę utworu. Natomiast prawo do oznaczenia utworu, to
prawo do oznaczenia utworu swoim imieniem i nazwiskiem lub
pseudonimem albo do udostępniania utworu anonimowo. Prawa
te zaliczane do praw autorskich osobistych, są niezbywalne
i nieprzenaszalne, nawet w przypadku przeniesienia prawa
wyłącznego (majątkowego) do utworu. Prawo do integralności
utworu, to prawo zgodnie z którym nie dopuszcza się bez zgody
twórcy wniesienia do jego utworu zamian, skrótów lub
uzupełnień, ilustracji, przedmowy, posłowia, komentarzy lub
180
jakichkolwiek wyjaśnień. Prawo do udostępnienia utworu
publiczności to prawo twórcy do dokonania czynności lub
wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w wyniku których
utwór staje się dostępny dla publiczności, w drodze jego
opublikowania, publicznego pokazu, publicznego wykonania,
nadawania radiowego lub telewizyjnego drogą satelitarną lub
kablową. Prawo odstąpienia daje twórcy możliwość odstąpić od
uprzednio podjętej decyzji o udostępnieniu utworu publiczności,
pod warunkiem, zwrotu osobie, której zbyto prawo wyłączne do
utworu lub której udzielono prawa do korzystania z utworu,
poniesionych z tego tytułu strat. Jeżeli utwór opublikowano, to
twórca powinien podać informację o odstąpieniu od
udostępnienia utworu, do wiadomości publicznej. Należy jednak
mieć na uwadzę, iż przepisy te nie odnoszą się do programów
komputerowych, czy utworów pracowniczych. Prawo podążania
(w polskiej nomenklaturze znane bardziej w pojęciu francuskim –
Droit de suite), to zgodnie z prawem rosyjskim prawo, które
reguluje przypadki, gdy zbyty został przez twórcę oryginał
utworu artystycznego, to przy każdej kolejnej odsprzedaży
publicznej danego oryginału, w ramach której jako sprzedawca,
nabywca lub pośrednik występuje galeria sztuki lub podmiot
zajmujący się analogiczną działalnością, na podstawie tego prawa
twórca powinien otrzymać od sprzedawcy odpowiedniego
wynagrodzenia w formie odsetek od ceny odsprzedaży. Prawo to
jest niezbywalne, ale może przejść na spadkobierców twórcy
w wyniku dziedziczenia i na czas trwania prawa wyłącznego
(majątkowego) do utworu. Prawo dostępu to z kolei prawo na
podstawie którego, twórca może zwrócić się do właściciela
oryginału utworu o udostępnienie mu tego utworu, w celu
dokonania reprodukcji tego utworu. Jednak w tym przypadku, na
podstawie art. 1239 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej,
twórca nie może żądać od właściciela oryginału utworu
dostarczenia mu tego utworu.
Prawo wyłączne do utworu, to prawo majątkowe, na podstawie
którego podmiot tego prawa – twórca lub inny uprawiony – może
korzystać z utworu według własnego uznania, w dowolnej formie
181
i w dowolny sposób, niesprzeczny z ustawą. Z kolei art. 1270
Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, regulujący pojęcie prawa
wyłącznego do utworu, w pkt. 2 zawiera otwarty katalog
możliwych form korzystania z utworu, np. reprodukcja utworu,
rozpowszechnienie utworu w drodze sprzedaży oryginału lub
egzemplarzy utworu, import oryginału utworu lub jego
egzemplarzy w celu rozpowszechnienia utworu i inne. Prawo
wyłączne do utworu trwa przez cały okres życia twórcy
i siedemdziesiąt lat po jego śmierci, licząc od 1 stycznia roku,
następującego po roku w którym twórca zmarł. Jeżeli utwór był
rezultatem pracy twórczej kilku osób, czyli w przypadku
współautorstwa, prawo wyłączne do utworu trwa przez okres
życia autora, który przeżył pozostałych współautorów,
i siedemdziesiąt lat, licząc od 1 stycznia roku, następującego po
roku jego śmierci. W przypadku utworu, udostępnionego
anonimowo lub pod pseudonimem, czas trwania prawa
wyłącznego wynosi siedemdziesiąt lat, licząc od 1 stycznia roku,
następującego po roku w którym utwór został udostępniony.
Jeżeli jednak w tym czasie osoba twórcy zostanie ujawniona albo
nie będzie wątpliwości co do jego osoby, wówczas czas trwania
prawa wyłącznego do utworu ustaje po okresie siedemdziesięciu
lat od śmierci twórcy. Jeżeli utwór został udostępniony po śmierci
twórcy, to czas trwania prawa wyłącznego do utworu, ustaje po
siedemdziesięciu latach liczonych od 1 stycznia roku,
następującego po roku, w którym utwór został udostępniony, pod
warunkiem że udostępnienie nastąpiło w ciągu siedemdziesięciu
lat od śmieci twórcy. Ponadto należy wskazać, iż art. 1281
Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej zawiera również inne
postanowienia regulujące wyjątki przy obliczanie czasu trwania
prawa wyłącznego np. w przypadku twórców, którzy byli
represjonowani.
Prawo wyłączne do utworów
i artystycznych obejmujące:

naukowych,
literackich
utwory, opublikowane na terytorium Federacji Rosyjskiej
lub nie oblikowanie, ale znajdujące się jakiekolwiek
obiektywnej formie na terytorium Federacji Rosyjskiej –
182
przysługuje twórcy (jego następcy prawnemu) niezależnie
od jego obywatelstwa;

utwory, opublikowane poza granicami terytorium
Federacji Rosyjskiej lub nie opublikowane, ale znajdujące
się w jakiekolwiek obiektywnej formie za granicami
terytorium Federacji Rosyjskiej – przysługuje twórcy
będącemu obywatelem Federacji Rosyjskiej (jego następcy
prawnemu);

utwory, opublikowane poza granicami terytorium
Federacji Rosyjskiej lub nie opublikowane, ale znajdujące
się w jakiekolwiek obiektywnej formie poza granicami
terytorium Federacji Rosyjskiej – przysługuje na
terytorium Federacji Rosyjskiej twórcy (jego następcy
prawnemu), będącemu obywatelem innego państw
i osobom bez obywatelstwa na podstawie umów
międzynarodowych, których stroną jest Federacja
Rosyjska.
W przypadku udzielenia na terytorium Federacji Rosyjskiej
ochrony utworowi na podstawie umów międzynarodowych,
których stroną jest Federacja Rosyjska, to twórca utworu lub inny
podmiot pierwotnie uprawniony do utworu określany jest
zgodnie z przepisami prawa państwa, na którego terytorium
miało miejsce zdarzenia prawne, będące podstawą do powstania
praw autorskich.
Udzielenie ochrony prawnej na terytorium Federacji Rosyjskiej
utworom, na podstawie umów międzynarodowych, których
stroną jest Federacja Rosyjska, następuje w stosunku do utworów,
które nie przeszły do domeny publicznej w państwie pochodzenia
utworu, w wyniku ustania ustanowionego w tym państwie czasu
trwania prawa wyłącznego do tego utworu lub które nie przeszły
do domeny publicznej w Federacji Rosyjskiej w wyniku ustania
prawa wyłącznego do tych utworów zgodnie z przepisami prawa
rosyjskiego. Natomiast w przypadku udzielania ochrony utworom
na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest
Federacja Rosyjska czas trwania prawa wyłącznego do tych
183
utworów na terytorium Federacji Rosyjskiej nie może
przewyższyć terminu obowiązywania prawa wyłącznego
ustanowionego w państwie pochodzenia utworu.
Przedmiotem praw autorskich są utwory naukowe, literackie
i artystyczne niezależnie od istoty i przeznaczenia utworu, a także
sposobu jego wyrażenia, w tym:

utwory literackie;

utwory
dramatyczne
scenariusze;

utwory choreograficzne i pantomimy;

utwory muzyczne z tekstem lub bez tekstu;

utwory audiowizualne;

utwory malarskie, rzeźbiarskie, graficzne, designerskie,
powieści graficzne, komiksy i inne utwory artystyczne;

utwory sztuki dekoracyjno-użytkowej i scenograficznej;

utwory architektoniczne, urbanistyczne i z zakresu
projektowania ogrodów, w tym także w formie projektów,
rysunków, ilustracji i modeli;

utwory fotograficzne, i utwory, uzyskane sposobami
analogicznymi do fotografii;

mapy geograficzne, geologiczne i inne plany, szkice
i wyroby plastyczne z zakresu geografii, topografii i innych
nauk;

przedmiotem praw autorskich są również programy
komputerowe, które podlegają ochronie analogicznej jak
utwory literackie;

i inne utwory.
184
i
muzyczno-dramatyczne,
Przedmiotami praw autorskich są również:

utworu pochodne (zależne), tj. utwory, które stanowią
opracowanie innego utworu;

utwory zbiorowe, tj. utwory, które z uwagi na przyjęty w
nich dobór lub układ materiałów stanowią rezultat pracy
twórczej.
Zgodnie z postanowieniami art. 1259 pkt. 3 Kodeksu cywilnego
Federacji Rosyjskiej prawa autorskie odnoszą się zarówno do
opublikowanych utworów, jak i do nieopublikowanych utworów,
wyrażonych w jakiejkolwiek obiektywnej formie, w tym w formie
pisemnej, ustnej (publiczne recytowanie, publiczne wykonanie
i inne), w formie pokazu, w formie zapisu dźwiękowego lub zapisu
video oraz formie przestrzennej.
Dla powstania, wykonywania oraz ochrony praw autorskich nie
jest wymagane dokonanie rejestracji utworu lub spełnienie
innych formalności. Sytuacja nieco inaczej przedstawia się
w przypadku programów komputerowych i baz danych,
w których przypadku ustawodawca rosyjski przewidział
możliwość rejestracji tych utworów. Rejestracja programu
komputerowego lub bazy danych jest nieobligatoryjna, tj. zależy
do woli osoby, której przysługuje prawo wyłączne do programu
komputerowego lub bazy danych, i może być dokonana w czasie
trwania prawa wyłącznego do każdego z tych utworów.
Rejestracji dokonuje Federalna Służba ds. Własności
Intelektualnej (ros. Федеральная служба по интеллектуальной
собственности), nazywana również ROSPATENT (ros.
РОСПАТЕНТ). Wniosek o rejestrację powinien zawierać prośbę o
rejestrację programu komputerowego lub bazy danych wraz ze
wskazaniem uprawnionego podmiotu, a także autora, jeżeli nie
odmówił on ukazania go jako autora danego utworu, a także
miejsce jego (ich) zamieszkania lub siedziby, załączone materiały
– opisujące program komputerowy lub bazę danych, w tym
streszczenie. Ponadto należy załączyć potwierdzenie zapłaty
stosownej opłaty państwowej lub wskazanie podstaw do
185
wyłączenia konieczności zapłaty opłaty państwowej, lub zmiany
jej wysokości, czy terminu zapłaty.
Osoba, której przysługuje prawo wyłączne do utworu, może
rozporządzać tym prawem, to jest może przenosić to prawo na
inne osoby lub udzielać im prawa do korzystania z utworu.
Umowa przenosząca prawo wyłączne do utworu powinna
uwzględniać wymagania przewidziane dla tego typu umowy
określone w przepisach części ogólnej dla części czwartej Kodeksu
cywilnego Federacji Rosyjskiej, które zostały omówione w dziale
poświęconym uwagom ogólnym do niniejszego rozdziału. Należy
jedynie dodać, iż na podstawie umowy przenoszącej prawo
wyłączne do utworu twórca lub inny uprawniony podmiot
przenosi lub zobowiązuje się przenieść prawo wyłączne do
utworu, w pełnym zakresie, na nabywcę tego prawa. Przy
zwieraniu umowy licencyjnej odnoszącej się do utworu, także
należy uwzględniać postanowienia przepisów ogólnych dla części
czwartej Kodeksu Cywilnego Federacji Rosyjskiej o umowach
licencyjnych. Na podstawie umowy licencyjnej twórca lub inny
uprawniony (licencjodawca) udziela lub zobowiązuje się udzielić
innej osobie (licencjobiorcy) prawa do korzystania z utworu,
w zakresie określonym w umowie. Umowa licencyjna powinna
mieć formę pisemną. Przy okazji omawiania umów licencyjnych
można wskazać na niektóre specjalne postanowienia
przewidziane w przepisach rosyjskiego kodeksu cywilnego. Otóż
umowa licencyjna o udzielenie prawa do korzystania z utworu
w czasopismach może być zawarta w formie ustnej. Natomiast
zwarcie umowy licencyjnej w celu udzielenia prawa do
korzystania z programu komputerowego lub bazy danych
dopuszczalne jest w drodze zawarcia przez każdego
z korzystających z odpowiednim uprawnionym umowy
przystąpienia, której warunki określone są na nabywanym
egzemplarzu takiego programu lub bazy danych albo na
opakowaniu tego egzemplarza. Rozpoczęcie korzystania z takiego
programu lub bazy danych przez korzystającego, określone
w danych warunkach, oznacza zgodę na zawarcie umowy
licencyjnej.
186
Istotnym zagadnieniem na gruncie rosyjskiego prawa autorskiego
jest pojęcie tzw. utworów pracowniczych. Prawa autorskie do
utworu naukowego, literackiego i artystycznego, stworzonego
w ramach obowiązków służbowych pracownika (utwór
pracowniczy) przysługują twórcy – pracownikowi, za wyjątkiem
prawa wyłącznego do utworu pracowniczego który przysługuje
pracodawcy, jeżeli umowa o pracę lub inna umowa między
pracodawcą i autorem nie stanowi inaczej. Jeżeli pracodawca
w okresie 3 lat od dnia kiedy mógł on rozporządzać utworem
pracowniczym, nie rozpocznie korzystania z tego utworu, nie
przeniesie prawa wyłącznego do tego utworu lub nie poinformuje
twórcy o pozostawieniu tego utworu w poufności, wówczas
prawo wyłączne do utworu będzie przysługiwać twórcy –
pracownikowi. Przepis art. 1295 pkt. 2 Kodeksu cywilnego
Federacji Rosyjskiej stanowi, że jeżeli pracodawca w powyższym
terminie rozpocznie korzystanie z utworu pracowniczego lub
przeniesie prawo wyłączne do utworu na inną osobę, twórca –
pracownik ma prawo do uzyskania z tego tytułu stosownego
wynagrodzenia. Twórca – pracownik uzyskuje prawo do
wynagrodzenia, także wówczas gdy pracodawca podjął decyzję
o zachowaniu utworu pracowniczego w poufności i z tego powodu
nie rozpoczął korzystania z utworu w przewidzianym okresie.
Wynagrodzenie twórcy – pracownika, tj. jego wysokość oraz
warunki i tryb zapłaty, następuje zgodnie z postanowieniami
umowy o pracę, a w przypadku sporu pomiędzy pracownikiem
i pracodawcą – przez sąd. W przypadku, gdy w oparciu
o postanowienia umowy o pracę lub innej umowy pomiędzy
pracodawcą i twórcą wynika, że prawo wyłączne do utworu
pracowniczego przysługuje twórcy, to pracodawca ma prawo
korzystać z tego utworu, w sposób zgodny z celem polecenia
służbowego, i w zakresie wynikającym z tego polecenia, a także
udostępnić publicznie ten utwór, jeżeli umowa między nim
i twórcą – pracownikiem, nie stanowi inaczej.
Prawa pokrewne
Obok praw autorski należy wyróżnić także tzw. prawa
pokrewne. Zgodnie z art. 1303 Kodeksu cywilnego Federacji
187
Rosyjskiej prawa intelektualne do rezultatów wykonań,
fonogramów, do nadań radiowych lub telewizyjnych drogą
satelitarną lub kablową, do treści baz danych oraz do pierwszych
wydań utworów naukowych, literackich i artystycznych, po ich
przejściu do domeny publicznej (tj. gdy czas obowiązywania
prawa wyłącznego do nich wygasł), stanowią prawa pokrewne
z prawami aktorskim.
Zgodnie z art. 1304 pkt. 2 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej
do powstania, wykonywania i ochrony praw pokrewnych w Rosji
nie jest wymagana rejestracja przedmiotu tych praw lub
dokonanie innych formalności. Ponadto ochrona przedmiotów
praw pokrewnych na terytorium Federacji Rosyjskiej, na
podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest
Federacja Rosyjska, udzielana jest w stosunku do wykonań
artystycznych, fonogramów, wydań, które nie przeszły do domeny
publicznej w państwie ich pochodzenia, a także które nie stały się
częścią domeny publicznej w Federacji Rosyjskiej, zgodnie
z postanowieniami przepisów prawa rosyjskiego.
Podmiot prawa wyłącznego do wykonań (np. wykonań artystów
wykonawców, spektakli reżyserskich), fonogramów, nadań
radiowych lub telewizyjnych drogą satelitarną lub kablową, do
treści baz danych oraz do pierwszych wydań utworów
naukowych, literackich i artystycznych, po tym jak przeszły do
domeny publicznej, może rozporządzać swoim prawem
wyłącznym. W konsekwencji, na podstawie umowy przenoszącej
wykonawca, producent fonogramu, organizacja zajmująca się
nadawaniem radiowym lub telewizyjnym drogą satelitarną lub
kablową,
wydawca
utworu
naukowego,
literackiego
i artystycznego albo inny uprawniony przenosi lub zobowiązuje
się przenieść swoje prawo wyłączne do przedmiotu praw
pokrewnych – w pełnym zakresie – na inną osobę. Z kolei na
podstawie umowy licencyjnej, powyższe podmioty praw
pokrewnych (licencjodawcy) udzielają lub zobowiązują się
udzielić drugiej stronie umowy (licencjobiorcy) prawa do
korzystania z przedmiotów praw pokrewnych.
188
Przez wykonawcę prawo rosyjskie rozumie artystę wykonawcę,
np. aktora, piosenkarza, muzyka, tancerza lub inną osobę, która
odgrywa rolę, odczytuje, recytuje, śpiewa, gra na instrumencie
muzycznym lub inny sposób uczestniczy w wykonaniu utworu
literackiego, artystycznego, czy należącego do twórczości
narodowej, twórczości estradowej, cyrkowej i innych, a także
reżysera spektaklu, np. teatralnego, cyrkowego lub innego
widowiska teatralnego oraz dyrygenta. Zgodnie z art. 1315
Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej wykonawcy przysługuje
prawo wyłączne do wykonania, prawo autorstwa, prawo do
oznaczenia wykonania swoim imieniem i nazwiskiem
(pseudonimem), prawo do zachowania integralności wykonania.
Prawo wyłączne do wykonania trwa przez okres całego życia
wykonawcy, ale nie mniej niż pięćdziesiąt lat licząc od 1 stycznia
roku, następującego po roku, w którym było nastąpiło wykonanie
albo miał miejsce zapis wykonania lub transmisja wykonania
drogą satelitarną lub kablową. Ponadto przepis art. 1318 Kodeksu
cywilnego Federacji Rosyjskiej zawiera postanowienia szczególne
dotyczące czasu trwania prawa wyłącznego do wykonania, np.
w przypadki gdy wykonawca był represjonowany lub był
uczestnikiem Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Prawo wyłączne do
wykonania przysługuje na terytorium Federacji Rosyjskiej,
zgodnie z art. 1321 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, gdy:

