Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji

advertisement
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji
(c) Marcin Sydow
Co to jest AI? (AI - Articial Intelligence)
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
Dziedzina nauki maj¡ca za cel budowa¢ maszyny,
oprogramowanie czy algorytmy przejawiaj¡ce cechy inteligentne.
(John McCarthy 1955)
Nie tylko wspóªczesna nauka
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
Wizja obecna w kulturze od wieków:
mity i legendy (np. automatony w Staro»ytnym Egipcie,
Grecji, Chinach, Golem, etc.)
literatura fantastyczna (np. Cyberiada Stanisªawa Lema)
Wspóªczesny rozdziaª tej historii mniej wi¦cej od lat 60-tych,
kiedy powstaªy odpowiednie komputery
Jakie s¡ aspekty inteligencji?
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
Jakie s¡ aspekty inteligencji?
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
uczenie si¦ (na przykªadach)
Jakie s¡ aspekty inteligencji?
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
uczenie si¦ (na przykªadach)
rozwi¡zywanie zªo»onych problemów
Jakie s¡ aspekty inteligencji?
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
uczenie si¦ (na przykªadach)
rozwi¡zywanie zªo»onych problemów
adaptacja (do zmiennych warunków)
Jakie s¡ aspekty inteligencji?
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
uczenie si¦ (na przykªadach)
rozwi¡zywanie zªo»onych problemów
adaptacja (do zmiennych warunków)
wnioskowanie (na podstawie wiedzy i reguª)
Jakie s¡ aspekty inteligencji?
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
uczenie si¦ (na przykªadach)
rozwi¡zywanie zªo»onych problemów
adaptacja (do zmiennych warunków)
wnioskowanie (na podstawie wiedzy i reguª)
percepcja (widzenie, sªyszenie)
Jakie s¡ aspekty inteligencji?
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
uczenie si¦ (na przykªadach)
rozwi¡zywanie zªo»onych problemów
adaptacja (do zmiennych warunków)
wnioskowanie (na podstawie wiedzy i reguª)
percepcja (widzenie, sªyszenie)
wiedza (reprezentacja)
Jakie s¡ aspekty inteligencji?
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
uczenie si¦ (na przykªadach)
rozwi¡zywanie zªo»onych problemów
adaptacja (do zmiennych warunków)
wnioskowanie (na podstawie wiedzy i reguª)
percepcja (widzenie, sªyszenie)
wiedza (reprezentacja)
uogólnianie (zaobserwowanych przykªadów)
Jakie s¡ aspekty inteligencji?
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
uczenie si¦ (na przykªadach)
rozwi¡zywanie zªo»onych problemów
adaptacja (do zmiennych warunków)
wnioskowanie (na podstawie wiedzy i reguª)
percepcja (widzenie, sªyszenie)
wiedza (reprezentacja)
uogólnianie (zaobserwowanych przykªadów)
komunikacja (j¦zyk)
Jakie s¡ aspekty inteligencji?
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
uczenie si¦ (na przykªadach)
rozwi¡zywanie zªo»onych problemów
adaptacja (do zmiennych warunków)
wnioskowanie (na podstawie wiedzy i reguª)
percepcja (widzenie, sªyszenie)
wiedza (reprezentacja)
uogólnianie (zaobserwowanych przykªadów)
komunikacja (j¦zyk)
planowanie
Interdyscyplinarno±¢
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
Bardzo interdyscyplinarna:
informatyka
matematyka
lingwistyka
lozoa
(neuro)psychologia
robotyka
biologia
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
Bardzo techniczna i podzielona na mocno wyspecjalizowane
pod-dziedziny, pomi¦dzy którymi nie zawsze jest intensywna
komunikacja.
Podziaªy ze wzgl¦du na:
rozwi¡zywane problemy, zastosowania
stosowane podej±cia i narz¦dzia
Podej±cia
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
symboliczne (logika, reprezentacja)
statystyczne (dane, prawdopodobie«stwo)
obliczeniowe (przeszukiwanie)
Narz¦dzia
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
logika
rachunek prawdopodobie«stwa
optymalizacja
ekonomia i teoria gier
Test Turinga
(czyli: Jak sprawdzi¢ czy maszyna/algorytm jest inteligentny?)
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
Jednym z uznanych testów jest tzw. Test Turinga
A i B komunikuj¡ si¦ w j¦zyku naturalnym (tekst)
jeden z nich to czªowiek
drugi to maszyna udaj¡ca czªowieka
C obserwuje komunikacj¦
czy C potra rozró»ni¢ czªowieka od maszyny?
