załącznik 1c - Ministerstwo Zdrowia

advertisement
Załącznik nr 1c
Program badań przesiewowych dla wczesnego rozpoznania raka szyjki macicy 2003 r.
1 Populacja badana
Kobiety w wieku 30-59 lat
2. System zaproszeń – wysyłane pocztą zaproszenia dla kobiet wybranych z rejestru PESEL,
zawierające dwa alternatywne terminy badania.
3 Rodzaj skriningu
Skrining zorganizowany (dla danej populacji na określonym terenie)
4 Przygotowanie skriningu
Przygotowanie realizacji skriningu w szczególności obejmuje opracowanie:
1) ankiet dla zapraszanych do badania kobiet
2) systemu zaproszeń kobiet na badania
3) systemu komputerowego do rejestracji danych
4) systemu powiązania z rejestrem nowotworów
5) systemu jednolitej i stałej kontroli jakości badań
6) szkolenia personelu
7) promocja programu i działania oświatowe na rzecz wzrostu świadomości zdrowotnej
społeczeństwa (zagadnienia związane z rakiem szyjki macicy)
5 Schemat postępowania medycznego:
Pacjentka zgłasza się z wypełnioną ankietą. Zgoda na udział w skriningu musi obejmować również
zgodę na przekazanie danych osobowych, biorących udział w skriningu do Zamawiającego, celem
rozliczenia wykonania kontraktu na przeprowadzenie skriningu. Udział w skriningu rozpoczyna się od
wykonania badania cytologicznego
1
Schemat postępowania medycznego
Wynik badania
prawidłowy (grupa I)
– kontrola po upływie
3 lat
Grupa II indywidualne
wyznaczenie terminu następnego
badania oraz badania przez lekarza
ginekologa
Patologia
nieonkologiczna
Wynik badania
nieprawidłowy
Grupa III – V- dalsza diagnostyka:
kolposkopia , ewentualne powtórne
badanie cytologiczne, pobranie
wycinków – badanie, histopatologiczne
Rak szyjki macicy
Opłaca kasa chorych
Badanie PAP (pobranie materiału z kanału szyjki
macicy i z tarczy części pochwowej)
Opłaca Ministerstwo Zdrowia
Zaproszenie do wzięcia udziału w programie
W ocenie badań cytologicznych mogą być stosowane oba systemy -grupy PAP i system Bethesda. W
przypadku zastosowania systemu Bethesda schemat jest podobny: rozmazy prawidłowe – następne
badanie za 3 lata, nieprawidłowe wymagają dalszej diagnostyki
Wszystkie zaproszone do skriningu kobiety są badane według powyższego schematu.
W przypadku wykrycia nowotworu szyjki macicy należy:
1. Ocenić stan klinicznego zaawansowania nowotworu
2. Poinformować o tym fakcie pacjentkę oraz przedstawić możliwości leczenia (zgodnie z zapisami
Art. 31 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza)
3. Wskazać ośrodki, w których takie leczenie może być przeprowadzone i ewentualne przekazanie
do tych ośrodków dotychczas zgromadzonej dokumentacji dotyczącej danej chorej
4. Zgłosić przypadek nowotworu do regionalnego rejestru nowotworów złośliwych
5. Poinformować lekarza rodzinnego pacjentki o wyniku badania (jeśli pacjentka wyrazi na to zgodę)
2
Wprowadzenie do komputerowej bazy danych następujących danych o przeprowadzonym badaniu:
 Dane identyfikujące zaproszoną do badania kobietę: imię i nazwisko, adres, numer PESEL
 Data wysłania skierowania i daty proponowanych wizyt
 Datę odbycia wizyty w celu skriningu raka szyjki macicy
 Wyniki badania z opisem wszystkich zastosowanych metod diagnostycznych
 Imię nazwisko i adres lekarza rodzinnego w przypadku gdy stwierdzono nowotwór szyjki macicy
w wyniku przeprowadzonego badania,(jeśli pacjentka wyrazi na to zgodę)
Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania na swoje zlecenie kopii bazy danych oraz
udostępnienie kopii Zamawiającemu lub podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego (w ramach
finansowania realizacji programu), po zamknięciu realizacji programu w roku 2003.
6. Kryteria dla jednostek oferenta:
Każda z jednostek organizacyjnych oferenta musi spełnić następujące wymagania:
6.1 Personel medyczny przeszkolony w zakresie:
 2 lekarzy ginekologów-cytologów przeszkolonych w kolposkopii – co najmniej I o specjalizacji
 1 lekarz onkolog - co najmniej I o specjalizacji - współpraca
 1 lekarz patolog - współpraca
 2 osoby do obsługi skriningu
6.2 Wyposażenie w aparaturę medyczną:
1. 2 mikroskopy
2. 1 kolposkop
3. System komputerowy z drukarką do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych
4. Unifikacja sprzętu w danej pracowni cytologicznej. Dotyczy to szczególnie procesów barwienia i
utrwalania preparatów. Prowadzenie kontroli jakości według tych samych procedur i protokołów.
6.3 Co najmniej 1000 kobiet podanych badaniom cytologicznym rocznie w latach 2002-2003.
7. Przedmiot finansowania przez Ministerstwo Zdrowia.
Przedmiotem finansowania przez Zamawiającego – Ministerstwo Zdrowia jest wykonanie badania
przesiewowego.
W ramach badania przesiewowego Ministerstwo Zdrowia sfinansuje koszty zaproszenia do wzięcia
udziału w programie wykrywania raka szyjki macicy oraz koszt wykonania badanie PAP (pobranie
materiału z kanału szyjki macicy i z tarczy części pochwowej , barwienie, przygotowanie i ocena
mikroskopowa).
Koszty diagnostyki stanów patologicznych wykrytych w wyniku badania przesiewowego tj. powtórne
badanie PAP badanie kolposkopowe, biopsja szyjki macicy i ocena histopatologiczna zostaną
sfinansowane w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przez kasę chorych.
3
8. Monitorowanie rezultatów skriningu
W oparciu o bazę danych prowadzoną w trakcie skriningu dokonana zostanie ocena wyników
skriningu. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zewnętrznej kontroli jakości. Kryteria oceny
powodzenia skriningu.
9. Kryteria oceny badania przesiewowego

Wielkość populacji objętej skriningiem

Zgłaszalność

Liczba i odsetek wykrytych raków, w tym wczesnych raków
10. Termin realizacji programu
marzec 2003- 30 listopad 2003
4
Download