wykonawca jest obywatelem Federacji Rosyjskiej;

wykonanie po raz pierwszy miało miejsce na terytorium
Federacji Rosyjskiej;

wykonanie zapisane zostało na fonogramie, do którego
prawo wyłączne przysługuje na terytorium Federacji
Rosyjskiej, na podstawie prawa rosyjskiego;

wykonanie nie zostało zapisane na fonogramie, ale zostało
zamieszczone w nadaniu radiowym lub telewizyjnym
drogą satelitarną lub kablową, które podlega ochronie na
podstawie prawa rosyjskiego. Jak również w innych
przypadkach przewidzianych w postanowieniach umów
189
międzynarodowych,
Rosyjska.
których
stroną
jest
Federacja
Producentem fonogramu, zgodnie z prawem rosyjskim jest
osoba, która podejmuje inicjatywę i ponosi odpowiedzialność, za
pierwsze utrwalenie dźwięków wykonania lub innych dźwięków
albo ich reprezentacji. W braku innych podstaw, producentem
fonogramu jest osoba, której imię i nazwisko lub nazwa wskazana
została, na egzemplarzu fonogramu lub jego opakowaniu. Zgodnie
z postanowieniami Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej
producentowi fonogramu przysługuje:

prawo wyłączne do fonogramu;

prawo do oznaczenia egzemplarzy fonogramu lub na
opakowaniu egzemplarza;

prawo do zachowania integralności fonogramu;

prawo do publicznego udostępnienia fonogramu, tj. po raz
pierwszy udostępnia fonogramu, tak że jest on dostępny
dla wszystkich, w wyniku jego opublikowania, pokazu
publicznego, wykonania publicznego, nadania w radiu lub
telewizji drogą satelitarną lub kablową albo w inny
sposób. Prawo wyłączne do fonogramu trwa przez okres
pięćdziesięciu lat, licząc od 1 stycznia roku, następującego
po roku, w którym dokonano utrwalenia. W przypadku,
gdy fonogram został udostępniony publicznie prawo
wyłączne trwa przez pięćdziesiąt lat, licząc od 1 stycznia
roku, następującego po roku, w którym fonogram został
udostępniony pod warunkiem, że fonogram był
udostępniony w ciągu pięćdziesięciu lat od dokonania
utrwalenia. Prawo wyłączne do fonogramu przysługuje na
terytorium Federacji Rosyjskiej, zgodnie z art. 1321
Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej, gdy:
a. producentem fonogramu jest rosyjska osoba fizyczna lub
rosyjska osobą prawna;
190
b. fonogram był udostępniony publiczne lub jego
egzemplarze były po raz pierwszy publicznie
rozpowszechniane na terytorium Federacji Rosyjskiej.
A także w innych przypadkach przewidzianych
w przepisach umów międzynarodowych, których stroną
jest Federacja Rosyjska.
Organizacja nadawcza to zgodnie z przepisami prawa
rosyjskiego osoba prawna zajmująca się nadawaniem radiowym
lub telewizyjnym drogą satelitarną lub kablową (zestawienie
dźwięków i (lub) obrazów, a także ich reprezentacji). Prawo
wyłączne do nadań obowiązuje w okresie pięćdziesięciu lat,
licząc od 1 stycznia roku, następującego po roku, w którym miało
miejsce nadanie radiowe lub telewizyjne drogą satelitarną lub
kablową. Prawo wyłączne do nadań przysługuje na terytorium
Federacji Rosyjskiej, jeżeli organizacja nadawcza ma swoją
siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej i nadaje za pomocą
nadajników rozmieszczonych na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Jak również w innych przypadkach przewidzianych w umowach
międzynarodowych, których stroną jest Federacja Rosyjska.
Przez autora bazy danych prawo rosyjskie rozumie osobę,
organizującą utworzenie bazy danych i prace w zakresie zebrania,
przetworzenia i umiejscowieniu składających się na nią
materiałów. W braku innych dowodów za autora bazy danych
uważa się osobę fizyczną lub osobę prawną, której imię i nazwisko
lub nazwa są wskazane na egzemplarzu bazy danych lub na jego
opakowaniu. Twórcy bazy danych przysługuje prawo wyłączne,
prawo do oznaczenia swoim imieniem i nazwiskiem (nazwą)
egzemplarza bazy danych lub na opakowaniach tych egzemplarzy.
Prawo wyłączne do bazy danych powstaje od momentu
utworzenia bazy danych i trwa przez okres piętnastu lat, licząc od
1 stycznia roku, następującego po roku jej utworzenia. Czas
trwania prawa wyłącznego do bazy danych ulega wznowieniu po
każdej aktualizacji bazy danych. Prawo wyłączne do bazy danych
przysługuje na terytorium Federacji Rosyjskiej, zgonie
z postanowieniami art. 1336 Kodeksu cywilnego Federacji
Rosyjskiej, gdy:
191

autor bazy danych jest rosyjską osobą fizyczną lub
rosyjską osobą prawną;

autor bazy danych jest obywatelem innego państwa lub
zagraniczną osobą prawną pod warunkiem, że zgodnie
z prawem tego państwa udzielana jest ochrona na jego
terytorium dla baz danych, których twórcami są
obywatele Federacji Rosyjskiej lub rosyjskie osoby
prawne. A także w innych przypadkach, przewidzianych w
umowach międzynarodowych, których stroną jest
Federacja Rosyjska.
Przez wydawcę prawo rosyjskie rozumie osobę fizyczną, która
zgodnie z prawem udostępniła publiczne lub zajmowała się
udostępnianiem publicznie utworów naukowych, literackich
i artystycznych, uprzednio nie udostępnionych i które przeszły do
domeny publicznej albo które stanowiły część domeny publicznej
w związku z tym, że nie podlegał ochronie na podstawie
przepisów prawa. Wydawcy przysługuje:

prawo wyłączne wydawcy do wydanego przez niego
utworu,

prawo do oznaczenia egzemplarzy wydanego utworu
i w innych przypadkach korzystania z wydanego utworu,
w tym także dotyczących jego tłumaczenia lub innego
opracowania tego utworu.
Prawo wyłączne wydawcy powstaje w chwili udostępnienia
publicznego utworu i trwa przez okres dwudziestu pięciu lat,
licząc od 1 stycznia roku następującego po roku udostępnienia.
Prawo wyłączne wydawcy obejmuje na terytorium Federacji
Rosyjskiej, zgodnie z art. 1341 Kodeksu cywilnego Federacji
Rosyjskiej, utwory:

udostępnione publicznie na terytorium Federacji
Rosyjskiej, niezależnie od obywatelstwa wydawcy;
192

udostępnione publicznie poza terytorium Federacji
Rosyjskiej, jeżeli nadawca był obywatelem Federacji
Rosyjskiej;