(oczywi±cie Test Turinga dotyczy tylko niektórych aspektów inteligencji)
»aden system nie przeszedª testu Turinga (jak dot¡d)
Jak mniej formalnie sprawdza¢ czy
maszyna/algorytm jest inteligentny?
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
(oprócz testu Turinga), przykªady:
czy potra szybko rozwi¡za¢ zªo»on¡ ªamigªówk¦
czy potra gra¢ i wygra¢ w gr¦ (np. warcaby, szachy)
czy potra przewidzie¢ pogod¦ obserwuj¡c warunki
atmosferyczne
czy potra przeby¢ samodzielnie pewien dystans w
przestrzeni (pustynia, miasto?)
czy potra rozpozna¢ czªowieka po twarzy, lub jego
emocje, etc.?
czy potra udowodni¢ twierdzenie matematyczne?
Silna i sªaba AI
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
sªaba AI (w¡skie aspekty, konkretne wybrane problemy
praktyczne)
zdolno±¢ do rozwi¡zywania w¡skich, specycznych
problemów
adaptacyjno±¢
uczenie
reprezentacja wiedzy z pewnej dziedziny
wnioskowanie
silna AI (inteligencja uniwersalna)
powy»sze, oraz:
±wiadomo±¢
kreatywno±¢
auto-reeksja (nt. wªasnych ogranicze«, itp.)
ewolucja
Silna AI jest wci¡» raczej mrzonk¡...
(i mo»na zapyta¢ jaki byªby cel tworzenia silnej AI)
Pocz¡tki wspóªczesnej AI
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
m.in. Alan Turing:
teoria oblicze«
maszyna Turinga (programowalna maszyna zdolna do
uniwersalnych oblicze« manipuluj¡ca bitami: 0 i 1)
Pocz¡tki AI
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
1956: Konferencja w Darthmouth College, m.in.: John
McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell, Arthur Samuel, and
Herbert Simon...
Zacz¦to pisa¢ programy które:
wygrywaªy w warcaby
same udowadniaªy twierdzenia matematyczne
komunikowaªy si¦ po angielsku (pisemnie)
Historia
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
1958 perceptron (Rosenblatt)
1960-te: DARPA, du»e nansowanie
1969 Minsky, publikacja "Perceptrons"(odkryto powa»ne
ograniczenia...)
1970-te: ochªodzenie (AI winter)
1980-te: odrodzenie systemy ekspertowe (wspomaganie
decyzji, wiedza ekspercka), backpropagation, sieci
Hopelda
1990-te: eksploracja danych, inteligentna diagnostyka
medyczna
Lub nieco inaczej
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
prehistoria (przed 1960 - pierwsze nowoczesne
komputery)
romantyzm (60-65) - optymistyczna wiara, »e sztuczna
inteligencja dorówna ludzkiej w 10 lat...
ciemno±¢ (65-70) - pesymizm
renesans (70-75) - powstaj¡ pierwsze praktyczne systemy
eksperckie
wspóªpraca (75-80) - badania interdyscyplinarne: nauki
±cisªe, przyrodnicze, humanistyczne; ±rodowiska
akademickie i przemysªowe
komercjalizacja (80-)
Niektóre spektakularne sukcesy AI
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
Niektóre spektakularne sukcesy AI
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
97 deep blue (wygrany pojedynek w szachy z
arcymistrzem!)
Niektóre spektakularne sukcesy AI
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
97 deep blue (wygrany pojedynek w szachy z
arcymistrzem!)
2005 DARPA grand challenge (131 mil pustyni!)
Niektóre spektakularne sukcesy AI
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
97 deep blue (wygrany pojedynek w szachy z
arcymistrzem!)
2005 DARPA grand challenge (131 mil pustyni!)
2007 DARPA urban challenge (55 mil w mie±cie,
rozpoznaj¡c znaki, przechodniów i ruch uliczny!)
Niektóre spektakularne sukcesy AI
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
97 deep blue (wygrany pojedynek w szachy z
arcymistrzem!)
2005 DARPA grand challenge (131 mil pustyni!)
2007 DARPA urban challenge (55 mil w mie±cie,
rozpoznaj¡c znaki, przechodniów i ruch uliczny!)
2011 system IBM Watson wygrywa z lud¹mi na wizji
tele-turniej Jeopardy!
Poza tym...
