Umowa o zastawienie udziału w spółce z o.o.

advertisement
UMOWA O ZASTAWIENIE UDZIAŁU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
zawarta
w
dniu
.........................
w
......................
pomiędzy
Panem/-ią
.......................................... zamieszkałym/-ą w ................................... przy ul.
............................................., legitymującym/-ą się dowodem osbistym nr .....................,
zwanym w dalszej części umowy Zastawcą, a Panem/-ią ............................
zamieszkałym/-ą w .................................. przy ul. ............................................,
legitymującym/-ą się dowodem osobistym nr ................................... zwanym w dalszej
części umowy Zastawnikiem, o następującej treści:
§1
Zastawca pożyczył w dniu ............................. na podstawie umowy nr .................... od
Zastawnika kwotę w wysokości .................. zł. (słownie ..................................................
zł.) z oprocentowaniem wynoszącym ................... %, co wynosi .............. zł. (słownie
..................................................... zł.).
§2
Zastawca zobowiązuje sią do zwrotu pożyczki wraz z oprocentowaniem najpóźniej do
dnia ................................
§3
Zastawca jest udziałowcem w spółce .................................. spółka z o.o. z siedzibą w
................................. przy ul. ................................ wpisanej do rejestru handlowego pod
numerem
RHB
.............................................
Zastawca
jest
właścicielem
....................................
udziału/-ów o
wartości
.......................
zł.
(słownie
.............................................. zł.) każdy, na dowód czego przedstawia aktualny odpis
księgi udziałów spółki.
§4
W celu zabezpieczenia zwrotu pożyczki wraz z oprocentowaniem wymienionej w §1
Zastawca ustanawia na rzecz Zastawnika zastaw na udziałach opisanych w §2 niniejszej
umowy.
§5
Zarząd spółki ................................. spółka z o.o. wyraził zgodę na piśmie na
ustanowienie zastawu. Pismo to stanowi załącznik do niniejszej umowy.
§6
Wykonanie zastawu nastąpi poprzez zawiadomienie spółki .............................. spółka z
o.o. przez Zastawnika.
§7
W celu zabezpieczenia interesów Zastawnika, Zastawca udziela pełnomocnictwa
Zastawnikowi do wykonywania praw udziałowca w spółce ...................................... spółka
z o.o. Koszty pełnomocnictwa, które ważne jest na cały okres trwania zastawu, pokryte
zostaną przez Zastawcę.
§8
Wszelkie ewentualne zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności
formy pisemnej w postaci aneksu.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Handlowego i Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji umowy, poddane zostaną
pod rozstrzygnięcie Sądu Polu-bownego działającego przy ................................
§ 11
Koszty niniejszej umowy ponosi Zastawca.
§ 12
Umowę sporządzono w ...................... egzemplarzach, po ....................... dla każdej ze
stron.
Zastawca
.....................................
Zastawnik
.....................................
Download