udostępnione publicznie poza terytorium Federacji
Rosyjskiej,
przez
obywatela
innego
państwa
(bezpaństwowca), pod warunkiem, że prawo państwa,
w którym dokonano udostępnienia publicznego, obejmuje
ochroną prawną prawo wyłączne wydawcy – obywatela
Federacji Rosyjskiej. A także w innych przypadkach
przewidzianych w umowach międzynarodowych, których
stroną jest Federacja Rosyjska.
6.3. Prawo własności przemysłowej
Prawo rosyjskie stanowi, iż prawa patentowe to prawa
intelektualne do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru
przemysłowego.
Rozwiązanie
ustawodawcy
rosyjskiego,
w nazewnictwie nieco różni się od terminologii przyjętej
w polskim prawie zgodnie, z którym w stosunku do wzoru
użytkowego udziela się prawa ochronnego na wzór użytkowy,
natomiast w stosunku do wzoru przemysłowego udziela się prawa
z rejestracji tego wzoru. Jednak z uwagi na charakter niniejszej
publikacji w dalszej części niniejszego działu posługiwać się
będziemy nazewnictwem przyjętym przez ustawodawcę
rosyjskiego. Jak zatem stanowią przepisy prawa rosyjskiego
twórcy wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego
przysługuje prawo wyłączne (majątkowe) oraz prawo autorstwa,
a ponadto – w przypadkach przewidzianych w przepisach –
twórcy przysługują również inne prawa, w tym prawo do
uzyskania patentu, czy prawo do otrzymania wynagrodzenia
z tytułu korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru
przemysłowego. Przez twórcę wynalazku, wzoru użytkowego
lub wzoru przemysłowego prawo rosyjskie rozumie osobę,
w wyniku pracy twórczej której dokonano wynalazku, wzoru
użytkowego lub wzoru przemysłowego. Art. 1347 Kodeksu
cywilnego Federacji Rosyjskiej wprowadza regulację, zgodnie
z którą osoba wskazana jako twórca we wniosku o udzielenie
193
patentu uważana jest za twórcę wynalazku, wzoru użytkowego
lub wzoru przemysłowego, jeżeli nie udowodniono inaczej.
Prawa wyłączne do wynalazku, wzoru użytkowego oraz
wzoru przemysłowego przysługują na terytorium Federacji
Rosyjskiej, jeżeli posiadają patent, wydany przez właściwe organy
federalne ds. własności intelektualnej, lub patent uznawany na
terytorium Federacji Rosyjskiej zgodnie z międzynarodowymi
umowami, których jest ona stroną. Art. 1350 Kodeksu cywilnego
Federacji Rosyjskiej, stanowi że ochronie prawnej jako
wynalazek podlega rozwiązanie techniczne w jakiejkolwiek
dziedzinie, dotyczące produktu (w szczególności, urządzenia,
substancje, szczepy mikroorganizmów, kultury komórkowe
roślinne lub zwierzęce) lub dotyczące rozwiązań (tj. procesów
dokonywania czynności nad obiektem materialnym za pomocą
materialnych środków). Rosyjski kodeks cywilny stanowi, iż
udzielenie ochrony prawnej wynalazkowi jest możliwe wówczas
gdy jest on nowy, posiada poziom wynalazczy i nadaje się do
przemysłowego stosowania. Nie stanowią natomiast wynalazków:
odkrycia, teorie naukowe i wzory matematyczne, rozwiązania,
dotyczące tylko wyglądu zewnętrznego produktu, zaprojektowane
dla potrzeb estetycznych, zasady i metody dotyczące działalności
intelektualnej lub gospodarczej oraz gry, programy komputerowe,
rozwiązania, ograniczające się tylko do przedstawienia informacji.
Przez wzór użytkowy prawo rosyjskie traktuje rozwiązanie
techniczne dotyczącej urządzenia. Ochrona prawna udzielana jest
na wzór użytkowy, jeżeli jest on nowy i nadaje się do
zastosowania w przemyśle. Nie udziela się ochrony prawnej jako
wzorom użytkowym: rozwiązaniom, odnoszącym się tylko do
zewnętrznego wyglądu produktu i stworzonego tylko dla potrzeb
estetycznych oraz topografiom układów scalonych.
Jako wzór przemysłowy ochronie prawnej podlega artystycznokonstrukcyjne rozwiązanie dla wytworu przemysłowego lub
rzemieślniczego, określające jego wygląd zewnętrzny. Ochrona
prawna na wzór przemysłowy przysługuje gdy jest on nowy
i oryginalny. Do istotnych elementów wzoru przemysłowego
194
należą te elementy, które określają cechy estetyczne
i funkcjonalne zewnętrznego wyglądu wytworu, w szczególności
kształt, konfiguracja, ornamentacja, kolorystyka. Ochrona prawna
jako wzorowi przemysłowemu nie jest udzielana: rozwiązaniom
wynikającym wyłącznie z funkcji technicznych produktu,
obiektom architektonicznym (z wyjątkiem małych form
architektonicznych) przemysłowym, hydraulicznym lub innym
stałym konstrukcjom, przedmiotom o nietrwałej formie, złożonym
z ciekłych, gazowych, sypkich i innych podobnych substancji.
Zgodnie z prawem rosyjskim, prawo wyłączne do wynalazku,
wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przysługuje
i podlega ochronie pod warunkiem dokonania państwowej
rejestracji danego wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru
przemysłowego, na podstawie której właściwy organ udziela
patentu na wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy.
Patent, zgodnie z postanowieniami rosyjskiego kodeksu
cywilnego potwierdza pierwszeństwo dokonania wynalazku,
wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, ich autorstwo
i przynależność prawa wyłącznego do nich. Prawo do uzyskania
patentu na wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy,
pierwotnie przysługuje twórcy ww. rezultatów działalności
intelektualnej. Prawo to może przejść lub być zbyte innej osobie
w przypadkach przewidzianych w prawie, w tym w drodze
sukcesji (czyli wstąpienie jednej osoby w ogół praw i obowiązków
drugiej), na podstawie umowy cywilnoprawnej lub na podstawie
umowy o pracę, tj. w ramach stosunku pracy. Umowa zbycia
prawa do uzyskania patentu na wynalazek, wzór użytkowy lub
wzór przemysłowy powinna być zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
Podmiot uprawniony z prawa wyłącznego do wynalazku, wzoru
użytkowego lub wzoru przemysłowego może korzystać z każdego
z tych rezultatów działalności intelektualnej w dowolny, nie
sprzeczny z prawem sposób, może także rozporządzać prawem
wyłącznym do nich. Czas obowiązywania prawa wyłącznego do
utworu,
wzoru
użytkowego,
wzoru
przemysłowego
i poświadczającego je patentu biegnie od momenty złożenia
195
pierwszego wniosku o wydanie patentu we właściwym organie,
i przy zachowaniu innych wymogów przewidzianych w prawie,
trwa przez dwadzieścia lat dla wynalazków, dziesięć lat dla
wzorów użytkowych oraz piętnastu lat dla wzorów
przemysłowych. Ochrona prawa wyłącznego, potwierdzonego
patentem, może mieć miejsce tylko od chwili rejestracji
wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego.
Art. 1363 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej zawiera
szczegółowe postanowienia dotyczące czasu obowiązywania
prawa wyłącznego do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru
przemysłowego.
Jak zostało wskazane wcześniej uprawniony z prawa wyłącznego
do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego
może rozporządzać swoim prawem, np. może zbyć to prawo na
inną osobę. Na podstawie umowy przenoszącej podmiot prawa
wyłącznego do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru
przemysłowego przenosi to prawo w pełnym zakresie na inną
osobę. Także podmiot prawa wyłącznego, może jedynie udzielić
prawa do korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru
przemysłowego w określonym w tej umowie zakresie (umowa
licencyjna). Umowa przenosząca prawo wyłączne, umowa
licencyjna, a także inne umowy, na podstawie których podmiot
prawa wyłącznego do wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru
przemysłowego, rozporządza swoim prawem powinny być
zawarte w formie pisemnej i podlegają rejestracji państwowej we
właściwym organie.
Wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy dokonany
przez pracownika w związku z wykonaniem przez niego jego
obowiązków pracowniczych albo konkretnego polecenia
pracodawcy objęty jest specjalną regulacją przepisów prawa
rosyjskiego. Zgodnie z ich brzmieniem twórcą tak dokonanego
wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego jest
pracownik, natomiast prawo wyłączne do tak dokonanych
rezultatów działalności intelektualnej oraz prawo do uzyskania
patentu do nich przysługuje pracodawcy, chyba że umowa o pracę
lub inna umowa pomiędzy pracodawcą lub pracownikiem stanowi
196
inaczej. Jeżeli pracodawca w terminie 4 miesięcy od dnia
uzyskania od pracownika informacji o uzyskaniu rezultatu
działalności intelektualnej, w stosunku do którego możliwe jest
uzyskanie patentu, nie wystąpi o uzyskanie tego patentu, nie
przeniesie przysługującego mu prawa do uzyskania patentu na
inną osobę lub nie poinformuje pracownika o decyzji
pozostawienia informacji o tym rezultacie w poufności, to prawo
do uzyskania patentu przysługuje pracownikowi. Jednak
w przypadku uzyskania patentu na wynalazek, wzór użytkowy lub
wzór przemysłowy, pracodawcy przysługuje prawo do
korzystania z ww. rezultatów działalności intelektualnej,
w zamian za zapłatą stosownego wynagrodzenia, którego
wysokość, warunki i tryb wypłaty określone są umową między
pracodawcą lub pracownikiem, a w razie sporu – przez sąd.
W przypadku, gdy pracodawca skorzysta z przysługującego mu
prawa do uzyskania patentu, lub rozporządzi tym prawem albo
zachowa je w poufności informacje, i tak z tego tytułu
przysługiwać będzie pracownikowi stosowne wynagrodzenie,
którego wysokość, warunki i tryb wypłaty powinny być określone
umową między pracodawcą a pracownikiem, a w razie sporu
będzie podlegać rozstrzygnięciu przez sąd.
Specjalna regulacja dotyczy również przypadku, gdy wynalazek,
wzór użytkowy lub wzór przemysłowy zostanie dokonany
przy wykonaniu umowy o dzieło lub umowy o wykonanie
prac naukowo-badawczych, doświadczalno-konstrukcyjnych
lub technologicznych, które to umowy nie przewidywały
bezpośrednio ich dokonanie, to wówczas prawo do uzyskania
patentu oraz prawo wyłączne do ww. wynalazku, wzoru
użytkowego
lub
wzoru
przemysłowego,
przysługuje
przyjmującemu zamówienie, jeżeli umowa pomiędzy nim
a zamawiającym nie stanowi inaczej. W tym przypadku ponadto
zamawiający może korzystać z ww. rezultatów działalności
intelektualnej w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia celów
umowy zawartej pomiędzy nim i przyjmującym zamówienie, na
zasadach licencji niewyłącznej i bez wypłaty dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytułu. Nawet w przypadku zbycia przez
197
przyjmującego zamówienie prawa do uzyskania patentu lub
samego patentu innej osobie, zamawiający zachowuje ww.
uprawnienie do korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub
wzoru przemysłowego.
Art. 1374 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej stanowi, że
z wnioskiem o udzielenie patentu na wynalazek, wzór
użytkowy lub wzór przemysłowy może wystąpić osoba, która
zgodnie z obowiązującymi przepisami posiada prawo do
uzyskania patentu. Wniosek o udzielenie patentu powinien być
sporządzony w języku rosyjskim, natomiast załączona do niego
dokumentacja także w innym języku. Jeżeli do wniosku załączane
są dokumenty w języku obcym, to również należy dołączyć ich
tłumaczenie na język rosyjski. Wniosek powinien być podpisany
przez osobę, której przysługuje prawo do uzyskania patentu –
wnioskodawcy, a w przypadku gdy wniosek w jego imieniu składa
rzecznik patentowy lub inny przedstawiciel, to wniosek podpisuje
wnioskodawca lub przedstawiciel. Na podstawie decyzji
o wydaniu patentu na wynalazek, wzór użytkowy lub wzór
przemysłowy właściwy organ federalny wprowadza informacje
o wynalazku, wzorze użytkowym lub wzorze przemysłowym do
właściwego rejestru, tj. odpowiednio do Państwowego Rejestru
Wynalazków Federacji Rosyjskiej, Państwowego Rejestru Wzorów
Użytkowych Federacji Rosyjskiej lub Państwowego Rejestru
Wzorów Przemysłowych Federacji Rosyjskiej i udziela patentu na
każdy z nich.
Przez topografię układów scalonych, zgodnie z prawem
rosyjskim, należy rozumieć zawarte na materialnym nośniku
przestrzenno-geometryczne rozplanowanie zbioru elementów
układu scalonego i związków między nimi. Ochrona prawna
topografii układów scalonych przysługuje gdy topografia układów
scalonych jest oryginalna, tj. jest wynikiem pracy twórczej jej
twórcy, oraz jest nieznana na moment jej stworzenia specjalistom
z zakresu tworzenia topografii układów scalonych. Twórcy
topografii układów scalonych przysługuje prawo autorstwa,
prawo wyłączne oraz inne prawa zgodnie z postanowieniami
przepisów prawa, w tym prawo do wynagrodzenia za korzystanie
198
z topografii układów scalonych. Twórcą topografii układów
scalonych jest osoba, w wyniku pracy twórczej której stworzono
daną topografię. Zgodnie z art. 1450 Kodeksu cywilnego Federacji
Rosyjskiej osobę wskazaną jako twórcę we wniosku o wydanie
świadectwa o rejestracji topografii układów scalonych uważa się
za twórcę topografii układów scalonych, chyba że udowodniono
inaczej.
Dla powstania, wykonywania oraz ochrony praw do topografii
układów scalonych nie jest wymagana jej rejestracja. Natomiast
zgodnie z art. 1452 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej,
uprawniony do topografii układów scalonych podmiot może
zgodnie ze swoją wolą dokonać rejestracji topologii układów
scalonych we właściwym organie federalnym (Federalna Służba
ds. Własności Intelektualnej, ros. Федеральная служба по
интеллектуальной собственности – ROSPATENT) w czasie
trwania prawa wyłącznego do topografii. Jednakże jeżeli miało
miejsc korzystanie z topografii układów scalonych to z wnioskiem
o dokonanie rejestracji uprawniony podmiot może wstąpić tylko
w okresie 2 lat od pierwszego wykorzystania topografii układów
scalonych. Po dokonaniu stosownej ekspertyzy właściwy organ