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
Poza tym...
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
smartfony
Poza tym...
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
smartfony
wszechobecne kamery monitoringu
Poza tym...
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
smartfony
wszechobecne kamery monitoringu
wyszukiwarki WWW
Poza tym...
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
smartfony
wszechobecne kamery monitoringu
wyszukiwarki WWW
gry
Poza tym...
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
smartfony
wszechobecne kamery monitoringu
wyszukiwarki WWW
gry
inteligentne samochody
Poza tym...
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
smartfony
wszechobecne kamery monitoringu
wyszukiwarki WWW
gry
inteligentne samochody
inteligentne budynki
Poza tym...
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
smartfony
wszechobecne kamery monitoringu
wyszukiwarki WWW
gry
inteligentne samochody
inteligentne budynki
inteligentne miasta
Poza tym...
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
smartfony
wszechobecne kamery monitoringu
wyszukiwarki WWW
gry
inteligentne samochody
inteligentne budynki
inteligentne miasta
inteligentne przedmioty (internet of things)
Poza tym...
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
smartfony
wszechobecne kamery monitoringu
wyszukiwarki WWW
gry
inteligentne samochody
inteligentne budynki
inteligentne miasta
inteligentne przedmioty (internet of things)
(gdzie jest kres tego procesu ?, czy jest on koniecznie
pozytywny?)
Literatura (przykªady)
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
Ogólnie o AI :
G. Luger Articial Intelligence
Sieci neuronowe, systemy ekspertowe, algorytmy genetyczne :
M. Negnevitsky Articial Intelligence
Uczenie maszynowe :
P. Cichosz Systemy Ucz¡ce si¦
Witten et al. Data Mining
NP-zupeªno±¢:
Cormen et al. Introduction to algorithms
Optimisation :
C.Papadimitriou Combinatorial Optimisation
Complexity:
C.Papadimitriou Complexity Theory
Peªne spektrum: (zmysªy-my±lenie-dziaªanie)
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
percepcja (sztuczne zmysªy: systemy widz¡ce, rozpoznawanie
mowy i pisma, etc.)
wiedza
(reprezentacja wiedzy: reguªy, tabele decyzyjne, drzewa
decyzyjne, ontologie)
rozumowanie (logika, automatyczne wyci¡ganie wniosków,
dowodzenie twierdze«)
uczenie si¦
uczenie maszynowe: (ang. machine learning (ML)): z
nadzorem (klasykacja, regresja), bez nadzoru (np. grupowanie))
komunikacja przetwarzanie j¦zyka naturalnego (natural language
processing (NLP)): inteligentne wyszukiwanie informacji tekstowej,
text mining, odpowiadanie na zapytania, tªumaczenie maszynowe,
automatyczne zdobywanie wiedzy
planowanie i rozwi¡zywanie zada«
(przeszukiwanie, heurystyki,
systemy wielo-agentowe, ewolucyjne, etc.)
mobilno±¢ and manipulacja obiektami zycznymi, ruch (robotyka)
Przyklady zada« rozwi¡zywanych przez AI
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
przewidywanie pogody
grupowanie podobnych obiektów
rozpoznawanie komend gªosowych
wczesne wykrywanie raka w badaniu diagnostycznym
identykacja twarzy na fotograi (lub wideo)
wyj±cie z labiryntu
uªo»enie prostej ukªadanki (albo np. kostki Rubika)
gra w szachy lub inna gr¦
rozumienie j¦zyka, tªumaczenie, streszczanie, etc.
autonomiczny robot wykonuj¡cy misj¦ badawcz¡ na Marsie
Inne aspekty:
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
lozoczny (Czy maszyna mo»e naprawd¦ my±le¢? itp.)
teoretyczny (ograniczenia wynikaj¡ce np. z twierdzenia
Goedel'a)
etyczny (Czy rozwój AI niesie tylko po»ytek czªowiekowi?
Czy mo»e robi¢ krzywd¦? Czy mo»e by¢ szkodliwa dla
ludzko±ci? A mo»e ju» tak cz¦±ciowo jest?)
Przykªadowe pytania kontrolne:
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
wymieni¢ aspekty inteligencji
test Turinga
silna AI/sªaba AI
elementy historii
zastosowania wspóªczesne AI
pozytywne i negatywne aspekty rozwoju AI dla czªowieka
Wprowadzenie
do Sztucznej
Inteligencji
(c) Marcin
Sydow
Dzi¦kuj¦ za uwag¦.
Download