federalny, w przypadku spełnienia warunków dla rejestracji
topografii, dokonuje rejestracji informacji o topografii układów
scalonych w Rejestrze Topografii Układów Scalonych Federacji
Rosyjskiej, wydaje stosowne świadectwo o rejestracji państwowej
wnioskodawcy, natomiast informacje o rejestracji topografii
podlegają ogłoszeniu. Czas trwania prawa wyłącznego do
topografii układów scalonych wynosi 10 lat. Okres ten następuje
albo z chwilą rejestracji topografii we właściwym organie albo
jeżeli nie miała ona miejsca, to od dnia pierwszego wykorzystania
topologii układów scalonych, w zależności które z tych zdarzeń
jako pierwsze miało miejsce.
Podmiot prawa wyłącznego do topografii układów scalonych
może rozporządzać swoim prawem, tj. może zawrzeć umowę
przenoszącą to prawo w pełnym zakresie lub udzielić prawa do
korzystania z topografii układów scalonych. Jeżeli miała miejsce
rejestracja topografii układów scalonych to, wówczas należy
199
dokonać rejestracji również ww. umów. Przepisy regulujące
typografie układów scalonych, obejmują także przypadki,
stworzenia topografii układów scalonych w związku
z wykonaniem obowiązków pracowniczych lub konkretnego
polecenia pracodawcy. Wówczas prawo autorstwa dalej
przysługuje pracownikowi-twórcy. Natomiast prawo wyłączne do
topografii układów scalonych przysługuje pracodawcy, jeżeli
umowa o pracę lub inna umową pomiędzy nim a pracownikiem
nie stanowi inaczej. Jeżeli prawo wyłączne przysługuje
pracodawcy lub pracodawca ten zbyła przysługujące mu prawo
wyłączne osobie trzeciej, to wówczas pracownikowi przysługuje
prawo do uzyskania stosownego wynagrodzenia.
Art. 1477 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej stanowi, iż do
znaku towarowego przysługuje prawo wyłączne, które to prawo
potwierdzone jest na podstawie wydawanego świadectwa na znak
towarowy. Ten sam artykuł stanowi, iż przepisy o znaku
towarowym odpowiednio należy stosować do znaku usługowego.
Znakiem towarowym, zgodnie z przepisami prawa rosyjskiego
jest oznaczenie, służące dla indywidualizacji towarów osób
prawnych lub indywidualnych przedsiębiorców, natomiast
znakiem usługowym jest oznaczenie służące do indywidualizacji
świadczonych przez osoby prawne lub indywidualnych
przedsiębiorców prac lub usług.
Podmiotem prawa wyłącznego do znaku towarowego może być
tylko osoba prawna lub indywidualny przedsiębiorca. Art. 1479
Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej stanowi, iż na terytorium
Rosji ochronie podlega prawo wyłączne do znaku towarowego
zarejestrowanego we właściwym organie federalnym ds.
własności intelektualnej, ale także prawo to podlega ochronie
w innych przypadkach, na podstawie umów międzynarodowych,
których stroną jest Federacja Rosyjska. Rejestracji znaku
towarowego w Rosji dokonuje Federalna Służba ds. Własności
Intelektualnej (ros. Федеральная служба по интеллектуальной
собственности – ROSPATENT), informacje o znaku towarowym
zamieszczane są w Państwowym Rejestrze Znaków Towarowych
i Znaków Usługowych Federacji Rosyjskiej. Na zarejestrowany
200
znak towarowy wydaje się świadectwo. Świadectwo, jak
stanowi art. 1481 Kodeksu cywilnego Federacji Rosyjskiej
potwierdza pierwszeństwo znaku towarowego oraz prawo
wyłączne do znaku towarowego w stosunku do towarów
określonych w tym świadectwie. Znak towarowy może być
znakiem słownym, graficznym, słowno graficznym jak również
w innych oznaczeniach i kombinacjach, może też być oznaczany
w dowolnym kolorze lub zestawieniu kolorów.
Podmiot prawa wyłącznego do znaku towarowego może
rozporządzać swoim prawem. Może zbyć swoje prawo na inną
osobę, na podstawie umowy przenoszącej (art. 1488 Kodeksu
cywilnego Federacji Rosyjskiej). Nie może jednak zbyć prawa
wyłącznego do znaku towarowego, jeżeli mogłoby to wprowadzić
konsumenta w błąd odnośnie do towaru i jego producenta.
Podmiot prawa wyłącznego może również udzielić prawa do
korzystania ze znaku towarowego na podstawie umowy
licencyjnej i w zakresie korzystania wskazanym w tej umowie.
Przepisy prawa rosyjskiego, mając na celu ochronę jakości znaku
towarowego, przewidują obowiązek licencjobiorcy zapewnienia
zgodności jakości produkowanych lub sprzedawanych przez niego
towarów, na których dokonuje on zamieszczenia znaku
towarowego, wymogom dotyczącym jakości określonym przez
licencjodawcę. Licencjodawca w tym zakresie może dokonać
kontroli wykonania tego obowiązku przez licencjobiorcę. Umowa
przenosząca, umowa licencyjna oraz inne umowy, na podstawie
których następuje rozporządzenie prawem wyłącznym do znaku
towarowego, powinny mieć formę pisemną oraz wymagają
rejestracji we właściwym organie federalnym.
Czas trwania prawa wyłącznego do znaku towarowego zależy
od rodzaju tego znaku. W przypadku znaku towarowego
powszechnie znanego prawo wyłączne do tego znaku jest
nieograniczone czasowo. Natomiast w przypadku nowo
utworzonego znaku towarowego (który nie jest powszechnie
znany) ochrona ta wynosi zgodnie z przepisami rosyjskiego
kodeksu cywilnego dziesięciu lat. Okres dziesięciu lat liczony jest
od dnia złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego we
201
właściwym ogarnie państwowym. Dziesięcioletni okres może ulec
przedłużeniu o ponowne dziesięć lat, jeżeli uprawniony podmiot
złoży stosowny wniosek w ciągu ostatniego roku, obowiązywania
dziesięcioletniego
okresu
trwania
prawa
wyłącznego.
Przedłużanie czasu trwania prawa wyłącznego do znaku
towarowego jest możliwe nieograniczoną ilość razy.
Rejestracja znaku towarowego odbywa się w drodze złożenia
wniosku o rejestrację przez uprawniony podmiot (osobę prawną
lub indywidualnego przedsiębiorcę). Wniosek podpisywany jest
przez wnioskodawcę, a w przypadku gdy wniosek składany jest
przez rzecznika patentowego lub innego przedstawiciela
wnioskodawcy, to wniosek podpisuje wnioskodawca lub jego
przedstawiciel. Wniosek powinien być sporządzony w języku
rosyjskim, natomiast złączana do niego dokumentacja – w języku
rosyjskim lub w innym języku, wówczas do wniosku należy
dołączyć tłumaczenie dotyczące odpowiedniej dokumentacji
sporządzonej w języku obcym. Organ państwowy w przypadku
spełnienia przez znak towarowy wymagań dla jego rejestracji,
dokonuje rejestracji znaku, w ciągu miesiąca od dnia otrzymania
dokumentu potwierdzającego opłatę państwową za rejestrację
znaku oraz za wydanie świadectwa o jego rejestracji. Natomiast
samo świadectwo wydawane jest przez organ w ciągu miesiąca od
dnia zarejestrowania znaku towarowego. Niezwłocznie po
dokonaniu rejestracji znaku towarowego, właściwy organ
dokonuje publikacji informacji o zarejestrowanym znaku.
Przepisy prawa rosyjskiego regulują również zagadnienia
dotyczące praw do know-how. Rosyjski kodeks cywilny, przepisy
dotycząc know-how (Dział 75), pomiędzy przepisami dotyczącymi
topografii układów scalonych a przepisami dotyczącymi oznaczeń
indywidualizujących (znak towarowy i inne). Mając na względzie
powyższe regulacje dotyczące know-how autor niniejszej
publikacji postanowił omówić na końcu niniejszego rozdziału.
Przez know-how przepisy prawa rosyjskiego traktują wszelkie
informacje (z zakresu produkcji, techniki, ekonomii, organizacji
i inne), w tym także dotyczące rezultatów działalności
intelektualnej w sferze naukowo-technicznej, a także informacje
202
o sposobach wykonywania działalności profesjonalnej, które
posiadają rzeczywistą lub potencjalną wartość komercyjną,
z uwagi na fakt iż nie są znane osobom trzecim, i do których osoby
trzecie nie posiadają dostępu na podstawie przepisów prawa,
a także w stosunku do których posiadacz tych informacji podjął
działania w celu zachowania tych informacji w poufności.
Posiadaczowi know-how przysługuje prawo wyłączne, tj.
możliwość korzystania z informacji poufnych w dowolny sposób,
zgodny z przepisami prawa, w tym także przy wytwarzaniu
produktów,
a
także
przy
wprowadzaniu
rozwiązań
ekonomicznych i organizacyjnych. Podmiot prawa wyłącznego do
know-how może rozporządzać tym prawem. Na tej podstawi
podmiot prawa wyłącznego może zbyć to prawo na podstawi
umowy przenoszącej. Umowa przenosząca polega na tym, że
podmiot prawa wyłącznego przenosi lub zobowiązuje się
przenieść prawo wyłączne do know-how w pełnym zakresie na
nabywcę tego prawa, przy czym podmiot, który zbył swoje prawo
obowiązany jest do zachowania informacji składających się na
know-how przez cały okres jego trwania w poufności. Podobnie
podmiot prawa wyłącznego do know-how, może udzielić prawa
do korzystania z informacji poufnych w zakresie określonym
w umowie licencyjnej. Umowa licencyjna może określać lub nie
czas obowiązywania tej umowy. W przypadku, gdy umowa nie
stanowi na jaki okres jest ona zawierana, to każda ze stron może
w każdej chwili rozwiązać umowę z uwzględnieniem
sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że umowa
będzie
przewidywać
dłuższy
termin
wypowiedzenia.
W przypadku udzielenia licencji do korzystania z know-how,
zarówno podmiot udzielający licencji – licencjodawca, jak i inne
osoby, które na podstawie umowy korzystały z know-how, mają
obowiązek zachowania w poufności składających się na jego treść
informacji przez cały czas trwania prawa wyłącznego do knowhow. Prawo wyłączne do know-how trwa tak długu jak długo
informacje, składające się na jego treść, pozostają poufne.
203
7. Nabycie własność i inne czynności prawne mające za
przedmiot nieruchomości w Federacji Rosyjskiej
7.1. Uczestnictwo podmiotów zagranicznych w prywatyzacji
nieruchomości w Federacji Rosyjskiej
W Rosji inwestor zagraniczny może uczestniczyć w prywatyzacji
obiektów państwowych oraz samorządowych poprzez nabycie
prawa własności tego majątku lub udziału w kapitale zakładowym
prywatyzowanego podmiotu na warunkach i w trybie,
określonym przez obowiązujące prawo.
Zasady prywatyzacji określają właściwe ustawy, w tym m.in.
federalna ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 21 grudnia 2001 r.
o prywatyzacji mienia państwowego oraz komunalnego.
Podmioty zagraniczne biorące udział w prywatyzacji traktowane
są tak samo jak podmioty rosyjskie.
Podmiot zagraniczny uczestniczący w procesie prywatyzacji może
nabyć nieruchomość. Zatem kwestie udziału w prywatyzacji
i obrotu nieruchomościami są bardzo ściśle powiązane.
Według art. 5 ustawy o inwestycjach zagranicznych w Federacji
Rosyjskiej inwestor zagraniczny może nabywać prawo własności
gruntów, budynków oraz innych nieruchomości w sposób zgodny
z prawem Federacji Rosyjskiej oraz prawem podmiotów Federacji
Rosyjskiej.
7.2. Zasady nabywania nieruchomości w Federacji Rosyjskiej
przez cudzoziemców oraz przez spółki rosyjskie z kapitałem
zagranicznym
Władze rosyjskie są zainteresowane pozyskiwaniem inwestycji
zagranicznych i deklarują, że będą popierać je i ochraniać na
swoim terytorium.
Artykuł 4 ustawy o inwestycjach zagranicznych w Federacji
Rosyjskiej gwarantuje inwestorom zagranicznym na terenie
Federacji Rosyjskiej pełną i bezwarunkową ochronę praw
204
i interesów na podstawie ustawy i innych aktów prawnych oraz
zgodnie z umowami międzynarodowymi Federacji Rosyjskiej.
Należy zwrócić uwagę na prawo inwestora zagranicznego
realizującego projekt inwestycyjny do nabycia prawa własności
nieruchomości gruntowych.
Według art. 5 ustawy o inwestycjach zagranicznych w Federacji
Rosyjskiej inwestor zagraniczny może nabywać prawo własności
gruntów, budynków oraz innych nieruchomości w sposób zgodny
z prawem federalnym oraz prawem podmiotów Federacji
Rosyjskiej.
Na podstawie art. 15 Kodeksu ziemskiego osoby fizyczne
i prawne, w tym zagraniczne, mogą nabywać prawo własności
gruntów na zasadach przewidzianych w prawie Federacji
Rosyjskiej. Wszystkim osobom (krajowym i zagranicznym)
przysługują równe prawa w zakresie nabycia nieruchomości
gruntowych na własność, chyba że inaczej stanowi prawo.
Działki niezabudowane, które stanowią własność państwową lub
samorządową mogą być przekazane na własność osobom
fizycznym lub prawnym, chyba że inaczej stanowią przepisy
Kodeksu ziemskiego lub ustaw federalnych.
Obecnie są znane dwa przypadki ograniczenia praw podmiotów
zagranicznych w zakresie nabycia gruntów na własność.
Na mocy art. 15 ust. 3 Kodeksu ziemskiego cudzoziemcy,
bezpaństwowcy oraz zagraniczne osoby prawne nie mogą być
właścicielami gruntów położonych na terenach przygranicznych,
których wykaz określa Prezydent Rosji oraz na innych
szczególnych terenach określonych ustawami federalnymi.
Wykaz terenów położonych nad granicą, gdzie cudzoziemcy,
bezpaństwowcy oraz zagraniczne osoby prawne nie mogą być
właścicielami nieruchomości gruntowych, określa dekret
Prezydenta z dnia 9 stycznia 2011 r. nr 26. Należy podkreślić, że
to ograniczenie dotyczy tylko zagranicznych osób prawnych i nie
dotyczy spółek z udziałem zagranicznym zarejestrowanych
205
w Rosji, w tym i spółek ze 100-procentowym udziałem
zagranicznym.
Prawu rosyjskiemu znany jest tylko jeden przypadek
„szczególnych terenów”. Artykuł 3 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r.
o obrocie gruntami rolnymi stanowi, że cudzoziemcy,
bezpaństwowcy oraz osoby zagraniczne, a także rosyjskie osoby
prawne, w których udział cudzoziemców, bezpaństwowców oraz
osób zagranicznych wynosi ponad 50 procent kapitału mogą
posiadać prawo do gruntów rolnych tylko tytułem dzierżawy.
W myśl art. 28 ust. 4 Kodeksu ziemskiego nie wolno odmówić
osobom zarówno prawnym jak i fizycznym prawa nabycia
gruntów na własność, które stanowią własność państwową lub
komunalną, z wyjątkiem następujących przypadków:

działki gruntowej wyłączonej z obrotu;

działki, która na mocy ustawy federalnej została objęta
zakazem prywatyzacji;

działki zarezerwowanej na potrzeby państwowe lub
komunalne.
7.3. Nabycie działki przez właścicieli budynków położonych
na tej działce
Zgodnie z art. 35 Kodeksu ziemskiego z przeniesieniem prawa
własności budynku, położonego na działce, która nie jest
własnością sprzedającego, na nabywcę zostają przeniesione
również wszelkie uprawnienia wobec działki (w tym samym
zakresie i na tych samych warunkach), które przysługiwały
sprzedającemu. Właścicielowi budynku, położonego na działce,
niestanowiącej
jego
własności,
przysługuje
absolutne
pierwszeństwo do nabycia prawa własności lub dzierżawy tej
działki.
W myśl art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r.
o prywatyzacji państwowego i komunalnego majątku właściciel
nieruchomości budynkowej, która nie została wzniesiona
samowolnie, położonej na działce, która stanowi własność
206
państwową (komunalną), ma obowiązek przejęcia w dzierżawę
lub na własność od państwa lub okręgu municypalnego tej działki,
chyba że inaczej stanowi ustawa federalna.
Z kolei organ państwowy lub municypalny, który wykonuje
funkcje właściciela działki nie może odmówić właścicielowi
budynku nabycia działki w dzierżawę lub na własność.
Art. 36 ust. 1 Kodeksu ziemskiego stanowi, że właścicielom
nieruchomości budynkowych położonych na działkach, które
stanowią własność państwową (komunalną) przysługuje
wyłączne prawo do wyboru tytułu posiadania działki – na prawie
dzierżawy lub własności. Decyzję o sprzedaży działki w tym
przypadku podejmuje właściwy organ państwowy (municypalny)
w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku właściciela
nieruchomości
budynkowej.
Właściciel
nieruchomości
budynkowej może przejąć działkę tytułem dzierżawy na okres
49 lat. Umowa dzierżawy jednak nie pozbawia właściciela
nieruchomości budynkowej prawa żądania od organu
państwowego (komunalnego) sprzedaży działki. Organ
państwowy (komunalny) nie może odmówić właścicielowi
nieruchomości budynkowej prawa nabycia działki na podstawie
umowy sprzedaży, chyba że inaczej stanowi ustawa.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 25 października 2001 r.
o wprowadzeniu w życie Kodeksu ziemskiego Federacji Rosyjskiej
w okresie przed 1 lipca 2012 roku może nabyć działkę państwową
(municypalną) podmiot gospodarczy, który jest właścicielem
budynków położonych na działce i nabytych na własność
w drodze prywatyzacji, lub w inny sposób.
W tym przypadku władze podmiotu Federacji Rosyjskiej określają
cenę działki w granicach:

20% wartości katastralnej działki, jeśli znajduje się ona
w mieście z liczbą ludności przekraczającej 3 mln.,

2,5% wartości katastralnej działki, jeśli znajduje się ona
w innej miejscowości.
207

Jeśli władze podmiotu Federacji Rosyjskiej nie określiły
konkretnej ceny działki w wyżej wymienionych granicach,
stosuje się maksymalną stawkę stosownie do miejsca
położenia działki.

w innych przypadkach niż wyżej wymienione właściciel
budynku położonego na działce, która stanowi własność
państwową (komunalną), cenę działki ustala się
w zależności od liczby ludności miejscowości, gdzie
działka jest położona.

w miastach, w których liczba ludności wynosi:

ponad 3 mln – od 5- do 30-krotności wysokości stawki
podatku od ziemi za jednostkę powierzchni (stosuje się
stawkę podatku obowiązującą na początek roku
kalendarzowego),

od 500 tys. do 3 mln – od 5- do 17-krotności stawki,

do 500 tys. oraz za granicami osiedla – od 3- do 10krotności stawki.
Do ustalenia ceny działek przez podmiot Federacji Rosyjskiej
stosuje się wyżej wymienione stawki w wysokości minimalnej.
7.4. Dzierżawa nieruchomości
Grunty stanowiące własność państwową lub samorządową mogą
być przekazane w dzierżawę osobom prawnym lub fizycznym
(art. 28 ust. 2 Kodeksu ziemskiego).
Przekazanie gruntów w dzierżawę poprzedza decyzja organu
władzy państwowej (municypalnej) o przekazaniu działki
w dzierżawę. Tytuł prawny do dzierżawy gruntów stanowi
umowa dzierżawy, która, jeśli została zawarta na okres co
najmniej roku, podlega państwowej rejestracji (art. 26 ust. 2
Kodeksu ziemskiego).
Zgodnie z ustawą z dnia 21 lipca 1997 r. o państwowej rejestracji
praw na mienie nieruchome oraz czynności z nim związanych do
208
dokonania rejestracji państwowej umowy dzierżawy działki
przemysłowej niezbędne są następujące dokumenty:

wniosek o rejestrację (art. 13, 16 ustawy),

potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej (art. 16 ust.
4 ustawy),

decyzja organu władzy państwowej (komunalnej)
o przekazaniu działki w dzierżawę na określonych
warunkach (art. 17 ust. 1 ustawy),

umowa dzierżawy (art. 16 ust. 1 ustawy),

plan (mapa) katastralna działki (art. 17 ust. 1 ustawy).
Organ wykonawczy spółki lub jej pełnomocnik powinien okazać
dokument tożsamości (art. 16 ust. 4 ustawy o państwowej
rejestracji praw). W myśl art. 20 ustawy o państwowej rejestracji
praw organ rejestrujący może odmówić rejestracji, jeżeli:

przedłożone dokumenty nie odpowiadają wymogom
prawa pod względem tak treści jak i formy;

decyzja organu władzy państwowej (municypalnej)
o przekazaniu działki w dzierżawę zostanie uznana za
nieważną na drodze sądowej;

decyzja organu władzy państwowej (municypalnej)
o przekazaniu działki w dzierżawę przekracza zakres
kompetencji tego organu;

dokumenty nie uwzględniają ograniczenia
w zakresie rozporządzania nieruchomością;

z wnioskiem wystąpiła niewłaściwa osoba;

tytuł prawny nieruchomości świadczy o braku praw
wnioskodawcy do tej nieruchomości.

Na osobie wydzierżawiającej
następujące obowiązki:
209
grunty
prawa
spoczywają

przekazanie dzierżawcy wszelkich informacji dotyczących
działki, które mogą wpłynąć na jego decyzję o zawarciu
umowy;

udostępnienie
umowy;

przekazanie nieruchomości w stanie przydatnym dla jej
użytkowania według przeznaczenia celowego;

przekazanie działki wolnej od praw osób trzecich, chyba
że inaczej stanowi umowa;

nie ingerowanie w działalność gospodarczą dzierżawcy,
jeśli nie jest ona sprzeczna z umową lub z wymogami
prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska;

zawiadomienie dzierżawcy o wszystkich znanych mu
w chwili zawarcia umowy prawach osób trzecich do
nieruchomości;

zawiadomienie dzierżawcy o wszystkich znanych mu
wadach nieruchomości przed zawarciem umowy;

niekorzystanie oraz nie przekazywania osobom trzecim
praw do korzystania z zasobów mineralnych i wodnych
znajdujących się w obrębie nieruchomości;

nieuchylanie się od rejestracji umowy dzierżawy;

nieuchylanie się od podpisania protokołu zdawczoodbiorczego (innego dokumentu potwierdzającego
przekazanie nieruchomości dzierżawcy);

wyrównanie szkody dzierżawcy, będącej następstwem
nienależytego
wykonania
obowiązków
przez
wydzierżawiającego itp.

Na dzierżawcy
obowiązki:
nieruchomości
gruntów
210
dzierżawcy
spoczywają
na
okres
następujące

korzystanie z nieruchomości zgodnie z jej przeznaczeniem
celowym i umową oraz w sposób dozwolony, który nie
powinien wyrządzać szkody środowisku, w tym ziemi;

zachowywanie znaków granicznych, geodezyjnych
i innych znajdujących się na nieruchomości;

podejmowanie
czynności
w
nieruchomości, przestrzegania
obiektów przyrodniczych;

przystąpienie
do
wykorzystania
nieruchomości
w terminach określonych w umowie, chyba że inaczej
stanowi umowa;

uiszczanie czynszu dzierżawnego w terminach umownych;

przestrzeganie wymogów obligatoryjnych w zakresie
zagospodarowania terenów i budownictwa, architektury,
ekologii,
wymogów
sanitarnych,
ochrony
przeciwpożarowej itp.;

niedopuszczanie
do
(zanieczyszczenia itp.).
zakresie
ochrony
zasad użytkowania
pogorszenia
gruntów
Stosunki stron umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
w zakresie stawki czynszu dzierżawnego nie mają charakteru
podatkowego, a należą do cywilnoprawnych. Oznacza to, że
sprawa stawki czynszu dzierżawnego powinna być uregulowana
za porozumieniem stron tej umowy. W myśl art. 22 ust. 4 Kodeksu
ziemskiego wysokość czynszu dzierżawnego określa umowa
dzierżawy, a w przypadku dzierżawy nieruchomości,
stanowiących własność państwa albo okręgów municypalnych,
rząd Federacji Rosyjskiej może określić podstawowe zasady
ustalenia czynszu dzierżawnego. Rząd rosyjski zatwierdził
podstawowe zasady ustalenia czynszu tytułem dzierżawy
gruntów uchwałą z dnia 16 lipca 2009 r. nr 582.
Właściwy urząd zarządzający gruntami w konkretnym regionie
(po rosyjsku – ziemielny otdieł, ziemielnoje uprawlenie, itp.)
udziela informacji w zakresie wysokości stawek obowiązujących
211
w konkretnym regionie. Informacje o stawkach czynszu
dzierżawnego są jawne, a więc każdy może je uzyskać we
właściwym urzędzie. Zazwyczaj stawki czynszu dzierżawnego
związane są ze stawkami opłaty za ziemię (podatku), której
wysokość zależy od wielu czynników, co powoduje, iż w tym
samym regionie, mieście stawki te mogą się różnić.
Pod tym względem istotny element umowy dzierżawy stanowi
decyzja organu władzy państwowej (komunalnej) o przekazaniu
działki w dzierżawę, która ewentualnie może określać wysokość
czynszu dzierżawnego.
Formalnie wydzierżawiający może ustalić każdą wysokość
czynszu dzierżawnego, jeśli się zgodzi na to dzierżawca. Ta stawka
może być nawet „zerową”. Wszystko zależy od regionu i poziomu
„atrakcyjności”
przedsięwzięcia
inwestora
względem
wydzierżawiającego.
Ustalona przez strony wysokość czynszu dzierżawnego jest
wiążąca dla stron, chyba że na mocy art. 614 ust. 3 Kodeksu
cywilnego umowa będzie zastrzegała, że za porozumieniem stron
wysokość czynszu dzierżawnego może być zmieniona
w terminach określonych w umowie. Należy przy tym pamiętać, iż
zmiany czynszu dzierżawnego dokonać można nie częściej niż raz
na rok.
Według ogólnej zasady zmiana ceny po zawarciu umowy możliwa
jest w przypadkach i na warunkach przewidzianych w umowie,
ustawie albo w trybie określonym w prawie (art. 424 ust. 2
Kodeksu cywilnego).
Umowa dzierżawy może być zawarta na czas nieokreślony. Jednak
w tym przypadku na mocy art. 610 ust. 2 Kodeksu cywilnego
każda strona może wypowiedzieć umowę najpóźniej na trzy
miesiące naprzód, chyba że umowa będzie zastrzegała inny
termin wypowiedzenia.
Obowiązujące prawo nie określa terminów dzierżawy
niezabudowanych nieruchomości gruntowych. Jednak na mocy
art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o prywatyzacji
212
państwowego i komunalnego majątku właściciel nieruchomości
budynkowej, która nie została wzniesiona samowolnie, położonej
na działce, która stanowi własność państwową lub komunalną,
może żądać przekazania mu działki w dzierżawę na okres do
49 lat.
W myśl art. 22 ust. 9 Kodeksu ziemskiego przedterminowe
rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej na okres powyżej pięciu
lat możliwe jest na żądanie wydzierżawiającego tylko
w przypadku istotnego naruszenia umowy przez dzierżawcę
i tylko na drodze sądowej.
Na mocy art. 46 ust. 2 Kodeksu ziemskiego w związku z art. 619
Kodeksu cywilnego umowa dzierżawy może być rozwiązana
przed terminem przez sąd na żądanie wydzierżawiającego
w razie, gdy dzierżawca:

użytkuje nieruchomość w sposób sprzeczny z umową lub
z jej przeznaczeniem, niejednokrotnie dopuszcza się
naruszenia umowy,

dopuszcza się istotnego pogorszenia nieruchomości,

co najmniej trzy razy z rzędu nie uiszcza w terminach
umownych opłaty dzierżawnej,

nie naprawia skutków umyślnego naruszenia przez niego
przepisów w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi,

nie wykorzystuje nieruchomości przeznaczonej do
zabudowania w ciągu co najmniej trzech lat, chyba że inny
termin zastrzega umowa lub zagospodarowanie
nieruchomości jest skutkiem okoliczności niezależnych od
dzierżawcy.
Ponadto nieruchomość może być na podstawie wyroku sądu
odebrana dzierżawcy przymusowo na potrzeby państwa lub
okręgu municypalnego. Jednak takie rozwiązanie jest możliwe
tylko w wyjątkowych okolicznościach, jak już wyżej zostało
wspomniane na podstawie wyroku sądu i z wynagrodzeniem
szkody wyrządzonej w tym przypadku dzierżawcy.
213
Na mocy art. 620 Kodeksu cywilnego umowa dzierżawy może być
rozwiązana przed terminem przez sąd na żądanie dzierżawcy
w razie, gdy:

wydzierżawiający
nie
przekazuje
nieruchomości
dzierżawcy w użytkowanie lub utrudnia jej użytkowanie
zgodnie z umową lub przeznaczeniem nieruchomości,

nieruchomość ma wady, o których wydzierżawiający nie
zawiadomił dzierżawcy przed zawarciem umowy i których
nie można było zauważyć przed zawarciem umowy,

nieruchomość znajdzie się w stanie nie przydatnym do
użytkowania wskutek okoliczności, za które dzierżawca
nie odpowiada.
Umowa może przewidywać i inne przypadki rozwiązania umowy
przed terminem.
Według ogólnej zasady zawartej w przepisach rosyjskich umowa
może być zmieniona lub rozwiązana na żądanie jednej ze stron
tylko na drodze sądowej, gdy:

druga strona dopuściła się istotnego naruszenia umowy,

w innych przypadkach określonych w prawie (patrz
wyżej).
Naruszenie umowy przez jedną ze stron uważa się za istotne,
jeżeli powoduje dla drugiej strony taki uszczerbek, który w sposób
zasadniczy pozbawia tę stronę tego, czego zgodnie z umową miała
prawo oczekiwać.
Zgodnie z art. 619 Kodeksu cywilnego wydzierżawiający może
żądać rozwiązania umowy na drodze sądowej dopiero po
wezwaniu na piśmie dzierżawcy do wykonania zobowiązania
w rozsądnym terminie. Gdyby dzierżawca odrzucił bez
uzasadnienia żądanie wydzierżawiającego, ten ostatni może
pozwać dzierżawcę do sądu. Wyrok sądu rozwiązujący umowę
zostanie wykonany przez komornika, chyba że dłużnik wykona go
dobrowolnie.
214
Umowa może być zmieniona lub rozwiązana również w drodze
porozumienia stron.
Na mocy art. 22 ust. 5 Kodeksu ziemskiego dzierżawca może
przekazać swoje prawa i obowiązki w zakresie umowy dzierżawy
osobie trzeciej, w tym ustanowić hipotekę, wnieść w charakterze
wkładu (aportu) do spółki bez uzyskania zgody właściciela
nieruchomości, ale pod warunkiem jego zawiadomienia o tym
fakcie, chyba że umowa dzierżawy stanowi inaczej.
Art. 22 ust. 6 Kodeksu ziemskiego stanowi, iż dzierżawca może
przekazać nieruchomość w poddzierżawę na okres nie
wykraczający poza termin umowy dzierżawy bez uzyskania zgody
właściciela
nieruchomości,
ale
pod
warunkiem
jego
zawiadomienia o tym fakcie, chyba że umowa dzierżawy stanowi
inaczej.
7.5. Zagadnienia dotyczące realizacji inwestycji budowlanych
w Federacji Rosyjskiej
Podstawowymi aktami prawnymi w zakresie inwestycji
budowlanej są następujące:
1) Ustawa federalna z dnia 26.01.1996 r. nr 14-FZ – kodeks
cywilny Federacji Rosyjskiej (k.c.);
2) Ustawa federalna z dnia 29.12.2004 r. nr 190-FZ – kodeks
urbanistyczny Federacji Rosyjskiej (k.u.);
3) Ustawa federalna z dnia 17.11.1995 r. nr 169-FZ –
o architektonicznej działalności w Federacji Rosyjskiej;
4) Ustawa federalna z dnia 30.12.2009 r. nr 384-FZ – regulamin
techniczny o bezpieczeństwie budynków i urządzeń;
5) Rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Federacji Rosyjskiej z dnia 30.12.2009 nr 624
o zatwierdzeniu wykazu rodzajów robot w zakresie badań
inżynieryjnych, wykonania dokumentacji projektowej,
budownictwa,
rekonstrukcji,
remontu
obiektów
inwestycyjnych, które mają wpływ na bezpieczeństwo
obiektów inwestycyjnych;
215
6) Rozporządzenie federalnej służby ds. nadzoru ekologicznego,
technologicznego oraz atomowego z dnia 05.07.2011 r.
nr 356 o zatwierdzeniu formy zaświadczenia o dopuszczeniu
do określonych rodzajów robot, które mają wpływ na
bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych;
7) Rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16.02.2008
Nr 87 o strukturze rozdziałów dokumentacji projektowej
i wymogach do ich treści;
8) Rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego FR
z dnia 01.04.2008 r. nr 36 o zasadach opracowania
i uzgodnienia specjalnych warunków technicznych w celach
opracowania
dokumentacji
projektowej
na
obiekt
inwestycyjny.
Podstawowe etapy działań w zakresie realizacji inwestycji
budowlanej
Proces wykonania
podstawowe etapy:
inwestycji
można
1) Przygotowanie
budowlanej;
dokumentacji
podzielić
projektowej
na
dwa
inwestycji
2) Wykonanie robot budowlanych;
Na pierwszy etap składają się następujące rodzaje działań:
1) Uzyskanie zadania architektoniczno-planistycznego;
2) Uzyskanie planu urbanistycznego działki;
3) Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci
inżynieryjnych;
4) Wykonanie badań inżynieryjnych;
5) Opracowanie
budowlanej;
dokumentacji
6) Uzyskanie pozwolenia na budowę.
216
projektowej
inwestycji
Należy zaznaczyć, że uzyskanie warunków technicznych
przyłączenia do sieci inżynieryjnych oraz wykonania badań
inżynieryjnych można dokonać w ramach opracowania
dokumentacji projektowej obiektu inwestycyjnego zlecając
wykonawcy dokumentacji projektowej również uzyskanie
warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci
inżynieryjnych oraz wykonanie badań inżynieryjnych.
Na drugi etap składają się następujące rodzaje działań:
1) Roboty budowlane;
2) Odbiór obiektu inwestycyjnego.
Uzyskanie zadania architektoniczno-planistycznego
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17.11.1995 r. nr 169-FZ –
o architektonicznej działalności w Federacji Rosyjskiej, inwestor
w celu realizacji inwestycji budowlanej zobowiązany jest do
posiadania projektu architektonicznego, wykonanego zgodnie
z zadaniem architektoniczno-planistycznym wydanym przez
organ architektury i urbanistyki miasta.
Zadanie architektoniczno-planistyczne stanowi kompleks
wymagań w stosunku do przeznaczenia, podstawowych
parametrów oraz do położenia obiektu inwestycyjnego na
konkretnej działce, a także obowiązkowe ekologiczne, techniczne,
organizacyjne i inne warunki jego projektowania i budownictwa,
przewidziane przez prawodawstwo Federacji Rosyjskiej i prawo
podmiotów Federacji Rosyjskiej (art. 2 tejże ustawy).
Zadanie architektoniczno-planistyczne wydaje na
inwestora lokalny organ architektury i urbanistyki.
wniosek
Podstawę do wydania zadania architektoniczno-planistycznego
stanowi wniosek inwestora oraz dokumenty, potwierdzające jego
prawo własności działki albo pozwolenie właściciela działki na
projektowanie inwestycji budowlanej na tej działce.
Uzyskanie planu urbanistycznego działki
217
W myśl art. 48 k.u. zlecając wykonanie dokumentacji projektowej
obiektu inwestycyjnego inwestor powinien przekazać wykonawcy
m.in. plan urbanistyczny działki.
Zgodnie z ust. 17 art. 46 k.u. organ samorządu lokalnego w ciągu
trzydziestu dni od dnia złożenia przez inwestora wniosku
o wydanie planu urbanistycznego działki przygotowuje plan
urbanistyczny działki i zatwierdza go. Wydanie planu
urbanistycznego działki następuje nieodpłatnie.
Przygotowanie
budowlanej
dokumentacji
projektowej
inwestycji
W myśl art. 48 k.u. po uzyskaniu przez inwestora zadania
architektoniczno-planistycznego może on przystąpić do
architektoniczno-budowlanego
projektowania
obiektu
inwestycyjnego przygotowując dokumentację projektową.
Umowa z podmiotem przygotowującym dokumentację
projektową może również przewidywać dla projektanta zadanie
na wykonanie badań inżynieryjnych. W tym przypadku projektant
organizuje i koordynuje prace w zakresie badań inżynieryjnych
i ponosi odpowiedzialność za ich wiarygodność, jakość w zakresie
wszystkich badań inżynieryjnych niezbędnych w związku
z projektem inwestycyjnym.
Ta umowa może również przewidywać dla projektanta zadanie na
uzyskanie warunków technicznych na przyłączenie obiektu
inwestycyjnego do sieci inżynieryjnych (prąd, gaz, woda,
kanalizacja itp.).
Podpisanie umowy o wykonanie dokumentacji projektowej
obiektu inwestycyjnego nakłada na inwestora obowiązek
przekazania projektantowi następujących dokumentów:
1) planu urbanistycznego działki
2) wyników badań inżynieryjnych, chyba że umowa
z projektantem zawiera zadanie dla niego o wykonanie badań
inżynieryjnych;
218
3) warunków
technicznych
przyłączenia
obiektu
inwestycyjnego do sieci inżynieryjnych (dalej: warunki
techniczne), chyba że umowa z projektantem zawiera zadanie
dla niego o uzyskanie warunków technicznych. Jednak w tym
przypadku należy zdawać sobie sprawę z tego, że plan
urbanistyczny działki, który inwestor powinien dostarczyć
projektantowi,
już
powinien
zawierać
informacje
o warunkach technicznych (art. 44 k.u.).
W myśl ust. 7 art. 46 k.u. w trakcie przygotowania planu
urbanistycznego działki organ samorządu lokalnego występuje
z wnioskiem o wydanie warunków technicznych do podmiotów,
które zarządzają sieciami inżynieryjnymi. W tym przypadku te
podmioty powinny w terminie 14 dni przekazać warunki
techniczne do urzędu samorządu lokalnego.
Ustęp 4 Zasad określenia i wydania warunków technicznych
podłączenia obiektu inwestycyjnego do sieci inżynieryjnotechnicznych (zatw. uchwałą Rządu FR z dnia 13.02.2006 r. nr 83)
potwierdza obowiązek samorządu lokalnego wystąpienia
z wnioskiem o wydanie warunków technicznych do podmiotów,
które zarządzają sieciami inżynieryjnymi.
Zatem w tym przypadku inwestor może uniknąć kłopotów
z uzyskaniem warunków technicznych i to w sposób legalny.
Jednak należy zaznaczyć, że nie zawsze organy władzy lokalnej,
które są decydentami w postępowaniu w zakresie uzyskania
pozwolenia na budowę w Rosji, działają zgodnie z prawem. Zdarza
się to z rożnych powodów, w tym i z powodu nienależytej wiedzy
urzędników albo nienależytego wykonania przez nich swoich
obowiązków, jak również i z innych powodów. Nawiązując do
kwestii uzyskania warunków technicznych należy zaznaczyć, że
nie są rzadkie przypadku odmowy przez urząd wydania planu
urbanistycznego działki z powodu niedostarczenia przez
inwestora warunków technicznych. Takie zachowanie jest
sprzeczne z prawem, ale mimo to zdarzają się również przypadki
wydania w tej sytuacji przez sądy wyroku na niekorzyść
inwestora, który skarży działania urzędu.
219
Projektant przygotowuje dokumentację projektową na podstawie:

zadania inwestora,

wyników badań inżynieryjnych,

planu urbanistycznego działki, oraz zgodnie z normami
regulaminów technicznych, warunkami technicznymi.
Skład dokumentacji projektowej obiektu inwestycyjnego określa
art. 48 ust. 12 k.u.
Na dokumentacje projektową składa się:
1) notatka wyjaśniająca z danymi wyjściowymi dla projektu
architektoniczno-budowlanego,
budownictwa
obiektów
inwestycyjnych, w tym z wynikami badań inżynieryjnych,
warunkami technicznymi;
2) schemat planistycznej organizacji działki, wykonany zgodnie
z urbanistycznym planem działki;
3) rozwiązania architektoniczne;
4) decyzje konstrukcyjne i objętościowo-planistyczne;
5) wiadomości o instalacji inżynieryjnej, o sieciach inżynieryjnotechnicznych,
wykaz
przedsięwzięć
inżynieryjnotechnicznych, treść decyzji technologicznych;
6) projekt organizacji budownictwa obiektów inwestycyjnych;
7) projekt organizacji prac wyburzenia albo demontażu
obiektów inwestycyjnych, ich części (przy potrzebie
wyburzenia albo demontażu obiektów inwestycyjnych w celu
umożliwienia realizacji nowej inwestycji);
8) wykaz przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska;
9) wykaz przedsięwzięć w zakresie zapewnienia ochrony
przeciwpożarowej;
10) wykaz przedsięwzięć w zakresie zapewnienia dostępu
inwalidów do obiektów o przeznaczeniu służbowym,
administracyjnym;
220
11) wymagania stawiane zapewnieniu bezpiecznej eksploatacji
obiektów inwestycyjnych;
12) wykaz przedsięwzięć w zakresie zapewnienia przestrzegania
wymogów energetycznej wydajności i wymogów do
wyposażenia budynków, budów, urządzeń z licznikami
zużycia energii;
13) inna dokumentacja w przypadkach przewidzianych przez
prawa federalne.
Szczegółowy skład rozdziałów dokumentacji projektowej oraz
szczegółowe wymogi do ich treści w zależności od rodzajów robót
projektowych określa Uchwała Rządu FR z dnia 16 lutego 2008
roku, nr 87.
Dokumentacje projektową zatwierdza inwestor (art. 48 ust. 15
k.u.).
Pozwolenie na budowę
Zgodnie z ust. 1 art. 51 k.u. pozwolenie na budowę stanowi
dokument, potwierdzający zgodność dokumentacji projektowej
z wymogami planu urbanistycznego działki, które uprawnia
inwestora do zrealizowania projektu inwestycyjnego w zakresie
budowy obiektu.
Wzór pozwolenia na budowę został zatwierdzony uchwałą Rządu
FR z dnia 24.11.2005 r. nr 698.
Pozwolenie na budowę wydaje organ samorządu lokalnego
właściwy względem położenia działki, chyba że inaczej stanowi
prawo (ust. 4 art. 51 k.u.).
Warunek wydania pozwolenia na budowę stanowi złożenie
wniosku inwestora z załączeniem następujących dokumentów:
1) tytuł prawny działki;
2) plan urbanistyczny działki;
3) materiały dokumentacji projektowej:
a. notatka wyjaśniająca;
221
b. schemat planistycznej organizacji działki, wykonany
zgodnie z planem urbanistycznym działki;
c. schematy odzwierciedlające rozwiązania architektoniczne;
d. informacje o instalacji inżynieryjnej, ogólny plan sieci
inżynieryjno-technicznych
z
oznaczeniem
miejsc
podłączenia projektowanego obiektu inwestycyjnego do
sieci;
e. projekt organizacji budownictwa obiektu inwestycyjnego;
f. projekt organizacji prac w zakresie wyburzenia albo
demontażu obiektów inwestycyjnych i ich części.
Urząd nie może żądać dostarczenia przez inwestora jakichkolwiek
innych dokumentów warunkiem wydania pozwolenia na budowę
niż dokumentów wymienionych w art. 51 k.u.
W terminie 10 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów urząd
powinien wydać pozwolenie na budowę albo odmówić wydania
pozwolenia na budowę z podaniem przyczyny. W przypadku
decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na budowę
inwestorowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji
urzędu do sądu (ust. 11. 14 art. 51 k.u.).
Wydanie pozwolenia na budowę nie jest potrzebne w przypadku
m.in.:
1) wybudowania, przebudowania obiektów, które nie należą do
2) obiektów inwestycyjnych (kiosków, wiat itp.);
3) wybudowania na działce budynków i urządzeń o charakterze
4) pomocniczym;
5) w innych przypadkach, jeżeli tak stanowi prawo.
Wykonanie robót budowlanych
Podmiot wykonujący roboty budowlane w zakresie wybudowania
obiektu inwestycyjnego powinien je wykonywać zgodnie
222
z przepisami kodeksu urbanistycznego i innymi ustawami
federalnymi oraz aktami wykonawczymi (art. 52 ust. 1 k.u.).
Osobą wykonującą roboty budowlane w zakresie wybudowania
obiektu inwestycyjnego (wykonawcą) może być tak bezpośrednio
sam inwestor jak i inna osoba, z którą inwestor podpisze
odpowiednią umowę.
Wykonawca organizuje i koordynuje roboty w zakresie budowy
obiektu inwestycyjnego oraz zapewnia przestrzeganie zgodności
robót z dokumentacją projektową, regulaminami technicznymi,
przepisami w zakresie bezpieczeństwa pracy, jak również ponosi
odpowiedzialność za należytą jakość wykonanych robót. Ten
podmiot może wykonywać te roboty bezpośrednio lub angażując
inne osoby trzecie (art. 52 ust. 3 k.u.).
Do obowiązków inwestora należy przygotowanie do budowy
działki oraz przekazanie wykonawcy dokumentów w zakresie
badań inżynieryjnych, dokumentacji projektowej oraz pozwolenia
na budowę. W przypadku przerwania robót budowlanych albo ich
powstrzymania na okres dłuższy niż sześć miesięcy inwestor
powinien zapewnić konserwację obiektu inwestycyjnego (art. 52
ust. 4 k.u.).
Wykonawca powinien wykonać roboty budowlane zgodnie
z zadaniem inwestora, dokumentacją projektową, wymogami
planu urbanistycznego działki, regulaminów technicznych oraz
zapewnić bezpieczeństwo robót względem osób trzecich.
Wykonawca powinien także umożliwić dostęp na plac budowy
przedstawicieli inwestora, organów państwowego budowlanego
nadzoru, okazywać im niezbędną dokumentację, prowadzić
bieżącą dokumentację budowy, zawiadamiać inwestora,
przedstawicieli organów państwowego budowlanego nadzoru
o terminach zakończenia prac, które podlegają sprawdzaniu,
zapewniać usuwanie ujawnionych usterek oraz kontrolować
jakość stosowanych materiałów budowlanych (ust. 6 art. 52 k.u.).
Konieczne odchylenie parametrów obiektu inwestycyjnego od
dokumentacji projektu w trakcie budownictwa dopuszczalne jest
223
tylko po dokonaniu odpowiednich
projektowej (art. ust. 7 52 k.u.).
zmian
dokumentacji
Dokonanie kontroli robót budowlanych
Zgodnie z art. 53 k.u. kontroli budowy w trakcie wykonania robót
budowlanych na obiekcie inwestycyjnym dokonuje się w celu
sprawdzania zgodności wykonywanych robót dokumentacji
projektu, wymogom technicznych regulaminów, wynikom badań
inżynieryjnych, wymogom urbanistycznego planu działki.
Kontroli budowy dokonuje wykonawca robót budowlanych oraz
inwestor lub uprawniona przez niego tytułem umowy inna osoba.
Inwestor może powierzać dokonanie kontroli robót budowlanych
w przedmiocie ich zgodności z dokumentacją projektową
wykonawcy tej dokumentacji.
Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do
zawiadamiania organów państwowego budowlanego nadzoru
o każdym przypadku powstania sytuacji awaryjnych na obiekcie
inwestycyjnym.
Uwagi inwestora albo osoby przez niego uprawnionej do kontroli
lub wykonawcy dokumentacji projektowej do jakości
wykonywanych robót budowlanych powinny być zgłaszane
w formie pisemnej. Fakt usunięcia ujawnionych braków robót
budowlanych potwierdza protokół podpisany przez stronę, która
zgłosiła uwagi oraz przez wykonawcę robót budowlanych.
Uprawnienia do wykonywania robót w zakresie realizacji
inwestycji budowlanej
Rodzaje robót w zakresie przygotowywania dokumentacji
projektowej oraz budowy obiektu inwestycyjnego, które mają
wpływ na bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych, mogą być
wykonywane tylko przez osoby, które posiadają wydane przez
odpowiedni samorząd zawodowy (ros. cаморегулируемая
организаця, СРО, (dalej: SRO) zaświadczenia o dopuszczeniu do
takich robót. Inne rodzaje robót w zakresie przygotowywania
dokumentacji projektowej oraz budowy obiektu inwestycyjnego
224
mogą być wykonywane przez każdą osobę (art. 48 ust. 4, art. 52
ust. 2 k.u.).
Wykaz rodzajów robót w zakresie badań inżynieryjnych,
wykonania
dokumentacji
projektowej,
budownictwa,
rekonstrukcji, remontu obiektów inwestycyjnych, które mają
wpływ na bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych, zatwierdza
rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Federacji
Rosyjskiej z dnia 30.12.2009 r. nr 624.
Odnośnie do naszej sytuacji wykonawcy, tak dokumentacji
projektowej jak i robót budowlanych powinni posiadać
dopuszczenie do wykonywania tych robót wydane przez
odpowiedni samorząd zawodowy.
Ustęp 5.1 art. 48 oraz ust. 3.1 art. 52 k.u. stanowią, że jeżeli roboty
w zakresie przygotowywania dokumentacji projektowej obiektu
inwestycyjnego oraz w zakresie budowy obiektu inwestycyjnego
są umieszczone w wykazie robót, które mają wpływ na
bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych, osoba, wykonująca
takie roboty powinna posiadać wydane przez odpowiedni
samorząd zaświadczenia o dopuszczeniu do tych robót, które
potwierdza dopuszczenie do robót mających wpływ na
bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych i stanowiących
załącznik do zaświadczenia wydanego wykonawcy tych robót. Bez
załącznika zawierającego wykaz robót, do wykonania których
został dopuszczony wykonawca tych robót, zaświadczenie jest
nieważne.
Wzór zaświadczenia o dopuszczeniu do określonych rodzajów
robót, które mają wpływ na bezpieczeństwo obiektów
inwestycyjnych, został zatwierdzony rozporządzeniem federalnej
służby ds. nadzoru ekologicznego, technologicznego oraz
atomowego z dnia 05.07.2011 r. nr 356.
Zgodnie z art. 55.3 k.u. samorządy zawodowe mogą być trzech
rodzajów:
1) zrzeszające osoby, wykonujące badania inżynieryjne;
2) zrzeszające osoby, wykonujące dokumentację projektową;
225
3) zrzeszające osoby, wykonujące roboty budowlane.
Na mocy art. 55.4 k.u. organizacja niekomercyjna ma prawo do
uzyskania statusu samorządu zawodowego zrzeszającej osoby,
wykonujące badania inżynieryjne lub wykonujące dokumentację
projektową pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:
1) zrzeszenia w składzie organizacji w charakterze jej członków
co najmniej 50 podmiotów;
2) posiadania funduszu kompensacyjnego w wysokości co
najmniej 500 tys. rubli w przeliczeniu na jednego członka
albo, jeśli organizacja ustanawia wymóg ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej jej członków za szkodę
wyrządzoną w związku z wykonywaniem robót, w wysokości
co najmniej 150 tys. rubli w przeliczeniu na jednego członka
organizacji.
Organizacja niekomercyjna ma prawo do uzyskania statusu
samorządu zawodowego zrzeszającego osoby wykonujące roboty
budowlane, pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:
1) zrzeszenia w składzie organizacji w charakterze jej członków
co najmniej 100 podmiotów;
2) posiadania funduszu kompensacyjnego w wysokości co
najmniej 1 mln rubli w przeliczeniu na jednego członka albo,
jeśli
organizacja
ustanawia
wymóg
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej jej członków za szkodę
wyrządzoną w związku z wykonywaniem robót, w wysokości
co najmniej 300 tys. rubli w przeliczeniu na jednego członka
organizacji.
Warunki, które powinien spełniać podmiot ubiegający się
o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do robót mających
wpływ na bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych, określa
art. 55.5 k.u. Warunki te dotyczą:
1) wymogów do kwalifikacji pracowników tego podmiotu,
2) wymogów do liczebności zatrudnienia ww. pracowników,
226
3) innych wymogów,
samodzielna.
jeśli
tak
postanowi
organizacja
Zgodnie z art. 55.6 k.u. do samorządu zawodowego mogą
przystąpić w charakterze jej członków osoby prawne tak
rosyjskie, jak i zagraniczne oraz przedsiębiorcy indywidualni,
którzy spełniają wymogi, które należy spełnić w celu uzyskania
zaświadczenia o dopuszczaniu do jednego albo kilku rodzajów
robót mających wpływ na bezpieczeństwo obiektów
inwestycyjnych, jeśli wydawanie zaświadczeń do tego rodzaju
robót stanowi zakres działalności danej organizacji.
W celu przystąpienia do organizacji samodzielna na zasadzie
członkowstwa podmiot prawny składa w samodzielna organizacji
następujące dokumenty:
1) wniosek o przyjęcie do grona członków samodzielna
organizacji,
2) odpis z odpowiedniego rejestru (KRS) potwierdzający fakt
państwowej rejestracji podmiotu (wraz z tłumaczeniem
przysięgłym na język rosyjski),
3) kopie dokumentów założycielskich podmiotu
z tłumaczeniem przysięgłym na język rosyjski),
(wraz
4) dokumenty, potwierdzające, że ten podmiot odpowiada
wymogom
stawianym
do
wydania
zaświadczenia
dopuszczania do określonych rodzajów robót, które mają
wpływ na bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych,
5) kopia wydanego przez inną samodzielną organizację
zaświadczenia dopuszczenia do określonych rodzajów robót,
które mają wpływ na bezpieczeństwo obiektów
inwestycyjnych (w przypadku, jeśli podmiot jest członkiem
innej organizacji samodzielnej).
Ten wykaz dokumentów jest wyczerpujący, czyli samorząd
zawodowy nie może żądać dokumentów innych niż wyżej
wymienione.
227
W terminie najpóźniej w ciągu trzydziestu dni od dnia otrzymania
dokumentów od podmiotu, organizacja samodzielna zobowiązana
jest do sprawdzenia dokumentów i podjęcia decyzję o przyjęciu
podmiotu do grona członków tej organizacji oraz o wydaniu mu
zaświadczenia o dopuszczeniu do określonych rodzajów robót
mających wpływ na bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych lub
o odmowie z wskazaniem przyczyny.
Osobie przyjętej do grona samorządu zawodowego wydaje się
zaświadczenie o dopuszczeniu do określonych rodzajów robót
mających wpływ na bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych,
w terminie nie później niż trzy dni od dnia podjęcia odpowiedniej
decyzji i zapłaceniu przez tę osobę składki członkowskiej oraz
wpłacie składki na rzecz funduszu kompensacyjnego samorządu.
Z wykazem samorządów zawodowych, jak i z innymi danymi
dotyczącymi tych samorządowców można się zapoznać na stronie
internetowej – www.prosro.ru. Wykaz samorządów zawodowych,
które działają, na przykład, na terytorium Obwodu
Kaliningradzkiego, oraz listy członków tych organizacji można
znaleźć na stronie http://minstroy39.ru/building/sro.php.
Jedna osoba może być członkiem jednej lub kilku samorządów
zawodowych każdego z rodzajów robót mających wpływ na
bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych (art. 55.6 ust. 7 k.u.).
Przy czym podmiot ten jest uprawniony do wykonywania tych
robót na terytorium całej Federacji Rosyjskiej niezależnie od
miejsca położenia jego siedziby.
Decyzja samorządu zawodowego o przyjęciu do samorządu,
o odmowie w przyjęciu lub brak decyzji tej organizacji może być
zaskarżona do sądu (art. 55.6 ust. 8 k.u.).
Minimalna wysokość składki na rzecz funduszu kompensacyjnego
dla jednej osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia
dopuszczenia do robót w zakresie samorządu zawodowego
w zakresie
działalności
przygotowywania
dokumentacji
projektowej wynosi:
228
1) pięćset tysięcy rubli albo, jeśli samorząd ustanawia dla
swoich
członków
obowiązek
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej na wypadek wadliwego
wykonania robót, które mają wpływ na bezpieczeństwo
obiektów inwestycyjnych, sto pięćdziesiąt tysięcy rubli w
przypadku, gdy członek samorządu planuje wykonywanie
robót w zakresie organizacji przygotowywania dokumentacji
projektowej, których wartość tytułem jednej umowy nie
przekracza pięć milionów rubli;
2) siedemset pięćdziesiąt tysięcy rubli albo, jeśli samorząd
ustanawia dla swoich członków obowiązek ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej na wypadek wadliwego
wykonania robót, które mają wpływ na bezpieczeństwo
obiektów inwestycyjnych, dwieście pięćdziesiąt tysięcy rubli
w przypadku, gdy członek samorządu planuje wykonywanie
robót w zakresie organizacji przygotowywania dokumentacji
projektowej, których wartość tytułem jednej umowy nie
przekracza dwadzieścia pięć milionów rubli;
3) jeden milion pięćset tysięcy rubli albo, jeśli samorząd
ustanawia dla swoich członków obowiązek ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej na wypadek wadliwego
wykonania robót, które mają wpływ na bezpieczeństwo
obiektów inwestycyjnych, pięćset tysięcy rubli w przypadku,
gdy członek samorządu planuje wykonywanie robót
w zakresie organizacji przygotowywania dokumentacji
projektowej, których wartość tytułem jednej umowy nie
przekracza pięćdziesiąt milionów rubli;
4) trzy miliony rubli albo, jeśli samorząd ustanawia dla swoich
członków obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej na wypadek wadliwego wykonania robót, które mają
wpływ na bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych, jeden
milion rubli w przypadku, gdy członek samorządu planuje
wykonywanie robót w zakresie organizacji przygotowywania
dokumentacji projektowej, których wartość tytułem jednej
umowy nie przekracza trzysta milionów rubli;
229
5) cztery miliony rubli albo, jeśli samorząd ustanawia dla swoich
członków obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej na wypadek wadliwego wykonania robót, które mają
wpływ na bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych, jeden
milion pięćset tysięcy rubli w przypadku, gdy członek
samorządu planuje wykonywanie robót w zakresie
organizacji przygotowywania dokumentacji projektowej,
których wartość tytułem jednej umowy wynosi co najmniej
trzysta milionów rubli.
Minimalna wysokość składki na rzecz funduszu kompensacyjnego
dla jednej osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia
o dopuszczaniu do robót w zakresie samorządu robót
budowlanych wynosi:
1) jeden milion rubli albo, jeśli samorząd ustanawia dla swoich
członków obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej na wypadek wadliwego wykonania robót, które mają
wpływ na bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych, trzysta
tysięcy rubli w przypadku, gdy członek samorządu planuje
wykonywanie robót w zakresie organizacji robót
budowlanych, których wartość tytułem jednej umowy nie
przekracza dziesięć milionów rubli;
2) jeden milion pięćset tysięcy rubli albo, jeśli samorząd
ustanawia dla swoich członków obowiązek ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej na wypadek wadliwego
wykonania robót, które mają wpływ na bezpieczeństwo
obiektów inwestycyjnych, pięćset tysięcy rubli w przypadku,
gdy członek samorządu planuje wykonywanie robót
w zakresie organizacji robót budowlanych, których wartość
tytułem jednej umowy nie przekracza sześćdziesiąt milionów
rubli;
3) trzy miliony rubli albo, jeśli samorząd ustanawia dla swoich
członków obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej na wypadek wadliwego wykonania robót, które mają
wpływ na bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych, jeden
milion rubli w przypadku, gdy członek samorządu planuje
230
wykonywanie robót w zakresie organizacji robót
budowlanych, których wartość tytułem jednej umowy nie
przekracza pięćset milionów rubli;
4) sześć milionów rubli albo, jeśli samorząd ustanawia dla
swoich
członków
obowiązek
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej na wypadek wadliwego
wykonania robót, które mają wpływ na bezpieczeństwo
obiektów inwestycyjnych, dwa miliony rubli w przypadku,
gdy członek samorządu planuje wykonywanie robót w
zakresie organizacji robót budowlanych, których wartość
tytułem jednej umowy nie przekracza trzech miliardów rubli;
5) dziewięć milionów rubli albo, jeśli samorząd ustanawia dla
swoich
członków
obowiązek
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej na wypadek wadliwego
wykonania robót, które mają wpływ na bezpieczeństwo
obiektów inwestycyjnych, trzy miliony rubli w przypadku,
gdy członek samorządu planuje wykonywanie robót
w zakresie organizacji robót budowlanych, których wartość
tytułem jednej umowy nie przekracza dziesięć miliardów
rubli;
6) trzydzieści milionów rubli albo, jeśli samorząd ustanawia dla
swoich
członków
obowiązek
ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej na wypadek wadliwego
wykonania robót, które mają wpływ na bezpieczeństwo
obiektów inwestycyjnych,
dziesięć
milionów rubli
w przypadku, gdy członek samorządu planuje wykonywanie
robót w zakresie organizacji robót budowlanych, których
wartość tytułem jednej umowy wynosi co najmniej dziesięć
miliardów rubli.
Członek samorządu nie może być zwolniony z obowiązku wpłaty
składki na rzecz funduszu kompensacyjnego, jak również nie
może żądać zwrotu pieniędzy wpłaconych tytułem składki na
rzecz funduszu kompensacyjnego.
231
Odbiór obiektu inwestycyjnego
Po ukończeniu budownictwa obiektu inwestycyjnego wykonawca
robót budowlanych, zobowiązany jest do przekazania
inwestorowi wyników badań inżynieryjnych, dokumentacji
projektowej,
protokołów
potwierdzających
wykonanie
poszczególnych robót oraz inne dokumenty niezbędne dla
eksploatacji tego obiektu inwestycyjnego (art. 55 ust. 11.1 k.u.).
Po ukończeniu budowy obiektu strony umowy, czyli inwestor
i wykonawca robót budowlanych podpisują protokół odbioru
obiektu inwestycyjnego (art. 753 kodeksu cywilnego).
Zgodnie z art. 55 k.u. odbiór wybudowanego obiektu potwierdza
pozwolenie na wprowadzenie obiektu do eksploatacji, które
stanowi dokument, potwierdzający wykonanie inwestycji zgodnie
z pozwoleniem na budowę, z urbanistycznym planem działki oraz
dokumentacją projektową.
Wzór pozwolenia na wprowadzenie obiektu do eksploatacji został
zatwierdzony uchwałą Rządu FR z dnia 24.11.2005 r. nr 698.
Celem uzyskania pozwolenia na odbiór budynku inwestor
występuje do organu samorządu miejscowego, który wydał
pozwolenie na budowę, z wnioskiem o wydanie pozwolenia na
wprowadzenie obiektu do eksploatacji, do którego załącza
następujące dokumenty:
1) tytuł prawny działki;
2) plan urbanistyczny działki;
3) pozwolenie na budowę;
4) protokół odbioru obiektu inwestycyjnego podpisany przez
wykonawcę robót budowlanych i inwestora po ukończeniu
budowy;
5) dokument, potwierdzający zgodność wybudowanego obiektu
inwestycyjnego z wymogami regulaminów technicznych,
podpisany przez wykonawcę robót budowlanych;
232
6) dokument, potwierdzający zgodność wybudowanego obiektu
inwestycyjnego z dokumentacją projektową, w tym
z wymogami efektywności energetycznej oraz wymogami
w zakresie wyposażenia obiektu inwestycyjnego licznikami
zużycia resursów energetycznych, podpisany przez
wykonawcę robót budowlanych i inwestora oraz przez osobę,
sprawującą kontrolę robót budowlanych;
7) dokumenty, potwierdzające zgodność wybudowanego
obiektu inwestycyjnego z warunkami technicznymi,
podpisane przez przedstawicieli organizacji zarządzających
sieciami inżynieryjno-technicznymi;
8) schemat, odzwierciedlający lokalizację wybudowanego
obiektu inwestycyjnego oraz sieci inżynieryjno-technicznych
w granicach działki, a także plan działki, podpisany przez
wykonawcę robót budowlanych i inwestora.
Rząd Federacji Rosyjskiej może wprowadzić obowiązek
dostarczenia przez inwestora w innych dodatkowych
dokumentów.
Organ, który wydał pozwolenie na budowę, zobowiązany jest do
sprawdzenia dokumentów oraz oględzin obiektu inwestycyjnego
i do wydania pozwolenia na wprowadzenie obiektu do
eksploatacji albo do odmowy wydania takiego pozwolenia z
podaniem przyczyn odmowy w terminie dziesięciu dni od dnia
wpłynięcia odpowiedniego wniosku.
Podstawę dla odmowy wydania pozwolenia na wprowadzenie
obiektu do eksploatacji może stanowić:
1) brak ww. dokumentów;
2) niezgodność
obiektu
urbanistycznym działki;
inwestycyjnego
z
3) niezgodność
parametrów
zbudowanego
inwestycyjnego z dokumentacją projektową.
planem
obiektu
Odmowa wydania pozwolenia na wprowadzenie obiektu do
eksploatacji być może zaskarżona przez inwestora do sądu.
233
Odpowiedzialność za wady wykonanych robót
Zgodnie z art. 60 k.u. szkoda wyrządzona na skutek wad robót
w zakresie badań inżynieryjnych albo przygotowywania
dokumentacji
projektowej
albo
budownictwa
obiektu
inwestycyjnego, naprawiana jest przez podmiot, który wykonał te
roboty. Jednak organizacja samorządowa (SRO) w tym przypadku
ponosi odpowiedzialność subsydiarną w granicach wysokości
funduszu kompensacyjnego tej organizacji pod warunkiem, że
podmiot ponoszący odpowiedzialność za szkody w chwili
wykonania
robót
wadliwych
posiadał
zaświadczenie
o dopuszczeniu do tych robót, wydane przez ten samorząd.
W przypadku, jeśli ten podmiot posiada ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej, szkoda wyrządzona na skutek robót
wadliwych naprawiana jest przez zakład ubezpieczeniowy lub
podmiot, który wykonał te roboty.
Samorząd SRO ponosi odpowiedzialność subsydiarną tylko
w przypadku, jeżeli:
1) środków z ubezpieczenia nie wystarczyło na naprawienie
szkody albo
2) wykonawca nie zaspokoił roszczenia
w zakresie naprawienia szkody.
234
zamawiającego
8. Źródła prawa
8.1. Źródła prawa międzynarodowego
1.
Konwencja
Narodów
Zjednoczonych
o
umowach
międzynarodowej
sprzedaży
towarów,
sporządzona
w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.;
2.
Konwencja o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży
towarów, sporządzona w Nowym Jorku dnia 14 czerwca 1974 r.;
3.
Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych
orzeczeń arbitrażowych r. sporządzona w Nowym Jorku dnia
10 czerwca 1958 r.;
4.
Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Federacją Rosyjską
o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach
cywilnych i karnych, sporządzona w Warszawie dnia
16 września 1996 r. (ros. «Договор между Российской
Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским и уголовным
делам», подписан в г. Варшаве 16.09.1996);
5.
Porozumienie między Rządem Federacji Rosyjskiej, Rządem
Republiki Białorusi i Rządem Republiki Kazachstanu z dn.
25.01.2008 r. o ustaleniu wartości celnej towarów
przewożonych
przez
granicę
celną
Unii
Celnej
(ros. «Соглашение
между
Правительством
РФ,
Правительством
Республики
Беларусь
и
Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008
«Об определении таможенной стоимости товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного
союза»);
6.
Porozumienie między Rządem Federacji Rosyjskiej, Rządem
Republiki Białorusi i Rządem Republiki Kazachstanu z dn.
25.01.2008 r. o wspólnych regulacjach celno-taryfowych
(ros. «Соглашение
между
Правительством
РФ,
Правительством
Республики
Беларусь
и
235
Правительством Республики Казахстан от 25.01.2008
«О едином таможенно-тарифном регулировании»);
7.
Porozumienie w sprawie wolnych (specjalnych) stref
ekonomicznych na obszarze celnym Unii Celnej i procedury
celnej wolnego obszaru celnego (Sporządzono w Petersburgu
18.06.2010 r.) (ros. Соглашение по вопросам свободных
(специальных, особых) экономических зон на таможенной
территории Таможенного союза и таможенной
процедуры свободной таможенной зоны (Заключено в
г. Санкт-Петербурге 18.06.2010);
8.
Porozumienie między Rządem Federacji Rosyjskiej, Rządem
Republiki Białorusi i Rządem Republiki Kazachstanu z dn.
18.06.2010 r. "O składach wolnych i procedurze celnej składu
wolnocłowego" (ros. Соглашение между Правительством
РФ,
Правительством
Республики
Беларусь,
Правительством Республики Казахстан от 18.06.2010
«О свободных складах и таможенной процедуре
свободного склада»);
9.
Kodeks celny Unii Celnej (załącznik do Umowy o Kodeksie
Celnym Unii Celnej, uchwalonej na mocy Decyzji Rady
Międzypaństwowej Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej
na poziomie szefów państw w dniu 27.11.2009 Nr 17)
(ros. Таможенный
кодекс
Таможенного
союза
(приложение к Договору о Таможенном кодексе
Таможенного
союза,
принятому
Решением
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав
государств от 27.11.2009 N 17).
8.2. Źródła prawa krajowego
1.
Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej (część pierwsza) z dnia
30.11.1994 r. Nr 51-FZ (ros. Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ);
2.
Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej (część druga) z dnia
26.01.1996 r. Nr 14-FZ (ros. Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ);
236
3.
Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej (część trzecia) z dnia
26.11.2001 Nr 146- FZ (ros. Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть третья) от от 26.11.2001 N 146-ФЗ);
4.
Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej (część czwarta) z dnia
18.12.2006 r. nr 230-FZ (ros. Гражданский кодекс
Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006
N 230-ФЗ);
5.
Kodeks podatkowy Federacji Rosyjskiej (część pierwsza)
z dnia 31.07.1998 r. Nr 146-FZ (ros. Налоговый кодекс
Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146ФЗ);
6.
Kodeks podatkowy Federacji Rosyjskiej (część druga) z dnia
05.07.2000 r. Nr 117-FZ (ros. Налоговый кодекс Российской
Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ);
7.
Kodeks Federacji Rosyjskiej o gruntach z dnia 25.10.2001 r.
Nr 136-FZ (ros. Земельный кодекс Российской Федерации
от 25.10.2001 N 136-ФЗ);
8.
Ustawa federalna z dnia 25.10.2001 r. Nr 137-FZ
o wprowadzeniu Kodeksu o gruntach Federacji Rosyjskiej
(ros. Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»);
9.
Kodeks Federacji Rosyjskiej o wykroczeniach z dnia
30.12.2001 r. Nr 195-FZ (ros. Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях от 30.12.2001
N 195-ФЗ);
10. Kodeks pracy Federacji Rosyjskiej z dnia 30.12.2001 r.
Nr 197-FZ (ros. Трудовой кодекс Российской Федерации от
30.12.2001 N 197-ФЗ);
11. Kodeks postępowania gospodarczego Federacji Rosyjskiej
z dnia 24.07.2002 r. Nr 95-FZ (ros. Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 N 95-ФЗ);
237
12. Kodeks postępowania cywilnego Federacji Rosyjskiej z dnia
14.11.2002 r. Nr 138-FZ (ros. Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ);
13. Kodeks urbanistyczny Federacji Rosyjskiej z dnia 29.12.2004
r. Nr 190-FZ (ros. Градостроительный кодекс Российской
Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ);
14. Ustawa Federalna z 24.07.2002 nr 102-ФЗ o sądach
rozjemczych (polubownych) w Federacji Rosyjskiej
(ros. Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ
«О третейских судах в Российской Федерации»);
15. Ustawa Federacji Rosyjskiej z dnia 07.07.1993 r. nr 5338-1
o międzynarodowym
arbitrażu
handlowym”
(wraz
z „Regulaminem międzynarodowego handlowego sądu
arbitrażowego przy Izbie Handlowo-Przemysłowej Federacji
Rosyjskiej”, „Regulaminem morskiej komisji arbitrażowej
przy Izbie Handlowo-Przemysłowej Federacji Rosyjskiej”)
(ros. Закон РФ от 07.07.1993 N 5338-1 «О международном
коммерческом арбитраже» (вместе с «Положением
о Международном коммерческом арбитражном суде при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации»,
«Положением о Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации»);
16. Ustawa federalna z dnia 17.11.1995 r. Nr 169-FZ
o architektonicznej działalności w Federacji Rosyjskiej
(ros. Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ
«Об архитектурной
деятельности
в
Российской
Федерации»);
17. Ustawa federalna z dnia 26.12.1995 r. Nr 208-FZ o spółkach
akcyjnych (ros. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ
«Oб акционерных обществах»);
18. Ustawa federalna z dnia 08.05.1996 r. Nr 41-FZ
o spółdzielniach produkcyjnych (ros. Федеральный закон от
08.05.1996 N 41-ФЗ « О производственных кооперативах»);
238
19. Ustawa federalna z dnia 21.07.1997 r. Nr 122-FZ
o państwowej rejestracji prawa do majątku nieruchomego
i transakcjach z nim (ros. Федеральный закон от 21.07.1997
N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним»);
20. Ustawa federalna z dnia 08.02.1998 r. Nr 14-FZ o spółkach
z ograniczoną odpowiedzialnością (ros. Федеральный закон
от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Oб обществах с ограниченной
ответственностью»);
21. Ustawa federalna z dnia 09.07.1999 r. Nr 160-FZ
o inwestycjach zagranicznych w Federacji Rosyjskie
(ros. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»);
22. Ustawa federalna z dnia 19.06.2000 r. Nr 82-FZ o płacy
minimalnej (ros. Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда»);
23. Ustawa federalna z dnia 08.08.2001 r. Nr 129-FZ
o państwowej rejestracji osób prawnych i indywidualnych
przedsiębiorców (ros. Федеральный закон от 08.08.2001
N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»);
24. Ustawa federalna z dnia 21.12.2001 r. Nr 178-FZ
o prywatyzacji państwowego i komunalnego majątku
(ros. Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального
имущества»);
25. Ustawa federalna z dnia 24.07.2002 r. Nr 101-FZ o obrocie
gruntów rolnych (ros. Федеральный закон от 24.07.2002
N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения»);
26. Ustawa federalna z dnia 25.07.2002 r. Nr 115-FZ o statusie
prawnym
cudzoziemców
w
Federacji
Rosyjskiej
(ros. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ
239
«О правовом
положении
в Российской Федерации»);
иностранных
граждан
27. Ustawa federalna z dnia 29.12.2006 r. Nr 255-FZ
o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym w przypadku
tymczasowej niezdolności do wykonywania pracy i w
związku z macierzyństwem (ros. Федеральный закон от
29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством»);
28. Ustawa federalna z dnia 24.07.2009 r. Nr 212-FZ o składkach
na ubezpieczenie do Funduszu Emerytalnego Federacji
Rosyjskiej, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Federacji
Rosyjskiej,
Federalnego
Funduszu
Obowiązkowego
Ubezpieczenia Zdrowotnego (ros. Федеральный закон от
24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд
Российской
Федерации,
Фонд
социального
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования»);
29. Ustawa federalna z dnia 30.12.2009 r. Nr 384-FZ „Regulamin
techniczny o bezpieczeństwie budynków i urządzeń”
(ros. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий
и сооружений»);
30. Ustawa federalna z dnia 27.11.2010 r. nr 311-FZ
o regulacjach
celnych
w
Federacji
Rosyjskiej
(ros. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации»);
31. Ustawa federalna z dnia 04.05.2011 r. Nr 99-FZ o koncesjach
na prowadzenie poszczególnych rodzajów działalności
(ros. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности»);
32. Rozporządzenie Prezydenta FR z dnia 09.01.2011 r. Nr 26
o zatwierdzeniu listy terenów przygranicznych, na których
cudzoziemcy, bezpaństwowcy oraz zagraniczne osoby
240
prawne nie mogą posiadać gruntów na prawie własności
(ros. Указ Президента РФ от 09.01.2011 N 26
«Об утверждении перечня приграничных территорий, на
которых иностранные граждане, лица без гражданства
и иностранные юридические лица не могут обладать на
праве собственности земельными участками»);
33. Rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 19.06.2002
r. Nr 439 o zatwierdzeniu form i wymagań do sporządzenia
dokumentów służących do rejestracji państwowej osób
prawnych, oraz osób fizycznych jako przedsiębiorców
(ros. Постановление Правительства РФ от 19.06.2002
N 439
«Об
утверждении
форм
и
требований
к оформлению
документов,
используемых
при
государственной регистрации юридических лиц, а также
физических
лиц
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей»)17;
34. Rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 16.02.2008
Nr 87 o strukturze rozdziałów dokumentacji projektowej
i wymogach
do
ich
treści
(ros.
Постановление
Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе
разделов проектной документации и требованиях к их
содержанию»);
35. Rozporządzenie Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 10.12.2012
Nr 1276 o wartości ostatecznej podstawy obliczania składek
ubezpieczeniowych do funduszy pozabudżetowych z dnia
1 stycznia 2013 r. (ros. Постановление Правительства РФ
от 10.12.2012 N 1276 «О предельной величине базы для
начисления страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды с 1 января 2013 г.»);
36. Rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego FR
z dnia 01.04.2008 r. nr 36 o zasadach opracowania
17
Dokument przestaje obowiązywać w związku z opublikowaniem Rozporządzenia rządu
Federacji Rosyjskiej z dnia 30.05.2013 Nr 454, które wchodzi w życie 30 dni po jej oficjalnej
publikacji (opublikowane na oficjalnym portalu informacji prawnej http://www.pravo.gov.ru 3.06.2013).
241
i uzgodnienia specjalnych warunków technicznych w celach
opracowania dokumentacji projektowej do obiektu
inwestycyjnego (ros. Приказ Минрегиона РФ от 01.04.2008
N 36 «О Порядке разработки и согласования специальных
технических условий для разработки проектной
документации
на
объект
капитального
строительства»);
37. Rozporządzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Federacji Rosyjskiej z dnia 30.12.2009 nr 624
o zatwierdzeniu wykazu rodzajów robot w zakresie badań
inżynieryjnych, wykonania dokumentacji projektowej,
budownictwa,
rekonstrukcji,
remontu
obiektów
inwestycyjnych, które mają wpływ na bezpieczeństwo
obiektów inwestycyjnych (ros. Приказ Минрегиона РФ от
30.12.2009 N 624 «Об утверждении Перечня видов работ
по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции,
капитальному
ремонту
объектов
капитального
строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства»);
38. Rozporządzenie federalnej służby ds. nadzoru ekologicznego,
technologicznego oraz atomowego z dnia 05.07.2011 r.
nr 356 o zatwierdzeniu formy zaświadczenia o dopuszczeniu
do określonych rodzajów robot, które mają wpływ na
bezpieczeństwo obiektów inwestycyjnych (ros. Приказ
Ростехнадзора от 05.07.2011 N 356 «Об утверждении
формы свидетельства о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства»).
242
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Moskwie
tel.: +7 (495) 231-16-11
VoIP: (22) 490-97-41
e-mail: [email protected]
www.moskwa.trade.gov.pl
© 2013 WPHI Ambasady RP w Moskwie
Publikowanie w całości lub części materiałów zawartych w niniejszym opracowaniu
dozwolone jest wyłącznie przy powołaniu się na źródło informacji.
Download